DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid periodens slut 1,8 Mkr (0,9 Mkr) o Publik emission i maj tillförde bolaget 2,8 Mkr efter emissionskostnader o Notering på Aktietorget i juni 2010 o EU-bidrag på cirka 6,5 Mkr beviljat till marknadsintroduktion av bolagets teknologi VD-KOMMENTAR Historiskt sett har resultatet för den rörelsedrivande verksamheten första halvåret varit negativt. Omsättningsminskningen och det försämrade resultatet i år jämfört med föregående år är till stor del en följd av finanskrisen och lågkonjunkturen. Industrins investeringar i arbetsmiljö, som påverkar dotterbolaget Arbergo AB, har ännu inte kommit igång, trots en allmänt något ljusare konjunkturbild. Omsättningen till lantbrukssektorn har ökat kraftigt, om än från en låg nivå. Den positiva trenden bedöms komma att förstärkas under hösten. Efter genomförd publik emission och notering på Aktietorget har bolaget förvärvat produkträttigheter avseende lastpallar av biokompositer av ett tidigare intressebolag. Investeringar i laboratorieutrustning och en pilotanläggning för tillverkning av formsprutningsråvara har påbörjats under perioden. I september kommer anläggningen att vara i drift och provmängder av formsprutningsråvara kommer att kunna levereras till ett flertal företag som planerar att testa och utvärdera materialet. EU har under perioden beviljat ett bidrag på cirka 6,5 miljoner kronor till ett projekt för marknadsintroduktion av produkter baserade på EcoRubs patenterade teknologi. Planeringen av projektet har pågått under hela våren och projektet skall pågå under 36 månader med början den 1 juli För kommande halvår räknar vi med en betydande omsättningsökning och ett förbättrat resultat i den löpande verksamheten. Samtidigt kommer kostnaderna för EU-projektet att öka. Dessa kostnader täcks till hälften av bidrag, medan den andra hälften ska täckas av bolaget. Under hösten räknar vi med att se en del konkreta resultat från vår marknadssatsning för produkter baserade på vår patenterade teknologi. Åke Paulsson, vd

2 Verksamhet EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Arbergo AB och EcoElast AB. Arbergo AB tillverkar och säljer högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsmattor med egen konstruktion för att minimera skador från stående arbete. EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer i huvudsak till lantbruk. Halvårsrapport i sammandrag: Omsättning under perioden: Resultat efter finansiella poster Kassa och bank Resultat per aktie -0,27-1,07 Jämförelse med 2009 Sedan 2009 har kvotvärdet på aktierna sänkts från 10 kr till 3,50 och vidare har en split 10:1 gjorts så kvotvärdet är numera 0.35 per aktie. Antalet aktier den 30 juni 2010 var att jämföra med den 30 juni Väsentlig information Perioden 2009 innehöll samhällsstöd och intäkter från medaktörer för uppbyggande av ett kluster för ekomaterial till ett värde av 383 Tkr. Från 1:a juli kommer hälften av våra lönekostnader och nästan lika mycket av våra övriga kostnader i moderbolaget att täckas av EU-stöd. EU projektet startade den 1 juli 2010 och kommer att pågå i 36 månader. Investeringar i laboratorium och tillverkningsanläggning enligt planerna i investeringsmemorandumet från april 2010 har påbörjats efter rapportperiodens utgång och är en del av EU-projektet. Under denna period har en nyemission med listning på aktietorget genomförts. Den inbringade B-aktier och EcoRub tillfördes därmed kronor före emissionskostnader. Genom emissionen tillfördes EcoRub drygt 150 nya ägare och antalet aktieägare i bolaget uppgår till cirka 200 stycken. Listning på Aktietorget genomfördes den 12 juni Den rörelsedrivande verksamheten i dotterbolagen Arbergo AB och EcoElast AB visade under 1:a kvartalet ett underskott på 451 Tkr. Under andra kvartalet skedde en resultatförbättring i dessa bolag med 98 Tkr. Under halvåret har säljresurserna i Arbergo AB genom pensionering minskat med 25%. Ytterligare lönekostnader kommer att minskas med en halvtid under 2:a halvåret Kostnaderna i moderbolaget som gäller förberedandet av

3 EU-projektet och genomförandet av nyemissionen och listningen på Aktietorget kan beräknas till ca 500 Tkr. EU-projektet. Under hösten 2010 kommer vi inom ramen för EU-projektet att påbörja verksamhet hos våra partners, en forskningsinstitution i Karlsruhe i Tyskland (KIT). KIT hade initialt planerat att arbeta med två projekt inom den sfär där de har Europaledande kompetens. Nu har fem projekt tillkommit. Ett projekt handlar om att göra plattor som kan användas som ytterbeläggning på hus i fuktiga områden (kusttrakter) en slags modern eternitplatta. Dessutom två olika takbeläggningsprojekt, ett våtrumsprojekt och en golvmatta som kan ersätta vinylmattor och erbjuda ftalatfria golvmaterial. Marknaden för dessa material är mycket stora. I Slovenien är det ett fordonsunderleverantörskluster (GIZ) som är partner och de har nu sju tillverkande företag som visat intresse från initialt 3 st. Första arbetsmötet med företagen kommer att ske i höst och vi hoppas på de första provleveranserna av material strax därefter. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen. Kostnader för emissionen inför listningen på Aktietorget har belastat överkursfonden. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Kvartalsrapport för tredje kvartalet ska ske 25 november Öjebyn Åke Paulsson VD Kontakt: EcoRub AB (Publ) Kabelgatan Öjebyn Tel Org nr:

4 EcoRub AB (publ) Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster

5 Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Inventarier maskiner Aktier i bolag Övriga långfristiga fodringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfodringar Fodringar närstående bolag Skattefodringar Övr. kostfristiga fodringar Förutbetalda kostnader Summa omsättningstillgångar Kassa & bank Summa tillgångar

6 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Inbetalt ej registrerat aktiekapital Bundna reserver Övriga långfristiga fodringar Summa Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Obeskattade reserver Skulder kreditinstitutioner Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder närstående Skatteskulder Skulder kreditinstitutioner Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder & eget kapital