ww w MILITÄRA KAMRATMöIET SJATTE ITORDISKA I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ww w MILITÄRA KAMRATMöIET SJATTE ITORDISKA I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre"

Transkript

1 ww w SJATTE ITORDISKA MILITÄRA KAMRATMöIET I STOCKHOTM reåtl *sz PROGRAM UTGIVET AV DE SVENSKA MILIrÄne KAMRATTÖ nrnrngannas SAMARB ETs rouutrre

2 H. Ml.r:r KoxuNe Gusrap VI Anom Den Svenska militära kamratföreningsrörelsens Beskyddare

3 ilrarabo u llya ur ö LKc H o r(lad Ijockare kakor ny underbar kvalile] oo filrnunlfi000 MAMAB rtarabou llya illötkc Hol(LAD FtNNs NU ocrså I schwgzennöt, srart, HELNöT, DAJtt, JAPP och ilröx-choko

4 x]::t:;.å!:i:* r* ".-;i::l.i., I.. 1 Ur Srenska'l'rrrislförerringorrs lrilrlarkir. Kungliga Slottet, St,ockholm, sett tiån Skeppsholmsbron. Till deltagarna Stockholmsmötet L957 I d...u försommardagar samlas åter - och nu 1ör sjätte gången - representanter för Nordens militära karnratföreningar ti.ll gelnensamt möte. Åter föres våra nationers flagg<lr och våra föreningsfanor tillsarnrnans frarnför våra led, i sin mån bidragande ti.ll att manifestera endräkten och samhörigheten mellan Nordens länder och folk, sarntidigt som det är ett vittnesbörd om de vänskapsband, soltl binder oss, militära kamrater, salnlnan över gränserna - till det yndige land i söder och i väster till.landet rned de höye fjell. Denna gång är det Stclckholtn, soln tager emot oss, rnen den f<irsta välkomsthälsningen komtner symboliskt från allt Sveriges land genom att vårt möte tager sin början inom murarna av landets främsta och stoltaste byggnadsverk, Sveriges kungaborg, represcnterande riket i dess he.lhet. De Svenska rnilitära kamratförerningarnas Satnarbetskommittö, soln utövar värdskapet vid tnötet, uttrycker den förhoppningen, att Stockholtnsmötet måtte bli intressant och g;ivande för envar och inte minst för våra danska och norska vänner, och att mötesdeltagarna må kunna återvända till sina hemorter med varaktiga och angenäma minnen från de olika upplevelserna och från den personliga samvaron i det goda karnratskapets tecken. Varen välkornna a.lla till det Sjätte nordiska tära kamratmötet i Stockholm!,/4-t4r-t4- b Marc Giron Samarbetskommittens ordförandei

5 rzcd gör $ - j o, d,br ube t s topp or gani s atio,fl :( ( ( Praktiskt taget alla jordbrukare i Sverige samarbeta i Sveriges Lantbruksförbund - jordbrukets toppor' ganisation for de ekonomiska föreningarna - d'c"s' slakteri-, me.ieri-, centralförenin64ur m..fl ' genorn dlku crt 90 o o cn,!.iorclbrukets saluproduktiott grir' Lantbruksförbundet bedriver omfattande upplysntngs- och konsulterande verksamhet genom Jordbrukarnas Före' ningsblad, andra tidningar och tidskrifter. LTs förlag, Jordbrukets Föreningsskola Sånga-Säby, korrespondensskola LTK, samt genom film-, studie- uch pressverksamhet, konsulterande företag och avdelningar for byggnadsprojektering, bokföring, driftsgranskning, rationalisering, kontorsorganisation, skatter, re' vision, juridik, reklam och inkop av kontorsmaterial' I sin egenskap av topporganisation med specialister på olika för jordbruket vitala områden företräder Sveriges Lantbruksförbund jordbruket såväl vid förhandlingar med staten som in- och utländska sammanslutningar. Oun, : jordbrukore sqnruerka i SV ER I GES TANIBRUKSFURBUND (

6 RIDDARHOLI\{S KYRI(AI\ Riddarholmskyrkan Ri,l,lr.holnrskyrlian är Svcrig-es l<t>trttng4ars grit\'- kyrka och rynrttrer tnån54a ltv den svctrska histr;riens stoltaste ttriutretr. Kyrl<an u1l;rl'iirclcs sol)'l kloster'- hyrl<a tnot slutet ur' 1200-talct och är det endtt sott't finnes ln'itr av de gattrlu klosteratrlligs4ningllrna. Kyrkans högli.or iir g4rar'lllats f'rir tvit av Sveriges nredelticlskonutrg4ar, kyrkans 54rundIiiS4garc liotittti14 NIagr-rus Latlulirs (tliid 1290) och konutrg Karl Knutsson [Joncle (tlticl l+70). Uncler 16(X)-talet ficl< liyrlian sin liarul<tiir av iiunglig4 gravhyrl<åt gclloll'l lttt honttng Gustav II Acloll' ftirc avrcsan till 'l'ysl<lancl 162!) diit' utvalde sin grar'lllrlts invitl htigl<oret. Här upllt'örcles ci'ter kotrutr54cns cliitl (iustaviatrsl<a S4ravhttret. Irlera av t'iiltherranrål I'rån trettioåriga liligct följcle sin l<rnutrgs cxetnllcl, och gravl<or ull1lf'örcles rutrt kyrhan l'ör slählernit Batrer, 'l'orstensoll, Leu'enhaupt, \\'achtttteistcr nr. 1'1. Sarlrtiiila gravkor hur ett unclt'e gt'uvvulv och cliirt)r'cr ett rtlinneskallell. Nunrera llcgravcs cnclast tle rcgcrancle tneclleltllltarnål av konungahuset i lticldarholtttskyrliatr. I Gustaviunska S4ravkoret stirr liot'tutrg Gustnl' II Ackrlfs sarliof itg i italiensk tttttrtrtttr och i det utrclre S4ravvalvet vilar lll. a. konung Gustal' III. N'litt ettrot det Gustaviatrska gravl<oret liggcr tle t Karolinska, sonr är up;ll'<irt i barochstil och helt shil,fer sig4 I'rån hyrhans arkitehtur i ör'rigt, ulen sanrticligt iir ctt ar' den karolinska llyggnaclshonstens iitllastc ve rk. I sarkol'agen årv sl art tltarltlor Ittitt i l<orct vilar hontttrg Karl XII t;ch i tivriga tr'å sarl<ttl'ager kotrungens syster Ulril<a ljlconora och hctltrcs gerlrirl l<onung Frerlrih l. I Karolinsl<a 54ravkorcts ttnclre r':llv vilar konuns4artra Karl X Gustal' och Karl XI tlrecl sina clrottningar och ör'riga l'anrilicttterllcttrltrar. Här liggcr även begravett tletr I{JI0 trvlitlne l<rotrprinsctr Iiurl August av Au54ustcnbur54. Inr,icl Gustaviatrsha gravkoret ligs4er tlet Bertrarlottesl<a gravkoret rt'rccl kotrttng- Karl XI\'.lohatrs ståtliga sarl<ol'ag i Älvdalsporl'yr. Här vilrtr är'ett hans clrottning l)csicleria sattrt cf'terl'öli atr tlc l<ot-ttttrglt r och drottningar rlv tlcn IJelrtaclotteska tlyrlasticn I'ratn till lionung4 Gustal' V. I tttrclre gravvalvet vila I'lertalet ör'ri54a tncdlettrtttar av nll\'åtrantle kurlgahttset. Ilicidarholnrskyrkans viigs4ar tächas av en patrel ar' avlidna Seral'itnerri clda rcs vallen s kti I dar.

7 Itanrratnrötets letlning uttivas av De Svenska nrilitiira kanrrat{'örenins-arnas Sarnarlretskorrruritte Ordförande: Konteratttiraleu.llnlc Girott Sekreterare: Overstcn Ä /lrrn C11rus övriga ledarnöter: (ienelltlrtttt.ioretr Eirutr Il.iör1: Oversterr lutr Oöthber11 Krr;rtencrt Ilertgll Åkerholnt Orrrlrrrclsnlanncn, löjtnant l'it'irtr Schetlfrt Ingcrr,jöran Hurrg ll'urutef ors Ovcrt'urir"en Huqo AlnrquisI Mötets expedition Illasieholmsturg 17,2 tr., tel. l0:17 25 (Exlreditionsticl nr. tel:ylfillassn. rl ) nra.j I 1.(X)-1:J.00 ) L<iitrranten Btrget' H ellnin I{1. Kassören G. A. L{/irsf rönr Finansieringskommitt6n i Stockholm Specialkomrnitt6er etc. Ordförancle : (iverstelöitnanten Irno IJrortts Festkommitterade Generalutajoren Einur B.iörk Oversten Crtrl-A:rel 7'orörr Ryttnrästaren Erluard Leidesdorff Transportchef Kalltenett Ilertil ö.iersson adjutant Overfuriren Hugo Alnuluisl Mötets läkare Regementsläkaren I I I)oktrlr llurloil' I'llntarl; -Batalionsliil<aren I 1 Doktrtr llertglt /1.'.son Lulle.rgreert Pressombudsman Kalltenert Hans IJIentter Deltagarmärken Iiol:ard i bärarens nationalfiirger rnctl hänganrle band i br<lclerfolkens färg4er Ledning och furtktioniirer utnrärkas genom uit lrunt å kokartlen 6

8 HL]VTJD P RO CR AI\{ FO R I( AIVIR ATT{OTE T Kl. 06:10 Fredagen den 3l rnaj Irluliost i I'i)rläggning:rrnu Avl'iilrl ttrerl llussar till Kungl. Slottct. 01J00 081ir Sanrling iuppstiillnini4sfornr å Kungl. Slottets;'ttrc llorg-g-iilrl rnerl I'unor rich stundur. Alnröns nrusihhirr i Stocl<holnr lltitct rilr;lnas av ordl'öranclen i I)e Svct'tska nrilitiir:r l<:rnrrutl'rirctritrgurtrus Srrrrurrlletsl<onrrnitte Konterlrnriralcn JI. Girott. 08:10 Avnurlsch till inle llorslgfirclen H. NIA.I:'l' KONUN(}IIN hiilsar cleltaganra i kanrratnrötet.. ) 0g:Jg Avnurrsch till lliddarholnrskyrhan; diir l<orurn, lett av Irältprosten, liyrlioherde S'. Ä. (i. Slio.r7fturrl, under rncdr' 'rl<an av Arnr6ns ttrusikliirr i Stocl<holrrr. l l1ir Avl':irrl i ltussur till lunch enligt siirshild I'ordclning.. ) I)rirel'ter: SightsceinS4 nr. nr. \'al)ensla54svis och cnsliilt. Itt:- 0 1tt{ir Sunrling fr Altillcrigirrcler-r nrecl fanor och standar; dutrsha och norsliit I'iireningur virl resp. svensku broclerföreningar. Nlusilil<irrer. lttl;r År'nrursch till Kung4sträd54firrlcn. I)iir korultt, tal, ntilitiirlionscrt.- ) 2000 Avl'iircl nrcd lttrssar l'<ir vullenslugssanrkviinr enligt såirshilcl plitn.. ) Lördagen den I juni 07:J0 lrruliost i l'rirliigp4ningartra. 0{J00 Avl'rird nrerl }russar fiir utl'lykt till Skoklostcr (l'tir i Stochholrtr lroetrtlt' kl. 08(X) I'rån Valhallar'ägen, ttritt I'tjr Stadion ). lll:'10 Lunch unrler fiterfiirdcn vid Kungl. Svea l'lygflottili ll3arkarby) Ar,f iirrl i bussar I'rån l'örlåiggninf{arnår till Saltsj<illatlert ( l'ör i Stocl<holtlr lloencle lil. ltl(x) frrin planen t'ranrl'ör IlihstlaS4shuset). l9()0 Ilanlictt ir Glanrl llestaulunt Saltsiribaclen. 0{i(}0 Söndagen den 2 juni lrltrkost i i'tir:läggning4arna. Sightseeing r:ch trtf lyl<ter saltrt lunch vapenslits{svis.. ) Pir cpt' Iltitet avslutas och giistcrna tlvresål.. ) Se tletulillrogrtttntnet.

9 t F- SVENSKA LIF I BALDER TILL ERT SKYDD Avdelningskontor: Biblioteksgoton 3, Stockholm Chef: Överstelöjtnont U. BROMS Tel , Allo former ov pensionsförsökring, blondode livoch kopitolförsökringor, livrönteförsökringor somt sjukförsökring. 4.\r'erige.s -fi)rstt öter' tjudsjaktplan S A AB.l :15 - det enla jaktplanet ffi -af :=-' z?.?-4 z;; med dubbel $[[B':#!ii:;h' SAAB 93 srens/t 6il med flygbalitet rmf SYENSKA AEROPLANAKTIE BOLÄGET,-rNKöptwc ltlånga koppar godare kaffe B

10 'fabl,å tiver svenska karnratftirening-are Sjiitte nor(liska rrrilitära representeratle vid karrrratrniitet Svea ga rcl e s ftiren i n gen Giita lir'g4arclcs!<rtnrr:rtförcning Viirnrlanrls rcg. l<artrlatftjrening Livreg. grenacliärers hatlrratl'örcning Stoc kho ltn savcle I tt in gen Livgren adi ärl'örcnin gen Stoc kho lttr savtlc I trin gcn Ar'.Iän-rtlar-rcls fältjägeres hlrrnratl'<ircning lohalar'- rlelnins4arua: Iröreningcn Iiiiltjägarc i Stockholnl F-öreningen F:iltiiigarc i Gritcllori4 Viistt4öta rei4. litttnratl'örening Kanrratl'öretringen Norrrt Skfrnirlglrr Sörlra Skåningilrltits karrt ratl'r)rcning SriclermanIatrcls rc{4. l{alllrati't}r'cning Kronoberf{s l'cg. hitnlratl'<ircning Kronobergiirlrus hatt'rrlttf'tircrlin54 i Stocl<holnr Norra Snrålantls reg. kiltlrrlrtl'<irening Älvsllorgs rcg. h:ttnllrtliirenirl53 Karnriltf'tjreningctr Älvsb<;rgsinl'antcristcr i Sttlckhohn Hallancls rcf{. kal)'l rutl'örening Stoc kholttrsavtleln in gen Av Bohusläns rcg. kalrtratl'tircning: Stoc kho I nr savrlc ln in 54en Ar.' Gotlaudsinfanteristernas kanlratfiirenitrg : Stockholrnskrctsen Av Norrbottens reg. kan-rratförening: Stoc kholm savdelningen \\' e rnr I an ds l'äl tj äga res kattr rat l'ören in g Livreg. till häst kanrratförcning LivhusarerltAs kamret{drening i Sttlckholnr Av Föreningen Srnålandshusarer lokalavdclningarna : Stoc kho lrn sskvad ronen Kalmaravdelningen Karnratföreningen Skånska husarcr Stockholmsavdelningen Av föreningen Skånska drap4oner: IVIalmöskvadronen I{ronprinscns hrtsarreg. l<arttratl'tiretring Av hurnratförening4en Rlir tlragoncr (Norrl. clrag.): Stoc kho ltnsavcle lnin gen Pu n sa r54u rclcsl'ö rcn i n getr Skånska l)ansarrcg. kartrt'atl'örcnin54 Sveailrti I Ieri l'ö rcn in g4en (irita artil lerirei4. lt:tttlr:rtf'örenin54 \\'cnclistfrircnins{crt i Stockholrrl Av l'örenin54en NorrlanrlsartiI lerister : Stoc l<hol rtr savclc I n irt gen I{anr ra t I'tiren in gcn Sm :i I :i n d sa rti I I c ri ste r Gotlantls artillerihfirs katllratl'tircning Ka nr ratl'riren in gen Bergs I :.rgsa rti.l I c riste r Gö tello rgsav cl e I n i n g4en Ka rl sllorgslrrti I Icristc rnas hattr ratl'tiren in54 Karlsborgs luftr'ärnsrcg. liltrlrratl'örening i Stochh<llm f lstgöta lul'tvärnsrcg. l<ltttrratl'rirenilrg Stockholnts lul'tr'ärnsreg. l<altrratl'tircning Shånska lul'tr'ärrtsl<årens hatnratftircnins4 Gritellorgs lui'tr'ärnskårs kanlratl'örcning Svca ingcnjörhårs katnratförening Sip4na ltrul)l)ernas kttrtr rlrtfören in g Göta trängreg4. kanrratl'örening i Götcborg Skåns ka triingrcg. li:itn ratfören in54 Irörcningcn Trängkaturltterna i Stockholnl Irlottans NIän Iröreningen F-. d. Skeppsgossar i Stockholrn Vapenbröderna, Varhtllms l<ustartillerireg. karrlratförening Karlskr"ona kustartillerireg. kamratförcnin54 Kam ratföreningen Gotlan dskustarti lleristerna Kustartilleriets kamratlörening i Göteborg Härnösands kustartillerikårs kamratförening Västrnanlands reg. o. flygflottiljs kamratförening Sunrrrra 62 kamratföreningar 9

11 I mer ön I milion?resshyrån den saenska pressens eget distributiondöretag I {wtu Cd far derw, som. först& s'ig pe QOTT te, \_-- \.-._ -

12 " i,,1t:1".,.i,,.:.,.i t:.':.::1.1..:' :::..! 141 n:t::;:,:::t,r:).;..:;, )j t ii,lii:!:lltiiltttli i,.t lt U:.4 #t w$ s#' "ffir"tr-**"..trs,!! 'in $# w4 s li ;is s$-t: g6 ss ä# tffi 6& ffiffi iå gff *ffi _tx- g8 frs ffff #& "*"H^ "-tffif'r## I #* ilil ilil Bffi ft# #K frt ".4 il trs T& ss tr Skokloster SKOI(LOSTER N arn,'ret Shokloster hiirlctlcr sig l'riin ett nlrllrlekloster, sonr f{i'untlatlcs i Sl<o soclien vicl cn vik av I[älaren under 1200-talet. Klostrets ef{en(lol]rårr inclrogs till Kronan vi(l Gustaf Vasas rel'orttttttiotr och l'örlänaclt's 1611 av konlrn{4 Karl IX till tlcn estliinclske :r<lelsnlilnnen Hcrttran \\'rltngel, sonl då nylis4en hacle inträtt i svertsk tjänst. \\'ran54el, soln slutaclc son-r f'ältrnarskalk, l'ick 1lå gruncl ar, nråtr54årig4 krigstiänst l'rirst 1rå älclre rlag4ar tillf'iille att bosiitta sif{ pri Skokkrstcr, då i en mindrc llyggnad, sor)l forti'arancle är ber,arad. Hertnan \\'rangcl avlecl l ti"t:j och ligger bes4raven iett riht utsnrycl<at g4ravhor invirl Klosterkyrkan, nulnera frirsanrlingens kyrka. Hans son, den freirlarle fältruarskalken Karl Gustaf \\'rangel, r'ilken såsonr attriral ocksfi l'örcle befäl till sjöss, uppl'ördc tlct ståtliga Shoklosters Slott och l'yllde clet rnecl skatter, sont han hcrrrl'r)rt I'rån sina l'iiltteig uncler trcttioåriga krigct. Karl Gustal' \\'ranp4el ef'terlänrnaclc enclast en dotter, g4ift Brahe, och mecl henne övergick Skoklosters slott och 54ocls till Brahcätten, inotn vilke'n slottet nrecl dess salnlingar siordes till t'ideikottrnriss. Sås<lnr sådant gick rlet i un' in<lttr släkten Ilrahe intill den siste Brahes clöd It)iJ0, rlå slottet 54enolrl tlennes systcr tir,crgick till l'riherrlig4a iitten \,orl Ilssen. Slottet är i stort sett bevarat i sitt ursllrunelis4a skick och ger en åtrninstone för svenska l'örhållantlen enaståcnde <lch intressant bilcl av en stornransllonin54 l'rån 160O-talet. Rutntncn är rikt pryrlrla nrecl ypl)if{ ornanlentering, rnöblerna iir huvuclsakligen l'rån I 6- och 1 7(X)-talen. I)är finns en Inyckenhct rlyrbart husgeråcl, kuriosa och llretiosa av olik:r slitg, ytterst värdefulla flarnländska gollelänger samt cn rikhaltig sanrling mirlningar och porträtt. I slottets översta vånin54 I'inns bibliotek och rustl<atnmare. Iliblioteket innehåller omkrins4 :J0.(X)0 banrl, variblancl rnån54a sällsynta bohskatter. Ilustkamrnaren inrynrnrer en irnylonerancle och intressant val)ensantling, till stor clel utgörande hrigsbytc, cläriblancl I'lera historiskt rnärklig4a val)en och redskap. Skoklosters skrtt mecl cless sarnlingar anses vara en av Sveriges största sevärclheter. I)ct är under clen varrna årsticlen öppet l'ör allrnän visning och förernål för turisternas strlra intresse. Skokloster är också ett rikt fält för clen vapenhistoriska l'orskning4en och för studier av barockens tunga och ståtliga slottsstil. I1

13 Det hänger på.sår'äl i gruvan sonr i flygplanet sättes säkerheterr fränrst. I linor för gruvspel o<'h fjädrar till hypersnabba flygplan skall det vara trårl Irän Car1thvttan, då får Ni säkelhet. l' järlrar t.ill ilygplan ÅI(ilEBtlI.AGET GARPHYIIE BRUI( GARPHYITA}I EN DROPPE OIJA Det är -fråo LUilA som ljuset kommer A.B. NYNÄs-pETRoLEUM L2

14 ', -;,Å4*, s: Yri.söv.slott SJ ör< RTGSSI(OLAN PÅ N AS13 Y SLOTT Nri.lry, cliir Siökrigssholun iir inryntcl seclan 19{:1, har ganrlil ilnor. I)et iir kiint sedatr 1iJ00-talct och tillhörde vicl den ti<len Uppsala iirkebiskopsstol. Senare har gotlset ir-rnel'raf'ts av trtedletl'tlltar av svcnskil storrtranssläktcr såson't Gyllensticrna, Ilatrer, Sllat're, Stcnllock ttr. f l. Slottet uirpfrircles utrcler 1670-talet luv rlen lleröttrclc slottsarkitchten Nicocletrtus'I.essit't clen iiltlre llii r,rpllclrag a\r tlår'aratrde ägaren, rikstygnrästaren greve Per Larsson Sltarre. Ur-rder talet vanr'årdacles cgentlonreu och I'ick l'örl'a.lla, och 1t197 häri:rdcs slottet av cn sr'åt' llratrd, el'ter vilken endast ytterrnurarnål kvarstotl. År 1902 inktiptcs Niisby ålv clen här'rde inclustrinlannen och f'ramståcnde koustsarttlaren Carl Ilobcrt Larnnr och gick clärnrcd en ny S4lanstiti tilhnötes. \Iecl ledning a\' l'essins ursllrr.rngqliga ritningar lät Lanrnr fiterupllbyf4ga slottet, i vilket han inrynrde sina stora konstsiutrlingar.'i'yr'ärl shingrades clesstl clyrbara samlingar på 1920-talet, lllen l'ortfarancle finns l<r'ar ir-tonr slottct tak- och viigglnålningar ltt. lt'i. tr\- så I'ranrståencle honstnärer sonr Atrclcrs Zorn och Bruno Liliefors sattrt skullrturer a\: (larl NIilles. Scdan 1926 iir godset styckat till villasan'rhällcn och snråbruk och cnclast ett mintlre onrrittlc Itretl tlen vacl<ra parken tillhör nulllerir httr,ttclg4firtlen. Carl Robert I-arnnr avled l9:j7, och 19{2 såldes Niislly slottsegendonr ar.' hans el'terlcvatrtle ttraka till staten för att disponeras av Sitikrigssl<olan. Sjiilva slottet inrytnttrer cx;letlitions- och andra tiänstelokaler, ett r'ärclefullt billliotek, ofi'icerstrtäss med nratsal, sjuhr,årclsavdelning4 satnt arl<iv och aula nl. n'i. Kring sl<lttet är grullllcrade kascru- och tnässbyggnader l'ör kaclcttcrna lll. fl., eytnnastilt- och idrottsbyg4gnacl, iclrottsplats, exercishus satnt exercislllan med paradlllats ävensortr skolllyggnaci tned lärosalar och laburatorier Ill.Ill. Vid stran<len l'itrns båthanrn nrecl brys4gor l'ör ttrinclre I'arkoster. På f'jiirden utar-rl'ör sl<olonrråtlet l<iln större I'artyg ankra. Näsby har järnr'ägsl'örbindelse tnetl Stttckholnr f{enonr Diursholtnsbanan, restid otnkrinp4 ljo tninuter. 13

15 Hårdntetull Snubbstel Spnrsktir WIKMANSHYTTAN STOCKHOLMSBOLAGEN för försäkring av fast och lös egendom i STOCKHOLM och STOR.STOCKHOLM S I li G K 1I O I.II S S I A II S B RAN II T ö N S I T N I N O S K ll NI ll R Mvnttorget 4 Tel SI0CKH0lt'lS SIAIIS BRANllSI0llSB0lAG Skeppsbron 32 Tel L4

16 Ilu,mnen med Grand Restaurant Saltsjöbaden SALTSJOBADEI\ Ett segelsl)ortens centrum i Stockholnrs skärgård och en livligt besökt utflyktsort, berömd för sitt natursköna läge. I5

17 F Finns ll E ll i Eder bokhyila? lle Nordislru liindemos ofliciellu helöningsmedulier CERVIl\ & C:O AKTIEBOLAC ST0CKH0I,M av URNST E. AREEN Hiift. kr. 9: Halvfranskt kr. 1.5:50.Kan rekt,ireras genom uarje bokhandel fibn ocl' SIÅt \,rrl J. BECKMAl\S BOKFORLAG Tele.lbn: trln :r,flåirsbank tiil Br tjånst.f ö, alla Edra bankaffiirer Har Ni kapital ledigt för längre eller kortare tid -- placera det på räntebärande räkning hos oss. Ilög:sta, ränta, 1' lno/u Vill Ni slippa allt besvär med förvaltningen av Edra värdehandlingar -'- överlämna dem till vår notariatavdelning. SVERIGES KREDITBANK personliq sertirc L6

18

19 er.lrrirrrcr o inrlu r igrruno o rrocxaor.r 1957 &EEE-3 ffi

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

3. Förberedelser ft)r årsmötet onsdagen 2013-03-05, 1330 -

3. Förberedelser ft)r årsmötet onsdagen 2013-03-05, 1330 - LUFTFARTSEI{IoRERNA r NoRRKörrxc zor* Protokoll från ordinarie s relsemöte 20 1 4-0 1-20 Plats: LFV Vikboplan Närvarande: Ame Axelsson, Ingrid Linddn. Anders Österlund" A-eneta Randla och Thomas Axi samt

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r.

',-F=t. Bengt Bt-r'te. Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r. \-- Sli,irr:; lirrtli,i lli'in n., : Ö li,r r=t,r -- '- i\..- - -...!\ - --/-' + ii,r.i -- i,,t,: ',-F=t Bengt Bt-r'te Enivdanare i Bergslagens skogar rjd 1S00-talets mitt -tl. ----+- C.L. OBBARUS En nydanare

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss.

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss. KUNG FÖR EN DAG! Att få åka till Stockholm genom att kliva på bussen vid gamla järnvägsstationen, träffa massor av glada och trevliga pensionärer och ägna dagen åt att vandra genom vårt Kungliga slott

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken

Produktionsberäkning, detaljerat trafikutbud innan Citybanetrafiken JUL Tfikförvaltningen S»' VS STKHLMS LÄNS LANDSTING Pendeltågsverksamheten i Stkhlmsreginen AVTAL Ärende/Dk. id. (4) 015-1-04 SL 014-0784 Bilaga A.1 Prduktinsberäkning, detaljet t- infsäk. klass fikutbud

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där F I N N S E L E B O R N A GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där från början. Snart nog sålde

Läs mer

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 04 oktober 2012 En av Västsveriges främsta och äldsta historiska sevärdheter finns i gamla Råda socken eller i Mölnlycke samhälle i Härryda kommun. Jag

Läs mer

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta

Gö te bor gs l:ak/vp I ~ 402 31 Göteborg. Till Samtliga organis ationer. e nligt b ifogad sändli sta t/.] Gö te bor gs l:ak/vp I ~ Box 70 1 2 402 31 Göteborg Till Samtliga organis ationer e nligt b ifogad sändli sta Inbjudan t ill möte för enhetsmanifestation på 1 Maj Bifogat översänder v i ett förslag

Läs mer

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9

Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Styrelsemöte 2A I5-0 3-0 9 Svalövs Brukshundklub tr hrufr.sfiunr{frfu66 Närv'aran«le: Ordf. Mats Jarl, v ordf. Björn Stenmark" sekr. Christina Andersson, kassör Christel Jonsson, ledamötema Len:rart Fernebro,

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015

KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 KONSTMÄSSAN I GÖTEBORG 2015 När: 28 AUGUSTI - 2015 29 AUGUSTI 30 AUGUSTI Var: Parkgatan 35 411 24 Göteborg Exercishuset vid Heden Obegränsat med P-platser Tider: Fredagen 28/8 kl. 13 18 Lördagen 29/8 kl.

Läs mer

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema ;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln

I!'.'4.,&l}ä' [,* 5 - -'irq. !si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm. Ar!e ho Is a ygrlseln I!'.'4.,&l}ä' 5 - -'irq!si3:s lli iårrlseuri med Draoo.sar rr:i a.cr Ystad P.lsnuselm Lr!n.brreCs :\i :ärf st. sii ' l-:: _ [,* Ar!e ho Is a ygrlseln l,åss eh. rs l,il::li Tra.spoi.T.il r ' l/l i: M lärmuseel

Läs mer

Press sså*sag* Årets nettoresultat uppgick ti11-1 L77 Mkr not l- 0L4 ltkr l-99o. Äv förlusten hänförde sig 907 Mkr tiil Ovako'

Press sså*sag* Årets nettoresultat uppgick ti11-1 L77 Mkr not l- 0L4 ltkr l-99o. Äv förlusten hänförde sig 907 Mkr tiil Ovako' r"5ä ffi a--a t q,"l-,-:.- ---", n ^:-J.t -.-* J f'. J i ii.!i I L. -J.--, -i 1- -.J Press sså*sag* Bokslutskonrmunik6 från skf * verksamhetsåret 1991 Aktiebolaget SKFs styrelse sammanträdde på torsdagen.

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Lovisa Ulrika en föreställning

Lovisa Ulrika en föreställning Ulrika en föreställning Musikalisk introduktion ( kommer till Sverige och det är bröllopsfest) Roman - Sinfonia halva sats 1 Roman - Sinfonia halva sats 2 Roman - Drottningholmsmusiken, del av sats 1 (Pergolesi

Läs mer

Ø-tåg 1031 M-F L. Ø-tåg 1031. Ø-tåg 1333 M-F 5.47 5.50 6.08 6.19 6.35 6.42 6.57 7.03 7.18 7.24 7.42 7.44 7.24 7.42 7.44 7.51 8.05 8.16 8.30 8.

Ø-tåg 1031 M-F L. Ø-tåg 1031. Ø-tåg 1333 M-F 5.47 5.50 6.08 6.19 6.35 6.42 6.57 7.03 7.18 7.24 7.42 7.44 7.24 7.42 7.44 7.51 8.05 8.16 8.30 8. KARKRONA - KRITIANTAD - HÄEHOM - MAMÖ - KÖPENHAMN 1019 1321 1023 1025 1025 1327 1029 1031 1031 1333 1035 1037 1037 1041 1043 1047 1049 1049 1053 fr Karlskrona ölvesborg und C t København H 5.24 5.42 5.44

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189

Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Fullerö Ha n d e l Inredning Trädgård Café Reservation för slutförsäljning. Tel 018-32 73 87 www.fullero.nu Fullerö Uppsala Spara denna tidning Gäller hela våren och sommaren 2009! 189 Gjutjärnsstatyer

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

RES T/LL NÅDENDAL FINLAND

RES T/LL NÅDENDAL FINLAND RES T/LL NÅDENDAL FINLAND Var skall jas tillbringa min semester? Gästa det trivsamma Nådendal Finland! Birgitternunnornas gamla stad samlar årligen skaror av trogna sommargäster, som njuta badlivets fröjder

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Såtenäs herrgård Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de stora ombyggnaderna 1915. Mellan åldriga alléträd och flygledartorn Såtenäs herrgård är vackert belägen

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 5

Vänstersidan av tavlan, rad 5 Vänstersidan av tavlan, rad 5 5.1 Socialdemokraterna Skåne 1905-2005 100 år. (S.R.597) 5.2 Socialdemokraterna Värmland 1905-2005. (S.R.597) 5.3 Socialdemokraterna i Halland 100 år. (S.R.628) 5.4 Varbergs

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Här ligger fokus på djur- och naturupplevelser. Ni kan se sälar, delfiner, den sällsynta fågeln Kea samt naturligtvis alla fantastiska vattenfall.

Här ligger fokus på djur- och naturupplevelser. Ni kan se sälar, delfiner, den sällsynta fågeln Kea samt naturligtvis alla fantastiska vattenfall. Doubtful Sound turer Ett komplement till Milford Sound är det större fjorområdet Doubtful Sound. Detta fjordområdet är tre gånger så stort som Milford, har färre turer per dag och således lite lugnare

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

ruffiffiffi W ffiffi ffiw ffiffi Ängelholms Flygmuseum Ljungbyheds Militärhistoriska Museum Hässleholms Museum Transpori. Teknik.

ruffiffiffi W ffiffi ffiw ffiffi Ängelholms Flygmuseum Ljungbyheds Militärhistoriska Museum Hässleholms Museum Transpori. Teknik. W ffiffi ffiffi ffiw ruffiffiffi T - Ystads Militärmuseum med Dragonsamlingarna och Ystad Polismuseum. Ängelholms Flygmuseum. 4 Ljungbyheds Militärhistoriska Museum Hässleholms Museum Transpori. Teknik.

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00

DOM 2006-07-04. Länsrätten i Stockholms läns dom den l O mars 2006 i mål nr 4012-06, se. Telefon 08-700 38 00 KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2006-07-04 Meddelad o i Stockholm Sida l (3) Mål nr 1956-06 KLAGANDE Skatteverket Trängselskattesektionen 70 l 87 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Länsrätten

Läs mer

9-s Såmediggi Såmedigge Saemiedigkie Sametinget Sami Parliament

9-s Såmediggi Såmedigge Saemiedigkie Sametinget Sami Parliament INBIU-DAN 2010-02-22 Enligt såindlista,? 9-s Inbj udan till konferens angående minoritetspolitiska refonnen Tid Plats 24-25 mars 2010, med början kl9.00 den24mars. Hotel Arctic Ederu Föraregatan 1.8, Giron

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Bland borgar och kloster i katolska Sverige... (III)

Bland borgar och kloster i katolska Sverige... (III) Bland borgar och kloster i katolska Sverige... (III) av Leif Bength, Wildlife Photographer. 2012-05-25 http://www.wildlifephotographer.se/blog/2012/05/bland-borgar-och-kloster-i-katolska-sverige-iii/ Färden

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 4.41, 2012-01-17 3 Kultur och fritidsnämndens utnyttjande av fonderade medel från kommunens skogskonto. Dnr KS 2011-400

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Protokoll från sammanträde med soc ala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med soc ala styrgruppen Göteborgsregionens kommunalförbund 201s-03-06 från sammanträde med soc ala styrgruppen Tid: Fredag den 6 mars 2015, kl9 - L2 Plats: Radisson Blu, Riverside Hotel, Lindholmen Ledamöter Närvarande Henrik

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer