Delårsrapport Januari mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari mars 2013"

Transkript

1 Delårsrapport Januari mars 2013 Första kvartalet i sammandrag Periodens resultat uppgick till Tkr (-854) Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65) Likvida medel Tkr (552) Viktiga händelser under perioden Produktion av material i pilotskala startade under början av kvartalet En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix med förbättrade farmakokinetiska egenskaper har tagits fram Viktiga händelser efter periodens utgång I april delades Accelerator Nordics aktieinnehav, om ca 55,1 procent, ut till Accelerator Nordics aktieägare Den nya generationen av det gadoliniumfria kontrastmedlet SPAGO Pix har verifierats i en MRstudie där det gav mycket bra tumörbilder VD har ordet Under första kvartalet har vi fortsatt utvecklingen av vårt cancerselektiva kontrastmedel SPAGO Pix. Detta har givit resultat och lett till stora framsteg. Vi har nu ett kontrastmedel med en tillfredställande profil vad gäller ett antal av de viktigaste prekliniska parametrarna. SPAGO Pix har mycket hög signalstyrka (relaxivitet), betydligt högre än de i dag använda kontrastmedlen. SPAGO Pix är dessutom ett gadoliniumfritt kontrastmedel och därmed fritt från risken att ge den allvarliga biverkan NSF. Under första kvartalet har vi med en ny generation av kontrastmedlet utfört ytterligare så kallade farmakokinetiska studier som visat på förbättrade egenskaper så som t.ex. förlängd cirkulationstid, vilket ger förutsättningar för bättre bilder och förbättrad toxikologisk profil. Efter periodens utgång har även bildförsök gjorts i en bröstcancermodell med mycket fina bilder där vi tydligt kan urskilja tumörer. Studien indikerade också möjligheten att visualisera metastaser. Det här är ett viktigt steg för oss då det väsentligt minskar risken i projektet. Dessa resultat tillsammans med att vi tidigare har kunnat se en bra utskiljning av kontrastmedlet från kroppen gör att vi bör vara redo att kunna nästa steg och starta de planerade toxikologiska studierna under sommaren. Uppskalningen av produktionen har påbörjats och fortlöper enligt plan, hos vår externa produktionspartner. 1

2 Det övergripande målet är fortsatt att driva huvudprojektet genom de prekliniska studierna fram till en utlicensiering till någon av de större aktörerna på kontrastmedelsmarknaden och därmed till kliniska studier. Samtidigt kommer vi börja marknadsföra 3PEG för förbättrade läkemedelsegenskaper, då vi ser ett intresse för denna teknologi och potential för samarbeten. Min bedömning är att SPAGO Imaging är på god väg och väl rustat för att ta sig an denna utmaning och att vi därmed även har föruttsättningar att åstadkomma en bra värdetillväxt i bolaget. Andreas Bunge VD SPAGO Imaging AB Verksamheten SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver utveckling inom framför allt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG. SPAGO Imaging ABs primära utvecklingsprojekt har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. SPAGO Pix har potential att avsevärt förbättra visualisering av tumörer jämfört med konventionella MRkontrastmedel. Produktens nanopartikelstruktur ger mycket hög signalstyrka (relaxivitet) och är utvecklad för passivt målsökande av cancervävnad ( Passive Tumor Targeting ). Detta ger bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad och därmed goda möjligheter för detektion även av små tumörer och metastaser med hög specificitet, dvs. med färre falska positiva svar. Falska positiva svar är i dag ett stort kliniskt problem som leder till både onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för följdundersökningar. SPAGO Pix är dessutom gadoliniumfritt, vilket innebär att det inte medför någon risk för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som visat sig kunna uppstå av dagens nästan uteslutande gadoliniumbaserade kontrastmedel. IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör också basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. 3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde. 2

3 Perioden januari mars 2013 SPAGO Imaging AB har under början av året startat produktion i pilotskala av material till SPAGO Pix. Detta material kommer att användas för att utföra de studier som krävs för att kunna gå vidare till kliniska prövningar. En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix har tagits fram med förbättrade farmakokinetiska egenskaper. Det nya materialet har en förlängd cirkulationstid som ger förutsättningar för bättre bilder och toxikologisk profil. Händelser efter Periodens utgång Accelerators Nordic ABs aktieinnehav, om ca 55,1 procent delades ut till Accelerator Nordic ABs aktieägare i april och i och med detta i är SPAGO Imaging AB inte längre dotterbolag till Accelerator Nordic AB. Efter periodens utgång har vi genomfört en verifiering i MR-kamera av den nya generationens kontrastmedel. Denna studie gav mycket bra tumörbilder och indikerade också goda möjligheter att visualisera metastaser. Marknadspotential och kommersialiseringsstrategi Marknaden för MR-kontrastmedel var värd omkring 1,7 miljarder USD 2012, med en årlig tillväxt på omkring 4 procent och förväntas nå 2 miljarder dollar år 2015 (Kalorama Information 2012). Särskilt användningen av MR-kontrastmedel för bröstcancerdiagnostik har haft en explosionsartad tillväxt det senaste årtiondet med en marknadstillväxt på procent årligen mellan 2000 och 2010 (Destum Partners 2011). SPAGO Imaging AB avser, för att reducera risken och optimera den internationella marknadspotentialen, att kommersialisera SPAGO Pix med hjälp av en industriell partner som har de utvecklings-, marknadsförings- och försäljningsresurser som krävs för att nå ut på en global marknad. Detta för att också kunna korta tiden till marknad och öka möjligheterna för en lyckad lansering. 3

4 Finansiell information avseende januari mars 2013 Intäkter och kostnader Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 138 Tkr (0). Rörelsens kostnader för perioden var Tkr (2 656). Intäkterna härrör från fakturering av utförda tjänster, varav större delen till ett bolag inom den koncern Spago Imaging AB tidigare tillhörde. Antalet medarbetare i bolaget var vid periodens utgång 8 (7). Säsongsvariationer som påverkar intäkts- och kostnadsbilden mellan olika rapporterade perioder förekommer ej. Resultat, första kvartalet Resultatet för kvartal 1 uppgick till Tkr (-854), resultatet före finansnetto till Tkr (-834) och resultat per aktie -0,42 kr (-4,65). Rörelseintäkterna uppgick till 138 Tkr (0) och rörelsekostnaderna till Tkr (2 656). Investeringar, likviditet och finansiell ställning Investeringarna under perioden är i utvecklingskostnader och patent (immateriella anläggningstillgångar). Det kortfristiga lån som fanns vid utgången av 2012 (3 000 Tkr) har under perioden återbetalats. Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till Tkr. Bolagets egna kapital uppgick till Tkr och bolagets soliditet är 84,6 procent. Eget kapital per aktie uppgick till 12,32 kr. Nyemission Under december 2012 genomfördes en nyemission där Bolaget tillfördes Tkr före emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 9 januari Upparbetade underskott Bolaget har vid årets utgång ackumulerade underskott på ca Tkr (4 489 Tkr). Någon uppskjuten skattefordran med anledning av de ackumulerade underskotten har inte tagits in i redovisningen. Aktiedata Antalet aktier i bolaget är Aktiehistorik Vid ingången av 2012 fanns i bolaget aktier. Under oktober 2012 genomfördes en fondemission och antalet aktier ökade med I november 2012 beslutades om en nyemission och antalet aktier ökade med Nyemissionen slutfördes den 28 december 2012 och registrerades vid Bolagsverket den 9 januari Aktiens kvotvärde har hela tiden varit 1 kr varvid aktiekapitalet har varit lika stort som antalet aktier. Totalt aktiekapital i bolaget efter registrering hos Bolagsverket den 9 januari 2013 är kr och antalet aktier Teckningsoptioner Spago Imaging AB har utgivit teckningsoptioner till VD, styrelseordförande och övriga anställda. Antalet utgivna teckningsoptioner är st och teckningsoptionerna löper på 3 år. Omvandling till aktier kan ske under olika perioder och den sista perioden tar slut under första kvartalet Varje innehavd option ger rätt att teckna en Spago Imaging AB aktie till kurs 18,45 kr. För varje teckningsoption har erlagts 3,20 kr. Listning av Spago Imaging AB Den 27 december 2012 listades Spago Imaging ABs aktie på Aktietorget. 4

5 Segmentrapportering Bolagets primära segment utgörs av rörelsegrenar. Bolagets enda rörelsegren består av försäljning och/eller utlicensiering av forskningsbaserade innovationer. Enligt bolagets bedömning är definitionen av geografiska områden enligt RR 25 inte uppfyllt varför något sekundärt segment f n inte finns. För bolaget är hela nettoomsättningen, resultat, tillgångar och skulder hänförliga till det primära segmentet. Anskaffningsvärdet för samtliga under perioden anskaffade materiella och immateriella anläggningstillgångar samt avskrivningar är hänförliga till det primära segmentet. RESULTATRÄKNING belopp i Tkr Intäkter Rörelsens intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverade omkostnader Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning/nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER PERIODENS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING belopp i Tkr ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU-arbeten Patent Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa avsättningar och långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatt Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

7 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Aktiekapital under registrering Aktiekapital Överkursfond Erhållna aktieägar tillskott Årets resultat Totalt Belopp i Tkr Ingående balans Överföring av 2012 års resultat Nyemission registrerad Årets resultat Utgående balans Nyckeltal Eget kapital per aktie, sek 12,32 12,74 Resultat per aktie, sek* -0,42-9,23 Resultat per aktie efter utspädning sek** -0,38 - Antal aktier vid periodens slut Avkastning på eget kapital, % neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. Soliditet 84,6 78,8 Räntetäckningsgrad, ggr neg. neg. Antal anställda 8 8 *Genomsnittligt antal utestående aktier under år 2012 var registrerades **I bolaget finns utgivet teckningsoptioner med rätt att teckna 1 aktie per teckningsoption till kurs sek 18,45. Redovisningsprinciper Spago Imaging AB (publ) redovisar enligt Redovisningsrådets Rekommendationer RR20 delårsrapporter och årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets redovisningsprinciper återfinns på sidorna i Årsredovisningen för Belopp är uttryckt i Tkr vilket i denna rapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år. Ekonomisk information Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Andreas Bunge, tel Årsredovisningen finns på bolagets hemsida Årsredovisning i tryckt upplaga kan rekvireras från bolaget via e-post eller post SPAGO Imaging AB, Grev Turegatan 11 C, Stockholm. 7

8 Översiktlig granskning Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport januari juni publiceras den 29 augusti Övriga rapporttillfällen: Delårsrapport januari september 2013 publiceras den 29 oktober Lund den 24 maj 2013 SPAGO Imaging AB (publ) org.nr Eva Redhe Ridderstad, Ordförande Andreas Bunge, Ledamot och VD Allan Simpson, Ledamot Maria Wrethag, Ledamot Peter Leander, Ledamot Jörgen Buus Lassen, Ledamot 8