Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8"

Transkript

1 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt AFOG-9G7B5G - Nu kan användaren MSUPPORT använda Prisimport (Tibnor) för import. CSIG-9GNK4G - Om man använde Spara som i en orderrutin med kopplat dokument och sedan bytte kund/leverantör på den nya ordern, så kunde det kopplade dokumentet försvinna på originalet. AFOG-9GPJGX - MONITOR exporterade och importerade urval med teckenkodningen ANSI istället för Unicode. MARN-9HALAQ - Selektering på giltighetsdatum fungerade inte korrekt för listtyp Ramorder i rutinerna Orderförteckning Inköp och Orderförteckning Försäljning. JLIN-9HDKXG - Dokument som var kopplade på artiklar kom inte med på utskrift och e-post av ramorder. JELA-9JEE6K - Om ett användarnamn som inte fanns angavs, visades meddelandet "Användaren [ABCE] saknas i företag [XXX]." på svenska oavsett systemspråk. JEDS-9JTC8V - Det var inte möjligt att koppla ifrån delat textnummer utan att först koppla ifrån eventuellt kopplade dokument. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. AFOG-9JXKKT - När man anger användarnamn MONITOR vid inloggning körs en rutin som automatiskt lägger in översättningar av fraser. Redan översatta fraser ska inte skrivas över av detta skript. Kontrollen av redan översatta fraser har förbättrats. AFOG-9K2FKH - Export av XML-filer i UTF-8-format kunde ibland skapa filer där tecken inte blev läsbara. Tillverkning RDJF-825PT4 - Det blev fel i Plocklista (Tillverkning) vid kontroll mot negativt saldo och kontroll om standardpris fanns på artikeln. (Systeminställningarna "Spärra rapportering som ger negativt saldo" och "Spärra rapportering om artikel saknar standardpris".) JLIN-9H6AE6 - Expandering av Fiktiv artikel fungerade inte i rutinen Registrera tillverkningsorder. BSAN-8JJHJN - Nyhet: Blanketten Leveransplan op.lego har blivit omarbetad. Förut kunde poster försvinna från leveransplanen om man ändrade operationsnummer beredningen. I och med denna ändring så hämtas alla data från tillverkningsordern istället, vilket gör att mycket mer data finns på blanketten. Priser, instruktioner, operationsbenämningar m.m. visas nu per order istället. Då är man säker på att rätt instruktioner förmedlas till sin legoleverantör eftersom det t.ex. förekommer målningsinstruktioner på legooperationer som ändras för varje beställning. SSTG-9HQB9T - Ett felmeddelande visades vid förhandsgranskning av op.legodokument i rutinerna Utskrift tillverkningsorder och Samlingsdokument op.lego. JLIN-9J3A46 - I rutinen Plocklista (Tillverkning) visas nu ett hänglås i antalsfältet på artiklar som är spärrade för plockning. Detta gäller både listtyperna Plocklista och Avrapportering. JLIN-9J3BTF - Om en tillverkningsorder med status 3 eller högre skrevs ut lagrades inte utskriftsdatum på ordern. Inköp MARN-9CSB5T - I rutinen Registrera inköpsorder kunde funktionen Dela rad felaktigt ge en varning om att leverantörskoppling saknades på artikeln.

2 JLIN-9D9BYR - Rutinen Utskrift leveransplan gav felaktiga utskrifter vid selektering på Period med valet Endast artiklar med order el. prognos. 2(6) CSIG-9E8KHS - Meddelandet "Leveransperioden ligger utanför leverantörens fasta leveransdagar eller under leverantörens semesterperiod" visades i rutinen Registrera inköpsorder, trots att ingen fast leveransdag eller semester fanns på leverantören. JLIN-9H4AA2 - Rutinen Inleveransrapportering streckkod hittade inte orderrader skapade från rutinen Förfrågan. SSTG-9HAKV6 - Inköpsordern fick inte status 9 då sista avrapporterade artikeln hade mottagningskontroll och det fanns orapporterade textrader kvar på ordern. Detta fel kunde inträffa i rutinen Inleveransrapportering. AFOG-9HMD8G - Returetikett-hantering samt LinktoPrint för Unifaun kan nu väljas under Ext.Info. i rutinen Uppdatering leverantörer. Detta gäller för leverantörer som är speditörer. CSIG-9HTB8N - Fel leverantörskoppling valdes vid fördelat inköp när inköpsorder genererades från rutinen Inköpsorderförslag. LREM-9HUGQQ - Om man kopplade faktura mot lego-inköpsorder i rutinen Registrera leverantörsfakturor och ändrade leverantörskod i huvudet efteråt, så fanns ändå den första kopplingen kvar mot ordern. När man registrerade/kopplade fakturan på nytt så fick man dubbel kostnad på tillverkningsordern. Rensning av den första kopplingen gjordes inte klart. CSIG-9J299M - Inköpsorder hämtade fel e-postadress från leverantören. ÖBRN-9J6BU9 - Nyhet: Nu finns stöd för att skicka utlandsbetalningar (LBU) via SEB Polen. Nyheten gäller för företag som använder systemet i Polen. I rutinen Systeminställningar, fliken System anges valet "SEB Polen" i parametern "Utlandsbetalningsformat". JLIN-9J6HPT - Om man i rutinen Registrera inköpsorder ändrade leveransdag i orderhuvudet och kopierade ut detta till orderraderna, så visades inget datum i fältet Ursprungligt värde på blanketten Ändrad inköpsorder. BKNN-9JQDAV - Det gick inte byta fram och tillbaka mellan valen Inleverans och Mottagningskontroll på fliken Pallflagga i rutinen Inleveransrapportering om blankettparametern "Ej grupperad per inlev. antal" var markerad. Försäljning JLIN-97ZCDR - Transporttid fungerade inte då order skapades från offert. JLIN-98N9FZ - TB och TG uppdaterades inte då man valde nytt pris från prislistan på en orderrad i rutinen Registrera kundorder. JLIN-9CGHPJ - I rutinen Kundorderfråga, fliken Rader var det en felvisning i vissa fält, t.ex. Standardpris, TB, Variantkod och Serienummer. SSTG-9EKKK6 - Fel deloffert lästes in i rutinen Registrera offert då man hämtade upp offert via Sök & hämta. RDJF-9GNGZS - Rutinen Flödesanalys - Försäljning visade fel information om materialbrist. SHYS-9H4S8H - Nyhet: I rutinerna Leverantörsfråga och Kundfråga visas mer information om valuta under knapparna Leverantörsskulder och Kundfordringar. SSTG-9H5GQS - I rutinen Utleveransrapportering gick det att radera en hel kundorder med knappen Radera rad. FOHN-9HAC39 - Om ingen speditörsidentifiering är vald i rutinen Utskrift speditionsdokument visas en informationstext om hur Adresslapp aktiveras. LREM-9HCL82 - Kundorder kunde tappa sina adresskopplingar om t.ex. användaren ändrade på fakturaadress samtidigt som man också skapade ordern.

3 SSTG-9HEAKF - Om man hade avmarkerat en orderrad i rutinen Ångra utleverans så kunde man inte markera den igen. 3(6) JLIN-9HLEK4 - Ramorder - Försäljning och Ramorder - Inköp och gick att spara utan angivet startdatum. CSIG-9HLDQB - Om systeminställningen "Sortera fakturaunderlag enligt kundorder vid utleverans" var aktiverad lades rader som infogats på kundorder till sist på fakturan. MSVK-9HT9TA - Fältet Prod.bolag i rutinen Kundorderfråga visade id istället för Lagerställe och Företagsnamn. Detta fel kunde enbart uppstå i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. AFOG-9HTG65 - Utleverans av Plocklista gjorde inte utleverans på alla emballagerader då systeminställningen "Blanda inte kollin med olika chargenr i Plocklista EDI" var aktiverad. FOHN-9HUJM8 - Nyhet: En ny systeminställning: "Förvald texttyp på textrader i XML-fil" som gör att det går att välja förvald texttyp för textrader i XML-fil i e-postbilaga som dras in till MONITOR (MONITOR-till- MONITOR). Följande val finns: Intern fritext, Samtliga dokument, Offert, Ordererkännande, Följesedel och Faktura. FOHN-9HXCPH - DSV Road har ändrat länk för godssökning. Detta påverkar rutinerna Kundfråga och Sändningsförteckning. FOHN-9HXGXZ - Frasen "Ort för lev.villkor" var oöversatt för andra språk än svenska i rutinen Utskrift speditionsdokument. FOHN-9HZKUA - Om man dellevererat och fakturerat en orderrad och sedan tog ut en ny plocklista EDI på samma orderrad så saknades kolliinformation både på pappersutskriften och på EDI-aviseringen. MARN-9J69MM - Rutinen Utleveranslista avslutades med ett programfel om listan grupperades på Kundkod och kryssboxen Enbart artiklar utan brist var avmarkerad. LAHM-9J7H7K - Om man använde polska blanketter och hade en annan leveransadress på en order än den som stod på kunden kunde återutskriften av EDI fakturor bli fel. FOHN-9JED9X - I rutinen Utskrift speditionsdokument sparades inte valet CMR-fraktsedel vid byte av speditör eller när en sändning lästes in igen. JLIN-9JLJYL - Rutinen Utleveranslista visade felaktigt saldo om man hade kundorderrader som var klarerade. LREM-9JMC93 - Den polska e-postblanketten av fakturan såg lite annorlunda ut jämfört med pappersvarianten. FOHN-9JNA53 - Om flera order med olika kundkoder importerades i rutinen Order / EDI-import och det fanns transportdagar angivna på kunden så blev det fel datum i ordersvars filen. ÖBRN-9JQDC8 - Polska kreditfakturor kunde visa beloppen med fel tecken i de fall kreditfaktura inte hade en hänvisning till debetfaktura. ÖBRN-9JTFSM - Polska kreditfakturor visade beloppen med fel tecken i de fall kreditfaktura inte hade en hänvisning till debetfaktura. ÖBRN-9JTHNX - Ett felmeddelande visades om man ville granska en räntefaktura i någon lista. KFTM-9JUBC3 - Kundreskontralista, listtyp Enbart summa med Summering av extern valuta markerad visade inte samma belopp som listtyp Standard. Lager SSTG-9HCGUP - Rutinen Leveranskvalitet leverantör avslutades med ett programfel om man selekterade på ordernummer. JEDS-9HHKD3 - Om man öppnade ett kopplat dokument i rutinen Uppdatering artiklar - Lager och sedan försökte öppna rutinen en gång till svarade inte MONITOR.

4 4(6) JLIN-9HMK2C - Leveranstidskontrollen på en kundorder innehållande en köpartikel gjorde fel med säkerhetstiden. Den föreslagna tiden för anskaffning blev alldeles för lång. JLIN-9HQGF8 - Nyhet: I rutinen Inventeringsdifferens finns nu en summering av alla rader som visas i listan. Det gör det möjligt att i efterhand göra filter i listan och få en summering av det som visas i listan. MARN-9HUAF8 - Ledtid från leverantörskoppling visades inte på fliken Planering i rutinen Uppdatering artiklar Lager. MARN-9JFD87 - Ett programfel uppstod vid selektering på Ordernummer i rutinen Leveranskvalitet kund. MWIK-9JHFUL - I rutinen Registrera avvikelse sparades inte förvalda aktiviteter om man inte ändrade någon under fliken Aktiviteter. FPEN-9JMJMY - Förvalda värden i rutinen Leverantörsvärdering op.lego funkade inte tillfredsställande. JLIN-9JTAHF - Ett programfel uppstod i rutinen Nettobehovsköring på konfigurerad artikel med maxkvantitet. MARN-9JVEW3 - I rutinen Tillverkningsorderförslag visades fel Orsakande trans.typ för typen "Försäljningsprognos kund". Detta fel kunde inträffa då man aktiverat systeminställningen "Kopplad behovs-, tillgångsplanering för T-artikel (Mot behov)". Verkstadsinformation JLIN-9GBEHX - Nyhet: I Stämplingsterminalen finns nu en funktion som gör att en buntstämpling som är satt vilande är lätt att återstarta som en bunt. SSTG-9GFALQ - Vid utskrift av tillverkningsdokument från rutinen Körplan så visas nu en varning om att dokumenten redan är utskrivna i de fall det finns ett utskriftsdatum lagrat på ordern. Förut fick man en varning när status på ordern var 2 eller högre oavsett om dokumenten faktiskt var utskrivna eller inte. FPEN-9GWBAD - Påskdagen (lördag) är nu en helgdag när man genererar schemakalender för Sverige. JLIN-9HQK8Q - I rutinen Stämplingsterminal visades lagerplatser från fel lagerställe när sista operationen stämplades. Nu visas alltid lagerplatserna för det lagerställe där ordern kommer lagerföras. JLIN-9HRB3Q - Kontrollen mot minussaldo i Stämplingsterminalen görs nu precis när man trycker på Verkställ. På det viset tar programmet hänsyn till eventuella saldouttag som skett under tiden som den anställde har gjort sin rapportering. JLIN-9HSG3X - I Stämplingsterminalen, läge Starta arbete verkställdes inte alla valda arbeten om man i samma sekvens både startade arbete via körplan och via att ange rapportnummer. FPEN-9HYJ8G - Rutinen Löneunderlag varnade alltid för att datum inte var ifyllt om man hade duplicerat någon annan rad i beställningsbilden, t.ex. att man hade sökt på två intervall med anställningsnummer. FPEN-9HYKHZ - Om man i Körplan satte prioritet över så hamnade dessa sist i listan, dvs. efter operationer som inte hade någon prioritet angiven. Observera att är högsta tillåtna prioritet. JLIN-9JXGJE - Om man vid Avsluta arbete i rutinen Stämplingsterminal valde att Makulera rest, så avmarkerades detta val vid byte till annan Lagerplats. Redovisning ÖBRN-9BWA3V - Om man i rutinen Automatkontering, fliken Fördelningsnycklar infogade en rad i en befintlig nyckel avslutades MONITOR med ett programfel. LREM-9CRHVE - I Rapportgeneratorn har funktionen för export av redovisningsrapporter korrigerats för den kinesiska marknaden. Vid export av rapportdefinition via menyn Arkiv Spara rapport till fil, så försvann kinesiska tecken och ersattes av frågetecken (?). ÖBRN-9GVDJU - På flikarna SRU-koder och Beslutsstöd i rutinen Kontoplan saknades alternativen Infoga rad och Radera rad via knappar i verktygsfältet.

5 ÖBRN-9H3BCM - Anpassning 176 (Avskrivning per månad) fungerar inte för kalkylmässiga avskrivningar. KFTM-9HH9Y4 - Om man i rutinen Utskrift kontoplan, listtyp Översättning lade till en översatt fras och sedan tog bort den och sparade, så avslutades MONITOR med ett programfel. ÖBRN-9HTCDE - I rutinen Utskrift momsrapport Polen fungerade inte rapporterna i vissa lägen. Detta skedde då rapporten innehöll fakturor som konterats mot många konton. LREM-9HXJGD - Om man använde periodiska automatkonteringar/automatfördelningar och samtidigt använde periodbokslut, fick man felaktigt information om att automatkonteringarna/automatfördelningarna redan var frisläppta. ÖBRN-9J99H2 - Om man använde Informationsmenyn för att länka till Tillverkningsorderlogg från rutinen Registrera projekt, så fick man inte med sig det inlästa projektnumret till beställningsbilden. 5(6) MSVK-9JLD4Q - Valutakoder som innehöll plus och minustecken (t.ex. EU+) summerades inte i listor. SHYS-9JNFYN - Om man inte hade några aktiviteter upplagda i rutinen Registrera projekt och ändrade på projektets startdatum och svarade Ja på frågan "Ska start- och slutdatum uppdateras på aktiviteterna?" avslutades MONITOR med ett programfel. Detta fel uppstod i version LREM-9JNGJS - Om man använde rutinen Projektsammandrag med listtyp Direktreg. kostnader/aktiviteter så kunde fälten Rapporteringsdatum och Löpnummer försvinna från beställningsbilden. ÖBRN-9JQDHV - Om det saknades egna kostnadstyper i rutinen Registrera grunddata projekt visades ett felmeddelande när man öppnade rutinen Registrera projekt. KFTM-9JVBNB - Om man hade ändrat texten på en aktivitet i rutinen Registrera projekt och därefter ändrat startdatum på projektet och svarat Ja på frågan om att uppdatera start/slut datum på aktiviteterna, så blev texten på aktiviteten överskriven med det förvalda värdet. Systemvård AFOG-9HYHUC - Om man spärrade inloggade användare och hade testföretag innan uppdatering, så kunde man inte låsa upp spärren. Elektronisk fakturahantering LREM-9HCHLC - Nyhet: Nu går det att byta PDF-visare i MONITOR Extern attest. KFTM-9J2CPM - Vid utskrift av TIF-fil från EFH i version avslutades MONITOR med ett programfel. KFTM-9J8BCR - Om man ville skriva ut en TIF-fil från EFH, så kom inget verifikationsnummer med på utskriften. Detta problem uppkom i version Detta fel kunde enbart uppstå i system med tilläggsfunktionen Elektronisk Fakturahantering (EFH). KFTM-9JGAYH - Om man gjorde en utskrift av inskannande fakturor från en lista så skrevs bara den första av alla fakturor ut. Texten "Vernummer" på utskriften är borttagen, nu skrivs bara löpnumret ut. Internredovisning ÖBRN-9GVENG - Vid import av konteringssätt via rutinen Uppdatering konteringssätt kunde ett felmeddelande visas. Beslutsstöd BKNN-9GPJDF - Man fick inte tillbaka sorteringen när man backade tillbaka i vissa vyer i MONITOR Beslutsstöd. BKNN-9HDHZ2 - I MONITOR Beslutsstöd kunde olika delar av inloggningsrutan visas på olika språk.

6 BKNN-9HDJDV - Vid byte av språk uppdaterades inte vissa texter förrän vid omstart/omladdning av vy i MONITOR Beslutsstöd. 6(6) BKNN-9HEJ2B - En prestandaoptimering har gjorts för visning av data i Redovisningsvyn i MONITOR Beslutsstöd. Även synkronisering av redovisningsdata har optimerats. BKNN-9HMGM7 - Om en användare (vilken som helst) inte passerar valideringen går det inte att spara i rutinen Användare i MONITOR Beslutsstöd. Nu visas tydligt vilken användare som spärrar möjligheten att spara. Gå in och redigera denna användare innan det går att spara.