Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro)"

Transkript

1 AKTIA INDEXLÅN AVKASTNING EUROPA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Avkastning Europa (Neutral FI och Extra FI ) har den 9 mars 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 100 % Alternativet Extra 350 % Lånekapitalet euro (Neutral euro och Extra euro) Helsingfors den 9 mars 2010 Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 1(11)

2 Aktia Indexlån Avkastning Europa Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren i grundprospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av villkoren för detta lån. Prospektet finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida Vid komplettering av Prospektet kan de investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan kompletteringen offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, dock högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Enligt uppgifter vid tidpunkten för offentliggörande av dessa lånespecifika villkor kommer Prospektet under lånets teckningstid att kompletteras med en bokslutskommuniké för 2009 som publiceras Det kompletterade Prospektet, bokslutskommunikén för 2009 samt övriga till kompletteringen relevanta dokument och anvisningarna om eventuellt återkallande av teckning finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med * ). Slutliga villkor för detta enskilda Lån publiceras på Internet på adressen under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån" senast Uppgifter om Aktia Bank Abp och Lånet framgår av Prospektet (inkl. kompletteringar), de genom hänvisning införlivade dokument och dessa lånespecifika villkor. Emittent: Betalningsombud: Lånets namn: Underliggande tillgång: Aktia Bank Abp Aktia Bank Abp Aktia indexlån Avkastning Europa, med två investeringsalternativ: Alternativ Neutral Alternativ Extra Indexet Dow Jones EURO STOXX 50 (Bloomberg-kod SX5E) (nedan även Referensindexet) som beskrivs nedan. Lånekapital: Högst euro, minst euro.* ) Skuldebrevets nominella belopp: Antal skuldebrev: Lånets prioritetsställning: Emissionssätt: euro Högst * ) st Samma som för Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. I form av värdeandelar Emissionsdag: Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Minimiteckning: Teckningsavgift: euro Vid teckning uppbärs en teckningsavgift (även kallad teckningsprovision) på 1,0 % av det nominella beloppet. Lånetid: Cirka 3 år, Återbetalningsdag: Belopp som återbetalas: På Återbetalningsdagen betalas i alternativen Neutral och Extra Lånets nominella belopp till kursen 100 % och en eventuell gottgörelse såsom nedan beskrivs. Gottgörelsen kan Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 2(11)

3 Teckningstid: vara 0 %. Teckningsavgiften 1,0 % samt överkursen 10 % i alternativet Extra återbetalas inte. Teckningsställe: Betalning av teckning: Ränta eller annan gottgörelse: Aktia Bank Abp:s samt följande bankers kontor: Alahärmän Osuuspankki, Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuuspankki, Kauhavan Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kortesjärven Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuuspankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Sydbottens Andelsbank, Tuusniemen Osuuspankki, Vaskion Osuuspankki och Ylihärmän Osuuspankki. Betalas vid teckning. Villkor 10.4 (Ränta eller gottgörelse på annan grund) i de allmänna villkoren i Prospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av tillämpas. På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella belopp betalas avkastning i form av en gottgörelse (nedan Indexgottgörelse). Indexgottgörelsen är inte en årlig ränta. Betalningsdag för Indexgottgörelsen: Återbetalningdagen Indexgottgörelsens storlek: Indexgottgörelsens storlek är lika med en Justerad Indexutveckling för Referensindexet multiplicerad med en Avkastningskoefficient (även allmänt benämnd deltagandegrad). Den Justerade Indexutvecklingen beräknas som det aritmetiska medeltalet av de 36 månatliga värdeutvecklingarna för Referensindexet dock så, att de sex (6) bästa månatliga värdeutvecklingarna under lånetiden ersättes med 18 % oberoende av den verkliga värdeutvecklingen. Värdeutvecklingarna för de trettio (30) övriga månadernas värdeutveckling medräknas som sådana. Den månatliga värdeutvecklingen är lika med den procentuella skillnaden mellan det officiella Stängningsvärdet på en Värderingsdag och det officiella Stängningsvärdet på den närmast föregående Värderingsdagen (eller, ifråga om första Värderingsdagen, Startdagen). Indexgottgörelsen är dock minst 0 %. Indexgottgörelsen beräknas enligt följande formel: Indexgottgörelsen = Lånets nominella belopp * Avkastningskoefficienten * Max (Justerad Indexutveckling ; 0 %) Justerad Indexutveckling = 18% Med: Referensindexi = Pi Referensindex i-1 30 P j= 1 1 ) * + j värdeutveckling taget ifrån Pi, j = 1,...,30, i = 1,..,36 och därp j * är de 30 övriga månadernas Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 3(11)

4 Där Referensindex i = Referensindex i-1 = Det officiella Stängningsvärdet för Referensindexet på Värderingsdag i Det officiella Stängningsvärdet för Referensindexet på den närmast föregående Värderingsdagen före Värderingsdag i Avkastningskoefficienten: Startdag: och de månatliga värdeutvecklingarna är sorterade efter värdeutveckling i uppåtstigande ordning så, att Referensindex 1 är värdeutvecklingen för den månad vars värdeutveckling är sämst och Referensindex 36 är värdeutvecklingen för den månad vars värdeutveckling är bäst. Ifall det finns motstridigheter mellan den verbala beskrivningen och den matematiska formeln, tillämpas den matematiska formeln. I alternativet Neutral indikativt 100 %*) minst 60 % I alternativet Extra indikativt 300 %*), minst 180 % De slutgiltiga Avkastningskoefficienterna fastställs senast och är senast tillgängliga på teckningsställena och Värderingsdag: Med Värderingsdag avses följande 36 värderingsdagar (den andra onsdagen i var månad): Stängningsvärde: Planerad Börsdag: Ifall Startdagen och/eller en Värderingsdag inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen. Med Stängningsvärde avses den officiella slutkursen för Referensindexet. Ifall en dag inte är en Börsdag, skall som slutkurs användas den närmast följande börsdagens officiella Stängningsvärde med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag. Stängningsvärdena för Referensindexet publiceras bland annat på Bloombergs informationsförmedlingssidor, vilka är avgiftsbelagda och förutsätter avtal om användningsrätt. Man kan även följa med stängningsvärdena för Referensindexet bland annat i ekonomi- och dagstidningar som publicerar dylika noteringar. Uppgifter om beräkningsgrunderna för värdeutveckling och volatilitet fås på begäran hos Aktia Bank Abp, enhet Koncernfinans. Uppgift om Referensindexets volatilitet hittas under punkt Information om Referensindexet. Med Planerad Börsdag avses varje sådan dag, då ett Stängningsvärde för Referensindexet avses noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 4(11)

5 Börsdag: Varje Planerad Börsdag då ett Stängningsvärde för Referensindexet noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs håller öppet för handel i normal omfattning, fastän en sådan Börs skulle stänga före sin Planerade Stängningstid. Planerad Stängningstid: En Börs ordinarie stängningstid på vardagar, oberoende av eventuell efterbörshandel eller annan handel utanför tiden för den ordinarie handeln. Börs: Den börs eller annan marknadsplats där handeln i aktie som ingår i Referensindexet enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas och den börs eller annan marknadsplats där handeln i options- och futurkontrakt på Referensindexet eller på aktie som ingår i Referensindexet enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas, samt varje sådan börs eller annan marknadsplats där handeln har en enligt Kalkyleringsombudets bedömning betydande inverkan på den totala handeln i Referensindexet eller aktie som ingår i Referensindexet eller i options- och futurkontrakt på Referensindexet eller på aktie som ingår i Referensindexet. Störd Börsdag: Marknadsavbrott: Följderna av Störd Börsdag: Med Störd Börsdag avses en Planerad Börsdag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs inte håller öppet för handel under sin ordinarie öppethållningstid eller då ett Marknadsavbrott inträffar. Med Marknadsavbrott avses, att det under den sista timmen innan tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensindexet avses noteras och publiceras på en Börs inträffar eller det råder ett Handelsavbrott eller ett Börsavbrott avseende Referensindexet eller en aktie som ingår i Referensindexet, vilket enligt Kalkyleringsombudets bedömning är väsentligt, eller en Stängning i förtid. Med Handelsavbrott avses ett inställande av eller en inskränkning i handeln på en Börs som en följd av kursrörelser som överskrider de rörelseintervall eller -gränser Börsen tillåter eller av annan orsak och som berör en aktie som ingår i Referensindexet eller options- och futurkontrakt på sådan aktie eller på Referensindexet. Med Börsavbrott avses en sådan händelse, frånsett Stängning i förtid, som enligt Kalkyleringsombudets bedömning förhindrar eller begränsar möjligheterna för aktörer på marknaderna i allmänhet att göra affärer i eller erhålla marknadspriser för en aktie som ingår i Referensindexet eller options- och futurkontrakt på sådan aktie eller på Referensindexet. Med Stängning i förtid avses att en Börs stänger före sin Planerade Stängningstid och inte har meddelat om denna stängning minst en timme före den faktiska avslutningstiden för den ordinarie handeln på ifrågavarande Börsdag och före den sista tidpunkten då uppdrag som skall verkställas vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensindexet avses noteras och publiceras kan inmatas i Börsens system. I Handelsavbrott, Börsavbrott eller Stängning i förtid ska de värdepapper som påverkas enligt Kalkyleringsombudets bedömning utgöra inalles minst 20 % av Referensindexets värde. Ifall Startdagen eller en Värderingsdag är en Störd Börsdag, skall följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag, såvida inte de åtta omedelbart följande Planerade Börsdagarna efter den ursprungliga Börsdagen är Störda Börsdagar, varvid denna åttonde Planerade Börsdag skall vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag oberoende av att den är en Störd Börsdag, och Kalkyleringsombudet skall enligt sin egen prövning fastställa värdet för Referensindexet eller kursen för en aktie som ingår i Referensindexet, som skall Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 5(11)

6 tillämpas. Härvid skall Kalkyleringsombudet beakta senast offentliggjorda kurs och de kutymer som råder på marknaden. Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensindexet: (a) Ersättning av organisation som beräknar och publicerar Referensindexet: Om Referensindexet inte beräknas och publiceras av den organisation som dittills kalkylerat och publicerat Referensindexet utan av en ny organisation, som Kalkyleringsombudet godkänner, skall Referensindexet beräknas och publiceras av den nya organisationen. (b) Ersättning av Referensindexet: Om Referensindexet ersätts med ett nytt index som enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentligen motsvarar Referensindexet, skall Referensindexet utgöras av detta nya index efter att Kalkyleringsombudet har justerat Referensindexets värden för de kostnader Emittenten har som följd av ändringar i skyddspositioner, vilka föranleds av att Referensindexet ersätts. (c) Avsaknad av Referensindex: Om organisationen som beräknar och publicerar Referensindexet, underlåter eller upphör att beräkna eller publicera Referensindexet och en ny organisation inte beräknar och publicerar Referensindexet och Referensindexet inte ersätts med ett nytt index, skall Kalkyleringsombudet enligt sin egen prövning fastställa Referensindexets slutvärde på Startdagen eller en Värderingsdag enligt den formel och metod för beräkning av Referensindexet som senast var i kraft. (d) Ändringar i Referensindexet: Om organisationen, som beräknar och publicerar Referensindexet, före eller på Startdagen eller en Värderingsdag gör en väsentlig ändring i formeln eller metoden för beräkning av Referensindexet eller på annat sätt i väsentlig utsträckning ändrar Referensindexet (undantaget en i formeln eller metoden beskriven ändring i avsikt att upprätthålla Referensindexet vid ändringar i de komponenter som ingår i Referensindexet samt andra rutinartade händelser) skall Referensindexet utgöras av det på avsett sätt ändrade indexet, efter att Kalkyleringsombudet har justerat Referensindexets värden för de kostnader Emittenten har som följd av ändringar i skyddspositioner, vilka föranleds av att Referensindexet ersätts. (e) Störning i Referensindexet: Om organisationen som beräknar och publicerar Referensindexet, temporärt underlåter att beräkna eller publicera Referensindexet, skall Kalkyleringsombudet enligt sin egen prövning fastställa Referensindexets slutvärde på Startdagen eller en Värderingsdag enligt den formel och metod för beräkning av Referensindexet som senast var i kraft. Inverkan av ändring som berör Referensindexet: Ifall Kalkyleringsombudet anser att åtgärderna beskrivna under punkt Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensindexet inte skulle ge ett skäligt resultat, har Kalkyleringsombudet rätt att i förtid beräkna Indexgottgörelsen och fastställa beloppet som ska återbetalas Vid beräkningen strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas för motsvarande icke-standardiserade derivatkontrakt. När Kalkyleringsombudet fastställt beloppet, skall Lånets innehavare informeras om beloppets storlek och till vilken räntesats Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta på beloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen. Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån". Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 6(11)

7 Korrigering av Referensindexet: Kalkyleringsombud: Om Referensindexets slutvärde för Startdagen eller en Värderingsdag korrigeras efter att det har offentliggjorts och korrigeringen publiceras räknat från den ursprungliga publiceringsdagen senast inom den sedvanliga clearing- och avvecklingsperioden för aktiehandeln på den ifrågavarande Börsen för en aktie som ingår i Referensindexet, dock för den sista Värderingsdagen senast på den ifrågavarande Värderingsdagen, skall detta korrigerade värde användas då avkastningen på Lånet beräknas. Aktia Bank Abp. Alla i lånevillkoren beskrivna avgöranden och beräkningar utförs av Kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av Kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Ränteberäkningsgrund: Bankdagsantagande: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Tillämpas inte. Följande. Nej (utom i sådana fall som avses i punkten Förbehåll för myndighetsbestämmelse. Beloppet kan då över- eller understiga det nominella beloppet). Nej Övriga villkor: Förbehåll för emissionens genomförande: Förbehåll för myndighetsbestämmelse: Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för Lånet inte uppgår till minst euro. Emittenten har även rätt att låta emissionen eller något av dess alternativ förfalla, ifall en sådan förändring har skett i de ekonomiska eller politiska omständigheterna, räntenivån, valutakurserna eller aktiekurserna eller andra omständigheter som inverkar på emissionen, som enligt Emittentens uppfattning väsentligen kunde störa eller försvåra förverkligandet av emissionen eller dess lönsamhet ur Emittentens synvinkel. Ifall Avkastningskoefficienten i alternativet Neutral skulle understiga 60 % och/eller i alternativet Extra skulle understiga 180 %, har Emittenten rätt att låta emissionen förfalla för ifrågavarande alternativs del. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast till det konto tecknaren angivit vid teckningen. På beloppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teckningsdagen och återbetalningsdagen. Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut eller domstolsavgörande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av den väsentligt förändras, eller förhindrar innehav av och/eller handel i derivatkontrakt som Emittenten använder för att skydda/finansiera uppfyllandet av sin skyldighet att erlägga Indexgottgörelsen, har Kalkyleringsombudet rätt att avgöra hur lånevillkoren angående Indexgottgörelsen skall uppfyllas. Ifall Lånet återbetalas i förtid, fastställer Emittenten beloppet som återbetalas i enlighet med god marknadssed. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Kalkyleringsagenten fastställer den eventuella Indexgottgörelsens storlek. Emittenten har därtill rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på annat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 7(11)

8 Övrigt: Börsnotering: Låneavkastning och lånets duration På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och emissionsdagen. Nej Emedan Lånets slutliga avkastning och duration är beroende av Referensindexets värdeutveckling kan de inte beräknas på förhand. Ifall ingen Indexgottgörelse utfaller och innehavaren har behållit obligationen till förfallodagen, är lånets effektiva årliga avkastning cirka -0,33 % (Neutral) och cirka -3,54 % (Extra) på emissionsdagen, då teckningskursen är 100 % (Neutral) respektive 110 % (Extra) och med en teckningsprovision på 1 %. Lånets duration är härvid cirka 3,1 år. Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden. Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande: D A ( = T t= 1 NV ( kf t NV ( A) ) * t) där D A = Duration för tillgång A NV = Nuvärde kf t = Kassaflöde vid tidpunkt t t = Tid NV(A) = Nuvärde av tillgång A Lånets ISIN-kod: Neutral: FI Extra: FI Källskatt: 28 % Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 8(11)

9 Information om Referensindexet Dow Jones Euro STOXX 50 Index är ett kapitalvägt aktieprisindex som är sammansatt av de 50 största branschledande företagen inom euroområdet. Referensindexet beräknas och publiceras av Dow Jones EURO STOXX Limited. ISIN-kod EU Ytterligare information: Referensindexets volatilitet är 27,6 %. Volatiliteten är uträknad på dagsavkastningarna under perioden Grafen visar simulerade investeringar i såväl Lånet som Referensindexet. Investeringarna har förfallit till återbetalning under perioden De simulerade dagliga investeringarna har gjorts tre år tidigare. Den genomsnittliga avkastningen i Referensindexet har varit 17,9 procent. För alternativ Neutral har den genomsnittliga avkastningen varit 14,3 procent och för alternativ Extra har den genomsnittliga avkastningen varit 42,9 procent. Varken överkurs för alternativ Extra eller teckningsprovision är beaktade. Detta är en simulering av investeringens historiska värdeutveckling, den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling. Uppgifterna baserar sig på information från offentliga källor. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Referensindexet är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensindexet innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. Graf 1. Investeringens historiska utveckling 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Neutral Extra Dow Jones EuroSTOXX % -60 % Emittenten har enligt licensavtal rätt att använda Dow Jones Euro STOXX 50 Index i samband med emissionen av Lånet. Enligt licensavtalet skall Emittenten inkludera följande klausul i de lånespecifika villkoren: STOXX och Dow Jones har ingen anknytning till Aktia Bank Abp annat än licensgivningen av Dow Jones Euro STOXX 50 Index och de relaterade varumärkena för användning i samband med Aktia Indexlån Avkastning Europa. STOXX och Dow Jones varken sponsrar, godkänner, säljer eller marknadsför Aktia Indexlån Avkastning Europa, rekommenderar ingen att investera i Aktia Indexlån Avkastning Europa eller andra värdepapper, har inget ansvar eller skyldighet och fattar inga beslut avseende tajmning, belopp eller prissättning av Aktia Indexlån Avkastning Europa, har inget ansvar eller skyldighet för administrationen, förvaltningen eller marknadsföringen av Aktia Indexlån Avkastning Europa, tar ingen hänsyn till Aktia Indexlån Avkastning Europas eller ägarnas till Aktia Indexlån Avkastning Europa behov när man fastställer, sätter samman eller beräknar Dow Jones Euro STOXX 50 Index och har heller ingen skyldighet att göra det. STOXX och Dow Jones har inget ansvar för Aktia Indexlån Avkastning Europa. Framför allt gäller följande: STOXX och Dow Jones lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig allt ansvar för de resultat som kan uppnås av Aktia Indexlån Avkastning Europa, ägaren av Aktia Indexlån Avkastning Europa eller annan person genom användningen av Dow Jones Euro STOXX 50 Index och de uppgifter som ingår i Dow Jones Euro STOXX 50 Index, riktigheten eller fullständigheten för Dow Jones Euro STOXX 50 Index och uppgifterna i det, säljbarheten, ändamålsenligheten och användbarheten för Dow Jones Euro STOXX 50 Index och uppgifterna i det. STOXX och Dow Jones ansvarar inte för eventuella fel, försummelser eller avbrott i Dow Jones Euro STOXX 50 Index och uppgifterna i det. Under inga omständigheter kan STOXX eller Dow Jones hållas ansvariga för uteblivna vinster, indirekta skador eller förluster, följdskador eller skador och förluster som kan medföra skadestånd, även om STOXX eller Dow Jones känner till att de kan uppkomma. Licensavtalet mellan Aktia Bank Abp och STOXX gäller enbart dessa parter och är inte avsett att gynna ägarna till Aktia Indexlån Avkastning Europa eller annan tredje part. Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 9(11)

10 Uppgifter om emission av masskuldebrevslån Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje Lån. Beslut och befogenheter som emissionen av Lånet grundar sig på: Emissionens karaktär: Teckningsrätten: Emittentens ledningsgrupps beslut i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. Teckningsrätten har inte begränsats. Teckningstid: Lånetid: Överlåtelse av skuldebrev: Cirka 3 år, , förutsatt att Lånet inte återbetalas i förtid. Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton efter teckningstidens utgång. Teckningskurs: Alternativet Neutral: 100 % Alternativet Extra: 110 % Låneavkastning: Minimiteckning: Teckningsavgift: Teckningsförbindelser: Säkerhet: Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Struktureringskostnad: På lånet betalas ingen årlig ränta. På lånets nominella kapital betalas en eventuell avkastning i form av Indexgottgörelse euro 1,0 %, uppbärs vid teckningen. Nej Nej Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Till Lånet hänför sig en struktureringskostnad utöver marknadsräntenivån för en period motsvarande lånetiden och de kostnader Emittenten har för att säkra utbetalningen av Indexgottgörelsen. Struktureringskostnaden för Lånet baserar sig på ränte- och derivatprisnoteringarna på emissionsdagen. På avstämningsdagen var struktureringskostnaden cirka 0,9 % p.a., vilket motsvarar en totalkostnad på cirka 2,7 %. Struktureringskostnaden definieras separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emission, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader ska investeraren beakta marknadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade lån. Lånespecifika risker: Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i Prospektet s.10-11, punkt 3. Till Lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk, en avkastningsrisk och en likviditetsrisk samt en risk att Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 10(11)

11 Kalkyleringsombudet ändrar lånevillkoren inom de ramar som fastställts i dem. Med anledning av att teckningskursen för alternativet Extra är 110 %, bör investeraren observera att återbetalningen inte är garanterad till den betalda överkursen. Även teckningsavgiften kan i vissa fall ge upphov till en negativ effektiv årlig avkastning. Investeraren bör observera att en överlåtelseförlust kan uppstå ifall obligationen säljs före förfallodagen. Helsingfors den AKTIA BANK ABP Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, Helsingfors, tfn , FO-nummer , hemort Helsingfors 11(11)

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI och Extra FI ) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: AKTIA GULDLÅN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Guldlån (Neutral FI4000029780 och Extra FI4000029798) har den 11 oktober 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten Alternativet

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN TILLVÄXT KINA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Tillväxt Kina (Neutral FI4000013537 och Extra FI4000013545) har den 14 juni 2010 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro) AKTIA INDEXLÅN BRASILIEN - INDIEN, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Brasilien - Indien (Premium FI4000019377 och Extra FI4000019385) har den 20 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro)

Lånekapitalet 1 076 000 euro (Neutral 702 000 euro och Extra 374 000 euro) AKTIA VALUTAOBLIGATION DOLLARVÄNDAREN - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia valutaobligation Dollarvändaren (Neutral FI4000006606 och Extra FI4000006614) har den 2 december 2009 fastställts

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI och Extra FI ) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: AKTIA RÅVARULÅN 2014, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Råvarulån 2014 (Neutral FI4000024245 och Extra FI4000024252) har den 13 juni 2011 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande:

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI ) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: AKTIA INDEXLÅN BRIC, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Indexlån BRIC (FI4000043757) har den 18 juni 2012 fastställts till följande: Avkastningskoefficienten 105 % Lånekapitalet 1 409 000

Läs mer

Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 79 % Alternativet Extra 166 %

Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 79 % Alternativet Extra 166 % AKTIA AKTIAOBLIGATION FINLAND, SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Finland (Neutral FI4000033014 och Extra FI4000033022) har den 19 december 2011 fastställts till följande:

Läs mer

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIATISKA TIGRAR - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia aktieobligation Asiatiska Tigrar (Neutral FI45145 och Extra FI45152) har den 2 oktober 29 fastställts till följande:

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA EUROPA INDEX VIII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till följande: - Villkorliga

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta Private (ISIN-kod: FI4000018676) har

Läs mer

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR

AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR AKTIA AKTIEOBLIGATION ASIENS KÖPSTARKA KONSUMENT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument (Neutral FI4000018130 och Extra FI4000018148) har den 18 oktober

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS VALUTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Valuta har den 25 oktober 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SHIPPING RÄNTA - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Shipping Ränta (ISIN-kod: FI4000013586) har den 9 juni 2010 fastställts till

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.03.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA LÅNGRÄNTA II/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA RÄNTA EXTRA I/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 28.5.2010, som kompletterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2004 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 8 april

Läs mer

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP

L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP L ÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR Å LANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1049: Aktieobligation Finland V. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1049: AKTIEOBLIGATION FINLAND V Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA ANALYSENS STJÄRNOR III/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2011 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION SEKTORVINNARE - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Sektorvinnare har den 12 april 2011 fastställts till följande: - Deltagandegraderna

Läs mer

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002

LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 LÅNEVISA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EUROPA 1/2002 Dessa lånevisa villkor och de allmänna villkoren i det 23.4.2002 daterade börsprospektet för Andelsbankernas masskuldebrevsprogram bildar tillsammans

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKOS AKTIEINDEXLÅN EURO-DIVIDEND II/2006 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s masskuldebrevsprogram

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren.

SLUTLIGA VILLKOR. Lånets nominella kapital återbetalas på återbetalningsdagen i enlighet med lånevillkoren. SLUTLIGA VILLKOR lån nr 4453 A och B Indexlån Jordbruk emitterat som en del av Nordea Bank AB:s (publ) och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program 1 Lånets villkor består av Allmänna Villkor för

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt har den 25 oktober 2010 fastställts

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA VÄRDE-AKTIE IV/2009 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2008, som kompletterats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION RECOVERY II emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för :s Masskuldebrevsprogram

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 31.3.2003 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3601 ( Lånet) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro

Danske Bank Aktieobligation 1051: Aktieobligation Norden VI. I form av värdeandelar (OM-system) 1 000 euro DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1051: AKTIEOBLIGATION NORDEN VI Lånespecifika villkor A. Avtalsvillkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna lånevillkoren för Danske Bank A/S och masskuldebrevslån

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA SVERIGE III/2013 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som daterats och offentliggjorts

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004, jämte komplettering 7.3.2005, villkoren för detta

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2003 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram av den 25 april

Läs mer

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA NORDISKA LÄNDER VII/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.5.2011, som offentliggjorts

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 25 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD

BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052A: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER - MÅTTLIG DANSKE BANK AKTIEOBLIGATION 1052B: AKTIEOBLIGATION AMERIKANSKA KONSUMENTPRODUKTER AVKASTNINGSINRIKTAD Lånespecifika

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 27 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FRAMTID III/2010 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2009, som kompletterats

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 22 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5057

Slutliga Villkor avseende lån 5057 Slutliga Villkor avseende lån 5057 Lån 5057 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR

POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR POHJOLA KINA XI/2012 LÅNESPECIFIKA VILLKOR De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som offentliggjorts och daterats

Läs mer

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015. TILLÄGG 6/15.2.2016 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5085

Slutliga Villkor avseende lån 5085 Slutliga Villkor avseende lån 5085 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden

PlaceringsBevis. Ta vara på chanserna på marknaden MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 3.11.2017 PlaceringsBevis Ta vara på chanserna på marknaden B670 Aktiebevis Europa Kumulativ Kupong Teckningstid: 6.11 1.12.2017 Löptid: Högst cirka tre år Underliggande tillgång:

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO MILJÖ-OBLIGATION IV/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 7.6.2006, som uppdaterats

Läs mer