Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd"

Transkript

1 TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd

2

3 TemaRAPPORT 2009:2 Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Statistiska centralbyrån 2009

4 Theme REPORT 2009:2 Theme: Children Children Today Describing children s living conditions based on the Convention on the Rights of the Child Statistics Sweden 2009 Producent Producer SCB, avdelningen för befolkning och välfärd Statistics Sweden, Population and Welfare Department Box SE Stockholm Förfrågningar Karin Lundström Inquiries anna Nyman Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. It may be used freely and quoted. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Children Today Describing children s living conditions based on the Convention on the Rights of the Child. Omslag/Foto: Jan-Aage Haaland, Ateljén, SCB Cover/Photo: URN:NBN:SE:SCB-2009-A40BR0902_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Barn i dag Förord Förord Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter. Denna rapport tar utgångspunkt i Barnkonventionen, och ger utifrån några av dess artiklar en bild av hur barn i Sverige har det idag, ungefär 20 år senare. Inom de områden där det är möjligt beskrivs även hur barns villkor har förändrats under de 20 år konventionen har funnits. Utifrån SCB:s olika undersökningar och register beskrivs barns levnadsvillkor ur olika aspekter. Rapporten innehåller fem olika kapitel; Barn i Sverige, Barn och deras föräldrar, Barns ekonomiska förutsättningar, Barns rätt till utbildning och Barns rätt till fritid. Rapporten har utarbetats av Marit Jorsäter, Karin Lundström (redaktör), Anna-Karin Nylin, Anna Nyman (redaktör), Lovisa Sköld och Richard Öhrvall. Värdefulla synpunkter har lämnats av en referensgrupp under arbetets gång. Statistiska centralbyrån i november 2009 Stina Andersson

6

7 Barn i dag Innehåll Innehåll Förord... 3 Inledning... 7 Om Barnkonventionen... 7 Rapportens innehåll... 7 Barn i Sverige... 9 Varje år föds barn... 9 Nära två miljoner barn Dödligheten sjunker Barn från 200 olika länder Adoptioner Region Indelningar Hushållstyp Svensk och utländsk bakgrund Socioekonomisk indelning Föräldrarnas utbildningsnivå Barn och deras föräldrar Utvecklingen av separationer Möjliga förklaringar till nedgången Bo med båda föräldrar Boende efter en separation Avstånd till frånlevande förälder Kontakt med föräldrarna Vårdnad Uttag av föräldraledighet Barns ekonomiska förutsättningar Barns rätt till en skälig levnadsstandard Låg andel ekonomiskt utsatta barn i de nordiska länderna Vad är en skälig levnadsstandard? Att mäta ekonomisk utsatthet Vilka barn är ekonomiskt utsatta? Varifrån kommer hushållets inkomster? Barns egna uppgifter om ekonomin Barns rätt till utbildning En skola för alla Respekt för andra är grundläggande i skolan Eleverna ska erbjudas den hjälp de behöver Över barn avslutade grundskolan Flickor har högre meritvärde än pojkar Nio av tio är behöriga till gymnasiet Många avbryter helt sina gymnasiestudier Drygt avslutade gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Barn i dag Barns fritid Idrott och föreningsverksamhet Kultur Umgänge med vänner Vila och rekreation Lika möjligheter till fritid? Referenser Statistikkällor Referenser: Statistiska centralbyrån

9 Barn i dag Inledning Inledning Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter. Denna rapport tar utgångspunkt i Barnkonventionen, och ger utifrån några av dess artiklar en bild av hur barn i Sverige har det idag, ungefär 20 år senare. Inom de områden där det är möjligt beskrivs även hur barns villkor har förändrats under de 20 år konventionen har funnits. Om Barnkonventionen Tanken på en konvention om barns rättigheter fanns långt innan Barnkonventionen blev verklighet. Det som började som diskussioner hade inför det Internationella barnåret 1979 blivit en idé som fått ordentligt fäste. En arbetsgrupp tillsattes av FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Efter tio års arbete kunde gruppen presentera ett förslag som godkändes av kommissionen, och som år 1989 antogs av FN:s generalförsamling. 1 Sverige ratificerade Barnkonventionen år 1990, som ett av de första länderna i världen. Idag har alla länder utom USA och Somalia ratificerat Barnkonventionen. Då ett land ratificerar Barnkonventionen betyder det att landet binder sig folkrättsligt till att förverkliga konventionen. Brott mot Barnkonventionen tas dock inte upp i någon domstol. De sanktioner som finns att tillgå är enbart kritik och påtryckningar. Barnombudsmannen menar att Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Med barn avses enligt Barnkonventionen alla människor under 18 år. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. 41 av dem är sakartiklar, som slår fast vilka rättigheter barn ska ha. De resterande artiklarna beskri- ver hur stater ska arbeta med konventionen. 2 Några av Barnkonventionens artiklar kallas för konventionens huvudprinciper. De fyra huvudprinciperna utgör tillsammans konventionens barnsyn. Det huvudsakliga innehållet i huvudprinciperna är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, att inte bara barnets överlevnad utan också dess utveckling ska säkerställas och att barns åsikter ska komma fram och visas respekt. Rapportens innehåll Rapporten innehåller fem olika kapitel. Barn i Sverige ger en beskrivning av hur gruppen barn i Sverige ser ut hur många de är, vilken bakgrund de har och var de bor. I kapitlet introduceras även några av de bakgrundsvariabler som kommer att användas i resten av rapporten, nämligen familjetyp, svensk respektive utländsk bakgrund, socioekonomisk indelning samt föräldrarnas utbildningsnivå. Nästa kapitel handlar om Barn och deras föräldrar. Kapitlet utgår från konventionens artikel 9 och 18, som slår fast att ett barn som är skilt från en eller båda sina föräldrar har rätt att upprätthålla ett personligt förhållande till och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, samt att föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. I detta kapitel presenteras inledningsvis hur många barn som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar. För de barn som bor skilt från en av föräldrarna beskrivs vilken av föräldrarna barn oftast bor med, i vilken utsträckning barnet har kontakt med den 1 Unicef 2 Barnombudsmannen Statistiska centralbyrån 7

10 Inledning Barn i dag andra föräldern samt hur detta skiljer sig åt mellan olika grupper av barn. Barnkonventionens artikel 27 beskriver barns rätt till en skälig levnadsstandard. Enligt Barnkonventionen är det föräldrarna som har huvudansvaret för barnens levnadsstandard, men konventionsstater ska bistå föräldrarna i de fall det behövs. Kapitlet Barns ekonomiska förutsättningar visar hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut för olika grupper av barn. Vilka barn har en låg ekonomisk standard, vilka barn har föräldrar som får hjälp med försörjningen och hur upplever barn själva sin ekonomiska situation. I Barnkonventionens artikel 28 beskrivs barns rätt till utbildning. I Sverige ser vi barns rätt till skolgång som en självklarhet. Kapitlet Barns rätt till utbildning visar hur stor andel av alla barn som klarar sig igenom grundskolan respektive gymnasiet och vilka skillnader som finns mellan olika grupper av barn. Artikel 31 i Barnkonventionen innebär att alla barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassat efter barnets egna förutsättningar. Det avslutande kapitlet Barns rätt till fritid handlar om hur barn i Sverige beskriver sin fritid. Statistiken i denna rapport är hämtad från ett antal olika källor, både SCB:s totalräknade register och olika urvalsundersökningar. Information om statistikkällorna och hänvisningar till tidigare publicerad statistik redovisas sist i rapporten. 8 Statistiska centralbyrån

11 Barn i dag Barn i Sverige Barn i Sverige Med barn avses enligt Barnkonventionen varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. I Sverige finns nära två miljoner barn i olika åldrar, med olika bakgrund och med olika förutsättningar. Barnkonventionen gäller alla dessa barn. Varje år föds barn Under den senaste 20 års-perioden föddes flest barn under början av 1990-talet, perioden som kommit att kallas för babyboomen. Vid slutet av 1990-talet hade barnafödandet sjunkit för att på senare år ha stigit till över födda barn om året. Varje år föds något fler pojkar än flickor. Detta tycks naturen ha ordnat för att hålla en jämn balans mellan könen i befolkningen då pojkar och män har en högre dödlighet än flickor och kvinnor. Diagram 1. Antal födda barn efter kön, Antal Pojkar Flickor Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Antalet barn ökar även genom invandring, något som varierar kraftigt över tid. På senare år har antalet invandrade barn nått nästan samma nivåer som i mitten på 1990-talet då Balkankriget härjade och gav upphov till stora flyktingströmmar. Statistiska centralbyrån 9

12 Barn i Sverige Barn i dag Diagram 2. Invandring, antal barn 0 17 år efter kön, Antal Pojkar Flickor Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Invandringstoppen år 1994 utgjordes av barn från före detta Jugoslavien medan de flesta invandrarna idag kommer från Irak. År 2006 ökade invandringen på grund av den tillfälliga ändringen av asyllagen som gällde mellan 9 november 2005 och 31 mars Lagen riktade sig bland annat till barnfamiljer med lång vistelsetid i Sverige och gav dessa en ny chans till prövning av uppehållstillstånd. Av de som den sista december 2008 bodde i Sverige tack vare den tillfälliga lagen var en fjärdedel barn. Nära två miljoner barn Det ökade antalet födslar och den stora invandringen under 1990-talet syns tydligt i antalet barn. Idag finns det totalt sett drygt 1,9 miljoner barn i åldrarna 0-17 år. Av dessa är 49 procent flickor och 51 procent pojkar. Diagram 3. Antal barn i Sverige, 0 17 år, efter kön, Antal Pojkar Flickor Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB De höga födelsetalen under 1990-talets början återspeglas i barnens åldersfördelning. Störst idag är nämligen gruppen tonåringar. 10 Statistiska centralbyrån

13 Barn i dag Barn i Sverige Diagram 4. Antal barn, 0 17 år, efter kön och ålder, Antal Flickor Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Pojkar Antal Dödligheten sjunker Under lång tid har spädbarnsdödligheten 3 sjunkit. I början på 1960-talet låg den på drygt 13 avlidna flickor per levande födda och 17 avlidna pojkar per levande födda. För omkring 20 år sedan hade dödligheten sjunkit till ungefär 5 avlidna flickor och 6 avlidna pojkar per levande födda flickor respektive pojkar. Även under de senaste åren har spädbarnsdödligheten fortsatt att sjunka. År 2008 avled 2,47 flickor och 2,50 pojkar per levande födda. Det motsvarar 131 avlidna flickor och 141 avlidna pojkar totalt under året. Diagram 5. Spädbarnsdödlighet per levande födda flickor och pojkar, Antal per levande födda Pojkar 1 Flickor Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Spädbarnsdödligheten avser barn som avlider innan sin ettårsdag. Statistiska centralbyrån 11

14 Barn i Sverige Barn i dag Dödligheten bland barn är som störst för spädbarn. Det är också bland dessa som dödligheten har gått ned som mest under de senaste 20 åren. I övriga åldrar avlider endast ett fåtal barn i varje ålder, men även i dessa åldrar märks en tydlig nedgång i dödligheten. Under 1989 avled sammanlagt 168 flickor och 215 pojkar i åldrarna 1 17 år. År 2008 var motsvarande antal 98 flickor och 131 pojkar. Bland barnen som föddes under 2008 beräknas 99,6 procent av flickorna och 99,5 procent av pojkarna nå 18 års ålder 4. Diagram 6. Antal avlidna barn, 0 17 år, 1989 och 2008 Flickor Pojkar Antal Antal Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Barn från 200 olika länder Av barnen i Sverige är 6 procent födda utomlands och 11 procent är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Dessa 17 procent utgör vad vi kallar barn med utländsk bakgrund. Tabell 1. Antal och andel barn 0 17 år efter bakgrund, 2008 Antal Procent Utrikes födda Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar Totalt Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB 4 Denna beräkning görs utifrån livslängstabellen för år Statistiska centralbyrån

15 Barn i dag Barn i Sverige Barnen i Sverige kommer från nära 200 olika födelseländer. Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda barn är Irak där närmare barn är födda. Det motsvarar nära en femtedel av barnen födda utomlands. Tabell 2. De tio vanligaste födelseländerna, barn 0 17 år, 2008 Flickor Pojkar Båda könen Sverige Irak Polen Somalia Thailand Tyskland Kina Danmark Norge Jugoslavien Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Adoptioner År 2008 fanns drygt adopterade barn i Sverige, som tillsammans kommer från 145 olika födelseländer. Vanligast bland de adopterade barnen är att komma från Kina, följt av Colombia, Sydkorea och Vietnam. Ungefär 20 procent av barnen är adopterade från Kina, medan 11 respektive 10 procent kommer från Colombia och Sydkorea. Tabell 3. De fem vanligaste födelseländerna för barn, 0 17 år, adopterade under 2008 samt totalt antal adopterade barn 0 17 år, 2008 De fem vanligaste födelseländerna för barn, 0 17 år, adopterade under 2008 Totalt antal adopterade barn 0 17 år, 2008 Födelseland Antal Födelseland Antal Kina 274 Kina 3380 Sverige 162 Colombia 1796 Sydkorea 78 Sydkorea 1693 Vietnam 52 Vietnam 1623 Etiopien 46 Sverige 1180 Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Statistiska centralbyrån 13

16 Barn i Sverige Barn i dag Under 2008 adopterades 935 barn varav de flesta, nära 30 procent, kom från Kina. Efter Kina är Sverige det vanligaste födelselandet för de som adopterades under Av de 17 procent som är födda i Sverige bor de allra flesta med en av sina biologiska föräldrar och har adopterats av en styvförälder. Region Knappt barn, eller en dryg tredjedel av alla barn under 18 år, bor i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö med tillhörande förorter. Lika många barn bor i större städer och i pendlingskommuner medan något färre, barn, bor i landets övriga kommuner 5. I vilken typ av kommun barnen bor i skiljer sig åt en aning beroende på ålder. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö med tillhörande förorter är en stor andel av barnen småbarn och förhållandevis få tonåringar. Mönstret med många små barn i storstäderna förklaras med att barnafödandet under de senaste åren ökat i dessa områden. Diagram 7. Andel barn i olika åldrar. Barn 0 17 år, efter kommungrupp, 2008 Storstäder och förorter Större städer och pendlingskommuner 0 5 år 6 12 år år Övriga kommuner Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB Procent 5 Kommunindelningen i detta stycke är en sammanslagning av Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning. Gruppen storstäder och förorter består av de tre storstäderna och 38 förortskommuner. Gruppen övriga större städer och pendlingskommuner består av 27 större städer och 41 pendlingskommuner. Gruppen övriga kommuner består av 39 glesbygdskommuner, 40 varuproducerande kommuner samt övriga kommuner. Läs mer om Sveriges kommuner och landstings kommunindelningen på 14 Statistiska centralbyrån

17 Barn i dag Barn i Sverige Indelningar För att kunna jämföra om barn i olika grupper har olika villkor delas befolkningen in i grupper utifrån hushållstyp, bakgrund, socioekonomisk grupp samt föräldrarnas utbildningsnivå. Om inget annat anges är det i rapporten följande indelningar som används. Hushållstyp De hushållstyper som används mest i rapporten är barn med ensamstående respektive sammanboende föräldrar. I de fall barnen har sammanboende föräldrar kan det vara antingen båda de ursprungliga föräldrarna, eller att barnet bor med en av sina ursprungliga föräldrar och hans/hennes nya partner i en ombildad familj. Svensk och utländsk bakgrund Indelningen i rapporten bygger på uppgifter om föräldrarnas födelseland. Med förälder avses då de vuxna i hushållet, vilket för barn i ombildade familjer innebär en av de ursprungliga föräldrarna samt hans/hennes nya partner. Till kategorin barn med utländsk bakgrund räknas de barn där båda föräldrarna är födda utomlands. Barn med svensk bakgrund är alltså de barn där minst en av de vuxna i hushållet är född i Sverige. Socioekonomisk indelning I rapporten används en grov socioekonomisk indelning, där barnet tillhör ett arbetarhushåll eller ett tjänstemannahushåll. En socioekonomisk indelning grupperar befolkningen utifrån nuvarande eller tidigare (eller maka/makes) anställningsförhållanden. Till kategorin arbetarhushåll förs yrken som normalt är organiserade inom LO, medan övriga anställda räknas som tjänstemän. Ungefär vart fjärde barn tillhör ett arbetarhushåll, och mer än hälften ett tjänstemannahushåll. Föräldrarnas utbildningsnivå I rapporten används tre olika utbildningsnivåer. Förgymnasialt utbildade föräldrar innebär att båda föräldrarna har grundskola (eller motsvarande) som sin högsta avslutade utbildning. Gymnasialt utbildade föräldrar innebär att minst en av föräldrarna har gymnasiet som sin högsta avslutade utbildning. Eftergymnasialt utbildade föräldrar innebär att minst en av föräldrarna har en eftergymnasial utbildning. Knappt hälften av alla barn har eftergymnasialt utbildade föräldrar, omkring 40 procent av barnen har föräldrar med gymnasial utbildning och 4 procent av barnen har förgymnasialt utbildade föräldrar. Statistiska centralbyrån 15

18 16 Statistiska centralbyrån

19 Barn i dag Barn och deras föräldrar Barn och deras föräldrar Föräldrar har stor betydelse för barns levnadsförhållanden på många sätt. Föräldrarnas ansvar för barnet nämns i flera av artiklarna i Barnkonventionen, bland annat när det gäller barns rätt till en skälig levnadsstandard. Men det finns också ett par artiklar som direkt rör relationen mellan barnet och föräldrarna. Det är dessa artiklar som kommer att beröras i detta kapitel. Utvecklingen av separationer Enligt Barnkonventionens artikel 9.3 har ett barn som är skilt från en eller båda sina föräldrar rätt att upprätthålla ett personligt förhållande till och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Sammanlagt bor ungefär en halv miljon barn skilda från en eller båda sina biologiska eller adoptivföräldrar. Att föräldrarna separerar är den vanligaste orsaken till att ett barn skiljs från någon av sina föräldrar. En uppskattning är att ca 5 procent av alla barn föds utanför ett parförhållande och aldrig bor med båda sina biologiska föräldrar under uppväxten. Det motsvarar omkring barn under 18 år. Ytterligare ca barn har en förälder som har avlidit. En vanlig missuppfattning är att skilsmässor och separationer har ökat konstant under lång tid. Men antalet skilsmässor är ungefär detsamma idag som för 30 år sedan. När det gäller barn har risken att vara med om att föräldrarna separerar ökat under och talen, men minskat under 2000-talet. Under 2008 var drygt 3 procent av barnen med gifta eller samboföräldrar med om att föräldrarna separerade 6. Det är ungefär dubbelt så vanligt att barn med samboföräldrar är med om en separation som att barn med gifta föräldrar är det. Nedgången under 2000-talet har varit större för barn med samboföräldrar än för barn med gifta föräldrar, men under de senaste två åren har separationerna i sambofamiljer ökat något. 6 Med separation under år 2008 avses att föräldrarna var folkbokförda på samma fastighet i slutet av 2007 men inte var det i slutet av Som föräldrar räknas här biologiska föräldrar, adoptivföräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe. Statistiska centralbyrån 17

20 Barn och deras föräldrar Barn i dag Diagram 8. Andel barn, 0 17 år, som varit med om att deras föräldrar separerat åren 1986, 1991 samt efter familjetyp före separationen Procent Samboföräldrar 1 Totalt Gifta föräldrar Källa: Barn- och familjestatistik, SCB För åren kan separationer i sambofamiljer enbart redovisas om det finns gemensamma barn. I uppgifterna för år 1986 och 1991 ingår även separationer i familjer med endast särkullsbarn. En uppdelning efter barnets ålder visar att separationerna främst har minskat för de yngre barnen. Tidigare var det vanligare för yngre barn att uppleva en separation, och risken för en separation minskade ju äldre barnet blev. Idag är det inte så stora skillnader i separationsrisk beroende på ålder. Diagram 9. Andel barn som varit med om att deras föräldrar separerat år 1998 och 2008 efter ålder Procent Källa: Barn- och familjestatistik, SCB Möjliga förklaringar till nedgången Vad kan då ligga bakom de senaste årens nedgång i separationer i barnfamiljer? En möjlig förklaring är att föräldrar har blivit allt äldre när de får barn. Risken för en separation minskar ju äldre föräldrarna är när de får barn. Barn med en ung mamma (högst 22 år när barnet föddes) har dubbelt så stor risk att uppleva att föräldrarna separerar jämfört med barn med en mamma som var 31 år eller äldre när de föddes. 18 Statistiska centralbyrån

21 Barn i dag Barn och deras föräldrar Föräldrar är inte bara äldre idag när de får barn. Fler föräldrar har också en högre utbildning, och ju högre utbildade föräldrar ett barn har desto lägre är risken för en separation. Det är ungefär dubbelt så vanligt med en föräldraseparation bland barn med föräldrar som båda har förgymnasial utbildning, jämfört med barn med någon eftergymnasialt utbildad förälder. Bo med båda föräldrar Nedgången i separationer bland de yngre barnen har lett till att fler barn i åldrarna 1 5 år bor med båda sina föräldrar. Andelen har ökat från 84 procent år 1998 till 86 procent Bland de äldre barnen har denna andel istället minskat, från 67 till 62 procent, under samma period. På sikt kan även denna andel öka, om separationsriskerna minskar ytterligare eller ligger kvar på dagens nivå. Diagram 10. Andel barn 0 17 samt 1 5 och år som bor med båda sina föräldrar, Av alla barn bor 74 procent med båda sina föräldrar. Denna andel varierar inte bara efter barnets ålder utan också mellan barn i olika grupper. Barn med högutbildade föräldrar bor oftare med båda sina föräldrar. Som vi sett tidigare är separationsriskerna högre om föräldrarna har lägre utbildning, men det är också vanligare i denna grupp att föräldrarna aldrig bott ihop. Mindre än 80 procent av barn under ett år med två förgymnasialt utbildade föräldrar bor tillsammans med båda sina föräldrar. Bland barn under ett år med två eftergymnasialt utbildade föräldrar bor 97 procent med båda sina föräldrar. Skillnaderna mellan barn med olika bakgrund är också stora. Bland barn födda i Sverige med två Sverigefödda föräldrar bor 77 procent med båda sina föräldrar. Bland barn födda utomlands är motsvarande andel 62 procent. Utrikes födda adoptivbarn är de som i högst grad bor med båda sina föräldrar. Bland dem bor 83 procent med båda adoptivföräldrarna. Procent år 0 17 år år Källa: Barn- och familjestatistik, SCB. Statistiska centralbyrån 19

22 Barn och deras föräldrar Barn i dag Diagram 11. Andel barn som bor med båda föräldrar efter ålder och föräldrarnas utbildningsnivå, 2007 Procent år 1 5 år 6 12 år år Båda förgymnasial En eller båda gymnasial En förälder eftergymnasial Båda eftergymnasial Källa: Barn- och familjestatistik, SCB Barn där uppgift om en eller båda föräldrars utbildningsnivå saknas ingår ej. Diagram 12. Andel barn som bor med båda föräldrar efter ålder och bakgrund, 2008 Procent år 6 12 år år Båda föräldrar födda i Sverige Båda föräldrar födda utomlands En förälder född utomlands Barnet fött utomlands Barnet utrikes adopterat Källa: Barn- och familjestatistik, SCB Barn födda i Sverige där uppgift om en eller båda föräldrars födelseland saknas ingår ej. Andelen barn som bor med båda sina föräldrar varierar inte lika mycket beroende på var i landet barnet bor, men det finns små regionala skillnader. Lägst är andelen i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö där 71 procent av barnen bor med båda sina föräldrar. I storstädernas förorter är familjerna mer stabila. Förortskommuner och varuproducerande kommuner är de kommungrupper där högst andel barn, 77 procent, bor med båda sina föräldrar. I gruppen varuproducerande kommuner ingår t.ex. kommuner som Värnamo, Nässjö och Gislaved. Boende efter en separation Av barn med separerade föräldrar bor mer än hälften enbart med sin mamma och ytterligare ett par procent bor hela eller större delen av tiden med sin mamma. Bara omkring 10 procent av barnen bor hela eller större delen av tiden med sin pappa. 20 Statistiska centralbyrån

23 Barn i dag Barn och deras föräldrar Det är vanligt att barn bor växelvis lika mycket med vardera föräldern efter en separation. År gällde det 28 procent av barnen med separerade föräldrar. Växelvis boende har blivit mycket vanligare under de senaste 20 åren. Vid mitten av 1980-talet bodde bara 1 procent av barnen med separerade föräldrar växelvis lika mycket med båda sina föräldrar. Växelvis boende efter en separation är vanligast i åldrarna 6 9 år. Närmare hälften av barnen i den åldern bor växelvis lika mycket med vardera förälder. Växelvis boende medför att barn har regelbunden kontakt med båda sina föräldrar. Det kan också vara en indikation på att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling, vilket står i artikel 18.1 i Barnkonventionen. Men det kan även finnas nackdelar med att barnet flyttar mellan sina föräldrar till exempel varje eller varannan vecka. Trots att andelen barn som bor växelvis har ökat under de senaste åren är det fortfarande ett litet antal totalt sett som bor växelvis. Det är därför ännu inte möjligt att följa upp hur dessa barn mår genom urvalsundersökningar som Undersökningarna av levnadsförhållanden. Diagram 13. Boende bland barn, 0 17 år, med separerade föräldrar, Procent Flickor Pojkar Bor enbart med mamma Bor enbart med pappa Bor mest med mamma, lite med pappa Bor mest med pappa, lite med mamma Bor växelvis lika mycket med båda föräldrar Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB Diagram 14. Växelvis boende bland barn med separerade föräldrar , , , samt Procent År Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB Statistiska centralbyrån 21

24 Barn och deras föräldrar Barn i dag Diagram 15. Växelvis boende bland barn med separerade föräldrar, efter ålder, Procent år 6 9 år år år år Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB Andelen barn som bor med sin pappa efter en separation är liten, men det har blivit vanligare över tid. Detta kan vi se om vi följer statistik som bygger på folkbokföringen. I folkbokföringen saknar vi uppgifter om växelvis boende, eftersom ett barn endast kan vara folkbokfört på en adress. Å andra sidan är statistiken totalräknad vilket gör att vi kan göra en mer detaljerad redovisning. Andelen barn som är folkbokförda hos sin pappa har ökat under de senaste åren var 13 procent av barnen som inte bodde med båda sina föräldrar folkbokförda hos sin pappa. Denna andel hade ökat till 18 procent år En liten andel av barnen, 3 procent, är inte folkbokförd hos någon av sina föräldrar och 79 procent är folkbokförda hos sin mamma. Det är vanligare att pojkar är folkbokförda hos sin pappa, 19 procent jämfört med 16 procent av flickorna. Andelen barn som är folkbokförda hos sin pappa ökar också med barnets ålder. Bland de yngsta barnen är mindre än 5 procent folkbokförda hos sin pappa medan 18 procent av de 17-åriga flickorna och 23 procent av pojkarna är det. Diagram 16. Andel barn 0 17 år folkbokförda hos sin pappa av barn som inte bor med båda sina föräldrar, efter kön, Procent Pojkar Flickor Källa: Barn- och familjestatistik, SCB 22 Statistiska centralbyrån

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola

barns ekonomiska utsatthet 2012:2 Tapio Salonen Årsrapport Malmö Högskola barns ekonomiska utsatthet Årsrapport 2012:2 Tapio Salonen Malmö Högskola Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2012

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9

REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 REDOVISAR REDOVISAR 2000:9 Varför föds det inte fler barn i Sverige? I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings-

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt

Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Regleringsbrevsuppdrag Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt Innehåll Uppdraget... 3 Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Vanliga metoder för att beräkna genomsnittlig inträdesålder,

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser

6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser 6 Tryggare kan ingen vara? Vräkning av barnfamiljer: Förekomst, orsaker och konsekvenser Anders Nilsson & Janne Flyghed Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1 6.1 Inledning Att vräkas från

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 123 Nu för tiden Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 I serien levnadsförhållanden har följande rapporter

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar NCO 2007:13 Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Räddningsverkets kontaktperson: Jan Schyllander, Nationellt centrum för lärande

Läs mer

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014

På tal om kvinnor och män. 30 år! 1984 2014 På tal om kvinnor och män LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2014 30 år! 1984 2014 Women and men in Sweden 2014 Facts and figures Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer