Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet"

Transkript

1 Välkomna! Kunddagar för kontrollorgan inom fordonsområdet Jönköping 19 november Örebro 21 november

2 Presentation, vi och ni Dick Nummelin, Håkan Pettersson samt Reijo Sakko, handläggare TFO Inbjudna kontrollorgan inom fordonsområdet, samt övriga intresserade i mån av plats

3 Program Örebro Jönköping 08:30 Registrering och kaffe 09:00 Inledning, ISO/IEC 17020: :30 Kaffe 11:00 ISO/IEC 17020: :00 Lunch 13:00 Egna reparationer 14:00 Färdskrivare 15:00 Kaffe 15:30 Summering, frågor och diskussioner 16:00 Avslutning

4 Syfte Forum med kunder för att sprida information, diskutera och svara på frågor som är av vikt för ackrediterade kontrollorgan inom fordonsområdet Ge kontrollorgan ett tillfälle att träffa andra kontrollorgan, för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter Möjlighet att diskutera andra frågor från deltagarna

5 Swedac Myndighet Ackrediteringsorgan

6 SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Erfarenheter och praktisk tillämpning

7 SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac har sedan utfört ett stort antal bedömningar av kontrollorgan enligt krav i STAFS 2011:18 3 Ett ackrediterat kontrollorgan ska uppfylla kraven i standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac har nu en bra uppfattning om vilka krav som varit svårast för kontrollorgan att uppfylla och tillämpa

8 Erfarenheter I presentationen läggs fokus på erfarenheter från de mest väsentliga förändringarna i ISO/IEC 17020:2012, alltså nya eller förändrade krav Gemensamt för dessa förändringar är att de i flera fall leder till nya eller förändrade rutiner i ledningssystem

9 Ledningssystem Alla styrande dokument, processer, system, redovisande dokument m.m. som är av betydelse för att kraven i denna standard ska uppfyllas, ska innefattas i, refereras till eller länkas till ledningssystemets dokumentation

10 Rutin / process Syfte Arkivering Vad Dokument Hur Vem

11 Förändringar 4.1 Opartiskhet identifiera risker, eliminering/minimering 4.2 Sekretess åtagande och information till uppdragsgivare 6.1 Personal välja, lära upp, befogenhet och övervakning 8.2 Policy och mål uppfyllande av krav i Interna revisioner program, frekvens samt kompetens 8.8 Förebyggande åtgärder - rutiner

12 Opartiskhet 4.1.3, / Swedac DOC 12:6 Kontrollorganet ska ha en rutin för att fortlöpande identifiera risker för sin opartiskhet syfte, av rutinen ska det även framgå hur kontrollorganet eliminerar eller minimerar identifierade risker: vem, när, hur och hur detta dokumenteras Risker för opartiskhet ska övervägas vid varje händelse som kan påverka opartiskheten hos kontrollorganet eller dess personal. (ägarskap, styrning, ledning, personal, delade, resurser, ekonomi, avtal, marknadsföring och betalning av provision eller annan ersättning)

13 Systematik Identifiera Värdera Åtgärda

14 Opartiskhet, exempel på tillämpning? Ägarskap Styrning Ledning Personal Delade resurser Ekonomi Avtal Marknadsföring Betalning av provision eller annan ersättning

15 Frågor Oberoende och opartiskhet

16 Sekretess 4.2.1, 4.2.2/ Swedac DOC 12:6 Kontrollorganet ska genom juridiskt tvingande åtagande ansvara för hanteringen av all information som erhålls eller skapas när kontrollarbete genomförs. Kontrollorganet ska i förväg informera uppdragsgivare Om krav i lag eller avtal ska kontrollorganet meddela uppdragsgivare om information frisläpps, om detta inte är förbjudet enligt lag Juridiskt tvingande åtagande kan vara ett avtal eller att informera skriftligen att egna eller branschorganisations bestämmelser kommer att följas

17 Sekretess, exempel på tillämpning? Juridiskt tvingande åtagande Vilken information släpps Meddelas kund

18 Frågor Sekretess

19 Personal Kontrollorganet ska ha dokumenterade rutiner för att välja, lära upp, ge formell befogenhet till och övervaka kontrollpersonal och annan personal som deltar i kontrollverksamheten / Swedac DOC 12:6 - Det ska framgå från vilket datum personen har bedömts vara behörig för det kontrolluppgifter denna har att utföra, dvs. datum för när vederbörande fick sitt körkort. - Kvalificeringen bör lämpligen innehålla examinering genom bevittningsförfarande

20 Upplärning / Swedac DOC 12:6 De dokumenterade rutinerna för upplärning ska innehålla följande etapper: - Introduktionsperiod - Arbetsperiod under ledning av erfarna mentorer - Fortlöpande utbildning Upplärningen bör omfatta deltagande som observatör under ett antal uppdrag och utförande av uppdrag under övervakning

21 Övervakning och observation Personal som är väl bekant med metoder och rutiner för kontroll ska övervaka att alla som utför kontroll och all annan personal som deltar i kontrollverksamheten utför sitt arbete tillfredsställande Resultatet av övervakning (t ex observation) ska återkopplas till utbildningsplanen, jämför 6.1.7

22 Observation Varje person som utför kontroll ska observeras vid utförande av kontrollarbete om det inte finns tillräckliga belägg för att denne fortsätter att utföra sitt arbete på ett kompetent sätt

23 Kvalificering och uppföljning / Swedac DOC 12:6 I normala fall ska bevittning av utförande av kontrollarbete ske. Nöjda kunder, avsaknad av klagomål eller att kontrollen saknar komplexitet utgör inte tillräckliga belägg för att avgöra om arbetet är kompetent utfört Tillräckliga belägg kan vara om extern part genomfört rapporterad bevittning med positivt utfall. I detta fall måste kontrollorganet ha rutiner för att godkänna utförandet av bevittningen och utfallet av rapporten, samt kunna visa att bevittningen utförts av kompetent personal. Bevittnat utförande av kontroll inom kontrollområde som kräver samma kompetensprofil kan också utgöra tillräckliga belägg

24 Systematik Verksamhetskrav Övervakning/ observation Kompetenskrav Kvalificering Upplärning/ utbildning

25 Personal, exempel på tillämpning? Annan personal Välja Lära upp Ge formell befogenhet till Introduktionsperiod Arbetsperiod Fortlöpande utbildning Övervaka Observera

26 Frågor Personal

27 Policy och mål Kontrollorganets högsta ledning ska upprätta, dokumentera och underhålla policy och mål för att uppfylla kraven i denna standard och ska säkerställa att policyn och målen är kända och tillämpade på varje nivå i organisationen Detta är kravet i standarden, kontrollorgan kan med fördel även komplettera med andra verksamhetsmål

28 Policy och mål / Swedac DOC 12:6 Exempel på mål som är av betydelse för att kraven i denna standard ska uppfyllas kan vara mål för t.ex. Uppfyllande av utbildnings- och bevittningsplan Genomförande av korrigerande och förebyggande åtgärder Genomförd behandling av inkomna klagomål Genomförd uppföljning av genomförda uppdrag Aktualitet av riskinventering Kundnöjdhet Mål ska vara mätbara och ska utvärderas vid ledningens genomgång

29 Policy och mål, exempel på tillämpning? Opartiskhet / oberoende / sekretess Organisation och ledning Personal Lokaler och utrustning Kontrollmetoder och rutiner Redovisande dokument Kontrollrapporter och intyg Klagomål och överklaganden Ledningssystem Interna revisioner Korrigerande och förebyggande åtgärder

30 Frågor Policy och mål

31 Interna revisioner Förtydligat, hänvisning till ISO (se även Swedac DOC 05:6) Revisionsprogram utformat med hänsyn till betydelsen hos processer och resultat av tidigare revisioner Genomföras på ett planerat och systematiskt sätt Genomföras åtminstone var 12:e månad Förtydligat, kompetenskrav och att revisorer inte får revidera eget arbete Se Swedac DOC 12:6 avseende filialverksamhet

32 Interna revisioner Krav, standarder och föreskrifter Ledningssystem, rutiner och kontrollmetoder (ISO 19011) Tillämpning, utförande och resultat

33 Interna revisioner, exempel på tillämpning? Verifiera uppfyllandet av krav Revisionsprogram Tillämpning Frekvens Eget arbete Kvalificerad personal Dokumentation av resultat

34 Frågor Interna revisioner

35 Förebyggande åtgärder Kontrollorganet ska upprätta rutiner för att genomföra förebyggande åtgärder i avsikt att eliminera orsakerna till tänkbara avvikelser Identifiera avvikelser som kan tänkas uppkomma och deras orsaker, utvärdera behov av åtgärder, vidta åtgärder, dokumentera resultat samt granska hur verkningsfulla förebyggande åtgärder varit

36 Förebyggande åtgärder, exempel på tillämpning? Opartiskhet / oberoende / sekretess Organisation och ledning Personal Lokaler och utrustning Kontrollmetoder och rutiner Redovisande dokument Kontrollrapporter och intyg Klagomål och överklaganden Ledningssystem Interna revisioner

37 Frågor Förebyggande åtgärder

38 Egna reparationer

39 Mätning vid fordonskontroll - När och vilket/vilka mätutrustningar måste vi kalibrera? - När räcker det med en rättvisningskontroll? - Vad/vilka utrustningar måste vi underhålla samt när och hur? - Varför får verkstaden och besiktningsföretaget ibland olika mätresultat?

40 Underhåll av utrustning - Vilka utrustningar ska underhållas? All utrustning (se 6.2.4) ska underhållas enligt dokumenterade rutiner och instruktioner. - Hur ofta ska underhållet utföras?

41 Kalibrering - Vad är kalibrering och vad är justering? Kalibrering är en jämförelse mellan en referens (mätnormal) och det instrument som ska kalibreras. Vid jämförelsen bestäms hur mycket instrumentet avviker från referensen (Swedac DOC 04:2) Justering, Uppsättning av åtgärder utförda på ett mätsystem som möjliggör att visningen motsvarar givna värden av en storhet som skall bli uppmätt

42 Kalibrering Vad är spårbarhet inom mättekniken? Egenskap hos ett mätresultat eller hos värdet på en normal varigenom detta kan relateras till angivna referenser, vanligen nationella eller internationella normaler, genom en obruten kedja av jämförelser som alla har angivna osäkerheter

43 Kalibrering - Vilka krav ställs på kalibrering av utrustningen för kontrollorgan? Där så är lämpligt ska mätutrustning som har en signifikant inverkan på kontrollresultaten kalibreras innan den tas i bruk och därefter kalibreras enligt ett fastställt program - Vem avgör med vilken noggrannhet som era mätutrustningar ska kalibreras? - Vilka uppgifter innehåller ett kalibreringsprotokoll?

44 Exempel på faktorer som kan påverka resultatet vid bromsprov Miljö Bromsprovarens placering Väder snö/regn Utbildning/kompetens Handhavande Kontrollmetoder Fordonet Temperatur i bromssystemet Däckens slitage Bromsprovaren Kalibreringsresultat Slitage ex rullar

45 Exempel på faktorer som kan påverka resultatet vid avgasprov Mätarens placering Miljö Handhavande Temp i lokalen Kontrollmetoder Kompetens/utbildning Fordonet Motortemp Mätaren Rättvisning Stabilitet

46 Contributions from method, handling etc. Normal distribution Variation i mätvärdet covers appr. 95 % of all possible values Contributions from repeatability reproducibility y ± U x n ± u n x 1 ± u 1 Contributions from disturbances, temperature aspects environmental x 2 ± u 2 noise, etc. Contributions from calibration/ adjustment x 3 ± u 3 x 4 ± u 4 Contributions from installation x 5 ± u 5 Contributions from sensor non-linearities x 6 ± u 6 Contributions from sensor drift, aging, etc.

47 Frågor

48 48

49 Rådets förordning 3821/85 Antogs av EU SFS 1993:185 Krav på ackreditering EES VVFS 1993:7 Ackreditering samt kontroll av färdskrivare Sverige medlem i EU Appendix 1B förutsättningar för digitala färdskrivare Förordning 1360/2002 Definierar handhavande funktion och teknisk spec. Förordning 1360/2002 fastslås träder ikraft inom 24 mån. (ändras senare till 1 Maj 2006) Maj 1992 Dec 1985 Mars 1993 Sep jan 1995 Sep 1998 Jun 2002 Aug

50 SFS 2004:865 Om kör & vilotider samt av färdskrivare på väg och i företags lokaler m.m. VVFS 2005:80 Om ackreditering av kontrollorgan, DFS Förordning 1266/2009 Om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning 3821/85 (Bl a 2.a källa, händelser o fel, register, minuten m.m) TSFS 2013:3 om ackreditering av kontrollorgan. (Tillverkare/representant, v-kort Oberoende, arkiveringstid, 2%, parameterändringar m.m) NY Färdskrivar förordning GPS, 10% oanmälda besök, m.m Aug 2005 Juli 2005 Dec Okt 2010, 1 Okt 2011, 1 Okt Mars 2013 Arbete pågår Fastslås 2017? 50

51 DFS DFS DFS Okt April Idag 51

52 Analoga färdskrivare Bristfällig/ofullständig registrering av hastighet, sträcka och tid på diagramblad Bristfällig/ofullständig registrering av kör & vilotider på diagramblad Bristfällig/felaktig plombering vid givare och fordonsenhet Bristfällig/felaktig installationsskylt Uppmätt w-tal överskrider tidigare w enligt skylt utan att förnyad installationskontroll utförs (Periodisk kontroll) Uppmätt L-tal överskrider tidigare L enligt skylt utan att förnyad installationskontroll utförs (Periodisk kontroll) 52

53 Källa: KG Sandström 53

54 EEG 3821/85 bilaga 1 Analog färdskrivare Sedan färdskrivarutrustningen har kontrollerats efter installation, skall en installationsskylt anbringas lätt synligt i fordonet bredvid eller på färdskrivaren. En ny skylt skall ersätta den tidigare varje gång en godkänd montör eller verkstad har gjort en besiktning som medfört krav på ändring av själva installationssättet. På skylten skall åtminstone följande uppgifter finnas: - Godkänd montörs eller verkstads namn och adress eller handelsbeteckning. - Fordons karaktäristiska koefficient, uttryckt i "w =... varv/km" eller "w =... imp/km". - Däckens effektiva omkrets, uttryckt i "I =... mm". - Datum då fordonets karaktäristiska koefficient och däckens effektiva omkrets fastställts. 54

55 Exempel Bil 1 55

56 Digitala färdskrivare Vid byte av givare utförs inte alltid en fullständig kontroll Gamla/inaktuella kontrollmetoder används (ex. fortlöpande ha tillgång till information från tillverkaren eller tillverkarens representant) Ofullständiga uppgifter på installationsskylt (Analoga) Verkstadskort utfärdade på fel driftställe ( Moderbolag ) När felkoder upptäckts vid kontroll används inte alltid referenskabel Plombering av färdskrivarsystem ofullständigt/bristfälligt utfört (samtliga plomber skall bytas vid kontroll) Kalibrering av utrustning utförs inte enligt fastställt intervall Kopiering från verkstadskort till externt lagringsmedia utförs inte enligt fastställt intervall. 56

57 Kvittering och återlämning av verkstadskort bristfälligt dokumenterat. Bristfällig dokumentering vid byte av fordonsenhet. 57

58 Källa: Stoneridge Nordic 58

59 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 59

60 EEG 3821/85 Bilaga 1B Digital färdskrivare På skylten ska åtminstone följande uppgifter finnas: Godkänd montörs eller verkstads namn och adress eller handelsbeteckning. Fordonets karaktäristiska koefficient, uttryckt i w = imp/km. Färdskrivarkonstanten i form av k = imp/km. Däckens effektiva omkrets, uttryckt i l = mm. Däcksdimension. Datum då fordonets karaktäristiska koefficient och däckens effektiva omkrets uppmättes. Fordonets identitets nummer VIN (chassinummer). 60

61 Exempel Bil 1B 61

62 (Ange kontrollorganets namn, adress och telefonnummer) 0000 ISO/IEC (C) Kontrollrapport IB nr:... utfärdad av ackrediterat kontrollorgan Rapport över kontroll av färdskrivare i anslutning till installation eller periodisk kontroll, enligt Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2013:3 TYP AV RAPPORT Första installationskontroll Förnyad installationskontroll (ange orsak : ) Periodisk kontroll (besiktning) Ingrepp som inte kan ha påverkat W (ange orsak: ) Typ av färdskrivare: digital färdskrivare (DFS) analog färdskrivare (FS) IDENTIFIERING AV KONTROLLOBJEKT Färdskrivare Fordon Fabrikat : Fabrikat : Typbeteckning : Registreringsnummer : Typbeteckning : Tillverkningsnummer : Mätarställning : Chassinummer : INSPEKTION AV KONTROLLOBJEKT Provningsförutsättningar enligt förordning (EEG) nr 3821/85 uppfylls uppfylls inte Plomberingar intakta brustna/felaktiga saknas Granskning av utskrift om händelser och fel utförd (DFS) : ja nej UPPMÄTTA VÄRDEN W-tal : Rullningsomkrets : Konflikter i rörelsedata identifierade (DFS) : ja nej Avvikelse hastighet : Däcksdimension 1: Däcksdimension 2 : (tandem) Tolerans Tidigare använda plombnummer :, Testkabel använd (DFS): ja nej Avvikelse sträcka : Tidigare W-tal (skylt) : imp/km Tidigare rullningsomkrets (skylt) : Oberoende källa för rörelseindikering är aktiverad (DFS) : ja nej Funktionsstörande anordning monterad: ja Tolerans nej Avvikelse tid (FS) : mm Tolerans imp/km mm km/h ±4 km/h % ±2% s/dygn ±120 s/dygn KONTROLLRESULTAT Plombering utförd enligt förordning (EEG) nr 3821/85 ja nej Installationsskylt enligt förordning (EEG) nr 3821/85 anbringad ja nej Kontroll utförd (datum) : Använda plombnummer:, Återplombering efter ingrepp som inte kunnat påverka W ja nej Använt plombnummer: Färdskrivarutrustningen uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2013:3 Färdskrivarutrustningen uppfyller inte kraven i Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2013:3 på grund av att (ange orsak) : ) Färdskrivaren är inte kontrollerad. Rapporten har utfärdats med anledning av återplombering i samband med ingrepp som inte kan ha påverkat W-talet. Underskrift/kontrollant Namnförtydligande ANVÄND KONTROLLUTRUSTNING Pulsmätare : Tidmätare : Hjulradiemätare/måttband : Mätsträcka :

63 KG Knutsson, VDO (F.D Kienzle), 1318, 1324, VDO Siemens 1381, Continental 1381 Stoneridge Nordic, (F.D Veeder Root) SE 5000, 2400, 8400 Tillverkarens representant 63

64 Verkstadsbesök Rekommendation till verkstäder vid reparation och kontroll av digitala färdskrivare - Be föraren att ta ur förarkort Om inte - Ta ur färdskrivarkort (förarkort) - Out off Scope läge vid förflyttning och provkörning, ej verkstadskort Vid transport till, från och mellan verkstäder av verkstadspersonal - Out off scope 64

65 Dokumentation Efter besiktning av färdskrivaren - Kontrollrapport med tillhörande diagramblad och utskrifter - Ev intyg om verkstadsbesök - Ev intyg om det inte är tekniskt möjligt att kopiera färdskrivardata Efter reparation av fordonet - Arbetsorder/faktura följesedel - Ev intyg om verkstadsbesök 65

66 - EGK 100 Brister vid nedfällningsfunktion av diagramblad, skyddsplåt samt fjäderbelastning som ska se till att diagramblad försluts fungerar inte. - VDO 1324 plombkåpa över kontaktstycken på baksidan av fordonsenheten saknas. Plombering av givare och kontaktsycket bristfällig. Kontaktstycket till givare skadad. - Analoga installationsskyltar används vid digitala färdskrivare. - Felaktigt land där fordonet är registrerat inmatat i digital färdskrivare. - Besiktning av färdskrivare inte utförda inom 24 månader. - Plastkåpa/plomb över givare på växellåda saknar plombnummer (DFS) Vid samtliga fall avlägsnades installationsskyltar ur fordonen av Polisinspektör. 66

67 67

68 68

69 Fortsatt arbete Swedac utreder provning, mätning, spårbarhet och mätosäkerhet, se STAFS 2011:18 3 Fortsatt arbete och fastställande av ny ILAC A4 Revidering av Swedac DOC 12:6 Fortsatt utbildning och harmonisering av Swedacs bedömare Fortsatt kommunikation/information till ackrediterade kontrollorgan

70 Fortsatt arbete Detta är bara början för Swedac och kontrollorganen att tillämpa ISO/IEC 17020:2012. Det är alltså ett gemensamt lärande, både för Swedac och kontrollorganen Under de tre övergångsåren kommer det även ske förändringar internationellt, inte minst genom ILAC-A4 Vi har alltså inget facit i dag och vi kommer med all säkerhet begå misstag, som vi på ett ödmjukt sätt tillsammans med kontrollorganen behöver rätta till

71 Frågor! Reflektioner och feedback!

72 Tack! För: Ert engagemang Alla bra frågor Alla öppna diskussioner Era erfarenheter

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december

Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012. Stockholm 4 december. Göteborg 6 december Välkomna! Seminarium om standard för kontrollorgan ISO/IEC 17020:2012 Stockholm 4 december Göteborg 6 december Presentation, vi och ni Tomas Holm, chef Enheten för fordon TFO Dick Nummelin, handläggare

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet Kontrollmetoder MSE12-10 med MKII enhet Första installationen av en SE5000 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en SE5000

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt;

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; beslutade den 23 januari 2013. TSFS 2013:3 Utkom från trycket den 8

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator;

Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulator; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 fordonsförordningen

Läs mer

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012

mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 12:72012-08-281 Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 ISO/IEC 17020:2012

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder Ändring införd

Läs mer

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader

kvalitetsmanual för Energideklaration för byggnader Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Energideklaration för byggnader Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Energideklaration för

Läs mer

Kontrollmetoder OSE13-01 Stoneridge SE5000 med OPTIMO

Kontrollmetoder OSE13-01 Stoneridge SE5000 med OPTIMO Kontrollmetoder OSE13-01 med OPTIMO Första installationen av en SE5000 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en SE5000 sid

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:19 Utkom från trycket 2006-10-19 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan

SWEDAC DOC 05:6 Utgåva 2 2011-09-27 ISSN 1400-6138. Interna revisioner och ledningens. genomgång Vägledning för. laboratorier och kontrollorgan 2011-09-27 ISSN 1400-6138 Interna revisioner och ledningens genomgång Vägledning för laboratorier och kontrollorgan Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek

Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek Kalibrering - Intertek reder ut begreppen Lars Andersson Technical Manager, Intertek 2016-09 Agenda Kalibrering del 2. Vad är det och behövs det egentligen? Vilka är kraven och hur möter vi dom? Är mätosäkerheten

Läs mer

Historik, beteckningar och Nya tekniska funktioner DTCO 1381 Rel. 1.4 och 2.0. Legal entity VDO A trademark of the Continental Corporation

Historik, beteckningar och Nya tekniska funktioner DTCO 1381 Rel. 1.4 och 2.0. Legal entity VDO A trademark of the Continental Corporation Historik, beteckningar och Nya tekniska funktioner DTCO 1381 Rel. 1.4 och 2.0 Legal entity VDO A trademark of the Continental Corporation Historik med Versioner sedan införandet Release 1.4 1-minutsregeln

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:4 Utkom från trycket 1999-09-15 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder)

Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) SWEDAC DOC 02:4, Utgåva 13 Datum 2011-09-23 ISSN 1400-6138 Vägledning Kvalitetsmanual för kontrollorgan inom fordonsbranschen (bilverkstäder) INTRODUKTION Denna vägledning har tagits fram av Swedac som

Läs mer

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim

allvarlighetsgrad (*) MAÖ AÖ MÖ Besättning Artikel 5.1 Brott mot lägsta ålder för konduktörer 9 tim 10 tim 11 tim 10 tim 11 tim 12 tim 56 tim 60 tim Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 9 1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6 8 Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 Bilaga Nr Rättslig grund Typ av överträdelse Avgift i kronor per allvarlighetsgrad

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

Nytt nyhetsbrev med information för kontrollorgan fordon

Nytt nyhetsbrev med information för kontrollorgan fordon Enheten för fordon KONTROLLORGAN FORDON NYHETSBREV nr 1 2011 Nytt nyhetsbrev med information för kontrollorgan fordon Vi på Swedac har då och då gett ut informationsblad med syfte att infomera om aktuella

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter om kontroll

Läs mer

Vägledning för bedömning av kontrollorgan. inom fordonsområdet. (utom fordonsbesiktning) mot kraven i SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Vägledning för bedömning av kontrollorgan. inom fordonsområdet. (utom fordonsbesiktning) mot kraven i SS-EN ISO/IEC 17020:2012 12:72012-08-281 Vägledning för bedömning av kontrollorgan inom fordonsområdet (utom fordonsbesiktning) mot kraven i SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:8 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare;

Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare; Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare; beslutade den 13 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor

Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor SWEDAC DOC 04:4 Datum 2004-08-31 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för kontrollorgan inom ackrediteringsområdena cisterner och gasflaskor INTRODUKTION För ackrediteringsområdena

Läs mer

Publikations- EA-5/02 INF: 2015 referens

Publikations- EA-5/02 INF: 2015 referens SWEDAC DOC 16:2 2016-06-15 Utgåva 1 Publikationsreferens EA-5/02 INF: 2015 EA:s vägledning för tillämpningen av ISO/IEC 17020 vid periodisk kontroll av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Utgåva 6 Datum 2010-09-24 ISSN 1400-6138 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av kontrollorgan utifrån kraven i ISO/IEC 17020 Mål Målet med denna vägledning är att minimera olikheter i bedömningar

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av lyftanordningar, transportanordningar m.m. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter för ackrediterade kontrollorgan

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar?

Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Kvalitetssäkring Hur vet man att man kan lita på ett labresultat? Kan man lita på de resultat andra rapporterar? Inte ovanligt att: Olika lab rapporterar olika resultat (från exakt samma prov!) Olika analystekniker

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5. Revisionsrapport F 8 80/05 3 9 Upprättad av: Mottagen av: Datum för

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Sanktionsavgifter enligt a

Sanktionsavgifter enligt a Sanktionsavgifter enligt 21 22 a 1. Sanktionsavgifter enligt 21 och 22 Överträdelser av AETR Nr Rättslig grund Typ av överträdelse A Besättning A1 Artikel 5 Inte iakttagit regler om lägsta ålder för förare

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller

Läs mer

Interna och externa kontroller

Interna och externa kontroller ISSN 1400-6138 Interna och externa kontroller () Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Utgåvenumreringen följer den numrering dokumentet ev hade under tidigare ME-beteckning.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Instruktioner för hantering av DFS med MKII Programmer

Instruktioner för hantering av DFS med MKII Programmer Dat 130826-VF5 MKII Programmer för DFS s 1-4 Instruktioner för hantering av DFS med MKII Programmer Allmänt sid 2 Funktioner sid 3 Kontrollkörning sid 4 Teckenkarta Stoneridge Nordic AB www.stoneridgenordic.se

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

Kontrollmetoder ASE14-03 Analoga färdskrivare med OPTIMO

Kontrollmetoder ASE14-03 Analoga färdskrivare med OPTIMO Kontrollmetoder ASE14-03 Analoga färdskrivare med OPTIMO Kablar och adaptrar Provförutsättning samt kabel/adapter lista sid 2 Metod för uppmätning av W-värde 20-meterssträcka sid 3 Bromsprovare sid 4 Kontroll

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M.

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. FÖR BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Sida 1 (6) Information om behandling av personuppgifter Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av [Säljföretagets/verkstadens namn] org.nr [ ] ( vi, oss

Läs mer

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04

SMoKD Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon_04 SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Granskat: 20160626 Yngve Lundberg Godkänt: 20160726 Anders Johansson Version Datum Beskrivning

Läs mer

Andra ka llan till ro relse

Andra ka llan till ro relse ANDRA KÄLLAN TILL RÖRELSE 1(8) Andra ka llan till ro relse Innehåll 1. Varför andra källa till rörelse?... 2 2. Fordon som måste använda sig av en Andra källa till rörelse... 2 3. SE5000... 3 3.1. Kontrollera

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2004:865 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 7 Förprogrammering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 7 Förprogrammering. Service only Kapitel 7 Förprogrammering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Förprogrammering Innehållsförteckning Kapitel 7 Förprogrammering 7.1 Allmän information... 7-3 7.1.1 Begreppsdefinitioner... 7-3 7.1.2

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 SMF Certifiering AB Revisionsrapport Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek. Rapporten utfärdades 14:17 GMT den 13-Dec-2016 Kund ID#: Kund/Adress:

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:2 Utkom från trycket den 12 februari 2015 Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 juni 2005 Nr 415 417 INNEHÅLL Nr Sidan 415 Statsrådets förordning om färdskrivarkort... 2391 416 Statsrådets förordning om ändring av 7 och

Läs mer

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85

Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 Innehållsförteckning backup 2011-08-26 STAFS 2010:10 STAFS 2011:18 STAFS 2003:5 DOC 04:2 DOC 05:7 DOC 04:8 DOC 05:6 DOC 02:4 TSFS 2010:84 TSFS 2010:85 TSFS 2010:78 SNFS 1992:17 (1997:7) TSVFS 1992:52 TSFS

Läs mer

ISO/IEC och Nyheter

ISO/IEC och Nyheter ISO/IEC 27001 och 27002 Nyheter Bakgrund till revisionen ISO/IEC 27001 och 27002 var cirka 10 år gamla och behövde uppdateras Harmonisering av ledningssystem (Annex SL) ISO/IEC 27001:2013(2014) ISO/IEC

Läs mer

/85 Bilaga 1B, Tillägg1 punkt Del 2 sida Marknadsförs av KG Knutsson AB

/85 Bilaga 1B, Tillägg1 punkt Del 2 sida Marknadsförs av KG Knutsson AB Bilaga TPM del 5 1. Kontrollera fordonets skick. Utan last i körklart skick. Däcktryck, däckdimension, däckförslitning inom tillåtna gränsvärden. Registreringsbevis. Registreringsnummer. 2. Kontrollera

Läs mer