MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING LARMPANEL LAN 330. Version 1.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING LARMPANEL LAN 330. Version 1.5"

Transkript

1 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR PNEL LN 0 Version. PNEL LN 0

2 Innehållsförteckning llmänt... Inkoppling... Larm ingångar... Larmutgångar... Matningsspänning... Nätverk... Funktion... Uppstart... Larm på ingången... Larmutgång... Felkoder... Kvittering av larm... Kvittering av felkoder... Summer... Lamptest... Larmtest... Visning av larmföljd... Larmpanelens lampor... Programmering... tt ställa larmpanelen i programmerings/visningsmod... tt visa inställda parametrar... tt ändra en inställd parameter... tt spara en ändrad parameter... tt återställa en ändrad parameter... tt avsluta programmerings/visningsmod... Elektrisk inkoppling...

3 Larmpanelens framsida Driftlampa st lampor för utgångskanal Larmtest Kvittering/lamptest Sifferfönster st kanallampor en för varje ingång st programmeringsknappar (under textplattan) Larmpanelens baksida Koppling Master/Slav Koppling till reläkort Inkopplingsplint

4 llmänt Larmingångar LN 0 har larmingångar. Till dessa ingångar kan slutande eller brytande kontakter inkopplas. Dessa kan sluta / bryta mot 0V eller - VD. Panelen känner själv av vilken inspänning larmsignalen har. För varje ingång finns en kanallampa som indikerar larm eller okvitterat larm. Med LN 0 är det möjligt att se i vilken ordning ingångskanalerna har larmat, sk larmföljd. Larmingångarna kan programmeras med följande funktioner: - Larmutgångstillhörighet,, eller Driftindikering. - Normalt öppen (NO) eller sluten (N) kontakt. - Med eller utan larmminne. - Inställbar ingångsfördröjning 0-0s, -0 min och - tim. - Larmföljdsbevakning av kanalen. Larmutgångar KVITT/ TEST(param.) LN 0 har larmutgångar med potentialfri, växlande kontakt. För varje utgång finns en lampa som indikerar att utgångsreläet är i larmläge. Larmutgångarna kan programmeras med följande: - Normalt spänningssatt relä N eller ej spänningssatt relä NO. - Inställbar utgångsfördröjning 0-0 s, -0 min och - tim. - Val av summerton till () eller från (0) vid larm. I sifferfönstretkan tecken visa följande information: Larmpanelens programversion, tillstånd vid larmtest, larmföljd, felkoder, enhetsadress, parametrar vid programmering mm. Tryckknappar Progr. Ändra Ångra Spara Två tryckknappar finns på larmpanelens front: TEST/KNL och KVITT/TEST/(param). Med tryckknapparna testas larmpanelens funktion och larm kvitteras. Vid larmtest kontrolleras larmpanelens elektronik från ingång till utgång. Under larmtextskylten finns ytterligare två tryckknappar, PROG/ÅNGR och ÄNDR/SPR som används när larmpanelens funktion skall programmeras.

5 Master / Slav För att öka antalet larmingångar till mer än kan flera LN 0 kopplas samman med en speciell bandkabel som förbinder samliga enheter. Upp till larmpaneler kan kopplas ihop, detta ger larmingångar. Varje larmpanel tilldelas en adress,en panel som har adress 0 kallas MSTER. De andra larmpanelerna med adress till och med kallas SLVR. Enhetsadressen programmeras då man befinner sig i programmeringsmod. Enhetsadressen kan kontrolleras då man befinner sig i visningsmod eller programmeringsmod. Varje panel programmeras individuellt. Kvittens och larmtest görs på Masterpanelen för alla enheterna. Larmföljd visas på Masterpanelen. Masterpanel PNEL LN 0 PNEL LN 0 PNEL LN 0 PNEL LN 0 PNEL LN 0 PNEL LN 0 PNEL LN 0 Slavar -

6 Inkoppling Larmingångar En inkommande larmsignal till LN 0 kan antingen sluta (NO) eller bryta (N) 0V eller - VD. Varje ingång programmeras för slutning (NO) eller brytning (N). Val av larmnivå enligt ovan gör panelen automatiskt och behöver inte programmeras. Inkommande larm till larmingångarna kopplas till plint till och med, där plintnumret motsvarar kanalnumret. +VD Larmingångar - PNP NPN +VD

7 -larm -larm -larm 0 Larmutgångar De tre larmutgångarna har tre potentialfria, enpoliga växlande kontakter. Utgångsreläerna kan programmeras för normalt spänningslöst relä (NO) eller spänningssatt relä (N) vid icke larmtillstånd. Matningsspänning Larmpanelen skall matas med VD eller V /D. Val mellan och V görs med en kortslutningsbygel på larmpanelens baksida. ygeln sitter på kretskortet vid spänningsregulatorerna. Övre läge VD och nedre läge V. Ovanstående gäller även larmpaneler som används som slavpaneler. i Genom att koppla samman flera LN 0 kan upp till larmingångar erhållas. Nätverk En larmpanel kan kopplas ihop med maximalt paneler, vilket ger larmpunkter. En av panelerna programmeras som Masterpanel med enhetsadress = 0. Övriga paneler arbetar som Slavpaneler med enhetsadress = -. Enhetsadressen ställs in på varje panel (0=Master, - = Slavar). Samtliga paneler sammankopplas med en bandkabel. nslutningskontakten är placerad på panelens baksida och är märkt Master/Slav. Val av laddström (bygel) Matningsspänning och laddström RUT tel fax 00-0 Håltagning för skåpmontage höjd*bredd * mm Master/Slav Till reläkort andkabel Master/slav) Väljs med bygel placerad vid plint - enl nedan. Laddning norm. Laddning låg Utgångsrelän summalarm NO=relä drar vid larm N=relä faller vid larm atteri V, h blybatteri V D V /D Reläkontakterna ritade i spänningslöst tillstånd 0 (0V) Larmgivare - Larm vid 0V el. -VD Matningsspänning V D el. V /D (byglas) Val av matningsspänning (bygel)

8 Funktion Versionsnummer nropad slav Slavnummer. c - Uppstart När larmpanelen spänningssätts visas först programvarans versionsnummer i sifferfönstret (. eller högre). Därefter utförs en test av larmingångarna (se larmtest senare i detta kapitel). Det som därefter händer beror på om larmpanelen är programmerad som Master eller Slav. Master Masterpanelen börjar nu söka efter anslutna slavpaneler. I sifferfönstret visas vilken slav som abropas via bandkabeln (Master/Slav) med texten c, c, c, c, c eller c. Om en slav svarar på anropet kommer kanallampan med samma nummer som slavens adress att tändas. Om t.ex. slav och har svarat på anropet från mastern, tänds kanallampa och en kort stund. Efter avsökningen sätts panelen i drift och driftlampan tänds. Slav Slaven väntar nu på att en Master skall anropa den, under väntan visas slavens adress blinkande i sifferfönstret. Om t.ex. slav nummer väntar på anrop visas - blinkande. När Mastern anropar slaven svarar den och slutar blinka. Larmpanelen sätts nu i drift och driftlampan tänds. Larm på ingången Larm Ett larmtillstånd på en ingångskanal kan uppkomma på två sätt: en kanal programmerad för normalt öppen (NO) kontakt sluts till 0V eller - VD, eller en kanal programmerad för normalt sluten (N) kontakt bryts upp från 0V eller - VD. Om larm på ingången består efter en inställd ingångsfördröjning tolkas detta som larm. Om kanalen är programmerad för driftindikering kommer kanallampan lysa till dess driftsignalen bortfaller. Ingen aktivering sker av larmutgångarna. Om kanalen är programmerad att ge -, - eller -larm kommer -, - eller -utgången att aktiveras efter en programmerad utgångsfördröjning.

9 KVITT/ TEST(param.) Larmutgång ktiveringen kan innebära att utgångsreläet släpper (N) eller drar (NO) beroende på programmeringen av utgången. Om ingången är programmerad för larmminne kommer kanallampan att blinka, detta indikerar att larmet inte är kvitterat. Utgångsreläet förblir aktiverat till dess att larmet kvitterats. Om minnesfunktionen inte är programmerad kommer utgången att vara aktiverad till dess att larmtillståndet försvinner. Kanallampan lyser så länge larmtillståndet råder på ingången. När en utgångslampa, eller lyser är motsvarande larmutgång aktiverad. ktiverad kan betyda att utgångsreläet är spänningssatt (NO) eller ej spänningssatt (N) beroende på hur larmutgången är programmerad. Felkoder E Felkod, E Orsak: Någon ingång fungerar ej korrekt. Ätgärd: Panelen är felaktig och bör bytas. Kontakta ON Komponent för åtgärd. Om flera paneler sammankopplas kan två felkoder uppkomma. Felkoden visas blinkande i sifferfönstret. Driftlampan blinkar, vilket indikerar att panelen har en driftstörning. E E Felkod, E Orsak: Masterpanelen har tappat kontakt med någon av slavpanelerna. Åtgärd: Kontrollera att bandkabeln är korrekt ansluten och att slavpanelerna har matningsspänning. Tryck på kvitteringsknappen i mer än sekunder tills L visas i sifferfönstret. Felkod, E Orsak: Slavpanelen har tappat kontakten med Masterpanelen. Åtgärd: Kontrollera att bandkabeln är korrekt ansluten och att Masterpanelen har matningsspänning. Tryck på kvitteringsknappen i mer än sekunder tills L visas i sifferfönstret.

10 Kvittering av larm KVITT/ TEST(param.) Larm kvitteras genom att knappen KVITT hålls intryckt under minst, sekunder. Eftersom lamptest också utförs med denna knapp kommer följande att ske vid larmkvittens. Vid tryckning visas eventuellt nästa larm i larmföljd. Efter sekund tystnar summern och alla lampor tänds. Efter, sekunder kvitteras alla larm, alla lampor och sifferfönstret blinkar till. När knappen släpps upp åtegår kanallamporna till att visa larmingångarnas status. Sifferfönstret släcks. Kvittering av felkoder När en felkod visas blinkar driftlampan och sifferfönstret visar E, E eller E. Om E visas är panelen defekt och bör bytas. Kvittering av felkoder går till på samma sätt som vid larmkvittering men efter, sekunder visas texten cl i sifferfönstret för att bekräfta att felet kvitterats. lla blinkande kanallampor släcks eller lyser med fast sken. Larmutgångar med larmminne återställs efter kvittering. Summer Summerfunktionen kan programmeras TILL () eller FRÅN (0) på de tre larmutgångarna. Om summerton har programmerats kommer summern att ljuda när ett eller flera okvitterade larm finns. För att stänga av summern tryck på knappen KVITT under minst sekund. Lamptest Test av alla lampor görs genom tryckning på knappen KVITT/ LNPTEST/(param) under minst sekund. lla lampor och sifferfönstret tänds upp och lyser ca: sekunder om inga kvitterbara larm finns. Om lamptest görs på en Master följer alla anslutna Slavar med och gör lamptest.

11 Larmtest KVITT/ TEST(param.) KVITT/ TEST(param.) Tryck på knappen TEST under minst sekunder för att prova larmingångarnas funktion. Larmtesten består av tre tester: - Test av hög inspänning. - Test av låg inspänng. - Presentation av testresultat. Under dessa tre tester visas följande i sifferfönstret th, tl och t. Om fel finns på en eller flera av de larmkretsarna kommer kanallamporna för de trasiga kretsarna att lysa under den sista testen t, samt den gröna driftlampan att blinka. De larmkretsar som indikerade fel kopplas automatiskt bort. Vid larmtest utan fel i larmkretsarna tänds ingen kanallampa och driftlamapan lyser med fast sken när testen är klar. Om larmtest görs på en Masterpanel testas även alla anslutna Slavar. Visning av larmföljd Progr. Ändra Om en eller flera kanaler med larmföljdsbevakning har larmat är det möjligt att kontrollera larmföljden, dvs i vilken ordning larmen har inkommit. Ångra Spara Observera att endast kanaler med larmföljdsbevakning (F) påverkar och ingår i larmföljden. Vid larm kommer ett nummer att visas i sifferfönstret, nämligen numret på den kanal som först larmade. Genom en kort tryckning på PRM, visas i sifferfönstret kanalnummret på nästa kanal som larmat. När alla kanaler visats är sifferfönstret tomt. För att än en gång titta på larmföljden tryck på PRM igen. Kvittens i mer än, sekunder nollställer larmföljden. När en Master/Slav används numreras förstalarmen enligt följande: Larmpanel Förstalarmnummer Master - Slav - Slav - Slav - Slav -0 Slav - Slav -

12 Larmpanelens lampor Kanallampor Kanallamporna kallas de lamporna som sitter till vänster på larmpanelen. Varje kanallampa svarar mot en larmingång. Om en kanallampa blinkar betyder det att denna kanal har eller har haft ett larm som ännu inte har blivit kvitterat. Om en kanallampa lyser med fast sken betyder det att denna kanal just nu larmar. Om kanalen är programmerad för larmminne innebär fast sken också att larmet har kvitterats och kvarstår. KVITT/ TEST(param.) Utgångslamporna Om en utgångslampa lyser betyder det att utgången är aktiverad. Om reläet är draget eller ej beror på hur utgången har programmerats. Sifferfönstret Progr. Ångra Ändra Spara Sifferfönstret visar normalt ingenting. Men om larmföljdsminne finns programmerat på en eller flera ingångar visas larmföljden i sifferfönstret. Det kanalnummer som visas i sifferfönstret när ett eller flera larm har inträffat anger den kanal som först larmade. Med knappen PRM bläddras nästa larm i larmföljden fram. Efterdet sista kanalnummret i larmföljden visats släcks sifferfönstret. Ytterligare tryck på PRM visar samma sekvens igen. För att kvittera larmen måste knappen hållas intryckt under minst, sekunder (se kvittering av larm).

13 Programmering Öka värde + Minska värde - Progr. Ändra Ångra Spara Programmering I programmeringsmod ändras panelens inställningar. I visningsmod kan alla inställningar ses utan att avlägsna textplattan. Om en Master sätts i programmerings- eller visningsmod gör alla slavar det också. I programmeringsmod får knapparna på larmpanelen en annan betydelse än under normal drift enligt följande: KNL (+) Stega till nästa kanal eller utgång samtöka värde. PRM (-) Stega till nästa funktion samt minska värde. För att visa inställningarna behöver täckplattan ej tas bort. Skall däremot inställningarna ändras måste den tas bort. Under täckplattan finns ytterligare två tryckknappar, PROG/ÅNGR och ÄNDR/SPR. Knappar under textplatta Progr. Ångra Ändra Spara PROG/ÅNGR Gå till programmeringsmod, avsluta programmeringsmod/visningsmod samt ångra en gjord ändring. ÄNDR/SPR Ändra samt spara engjord ändring. tt ställa larmpanelen i visningsmod För att ställa larmpanelen i visningsmod behöver täckplattan inte tas bort. Gör så här: Tryck in KVITT och TEST under minst sekunder. Trycks in samtidigt i sekunder Progr. Ångra Ändra Spara tt ställa larmpanelen i programmeringsmod För att ställa larmpanelen i programmeringsmod måste täckplattan tas bort och knappen PROG/ÅNGR tryckas in samtidigt som KVITT och TEST trycks in under sekunder tills dess att driftlampan slocknar. Nu lyser kanallampan för kanal, i sifferfönstret visas den inställda larmfördröjningen som för tillfället är vald för kanal.

14 Utgångar Ingångar Enhetsadress X tt visa inställda parametrar Knappen KNL stegar till nästa kanal, utgång och enhetsadress enligt följande: Larmingång:,,,,,,,,,,, Larmutgång:,, X = Enhetsadress: 0,,,,,, Knappen PRM stegar mellan de parametrar som kan ändras för aktuell ingång ellr utgång. Larmingångarnas parametrar Följande parametrar kan ändras för larmingångarna. Progr. Ångra Ändra Spara minuter Fördröjning 0-0 sekunder, - 0 minuter, - timmar. Om en punkt till höger om en entalssiffra lyser, indikerar detta att siffervärdet avser minuter ej sekunder. Timmar visas med ett efterföljande h. (ex = sek,. = min, h = tim). Larmkontakt NO eller N, normalt öppen eller sluten ingångskontakt. Larmkategori -, -b, -c, b eller d, -, -, -, - eller driftlarm. b = både och larm, D = Driftindikering. Larmminne L eller L0, larmminne på eller av. :a Larmföljd F eller F0, :a larmminne på eller av. Larmutgångarnas parametrar Förlarmutgångarna kan följande ändras: Progr. Ångra Ändra Spara Normalt ej spänningssatt relä Fördröjning 0-0 sekunder, - 0 minuter och - timmar. Sekunder visas utan decimalpunkt och minuter med, samt timmar med ett efterföljande h. Kontakt N normalt spänningssatta utgångsreläer eller NO ej spänningssatt relä. Summer b eller b0 summer på eller av för respektive utgångskanal.

15 Öka värde + Minska värde - Progr. Ändra Ångra Spara tt ändra inställda parametrar Välj ut den parameter som skall ändras med knappen PRM. Tryck på ÄNDR, nu börjar parametern i sifferfönstret att blinka. i Glöm inte att avsluta med PROGR/ ÅNGR annars sparas inte dina inställda värden! Tryck på KNL (+) för att öka värdet på parametern och PRM (-) för att minska parametervärdet. tt spara en ändrad parameter Tryck på SPR medan parametervärdet blinkar i sifferfönstret för att spara värdet på den parameter du ändrat. När alla inställningar är klara måste programmeringsmod avslutas med att knappen PROGR trycks in. nnars sparas ej data i panelens minne och allt måste göras om. tt återställa en ändrad parameter Tryck på ÅNGR medan parametervärdet blinkar för att återställa det ursprungliga värdet före ändringen. tt avsluta programmeringsmod Tryck på PROGR. Då programmeringsmod avslutas sparas alla data i panelens minne. Data raderas ej om panelens matningsspänning avlägsnas. tt avsluta visningsmod Tryck på och KVITT samtidigt.

16 Inkopplinsanvisning LN 0 Larmingångar - Slutande eller brytande kontakter Matningsspänning + V D eller V /D (byglas på kortet) - Reläutgång -larm Reläutgång -larm 0 LN 0 - Larmpanel med larmingångar NO/N. Programmerbart larmminne och larmföljdsvisning. Summalarm,, och Summer. Förberedd för batteribackup. llmänt: - Visning av larmföljd. Programmerbart akustiskt larm. - Slutande (NO) eller brytande (N) larmkontakter och ingångsfördröjning. - Digital inställning av fördröjningstider. - Summalarm,, och med växlande reläkontakt. - Ingång kan programmeras som driftindikering. - Driftlampa förvisning av fungerande panel. - vbrottsfri drift kan erhållas med ett yttre blybatteri. - Sex Slavar kan kopplas till Mastern och ger då ingångar. - Programmerbart larmminne, larmföljdsbevakning. - Larmtest och Lamptestknapp. - Impluggningsbara skruvplintsanslutningar. - Monterbar i system. - andkabelkontakt för anslutning av parallellreläkort LN 00PR/0. Funktion: Reläutgång -larm atteribackup Underhållsfritt blybatteri V,h + - OS! Kontakterna är ritade i larm = spänningslöst tillstånd. Inkommande larm aktiverar ingången efter inställd ingångsfördröjning. Kanallampan blinkar om larmminne ärprogrammerat till och lyser med fast sken efter kvittering om larmet fortfarande finns kvar. Kanallampan lyser med fast sken omlarmminnet är avstängt och släcks om larmet försvinner. Larmföljden visas i sifferfönstret för ingångar som valts att ingå i larmföljdsbevakning. Larmtest av panelens funktioner. Efter inställd summalarmsfördröjning tänds summalarmslampan och utgångsreläet växlar. Summern kan programmeras till summalarmen, och eller kopplas bort. Larmpanelen har inbyggd laddningsregulator för underhållsladdning av ett yttre blybatteri för backup.

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 330. Version 2.2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 330. Version 2.2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR PNEL LN 0 Version. PNEL LN 0 0 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 Version. R Innehållsförteckning llmänt... Inkoppling... Larmingångar... Larmutgångar... Matningsspänning...

Läs mer

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2

MANUAL OCH INKOPPLINGSANVISNING FÖR LARMPANEL LAN 53-2 / Version 2 MNUL OH INKOPPLINGSNVISNING FÖR LRMPNEL LN - / - Version LRMPNEL LN 00-00 RUT Lerbacksgatan Nässjö Tel: 00-0 0 Fax: 00-0 I/ Version R Innehållsförteckning Larmpanelens fram / baksida... llmänt... - Inkoppling...

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Inkopplingsinstruktion LAN 53

Inkopplingsinstruktion LAN 53 Inkopplingsinstruktion Larm- och driftindikeringspanel med ingångar (NO/NC) och summalarm A, B och C samt minnes-, blinkfunktion och summer. +V 0V Larm/drift ingångar No/Nc - Allmänt: Ingångarna är valbara

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315 Med detta programmerbara dubbel timer-kort (tidrelä) kan en mängd olika funktioner uppnås. Det genererar: fördröjt tillslag, fördröjt frånslag med tider från 1 sek. till 64 tim. kort puls efter lång tid

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande kort EXT- stallationsanvisning Best.nr: 468 Beskrivning Programmerbart timerkort (tidrelä) användbart för en mängd olika applikationer. Kortet kan monteras i centralapparaten eller i en separat plastkapsling

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider atablad/manual Välj ur färgpalett en färg som lyser med fast sken eller använd färgsekvensmotorn som följer valt färgschema. Justerbara tider medför en mängd variationer i ljusspelet. Från snabba stroboskop

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor:

INNEHÅLL. Leverans/betalningsvillkor: PRODUKTKATALOG 2011 INNEHÅLL Dokumentskåp Sid 16 Driftlarmspanel Sid 11 Dörrlarm Sid 7-8 Indikering Sid 3-5 Indikeringstablå Sid 9-11 Kodlåslarm Sid 8 Kundräknare Sid 16 Relä (typ mini) Sid 15 Reläinterface

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Manual Timglaset TimeFlex

Manual Timglaset TimeFlex Manual Timglaset TimeFlex En unik nedräkningstimer inom familjen Timglas Se vår hemsida Sammanfattning TimglasetTimeFlex är en nedräkningstimer med fem individuellt programmerbara larm, 1 999 minuter.

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Installation av ICS.2 System

Installation av ICS.2 System Installation av ICS.2 System Inkoppling av Ställdon och trådförbundna termostater V 1.1 SET V 1 L 1 2 3 4 5 M 1 A 1 2 3 4 5 M M BUS 1 2 3 M M M 4 5 Termostater / Thermostats Ställdon / Actutators Anslut

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING I2858-S-07.02 STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. FELSÖKNING sid. 6 5. ELSCHEMA bilaga. 1 6. CE dokument

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

RLS500/600 RÖKLUCKESTYRNING

RLS500/600 RÖKLUCKESTYRNING Skydd: Aggregatet är skyddad mot överbelastning och kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning av batterierna. Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar. Indikeringar och larm: Status indikeras

Läs mer

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten.

UPP, Används för att öka inställt värde. Hålls tangenten intryckt ökar stegningstakten. Every Control - instrumentbeskrivning, EC3-180 Installation. Instrumentet, EC3-180 är avsett för infällt montage i panel, håltagning 71x29 mm och fastsättning med medlevererad fästbygel Omgivande temperatur

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer