Möte , VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte 2008-11-25, VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde"

Transkript

1 Möte , VRO 4 Råne/Luleälvens vattenrådsområde Frågeställningar kring ÖVF samt klassificering av vatten Storleksgränsen 1 km2 varför inte 1 ha? Naturvårdsverket beslutade om storlekskriterierna. Målet var att inte få för många vattenförekomster. Kemiresultaten? Vilka referenser finns till det, Naturvårdsverkets? Varför just detta urval? Indikativa modellen omfattar försurning och övergödning (P). Försurningsmodell; Indata till modellen är hårdhet (CaMg från okalkade basflödesprover, lstdata), sulfatnedfall (SMHI:s matchmodell), avrinning och nederbörd (SMHI). Klassning av påverkansgraden utförs i en tregradig skala utifrån avvikelsen från jämförvärde (alkalinitetsskalan) (nutida alkalinitet/modellerad bakgrundsalkalinitet förindustriellt ) enligt befintliga bedömningsgrunder (NV rapport 4913), obetydlig påverkan (klass 1), liten påverkan (klass 2) samt betydande påverkan (>= klass 3). Utfall i modellen område i Arjeplogsfjällen samt ett bälte i inlandet som sammanfaller med dödislämningar små jonsvaga vatten och karga moräner. Svavelnedfallet har minskat med 50% över länet sedan 1990, motsvarande förbättring syns i länets referensvattendrag. Många naturligt sura vatten (svårvittrade bergarter ger dålig buffring, mycket barrskog och våtmarker ger humussyror). Övergödning: Näringsmodellen,bakgrundbelastning: Jordarter (SMED) Avrinning (nederbördsmängd, 30-årsmedel SMHI), marktyp (skogmark, vatten) Påverkan: Hyggen (skogsstyrelsens Kottendatabas, ytor avverkade mellan )) Jordbruksmark (marktäckedata - lantmäteriet 50x50m rutor, jordbruksmarken jordarter och fosforinnehåll kommer från SMED Svenska miljöemmissonsdata (IVL, SCB, SLU och SMHI )) Dagvatten - utsläpp från tätort (SMED) Enskilda avlopp (SCB) Djurenheter (SCB) Punktkällor reningsverk (kommunenkät/smed/emir), fiskodlingar (kommunenkät/smed/emir), industrier (EMIR A- och B-anl) Betydande påverkan = mänsklig påverkan dubbelt så stor som bakgrundsbelastning Båda modellerna återspeglar de gränser som satts upp i bedömningsgrunderna. Prioriterade ämnen: lista i dotterdirektiv, har tagits fram av EU. KMV vad har man gått efter? Enligt WFD: Definition från Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område angående KMV Artikel 4, miljömål Punkt 3. Medlemsstaterna får definiera en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt modifierad när:

2 a) de förändringar i förekomstens hydromorfologiska egenskaper som vore nödvändiga för att uppnå en god ekologisk status skulle få en betydande negativ inverkan på i) miljön i stort, ii) sjöfart, inklusive hamnanläggningar, eller rekreation, iii) verksamheter för vilka vatten lagras, t.ex. dricksvattenförsörjning, kraftproduktion eller bevattning, iv) vattenreglering, skydd mot översvämning, markdränering, eller v) andra, lika viktiga, hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter, SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 327/9 b) de nyttiga mål som skall uppnås genom de konstgjorda eller förändrade egenskaperna hos vattenförekomsten på grund av teknisk genomförbarhet eller oproportionerligt höga kostnader inte rimligen kan uppnås på något annat sätt som utgör ett bättre alternativ för miljön. Svensk modell: Urval av pkmv (baserat på bl a flödesdata) KMV (bl a avvägning av nyttan av förändringen, ekonomisk analys) pkmv: 1. Kraftverk vars konstruktion eller reglering leder till att nolltappning eller minimitappning förekommer tidvis eller kontinuerligt i den naturliga fåran nedströms kraftverket samt permanent torrlagda sträckor. 2. Sjöar med en regleringsamplitud större än 3 meter. Underlag från SMHI:s dammregister och rapportering 2005, dels uppgifter om regleringshöjd för dammar från SMHI:s dammregister och dels SMHI:s underlag för urval av preliminärt kraftigt modifierade vatten inför Sveriges rapportering Preliminära kopplingar av dammpunkterna har gjorts till befintliga vattenförekomster i Norrlandsdistrikten. 3. Vattendrag med en regleringsgrad på 20% eller högre eller förändrad medelvattenföring på minst 20% eller reducerad medellågvattenföring på minst 20% (statistik från SMHI). För statistikpunkter med regleringsgrad på minst 20 %, förändrad medelhögvattenföring (MHQ) på minst 20 % samt reducerad medellågvattenföring (MLQ) på minst 20 % har en pkmv-klassning gjorts. Närliggande flödesstatistikpunkter ofta har samma koordinat trots att de tillhör olika vattendrag och att det finns flera flödesstatistikpunkter för vissa av vattenförekomsterna. En manuell sammanvägning och bedömning behöver då göras som tar hänsyn till respektive flödesstatistikpunkts läge inom vattenförekomsten för att få underlag för pkmv-klassningen. Vissa vattenförekomster saknar också flödesstatistikpunkt. Här kan närliggande flödesstatistikpunkter användas för att få ett underlag för en pkmv-klassning. 4. Ändrad vattenkategori från vattendrag till sjö. Här avses vatten som övergått från en vattenkategori (vattendrag eller kustvatten) till en annan (sjö). Parametern omfattar bland annat dämningsområden uppströms kraftverk och andra dammar som uppfyller kraven på att definieras som sjö. Försurning? Hur hanteras naturligt sura vatten? Har fallit ut i modellen men de kommer inte att tas med i åtgärdsprogrammen annat än som verifieringsobjekt. Inga åtgärder kommer att föreslås. Det är ännu inte bestämts hur vi ska hantera områden som försurats p.g.a. sulfidleror. Vad tycker VRO?

3 Vad innebär kanaliserad/rätad? Hur följer man upp det så att det blir rätt? Vattendrag som klassats som kanaliserade kan i verkligheten vara naturliga. Ett av de största miljöproblemen i landets två nordligaste distrikt är morfologisk påverkan från flottningsepoken. För att praktiskt underlätta flottningen rensades vattendrag, forsnackar och brötbildande stenar avlägsnades och sidogrenar stängdes av och torrlades. I bäckar och åar byggdes flottningsdammar, s.k. hålldammar, samt rännor av olika slag. För att styra vattenflödena byggdes ledarmar. De uppbyggda stenskistorna och flottningspirarna har skapat lugnvatten och därmed påverkat älvsträndernas utformning. Stora ingrepp utfördes framförallt efter 1940-talet när bandtraktorer och andra schaktmaskiner togs i bruk. På 1960-talet började timret transporteras med lastbil och flottningen upphörde. Flottningen har i högsta grad påverkat vattenmiljön. Bottenstrukturen förändrades, strandzonens yta minskades och sidogrenar stängdes av. Resultatet blev att delar av vattendragen fått långa strömsträckor som är mycket grunda och där bottenstrukturen blivit slät. För fiskbeståndet har dessa rensningar varit negativa. Antalet ståndplatser och gömställen har kraftigt reducerats både för fiskungar och för större fisk. På många ställen har också lekområden förstörts då mindre stenar och grus spolats ur strömmande områden. En homogen bottenstruktur påverkar också bottenfaunan. De arter som missgynnas av flottledsrensningarna är icke strömälskande arter inom ordningarna Coleoptera (skalbaggar), Ephemeroptera (dagsländor) och Plecoptera (bäcksländor). Ska egentligen baseras på biotopkarteringar/vattendragsinv enligt bedömningsgrunderna. Baseras på flottledsarkivet. (Samma metod i hela distriktet + Bottenhavet.) Vilka vattendrag som flottats, ej vilken omfattning de rensats. Andel rensad sträcka (längd) = andel rensad sträcka/totallängden vattendrag. Uppföljning sker nu med genomgång av befintlig biotopkartering. Efter det måste mer biotopkartering göras. Vi har satt alla flottleder som både rätade/kanaliserade och rensade; bedömningen stämmer förmodligen inte alltid. Vandringshinder eller inte? Vad avgör? Partiellt eller definitivt vandringshinder för öring. Vi har gått på befintliga inventeringar. Databas för dammar (lst) och databas för vägtrummor (FiV). Bedömning av kontinuitet: Data från länens resp dammregister. Bra koll på dammar (inventerades ). Vägtrummor ofullständigt inventerade. Fragmenteringsgrad=(1-(längsta sträckan utan artificiella definitiva??? v- hinder/totallängd))*100: Inga hinder i huvudfåran Hög, Hinder i biflöden God, <25% frag Måttlig, 25-50% frag Otill, >50% frag Dålig Barriäreffekt=(1-(sträckan upp till första vandringshindret/den totala vandringsbara sträckan))*100 Inga v-hinder Hög, Barreff < 25% - God, Barreff 25-50% - Måttlig, Barreff 51-75% - Otills, Barreff >75% - Dålig Vandringshinder nedströms (B-klass) - Förekomst av artificiella barriärer (SMHI) Inga v-hinder nedströms Hög, V-hinder nedströms God, V-hinder nedströms och i anslutning till vfk Måttlig

4 Resultatet för Frag resp. Barreff multipliceras med 2 och sedan tas ett medelvärde ut. Medelvärdet används för att få ut status: Klassgränser Hög - 2,0-3,6 God 3,7-5,2 Måttlig 5,3-6,8 Otillfreds 6,9-8,4 Dålig 8,5-10 Detta resultat från Jönköpingsmodellen jämförs sedan med SMHI-modellen där sämst avgör. Där för kan vi ha hög status trots hinder i ARO: Frag. 2 och Barreff 1 ger: 2*2+1*2=6/2 = 3 dvs. hög status. Stora Lulevattnet, Langas o Lulejaur är gröna medan övriga liknande är gula. Varför? Beror det på att regleringsamplituden inte är så stor? Langas och Stora Lulevattnet, har dålig p.g.a. flödesregim (pkmv). Hittar inte Lulejaur! Alla liknande (kraftverksdammar) har dålig status samt är KMV. Gällivare har inventerat alla vägtrummor i kommunen och rapporterat till Fiskeriverket. Åtgärder är inskickade om uppdateringar. Det är inte taget hänsyn till det i den här klassningen. Vi använder FiV:s databas så ifall det inte är inlagt på FiV har det tyvärr inte kommit med i statusbedömningen men vi hoppas att det kan tas med under Skogsbilvägar och vandringshinder? Har man koll på det? Fastighetsverket i Jokkmokk har inventerat Endast det som finns i FiV:s databas (+ nästan alla dammar). För vägtrummor finns stort mörkertal. Utöver det kan det komma ytterligare synpunkter på klassificering som vi i så fall kommer in med senare. Kan även lämna in synpunkter i samband med remissen som kommer i februari. Synpunkter på och tillika frågor om Väsentliga frågor Gällivare kommun har lämnat synpunkter genom att svara på webenkäten. Gällivare har fyllt i vad man tycker är viktigt att ta tag i från VM via webbenkäten. Tagit upp om vilka vattendomar man tycker att man ska ompröva. Storlule stora problem vår och sommar när harren ska leka. Omprövning av en vattendom där man inte är överens om vem som ska åtgärda som är en tidigare kommunal vattentäkt. Beslutsunderlag behöver tas fram. Problem med enskilda avlopp där folk flyttat ut i stugor? Skogsvägar vägtrummor. En funktion på länsstyrelsen saknas för att ompröva vattendomar etc - det borde finnas. Ja Vattenfall har lämnat synpunkten att man har svårt att bara se problemen lokalt utan vill se det i ett större perspektiv. Boden, Vittjärvs och Porsi dammar verkar inte vara utsatta på kartan i materialet. Vattendirektivets utgångspunkt är att se på hela avrinningsområdet. Vid omprövningar av vattendomar skulle vi vilja kunna ta hänsyn till det.

5 Boden och Luleå har hittat felaktigheter i materialet t ex att problemen i Luleås inrefjärdar skulle bero på dikningar och sjösänkningar. Orsaken till problemen i Svartbyträsket är inte snötipparna. LRF har också påpekat skrivningen om Inrefjärdarna. Hur påverkar landhöjningen? Vad är orsaken? När är det biologiskt försvarbart att gå in och göra åtgärder? Alltid biologisk försvarbart att göra åtgärder för att höja ekologisk status. Samhällsekonomiskt försvarbart; väga nyttan mot kostnaden. En gemensam synpunkt är att nivån på detaljeringsgrad/övergripande är så olika. Ibland för övergripande och ibland detaljerad. Var är det för övergripande och var är det för detaljerat? Det står uppräknat vad som påverkar från skogsbruket men det står ingenting om t ex skogsgödslingens påverkan. Det borde finnas med. Klassningen av skogsbrukets påverkan är sannolikt en underskattning av de problem som finns i vattendrag och sjöar då dikningspåverkan, påverkan av körskador och avsaknad av kantzoner inte tagits med i klassningarna på grund av databrist och dåliga kartunderlag. Det har inte heller tagits hänsyn till den långsamma försurningen av marker och vatten då skogsbestånden gått från blandskog till monokulturer av barrskog. Sammanfattningsvis: Dammar saknas på kartbilden i skriften,? kring Svartbyträsket, Persifjärden och Inrefjärdarna, avsaknad av skogsgödsling samt frågan om olika detaljeringsgrad i materialet. KMV har inte hanterats i materialet över huvud taget måste finnas med i kommande beskrivning i alla fall. Ja, det blir för grylligt. KMV var ej klassat när väsentliga frågor gjordes. Hur hanteras synpunkterna på väsentliga frågor? Sammanställs och tas med i ÅP och FP.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun

Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Biotopkartering Snärjebäcken inom Kalmar kommun Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent Administrativa uppgifter Biotopkartering av Snärjebäcken inom Kalmar kommun utfördes under 2014, totalt 22 km. Den karterade

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt r e g e r i n g s u p p d r a g: Finn de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt Innehåll Sammanfattning 5 Uppdraget Finn de områden 7 Övergödning i Östersjön 8 Närsaltstillförsel

Läs mer

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6 SMED Rapport Nr 11 2013 Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde Ida Westerberg, IVL Kristina Mårtensson, SLU Frank Schmieder,

Läs mer

Fiskevårdsplan för Hofors kommun

Fiskevårdsplan för Hofors kommun Fiskevårdsplan för Hofors kommun Resultat av inventeringar Beskrivning av vattendrag och sjöar Föreslag till fiskevårdande åtgärder och utvecklande av fisketurism Jens Andersson 4 Förord Under senare

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER 1300884000 SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008.

RAPPORT. Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. RAPPORT Finn de områden som göder havet mest Delrapport 1. Tredje utgåvan. Februari 2008. Titel Produktion Redaktörer Grafisk form Upplaga Finn de områden som göder havet mest. Delrapport 1. Tredje utgåvan

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren

Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström. RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Johan Andréasson, Hanna Gustavsson och Sten Bergström RAPPORT NR 2011-64 Projekt Slussen - Förslag till ny reglering av Mälaren Pärmbild. Vy över Riddarfjärden i Mälaren fotograferat från Västerbron, oktober

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer