BIP#}N. Ansokan om att fi bedriva enskild f

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIP#}N. Ansokan om att fi bedriva enskild f

Transkript

1 BIP#}N SKOLFORVALTNINGEN 1 (1) 213,9-3 Mtsstv ARENDE 7 DNR 213/128 8LN NR 13/49 SENNY WETTERSERG DIREKT: Bildnings- och 16randendmnden MISSIV Ansokan om att fi bedriva enskild f<irskola Lilla Academia AB FORSLAG TILL BESLUT Bildnings- och lirandendmnden fiireslls besluta att godkenna Lilla Academia AB som huvudman fiir en fristiende f<irskola med placering pl Hushlllargatan 5 fbrlstaborg). Beslutet gdller f<ir start av verksamheten senast Arendet Ansokan har inkommit om att fe starta fiirskolan Lilla Academia AB i Sala kommun. Sdkande dr Aktiebolaget Lilla Academia AB. Frirskolan ska kunna ta emot 6 barn i Sldrarna 1-55r. Lokalen ir Hushillargatan 5 i Brastaborg, Sala

2 :l"trg* v\r ACADEMIA AB lnk f,oraltj9 e o\3.i l? Ansdkan om att starta frist6ende frrskola pi Hushillargatan 5 i Bristaborg, Sala. Lilla Academia AB, org nr , ansdker hdrmed om att ff tillstind att 6ppna en fristriende fiirskola vid Bnistaborg, Sala. Lilla Academia iir ett aktiebolag som idag driver tre fdrskolor i Uppsalq tvi ftirskolor i Vlisteris samt en ftirskola i Linkiiping. Vi startade vid Arskiftet 27 / 28 med de he ftirskoloma i Uppsala. VAr vision iir att expandera till fler orter i Sverige. Sala iir en attraktiv etableringsmiijlighet ftir oss dels fiir det geografiska l6get samt ftir att det idag inte finns nigra fiirskolor i aktiebolagsform i staden. Lokaliseringen ftr en ftirskola i Brdstaborg dr optimal tack vare de viixande villaomridena i nitomr6det. Lilla Academia har ett samarbete med fastighets8garen Peter Biickman, ph Bo i Sala, och har pabdrjat projekteringen kring ombyggnation fiir att anpassa lokalen till en fdrskola. I direkt anslutning till lokalen kommer det att byggas en utegard samt en viindplats ftr en smidig hiimtning och liimning med bil. Mel t :ir att 6ppna fiirskolan m6ndagen den 12 augusti. Lilla Academia iir vtil medvetna om att det finns andra intressenter som har velat 6ppna en fbrskola i samma lokalet men Bo i Sala lnr valt att samarbeta med Lilla Academia da vi iir en mer intressant hyresgiist ftir fastighetsiigaren. Lokalen iir uppdelad i wa plan med rymliga 1'tor och stora mtijligheter ftir en fantastisk inomhusmiljd. Tanken iir att de yngre bamen, l-3 6r, ska ha sin "avdelning" i markplan samt att de 2ildre bamen ska vara pa vaningen dver. Det kommer 6ven att finnas separata kapprum ftir de yngre samt de iildre bamen i bida viningsplan. Den totala lokalytan?ir ca 9 kvm, vi rilknar med att ca 6 kvm av denna yta tillegnas bamen och kommer ddrftir att erbjuda max 6 platser, dvs l kvm / bam. Resterande ytor blir fttrrnd kdk, personalrum samt toaletler. Lokalen har iiven ett stort tillagningskdk d:ir fitrskolan kommer att ha miijligheten att laga sin egen mat frin grunden. Lilla Academia stravar efter att servera ekologisk och niirodlad mat i sa stor utstriickning som det iir m6jligt. Lilla Academia arbetar efter en viil genomt?inkt pedagogik, vi arbetar i mindre grupper om cirka 5-1 bam per grupp, vanligwis Wi pedagoger i vat'e grupp. Grupperna iir indelade efter 6lder, 1-2 iringama iir i den blfl gruppen, 2-3 iringama i den rtid4 3-4 Aringama i grdn grupp samt Aldrama 4-6 i den gula gruppen. P& ftirskolan har vi va{e dag en planerad pedagogisk aktivitet pa ftirmiddagen, detta lbr att det alltid ska finnas en planering av dagen pi ftirskolan. Pedagogema i varje grupp planerar sina egna aktiviteter och ansvarar tlven ftir att dokumentera dess4 fdrskolan arbetar aktivt med portfolio, foto samt videodokumentation. Onsdagar?ir alltid utflyktsdag pi ftirskolan, det iir den dagen va{e vecka som personalen tar sig iviig pa l2ingre utflykter, t. Ex till dammama, silvergruvan, bio, teater, bibliotek osv. Vi har en tydlig vision av att arbeta med mindre grupper och har generellt smi fiirskolor med ca 3

3 barn i de stdder vi fmns. Tanken Zir att det ska kiinnas familjiirt och lupt pa fdnkolan samt att beslutsviigama ska vara si korla som mdjligt. Fdrskolechefen finns i stor utshackning tillgiinglig ftir alla ftiriildrar pa daglig basis. NAgot som vi upplever skapar ett gott och tryggt klimat och samarbete. Fiirskolan frljer givetvis de regler och riktlinjer som finns, vi arbetar aktit med bamkonventionen samt bams inflvtande i verksamheten. I alla vira ftirskolor arbetar vi med en tydlig terminsplanering (se bilaga l) som skickas ut till alla ftiriildrar varje terminstart. Vi har 6ven ett kalendarium (se bilaga 2) som skickas ut varje tennin diir ftiriildrar i god tid kan se vilka aktiviteter som deras bam komrner att ha under den kommande terminen. Vi skriver mdndagsbrev varje mdndag och berettar vad som kommer att htinda under kommande vecka samt ger en kort dterblick pi veckan som varit. Lilla Academia har alltid mycket utflykter fdr bamen oavsett Alder, sjiilvklart anpassas ltingden pi wflyktema och studiebestiken efter Alder och ftirutsiittringar. Lilla Academia er$uder simskola Wi ginger i minaden till alla dldre bam pi ftirskolan, givetvis kostradsfritt ftir alla. Fdrskolan avser att hyra bassiing och simlflrare pi L?irkans i Sala. Fdrskolan kommer att erbjuda kvdlls6ppet ftir alla fti*ildrar till klockan 19: alla dagar i veckan, samt jourdppet vid behov fram till kl. 2:. Jourtiden iir tillgdnglig ftr de ftrlildrar som anmiiler behovet av jour-bamomsorg minst wi dagar i fdrviig. Lilla Academia ser iiven en miijlighet att bedriva bamomsorg nattetid om det skulle finnas ett sttirre behov av detta i omradet. Bifogat frnns exempel pfi terminsplanering, kalendarium, samt en budget (bilaga 3) ftir enheten pa Bristaborg. Budgeten iir beriiknad pi 55 bam samt med den bidragsmodell som vi fitt ta del av frin kommunen med snittbidraget 127. kr per bam och Ar. F6r Lilla Academia AB Christian Sdderqvist Fdrskolechef, Lilla Academia AB Salabacksgatan Uppsala r62 laacademia.se

4 TERMINSPLAN F6R LEKTIONER VI !> \ f'r \/'/..' n L',\ w\\- }' \ Amne Bokstav Ff,rg Form Siffra Ffl ertikel Mwik +t, al. vu o , v. J Jaget U R6d Kvadrat I Klassisk 4 Venskap K Gul Triangel 2 3 Klsssisk ) Vlinskap B Grtin Cirkel J 3l Klassisk 6 Estetik Y BH Rektangel 4 32 Klassisk Estetik T R6d Kvadrat 5 33 Synth 8 Estetik G Gul Triangel 6 34 Synth 9 Svenska o Grrdn Cirkel 35 Synth t Svenska P BlE Rektangel E Rock 11 Grovmotorik/ x R6d Kvadrar 9 38 Rock Hf,lsa t2 Grovmotorik/ D Gul Triangel I 39 Rock l3 Hdlsa Sirmen z Grdn Cirkel t 4 Rock t4 Sinnen c BH Rektangel 5 4l Reggae l5 Matematik a Rdd Kvadrat 4 42 Reggae 16 Matematik w cul Triangel ) 4345 R ggae t7 Kemi/Fysik Ord Grdn Cirkel Punk 18 Kemi/Fysik Ord BH Rektangel 7 Punk 19 Biologi Ord Rd Kvadrat 8 Punk 2 Biologi Vokaler Gul Triangel 9 Sommar 2l Biologi Vokaler ffin Cirkel I Sommar 22 Miu6 Konsonanter BH Rektangel 2 Sommar Miljd Konsonanter Rnd Kvadrat 3 Sommar -'., \ A?$-r'1q**,.reg.=1,*aD11\3.6.{-iZ,'\.9cKsrav' o r\1 >.trtr(.a -Des>4!rze.:e lqtr^l, t. ;"'sf. joa't utn " lg '..-,Jeoo f, o Q< Stlt S S c-dn! ua r' e c( 4 alts- "o ueo6. - fn A.RT\LL L A\r6i--rtr- 9RG,v\<c,'*''-.- DC^-\'1 \113'!-.1{, -\''q G-t1; ; - J'1lr. '.-,cc6-1 1 g1{clrn s4 '4.rf tec,{..opa<- g-nj z1t-l'1 -\,,a\ D t- /q'- l) NJ ' - lv\rr\1g- Ag o.-r.ka. \r,,5(trsttln(- so^-\ ul A(3e:fOR /v\ 'D.,.\'Ds-S ci-l\aa EP\C-DLE-.

5 cf^,t ^ cb n. I ) r z.,./\.!.1? El r, tr () -o F o a

6 b\\q 1'^ 3 BUDGET 214 Sheetl Academia Sala +\;6i- L'r o\3 lf+t INTAKTER 3987 Bambidrag fren kommunen 3989 Maxtaxa S:a rcrelseintaker RAVARoR och FORNODENHETER 4llLivsmedel I 44lLeksaker 46 Utfl yker/akiviteter S:a Revaror och fdmodenheter ovrtga EXTERNA KoSTNADER sotolttyra 52lEl for lokal 5(b Stedning och renhellning s6slutemirj6 5TlReparation och underhall 59lOvriga lokalkostnader 5221 Hy.a av inventarier 541. FOrbrukningsinventarier 546 Fdrbrukningsmaterial 548 Artetsklader 552 Reparationer inventarier Personbilskostnader, drivmedel 5612 Bilforsekring och skatt 5613 Personbilskostnader, reparation 561 Personbilskostneder 58 Resekostnader 582 Hyrbilskostnader 611 Kontorsmaterial 621 Telefon 6212 Mobiltelefon 623 Dalakommunikation 625 Pono 631 Foretagsforsekring 642 Revisionsarvode 653 Redovisning$janster 654 lt-tjanster 655 Konsultarvode 657 Bankkostnader 659 Ovrige extema kostneder 697 Fa cklitteratur och tidskifter 6981 Fiireningsavgifter, avdragsgill 6982 Fdreningsavgifter, ej avdragsgill 192 s Page I

7 6991 Ovriga kosinader 6992 Ovriga kostnader, ej avdragsgill S:a extema kostnader PERSONALKOSTNADER Sheet I Loner till tjensteman 7211 Loner till vikarier 722 Loner till foretagsledare 7331 Bilersefi ning skettefri 738 Koslnader formdnei anstillda 739 Ovriga kostnadsersettningar 741 Pensionsforsekring 751 Arbetsgivaravgifier 753 Ldneskatt 7565 Arbetsgivaravgifter Arbetsmarknadsfdrsgkring 7583 Gruppolycksfallspremie 761 t tbilclning 7611 Planeringsmoten 762 Sjuk och helsovard 7621 FriskvArdsersettning 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrcpresentation, ej avdragsgill 769 Ovriga personalkostnader 7691 Personalrerkrytering S:a personalkostnader AVSKRIVNINGAR Avskivning renovering 783 Avskrivning maskiner och invenlarier 7834 Avskrivning bilar S:a avskrivningar RANTEKOSTNADER 841 Radekostnader 8422 Drojsmebrentor leverantorer 8423 Rantekostnader skatter S:a rantekostnader S:a INTAKTER S:a UTGIFTER BERAKNAT RESULTAT /,229 Page 2