ww w MILITÄRA KAMRATMöIET SJATTE ITORDISKA I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ww w MILITÄRA KAMRATMöIET SJATTE ITORDISKA I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre"

Transkript

1 ww w SJATTE ITORDISKA MILITÄRA KAMRATMöIET I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre

2 H. Ml.r:r KoxuNe Gusrap VI Anom Den Svenska militära kamratföreningsrörelsens Beskyddare

3 ilrarabo u llya ur ö LKc H o r(lad Ijockare kakor ny underbar kvalile] oo filrnunlfi000 MAMAB rtarabou llya illötkc Hol(LAD FtNNs NU ocrså I schwgzennöt, srart, HELNöT, DAJtt, JAPP och ilröx-choko

4 x]::t:;.å!:i:* r* ".-;i::l.i., I.. 1 Ur Srenska'l'rrrislförerringorrs lrilrlarkir. Kungliga Slottet, St,ockholm, sett tiån Skeppsholmsbron. Till deltagarna Stockholmsmötet L957 I d...u försommardagar samlas åter - och nu 1ör sjätte gången - representanter för Nordens militära karnratföreningar ti.ll gelnensamt möte. Åter föres våra nationers flagg<lr och våra föreningsfanor tillsarnrnans frarnför våra led, i sin mån bidragande ti.ll att manifestera endräkten och samhörigheten mellan Nordens länder och folk, sarntidigt som det är ett vittnesbörd om de vänskapsband, soltl binder oss, militära kamrater, salnlnan över gränserna - till det yndige land i söder och i väster till.landet rned de höye fjell. Denna gång är det Stclckholtn, soln tager emot oss, rnen den f<irsta välkomsthälsningen komtner symboliskt från allt Sveriges land genom att vårt möte tager sin början inom murarna av landets främsta och stoltaste byggnadsverk, Sveriges kungaborg, represcnterande riket i dess he.lhet. De Svenska rnilitära kamratförerningarnas Satnarbetskommittö, soln utövar värdskapet vid tnötet, uttrycker den förhoppningen, att Stockholtnsmötet måtte bli intressant och g;ivande för envar och inte minst för våra danska och norska vänner, och att mötesdeltagarna må kunna återvända till sina hemorter med varaktiga och angenäma minnen från de olika upplevelserna och från den personliga samvaron i det goda karnratskapets tecken. Varen välkornna a.lla till det Sjätte nordiska tära kamratmötet i Stockholm!,/4-t4r-t4- b Marc Giron Samarbetskommittens ordförandei

5 rzcd gör $ - j o, d,br ube t s topp or gani s atio,fl :( ( ( Praktiskt taget alla jordbrukare i Sverige samarbeta i Sveriges Lantbruksförbund - jordbrukets toppor' ganisation for de ekonomiska föreningarna - d'c"s' slakteri-, me.ieri-, centralförenin64ur m..fl ' genorn dlku crt 90 o o cn,!.iorclbrukets saluproduktiott grir' Lantbruksförbundet bedriver omfattande upplysntngs- och konsulterande verksamhet genom Jordbrukarnas Före' ningsblad, andra tidningar och tidskrifter. LTs förlag, Jordbrukets Föreningsskola Sånga-Säby, korrespondensskola LTK, samt genom film-, studie- uch pressverksamhet, konsulterande företag och avdelningar for byggnadsprojektering, bokföring, driftsgranskning, rationalisering, kontorsorganisation, skatter, re' vision, juridik, reklam och inkop av kontorsmaterial' I sin egenskap av topporganisation med specialister på olika för jordbruket vitala områden företräder Sveriges Lantbruksförbund jordbruket såväl vid förhandlingar med staten som in- och utländska sammanslutningar. Oun, : jordbrukore sqnruerka i SV ER I GES TANIBRUKSFURBUND (

6 RIDDARHOLI\{S KYRI(AI\ Riddarholmskyrkan Ri,l,lr.holnrskyrlian är Svcrig-es l<t>trttng4ars grit\'- kyrka och rynrttrer tnån54a ltv den svctrska histr;riens stoltaste ttriutretr. Kyrl<an u1l;rl'iirclcs sol)'l kloster'- hyrl<a tnot slutet ur' 1200-talct och är det endtt sott't finnes ln'itr av de gattrlu klosteratrlligs4ningllrna. Kyrkans högli.or iir g4rar'lllats f'rir tvit av Sveriges nredelticlskonutrg4ar, kyrkans 54rundIiiS4garc liotittti14 NIagr-rus Latlulirs (tliid 1290) och konutrg Karl Knutsson [Joncle (tlticl l+70). Uncler 16(X)-talet ficl< liyrlian sin liarul<tiir av iiunglig4 gravhyrl<åt gclloll'l lttt honttng Gustav II Acloll' ftirc avrcsan till 'l'ysl<lancl 162!) diit' utvalde sin grar'lllrlts invitl htigl<oret. Här upllt'örcles ci'ter kotrutr54cns cliitl (iustaviatrsl<a S4ravhttret. Irlera av t'iiltherranrål I'rån trettioåriga liligct följcle sin l<rnutrgs cxetnllcl, och gravl<or ull1lf'örcles rutrt kyrhan l'ör slählernit Batrer, 'l'orstensoll, Leu'enhaupt, \\'achtttteistcr nr. 1'1. Sarlrtiiila gravkor hur ett unclt'e gt'uvvulv och cliirt)r'cr ett rtlinneskallell. Nunrera llcgravcs cnclast tle rcgcrancle tneclleltllltarnål av konungahuset i lticldarholtttskyrliatr. I Gustaviunska S4ravkoret stirr liot'tutrg Gustnl' II Ackrlfs sarliof itg i italiensk tttttrtrtttr och i det utrclre S4ravvalvet vilar lll. a. konung Gustal' III. N'litt ettrot det Gustaviatrska gravl<oret liggcr tle t Karolinska, sonr är up;ll'<irt i barochstil och helt shil,fer sig4 I'rån hyrhans arkitehtur i ör'rigt, ulen sanrticligt iir ctt ar' den karolinska llyggnaclshonstens iitllastc ve rk. I sarkol'agen årv sl art tltarltlor Ittitt i l<orct vilar hontttrg Karl XII t;ch i tivriga tr'å sarl<ttl'ager kotrungens syster Ulril<a ljlconora och hctltrcs gerlrirl l<onung Frerlrih l. I Karolinsl<a 54ravkorcts ttnclre r':llv vilar konuns4artra Karl X Gustal' och Karl XI tlrecl sina clrottningar och ör'riga l'anrilicttterllcttrltrar. Här liggcr även begravett tletr I{JI0 trvlitlne l<rotrprinsctr Iiurl August av Au54ustcnbur54. Inr,icl Gustaviatrsha gravkoret ligs4er tlet Bertrarlottesl<a gravkoret rt'rccl kotrttng- Karl XI\'.lohatrs ståtliga sarl<ol'ag i Älvdalsporl'yr. Här vilrtr är'ett hans clrottning l)csicleria sattrt cf'terl'öli atr tlc l<ot-ttttrglt r och drottningar rlv tlcn IJelrtaclotteska tlyrlasticn I'ratn till lionung4 Gustal' V. I tttrclre gravvalvet vila I'lertalet ör'ri54a tncdlettrtttar av nll\'åtrantle kurlgahttset. Ilicidarholnrskyrkans viigs4ar tächas av en patrel ar' avlidna Seral'itnerri clda rcs vallen s kti I dar.

7 Itanrratnrötets letlning uttivas av De Svenska nrilitiira kanrrat{'örenins-arnas Sarnarlretskorrruritte Ordförande: Konteratttiraleu.llnlc Girott Sekreterare: Overstcn Ä /lrrn C11rus övriga ledarnöter: (ienelltlrtttt.ioretr Eirutr Il.iör1: Oversterr lutr Oöthber11 Krr;rtencrt Ilertgll Åkerholnt Orrrlrrrclsnlanncn, löjtnant l'it'irtr Schetlfrt Ingcrr,jöran Hurrg ll'urutef ors Ovcrt'urir"en Huqo AlnrquisI Mötets expedition Illasieholmsturg 17,2 tr., tel. l0:17 25 (Exlreditionsticl nr. tel:ylfillassn. rl ) nra.j I 1.(X)-1:J.00 ) L<iitrranten Btrget' H ellnin I{1. Kassören G. A. L{/irsf rönr Finansieringskommitt6n i Stockholm Specialkomrnitt6er etc. Ordförancle : (iverstelöitnanten Irno IJrortts Festkommitterade Generalutajoren Einur B.iörk Oversten Crtrl-A:rel 7'orörr Ryttnrästaren Erluard Leidesdorff Transportchef Kalltenett Ilertil ö.iersson adjutant Overfuriren Hugo Alnuluisl Mötets läkare Regementsläkaren I I I)oktrlr llurloil' I'llntarl; -Batalionsliil<aren I 1 Doktrtr llertglt /1.'.son Lulle.rgreert Pressombudsman Kalltenert Hans IJIentter Deltagarmärken Iiol:ard i bärarens nationalfiirger rnctl hänganrle band i br<lclerfolkens färg4er Ledning och furtktioniirer utnrärkas genom uit lrunt å kokartlen 6

8 HL]VTJD P RO CR AI\{ FO R I( AIVIR ATT{OTE T Kl. 06:10 Fredagen den 3l rnaj Irluliost i I'i)rläggning:rrnu Avl'iilrl ttrerl llussar till Kungl. Slottct. 01J00 081ir Sanrling iuppstiillnini4sfornr å Kungl. Slottets;'ttrc llorg-g-iilrl rnerl I'unor rich stundur. Alnröns nrusihhirr i Stocl<holnr lltitct rilr;lnas av ordl'öranclen i I)e Svct'tska nrilitiir:r l<:rnrrutl'rirctritrgurtrus Srrrrurrlletsl<onrrnitte Konterlrnriralcn JI. Girott. 08:10 Avnurlsch till inle llorslgfirclen H. NIA.I:'l' KONUN(}IIN hiilsar cleltaganra i kanrratnrötet.. ) 0g:Jg Avnurrsch till lliddarholnrskyrhan; diir l<orurn, lett av Irältprosten, liyrlioherde S'. Ä. (i. Slio.r7fturrl, under rncdr' 'rl<an av Arnr6ns ttrusikliirr i Stocl<holrrr. l l1ir Avl':irrl i ltussur till lunch enligt siirshild I'ordclning.. ) I)rirel'ter: SightsceinS4 nr. nr. \'al)ensla54svis och cnsliilt. Itt:- 0 1tt{ir Sunrling fr Altillcrigirrcler-r nrecl fanor och standar; dutrsha och norsliit I'iireningur virl resp. svensku broclerföreningar. Nlusilil<irrer. lttl;r År'nrursch till Kung4sträd54firrlcn. I)iir korultt, tal, ntilitiirlionscrt.- ) 2000 Avl'iircl nrcd lttrssar l'<ir vullenslugssanrkviinr enligt såirshilcl plitn.. ) Lördagen den I juni 07:J0 lrruliost i l'rirliigp4ningartra. 0{J00 Avl'rird nrerl }russar fiir utl'lykt till Skoklostcr (l'tir i Stochholrtr lroetrtlt' kl. 08(X) I'rån Valhallar'ägen, ttritt I'tjr Stadion ). lll:'10 Lunch unrler fiterfiirdcn vid Kungl. Svea l'lygflottili ll3arkarby) Ar,f iirrl i bussar I'rån l'örlåiggninf{arnår till Saltsj<illatlert ( l'ör i Stocl<holtlr lloencle lil. ltl(x) frrin planen t'ranrl'ör IlihstlaS4shuset). l9()0 Ilanlictt ir Glanrl llestaulunt Saltsiribaclen. 0{i(}0 Söndagen den 2 juni lrltrkost i i'tir:läggning4arna. Sightseeing r:ch trtf lyl<ter saltrt lunch vapenslits{svis.. ) Pir cpt' Iltitet avslutas och giistcrna tlvresål.. ) Se tletulillrogrtttntnet.

9 t F- SVENSKA LIF I BALDER TILL ERT SKYDD Avdelningskontor: Biblioteksgoton 3, Stockholm Chef: Överstelöjtnont U. BROMS Tel , Allo former ov pensionsförsökring, blondode livoch kopitolförsökringor, livrönteförsökringor somt sjukförsökring. 4.\r'erige.s -fi)rstt öter' tjudsjaktplan S A AB.l :15 - det enla jaktplanet ffi -af :=-' z?.?-4 z;; med dubbel $[[B':#!ii:;h' SAAB 93 srens/t 6il med flygbalitet rmf SYENSKA AEROPLANAKTIE BOLÄGET,-rNKöptwc ltlånga koppar godare kaffe B

10 'fabl,å tiver svenska karnratftirening-are Sjiitte nor(liska rrrilitära representeratle vid karrrratrniitet Svea ga rcl e s ftiren i n gen Giita lir'g4arclcs!<rtnrr:rtförcning Viirnrlanrls rcg. l<artrlatftjrening Livreg. grenacliärers hatlrratl'örcning Stoc kho ltn savcle I tt in gen Livgren adi ärl'örcnin gen Stoc kho lttr savtlc I trin gcn Ar'.Iän-rtlar-rcls fältjägeres hlrrnratl'<ircning lohalar'- rlelnins4arua: Iröreningcn Iiiiltjägarc i Stockholnl F-öreningen F:iltiiigarc i Gritcllori4 Viistt4öta rei4. litttnratl'örening Kanrratl'öretringen Norrrt Skfrnirlglrr Sörlra Skåningilrltits karrt ratl'r)rcning SriclermanIatrcls rc{4. l{alllrati't}r'cning Kronoberf{s l'cg. hitnlratl'<ircning Kronobergiirlrus hatt'rrlttf'tircrlin54 i Stocl<holnr Norra Snrålantls reg. kiltlrrlrtl'<irening Älvsllorgs rcg. h:ttnllrtliirenirl53 Karnriltf'tjreningctr Älvsb<;rgsinl'antcristcr i Sttlckhohn Hallancls rcf{. kal)'l rutl'örening Stoc kholttrsavtleln in gen Av Bohusläns rcg. kalrtratl'tircning: Stoc kho I nr savrlc ln in 54en Ar.' Gotlaudsinfanteristernas kanlratfiirenitrg : Stockholrnskrctsen Av Norrbottens reg. kan-rratförening: Stoc kholm savdelningen \\' e rnr I an ds l'äl tj äga res kattr rat l'ören in g Livreg. till häst kanrratförcning LivhusarerltAs kamret{drening i Sttlckholnr Av Föreningen Srnålandshusarer lokalavdclningarna : Stoc kho lrn sskvad ronen Kalmaravdelningen Karnratföreningen Skånska husarcr Stockholmsavdelningen Av föreningen Skånska drap4oner: IVIalmöskvadronen I{ronprinscns hrtsarreg. l<arttratl'tiretring Av hurnratförening4en Rlir tlragoncr (Norrl. clrag.): Stoc kho ltnsavcle lnin gen Pu n sa r54u rclcsl'ö rcn i n getr Skånska l)ansarrcg. kartrt'atl'örcnin54 Sveailrti I Ieri l'ö rcn in g4en (irita artil lerirei4. lt:tttlr:rtf'örenin54 \\'cnclistfrircnins{crt i Stockholrrl Av l'örenin54en NorrlanrlsartiI lerister : Stoc l<hol rtr savclc I n irt gen I{anr ra t I'tiren in gcn Sm :i I :i n d sa rti I I c ri ste r Gotlantls artillerihfirs katllratl'tircning Ka nr ratl'riren in gen Bergs I :.rgsa rti.l I c riste r Gö tello rgsav cl e I n i n g4en Ka rl sllorgslrrti I Icristc rnas hattr ratl'tiren in54 Karlsborgs luftr'ärnsrcg. liltrlrratl'örening i Stochh<llm f lstgöta lul'tvärnsrcg. l<ltttrratl'rirenilrg Stockholnts lul'tr'ärnsreg. l<altrratl'tircning Shånska lul'tr'ärrtsl<årens hatnratftircnins4 Gritellorgs lui'tr'ärnskårs kanlratl'örcning Svca ingcnjörhårs katnratförening Sip4na ltrul)l)ernas kttrtr rlrtfören in g Göta trängreg4. kanrratl'örening i Götcborg Skåns ka triingrcg. li:itn ratfören in54 Irörcningcn Trängkaturltterna i Stockholnl Irlottans NIän Iröreningen F-. d. Skeppsgossar i Stockholrn Vapenbröderna, Varhtllms l<ustartillerireg. karrlratförening Karlskr"ona kustartillerireg. kamratförcnin54 Kam ratföreningen Gotlan dskustarti lleristerna Kustartilleriets kamratlörening i Göteborg Härnösands kustartillerikårs kamratförening Västrnanlands reg. o. flygflottiljs kamratförening Sunrrrra 62 kamratföreningar 9

11 I mer ön I milion?resshyrån den saenska pressens eget distributiondöretag I {wtu Cd far derw, som. först& s'ig pe QOTT te, \_-- \.-._ -

12 " i,,1t:1".,.i,,.:.,.i t:.':.::1.1..:' :::..! 141 n:t::;:,:::t,r:).;..:;, )j t ii,lii:!:lltiiltttli i,.t lt U:.4 #t w$ s#' "ffir"tr-**"..trs,!! 'in $# w4 s li ;is s$-t: g6 ss ä# tffi 6& ffiffi iå gff *ffi _tx- g8 frs ffff #& "*"H^ "-tffif'r## I #* ilil ilil Bffi ft# #K frt ".4 il trs T& ss tr Skokloster SKOI(LOSTER N arn,'ret Shokloster hiirlctlcr sig l'riin ett nlrllrlekloster, sonr f{i'untlatlcs i Sl<o soclien vicl cn vik av I[älaren under 1200-talet. Klostrets ef{en(lol]rårr inclrogs till Kronan vi(l Gustaf Vasas rel'orttttttiotr och l'örlänaclt's 1611 av konlrn{4 Karl IX till tlcn estliinclske :r<lelsnlilnnen Hcrttran \\'rltngel, sonl då nylis4en hacle inträtt i svertsk tjänst. \\'ran54el, soln slutaclc son-r f'ältrnarskalk, l'ick 1lå gruncl ar, nråtr54årig4 krigstiänst l'rirst 1rå älclre rlag4ar tillf'iille att bosiitta sif{ pri Skokkrstcr, då i en mindrc llyggnad, sor)l forti'arancle är ber,arad. Hertnan \\'rangcl avlecl l ti"t:j och ligger bes4raven iett riht utsnrycl<at g4ravhor invirl Klosterkyrkan, nulnera frirsanrlingens kyrka. Hans son, den freirlarle fältruarskalken Karl Gustaf \\'rangel, r'ilken såsonr attriral ocksfi l'örcle befäl till sjöss, uppl'ördc tlct ståtliga Shoklosters Slott och l'yllde clet rnecl skatter, sont han hcrrrl'r)rt I'rån sina l'iiltteig uncler trcttioåriga krigct. Karl Gustal' \\'ranp4el ef'terlänrnaclc enclast en dotter, g4ift Brahe, och mecl henne övergick Skoklosters slott och 54ocls till Brahcätten, inotn vilke'n slottet nrecl dess salnlingar siordes till t'ideikottrnriss. Sås<lnr sådant gick rlet i un' in<lttr släkten Ilrahe intill den siste Brahes clöd It)iJ0, rlå slottet 54enolrl tlennes systcr tir,crgick till l'riherrlig4a iitten \,orl Ilssen. Slottet är i stort sett bevarat i sitt ursllrunelis4a skick och ger en åtrninstone för svenska l'örhållantlen enaståcnde <lch intressant bilcl av en stornransllonin54 l'rån 160O-talet. Rutntncn är rikt pryrlrla nrecl ypl)if{ ornanlentering, rnöblerna iir huvuclsakligen l'rån I 6- och 1 7(X)-talen. I)är finns en Inyckenhct rlyrbart husgeråcl, kuriosa och llretiosa av olik:r slitg, ytterst värdefulla flarnländska gollelänger samt cn rikhaltig sanrling mirlningar och porträtt. I slottets översta vånin54 I'inns bibliotek och rustl<atnmare. Iliblioteket innehåller omkrins4 :J0.(X)0 banrl, variblancl rnån54a sällsynta bohskatter. Ilustkamrnaren inrynrnrer en irnylonerancle och intressant val)ensantling, till stor clel utgörande hrigsbytc, cläriblancl I'lera historiskt rnärklig4a val)en och redskap. Skoklosters skrtt mecl cless sarnlingar anses vara en av Sveriges största sevärclheter. I)ct är under clen varrna årsticlen öppet l'ör allrnän visning och förernål för turisternas strlra intresse. Skokloster är också ett rikt fält för clen vapenhistoriska l'orskning4en och för studier av barockens tunga och ståtliga slottsstil. I1

13 Det hänger på.sår'äl i gruvan sonr i flygplanet sättes säkerheterr fränrst. I linor för gruvspel o<'h fjädrar till hypersnabba flygplan skall det vara trårl Irän Car1thvttan, då får Ni säkelhet. l' järlrar t.ill ilygplan ÅI(ilEBtlI.AGET GARPHYIIE BRUI( GARPHYITA}I EN DROPPE OIJA Det är -fråo LUilA som ljuset kommer A.B. NYNÄs-pETRoLEUM L2

14 ', -;,Å4*, s: Yri.söv.slott SJ ör< RTGSSI(OLAN PÅ N AS13 Y SLOTT Nri.lry, cliir Siökrigssholun iir inryntcl seclan 19{:1, har ganrlil ilnor. I)et iir kiint sedatr 1iJ00-talct och tillhörde vicl den ti<len Uppsala iirkebiskopsstol. Senare har gotlset ir-rnel'raf'ts av trtedletl'tlltar av svcnskil storrtranssläktcr såson't Gyllensticrna, Ilatrer, Sllat're, Stcnllock ttr. f l. Slottet uirpfrircles utrcler 1670-talet luv rlen lleröttrclc slottsarkitchten Nicocletrtus'I.essit't clen iiltlre llii r,rpllclrag a\r tlår'aratrde ägaren, rikstygnrästaren greve Per Larsson Sltarre. Ur-rder talet vanr'årdacles cgentlonreu och I'ick l'örl'a.lla, och 1t197 häri:rdcs slottet av cn sr'åt' llratrd, el'ter vilken endast ytterrnurarnål kvarstotl. År 1902 inktiptcs Niisby ålv clen här'rde inclustrinlannen och f'ramståcnde koustsarttlaren Carl Ilobcrt Larnnr och gick clärnrcd en ny S4lanstiti tilhnötes. \Iecl ledning a\' l'essins ursllrr.rngqliga ritningar lät Lanrnr fiterupllbyf4ga slottet, i vilket han inrynrde sina stora konstsiutrlingar.'i'yr'ärl shingrades clesstl clyrbara samlingar på 1920-talet, lllen l'ortfarancle finns l<r'ar ir-tonr slottct tak- och viigglnålningar ltt. lt'i. tr\- så I'ranrståencle honstnärer sonr Atrclcrs Zorn och Bruno Liliefors sattrt skullrturer a\: (larl NIilles. Scdan 1926 iir godset styckat till villasan'rhällcn och snråbruk och cnclast ett mintlre onrrittlc Itretl tlen vacl<ra parken tillhör nulllerir httr,ttclg4firtlen. Carl Robert I-arnnr avled l9:j7, och 19{2 såldes Niislly slottsegendonr ar.' hans el'terlcvatrtle ttraka till staten för att disponeras av Sitikrigssl<olan. Sjiilva slottet inrytnttrer cx;letlitions- och andra tiänstelokaler, ett r'ärclefullt billliotek, ofi'icerstrtäss med nratsal, sjuhr,årclsavdelning4 satnt arl<iv och aula nl. n'i. Kring sl<lttet är grullllcrade kascru- och tnässbyggnader l'ör kaclcttcrna lll. fl., eytnnastilt- och idrottsbyg4gnacl, iclrottsplats, exercishus satnt exercislllan med paradlllats ävensortr skolllyggnaci tned lärosalar och laburatorier Ill.Ill. Vid stran<len l'itrns båthanrn nrecl brys4gor l'ör ttrinclre I'arkoster. På f'jiirden utar-rl'ör sl<olonrråtlet l<iln större I'artyg ankra. Näsby har järnr'ägsl'örbindelse tnetl Stttckholnr f{enonr Diursholtnsbanan, restid otnkrinp4 ljo tninuter. 13

15 Hårdntetull Snubbstel Spnrsktir WIKMANSHYTTAN STOCKHOLMSBOLAGEN för försäkring av fast och lös egendom i STOCKHOLM och STOR.STOCKHOLM S I li G K 1I O I.II S S I A II S B RAN II T ö N S I T N I N O S K ll NI ll R Mvnttorget 4 Tel SI0CKH0lt'lS SIAIIS BRANllSI0llSB0lAG Skeppsbron 32 Tel L4

16 Ilu,mnen med Grand Restaurant Saltsjöbaden SALTSJOBADEI\ Ett segelsl)ortens centrum i Stockholnrs skärgård och en livligt besökt utflyktsort, berömd för sitt natursköna läge. I5

17 F Finns ll E ll i Eder bokhyila? lle Nordislru liindemos ofliciellu helöningsmedulier CERVIl\ & C:O AKTIEBOLAC ST0CKH0I,M av URNST E. AREEN Hiift. kr. 9: Halvfranskt kr. 1.5:50.Kan rekt,ireras genom uarje bokhandel fibn ocl' SIÅt \,rrl J. BECKMAl\S BOKFORLAG Tele.lbn: trln :r,flåirsbank tiil Br tjånst.f ö, alla Edra bankaffiirer Har Ni kapital ledigt för längre eller kortare tid -- placera det på räntebärande räkning hos oss. Ilög:sta, ränta, 1' lno/u Vill Ni slippa allt besvär med förvaltningen av Edra värdehandlingar -'- överlämna dem till vår notariatavdelning. SVERIGES KREDITBANK personliq sertirc L6

18

19 er.lrrirrrcr o inrlu r igrruno o rrocxaor.r 1957 &EEE-3 ffi