Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport"

Transkript

1 Rapport Diarienummer NV Projektnummer Delårsrapport Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus Norrvatten

2 Norrvatten 2 (16) Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Väsentliga händelser under perioden Intäkter Driftkostnader Personal Investeringar Målarbete Utvecklingsmål Förmåga att möta förändringar i råvattenkvaliteten Hållbar kapacitet Strategier för redundans och reservvatten Framgångsfaktorer Uppföljning av målvärdena Prognos för 2016 samt budgetuppföljning God ekonomisk hushållning Ekonomiskt utfall Redovisningsprinciper Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Driftredovisning Investeringsredovisning Fem år i sammandrag nyckeltal... 16

3 Norrvatten 3 (16) 1. Förvaltningsberättelse Enligt Kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund lämna minst en delårsrapport under verksamhetsåret. Rapporten ska behandlas av fullmäktige. I lagstiftningen stadgas också att uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fullmäktige beslutat om i budgeten för verksamhetsåret, ska följas upp i delårsrapporten och årsredovisningen Information om verksamheten Norrvattens övergripande vision och mål lyder; Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus I nedanstående rapport anges, om inget annat sägs, miljoner kronor som Mkr och tusen kronor som tkr. Belopp som redovisas inom parentes avser motsvarande period föregående år Väsentliga händelser under perioden Kommunalförbundet Norrvatten visar för perioden ett positivt resultat på 4,1 Mkr (4,4 Mkr), medan prognosen för hela 2016 slutar på drygt 3,7 Mkr (1,9 Mkr) vilket är ca 0,5 Mkr bättre än budgeterat resultat. Det positiva resultatet för det första halvåret beror huvudsakligen på en kraftigt ökad vattenproduktion. Vattendebiteringen har ökat med 12 % från föregående år vilket kan jämföras med 2015 års ökning på 2,8 %. Övriga intäkter har minskat. Ökad vattenproduktion medför att kostnaderna för kemikalier och energi ökar. Vindkraftverket har producerat mindre energi än budgeterat, vilket bidragit till högre energikostnader. Inga större läckor har rapporterats under perioden De kostnadsslag som avviker mest från budget är övriga driftkostnader, avskrivningar och räntekostnader. Personalkostnaderna överstiger budget för perioden, vilket främst beror på ökade pensionskostnader och höga rekryteringskostnader. Bevakningskostnaderna har kraftigt överstigit budget. Det beror på ökad rondering av Norrvattens yttre anläggningar vid förhöjd hotnivå under våren. Sjukfrånvaron har minskat men ligger historiskt sett fortfarande högt, 3,21 % (4,7 %). Långtidssjukskrivningar utgör 26,22 % av den totala sjukfrånvaron vilket är en ökning från tidigare år. Under våren genomfördes en ny medarbetarundersökning på Norrvatten med anledning av omorganisationen hösten Svarsfrekvensen var rekordhög och låg på 94 %. Resultatet var mycket bra med 5,6 i snittbetyg på en 7-gradig skala. Det är högre än det satta målet på 5,5.

4 Norrvatten 4 (16) Intäkter Norrvatten beslutade 2015 att införa en ny faktureringsmodell för medlemskommunerna. Modellen ger samtliga parter mindre årliga fluktuationer och bättre planeringsförutsättningar. Från och med 2016 betalar varje kommun dels en avgift som baseras på kommunens uppmätta andel av den totala förbrukningen under 2014, dels en rörlig del på det vatten som faktiskt förbrukas per månad. Den rörliga avgiften är 2016 satt till 1,11 SEK/m3. Den förbestämda avgiften ska täcka 70 % av Norrvattens beräknade kostnader Driftkostnader Driftkostnaderna överstiger periodbudget med 2 Mkr. Den stora avvikelsen beror främst på strängare tillämpning av redovisningsprinciper på utredningar och underhållsåtgärder. Kostnader som tidigare tagits i projekten läggs nu istället i driftkostnaderna. Eftersom vattenproduktionen varit hög för perioden har även förbrukningen av kemikalier och energi avvikit från budget Personal På personalsidan överskrids budgeten något med 0,4 Mkr (0,6 Mkr). Vakanser och föräldraledighet har minskat lönekostnaderna men istället har kostnaderna för rekrytering ökat kraftigt. Pensionskostnaden är högre än tidigare år vilket beror på nytt avtal. Omräknat till heltidsarbetare är det 46 (56) personer som har jobbat heltid på Norrvatten under perioden. Den totala frisknärvaron under perioden var 96,8 % (95,4 %). Långtidssjukfrånvaron utgör ca 26,22 % av den totala sjukfrånvaron 1.3. Investeringar Totalt under perioden har 67,8 Mkr (121,5 Mkr) investerats. Projektet Driftcentral på Görväln avslutades under våren och anläggningen har tagits i drift. Troligen kommer inte investeringsnivåerna att nå budget för 2016, eftersom det förekommer stora förseningar i flera projekt. Detta beror till stor del på yttre samordning samt två avbrutna upphandlingar. De investeringar som upparbetat mest under perioden är: - Tryckstegringsstation Brottby 6 Mkr - Ny redundansledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna, 37,3 Mkr - Diverse ledningsprojekt, 18,6 Mkr 2. Målarbete Under våren 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en ny målmodell för att förenkla och tydliggöra förbundets mål och uppgifter. I modellen finns tre utvecklingsmål som under en

5 Norrvatten 5 (16) period om tre till fem år ska fokuseras och läggas extra resurser på. Dessa tre utvecklingsmål ska följas upp i delårsrapporten och bokslut. Utöver dessa utvecklingsmål består modellen av framgångsfaktorer som tagits fram av respektive avdelning för att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna följa upp och kontrollera den grundläggande verksamheten inom ansvarsområdet Utvecklingsmål Förmåga att möta förändringar i råvattenkvaliteten Norrvatten deltar sedan några år tillbaka i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som har till syfte, - att kartlägga förändringar i råvattenkvaliten baserat på framtida klimatförändring - att ta fram processlösningar för att hantera förändrad råvattenkvalité samt kemiska föroreningar - att kunna följa upp mikrobiologiska föroreningar genom mätning i realtid - att utveckla Water Safety Plans för ett helhetsperspektiv på vattenproduktion och distribution Mälarens kvalitet förändras och påverkas av mänsklig aktivitet. För Norrvattens del är det viktigt att arbeta med att anpassa vattenreningen till en förändrad råvattenkvalitet och att ha kunskap om råvattnets innehåll. Norrvatten arbetar för att hitta metoder för att kunna mäta vattnets mikrobiologiska kvalitet i realtid. För att hitta effektiva reningsmetoder som kan avskilja kemiska och mikrobiologiska föroreningar i högre grad än vad som nu är fallet testar Norrvatten andra tekniker i pilotförsök. Sedan ett par år tillbaka görs försök med membranteknik och efterföljande kolfiltrering på Görvälnverket. Under hösten 2016 kommer nya pilotförsök med jonbytesteknik att starta tillsammans med Stockholm Vatten Hållbar kapacitet Under första halvåret har produktionen varit markant högre än tidigare år, vilket till viss del kan förklaras med inkoppling av Norrtälje och att den varma våren och sommaren. Norrvattens dricksvattenproduktion har legat på en relativt stabil nivå i nästan 40 år från 1974 till och med 2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 40 procent från till personer. Befolkningen i Norrvattens leveransområde antas fortsätta öka vilket troligen innebär ett ökat vattenbehov. Under våren har Norrvattens prognosmodell uppdaterats. Resultatet av prognosberäkningarna visar på en konstant ökning av vattenproduktionen fram till år Det beror i huvudsak på att befolkningsökningen överstiger minskningen i hushållens vattenanvändning. Vid dagens maxkapacitet på m 3 /d och en maxdygnsfaktor på 1,40 så är kapaciteten på Görvälnverket uppnådd år Arbete pågår för fullt för att utöka Görvälnverkets

6 Norrvatten 6 (16) kapaciteten och att kartlägga flaskhalsar i produktionen. Norrvatten har en målsättning att uthålligt klara en produktionskapacitet på m 3 per dygn. I målet för hållbar kapacitet ingår även tillgängligheten som avser robustheten hos produktionsanläggningarna. En slutsats från modellkörningarna är att en rimlig bortre tidsgräns för dagens process ligger vid år Detta kan ändras beroende på hur väl denna prognos stämmer överens med de närmaste årens utfall. Under våren har installationen av nya UV-aggregat färdigställts för att klara en högre kapacitet och en sämre råvattenkvalitet genom förhöjd dosering. De nya aggregaten klarar även de myndighetskrav som kan komma avseende erforderlig UV-dos (energivärde) i framtiden. En utredning för att kartlägga ledningsnätets kapacitet utifrån föreliggande förbrukningsprognoser har inletts och kommer att vara klar under hösten Strategier för redundans och reservvatten Detta utvecklingsmål syftar till att säkra vattenleveransen. Målsättningen är att alltid kunna leverera vatten, även om det uppstår störningar i produktionen eller distributionen av dricksvatten. Norrvatten arbetar systematiskt med åtgärdsplanering där en viktig del är att identifiera och ta fram reinvesteringsprojekt för de delar av ledningsnätet där risken för leveransavbrott är påtaglig. Norrvatten har under senare år anlagt så kallade redundansledningar för att kunna leverera dricksvatten från ett annat håll om ledningsnätet springer läck. Under 2014 avslutades två betydande projekt, redundansledning mellan Rådan, Sollentuna och Kaninholmen, Solna Rådan samt redundansledning mellan Brottby, Vallentuna och Åkerstorp, Åkersberga. Under 2015 inleddes ett stort och viktigt projekt för att skapa redundans genom anläggning av en ny vattenledning mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Projektet omfattar även anläggning av spillvattenledning för Upplands-Bros räkning och är ett sambetsprojekt mellan Norrvatten och de båda kommunerna. I maj månad driftsattes den första etappen av ledningsbyggnaden som går mellan Bro IP och Bro trafikplats, vilken omfattande dricksvattenleverans till Önsta Galopp. Under 2015 färdigställdes en reservvattenutredning där syftet var att utifrån kända risker ge förslag till handlingsplan för att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning. Målsättningen är att Norrvatten även vid en allvarlig störning ska upprätthålla normalförbrukning av tjänligt dricksvatten. För att klara detta behöver Norrvatten fortsätta arbeta med att förebygga driftavbrott på Görvälnverket, säkerställa stödleverans från Stockholm Vatten och öka möjligt vattenuttag vid grundvattentäkterna i Hammarby (Upplands Väsby) och Märsta. Under våren har en plan tagits fram för att skapa rådighet och förstärka grundvattenuttaget i Norrvattens grundvattentäkter. En viktig del för att skydda grundvattentäkterna är bildandet Norra Stockholmsåsens Vattenråd. Det är en sammanslutning för kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna samt Norrvatten. På junimötet fattade Norrvattens styrelse beslut om att ingå i vattenrådet. Grundvattenrådet ska verka för kunskapsutbyte och gemensam utveckling för

7 Norrvatten 7 (16) åsens bästa. Norrvatten blir juridisk person och ansvar för grundvattenrådets gemensamma ekonomi. Norrvatten försörjer idag över människor med dricksvatten. Området är oerhört expansivt och om 30 år beräknas antalet dricksvattenkonsumenter uppgå till nästan en miljon. Det ställer höga krav på strategisk planering. De fyra grundvattentäkter som Norrvatten har i Stockholmsåsen är en oersättlig resurs för reservvattenförsörjningen i händelse av driftstörning, kris eller kapacitetsproblem Framgångsfaktorer Utöver utvecklingsmålen har Norrvatten en styrmodell med framgångsfaktorer för att styra verksamheten mot visionen och uppdraget. Framgångsfaktorerna utgår från fyra perspektiv, Kund, Effektivitet, Miljö och Medarbetare och täcker därmed in alla delar av verksamheten. För att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet och kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål har ett antal nyckeltal kopplats till framgångsfaktorerna. Dessa utgör kontrollpunkter för den dagliga verksamheten. Framgångsfaktorer Nyckeltal/Målvärde Uppföljning KUND Dricksvatten av högsta kvalitet KUND Hög leveranssäkerhet KUND Starkt varumärke Externa kvalitetskrav ska alltid uppfyllas Interna kvalitetskrav ska uppfyllas i > 99,5% av tiden Identifiering och isolering av större läcka i huvudvattenledningsnätet ska ske inom 2 timmar Meddela berörda kommun/er om identifierad störning inom 30 minuter Löpande samt Kvartal I samband med inträffad läcka samt Kvartal I samband med inträffad störning samt Kvartal

8 Norrvatten 8 (16) KUND Starkt varumärke KUND Starkt varumärke EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ekonomi i balans EFFEKTIVITET Ständiga förbättringar HÅLLBARHET Miljödiplomerad MEDARBETARE Nöjda medarbetare MEDARBETARE Attraktiv arbetsmiljö Norrvattens webbplats ska uppdateras inom 30 minuter vid större läcka Norrvatten ska vara välkänt hos politiker i ägarkommunerna Resultat om 1,5-2 % av omsättningen Soliditet över 10 % (7% inkl. ansvarsförbindelser) Avvikelse mellan prognos vid delårsbokslut utfall vid årsbokslut under 5 % i förhållande till omsättning Mer än 50 förbättringsförslag 8 av 10 miljömål ska uppfyllas till 2017 Medarbetarenöjdheten ska uppgå till minst 5,5 (7) Noll olycksfall Frisknärvaro ska överstiga 96 % I samband med inträffad störning samt Kvartal Årsvis Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal och Årsvis Årsvis Årsvis Löpande samt Kvartal Uppföljning av målvärdena Dricksvatten av högsta kvalitet Norrvattens interna kvalitetskrav är betydligt strängare än de som anges i Livsmedelverkets föreskrifter. Som exempel kan ph på utgående dricksvatten variera mellan 7,5 och 9,0 utan att det blir någon anmärkning enligt gällande föreskrifter. I de interna kraven har vi ett spann på 8,0 8,5 med ett börvärde på 8,3. Syftet är att ha en säkerhet och beredskap så att förändringar i råvatten och andra störningar kan upptäckas snabbt och avhjälpas i vattenverkets beredningsprocesser. Under 2016 har Norrvatten haft en avvikelse mot de externa kvalitetskraven. Avvikelsen inträffade under ett underhållsarbete vid kalken. Ekonomi i balans Resultat om 2 % av omsättningen är den nivå som anses behövas för att slippa höja avgifterna om något oväntat inträffar. Periodens resultat är 5 % av omsättningen eftersom verksamheten följt budgeten mycket väl. Prognosen pekar på att Norrvatten inte kommer att klara detta mål fullt ut under Soliditeten beräknas ligga på 17 % vid årets slut.

9 Norrvatten 9 (16) Fokus NFF Nyckeltal Målvärde Utfall Q Utfall Q Utfall 2015 Q Q Externa kvalitetskrav 100% 100,0% 99,9% 100% Dricksvatten av högsta kvalitet Interna kvalitetskrav 99,5% 99,7% 99,6% 99,7% Kund Identifiering och isolering av läcka < 2 timmar OK OK OK Hemsidan ska uppdateras vid större läcka < 30 minuter OK OK OK Starkt varumärke Välkänd hos politiker i ägarkommunerna 14 Kommunbesök 11/14 9/14 8/14 Effektivitet Medarbetare Resultat genom omsättning 1,5-2 % 4,3% 9,4% 2,8% Ekonomi i balans Soliditet > 10 % 16% 17% 16% Avvikelse budget/prognos - utfall < 5% res.enhet, år 1,8% Ständiga förbättringar Förbättringsförslag > 50 st per år Nöjda medarbetare Medarb.undersökning, genomsnitt 5,5 5,6 5,6 5,3 Frisknärvaro 96% 97% 97% 96% Attraktiv arbetsmiljö Olycksfall- AJ! Hållbarhet Miljödiplomerad Uppfyllda miljömål 8 av 10 på två år 3. Prognos för 2016 samt budgetuppföljning I prognosen för hela året 2016 förväntas resultatet uppgå till 3,7 Mkr medan budgeterat resultat är 3,2 Mkr. Intäkterna beräknas uppgå till 191 Mkr vilket är en ökning mot budget med 2,2 %. Denna intäktsökning väger upp de förväntat ökade driftkostnader som delvis beror på ändrade redovisningsprinciper. Räntenettot förväntas bli något lägre än budgeterat och lånebehovet mindre än beräknat. I nedanstående tabell redovisas prognosen i förhållande till budgeten för helåret Differens Budget/Prognos tkr % Vattenavgifter ,5% Mätaravgifter ,8% Övriga intäkter ,8% Aktiverat arbete ,7% Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,3% Pensionskostnader ,8% Kemikalier ,6% Energi 307 2,2% Övriga driftskostnader ,8% Övriga kostnader 576 3,4% Avskrivningar ,4% Räntenetto ,2% Summa Kostnader ,1% Vindkraften förväntas ge ett minusresultat 2016 om inte produktionsvolymen överstiger 7,4 GWh. Elskattbefrielsen togs bort den 1 juli 2016, vilket får väsentlig betydelse för Norrvattens vindkraftekonomi. Även om Vindkraften visar ett negativt resultat lämnar den ett positivt bidrag till kassaflödet så länge resultatet är större än minus 2,1 Mkr per år, vilket motsvarar avskrivningarna på anläggningen.

10 Norrvatten 10 (16) 3.1. God ekonomisk hushållning Styrelsen bedömer att förbundet i allt väsentligt kommer att uppfylla balanskraven samt målen för god ekonomisk hushållning som ställts för innevarande år. 4. Ekonomiskt utfall Redovisningsprinciper Norrvatten tillämpar samma grundläggande redovisningsprinciper vid upprättandet av delårsbokslut som vid årsbokslut. Tilläggsupplysningarna är dock begränsade och komprimerade för att ge bättre överblick. Uppställningsformerna för resultaträkningarna, finansieringsanalys och balansräkning med tillhörande noter avviker från reglerna i den Kommunala redovisningslagen. Vald uppställningsform är i vissa avseenden mindre specificerad än vid årsredovisning men bedöms ge en mer direkt och rättvisande bild av verksamheten än den lagstadgade som främst anpassats för skattefinansierad verksamhet. Pensionsskulden redovisas från enligt gällande lagstiftning avseende kommunal redovisning. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Enligt kommunal redovisningspraxis bör kostnader som föranleds av förändringar i den så kallade diskonteringsräntan för pensionsåtaganden redovisas som en finansiell kostnad. Norrvatten har dock valt att redovisa denna uppräkning av pensionsåtagandet som en pensionskostnad för att därigenom få bättre jämförbarhet mellan åren avseende den grundläggande kostnadsklassificeringen. Semesterlöneskulden avser aktuell ställning per Intäkterna har periodiserats och avstämts efter faktisk fakturering. Alla större kostnads- och intäktsposter har periodiserats. Kemilagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

11 Norrvatten 11 (16) 4.2. Resultaträkning Norrvatten Delårsbokslut RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Nettoomsättning Övriga Intäkter Summa Intäkter (1) Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader (2) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat (3) Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Vattenavgifter Mätaravgifter Övriga intäkter Aktiverat arbete Summa Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Personalkostnader Pensionskostnader Ränteförändring pension *) Kemikalier Energi Övriga driftskostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa Not 3 JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET Resultat enligt redovisning Justeringar: 0 Realisationsvinster mm Resultat enligt balanskravet Föregående års balansresultat Resultat att återställa

12 Norrvatten 12 (16) 4.3. Balansräkning Norrvatten Delårsbokslut BALANSRRÄKNING (tkr) Ställning Ställning Ställning Prognos Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 5) Immatriella anläggningar Byggnader, anläggningar, mark Pågående nyanläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital (4) därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Investeringsfondering Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ansvarsförbindelser Not 4 EGET KAPITAL (tkr) IB Förändring Periodens resultat UB Not 5 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m (tkr) Ingående anläggningsvärde Periodens investeringar Inköp Finansiella anl.tillg Periodens försäljningar Avskrivningar Utgående anläggningsvärde Räntebärande anläggningslån Lån i förhållande till anläggningar 103,0% 76,2% 106,1% 75,1% 81,1% Soliditet 16,5% 17,0% 16,3% 15,7% 14,4%

13 Norrvatten 13 (16) 4.4. Finansieringsanalys NORRVATTEN Delårsbokslut FINANSIERINGSANALYS (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2015 Helår 2016 Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av Finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån/amorteringar Medel från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *) Pensionsavsättningar och reavinster Självfinansieringsgrad 33% 19% 32% 33% 36%

14 Norrvatten 14 (16) 4.5. Driftredovisning Norrvatten Delårsbokslut DRIFTREDOVISNING (tkr) DRIFTREDOVISNING (tkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Helår 2015 Helår 2016 Helår 2016 Produktion och Distribution Kvalitet och Utveckling Projekt och Utredning Kommunikation Verksamhetsstöd S:a Nettokostnader Avskrivningar Finansnetto S:a Kapitalkostnader Vattenavgifter Övriga Intäkter S:a Intäkter Resultat

15 Norrvatten 15 (16) 4.6. Investeringsredovisning INVESTERINGAR (tkr) Budget 2016 Totalbudget IB 2016 Perioden Upparbetat 2016 Avslutat 2016 UB 2016 Görvälnverket Intag och Mälaren Flockning & Fällning Filtrering & Pumpning Kemikaliedosering & UV Fastighet Elförsörjning Styrsystem Driftövervakning Pilotanläggning Summa Yttre anläggningar Grundvattenverk Tryckstegringsstationer Reservoarer Läcksökning Allmänt, säkerhet, drift mm Summa Ledningar Norrtäljeprojektet Redundans Brottby-Österåker Reservvatten Knivsta Övriga ledningsprojekt Externa byggprojekt påv Hvl Reservvattenförsörjning Utredningar, hjälpsystem Upplands Bro - Sigtuna Summa Kvalitet och utveckling Laboratorium Summa Verksamhetsstöd IT Kommunikation Mätarverkstad Administration Gem HK kontorsinventarier Fastighet HK Summa Summa

16 Norrvatten 16 (16) 4.7. Fem år i sammandrag nyckeltal Statistik och nyckeltal NORRVATTEN 5 år i sammandrag (tkr) Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Vattenavgifter Mätaravgifter Övriga intäkter Totala intäkter Kemikalier Elenergi och olja Övriga driftskostnader Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalomkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Räntenetto Totala kostnader Resultat Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Totala tillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Totala skulder Räntebärande lån inklusive checkräkning 31/12 (t Nettoinvesteringar (tkr) Pris per m3, kr (Vattenavgifter) 2,95 3,15 3,30 3,45 3,45 3,69 Årsanställda Frisknärvaro 98,2% 98,3% 98,8% 95,7% 97,0% 96,0% Kostnader exklusive kapitalkostnader Nettoresultat i förhållande till omsättning -6,1% 3,9% 0,5% 2,8% 2,0% 1,7% Kapitalkostnader i % av totala kostnader 31,6% 33,4% 33,6% 36,2% 31,1% 34,6% Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 24,4% 21,7% 18,0% 16,3% 15,7% 14,4% Lånefinansiering i % av anläggningar 71,6% 71,0% 76,6% 110,2% 105,5% 81,1% Rörelsekapital Självfinansieringsgrad 26,1% 26,4% 25,0% 32,2% 33,3% 36,0% Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Uppfordrad råvattenmängd km Producerad mängd dricksvatten km Intern förbrukning procent 6,2% 6,4% 7,2% 7,0% 4,8% 4,8% Debiterad mängd km Förlust i procent av producerad mängd 0,7% 2,1% 0,8% 2,7% 2,1% 2,1% Energiuttag produktion Kwwh Energiuttag tryckstegring Kwwh Energiproduktion Vindkraftverket MWh Ökning/Minskning producerat vatten -3,6% 5,4% -2,4% 3,2% 5,1% 1,3% Invånarantal medlemskommunerna Ökning / minskning invånarantal 1,60% 1,76% 1,88% 1,90% 10,41% 6,50% Producerad mängd vatten/invånare Kemikaliekostnad/m3 debiterat vatten (kr) 0,14 0,18 0,16 0,15 0,17 0,18 Energikostnad/m3 debiterat vatten (kr) 0,44 0,30 0,31 0,28 0,31 0,30 Pris per m3, kr 2,95 3,15 3,30 3,45 3,45 3,69 Energi och kemikaliekostnad procent av pris m3 20% 15% 14% 13% 14% 13%

Informationsmöte kommunchefer

Informationsmöte kommunchefer Informationsmöte kommunchefer Johanna Lindgren, Tord Andersson 2016-03-10 Norrvattens vision Norrvattens vision Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus Uppdrag och målbild Förbundsordning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017 Rapport Diarienummer NV2014-024 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2017 Alltid hälsosamt dricksvatten med miljö och samhällsnytta i fokus Norrvatten 2014-09-11 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer