Kraftfulla vägar till framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kraftfulla vägar till framtiden"

Transkript

1 Kraftfulla vägar till framtiden

2 INNEÅLL Inledning 3 Den största utmaningen någonsin 4 Vilken väg skall vi välja? 6 Nya dieselmotorer 8 Naturgas/Biogas 10 DME 12 ybrider 14 Bränsleceller 16 Tillsammans kommer vi närmare lösningen 18 Att skapa ett hållbart samhälle som inte äventyrar tillvaron för kommande generationer är en stor uppgift. Den innebär bland annat att vi steg för steg lämnar fossila bränslen som olja och naturgas bakom oss och övergår till förnybara bränslen. Det är en svår omställning. Billig och lättåtkomlig olja har spelat en avgörande roll när vår ekonomiska välfärd har byggts upp. Den finns i någon form överallt i samhället. Att bryta beroendet kräver engagemang från medborgare, politiker, forskare, institutioner och inte minst näringlivet. Det kräver samarbete över alla tänkbara gränser. Den goda nyheten är att det nu finns teknologi som ger nya möjligheter inom miljö- och energiområdet. Vi inom Volvokoncernen vill vara en pådrivande kraft inom de områden som vi kan påverka, vilket framför allt är transporter. Vi tror på en öppen och positiv dialog om konstruktiva lösningar, som inte äventyrar den sociala välfärd som transporter bidrar till. Leif Johansson VD och koncernchef 3

3 Den största utmaningen någonsin Oljeförbrukningen ökar samtidigt som nya stora oljefynd blir allt mer sällsynta. Samtidigt stiger medeltemperaturen på grund av allt större koldioxidutsläpp från förbränning av olja, kol och gas. Inget bränsle och ingen motor kommer ensam att lösa framtidens energiproblem. Volvokoncernen arbetar därför på bred front när det gäller utveckling av framtida drivlinor och anpassning till nya bränslen för att kunna avgöra vilken potential som finns i de olika lösningarna. Tillgången på olja minskar Mer än 97% av all energiförbrukning i transportsektorn kommer från olja. ittills har tillgången på olja varit god, men många oljekällor har nått eller kommer inom de närmaste åren nå sin maximala produktionstakt. En allt större del av de kvarvarande tillgångarna ligger i konfliktfyllda områden, vilket leder till osäkra leveranser. Samtidigt ökar den globala efterfrågan och drivkrafterna för att hitta nya energikällor blir därför allt starkare. Jordens uppvärmning ökar En annan drivkraft för att minska beroendet av fossila bränslen är klimatfrågan. Beräkningar från klimatforskarna pekar på en temperaturökning på 3-5 grader de närmaste hundra åren om koldioxidutsläppen fortsätter att öka i oförminskad takt. Konsekvenserna av detta är svåra att överblicka. Vägen till hållbara transportlösningar Vilka bränslen är mest effektiva? Vilka energikällor finns? Vilka motorlösningar efterfrågas av kunderna? Den moderna transportindustrin står inför sin största utmaning någonsin och frågorna är många. Därför arbetar Volvokoncernen med flera nya drivlinor och bränslen för att kunna avgöra vilka framtida möjligheter de olika lösningarna har. Några exempel på framtida alternativ I denna skrift vill vi presentera hur Volvokoncernen ser på ett antal framtida drivlinor. Vi visar deras bästa användningsområde, hur de påverkar miljöutmaningen samt vilken potential de olika alternativen har. 4

4 Vilken väg skall vi välja? Den globala efterfrågan på transporter och energi ökar samtidigt som priserna på olja stiger. Detta ger incitament för Volvokoncernen att fokusera arbetet på alternativa bränslen, energieffektivitet i transportsektorn och utveckling av nya drivlinor. Framtidens transportlösning är inte en enda utan en mångfald av alternativ. Därför bedriver Volvokoncernen sitt utvecklingsarbete på bred front där fokus ligger på maximal energieffektivitet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vilka är våra alternativ? Basen i all utveckling av Volvokoncernens drivlinor är den kolvmotor som idag nästan uteslutande drivs med diesel. Dieselmotorn är en mycket effektiv energiomvandlare och kan drivas med olika bränslen som syntetisk diesel och DME. Den utgör också grunden för exempelvis olika former av hybrider med elmotorer, batterier och bränsleceller. elhetssyn Volvokoncernen ser framtidens bränsle och drivlinor utifrån ett synsätt som vi kallar well to wheel. Målsättningen är att med minsta möjliga utsläpp av koldioxid och andra emissioner få ut maximal energieffektivitet från själva energikällan hela vägen ut till hjulen på ett fordon. Ett helhetsperspektiv är grunden i Volvokoncernens utvecklingsstrategi. Vi tror inte på ett globalt bränsle, utan att energiförsörjningen beror på regionala förutsättningar. Vår uppgift blir därför att ta en aktiv del i denna utveckling och anpassa vår produktutveckling till detta. Olika marknader har olika behov Som världens största tillverkare av motorer för tunga fordon har vi goda förutsättningar att specialanpassa vårt utbud till kundens energiförsörjningsmöjligheter och det arbete fordonet skall utföra. De ekonomiska förutsättningarna förändras också, lösningar som är alldeles för kostsamma nu kanske kan serietillverkas i framtiden. För att kunna erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen, anpassad till kundens speciella behov, arbetar vi därför med flera olika framtidsalternativ när det gäller drivlinor och bränslen. 6

5 NYA DIESELMOTORER UNDRA GÅNGER RENARE PÅ TRETTIO ÅR Den traditionella dieselmotorn som drivs med dieselbränsle kommer trots minskad oljetillgång under lång tid framöver vara den huvudsakliga kraftkällan i tunga fordon. Genom teknikförbättringar når utsläppen av kväveoxider och partiklar snart hållbara nivåer och vi kan ännu mer fokusera på energieffektivitet och därmed minskade koldioxidutsläpp. Bränsleförbrukning Utsläpp kväveoxid Rening av kväveoxid ökar bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Utsläpp av kväveoxider når hållbara nivåer Problemet med kväveoxider och koldioxidutsläppen är att de motverkar varandra. Minskar man utsläppen av kväveoxider i förbränningsprocessen ökar bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Inom några år kommer man genom förfinad reningsteknik nå uthålliga utsläppsnivåer på kväveoxider. Därför riktas fokus på att få fram ännu mer bränsleeffektiva motorer, men även motorer anpassade för koldioxidneutrala bränslen från biomassa, exempelvis syntetisk diesel, RME (Rapsmetylester) och DME (Dimetyleter). Effektiva och tillförlitliga lösningar Centralt i avgasreningen i Volvokoncernens motorer är SCR (Selective Catalytic Reduction) och EGR (Exhaust Gas Recirculation). De båda metoderna minskar utsläppen av kväveoxider. Med SCR blandas avgaserna med en mix av urea och vatten, kallad AdBlue. Genom höga temperaturer i avgassystemet omvandlas urea till ammoniak som reagerar med kväveoxiderna i katalysatorn. Restprodukten blir harmlöst kväve och vattenånga. Med EGR cirkuleras en del av avgaserna tillbaka till motorn vilket sänker förbränningstemperaturen och därmed minskar mängden kväveoxider. Nya fordon - ett effektivt sätt att förbättra luftkvaliteten I samband med införandet av det amerikanska avgasreglementet US10 år 2010 och europeiska EURO 6 kommer man ned på långsiktigt uthålliga utsläppsnivåer av kväveoxider och partiklar. Volvokoncernen använder sig av olika tekniker för att möta dessa krav. En teknik bygger på en kombination av SCR, EGR och partikelfilter. CCI, (omogenous Charge Compression Ingnition) är ytterligare en ny spännande förbränningsteknik som tar tillvara på fördelarna i bensin- respektive dieselmotorn. Utsläppen från våra fordon kommer därmed att på mindre än trettio år ha minskat med nästan100 gånger, det vill säga att 100 nya fordon släpper ut mindre än ett gammalt. Tidigare fanns det få regler för utsläpp av kväveoxider och partiklar. Effektivaste och snabbaste sättet att förbättra luftkvaliteten är därför att byta ut gamla fordon mot nya. Volvokoncernen anser att samhällets olika aktörer bör samverka för att påskynda denna process. Koldioxidneutral förbränning Förbränning Biomassa 100 år Koldioxiodneutral förbränning innebär att nettotillskottet av koldioxid är noll, sett över en tidsperiod på 100 år. 8 9

6 NATURGAS/BIOGAS BEPRÖVAD TEKNIK MED LOKALA FÖRDELAR Sedan mitten av 1990-talet har Volvokoncernen producerat gasmotorer för främst bussar och koncernen är en av Europas största leverantörer av gasbussar. Det som drivit utvecklingen framåt har framför allt varit kraven på renare och tystare fordon i städerna. En annan drivkraft har varit att fordonen kan drivas av gas framställt av biomassa, vilket är ett koldioxidneutralt bränsle. GASLEDNING Reningsverk Bussgarage Många kommuner kan tillverka egen biogas i sina reningsverk. Låga utsläpps- och bullernivåer Tillgången på naturgas är geografiskt mer spridd än för olja och utvinningstoppen är inte nådd ännu. Naturgas består till största delen av metangas, som också kan framställas på biologisk väg. På så vis blir bränslet koldioxidneutralt. Fordon som drivs med naturgas eller biogas är klart tystare och har jämfört med diesel mycket låga utsläpp av partiklar och kväveoxider. Volvokoncernens nya gasmotor uppfyller redan idag utsläppsnivåerna enligt Euro 5 reglementet och riktlinjerna för EEV (Enhanced Environmental Vehicle). Det finns idag ett förslagsdirektiv från EUkommissionen om att 25% av fordonen i en offentlig upphandling skall uppfylla normerna för EEV. Kommuner kan producera eget bränsle Det finns ett väl fungerande system för distribution av gas i många länder och utbyggnaden pågår ständigt. Ökad regional tillgång på gas gör att efterfrågan på gasfordon ökar. I många storstadsregioner har man gett bidrag till inköp av gasbussar för att kraftigt minska emissionerna. Möjligheten att kunna blanda naturgas och den koldioxidneutrala biogasen ger stor flexibilitet. Biogas kan bland annat produceras av rötslam eller av gas från deponier. Många kommuner har därigenom tillgång till egen produktion av biogas. Gasmotorns framtid Minskad tillgång på olja, god tillgång på naturgas samt en ökande biogasproduktion gör att Volvokoncernen anser att gas kommer att utgöra en stor andel av framtidens alternativa bränslen. Minimala utsläpp av partiklar och kväveoxider och möjligheten till koldioxidneutrala emissioner gör att detta är ett mycket attraktivt alternativ ur miljösynpunkt. Låga emissions- och ljudnivåer gör att gasdrift lämpar sig väl för stadstrafik. Fordon som rör sig i slingor på ett begränsat område är mest lämpliga för gasdrift

7 DME ETT ENERGIEFFEKTIVT BRÄNSLE Sett ur ett helhetsperspektiv anser Volvokoncernen att DME (Dimetyleter) är ett av de mest effektiva förnyelsebara bränslena med mycket låga avgasemissioner. Om bränslet framställs av biomassa, exempelvis svartlut från massaindustrin, blir DME koldioxidneutralt. Med måttliga förändringar kan en dieselmotor köras på DME. C DME O DME är en enkel kemisk förening med kort kolkedja vilket ger låga partikelutsläpp. C Låga emissioner DME är en enkel kemisk förening med kort kolkedja, vilket innebär mycket låga utsläpp av partiklar vid förbränning. Bränslet ger också låga emissioner av kväveoxider. DME kan framställas av fossila ämnen såsom exempelvis naturgas. Det går också att tillverka DME ur olika typer av biomassa, vilket på så sätt gör bränslet koldioxidneutralt. DME är klassat som mindre farligt för hälsa och miljö än dagens diesel och bensin. ög energieffektivitet DME är enligt många analyser det mest energieffektiva förnyelsebara bränslet, om man ser på hela kedjan från tillverkning till drift av fordonet. Framställningen från biomassa till bränsle sker via förgasningsteknik med låga energiförluster. Jämfört med syntetisk diesel är DME en enklare kemisk produkt och därmed billigare att tillverka. DME är relativt lätt att hantera och distribuera, bränslet är normalt en gas, men blir en vätska vid endast fem bars tryck. Det går att med måttliga förändringar konvertera en dieselmotor till DME-drift. Därför kan drivlinor anpassade för DME i princip användas i alla typer av fordon som drivs med dagens dieselteknik. DME:s framtid DME har goda förutsättningar att bli ett väl spritt bränsle då det har andra användningsområden än fordonsbränsle. Exempelvis används bränslet i hushåll och industrier och som drivgas i sprayflaskor. Det som är avgörande är de lokala förutsättningarna för tillverkningen och distributionen av själva bränslet. DME är närbesläktat med gasol (LPG) och det är troligen på denna typ av marknader som DME snabbast kan få genomslag. Det kommer därför krävas att aktörer både inom och utanför transportindustrin samverkar för att DME skall bli ett viktigt bränsle i framtiden. Volvokoncernen ser DME som ett av huvudspåren när det gäller omställningen till alternativa bränslen. 5 bar DME tank 9 bar 12 bar Lastbilsdäck Bromssystem 200 bar Gastank CNG/biogas DME är ett bränsle som blir flytande vid relativt lågt tryck. Både däck och bromssystem på ett fordon har exempelvis högre tryck

8 YBRIDER DE MÅNGA MÖJLIGETERNAS DRIVLINA En hybriddrivlina utnyttjar på ett sinnrikt sätt fördelarna hos olika typer av motorer och energilagringssystem. Exempel på detta är att hybridmotorn kan ta tillvara på inbromsningsenergin som sedan kan användas för att accelerera fordonet. Volvokoncernen anser att hybridtekniken är en av de mest lovande och konkurrenskraftiga lösningarna för tyngre fordon. Maximalt vridmoment Dieselmotor Elmotor El- och dieselmotor Varv/min ybriden kan kombinera elmotorns och dieselmotorns vridmoment på ett optimalt sätt. Bästa kombinationen av el- och dieselmotorn Den mest omtalade hybriden för tunga fordon är kombinationen av dieselmotorn och elmotorn. I denna hybrid kan exempelvis elmotorns maximala vridmoment utnyttjas vid start och acceleration för att sedan använda dieselmotorns kraft vid högre fart. Denna teknik ger lägre ljudnivå och bränsleförbrukning samt helt emissionsfri framdrivning när fordonet enbart drivs med hjälp av elmotorn, vilket är viktigt för fordon i främst stadstrafik. Drivlina med stor flexibilitet Fordon som har en hög frekvens av start och stopp och som på så sätt kan utnyttja inbromsningsenergin lämpar sig allra bäst för hybriddrivlinor. Exempel på detta är naturligtvis bussar, sopbilar och distributionsfordon av olika slag som främst rör sig i stadstrafik. Även för anläggningsmaskiner fungerar hybridlösningen, här kan exempelvis en elmotor driva fordonets hydraulsystem. Det finns olika typer av hybrider och olika grader av hybridisering. Mikrohybrider som driver huvudmotorns hjälpsystem kan få ned bränsleförbrukningen i alla typer av fordon. Med en så kallad fullhybrid kan man generera effekt till hjälpsystemen, assistera dieselmotorn vid framdrivning samt ta tillvara på energin från inbromsningen. ybridens framtid Batteriet är en kritisk del i en hybridlösning där livslängden och vikten är avgörande för priset på batteriet. Volvokoncernen tar aktiv del i utvecklingen av nya effektiva batterier, bland annat i det intressanta Effpower-projektet. är utvecklas ett nytt batteri som har lovande potential både vad gäller just pris och livslängd. Volvokoncernen har lång erfarenhet när det gäller utveckling av hybriddrivlinor. Första konceptfordonet kom redan 1994 och kallades ECT (Environmental Concept Truck) och drevs med en gasturbin i kombination med en elmotor. Genom hybridteknologin lär vi oss att hantera olika system i samverkan, men också att hantera olika framtida tekniker såsom exempelvis bränsleceller. Den bränslebesparande hybridtekniken blir ett alltmer intressant alternativ när priset på traditionella bränslen ökar. Mikrohybrid Mycket liten effekt från elmaskin (elmotor/ generator) och batteri. Elmaskinen tar tillvara på energin från inbromsningen och genererar effekt till hjälpsystemen som klimatanläggning och fläktar. Mild hybrid Liten effekt från elmaskin och batteri. Elmaskinen tar tillvara på energin från inbromsningen och genererar effekt till hjälpsystemen som klimatanläggning och fläktar samt kan assistera något vid framdrivning. Fullhybrid Större effekt från elmaskin och batteri. Elmaskinen tar tillvara på energin från inbromsningen och genererar effekt till hjälpsystemen som klimatanläggning och fläktar samt assisterar dieselmotorn vid framdrivning

9 BRÄNSLECELLER EXTREMT REN ENERGIOMVANDLING Bränslecellen kan bli framtidens kraftkälla för tunga fordon. I ett första steg kan bränslecellen användas för att driva hjälpsystem, men på längre sikt kan den bli den huvudsakliga kraftkällan i fordonet. Tekniken innebär att man omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Bränslet till bränslecellen utgörs vanligtvis av väte och syre och avgaserna består endast av vatten. Exempel på hjälpsystem i ett fordon Klimatanläggning Kylfläktar Tryckluftsystem Styrservo ydraulsystem Inga emissioner Energiomvandlingen i en bränslecell är extremt ren, därför slipper man problem med emissioner som partiklar, kväveoxider och koldioxid. Inom en nära framtid kan man använda den ström som alstras i en bränslecell för att driva de hjälpsystem i ett fordon som idag drivs av dieselmotorn. På så sätt kan man minska bränsleförbrukningen och därmed också koldioxidutsläppen. Tyst energiomvandling Ett intressant exempel är användning av bränsleceller som en del i en mikrohybridlösning. En APU (Auxillery Power Unit) kan utnyttjas för att generera kyla och värme samt driva fläktar och andra elsystem som behövs för förarkomfort och last. På så sätt kan tomgångskörningen reduceras kraftigt. Ytterligare en fördel med bränsleceller är att omvandlingen av kemisk till elektrisk energi är helt ljudlös. Bränslecellens framtid Att framställa, transportera och lagra vätgas på ett effektivt sätt är avgörande för bränslecellens framtid. Om år kanske bränslecellsystemen är så effektiva att de går att använda för framdrift av tunga fordon i större skala. På sikt är tekniken med bränsleceller även intressant för båtar, flygplan och andra mobila enheter där det krävs en kompakt och miljöanpassad kraftförsörjning. Volvokoncernen anser att bränslecellstekniken är mycket intressant för framtiden och vi arbetar med utveckling av bränsleceller för olika applikationer. VÄTGAS e - e - e - e O 2 Reaktion i en bränslecell. 2 O VATTEN LUFT 16 17

10 Tillsammans kommer vi närmare lösningen Volvokoncernen står väl rustad för att möta framtidens miljö- och energiutmaningar. På kort sikt gäller det att ytterligare öka energieffektiviteten hos våra befintliga drivlinor. Därefter måste vi lösa koldioxidproblemen och knappheten på energi genom att använda alternativa bränslen på befintliga drivlinor för att på sikt ta fram helt nya sådana. Volvokoncernen är en aktiv part i detta arbete. Det finns ännu fler vägar Vi har redovisat några av de möjliga lösningar som finns och som Volvokoncernen arbetar med när det gäller bränslen och drivlinor för tunga fordon. Naturligtvis finns det fler alternativa bränslen, såsom exempelvis vätgas, metanol och etanol. Vårt utvecklingsarbete kommer även fortsättningsvis präglas av stor öppenhet, där vi ständigt utvärderar nya alternativ och deras potential. Samarbete med helt nya aktörer Nya bränslen och distributionskanaler kommer att ställa stora krav på dagens tillverkare och distributörer, men också ge affärsmöjligheter för nya aktörer. Skogsbrukare blir plötsligt leverantörer av råvaror till olika typer av bränsle, reningsverken tillverkar biogas och cellulosaindustrin kan omvandla svartlut till DME. Det är dock först när dagens och morgondagens aktörer samverkar som vi kan börja se lösningarna på miljö- och energifrågorna. Samhällets aktörer måste samverka Miljö- och energiutmaningarna resulterar också i en teknologisk utmaning. Det kommer att krävas andra tankesätt än de invanda, det kommer att krävas människor med helt nya kompetenser. Vi står inför ett paradigmskifte, behovet på resuser kommer att vara enormt. Volvokoncernen står beredd att ta sin del, men för att nå framgång behövs samverkan och stöd från transportbranschen, myndigheter och regeringar. 18

11 AB Volvo (publ) SE Göteborg, Sweden Phone Ref No , Svensk

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK

TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK TEMADAG OM MILJÖFRÅGOR INFÖR UPPHANDLING AV SERVICERESOR OCH SKOLSKJUTSTRAFIK Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08 HUR STÄLLER VI EFFEKTIVA MILJÖKRAV I UPPHANDLINGAR? Länstrafiken Kronoberg 2015-10-08

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco

TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TEKNISKA LASTBILAR Johan Ameen - Scania Ken V.G Martinsen - Iveco TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Regional Manager, Sales & Marketing

Läs mer

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW. Hållbara Transporter Utmaningen och Scanias mål Johan Améen Alternative fuels Regional Manager Sales, Trucks VATTEN LUFT Vad är egentligen ett ton CO 2? 10 m diameter

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik och förbränning, med en tydlig

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB

Folke Fritzson. Folke Fritzson Combustion System Scania CV AB 1 Folke Fritzson Hållbara transporter tillgängliga drivmedel 2 Ethanol < 90% Biodiesel < 70% FAME, RME, etc. Möjlig CO 2 -reduktion Biogas < 90% Stora möjligheter att minska CO 2 -utsläpp redan idag! Scania

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden

Miljöfordon. Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Miljöfordon Fredrik Ohlsson Produktchef Norden Dettifoss 200 ton per sekund Dramatiskt ökande transport behov Lagstiftning, en kraftfull grön resurs PM (g/kwh) 0.36 Eu1 (1993) Existerande och planerad

Läs mer

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker.

Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Klimatsmartare bilar och bränslen ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika bränslen och fordonstekniker. Maria Grahn SP systemanalys Chalmers, Energi och Miljö Koordinator

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning

Gas och LNG för hållbara transporter. Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Gas och LNG för hållbara transporter Gas i tunga transporter? Trafikverkets bedömning Olle Hådell 7 februari 2012 Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter krävs om samhället

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet

Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Milstolpar för en bättre miljö inom transport- och logistikområdet Renova först i Sverige med gasdrivna sopbilar - 1994 45 sopbilar drivs idag med gas Miljötvätthall 1996 (uppgraderad 2007) 15 sopbilar

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN

volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN volvo LASTVAGNAR OCH MILJÖN 2 VI ANTAR utmaningen. Jordens klimatsystem är i obalans. Att vrida utvecklingen rätt är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför. Det är också den i särklass

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Leader in Sustainable Transport. Krister Thulin

Leader in Sustainable Transport. Krister Thulin Leader in Sustainable Transport 1 Krister Thulin krister.thulin@scania.com Scanias syn på hållbara transporter Smartare transporter Energieffektivitet Alternativa drivmedel De fyra drivkrafterna för hållbara

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd?

Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Bränsleceller - Framtid eller återvändsgränd? Dr. Maria Saxe, ÅF Energi- och systemanalys Agenda Vad är en bränslecell? Vilka sorter finns och vilka bränslen kan användas? Bränslecellsystem i energisystem.

Läs mer

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar

Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar NYA VOLVO METANDIESEL Ett genombrott för gasdrivna, tunga lastbilar Kommer dina lastbilar att hålla ditt företag konkurrenskraftigt i morgon? Två stora utmaningar Ditt företag står säkert väl rustat för

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG

Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Stockholms Hamnar möter nya miljökrav med LNG Skärpta regler kräver nya lösningar Sjöfarten står inför stora utmaningar när de internationella miljökraven skärps. Som en av de första hamnarna i världen

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige

Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige 1 Johan Améen Alternative fuels Scania-Bilar Sverige Ecolution Scania Optimise Bioetanol Biodiesel Biogas 90 % av världens biobränsle Lokalt och globalt bränsle Många olika råvaror & processer Hållbar

Läs mer

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian

Har flyget en framtid. Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Har flyget en framtid Robert Brandt Maykel Youssef Hassan Khatoun Neama Paul Artinian Inledning Hur kommer det gåg för r flyget i framtiden? Hur tacklar myndigheter och flygbolag problemet? Hur fungerar

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Med icke-fossilt i tankarna

Med icke-fossilt i tankarna Pressinformation Med icke-fossilt i tankarna Lastbilar som knappt belastar miljön eftersom koldioxidutsläppen är nästintill noll. Det skulle kunna vara ett framtidsscenario. Men faktum är att Volvo Lastvagnar

Läs mer

Feature: DME vägen mot en hållbar stad?

Feature: DME vägen mot en hållbar stad? Pressinformation Feature: DME vägen mot en hållbar stad? Om 50 år bor det fler människor i storstäder än vad det i dag gör på hela planeten. Att försörja dessa växande metropoler på ett ekologiskt hållbart

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda

Fossila bränslen. Fossil är förstenade rester av växter eller djur som levt för miljoner år sedan. Fossila bränslen är också rester av döda Vårt behov av energi Det moderna samhället använder enorma mängder energi. Vi behöver energikällor som producerar elektrisk ström och som ger oss värme. Bilar, båtar och flygplan slukar massor av bränslen.

Läs mer

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel?

Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Hållbarhet i tanken klimathot, energiomställning och framtidens drivmedel? Maria Grahn Chalmers, Energi och miljö, Fysisk Resursteori Onsdagsföreläsning 1 mars 2006 Energisystemet (el, värme och transportbränslen)

Läs mer

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011

Biogas i Sverige. Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Biogas i Sverige Helena Gyrulf, Energigas Sverige Värmeforskdagen 27 jan 2011 Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas,

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D

Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Fysik för C & D 2012/2013 Projekt Projektarbeten på kursen i Fysik för C & D Målsättning: Projekten syftar till teoretisk- och i vissa fall experimentell fördjupning inom områdena termodynamik, klimatfysik

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke

Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Hur inför man en förnybar fordonsflo2a i uppförsbacke Erik Thunström Upphandlare Sundsvalls kommun Umeå 2014-11- 06 Renare lu? med @ärrvärme - men vad gör vi åt bilen? 1969 2014 Inversioner ef problem

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

8. AVGASRENING Avgasemissioner och avgasrening Avgaskrav för arbetsmaskiner

8. AVGASRENING Avgasemissioner och avgasrening Avgaskrav för arbetsmaskiner 8. AVGASRENING Avgasemissioner och avgasrening Vid förbränning i en dieselmotor bildas olika typer av avgasemissioner. Utsläppsnivån för en del av dessa är reglerade i lagar och förordningar som successivt

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

METANOL EN MÖJLIG VÄG FÖR BIOGASUTVECKLINGEN Per-Ove Persson Hushållningssällskapet

METANOL EN MÖJLIG VÄG FÖR BIOGASUTVECKLINGEN Per-Ove Persson Hushållningssällskapet METANOL EN MÖJLIG VÄG FÖR BIOGASUTVECKLINGEN Per-Ove Persson Hushållningssällskapet Biogas 2020 Metanol som en möjlig utvecklingsväg för biogas 26 oktober 2016 Per-Ove Persson Förnybara Drivmedel Förflyttning

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv

Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Vägverkets syn på fordonsutveckling ur ett miljöperspektiv Jan Lindgren Projektledare Miljö och trafiksäkerhet Vägverket Region Mitt 2009-12-02 Vägverket 1 Disposition Vad är hållbara nivåer? Hur ser de

Läs mer

Morgondagens elgenererande villapanna

Morgondagens elgenererande villapanna Morgondagens elgenererande villapanna ComfortPower Skånes Energiting 9 juni 2011 Anna-Karin Jannasch,Catator AB Agenda Bakgrund Småskalig kraft- och värmeproduktion med fokus på bränslecellsbaserad teknologi

Läs mer

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst

Du får vad du köper. 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Du får vad du köper 27 maj 2014 maria.losman@ecoplan.se På uppdrag av Biogas Väst Succépusslet Policy Upphandling Uppföljning internt av avrop/inköp Uppföljning externt hos leverantörer Policy 1. Sitt

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström

TRAFIK AB. Kalmar 2008-06-04. Thomas Rehnström KALMAR LÄNS L TRAFIK AB Kalmar 2008-06-04 Kalmar kommun Under flera år haft processen igång om vilka kommunala fordon som kan nyttja biogas Ansökan om KLIMP bidrag till biogasbussar Upphandling linjetrafik

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007

Bilismens miljöproblem. Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Bilismens miljöproblem Fil. Dr. Per Kågeson Bil Sweden Almedalen 2007 Många typer av miljöpåverkan Avgasemissioner Buller Slitagepartiklar Klimatpåverkan Markanvändning, barriäreffekter och landskapspåverkan

Läs mer

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart 2011 02 09 Den traditionella bilden av sjöfarten Sjöfarten använder i hög grad överblivna tjockoljor Utsläppen

Läs mer

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon liij ]Swede Gas AB 1989 FORSKNING UTVECKLING PEMONSTRATION MINSKAT KOLDIOXIDUTSLAPP MED NATURGASDRIVNA FORDON STOCKHOLM 1989-07-03 VATTENFALL SMÅSKALIG

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel

Definition av tunga miljöfordon och riktlinjer för alternativa drivmedel MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-013575-206 SID 1 (9) 2012-05-09 Handläggare: Lova André Nilsson Telefon: 08-508 28 940 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-05-22 p. 23 Definition

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

Energianvändning i gasbussar Nuläge och prognos. Sara Anderson, 2050 AB

Energianvändning i gasbussar Nuläge och prognos. Sara Anderson, 2050 AB Energianvändning i gasbussar Nuläge och prognos Sara Anderson, 2050 AB Syfte Syftet med utredningen är att kartlägga gasbussars energieffektivitet, dels vad som finns kommersiellt tillgängligt idag och

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer