Föredragningslista KF7 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista KF7 2005/2006"

Transkript

1 Nymble w Föredragningslista KF7 2005/2006 Kårfullmäktigemöte 7 Datum Tid Plats sal L1 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande* 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Adjungeringar 1.6 Val av två justerare tillika rösträknare 1.7 Fastställande av föredragningslista 1.8 Föregående protokoll från kårfullmäktigemöte, , Entlediganden* 1.10 Godkännande av valnämndsprotokoll 1.11 Anmälningsärenden* Regleringar för fullmäktige* KF-val for dummies* 2 Rapporter 2.1 Kårstyrelsen* Kårstyrelsen 2.2 Kanslichefen* Mårten Dahlberg 2.3 Informatören* Sthig Jonasson 2.4 Osqledaren* Helen Silvander 2.5 Projektledare Armada* Ellen Rova 2.6 International Student Service* Frida Schildauer 2.7 Programgruppen* David Asplund Henrik Ekerbring 2.8 Revisorerna 2.9 Sektionerna 3 Bordlagda ärenden 3.1 Ansvarsfrihet för Näringslivsgruppens ordförande 2004* 4 Val* 4.1 Val av kårordförande 4.2 Val av vice kårordförande 4.3 Val av kårstyrelseledamöter Utbildning Förvaltning Näringsliv 4.4 Val av Programgruppens ordförande 4.5 Val av klubbmästare 4.6 Val av chefredaktör för Osqledaren Johan Dahlbäck, Talman postadress e-post webbplats mobiltelefon Tekniska Högskolans Studentkår Stockholm

2 SIDA 2 (2) 5 Motioner 5.1 Motion om nytt regelverk för THS* Stadgeändringsgrp. 5.2 Motion om verksamhetsrevisorer* Tomas Melin 6 Övriga ärenden 6.1 Övriga frågor 6.2 Nästa möte 7 Mötets högtidliga avslutande

3 Till: Till: För kännedom: Kårfullmäktiges ledamöter Kårfullmäktiges ledamöter NYMBLE THS medlemmar Kårspexet THS Personal Kårstyrelsen Promenadorquestern Kanslichefen Programgruppen Teknologkören Informatören International Student Service Osqledaren Valnämnden Armada Studentradion Inspektor THS råd Webbgruppen Valberedningen QuarneVALen Verksamhetsrevisorerna KALLELSE KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 7 Måndagen 20 mars 2006 kl , sal L1, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 26 mars kl Som vanligt ajourneras detta möte kl om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer då inte serveras. Vi vill ha anmälan senast tisdagen den 14 mars för att kunna beställa mat. Anmälan sker via KF-communityn Endast i undantagsfall kan anmälan ske via e-post till Det ska framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 14/3. Motionsstopp är måndagen den 27/2. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast måndagen den 6/3, länkas till per e- post. Väl mött! Talmanspresidiet Johan Dahlbäck, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

4 Begäran om entledigande Eftersom jag inte kommer att kunna delta som ledamot under KF7 där ett antal väldigt viktiga frågor ska behandlas och Datasektionen riskerar att inte kunna fylla sina platser anser jag att det är lika bra att jag ställer min plats till förfogande. Jag skulle därför vilja bli entledigad från min post som kårfullmäktigeledamot. Frej Naimi-Akbar D-02

5 NYMBLE ENTLEDIGANDE KÅRFULLMÄKTIGE Frej Naimi-Akbar har hos talman begärt att få bli entledigad ifrån sitt uppdrag som kårfullmäktigeledamot. Talmanspresidiet beslutar att I enlighet med THS stadgar entlediga Frej Naimi-Akbar från posten som KFledamot för datasektionen. Stockholm den 7 mars 2006 Johan Dahlbäck Talman Johan Dahlbäck, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

6 NYMBLE REGLERINGAR FÖR THS KÅRFULLMÄKTIGE Fastställd av talmanspresidiet Gäller från detta datum. Bakgrund Frågor gällande kårfullmäktiges arbete som inte regleras av THS stadgar eller kårfullmäktiges arbetsordning regleras enligt arbetsordningen av talmanspresidiet. För att underlätta arbetet har talmanspresidiet valt att ge ut ett dokument som klargör de grundläggande regleringar vi tillämpar. Dock så kan ett dokument av detta slag inte utgöra en heltäckande reglering varpå enskilda frågor som inte omfattas av regleringarna tas upp av talmanspresidiet till behandling vid varje enskilt fall. Talmanspresidiet Talmanspresidiet består av talman, vice talman och kårfullmäktiges sekreterare. Deras arbete regleras av stadgan. Talman/mötesordförande är neutral och uttalar sig inte i sakfrågor. Övriga talmanspresidiet kan lämna sakupplysningar i undantagsfall vid frågor som behandlar kårfullmäktiges arbete. Talmanspresidiebeslut fattas av talman efter konsultation med övriga talmanspresidiet. Inlämnande av dokument Samtliga dokument avsett att behandlas av kårfullmäktige skall senast inom en tid stadgan avser sändas till talmanspresidiet. Detta skall göras både i elektroniskt format till och genom underskrivet original som lämnas i talmanspresidiets postfack i kårhuset. Kårfullmäktiges handlingar publiceras på Internet. Undertecknad av inlämnat dokument anses garantera att de som omfattas av dokumentet godkänner publicering på Internet. Om så inte är fallet skall detta tydligt anges i dokumentet. Om underskrivet original saknas då frågan skall behandlas av fullmäktige betraktas dokumentet som ej inlänat. KF-community Tillgång till communityn tillfaller alla ledamöter, suppleanter, arvoderade, revisorer, valberedning samt talmanspresidiet. Övriga personer, t.ex. kandidater i val, kan få tillfällig tillgång om detta begärs hos talmanspresidiet. Respektive sektions ordförande ansvarar för att nya ledamöter får konton när de har valts och att avgående ledamöters konton stängs av. Anmälan/Förhinder Kårfullmäktiges ledamöter skall inom tiden som kallelsen avser lämna in anmälan respektive förhinder till respektive möte. Detta sker via communityn och i undantagsfall via Kanslichefen och informatören är automatiskt anmälda till fullmäktige såvida de inte meddelar annat. Johan Dahlbäck Talman Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats mobiltelefon besöksadress postadress org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

7 SIDA 2 (3) Möte Kårfullmäktige sammanträder enligt stadgan. Preliminära sammanträdesdatum bestäms i början av varje verksamhetsår och distribueras till kårfullmäktige. Definitiva datum anges i kallelsen. Möten ajourneras för kvällen vid tidpunkt enligt kallelse och återupptas nästkommande söndag eller då kårfullmäktige beslutar. Val till kårfullmäktige Efter genomfört val skall information om namn, sektion, mandatperiod, e-postadress, adress, telefonnummer och mobiltelefonnummer lämnas till talman. För att ledamot ska kunna införas i röstlängden skall ovanstående vara talmanspresidiet tillhanda senast dagen innan första KF i ledamotens mandatperiod. Utöver detta skall valnämndsprotokoll lämnas till talman för godkännande av kårfullmäktige. Om ledamot saknar godkänt valnämndsprotokoll fråntas denna rösträtt om kårfullmäktige så beslutar. E-postlista För att underlätta vårt arbete har kårfullmäktige en e-post lista där relevant information för kårfullmäktige publiceras. För att komma med på denna lista skall man anmäla detta till talman. Avgående ledamot som ej längre önskar få e-post ang. KF skall anmäla detta. Flera sektioner har egna e-postadresser för förtroendevalda. Då skall förändring anmälas till respektive sektionsansvarig.

8 NYMBLE KF-VAL FOR DUMMIES Ordinarie val 1. Inse att sektionen ska välja. 2. Kom fram till när ni vill ha valet klart (senast den 15 maj resp. den 15 dec). Detta är datum 1 3. Boka in datum för inledande av valet, senast 3 läsdagar innan datum 1. Detta är datum 2 4. Kom fram till hur många mandat sektionen har att fylla. Om ni inte vet, kontakta valnämnden. 5. Kontakta valnämnden för att boka in två representanter till datum Ordna en röstlängd genom att kontakta kårstyrelsen senast en vecka innan datum Ordna en valurna, sådan kan bokas hos kårstyrelsen om sektionen inte har en egen. 8. Gå ut med nomineringsanmodan på lämpligt ställe (sektionens anslagstavla och hemsida t.ex.). Datum för när anmodan senast ska utgå är ej stadgat, dock kan anses att reglerna ej bör vara mildare än för fyllnadsval. Följaktligen så bör anmodan gå ut senast 10 läsdagar innan datum Ta in nomineringar och ordna valsedlar Datum 2: öppna urnan 2 och inled valet. Låt endast de som står med i röstlängden rösta. 11. Vänta med urnan på lämplig plats (sektionslokal, SM, obligatoriska föreläsningar etc.) 12. Datum 1: stäng urnan Lämna över urnan till valnämndsrepresentanterna som räknar rösterna och fyller i röstprotokollet. 14. Rapportera in de valda ledamöternas/suppleanternas namn, telefonnummer, adress, e-post till talman. Hantering av vakanser 1. Inga kandidater alls finns till ordinarie val Urnval kan ej hållas Håll fyllnadsval Ej tillräckligt med kandidater finns till ordinarie val Håll urnval med existerande kandidater Håll fyllnadsval. 3. Ledamot/Suppleant vill sluta. 1 Se Om valsedlar 2 Kontrollera att urnan är tom, stäng locket och lås. 3 Valet avslutas, inga fler tillåts rösta. 4 Se Fyllnadsval

9 SIDA 2 (3) 3.1. Ledamoten/Suppleant begär skriftligen entledigande från talman 3.2. Håll fyllnadsval. Fyllnadsval 1. Inse att ni måste fyllnadsvälja 2. Kom fram till när ni vill ha valet klart. Detta är datum 3 3. Boka in ett Sektionsmöte senast datum Kontakta valnämnden för att boka in två representanter till datum Gå ut med nomineringsanmodan på lämpligt ställe (sektionens anslagstavla och hemsida t.ex.) senast 10 läsdagar innan datum Genomför valet under överinseende av valnämnden på Sektionsmötet. 7. Rapportera in de valda ledamöternas/suppleanternas namn, telefonnummer, adress, e-post till talman. Om valets giltighet För att urnvalet ska vara giltigt så krävs minst 10 röstande. Om antalet röstande i ett urnval understiger 5 % av antalet röstberättigade så ska valnämnden i samråd med sektionen inkomma med en skriftlig motivering till varför KF ska godkänna valet. För att ett fyllnadsval ska vara giltigt så krävs att sektionsmötet är beslutsmässigt, d.v.s. minst 10 närvarande. Om valsedlar Följande är ett råd till hur man genomför valet och konstruerar valsedlar. Inget av detta är stadgat och det står sektionerna fritt att använda andra alternativ så länge de är demokratiska. En exempelvalsedel bifogas. För fall där mandatet är knutet till en specifik post på sektionen 1. Skriv posten på valsedeln (med KF-ledamot (-suppleant) noterat bredvid) 2. Skriv namnen på alla kandidater under med en liten ruta bredvid varje. 3. Alla sektionsmedlemmar får sätta ett kryss. 4. Kandidaten med flest antal kryss blir vald. För fall där mandatet ej är knutet till en specifik post på sektionen 1. Skriv KF-ledamot (-suppleant), antal (#) på valsedeln 2. Skriv namnen på alla kandidater under med en liten ruta bredvid varje. 3. Alla sektionsmedlemmar får sätta # kryss 4. De # kandidater med flest antal kryss blir valda.

10 SIDA 3 (3) VALSEDEL KF-VAL Q-SEKTIONEN (4 MANDAT) Sektionsordförande/KF-ledamot (Sätt ett kryss) Ture Teknolog Meg Aloman Osquar Oscarsson Vice sektionsordförande/kf-suppleant (Sätt ett kryss) Osqulda Oscarsson Q. Arne VALén TLA/KF-ledamot (Sätt ett kryss) Barbara Roberts Sally Bowles Roxie Hart KF-ledamot (2 st) (Sätt två kryss) Julia Flyte Boy Mulcaster Anthony Blanche Charles Ryder KF-suppleant (3 st) (Sätt tre kryss) Johan Mjällby Mats Rubarth Daniel Tjernström Jimmy Tamandi Derek Boateng

11 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 3 av 12 Kårstyrelsens rapport till 0506-KF-07 Referensgrupp för Karriärcenter, KTH Alumni och karriärserice Johnny och Emma har diskuterat uppdelning och samarbete THS - Karriärcenter med Marie Magnell. Ellen och Emma har träffat Karriärcenters Sanna Selvehed och nyanställde Krister över lunch. Marie har blivit chef för enheten Alumni och Karriärcenter, Krister tar över efter henne. Företagskontakt Arbetsmarknad och företagskontakter Emma har varit på CHARM och pratat med några företag, samt hållit kontakt med företag om Tema Näringsliv. Emma har fikat med ABB:s studentkontakt. Ganska många företag av typ bemanningsföretag och liknande ringer och mailar om att komma i kontakt med studenter. Även lite andra hör av sig, om diverse olika saker. Lämpliga saker bollas vidare till sektionerna. KTH-studenters anställningsbarhet Emma har varit på ett par möten med Folke mfl om en självutvärdering som KTH kommer genomföra i samarbete med Vinnova under våren, en sk Peer review. Har också suttit med på den första heldagssessionen, om kommersialisering av forskningsresultat. Kommer vara en av de som frågas ut när fokus vänds mot näringslivssamverkan i grundutbildningen den 27/4. Emma är inbokad på fakultetsnämndsmöte den 14 mars för att presentera sin/kårens syn på samverkansfrågan på grundutbildningsnivå. Var med på förmöte. FN verkar ha mycket att göra, samt att man verkar vilja avvakta Eric Giertz utredning. Inför detta har Emma läst på en del, lämpliga delar av den nyligen ankomna HSV-rapporten, en samverkansutredning från KTH mm. Emma har varit på lunchseminarium om internationalisering på hemmaplan med näringslivsfokus. Intressant, resulterade i en del nya idéer. Hon har apropå detta diskuterat lite med Frida och chefen för Internationella kansliet om att arrangera föredrag med företag i anslutning till mässan om utbytesstudier till hösten. GruSam-projektet rullar vidare. Emma har varit med på ett par intervjuer med insatta på skolor/institutioner/avdelningar. Samordning av arbetsmarknads- och näringslivsfrågor Emma har träffat Emilia från A, nytillträdd med ansvar för information, marknadsföring, kontaktperson för praktik mm. Hon har även träffat Frida på CL och diskuterat hur de ska dra igång sin PR- och arbetsmarknadsverksamhet. Roligt! Emma har suttit med på A5-möte (ansvarig5-möte) för Armada samt med Eventgruppen om gästföreläsningar i samband med Armada, för att ge sin syn och komma med tips/idéer. Företagsansvarig Martin medverkade på AR, och uppmaning har gått ut till sektionerna om att skicka företagsönskelistor. Emma har varit på LAVA-gasque och KAKA-gasque för att tacka av å kårens vägnar. Har även varit runt lite på mässorna. Strategi och organisation för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor Tema Näringsliv är nu så gott som genomfört (förutom ett par utvärderingar), med blandat resultat. Rent ekonomiskt kommer vi tjäna i princip ingenting på det. Det har tagit mycket tid. Responsen från studenterna är att det är ganska få (lite varierande beroende på event och marknadsföring) som anmäler sig och kommer på arrangemangen, men de som kommer verkar tycka att det är bra. Emma kommer dokumentera det grundligt för eventuellt efterträdare, den som är intresserad kan få läsa mer där. Emma fortsätter fundera över strategi, och tänkte lägga sina tankar så här långt på communityn vid tillfälle. Fråga gärna om ni undrar. Emma har suttit ett par timmar på näringslivssamverkan och undersökt deras företagsdatabaser, för att kolla de möjligheter som finns med dem. Emma har tillsammans med David Vuorio träffat Claudia, och kommer att träffa henne en gång till innan KF. Armada ekonomi Bolag och ekonomi Mårten, Anna och Ellen har tittat närmre på Armadas budget - både viss uppföljning från förra året och planering inför nästa år. Det ser positivt ut för Armada.

12 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 4 av 12 Budget, THS Budgetarbetet har så smått kommit igång och är kontinuerligt pågående. Bostadsdelegationen, kontaktperson för THS representant är Karolina Öström. Bostäder Forskarutbildningsfrågor Forskarutbildning Doktorandsektionen har en tid arbetat med frågan om att anställa ett doktorandombud som kan arbeta med konkreta fall rörande doktoranders rättigheter och studie- och arbetssituation. Detta diskuterades på förra KSm, då KS gav sitt gillande. Ett möte kommer att hållas mellan Dr, KS och KTH inom en snar framtid. KTH har från HSV fått den preliminära rapporten från bedömargruppen för utvärdering av den teknikvetenskapliga forskarutbildningen för faktagranskning. Tyvärr verkade rapporten inte alls hålla samma nivå som den om civilingenjörsutbildningarna, och KTH:s svar var starkt kritiskt. Detta är tråkigt för oss, då rapportens värde för vårt arbete gentemot KTH är direkt relaterat till hur hög kvalitet den håller. Datordrift i Nymble Förvaltning av Nymble och Osqvik Jon och Emma ska äntligen få träffa potentiella datorsponsorer och diskutera möjliga samarbetsformer. En inte orealistisk gissning är att THS kommer ha en ny datorpark lagom till sommaröverlämningen. Förvaltningsplan Fredrik har börjar läsa igenom det som finns idag och börjat tänka på ändrade formuleringar av gällande reglementen. Kårhuset Nymble Ett förråd för kårrevisorerna alla papper har tagits fram nu skall de endast flytta de böcker som står där idag. Arbetet med miljöstationen har äntligen gått framåt och under vecka 11 planeras möte med Rolf Eppens för att att vidare diskutera de befintliga ritningarna. Den nya bardisken i Kröken har blivit eftersatt under hösten men detta är nu åtgärdad och uppfräschningen av bardisken är igång. Den har oljats in ett flertal gånger och det kommer att fortgå under våren. Lokalbokningar Mårten och Fredrik har börjat att titta på uthyresprissättningen av Osqvik, för att försöka hitta en mer attraktiv prissättning. Databasen, kårstyrelsens Informationsfrågor Jon har skapat en ny permanent arbetsuppgift: Bolognaprocessen. Där kommer Jon, Helena och deras efterträdare i åtminstone två generationer att rapportera om allt som har att göra med, just det, Bolognaprocessen. Detta inkluderar sådant som övergång till ECTS-betyg och -poäng, förlängning av civing- och arkitektutbildningarna och hur KTH egentligen ser på kandidatexamen. KTH Öppet Hus Helena ägnade uppskattningsvis en dryg arbetsdag åt att fixa och planera inför detta. Söndagen den 5:e och måndagen den 6:e ägde det hela rum. Kårstyrelsen och Frida bemannade (inte alla samtidigt ) THS bord där det fanns Osqledaren, Osquariana och karameller med adressen till hemsidan. Det var relativt glest med besökare till just det bordet, men de som kom verkade nöjda. Fyra gånger under de två dagarna höll Jon och Helena ett halvtimmeslångt seminarium på temat "Studier och studentliv" alltså hur det är att plugga på KTH. Uppskattningsvis lyssnade totalt 100 personer på det och en del intresserade frågor ställdes. Det vidare arbetet med denna punkt går ut på att tillsammans med alla andra som var med utvärdera årets upplaga. Helena funderar en del på hur man t.ex. skulle kunna gör det mer levande - studentliv kanske med några av kårföreningarna eller liknande. Sånt blir nämligen väldigt torrt att bara prata om. Åsikter är hemskt välkomna!

13 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 5 av 12 Internationella frågor Internationell utbildningspolitik Helena har så smått börjat sätta sig in i det som ska behandlas på Nordtekmötet (Nordtek är ett nätverk för rektorerna vid de tekniska universiteten i Norden, dock finns det studenter med vid mötena också) i juni. Fanborgen Kontaktperson i styrelsen för Olof, FA och vfa har haft kontakt med leverantörerna av THS nya standar och har fått ett datum då det ska vara sluttillverkat. Kårföreningar Zanîn, en kurdiskförening och KTHSS, en seglingförening har blivit godkänd som fristående. Kårprojekt Olof har tagit över att kolla upp vissa saker kring de internationella studentprojekten, inför ett eventuellt samarbete med HHSS, som Emma har diskuterat med HHSS och rapporterat om tidigare. Sektionskontakt CL-sektionen Helena planerar att gå på sektionens SM 27/3. Sektionskontakt Flygsektionen Emma närvarade och svarade på frågor om civilingenjör 200p med mera på Flygs öppna styrelsemöte 1 mars. Sektionskontakt Fysiksektionen Karolina har äntligen lyckats boka in en lunch med Fysiks styrelse. Sektionskontakt Industriell ekonomi-sektionen Anna har mailat lite med Richard i I:s styrelse. Sektionskontakt Ingenjörssektionen Kista Anna har haft en del kontakt med IsK:s ordförande ang. diverse saker. Sektionskontakt Ingenjörssektionen Telge Emma träffar och diskuterar med Birger av och till, då han närvarar på AR bland annat. Dock väntar hon fortfarande på att få åka ned på styrelsemöte eller liknande. Sektionskontakt Medieteknik Emma har fört ganska mycket diskussion med Alfred inför sektionsmöte. Olof och Jon gick på Medias extra sektionsmöte 23/2. Teambuilding för kårens heltidsarvoderade Kårfunktionärernas arbetssituation Arvoderadegruppen har varit och åkt mini-motorcykel och go-cart med varierande resultat. Mångfalds- och jämlikhetsfrågor Mångfald och jämlikhet Arbete med Tema: Jämlikhet 2006 fortskrider. Ännu är inte hela schemat eller finansieringen färdigt men förhoppningsvis blir detta klart under vecka 11. Fredrik anordnade ett seminarium under mottagningsinternatet om jämlikhet och mångfald. Den 28 februari anordnade Fredrik tillsammans med JämO en likabehandlingsutbildning för JR, OR och UR. Utbildningen behandlade mest likabehandlingsplaner, nästa gång skall vi försöka göra den mer anpassad för behoven vid KTH.

14 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 6 av 12 Organisatoriska frågor Delade studenter med SöderS Första omgången studenter är inlagda databasen till stor del tack vare Gittan på KårX som har hjälpt Anna med detta. Anna har varit och pratat med Margareta Poovi som är LADOk-administratör och har tittat på omständigheterna kring hur de delade studenterna skrivs in. I dagsläget finns det ingen smidig lösning för detta. KTHs årsredovisning, bilaga till Årets bilaga är färdig, fastställd och inlämnad. Positiv respons har mottagits både från gamla kårarvoderade och KTH. Kårfullmäktigeansvarig Olof och talman har sammanställt en val-faq för att underlätta sektionernas val till KF.Vidare har Olof korrektur läst stadgeförslaget och överlämnat sina kommentarer till revisionsgruppen. Styrelseöverlämning Olof har börjat grovplanera inför juniöverlämningen. Verksamhetsplan, uppföljning av KS har börjat att i detalj checka av progressen av VP:n. Verksamhetsrevisorernas roll Ekonomirådet har diskuterat revisionen och en följdmotion till stadgeändringsförslaget kommer till KF. Åsiktsdokument, THS Åsiktsdokumentet är klubbat och klart. Olof avvaktar justering av KFprotokollet innan han tänker inleda den språkliga granskningen. Samordna extern representation Besökta arrangemang inkluderar bl.a. MFs amphioxgasque & HumF/NF-balen Presidiefrågor Serveringstillståndsfrågor Programverksamhet Karolina har träffat Samhällsbyggnadsektionens Klubbmästeri som hade frågor ang. sin ansökan om permanent serveringstillstånd. Dessutom har båda delarna av STAD-utbildningen passerat och allt gick bra även om Karolina inte kunde närvara under den senare delen av den försat kvällen p.g.a sjukdom.

15 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 7 av 12 Representation Fakultetsnämnden FN, KTH Jon deltog i FoFU:s sammanträde den 22/2. Ovanligt många för studenter viktiga frågor behandlades, däribland individuella studieplaners kvalitet, handledarutbildning och huruvida ett stipendium ska ges till grundutbildningsstudenter eller för att finansiera forskarstudenter. I den sista frågan drev Jon och Niklas (Dr) en hård linje med påpekandet, att KTH:s officiella hållning är att doktorandanställning är den förordade finansieringsformen för alla forskarstudenter, varför ett inrättande av ett nytt stipendium för ändamålet vore mycket märkligt. De fick medhåll från resten av utskottet. Jon och Helena var på Grundutbildningsutskottets sammanträde 23/2. På mötet behandlades bland annat KTH:s etiska poilcy, två ansökningar om att få använda antagningsprov för urval, lägesrapporter från ett par projekt av varierande art och förberedelser inför nästa möte som helt ska ägnas åt ma(gi)sterutbildnignarna, deras övergång från 60 till 80 poäng och kvalitetssäkring av detta. Helena har jobbat mailledes med den s.k. Grupp 2 (magisterutvärderingen) och det har kommit in flera hundra svar på den enkät som gått ut till studenter och alumner. Viktigt och roligt! Helena har varit på möte med Folke Snickars, Annika Vänje och Niklas Adamsson (som en undergrupp/projektgrupp till FN:s kvalitetsgrupp) inför besök som ska genomföras på skolorna under våren där det ska diskuteras kvalitetsarbete och goda exempel bland annat. Helena kommer att delta på det första skolbesöket 10/3 som går till Skolan för Arkitetktur och samhällsbyggnad, ABE. Nästa Fakultetsnämndsmöte äger rum 14/3. En av sakerna på dagordningen då är att Emma ska presentera kårens arbete med näringslivsfrågor. Som vanligt har Jon, Niklas (Dr) och Helena haft förmöte med fakultetens dekanus Folke Snickars m.fl. för att gå igenom vad det ska handla om. Denna gång var även Emma med! Internationella gruppen, KTH I-gruppen har haft möte 2/3. Riklinjer för utbyte fastställdes och arbetsgång i databasen DIAK diskuterades under mötet. I-gruppen hade ett extrainsatt möte med Studenthälsan 21/2. Under mötet diskuterades studenthälsans syn på olika "case" inom krishantering som i- gruppen arbetat fram. Jämställdhets- och mångfaldskommittén, KTH Fredrik kan tyvärr inte närvara vid JoM den 9 mars på grund av möte med Stork, RefTeC. Ledningsgruppen Karolina och Helena har varit på två ledningsgruppsmöten sedan förra rapporten till KF. Dessa har bland annat handlat om hur skolorna tänker runt rekrytering och strategier att nå utbildningstaket. Värt att notera kan vara att skolcheferna har fått i uppdrag att komma med förslag som ska leda till fler tagna poäng för studenterna under Reftec, ARG ARG har haft Utvecklingskonferens i Uppsala 8 mars. På förmiddagen fokuserade man på utvärdering av arrangemangen under året mm med de deltagande företagen. Eftermiddagen ägnades åt temat "Högskoleingenjörens roll på arbetsmarknaden" (som Emma var ansvarig för och förberett), vilket föll mycket väl ut för både deltagande företag, de sju deltagande högskoleingenjörerna och ARG. Frågan är bara hur det ska följas upp på hemmaplan. Emma funderar. ARG hade även möte dagen efter. Där diskuterades hur man vill jobba, ansvarsfördelning av halvårets verksamhetsplan, hur man kan använda VARG (Veteran-ARG, gamla ARG:are), hur man vill arbeta med Reftec mm. Samt en sak jag inte vill skriva i rapporten, muntlig rapportering. ARG har även sedan förra rapporteringen haft ett kort möte i Gbg, i samband med CHARM, och stämt av inför utv.konferensen. Reftec, IOR Helena håller på och planerar för fullt för 23-24/3 då de internationellt ansvariga från de andra sex stora teknologkårerna kommer till Stockholm. En del av mötet kommer att hållas tillsammans med URK, men IOR ska bland annat gå på lunchseminariet "Internationalisering och språkfrågan". Reftec, KORK KORK i Uppsala var riktigt lyckat och produktivt. Alla KORK:are närvarade. En första planering av sommaröverlämningen framarbetades och har skickats ut på remiss till arbets-grupperna. Reftecs syfte diskuterades ingående. Arbete med en avsiktsförklaring för Reftec inleddes och ett utkast producerades som under våren ska upp för beslut. Tanken är att en gång för alla göra slut på evighetsdiskussionen om vad Reftec är och bestämma sig. Kårobligatoret diskuterades ingående och KORK:arna spånade dels olika scenarion som kan hända rikspolitiskt och dels hur kårerna kan agera för att lösa de eventuella problem som kan uppkomma vid en modernisering av obligatoriet. Reftecs stora pris tilldelades efter lång debatt INUG, på nominering av THS. Reftec, URK Helena håller på för fullt och planerar inför mars då de utbildningsansvariga från de andra sju stora teknologkårerna kommer till Stockholm för möte med URK. Bland annat kommer det att bli ett besök på HSV för att träffa Aija som har varit ansvarig för civlingenjörsutvärderingen.

16 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 8 av 12 Reftec, VORK Vork har på senare tid pratat kårbokhandlar. Det är mycket intressant med de andra kårernas perspektiv. Rektorsgruppen, KTH Helena fortsätter gå på rektorsgrupp varannan måndag. De senaste gångerna har bl.a. förlängningen av civilingenjörsutbildningen varit på tapeten. SSCOs styrelse, kontaktperson för Olof har varit i kontakt med styrelserepresentanterna inför SSCO:s nästa styrelsemöte. Bl.a. Fanborgsremissen behandlades. Universitetsstyrelsen US, KTH US sammanträdde 20/2. Frågor som behandlades var bl.a. KTHs årsredovisning och budgetunderlaget. Studerandeinflytande Studerandeinflytande 16/2 var Helena med på ett skolråd med CSC-skolan. Efter det har följt, och kommer att följa ytterligare diskussioner kring hur de kan jobba vidare. Huvudskyddsombud, THS Karolina har fått rapport från Skyddsrond i mekaniks labbsalar. Studiesociala frågor Information angående säkerhet och integritet på KTH Karolina har även deltagit vid den andra delen av utbildningen till Diplomerad festansvarig. Krishantering Karolina har träffat Studenthälsans referensgrupp och diskuterat frågan om en omsorgsgrupp för studenter. Samordning och samarbete mellan sektioner under mottagningen Karolina har börjat ta in bokningar för platser och lokaler från de olika mottagningarna under augusti. Detta bör var klart innan KF. Utbilda phösare Helgen februari hölls mottagningsinternatet. Allt gick som förväntat och Karolina är nöjd. Mottagningsansvariga från all sektioner fick utbildning i och om bland annat ledarskap, alkohol, droger, jämställdhet och mångfald, säkerhet och funktionshinder. Karolina har även hållit sitt andra mottagninsgråd, den största frågan som kom fram var frågan om ett kårn0llehäv. Arbetsmarknadsrådet, THS THS grupper och råd AR4 hölls 1 mars, nästa kommer hållas 6 april. Emma ska arrangera en dag, kväll och natt på Osqvik 31 mars för alla som arbetar med näringslivsfrågor på respektive sektion. Detta planerades för. I övrigt diskuterades hur man arbetar med resten av sin sektion vad gäller företagsfrågor (hur man samordnar det) mm. Sandra Hammarstrand höll motsvarande säljutbildning som i höstas. AR är välbesökt, roligt. Ekonomirådet, THS Ekonomirådet sammanträdde den 2 mars. Bl.a. tittades det på sektionernas deklarationer och diskuterades kring en följdmotion till stadgeförslaget. Idrottsrådet, THS Emma höll råd 13/2, bra uppslutning från sektionerna. Schemat för våren ser ut som följer: Basket 18 mars Ultimate Frisbee 23 april Fotboll helgen 6-7 maj M och Media arrangerar basketen, de har gjort ett bra jobb. Emma har råddat lite med hallar mm, och suttit i telefonkö till idrottshallsbokningen för Stockholm stad.

17 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 9 av 12 Kvalitetsgruppen, THS Kvalitetsgruppen hade möte den 10/3 och förde en allmän diskussion om ett antal kvalitetsfrågor. Deltagarna var engagerade, och de sista gick inte förrän på en fredagkväll. Nästa möte hålls sista veckan i mars. Mottagningsrådet, THS Karolina håller just på att lägga upp planeringen av MR2. Hon kommer låna in Fredrik och Frida för att kunna diskutera Jämlikhet mångafald och hur man får in utbytsestudenter i aktiviteterna. Ordföranderådet, THS OR har tillsammans med JR & UR varit på en utbildning om likabehandling hålld av JämO. OR har också tillbringat en helg ute på Osqvik för att lära känna varandra bättre ch skapa grunden för ett närmare samarbete mellan sektionsordförande. Ortsektionsrådet, THS Terminens första ortsektionsråd kommer att äga rum 21/3. Det har inte varit helt lätt att boka in en kväll som inte krockar med andra möten av vikt för sektionerna eller Helena - men nu är det ordnat. Utbildningsrådet, THS 28/2 var UR samlokaliserat med OR och JR för en likabehandlingsutbildning som en kille från JämO höll i. Det gav säkert en del ny fakta till många. Nästa UR äger rum 4/4 och en liten påminnelse om att rådet är öppet för alla intresserade och inte bara de som har utbildningsposter på sin sektion kan vara på sin plats. Välkomna! Bolognaprocessen Utbildningsfrågor [Det här är en ny punkt som kommer att behandla allt det som Mats Hanson så fint benämner "HT07-problematiken". Det är en rad förändringar som ska genomföras i och med 1:a juli Det rör sig om t.ex. Civlingenjörsutvärderingen och annat som följer av att propositionen "Ny värld, ny högskola" och den efterföljande examensordningen blir klara, men också KTH-lokala initiativ såsom ECTS-betyg.] Helena jobbar vidare med ECTS-projktet. I det tillhör hon den s.k. huvudprojektgruppen tillsammans med Mats Hanson, Mats Boij och Barbro Malmström. Under denna finns i dagsläget ett knappt tiotal olika delprojekt. 23/2 träffade tidigare nämnda grupp ledarna för en del av delprojekten (främst div. GA) och stakade ut riktningen för det hela tydligare. Helena är hoppfull om att det kan bli ett riktigt bra och konstruktivt arbete. Den 23/2 beslutade riksdagen slutligen om utbildningsutskottets betänkande rörande högskolepropositionen. Därmed är det bland annat bestämt att utbildningen framöver kommer att vara indelad i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, att det kommer att finnas en masterexamen på 80 poäng (med en grundnivåexamen som förkrav) och att civilingenjörs- och arkitektutbildningarna i framtiden ska vara femåriga. Fakultetsnämndens Arbetsgrupp 1, i vilken Jon ingår, kommer inom kort att inleda diskussioner om hur KTH ska hantera förlängningen av dessa utbildningar. Högskoleverkets kvalitetsvärdering av KTH Rapporten från HSV:s civilingenjörsutvärdering har kommit. Denna 260 sidor långa skrivelse, som även finns i en kortversion, finns att tillgå på Högskoleverkets hemsida Helena har läst det som är av vikt, dvs. allt utom de lärosätesspecifika delarna som är till de andra tio lärosätena. Överlag tycker HSV att det är god kvalitet på civlingenjörsutbildningarna i Sverige. Många av problemen som tas upp gäller generellt över alla lärosäten. Det handlar t.ex. om dålig näringslivsanknytning i utbildningen. KTH för överlag goda betyg. Ett område som lyfts fram som extra bra är internationaliserinsarbetet: "Bedömmargruppens samlade intryck av internationaliseringsarbetet på KTH är att det är utmärkt." avslutas texten om det. Titta gärna på sammanfattningen av rapporten och då kanske särskilt på det som är skrivet om just ert program. De brister som lyfts fram är utmärkta att använda som påtryckningamedel mot skolan för att få till en förändring. Helena diskuterar gärna detta med de som är intresserade! Ingenjörsrollen [Emma har tagit över denna punkt] Hur jobbar man med en sådan här fråga? Finns det intresse av seminarier, föredrag och liknande? Emma funderar över att bjuda in någon från IVA:s projekt "Framtidens näringsliv" för föredrag under våren. Intressant? Kvalitetsprojekt: språkliga förmågor Det har kommit in enkätsvar från de flesta grundutbildingsansvariga (GA) om läget ute på de olika skolorna. Gruppen, bestående av Åsa Gustavsson (från fakultetens kansli - rekors planeringsenhet), Eva Malmström (lärarrepresentant i Grundutbildningsutskottet) och Helena håller nu på och samanställer sin rapport med förslag på förändringar och åtgärder på området. Det handlar dels om tydligare riktlinjer till KTH-handboken men också om satsningar på utökad språkundervisning för lärare och studenter.

18 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 10 av 12 Rekrytering För infomation kan här sägas att vid den första ansökan av internationella ma(gi)sterstudenter från utanför EU / Europa så hade antalet ansökningar ökat med ca. 80% från 2000 i fjol till 3600 i år. Bortfallet är sedan stort, men det är anmärkningsvärt med en sådan ökning av intresserade! Kontakthjälp till myndigheter och staden Övrigt Den 23:e februari och den 1:a mars hölls vårens omgång av STAD-utbildningen. LAFA (kondombeställningar) Större delen av kondomlagret har förflyttats till kårx, då det endast har varit fåräknade som vågar komma och hämta i kårstyrelserummet. Så gå till KårX och hämta! Teknik-SM Kvaltävlingen hölls kvällen 21/2, Emma råddade. Alldeles för få KTH-lag var anmälda, 8 st (att jämföras med Chalmers 36 st). Emma funderar mycket över vad detta kan bero på, och tror att det till del kan härledas tillbaka till någon sorts allmän nedgång i KTH-anda och KTH-gemenskap. Till nästa år ska marknadsföringen ske tillsammans med KTH är en av Emmas idéer. Tre stycken lag gick dock vidare till semifinal i Luleå (varav ett är ett kemitekniklag!). Övrigt för ordförande Olof har tillsammans med KTH-folk träffat representanter för Sthlms stad för att se vad vi kan göra för varandra. Han har varit på Medias sektionsmöte. Olof och Anna har träffat bl.a. SUS för att diskutera en kampanj om bostadsfrågor. Har vidare träffat Stockholms filmfestival för att diskutera samarbete under hösten. Han har också tagit en hel dag ledigt. Övrigt för styrelseledamot förvaltning Fredrik har legat sjuk i 3 dagar sedan KF 6 samt varit ledig 2 dagar under vecka 9 för ett styrelsemöte med SFS. Övrigt för styrelseledamot näringsliv Emma har tillsammans med övriga styrelsen presenterat sig på Mottagningsinternatet, samt i samband med detta lyssnat på intressant föreläsning om grupprocesser och ledarskap. Emma har varit på Nobelutvärderingsträff och fyllt i enkät. Emma har skrivit en ~debattartikel till Osqledaren om att tänka på framtiden och en artikel tillsammans med Frida till Osqledaren om kulturell kompetens. Emma har träffat KTH Innovation för att presentera varandras verksamheter, samt för att diskutera seminarieserie Doktoranden som entreprenör under våren. Övrigt för styrelseledamot utbildning 1 Helena har träffat Barbro Malmström på Centrala Studievägledningen (ESS) och utvärderat den föreläsning i Studievanor som brukar ges till årskurs ett. Erik, Jon och Helena var med på en sådan i höstas och utifrån det diskuterades nu hur denna kan utvecklas för att bättre passa våra studenter. Runt jul var det många "enskilda ärenden", studenter med problem av olika slag. Detta verkar ha lugnat sig, vilket är skönt! Helena har ägnat en del tid sedan förra gången åt att tillsammans med kårstyrelsen, delar därav eller själv sprida information till möjliga efterträdare och intresserade om hur det är att vara heltidsarvoderad på THS. Helena var, tillsammans med bl.a. Frida och Emma, på det tredje seminariet i serien "Internationalisering på hemmaplan". Intressant, även om det mest tog fram allt som kåren redan gör bra. Nu planerar Helena för det fjärde seminariet tillsammans med Ramon Wyss. Helena har, tillsammans med Jon, träffat Sara från Osqledaren och pratat om förlängningen av civilingenjörsutbildningen till 200 poäng. Håll utkik i nästa nummer! Helena har också tillsammans med resten av arvoderadegruppen ägnat sig åt trevligheter så som middag med Sqvalpstaben och temabuilding. Övrigt för styrelseledamot utbildning 2 Jon har varit på förmöte inför Stockholms stads andra studentråd. Tillsammans med SSCO, SUS och HHSS diskuterades vad som hänt sedan det höstens möte och vad vi vill ta upp denna gång. Frågorna tycks huvudsakligen bli bostäder (under såväl som efter studietiden), ett gemensamt upprop för att (stockholms)studenternas ekonomiska situation måste stärkas (med fokus på att bostadsbidragssystemet ska göras om), studentrabatter i kommunal verksamhet, kontaktvägar mellan kårerna och staden samt samverkan mellan akademin, staden och näringslivet. Övrigt för styrelsen Kårstyrelsen har varit ute på mottagningsinternatet och presenterat sig. Större delen av arvoderadegruppen har varit och umgåtts med SquVALpstaben. Avgående delar av styrelsen har i puben suttit och svarat på frågor om det stundande valet och jobbet i styrelsen.

19 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 11 av 12 Övrigt för vice ordförande Anna har varit på Kårpresidieträff på Socialhögskolan. Anna har hållt i en ekonomiutbildning öppen för alla THS:are.

20 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 15 av 18 Mårten Dahlbergs rapport till 0506-KF-07 Ekonomi (KC) Budgetarbetet är igång. KF kommer att fatta beslut om budget på KF 9. Bolag och ekonomi Nymble (KC) Förvaltning av Nymble och Osqvik SITA har konsulterats angående vårt arbete med återvinning. De "godkände" våra planer på en miljöstation bredvid lastkajen på baksidan. Vi har också rådgjort kring hantering av olika fraktioner, så som elavfall, icke-brännbart, brännbart, kartonger mm. Entré 19 har inte slutit till ordentligt, detta är åtgärdat så att dörren går i lås. Klotter, återigen, i puben och på toaletter. "Gärningskvinna" tagen på bar gärning. Sanering beräknas kosta kr. Problem med stopp i avloppet från Krökens toaletter. Rensat och högtrycksspolat. Hålls under uppsikt. Osqvik (KC) Ett arbete för att få Osqvik mer utnyttjat/uthyrt har påbörjats. Det kommer att innefatta marknadsföring av Osqvik gentemot medlemmar och KTH. Det kommer också att innebära att kontakter tas med organisationer/aktörer som arbetar med kolloverksamhet, lägerskolor, träningsläger mm. Övrigt Övrigt för kanslichef I mitten av februari gick avierna för kåravgiften ut. Det är fortsatta problem med kortsystemet, främst utskriften av märken. Diskussioner förs med leverantören, och de kommer att åtgärda felen inom kort.

21 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 12 av 12 THS informatörs rapport till 0506-KF-07 Informationsrummet Regelbunden utrensning av inaktuella publikationer. Förvaltning av Nymble och Osqvik Kårens anslagstavlor Inaktuella meddelanden och gamla affischer rensas ut (så gott som) dagligen. Informationsmaterial, THS Informationsfrågor Bordryttare med anledning av KS-valet har producerats för valberedningen och distribuerats. Kårbladet Kårbladet, v producerat och distribuerat. Planering för v pågår. I övrigt planeras Kårbladet till v. 15 och, efter ett ev. upphåll under påsk och Valborg, v. 19. Mediafrågor Pressmeddelande om Reftecs stora pris till INUG har gått ut till universitets- och högskoleorternas lokalpress. Pressmeddelande om osqledarredaktören Silvander har gått ut till lokalpress. Pressmeddelande om Gorav Puri som vann Diversity Challenge 2006 har gått ut till stockholmsk lokalpress. Nyhetsbrev, THS (Kårens veckomail) Ordinarie Nyhetsbrev v 11 har gått ut. Det planerade Kårbladsuppehållet under påsk och Valborg kommer inte att påverka utgivningen av Nyhetsbrevet. Pressklippsansvarig Arkivering av utsända pressmeddelanden har skett. THS sidor i Osqledaren THS sidor till nr 3/06 är under planering. Osquariana Arbetet med Osquariana är påbörjat Övrigt

22 NYMBLE OSQLEDARENS RAPPORT KF 7 05/06 Annonser Ett flertal medieföretag har kontaktats för undersökandet av hur vi skulle kunna effektivisera Osqledarens annonsförsäljning och stärka det externa varumärket. Satsningen på original-framställning fortsätter. I nummer 6 utnyttjades tjänsten av tre annonsörer. Tidningen I en önskan att utöka tidningens recensionssidor till att i framtiden även innefatta böcker, har vi kontaktat ett tjugotal svenska förlag för recensionsexemplar. De flesta av dessa har ställt sig positiva till ett samarbete. I Osqledaren #6 testades för första gången flygplatstidnings-metoden, det vill säga att varje artikel även innehöll en engelsk sammanfattning. Syftet är att göra våra internationella studenter till en naturligare del av Osqledaren, THS och det lokala studentlivet. Om mottagandet blir gott, kommer försöksverksamheten att fortsätta terminen ut. Osqledaren #7 går under temat Demokrati och skall agera som en tidig väckarklocka inför höstens riksdagsval. Utöver det kommer man bland annat kunna läsa om Reclaim KTH, ingenjörens roll i samhället och högskoleverkets granskning av civilingenjörsutbildningen. Mums. Redaktionen Ett kombinerat informations/redaktörsråd hölls måndag den 6 mars. Kallade var sektionstidningarnas chefredaktörer samt sektionernas informationsansvariga. Syftet var att dels diskutera sektionstidningarnas situation och det strategiska informationsarbetet, men även rådens fortlevnad och syften. Ett par externa skribenter har kontaktats för eventuella gästbidrag. Ett regelbundet nyhetsbrev för redaktionens medlemmar hade premiär under vecka 7. Uppbyggandet av Osqledarens, mig veterligen, första överlämningsdokument har startat. Under vecka kommer Osqledaren att ta hand om en praktikant, Marcus Axelsson från Växjö. Var god se bifogat schema för mer info. TORK - REFTEC Planeringen för en gemensam kompetensutvecklings- konferens har påbörjats. Tanken är att samla studenttidningar och delar av deras redaktion för seminarier, studiebesök, föreläsningar med mera, men även bjuda in sponsrande företag och mediebyråer för presentation av de olika tidningarna. Preliminärdatum är 4-6 maj. Mer info och fullständigt schema kommer senare. Övrigt - En redaktörsmiddag för forna chefredaktörer kommer att hållas 24 mars. - Studentkalenderschemat är färdigställt. Helen Silvander Chefredaktör 05/06 Helen Silvander Osqledaren Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

23 OSQLEDAREN PRAKTIKSCHEMA vol 1 Student: Markus Axelsson Handledare: Helen Silvander, chefredaktör Osqledaren Period: 20 mars - 7april 2006 VECKA 12 TEMA: REDAKTIONELLT ARBETE måndag 20/3 tisdag 21/3 onsdag 22/3 torsdag 23/3 fredag 24/ Morgonfika Morgonfika Studiebesök Ekonomi Utskick till Planering av? Fakturering annonsörer Osqledaren #7 Räkningar LUNCH LUNCH Lunch- LUNCH Introduktion av Redaktionen Studiebesök seminarium Rapportering Osqledaren Bilda? Inköp till och THS Nyhetsbrev red-middag Kårfullmäktige Förberedelser MIDDAG inför redaktörs- Redaktörs Kårfullmäktige middagen middag Bastubad VECKA 13 TEMA: PRODUKTION måndag 27/3 tisdag 28/3 onsdag 29/3 torsdag 30/3 fredag 31/ Morgonfika Morgonfika Morgonfika Måndagsmöte Arkivering Kårstyrelsemöte Studiebesök Egen Redaktionellt? produktion av arbete artikel LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Utställning Egen Egen Studiebesök Revision av ? produktion av produktion av? utkast artikel artikel Rapportering Kalendermöte VECKA 14 TEMA: LAYOUT & REDIGERING måndag 3/4 tisdag 4/4 onsdag 5/4 torsdag 6/4 fredag 7/ Morgonfika Morgonfika Morgonfika Morgonfika Måndagsmöte Photoshop Studiebesök InDesign Redaktionellt Illustrator? arbete LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Egen Egen Studiebesök Egen Rapportering produktion i produktion i? produktion i Utvärdering Illustrator Photoshop InDesign Korrekturläsning

24 NYMBLE RAPPORT KF 7 Armada Rapporten avser tidsperioden 11 februari tom 10 mars. Arbetet har under denna period präglats av planering av årets aktiviteter, förberedelser för samt inledande kontakt med företag. Vi har även ägnat tid åt att kartlägga de behov som finns och hur vi ska fokusera vårt arbete därefter, nedan följer en kort sammanfattning av arbetet. Inledande arbete med företagskontakt Tisdagen 7 mars anmälde sig FMV till Armada 2006 och blev därmed den första anmälda utställaren, fredagen 10 mars anslöt sig ABB. Sedan 6 mars går det att anmäla sig på Under vecka 11 kommer inbjudan skickas ut och från vecka 12 kommer företagen att börja kontaktas. Inledande planering av armada samt kringarrangemang Efter att hela gruppen samlats för att diskutera idéer har eventgruppen arbetat med att börja planera årets arrangemang. Ett preliminärt program kommer att vara klart under april. Inom logistikgruppen tittar man på kapacitet när det gäller lokaler, lunchservering och gör förberedande lokalbokningar. PR gruppen är i dagarna klar med den grafiska profilen och tittar för tillfället på idéer för att utveckla hemsidan. Budget förslag Under vecka 8 arbetade jag med att ta fram ett första budgetförslag, efter omarbetningar kommer budgeten att presenteras på KF9. Utvecklingskonferens med ARG 8 mars genomförde ARG den utvecklingskonferens som jag beskrev redan i min rapport till KF 6. Konferensens syfte är att utvärdera årets arbetsmarknadsmässor och diskutera vad som kan förbättras till det bättre. Under konferensen deltog förutom representanter för ARG ett tiotal företag och vad vi kom fram till kommer jag att kunna bifoga till min rapport KF8. Under konferensen andra del diskuterades högskoleingenjörens roll, vid denna diskussion deltog högskoleingenjörer från alla de sju tekniska högskolorna. Detta blev mycket intressant och lärorikt för alla deltagare. Besök av arbetsmarknadsmässa i Lyon För att öka antalet internationella företag på Armada besöker vi varje år några arbetsmarknadsmässor i Europa. 8-9 mars genomförs årets sista stora mässa i Frankrike, Lyon. Eftersom jag var upptagen på utvecklingskonferensen och tentorna gjorde det svårt för projektgruppens medlemmar att resa åkte slutligen Maria Udén från årets grupp tillsammans med Sandra Hammarstrand som var företagsansvarig i Armada Vid frågor eller synpunkter är ni som alltid varmt välkomna att kontakta mig! För övrigt önskar jag er en framgångsrik månad. Ellen Rova Armada 2006 Armada Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

25 THS autogenererad mötesrapport (0506-KF-07) 2 av 12 International Student Services rapport till 0506-KF-07 Aktiviteter för internationella studenter Internationella frågor Ett 40-tal internationella studenter var med på pulkaåkningen under söndag eftermiddagen 19/2. Det var jättefestligt! Framåt kvällen övergick pulkaåkningen i bastubad. En lyckad aktivitet! Guidad visning av utställningen "Stockholm 750 år" på stadsmuseet 9/3. Intresseset var oväntat stort! Guidningen var lättsam och underhållande. En heldags tur till Romme Alpin ordnades 10/3. ESN Frida har under helgen 10/2-12/3 tillsammans med två representanter från det internationella rådet varit på ESNs (Erasmus Student Network) nationella plattform och årsmöte i Örebro. Helgen var mycket givande och välorganiserad. Nästa nationella plattform kommer att hållas ute på Osqvik i början av maj. ESN träffarna känns mycket viktiga, dels för att hämta nya idéer och tankar till ISS, men också för att samordna och diskutera de projekt och samarbeten som ESN Sverige driver, bl.a. ESN Sea Battle och Rysslandsresor. Internationella frågor på KTH Frida har tillsammans med Marianne Söderlind-Persson på Internationella kansliet planerat och genomfört ett lunchseminarie för anställda vid KTH med tema "KTH- ett internationellt campus?" Frida försökte betona föreläsares roll och möjligheter att inspirera teknologer till kulturella erfarenheter och kontakter. KTH är ett internationellt universitet, men alltför få, både teknologer och anställda, utnyttjar de möjligheter som det för med sig. Internationella gruppen, KTH Representation I-gruppen har haft möte 2/3. Riklinjer för utbyte fastställdes och arbetsgång i databasen DIAK diskuterades under mötet. I-gruppen hade ett extrainsatt möte med Studenthälsan 21/2. Under mötet diskuterades studenthälsans syn på olika "case" inom krishantering som i- gruppen arbetat fram. Internationella rådet, THS THS grupper och råd Årets andra internationella råd hölls den 1/3. Under rådet pratade vi bl.a. om den en fadderträff som kommer vara under våren, inspring i årskurs ett och två för att informera om möjligheterna att vara fadder och hur de internationellt ansvariga på sektionerna och de internationella koordinatörerna på skolorna kan dra nytta av varandra. Övrigt för ISS Övrigt Frida har varit med på både samhällsbyggnads och kemis arbetsmarknadsdag. Under temat "Utveckla din internationalla kompetens " har möjligheterna med att vara internationell fadder och att vara med i projektet "Tandem Language Learning" marknadsförts. Frida har tillsammans med Emma från KS skrivit en artikel till Osqledaren om kulturell kompetens. Fridas syfte med artikeln var att motivera svenska studenter vid KTH till kulturella möten och erfarenheter.

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-01-26 Adress: Hemma hos Aisan Styrelsemöte nr 9, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-01- 26 Tid: 18.11 20.27 Närvarande: Kajsa Lundgren (PAS), Emma

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

6 Mötets högtidliga avslutande SIDA 2 (2)

6 Mötets högtidliga avslutande SIDA 2 (2) Nymble 2006-04-13 Föredragningslista KF8 2005/2006 Kårfullmäktigemöte 8 Datum 2006-04-18 Tid 18.00-23.00 Plats Nya Matsalen, Nymble * = bilaga finnes, =extern bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

Föredragningslista 2011-09-27

Föredragningslista 2011-09-27 S E K T I O N S M Ö T E 1. Formalia Föredragningslista 2011-09-27 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Föredragningslista KF1 2005/2006

Föredragningslista KF1 2005/2006 Nymble 2005-09-27 Föredragningslista KF1 2005/2006 Kårfullmäktigemöte 1 Datum 2005-10-03 Tid 18.00-23.00 Plats sal E3 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande*

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande tillika sekreterare... 2 Kassör... 2 Kommunikationsansvarig tillika webmaster... 3 Ledamot med ansvar för studiefrågor...

Läs mer

Lina Johansson valdes till mötesordförande. David Grimfors valdes till mötessekreterare.

Lina Johansson valdes till mötesordförande. David Grimfors valdes till mötessekreterare. THS Fysiksektionen STYM3/05 050405 1(5) PROTOKOLL Mötets art: STYM 3 Datum: Tisdag 05 April 2005 Tid: 17.07 Plats: Fockrummet Närvarande: Lina Johansson, Ordförande David Grimfors, Kassör Georgios Dimitriadis,

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016. Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2015 - juni 2016 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter.

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 02 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-07-27 Tid: Kl. 16.40 18.27 Plats: Studenternas Hus Kallade: Styrelsen, arvoderade, verksamhetsrevisorerna, Patrik Andersson Närvarande: Ulrika

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson Protokoll Datum: 2012-05-22 Tid: kl. 9.00 11.00 Lokal: D521 (Södra huset, hus D, plan 5) Närvarande: Alona Anderberg Andreas Bengtsson Jorunn Nilsson Jennifer Larsén Olof Pettersson Anna Wallgren Maria

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer