ww w MILITÄRA KAMRATMöIET SJATTE ITORDISKA I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ww w MILITÄRA KAMRATMöIET SJATTE ITORDISKA I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre"

Transkript

1 ww w SJATTE ITORDISKA MILITÄRA KAMRATMöIET I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre

2 H. Ml.r:r KoxuNe Gusrap VI Anom Den Svenska militära kamratföreningsrörelsens Beskyddare

3 ilrarabo u llya ur ö LKc H o r(lad Ijockare kakor ny underbar kvalile] oo filrnunlfi000 MAMAB rtarabou llya illötkc Hol(LAD FtNNs NU ocrså I schwgzennöt, srart, HELNöT, DAJtt, JAPP och ilröx-choko

4 x]::t:;.å!:i:* r* ".-;i::l.i., I.. 1 Ur Srenska'l'rrrislförerringorrs lrilrlarkir. Kungliga Slottet, St,ockholm, sett tiån Skeppsholmsbron. Till deltagarna Stockholmsmötet L957 I d...u försommardagar samlas åter - och nu 1ör sjätte gången - representanter för Nordens militära karnratföreningar ti.ll gelnensamt möte. Åter föres våra nationers flagg<lr och våra föreningsfanor tillsarnrnans frarnför våra led, i sin mån bidragande ti.ll att manifestera endräkten och samhörigheten mellan Nordens länder och folk, sarntidigt som det är ett vittnesbörd om de vänskapsband, soltl binder oss, militära kamrater, salnlnan över gränserna - till det yndige land i söder och i väster till.landet rned de höye fjell. Denna gång är det Stclckholtn, soln tager emot oss, rnen den f<irsta välkomsthälsningen komtner symboliskt från allt Sveriges land genom att vårt möte tager sin början inom murarna av landets främsta och stoltaste byggnadsverk, Sveriges kungaborg, represcnterande riket i dess he.lhet. De Svenska rnilitära kamratförerningarnas Satnarbetskommittö, soln utövar värdskapet vid tnötet, uttrycker den förhoppningen, att Stockholtnsmötet måtte bli intressant och g;ivande för envar och inte minst för våra danska och norska vänner, och att mötesdeltagarna må kunna återvända till sina hemorter med varaktiga och angenäma minnen från de olika upplevelserna och från den personliga samvaron i det goda karnratskapets tecken. Varen välkornna a.lla till det Sjätte nordiska tära kamratmötet i Stockholm!,/4-t4r-t4- b Marc Giron Samarbetskommittens ordförandei

5 rzcd gör $ - j o, d,br ube t s topp or gani s atio,fl :( ( ( Praktiskt taget alla jordbrukare i Sverige samarbeta i Sveriges Lantbruksförbund - jordbrukets toppor' ganisation for de ekonomiska föreningarna - d'c"s' slakteri-, me.ieri-, centralförenin64ur m..fl ' genorn dlku crt 90 o o cn,!.iorclbrukets saluproduktiott grir' Lantbruksförbundet bedriver omfattande upplysntngs- och konsulterande verksamhet genom Jordbrukarnas Före' ningsblad, andra tidningar och tidskrifter. LTs förlag, Jordbrukets Föreningsskola Sånga-Säby, korrespondensskola LTK, samt genom film-, studie- uch pressverksamhet, konsulterande företag och avdelningar for byggnadsprojektering, bokföring, driftsgranskning, rationalisering, kontorsorganisation, skatter, re' vision, juridik, reklam och inkop av kontorsmaterial' I sin egenskap av topporganisation med specialister på olika för jordbruket vitala områden företräder Sveriges Lantbruksförbund jordbruket såväl vid förhandlingar med staten som in- och utländska sammanslutningar. Oun, : jordbrukore sqnruerka i SV ER I GES TANIBRUKSFURBUND (

6 RIDDARHOLI\{S KYRI(AI\ Riddarholmskyrkan Ri,l,lr.holnrskyrlian är Svcrig-es l<t>trttng4ars grit\'- kyrka och rynrttrer tnån54a ltv den svctrska histr;riens stoltaste ttriutretr. Kyrl<an u1l;rl'iirclcs sol)'l kloster'- hyrl<a tnot slutet ur' 1200-talct och är det endtt sott't finnes ln'itr av de gattrlu klosteratrlligs4ningllrna. Kyrkans högli.or iir g4rar'lllats f'rir tvit av Sveriges nredelticlskonutrg4ar, kyrkans 54rundIiiS4garc liotittti14 NIagr-rus Latlulirs (tliid 1290) och konutrg Karl Knutsson [Joncle (tlticl l+70). Uncler 16(X)-talet ficl< liyrlian sin liarul<tiir av iiunglig4 gravhyrl<åt gclloll'l lttt honttng Gustav II Acloll' ftirc avrcsan till 'l'ysl<lancl 162!) diit' utvalde sin grar'lllrlts invitl htigl<oret. Här upllt'örcles ci'ter kotrutr54cns cliitl (iustaviatrsl<a S4ravhttret. Irlera av t'iiltherranrål I'rån trettioåriga liligct följcle sin l<rnutrgs cxetnllcl, och gravl<or ull1lf'örcles rutrt kyrhan l'ör slählernit Batrer, 'l'orstensoll, Leu'enhaupt, \\'achtttteistcr nr. 1'1. Sarlrtiiila gravkor hur ett unclt'e gt'uvvulv och cliirt)r'cr ett rtlinneskallell. Nunrera llcgravcs cnclast tle rcgcrancle tneclleltllltarnål av konungahuset i lticldarholtttskyrliatr. I Gustaviunska S4ravkoret stirr liot'tutrg Gustnl' II Ackrlfs sarliof itg i italiensk tttttrtrtttr och i det utrclre S4ravvalvet vilar lll. a. konung Gustal' III. N'litt ettrot det Gustaviatrska gravl<oret liggcr tle t Karolinska, sonr är up;ll'<irt i barochstil och helt shil,fer sig4 I'rån hyrhans arkitehtur i ör'rigt, ulen sanrticligt iir ctt ar' den karolinska llyggnaclshonstens iitllastc ve rk. I sarkol'agen årv sl art tltarltlor Ittitt i l<orct vilar hontttrg Karl XII t;ch i tivriga tr'å sarl<ttl'ager kotrungens syster Ulril<a ljlconora och hctltrcs gerlrirl l<onung Frerlrih l. I Karolinsl<a 54ravkorcts ttnclre r':llv vilar konuns4artra Karl X Gustal' och Karl XI tlrecl sina clrottningar och ör'riga l'anrilicttterllcttrltrar. Här liggcr även begravett tletr I{JI0 trvlitlne l<rotrprinsctr Iiurl August av Au54ustcnbur54. Inr,icl Gustaviatrsha gravkoret ligs4er tlet Bertrarlottesl<a gravkoret rt'rccl kotrttng- Karl XI\'.lohatrs ståtliga sarl<ol'ag i Älvdalsporl'yr. Här vilrtr är'ett hans clrottning l)csicleria sattrt cf'terl'öli atr tlc l<ot-ttttrglt r och drottningar rlv tlcn IJelrtaclotteska tlyrlasticn I'ratn till lionung4 Gustal' V. I tttrclre gravvalvet vila I'lertalet ör'ri54a tncdlettrtttar av nll\'åtrantle kurlgahttset. Ilicidarholnrskyrkans viigs4ar tächas av en patrel ar' avlidna Seral'itnerri clda rcs vallen s kti I dar.

7 Itanrratnrötets letlning uttivas av De Svenska nrilitiira kanrrat{'örenins-arnas Sarnarlretskorrruritte Ordförande: Konteratttiraleu.llnlc Girott Sekreterare: Overstcn Ä /lrrn C11rus övriga ledarnöter: (ienelltlrtttt.ioretr Eirutr Il.iör1: Oversterr lutr Oöthber11 Krr;rtencrt Ilertgll Åkerholnt Orrrlrrrclsnlanncn, löjtnant l'it'irtr Schetlfrt Ingcrr,jöran Hurrg ll'urutef ors Ovcrt'urir"en Huqo AlnrquisI Mötets expedition Illasieholmsturg 17,2 tr., tel. l0:17 25 (Exlreditionsticl nr. tel:ylfillassn. rl ) nra.j I 1.(X)-1:J.00 ) L<iitrranten Btrget' H ellnin I{1. Kassören G. A. L{/irsf rönr Finansieringskommitt6n i Stockholm Specialkomrnitt6er etc. Ordförancle : (iverstelöitnanten Irno IJrortts Festkommitterade Generalutajoren Einur B.iörk Oversten Crtrl-A:rel 7'orörr Ryttnrästaren Erluard Leidesdorff Transportchef Kalltenett Ilertil ö.iersson adjutant Overfuriren Hugo Alnuluisl Mötets läkare Regementsläkaren I I I)oktrlr llurloil' I'llntarl; -Batalionsliil<aren I 1 Doktrtr llertglt /1.'.son Lulle.rgreert Pressombudsman Kalltenert Hans IJIentter Deltagarmärken Iiol:ard i bärarens nationalfiirger rnctl hänganrle band i br<lclerfolkens färg4er Ledning och furtktioniirer utnrärkas genom uit lrunt å kokartlen 6

8 HL]VTJD P RO CR AI\{ FO R I( AIVIR ATT{OTE T Kl. 06:10 Fredagen den 3l rnaj Irluliost i I'i)rläggning:rrnu Avl'iilrl ttrerl llussar till Kungl. Slottct. 01J00 081ir Sanrling iuppstiillnini4sfornr å Kungl. Slottets;'ttrc llorg-g-iilrl rnerl I'unor rich stundur. Alnröns nrusihhirr i Stocl<holnr lltitct rilr;lnas av ordl'öranclen i I)e Svct'tska nrilitiir:r l<:rnrrutl'rirctritrgurtrus Srrrrurrlletsl<onrrnitte Konterlrnriralcn JI. Girott. 08:10 Avnurlsch till inle llorslgfirclen H. NIA.I:'l' KONUN(}IIN hiilsar cleltaganra i kanrratnrötet.. ) 0g:Jg Avnurrsch till lliddarholnrskyrhan; diir l<orurn, lett av Irältprosten, liyrlioherde S'. Ä. (i. Slio.r7fturrl, under rncdr' 'rl<an av Arnr6ns ttrusikliirr i Stocl<holrrr. l l1ir Avl':irrl i ltussur till lunch enligt siirshild I'ordclning.. ) I)rirel'ter: SightsceinS4 nr. nr. \'al)ensla54svis och cnsliilt. Itt:- 0 1tt{ir Sunrling fr Altillcrigirrcler-r nrecl fanor och standar; dutrsha och norsliit I'iireningur virl resp. svensku broclerföreningar. Nlusilil<irrer. lttl;r År'nrursch till Kung4sträd54firrlcn. I)iir korultt, tal, ntilitiirlionscrt.- ) 2000 Avl'iircl nrcd lttrssar l'<ir vullenslugssanrkviinr enligt såirshilcl plitn.. ) Lördagen den I juni 07:J0 lrruliost i l'rirliigp4ningartra. 0{J00 Avl'rird nrerl }russar fiir utl'lykt till Skoklostcr (l'tir i Stochholrtr lroetrtlt' kl. 08(X) I'rån Valhallar'ägen, ttritt I'tjr Stadion ). lll:'10 Lunch unrler fiterfiirdcn vid Kungl. Svea l'lygflottili ll3arkarby) Ar,f iirrl i bussar I'rån l'örlåiggninf{arnår till Saltsj<illatlert ( l'ör i Stocl<holtlr lloencle lil. ltl(x) frrin planen t'ranrl'ör IlihstlaS4shuset). l9()0 Ilanlictt ir Glanrl llestaulunt Saltsiribaclen. 0{i(}0 Söndagen den 2 juni lrltrkost i i'tir:läggning4arna. Sightseeing r:ch trtf lyl<ter saltrt lunch vapenslits{svis.. ) Pir cpt' Iltitet avslutas och giistcrna tlvresål.. ) Se tletulillrogrtttntnet.

9 t F- SVENSKA LIF I BALDER TILL ERT SKYDD Avdelningskontor: Biblioteksgoton 3, Stockholm Chef: Överstelöjtnont U. BROMS Tel , Allo former ov pensionsförsökring, blondode livoch kopitolförsökringor, livrönteförsökringor somt sjukförsökring. 4.\r'erige.s -fi)rstt öter' tjudsjaktplan S A AB.l :15 - det enla jaktplanet ffi -af :=-' z?.?-4 z;; med dubbel $[[B':#!ii:;h' SAAB 93 srens/t 6il med flygbalitet rmf SYENSKA AEROPLANAKTIE BOLÄGET,-rNKöptwc ltlånga koppar godare kaffe B

10 'fabl,å tiver svenska karnratftirening-are Sjiitte nor(liska rrrilitära representeratle vid karrrratrniitet Svea ga rcl e s ftiren i n gen Giita lir'g4arclcs!<rtnrr:rtförcning Viirnrlanrls rcg. l<artrlatftjrening Livreg. grenacliärers hatlrratl'örcning Stoc kho ltn savcle I tt in gen Livgren adi ärl'örcnin gen Stoc kho lttr savtlc I trin gcn Ar'.Iän-rtlar-rcls fältjägeres hlrrnratl'<ircning lohalar'- rlelnins4arua: Iröreningcn Iiiiltjägarc i Stockholnl F-öreningen F:iltiiigarc i Gritcllori4 Viistt4öta rei4. litttnratl'örening Kanrratl'öretringen Norrrt Skfrnirlglrr Sörlra Skåningilrltits karrt ratl'r)rcning SriclermanIatrcls rc{4. l{alllrati't}r'cning Kronoberf{s l'cg. hitnlratl'<ircning Kronobergiirlrus hatt'rrlttf'tircrlin54 i Stocl<holnr Norra Snrålantls reg. kiltlrrlrtl'<irening Älvsllorgs rcg. h:ttnllrtliirenirl53 Karnriltf'tjreningctr Älvsb<;rgsinl'antcristcr i Sttlckhohn Hallancls rcf{. kal)'l rutl'örening Stoc kholttrsavtleln in gen Av Bohusläns rcg. kalrtratl'tircning: Stoc kho I nr savrlc ln in 54en Ar.' Gotlaudsinfanteristernas kanlratfiirenitrg : Stockholrnskrctsen Av Norrbottens reg. kan-rratförening: Stoc kholm savdelningen \\' e rnr I an ds l'äl tj äga res kattr rat l'ören in g Livreg. till häst kanrratförcning LivhusarerltAs kamret{drening i Sttlckholnr Av Föreningen Srnålandshusarer lokalavdclningarna : Stoc kho lrn sskvad ronen Kalmaravdelningen Karnratföreningen Skånska husarcr Stockholmsavdelningen Av föreningen Skånska drap4oner: IVIalmöskvadronen I{ronprinscns hrtsarreg. l<arttratl'tiretring Av hurnratförening4en Rlir tlragoncr (Norrl. clrag.): Stoc kho ltnsavcle lnin gen Pu n sa r54u rclcsl'ö rcn i n getr Skånska l)ansarrcg. kartrt'atl'örcnin54 Sveailrti I Ieri l'ö rcn in g4en (irita artil lerirei4. lt:tttlr:rtf'örenin54 \\'cnclistfrircnins{crt i Stockholrrl Av l'örenin54en NorrlanrlsartiI lerister : Stoc l<hol rtr savclc I n irt gen I{anr ra t I'tiren in gcn Sm :i I :i n d sa rti I I c ri ste r Gotlantls artillerihfirs katllratl'tircning Ka nr ratl'riren in gen Bergs I :.rgsa rti.l I c riste r Gö tello rgsav cl e I n i n g4en Ka rl sllorgslrrti I Icristc rnas hattr ratl'tiren in54 Karlsborgs luftr'ärnsrcg. liltrlrratl'örening i Stochh<llm f lstgöta lul'tvärnsrcg. l<ltttrratl'rirenilrg Stockholnts lul'tr'ärnsreg. l<altrratl'tircning Shånska lul'tr'ärrtsl<årens hatnratftircnins4 Gritellorgs lui'tr'ärnskårs kanlratl'örcning Svca ingcnjörhårs katnratförening Sip4na ltrul)l)ernas kttrtr rlrtfören in g Göta trängreg4. kanrratl'örening i Götcborg Skåns ka triingrcg. li:itn ratfören in54 Irörcningcn Trängkaturltterna i Stockholnl Irlottans NIän Iröreningen F-. d. Skeppsgossar i Stockholrn Vapenbröderna, Varhtllms l<ustartillerireg. karrlratförening Karlskr"ona kustartillerireg. kamratförcnin54 Kam ratföreningen Gotlan dskustarti lleristerna Kustartilleriets kamratlörening i Göteborg Härnösands kustartillerikårs kamratförening Västrnanlands reg. o. flygflottiljs kamratförening Sunrrrra 62 kamratföreningar 9

11 I mer ön I milion?resshyrån den saenska pressens eget distributiondöretag I {wtu Cd far derw, som. först& s'ig pe QOTT te, \_-- \.-._ -

12 " i,,1t:1".,.i,,.:.,.i t:.':.::1.1..:' :::..! 141 n:t::;:,:::t,r:).;..:;, )j t ii,lii:!:lltiiltttli i,.t lt U:.4 #t w$ s#' "ffir"tr-**"..trs,!! 'in $# w4 s li ;is s$-t: g6 ss ä# tffi 6& ffiffi iå gff *ffi _tx- g8 frs ffff #& "*"H^ "-tffif'r## I #* ilil ilil Bffi ft# #K frt ".4 il trs T& ss tr Skokloster SKOI(LOSTER N arn,'ret Shokloster hiirlctlcr sig l'riin ett nlrllrlekloster, sonr f{i'untlatlcs i Sl<o soclien vicl cn vik av I[älaren under 1200-talet. Klostrets ef{en(lol]rårr inclrogs till Kronan vi(l Gustaf Vasas rel'orttttttiotr och l'örlänaclt's 1611 av konlrn{4 Karl IX till tlcn estliinclske :r<lelsnlilnnen Hcrttran \\'rltngel, sonl då nylis4en hacle inträtt i svertsk tjänst. \\'ran54el, soln slutaclc son-r f'ältrnarskalk, l'ick 1lå gruncl ar, nråtr54årig4 krigstiänst l'rirst 1rå älclre rlag4ar tillf'iille att bosiitta sif{ pri Skokkrstcr, då i en mindrc llyggnad, sor)l forti'arancle är ber,arad. Hertnan \\'rangcl avlecl l ti"t:j och ligger bes4raven iett riht utsnrycl<at g4ravhor invirl Klosterkyrkan, nulnera frirsanrlingens kyrka. Hans son, den freirlarle fältruarskalken Karl Gustaf \\'rangel, r'ilken såsonr attriral ocksfi l'örcle befäl till sjöss, uppl'ördc tlct ståtliga Shoklosters Slott och l'yllde clet rnecl skatter, sont han hcrrrl'r)rt I'rån sina l'iiltteig uncler trcttioåriga krigct. Karl Gustal' \\'ranp4el ef'terlänrnaclc enclast en dotter, g4ift Brahe, och mecl henne övergick Skoklosters slott och 54ocls till Brahcätten, inotn vilke'n slottet nrecl dess salnlingar siordes till t'ideikottrnriss. Sås<lnr sådant gick rlet i un' in<lttr släkten Ilrahe intill den siste Brahes clöd It)iJ0, rlå slottet 54enolrl tlennes systcr tir,crgick till l'riherrlig4a iitten \,orl Ilssen. Slottet är i stort sett bevarat i sitt ursllrunelis4a skick och ger en åtrninstone för svenska l'örhållantlen enaståcnde <lch intressant bilcl av en stornransllonin54 l'rån 160O-talet. Rutntncn är rikt pryrlrla nrecl ypl)if{ ornanlentering, rnöblerna iir huvuclsakligen l'rån I 6- och 1 7(X)-talen. I)är finns en Inyckenhct rlyrbart husgeråcl, kuriosa och llretiosa av olik:r slitg, ytterst värdefulla flarnländska gollelänger samt cn rikhaltig sanrling mirlningar och porträtt. I slottets översta vånin54 I'inns bibliotek och rustl<atnmare. Iliblioteket innehåller omkrins4 :J0.(X)0 banrl, variblancl rnån54a sällsynta bohskatter. Ilustkamrnaren inrynrnrer en irnylonerancle och intressant val)ensantling, till stor clel utgörande hrigsbytc, cläriblancl I'lera historiskt rnärklig4a val)en och redskap. Skoklosters skrtt mecl cless sarnlingar anses vara en av Sveriges största sevärclheter. I)ct är under clen varrna årsticlen öppet l'ör allrnän visning och förernål för turisternas strlra intresse. Skokloster är också ett rikt fält för clen vapenhistoriska l'orskning4en och för studier av barockens tunga och ståtliga slottsstil. I1

13 Det hänger på.sår'äl i gruvan sonr i flygplanet sättes säkerheterr fränrst. I linor för gruvspel o<'h fjädrar till hypersnabba flygplan skall det vara trårl Irän Car1thvttan, då får Ni säkelhet. l' järlrar t.ill ilygplan ÅI(ilEBtlI.AGET GARPHYIIE BRUI( GARPHYITA}I EN DROPPE OIJA Det är -fråo LUilA som ljuset kommer A.B. NYNÄs-pETRoLEUM L2

14 ', -;,Å4*, s: Yri.söv.slott SJ ör< RTGSSI(OLAN PÅ N AS13 Y SLOTT Nri.lry, cliir Siökrigssholun iir inryntcl seclan 19{:1, har ganrlil ilnor. I)et iir kiint sedatr 1iJ00-talct och tillhörde vicl den ti<len Uppsala iirkebiskopsstol. Senare har gotlset ir-rnel'raf'ts av trtedletl'tlltar av svcnskil storrtranssläktcr såson't Gyllensticrna, Ilatrer, Sllat're, Stcnllock ttr. f l. Slottet uirpfrircles utrcler 1670-talet luv rlen lleröttrclc slottsarkitchten Nicocletrtus'I.essit't clen iiltlre llii r,rpllclrag a\r tlår'aratrde ägaren, rikstygnrästaren greve Per Larsson Sltarre. Ur-rder talet vanr'årdacles cgentlonreu och I'ick l'örl'a.lla, och 1t197 häri:rdcs slottet av cn sr'åt' llratrd, el'ter vilken endast ytterrnurarnål kvarstotl. År 1902 inktiptcs Niisby ålv clen här'rde inclustrinlannen och f'ramståcnde koustsarttlaren Carl Ilobcrt Larnnr och gick clärnrcd en ny S4lanstiti tilhnötes. \Iecl ledning a\' l'essins ursllrr.rngqliga ritningar lät Lanrnr fiterupllbyf4ga slottet, i vilket han inrynrde sina stora konstsiutrlingar.'i'yr'ärl shingrades clesstl clyrbara samlingar på 1920-talet, lllen l'ortfarancle finns l<r'ar ir-tonr slottct tak- och viigglnålningar ltt. lt'i. tr\- så I'ranrståencle honstnärer sonr Atrclcrs Zorn och Bruno Liliefors sattrt skullrturer a\: (larl NIilles. Scdan 1926 iir godset styckat till villasan'rhällcn och snråbruk och cnclast ett mintlre onrrittlc Itretl tlen vacl<ra parken tillhör nulllerir httr,ttclg4firtlen. Carl Robert I-arnnr avled l9:j7, och 19{2 såldes Niislly slottsegendonr ar.' hans el'terlcvatrtle ttraka till staten för att disponeras av Sitikrigssl<olan. Sjiilva slottet inrytnttrer cx;letlitions- och andra tiänstelokaler, ett r'ärclefullt billliotek, ofi'icerstrtäss med nratsal, sjuhr,årclsavdelning4 satnt arl<iv och aula nl. n'i. Kring sl<lttet är grullllcrade kascru- och tnässbyggnader l'ör kaclcttcrna lll. fl., eytnnastilt- och idrottsbyg4gnacl, iclrottsplats, exercishus satnt exercislllan med paradlllats ävensortr skolllyggnaci tned lärosalar och laburatorier Ill.Ill. Vid stran<len l'itrns båthanrn nrecl brys4gor l'ör ttrinclre I'arkoster. På f'jiirden utar-rl'ör sl<olonrråtlet l<iln större I'artyg ankra. Näsby har järnr'ägsl'örbindelse tnetl Stttckholnr f{enonr Diursholtnsbanan, restid otnkrinp4 ljo tninuter. 13

15 Hårdntetull Snubbstel Spnrsktir WIKMANSHYTTAN STOCKHOLMSBOLAGEN för försäkring av fast och lös egendom i STOCKHOLM och STOR.STOCKHOLM S I li G K 1I O I.II S S I A II S B RAN II T ö N S I T N I N O S K ll NI ll R Mvnttorget 4 Tel SI0CKH0lt'lS SIAIIS BRANllSI0llSB0lAG Skeppsbron 32 Tel L4

16 Ilu,mnen med Grand Restaurant Saltsjöbaden SALTSJOBADEI\ Ett segelsl)ortens centrum i Stockholnrs skärgård och en livligt besökt utflyktsort, berömd för sitt natursköna läge. I5

17 F Finns ll E ll i Eder bokhyila? lle Nordislru liindemos ofliciellu helöningsmedulier CERVIl\ & C:O AKTIEBOLAC ST0CKH0I,M av URNST E. AREEN Hiift. kr. 9: Halvfranskt kr. 1.5:50.Kan rekt,ireras genom uarje bokhandel fibn ocl' SIÅt \,rrl J. BECKMAl\S BOKFORLAG Tele.lbn: trln :r,flåirsbank tiil Br tjånst.f ö, alla Edra bankaffiirer Har Ni kapital ledigt för längre eller kortare tid -- placera det på räntebärande räkning hos oss. Ilög:sta, ränta, 1' lno/u Vill Ni slippa allt besvär med förvaltningen av Edra värdehandlingar -'- överlämna dem till vår notariatavdelning. SVERIGES KREDITBANK personliq sertirc L6

18

19 er.lrrirrrcr o inrlu r igrruno o rrocxaor.r 1957 &EEE-3 ffi

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Svalövs Brukshundklub tr hrufr.sfiunr{frfu66 Närv'aran«le: Ordf. Mats Jarl, v ordf. Björn Stenmark" sekr. Christina Andersson, kassör Christel Jonsson, ledamötema Len:rart Fernebro,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

ÅnSBoKSLUT. rön. FRIENDS IN LINE UPPSALA org.nr 80244L-2804. nättnskapsånrr 20L4

ÅnSBoKSLUT. rön. FRIENDS IN LINE UPPSALA org.nr 80244L-2804. nättnskapsånrr 20L4 ÅnSBoKSLUT rön FRIENDS IN LINE UPPSALA org.nr 8244L-284 nättnskapsånrr 2L4, Friends in line linedanceföreningen i Uppsala Styrelse Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleanter Verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939

RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939 RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939 ~ tisdag STOCKHOLM ÅBO Angf. WELLAMO (F. A. A.), BORE II (Bore), BRYNHILD (Svea) via Mariehamn tisdagar torsdagar och lördagar alla dagar 21,15 M avg. ABO ank. A.

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen

Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen ÄnsnnDovlSNING Bostadsrättsföreningen Nynäsvägen 32 ;"322 (Otgnr. 716403-3966) Räknskapsåret 20%$L01--201å.12J1 r..,.%!" 1 Styrelsen fir Bostadsrättsfiireningen fynäsvägen 320-322 avger håirmed redovisning

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Flaggning på universitetets byggnader

Flaggning på universitetets byggnader Datum: 1999-07-01 Beslutsfattare: Rektor Ansvarig enhet: Universitets- och förvaltningsledningens kansli Flaggning på universitetets byggnader (PM baserad på beslut i rektorsämbetet 1984-11-23 och 1989-02-06)

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Vi i Göteborg är glada att få anordna det 27:e Postmästerskapet i Boule. Det har gått i Göteborg två gånger tidigare, 1992 och 1999 och vi tyckte det var dags igen.

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET

0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET LANTMÅTERIET HANDlINGAR '1. Upprattade år Arendenummer 2008 C04415 Årende AnHiggningsfOrrattning berorande Korsangen 20:32-33, 20:38 och 20:43 Kommun Enkoping lan Uppsala Till akten hor.... L.....!.r...

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande

PROTOKOLL. Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats. $l Mötets öppnande. $2 Mötets stadgeenliga utlysande 1 (s) Samrnanträde Almösunds Vägfiirenings Ärsmöte Tid 1lmaj 2010 Plats Församlingshemmet, Myggenäs $l Mötets öppnande fusmötet lorklarades öppnat av ordföranden $2 Mötets stadgeenliga utlysande Ärsmötet

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

$11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat fm 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se. $12 Val av styrelse och suppleanter till styrelse

$11 Förslag till inkomst- och utgiftsstat fm 2AI0-2A11 samt debiteringslängd (Se. $12 Val av styrelse och suppleanter till styrelse Dagordning ftir arsstiimman Åshammars vägförening 2010 $1 Mötets öppnande $2 Val av ordftirande frir stämman $3 Val av sekreterare för stämman $4 Val av 2 st justerare att tillsammans med ordförande justera

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015

ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015 ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015 Lördag 8 augusti 10.30 Samling för det stora Festtåget i Ahllöfsparken. Avgång 10.45 med riddare till häst, ädlingar, präster, borgare och allmoge. Välkommen du också och delta

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

Hotellfakta. Välkommen till Sveriges mest spännande hotell! Tfn +46 (0)143-315 30 hotel@klosterhotel.se www.klosterhotel.se

Hotellfakta. Välkommen till Sveriges mest spännande hotell! Tfn +46 (0)143-315 30 hotel@klosterhotel.se www.klosterhotel.se Välkommen till Sveriges mest spännande hotell! Hotellfakta Enligt VISITAS definition är vi ett fyrstjärnigt hotell och vi är även ett Miljömärkt hotell. Vi är ett av Countrysides och Smultronställens utvalda

Läs mer

Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00

Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00 Ea,lrrrorrlGt prorokoll rönr wd samrrir,r,rcheten BAr(BoRDETS Ånsmörn 2011-10-25. kl 19.00 Bakbordets ordftjrande Stefan Säve hälsade alla välkomna och fiirklarade mötet öppnat. s1 Val av ordförande och

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Kära konferensdeltagare!

Kära konferensdeltagare! Kära konferensdeltagare! Under tre års tid har Sverige Amerika Centret varit engagerat i ett svensknorskt projekt kallat Gränsvandring. Tanken har varit att kartlägga migrationsrörelser över gränsen mellan

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^..

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^.. Kommunledningskontoret Planeringschef 2011 2010/424 2 Göran Wigren., 0922-156 03 Haparanda stads kommunstyrelse genom Göran Wigren, Planeringschef. FRÅGOR OM ÖVERSIKTSPLÅNEN 2011- PÅVERKA DIN KOMMUNS FRAMTID

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Vecka 20 28 april Elever ur Ek14 Na14 prov Tyska, eg 3 Hören Lb 12 maj 12 maj 12 maj 12 maj Sa14 Individuellt val med ur Ek13 Individuellt val med ur Ek13 Imp14 Na13

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Här vankas det K(r)ubb!

Här vankas det K(r)ubb! Här vankas det K(r)ubb! Kubben går i år i natursköna Vilsta friluftsområde i utkanten av Eskilstuna. Under dagen kommer du att kunna fälla Kungen, något rojalisterna försökt med under en oherrans massa

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.

till samhällskunskap Har du som användare frägor eller äsikter, kontakta oss gärna pä telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups. Kompass till samhällskunskap 50 Maria Eliasson Gunilla Nolervik I din hand häller du ett läromedel frän Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet frän klassrummet. lärare och elever hjälper

Läs mer

60 Stockholm-Göteborg

60 Stockholm-Göteborg 60 Stockholm-Göteborg Alla tåg Stockholm-Katrineholm-Hallsberg tab 61, Hallsberg-Laxå tab 64, Skövde-Göteborg tab 62, Alingsås-Göteborg tab 131, Övriga tåg Flen-Katrineholm tab 56/61 26 aug-14 dec 2013

Läs mer

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00. Närvaro: via Skype Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl 19.00-21.00 Närvaro: via Skype Anna-Carin Forsman (A-C F) Anne Heino ( AH) Louise Nilsson (LN) Marie Persson (MP) Josephine Halldén Isaksson (JHI) Camilla Höglund (CH)

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer