SFI-verksamheten. SFI språkutbildning och / eller integrationsinsats? Utredning om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SFI-verksamheten. SFI språkutbildning och / eller integrationsinsats? Utredning om"

Transkript

1 SFI språkutbildning och / eller integrationsinsats? Utredning om SFI-verksamheten med olika förslag till framtida driftsform för kvalitet, måluppfyllelse och flexibilitet 1

2 Innehåll Fredriksson & Sammanfattning... 4 Utredning av SFI-verksamheten med förslag till framtida organisation Rapportens uppdrag Svenska för invandrare (SFI) Bakgrund Syfte & mål med SFI SFI-verksamhetens uppbyggnad Organisering av och ansvar för SFI-verksamheten inom Kalmar och Torsås kommun / regionen Organisering av SFI-verksamheten för vuxna vid Axel Weüdelskolan SFI en verksamhet under förändring; nationell uppföljning och genomförda åtgärder Nationellt synliggjorda problem och svårigheter inom SFI Etableringsreformen genom att Arbetsförmedlingen övertar introduktionen av nyanlända SFI-bonus Folkhögskolan som SFI-anordnare Nationella utredningar Regeringens utredning om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildningen i svenska för invandrare (U2011:05) Utredning om grundläggande vuxenutbildning Intressenters upplevelse av SFI-verksamheten och måluppfyllelse Uppdragsintressenter Utbildningsintressenter; elever, lärare, ledning Samordningsintressenter Resultat och måluppfyllelse Kvantitativa resultat Måluppfyllelse - utvärdering gentemot uppställda mål Erfarenheter från andra kommuner och regioner Malmö stad Borås kommun Nacka kommun Växjö kommun Linköpings kommun Solna kommun Solna modellen Halmstad kommun Karlskrona kommun Örebro kommun Regionala samarbetsformer Kommuner med tjänstekoncession och auktorisation

3 8 Strukturella förutsättningar för SFI Vad får man göra? Vad ska man göra? Entreprenad, samverkan eller tjänstekoncession/auktorisation Myndighetsutövning, rektors uppgifter, betygsrätt, mm Kvalitetsredovisning och utbildningsinspektion Valfrihet, konkurrensutsättning och risk Identifierade framgångsfaktorer för kvalitet, måluppfyllelse och flexibilitet Den studerandes motivation Språkinlärning i en kontext Arbetslivsintegrerad SFI; praktik, yrkesspår, bransch-sfi, yrkes-sfi osv Ökad individanpassning, flexibilitet och kontinuitet av utbildningen Tillgänglighet i tid och miljö Vägledning, uppsökande verksamhet, särskilt stöd och modersmåls-sfi Samverkan aktörer samt mellan verksamhet i intern regi och extern regi Likvärdighet Lärares kompetens Tydligt upphandlingsunderlag för utbildning på entreprenad Näringslivsutveckling genom mångkulturell kompetens, nätverk och SFI Diskussion och analys Framtida driftsformer och inriktningar av SFI Utformning inom ett framtida system med SFI-peng Utformning av SFI på entreprenad, i egen regi, mm SFI i egen regi SFI i extern regi SFI både i egen och i extern regi SFI som intraprenörskap SFI i regional samverkans-regi Vägen vidare Slutord Referens- och källförteckning

4 Sammanfattning Kalmarsunds Gymnasieförbund har genom styrelsens uppdrag åt förbundschefen att belysa och utreda om delar av nuvarande SFI-undervisning ska läggas ut på entreprenad. I föreliggande rapport belyses ett antal strategiska vägval för en hållbar och systematisk verksamhetsutveckling inom Svenska för invandrare (SFI). SFI ska påskynda och underlätta nyanländas etablering i Sverige. Genom rättighetslagstiftning ska SFI erbjudas inom tre månader efter att personen folkbokförts och personen ska kunna påbörja SFI inom en månad efter denne att anmält sig. SFI är en grundläggande språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språk, kommunikativ språkförmåga och vara ett redskap kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen är en egen skolform och regleras av Skollag mm. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas efter dennes intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Den ska kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter. Individuella studieplaner ska upprättas inom utbildningen. Riktvärdet är 525 timmar, men kan överskridas eller underskridas utifrån behovet samt ske med 15 h per vecka. SFI består av tre studievägar. Studieväg ett för personer med mycket kort studiebakgrund (0-4 år), studieväg 2 för de med medellång utbildning och studieväg 3 för studievana. Inom studievägarna finns fyra kurser; A, B, C, D. Dessa kan både vara nybörjarkurs och fortsättningskurs. De fördelar sig i studievägarna enligt följande 1A-1B, 2B-2C, 3C-3D. I Kalmar på Axel Weüdel skolan finns idag 13 lärare kopplade till SFI med totalt ansvar för 18 grupper, varav en på kvällstid. I nationella uppföljningar av SFI framkommer brister. Främst är det svag integrering till den svenska arbetsmarknaden. Endast en liten del (5/10% män/kvinnor) av SFIstuderande har arbete inom ett års tid, en femtedel (tredjedel för kvinnor) efter två år samt hälften för män efter fem år (kvinnor en tredjedel). I viss statistik framgår att genomsnittsintegrationen till arbetsmarknaden tar sju år. Inom SFI är det främst bristen på flexibilitet och anpassning för studerandes olika behov och förutsättningar, dess organisering i grupper, svårigheten att kombinera med annan verksamhet, stor avbrottsfrekvens samt brist på erbjudande av SFI inom given tid och att uppehåll görs vid lov och semestrar. För detta har ett antal åtgärder vidtagits av staten. Etableringsreformen 2010 där Arbetsförmedlingen tog över ansvaret för nyanlända flyktingars arbetsmarknadsetablering. SFI-bonus för att stimulera prestationshöjning samt att förtydligande har gjorts i Skollagen, bl.a. individuella studieplaner, och att andra utförare kan finns som även har betygsrätt, bl.a. folkhögskolor. Regeringen har även tillsatt flera utredningar som i nuläget analyserar SFI, Utredning om grundläggande vuxenutbildning, samt utredningen om Valfrihet och individuell anpassning av utbildningen i svenska för invandrare (U2011:05) som ska redovisas i oktober En modell med SFI-peng innebär sannolikt liknande som friskolereformen och dess elevpeng samt att Arbetsförmedlingen eventuellt kan överta ansvaret för SFI inom etableringsprogrammet. Samordning av SFI gentemot övrig vuxenutbildning kan 4

5 även komma att ske, antingen som bevarad egen skolform eller integrerad i grundläggande vuxenutbildning. I de intervjuer som genomförts utifrån intressentmodellen lyfter uppdragsintressenter, genomförandeintressenter och samordningsintressenter fram olika perspektiv. Flertalet är nöjda med verksamheten inom SFI, även om det ibland framskymtar olika synsätt; språkutbildning kontra arbetsintegration. För många är det dock två sidor av samma mynt. Flexibiliteten upplevs inifrån verksamheten som god, vilken även delas av många utifrån, men det finns röster som lyfter fram svårigheten att placera personer skyndsamt inom SFI. Flera utifrån-intressenter anser även att transparensen är svag och att de inte har inblick i eller möjlighet till påverkan av SFI. Olika bilder finns till viss del kring arbetsintegreringen. De samarbetsforum som etablerats den senaste tiden med Arbetsförmedlingen, Invandrarservice och SFI bör förstärkas ytterligare och även ske på operativ verksamhetsnivå inom skolan. Organisationen kring SFI inom Kalmar kommun och vägledning är även otydlig. Det mest anmärkningsvärda är dock svårigheten med systematisk kvalitetsuppföljning inklusive ekonomisk uppföljning med nyckeltal. Arbete med bedömning av måluppfyllelse och vidtagande av åtgärder är ett utvecklingsområde för skolan, så att verksamheten ser vilka effekter som åstadkommits eller bör åstadkommas. I utredningen tas exempel upp från Malmö stad, Borås kommun, Nacka kommun, Växjö kommun, Linköpings kommun, Solna kommun, Halmstads kommun, Karlskrona kommun, Örebro kommun m.fl. samt kring några exempel på regionala samarbetsformer och tjänstekoncession. En kommun (skolhuvudman som Kalmarsunds Gymnasieförbund) kan upphandla SFI på entreprenad enligt Skollagen (23 kap 1-6) och enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Myndighetsutövning kan, men behöver inte, ske av entreprenören. Denna ska i så fall ansöka om betygsrätt. Detta innebär rätt att utfärda betygshandlingar, intyg och att anta och avskilja studerande från utbildningen. Skolhuvudmannen ska tillse att systematisk kvalitetsutveckling och utbildningsinspektion fullföljs. I stort skiljer sig inte upphandling av SFI nämnvärt från övrig utbildningsupphandling. Svårigheten är uppföljningsinstrumenten, vilket bör beaktas inför upphandlingen. Identifierade framgångsfaktorer är följande; 1. Den studerandes motivation, dvs. att utifrån den enskildes mål, förutsättningar och behov tillgodose att motivation till prestation, och att bemötas som vuxen. 2. Språkinlärning i kontext, att integrering och kommunikation i ett arbets- eller utbildningssammanhang samt att sammanhanget är tillräckligt utmanande för såväl språk- och yrkesutveckling som för individens stolthet. 3. Arbetsintegrerad SFI genom praktik, yrkesspår, bransch-sfi 4. Ökad individanpassning, flexibilitet och kontinuitet inom SFI. Möjliggöra kombinationer med annan vuxenutbildning för att öka genomströmning, men samtidigt under vissa perioder skapa större kontinuitet och motverka splittring av tid vid språkinlärningen. Skollogik bör ersättas med flödeslogik. 5

6 5. Tillgänglighet i tid, så SFI kan ske mer intensivt, vissa dagar i veckan, på distans/it-stöd eller på kvällar/helger. Detta så att SFI kan kombineras t.ex. med instegsjobb, nystartsjobb och praktik. 6. Vägledning, uppsökande verksamhet, särskilt stöd och modersmåls-sfi. Ett väl utbyggt och sammanhållet system kring vägledning ger de allra största vinsterna. Ofta genom en samlad ingång i kommunen för kartläggning, vägledning, planering och uppföljning, t.ex. ett vägledningscenter, språk & framtid. 7. Samverkan mellan aktörer i regionen och mellan intern och extern utbildningsanordnare. Ett medborgarperspektiv istället för organisationsperspektiv är avgörande, så att samhällets olika resurser bidrar effektivt. 8. Likvärdighet så att den nyanlände får samma rättigheter och möjligheter, bl.a. genom SFI. Det innebär såväl ett erbjudandesynsätt som ett kvalitetssynsätt. 9. Lärares kompetens, så att den undervisande personalen har formell lärarutbildning med särskild inriktning på Svenska som andra språk. Gärna även interkulturell kommunikation och kunskap om läs- och skrivutveckling. 10. Tydligt upphandlingsunderlag för SFI-utbildning på entreprenad. Detta så att antagning, kartläggning, genomförande och uppföljning samordnas. Detta kan ske genom s.k. riktlinjer, för såväl den interna som externa SFI-verksamheten. Pris och volym är även väsentligt, men får nog inte alltid stå över kvalitetsparametern, framförallt har detta visat sig för studieväg Näringslivsutveckling genom mångkulturell kompetens, nätverk och SFI. Genom ett synsätt på den interkulturella kompetensen och nätverket som ett värde för individuell- och regional utveckling, inte minst för Kalmar län med sviktande befolknings- och näringslivsutveckling, kan frågan ställas om SFI behövs? Vad händer om man inte har SFI och målgruppsanpassar alla insatser istället? Kan ett nyföretagande, studier eller forskning vara integrationsplattformen? Utredningen lyfter diskussionen om inre effektivitet utifrån skolperspektivet och yttre effektivitet kring slutmålet arbetsintegrering. Analysen visar att verksamheten inom SFI är flexibel, utgår från individens progression i språkutveckling, men att detta görs isolerat från arbetsintegreringen. Det är även olika målsättningar som intressenter lyfter fram, vilket medför att svaret blir fel om man inte har samma målsättning. Självkänslan och möjligheten till kommunikation för den nyanlände är väsentlig och en effektiv SFI är en organisation som tillvaratar och utvecklar denna. Detta bör göras med beaktandet av ovanstående framgångsfaktorer. Särskilt bör dock det systematiska uppföljningssystemet för SFI utvecklas. I nuläget är många förändringar att vänta från staten. Utredningarna är många. Inte minst i syftet att samordna olika skolformer inom vuxenutbildningen, så studier kan ske parallellt inom flera skolformer samtidigt. I nuläget fortsätter många efter SFI till Svenska som andra språk och inom grundläggande vuxenutbildning är en mycket stor andel utrikesfödda. En modell med SFI-peng kan innebära samma modell som skolpeng dvs. friskolereformen där medborgaren har en rättighet att välja skola. Det innebär sannolikt att frågan om entreprenad kommer att nedtonas eller att enbart delar som är särskilt intressanta köps in av kommunerna, på samma sätt som man idag köper in vissa yrkesutbildningar inom gymnasie- och vuxenutbildning. 6

7 En annan effekt av förändringarna kan vara att Arbetsförmedlingen ges ansvar för SFI för personkretsen inom etableringsprogrammet. Kommer de att vara huvudman för sin SFI och upphandla denna direkt? I så fall innebär det en minskad andel studerande i den kommunala SFI:n. Framförallt på Steg 1 och 2. Sannolikt innebär detta att den kompetens som idag finns inom den kommunala vuxenutbildningen kring läs- och skrivutveckling, stöd till elever med särskilda behov (alfabetisering, dysfunktioni och dyskalkyli, mm) kan gå förlorad, såväl ur individens synvinkel att denna kompetens inte kommer SFI-studerande till del, som för utbildningsorganisationens tapp av erfarenhet och kompetens hos lärare. Förslagen på utformning av SFI i denna rapport bygger på att inte SFI-utredningen leder till lag- eller uppdragsändringar. Detta sker sannolikt först 2015 med beslut innan valet I SFI i egen regi En tydlig vägledning som underlag för individuell studieplan gör att uppföljningen kan bli mer systematisk. Denna vägledning kan även kombineras med tolk- och modersmålsstöd. SFI inom vuxenutbildningen i en skolkontext bör utvecklas mer. Samordning med annan vuxenutbildning, med flera tillfällen till antagning i kurser per termin. Läsoch skrivutveckling bör även fortsättningsvis betonas. Styrning och ledning behöver utvecklas genom såväl en proaktiv styrning som etablerandet av en systematisk kvalitetsuppföljning. Detta på alla nivåer. Flexibiliteten i utformningen av SFI-utbildningen bör öka. Flera former; intensivkurs, kvälls- och helgkurser mm bör tillskapas. Även särskilda grupper mot specifika yrkesområden (vård, transport, agrara) eller akademiker bör finnas i utbudet. Vidare åtgärder för kvinnor och med koppling till barnomsorg. Samarbetet mellan parter lokalt bör öka, så att forum för reell samverkan etableras. II SFI i extern regi Skälet för upphandling av SFI behöver klargöras, då det sannolikt är betydelsefullt för upphandlingen karaktär och SFI-verksamhetens organisering i kommunen. Vidare bör myndighetsansvaret klargöras. Flera varianter finns (med olika för- och nackdelar), men utredningen förordar betygsrätt hos entreprenören om det är möjligt. En samlad antagnings och vägledningsplattform behöver tillskapas. Denna blir avgörande för information och likvärdighet för individen. Samtidigt baseras de olika utförarnas uppdrag på den kartläggning som gjorts inledningsvis och denna utgör även grund för kvalitativ uppföljning. Det bör vara kommunen genom vägledningsplattformen som skriver in och beslutar om rätt till SFI för individen. Därefter tar respektive aktör över. Kommunen avgör även antal timmar i SFI utifrån individens progression. För detta behövs en modell för kontinuerlig avstämning mellan parterna. 7

8 Lokala riktlinjer för SFI behöver utvecklas (jfr Malmö) och bilda underlag för SFIverksamheten och även för upphandlingen. I denna bör det framgå tillgodoseendet av flexibla utformningar av grupper och studiesätt, se ovan. Vid upphandling bör särskilt lärarbehörigheten och entreprenörens kompetens inom språkutveckling, läs- och skrivutveckling samt koppling till arbetsintegration uppmärksammas. En upphandling av all SFI leder sannolikt till braindrain av kompetens i den egna vuxenutbildningen. Denna kan vara svår att bygga upp på nytt i ett senare skede. Samtidigt kan detta utgöra en nystart. Upphandling kan, även om ny utformning med SFI-friskola kommer, stödja framarbetandet av en lokal struktur med aktörer. III SFI i både egen- och extern regi Utifrån ovanstående åtgärder för intern respektive extern regi, bl.a. inre utveckling och uppföljningsmetoder i intern regi och etablerandet av ett vägledningscentrum för kartläggning, antagning och uppföljning. De områden som främst bör upphandlas och genomföras på entreprenad är Studieväg 2 och 3. Främst kurser som kan bygga på den studerandes tidigare utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. I denna upphandlade verksamhet bör en större SFI-arbetsintegrering ske, genom kurser i SFI-samarbete med bransch, yrkesutbildningar och universitet. Även fler alternativ bör kunna erbjudas i studieform; intensivfart (akademiker), kvälls- och helgkurser samt varvad SFI vid nystarts- och instegsjobb. Placeringen av SFI-ansvaret bör ses över, så att en samordnad kommunal organisation utifrån ett medborgarperspektiv säkerställs. De båda myndighetsutövarna / rektorerna för dels den interna SFI-verksamheten, dels den externa, bör lyda under någon form av beställarfunktion, t.ex. kopplad till vägledningscentrum. Detta kan garantera likvärdighet och organisatorisk effektivitet. Konsekvensen av ovanstående kan vara en renodling av SFI-inriktningarna för bättre målgruppsanpassning. Det innebär även att kompetens kring språkutveckling och läsoch skrivutveckling finns kvar internt. Samtidigt kan en konkurrenssituation vitalisera och utveckla befintlig verksamhet. Det innebär också att fler studievägar kan erbjudas. Samtidigt bör man dock uppmärksamma individens begränsade möjlighet, i en ny social miljö och i det nya landet, att förstå hur olika aktörer och myndigheter samverkar. En tydligare vägledning och information krävs sannolikt. IV SFI genom intraprenörskap Genom styrning genom ramfaktorer (ekonomi, uppdrag, resultat) kan ett internkommunalt självstyre skapas i en del av vuxenutbildningen. SFI kan därmed fungera mer flexibelt och med tillvaratagandet av lärares engagemang. Ansökan och urval för deltagande bör ske samt att en modell för ansvar och roller etableras. Risken är dock att SFI blir en egen verkstad. V SFI i regional samverkan-regi Genom etablering av SFI-verksamhet, helt eller i delar, inom regionens funktionella arbetsmarknadsområde kan fler varianter av SFI-inriktningar erbjudas. Yrkesinriktad 8

9 SFI såväl som akademiker -SFI. Grundläggande SFI i nära samarbete med kommuners vuxenutbildning. Samverkansavtal utgör den formella grunden. En regional mottagnings- och vägledningscentral bör i så fall etableras. Modellen kan sedan byggas utifrån ovan beskrivna modell för extern regi med i större geografisk skala. Fördelarna är många, men det är även riskerna. Större utbud, samordning av resurser, osv. samt koppling till hela det funktionella arbetsmarknadsområdet. Samtidigt finns risk att socialiseringsresan hos den nyanlände blir svåröverblickbar. Utifrån resonemanget i rapporten kring ovanstående insatser som redan nu genomförs och de som kan vara önskvärda att genomföra framöver, så är följande sex strategiska vägval angelägna: 1. Utforma målgruppsinriktad SFI snabbspår, företagsintegrerad, insteg-sfi 2. Etablera en gemensam väglednings-, kartläggnings- och uppföljningsfunktion 3. Se över organisationsstrukturen för uppdrag och beställarfunktion 4. Etablera funktionella systematiska uppföljnings- och kvalitetsrutiner 5. Skapa forum för kontinuerlig avstämning mellan aktörer 6. Se individen! Människan, Medborgaren, Möjligheten 9

10 Utredning av SFI-verksamheten med förslag till framtida organisation Kalmarsunds Gymnasieförbund har givit uppdrag att utvärdera och utreda förutsättningarna för Svenska för Invandrare (SFI) på entreprenad som har som mål att öka kvalitet, måluppfyllelse och flexibiliteten inom SFI-undervisningen. Uppdraget gavs av förbundschefen för Kalmarsunds Gymnasieförbund och genomfördes under perioden mars-juni Fredriksson & har här genom en kvalitativ analys utifrån främst intervjuer med intressentgrupper från uppdragsgivare och verksamhetens medarbetare samlat en nulägesbild av verksamheten. Utöver detta har dokumentstudier och erfarenheter från andra liknande verksamheter legat som grund. Rapporten avslutas med en diskussion om strategiska scenarier och vägval samt några förslag till framtida driftsform. 1 Rapportens uppdrag Kalmarsunds Gymnasieförbund har genom beslut av Förbundsstyrelsen (Budget 2013 vision, prioriteringar, uppdrag och resurser) givit Förbundschefen och rektor för Axel Weüdelskolan i uppdrag och att i dialog med styrelsen för vuxenutbildningen: Belysa och utreda om delar av nuvarande SFI-undervisning ska läggas ut på entreprenad. Uppdraget sker inom målområdet: Kvaliteten, måluppfyllelsen och flexibiliteten inom SFI-verksamheten ska öka. Inom uppdraget ska; En omvärldsanalys göras av kommuner som idag har SFI-verksamhet utlagd på entreprenad, har haft det eller avser att göra det, så att lärdom kan dras av dessa. Ett besök ska göras i någon/några kommuner tillsammans med politiker och tjänstemän från Förbundet. Utredningen ska ta del av arbetet inom det nationella kommittédirektivet om Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare (Dir 2011:81) Ta del av genomlysning och rådgivningsrapport som PwC gjorde av verksamheterna på Axel Weüdelskolan samt av erfarenheter och effekter inom EFS-projektet SFI Yrkesutveckling ( ) och medarbetare inom SFI-verksamheten intervjuas kring nuläge och framtida läge. Utredningen ska sedan ligga som grund för ett ställningstagande om verksamheten SFI för vuxna ska vara en ordinarie del av kommunens verksamhet eller på entreprenad, helt eller delvis. Rapporten avser endast upp vuxen-sfi, dvs. medborgare över 19 år. Analys och utredningsarbetet sker genom intervjuer med ledning/medarbetare på Axel Weüdelskolan och fokussamtal med intressentgrupper. Dokumentstudier av SFI 10

11 lokalt och nationellt, samt tidigare genomförda lokala undersökningar/utredningar ska beaktas. I rapporten analyseras förutsättningarna utifrån målgruppens möjligheter att snabbare lära sig svenska och snabbare komma ut i arbetslivet. Utredningen ska föreslå strategier för hur strukturvariabler kan gynna utvecklingen t.ex. genom att verksamheten helt eller delvis sker på entreprenad. Detta så att undervisningen anpassas mer individuellt för varje studerande, dels utifrån den erfarenhet som personen har med sig från sitt tidigare hemland, dels genom att koppla språkutvecklingen till olika arbetsplatser. Sammantaget så att deltagaren i SFI når en högre måluppfyllelse i svenska språket och samtidigt lättare kan etablera sig på arbetsmarknaden. I detta arbete, med utgångspunkt i empiri och analys, så ska ledning och politiker vara engagerade. Studiebesök bör i detta ordnas i någon/några kommuner. Identifiera möjligheter att förlägga delar av eller hela SFI-verksamheten på entreprenad eller att bibehålla verksamheten inom den egna organisationen. Redovisning i en skriftlig rapport samt dragning för Direktionen eller Presidiet augusti

12 2 Svenska för invandrare (SFI) 2.1 Bakgrund En central del i den nationella integrationspolitiken är att se till att SFI erbjuds invandrare som en riktad åtgärd av god kvalitet under den första tiden i Sverige för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Deltagande i utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en lagstadgad rättighet för den enskilde från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 16 år, om personen saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som SFI syftar till att ge. Det är en kommunal skyldighet att inom tre månader se till att SFI erbjuds den som har rätt att delta i utbildningen. Rätten att delta i utbildning uppstår i princip det datum personen folkbokförs i en kommun förutsatt att övriga villkor är uppfyllda. SFI ska kunna kombineras med förvärvsarbete. Huvudmannen ska verka för att eleven ges möjlighet att öva det svenska språket i arbetslivet och att SFI kan kombineras med andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Utbildningen regleras i 22 kap. i Skollagen (SL 2010:800) samt i SFI-förordningen (SFS 1994:895). Kommunerna har rätt till statlig ersättning för mottagande utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter särskilt ömmande omständigheter eller som anhöriga. Exempelvis är det före detta asylsökande som beviljats uppehållstillstånd (bland annat konventionsflyktingar och skyddsbehövande), kvotflyktingar (uttagna i utlandet av Migrationsverket i samarbete med FN:s flyktingorganisation UNHCR), samt anhöriga till dessa grupper. Den anhörige måste ha ansökt om uppehållstillstånd (familjeåterförening) inom två år från den dag personen i Sverige blev kommunmottagen. Riksdagen fattade beslut om att Arbetsförmedlingen övertog, från kommunerna, i december 2010 det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna för att påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet. Skollagens bestämmelser om deltagande i SFI gäller oavsett om den nyanlände följer en etableringsplan eller inte. Varje kommun ska aktivt verka för att nyanlända 12

13 invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till SFI hos kommunen. 2.2 Syfte & mål med SFI SFI styrs av nationella mål i skollag, förordning, läroplan och kursplan. Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få läs- och skrivundervisning inom ramen för utbildningen. Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att delta i undervisningen. Det vidgade textbegreppet innebär att tillägna sig och bearbeta texter behöver alltid innebära läsning, utan kan ske genom avlyssning, bildoch filmstudium. Här kan modern teknik och IT vara av betydelse för information, kommunikation och lärande. Målet för utbildningen i svenska för invandrare är att eleven ska utveckla; sin förmåga att läsa och skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel, sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, insikter i hur man lär sig språk, och inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling. Utbildningen i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att kunna kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Eleven måste få kunskaper och färdigheter av olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. 13

14 Inom utbildningen i svenska för invandrare ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna lärandet. Eleven ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige. Riktvärdet för undervisning är 525 timmar, dvs ca ett års studier. Timantalet för dock överskridas och underskridas (Förordning om svenskundervisning för invandrare, 7) I Skollagen anges att undervisning i genomsnitt under en fyraveckorsperiod ska omfatta 15 timmar (SL 13 kap, 4a) Det är styrelsen för utbildningen som enligt förordningen ska fatta beslut om antal undervisningstimmar per kurs och att det ska kunna ske en individuell anpassning (Förordn SFI 7) 2.3 SFI-verksamhetens uppbyggnad Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B, studieväg 2 av kurserna B och C samt studieväg 3 av kurserna C och D. De fyra kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera. Trots att en elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D. Två av kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var och en av dessa två kurser, kurs B och kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller fortsättningskurs. Oavsett om kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är kurskraven desamma, men kursen får helt olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten samt vald studieväg. Bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven. Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referensramen för språk; lärande, undervisning och bedömning. Kurs A motsvarar nivå A1-/A1, kurs B motsvarar nivå A1/A2, kurs C motsvarar nivå A2/A2+ och kurs D motsvarar B1/B1+. Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning och till personer som har kort utbildning och som inte är funktionellt litterata. Läs- och skrivinlärningen knyts inte till någon av kurserna A D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med någon av kurserna. Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskrav för betygen A, B, C, D och E. Kunskapskraven är formulerade 14

15 utifrån fem aspekter: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet genom en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga. Efter kurserna B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. För kurserna A D gäller att betyg sätts efter avslutad kurs. Inom den del av utbildningen som gäller läs- och skrivinlärning sätts inte betyg. Från och med den 1 juli 2012 blir det obligatoriskt med individuella studieplaner i utbildningen i svenska för invandrare. Skolverket har i uppdrag att ta fram allmänna råd för hur dessa planer kan användas som verktyg för att i högre grad individualisera undervisningen. Det flexibla lärandet kan med teknikens hjälp göra utbildningen mer tillgänglig, både i tid och rum, vilket ökar möjligheterna att kunna ta del av undervisningen vid t.ex. föräldraledighet och förvärvsarbete. Det ger även möjligheter att differentiera undervisningsgrupperna på ett bättre sätt genom samarbete över kommungränserna. 2.4 Organisering av och ansvar för SFI-verksamheten inom Kalmar och Torsås kommun / regionen Styrelsen för vuxenutbildning har på uppdrag av de Kalmar och Torsås kommuner samt Mörbylånga kommun att ansvara för SFI. Borgholms kommun är inte med i styrelsen. Styrelsen ska ses som beställare av verksamheten. SFI-verksamheten utförs sedan på styrelsens uppdrag av Kalmarsunds Gymnasieförbund. I Gymnasieförbundets förbundsordning framgår detta att: 3 Förbundets uppgifter, punkt 2 Kalmarsunds gymnasieförbund är om respektive medlemskommun så beslutar huvudman för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och grundläggande vuxenutbildning. Gymnasieförbundet ska också på uppdrag av respektive kommun vara huvudman för och genomföra annan vuxenutbildning i den omfattning och med den inriktning som dessa bestämmer. 10 Täckning av förbundets kostnader Kostnaderna för förbundet verksamhet ska till den del de inte täcks på annat sätt täckas på följande sätt:. Kostnaden för svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), grundläggande vuxenutbildning och annan vuxenutbildning ska täckas enligt särskilda överenskommelser mellan gymnasieförbundet och respektive medlemskommun eller samverkande medlemskommuner. Detta sker i Kalmar och Torsås kommuner dels genom integrerad SFI-verksamhet kopplad till gymnasial utbildning i form av förberedelseklasser får folkbokförda invandrare år. Dels genom verksamhet inom Komvux för folkbokförda över 15

16 19 år. Trots att inte Borgholms kommun är med i styrelsen för vuxenutbildning, så sker ändå deras SFI i vissa delar inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Ersättningen för utförandet av SFI fastställs av styrelsen för vuxenutbildning inför varje verksamhetsår. I denna dialog finns även Kunskapsnavet med. Återkoppling sker genom verksamhetens årsredovisning. Inför SFI, genom mottagningen av de nyanlända, finns även invandrarservice. Invandrarservice är en verksamhet inom Kalmars kommuns Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten. För kategorin studerande som omfattas av etableringsprogrammet så är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för mottagande, introduktion och samhällsorientering samt hänvisning till SFI. Ovanstående relativt komplexa struktur innebär att det är svårt att följa såväl individens (läs medborgarens) väg in i SFI och vidare utveckling mot en arbetsintegration. Det är även högst osäkert om styrningsprinciperna och dess uppföljning kan vara funktionella. 2.5 Organisering av SFI-verksamheten för vuxna vid Axel Weüdelskolan Inom SFI finns i nuläget 13 lärare under ledning av Axel Weüdelskolans rektor. Lärarna är uppdelade i tre arbetslag utifrån de tre studievägarna 1, 2 och 3. Kursgrupperna är uppdelade i nybörjargrupper (ibland två inom samma studieväg med olika nivå) följt av kurser inom A, B, C respektive C. I några fall har man kursintegrerade grupper exv. B/C. Kurserna är förlagda till förmiddagar respektive eftermiddagar. Inom studieväg 3 finns det även en kvällskurs med 2 h per vecka. Kontinuerlig växling av deltagare sker mellan kursgrupperna utifrån den studerandes progression. Studieväg 1 Nyb. fm Nyb. em A/Bfm B fm B em Studieväg 2 Nyb. B fm C fm B em Studieväg 3 Nyb. C fm D fm C em D em D/C em B/C fm B/C em Kvällskurs 16

17 3 SFI en verksamhet under förändring; nationell uppföljning och genomförda åtgärder 3.1 Nationellt synliggjorda problem och svårigheter inom SFI Flera undersökningar och kartläggningar finns nationell kring nuvarande SFIundervisning. Bland annat har dessa visat att det finns brister i den individuella anpassningen av SFI. I en av utvärderingarna, från tidigare Integrationsverket, konstateras det att arbetet med mottagandet av nyanlända invandrare har haft vissa brister. Det har inte åstadkommits en tillräckligt snabb inrättning på den svenska arbetsmarknaden. Siffror visar att cirka 10 procent av männen har arbete efter ett års uppehållstillstånd i Sverige, 30 procent efter tre år och 50 procent efter fem år. Motsvarande siffror för kvinnor är 5, 20 och 35 procent. Det visar sig också att det var ett lågt antal deltagare som fullföljer SFI. Vidare är det endast 27 procent som har fått godkänt i någon betygsnivå 12 månader efter det att personen blivit folkbokförd (Integrationsverket, 2007). Liknande undersökningar har sedan gjorts och bildat utgångspunkt för uppgiften om 7 år från mottagande till integrering på arbetsmarknaden. I regeringsrapporten Sfi - resultat, genomförande och lärarkompetens. En utvärdering av svenska för invandrare (2009:2) redovisas bl.a. att kommunerna uppmärksammar individernas behov och förutsättningar på många olika sätt och i olika omfattning genom kartläggning, gruppindelning och tidpunkten för att få påbörja studier. Rapporten visar dock att låg- respektive högutbildade ofta tillhör samma undervisningsgrupper, trots att många kommuner har ambitionen att dessa ska få del av undervisningen i separata grupper. Genom att utgå från elevernas studiebakgrund skulle måluppfyllelsen kunna ökas, samtidigt som SFI kombinerad med yrkesutbildning påskyndar språkinlärningen, bidrar till bättre studieresultat och innebär att eleverna snabbare får ett arbete. I många kommuner finns det inte heller möjlighet till deltids- eller distansutbildning, trots att detta ofta är en nödvändighet för att SFI-deltagare som får arbete ska kunna fullfölja sina studier. I Långtidsutredningen 2011 framförs att vissa justeringar bör övervägas i den reform som infördes i december 2010 för att snabba på vissa nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering. Vidare konstateras att de utvärderingar som har gjorts av SFI visar på problem med t.ex. bristande flexibilitet och liten grad av uppdelning av studiegrupperna efter förkunskaper. Här framförs även att Arbetsförmedlingen troligen är bättre än kommunerna på att bedöma vilken typ av utbildning en individ behöver för att uppnå en lyckad arbetsmarknadsetablering (SOU 2011:11). I SOU Tid för snabb, flexibel SFI (SOU2011:19) framförs att SFI-undervisningen göras mer flexibel och individualiseras i högre grad. Övergången till ordinarie utbildningssystem liksom till de insatser som erbjuds inom arbetsmarknadspolitiken måste fungera på ett smidigt sätt. För analfabeter och personer med kort utbildning behövs särskilda arbetsmarknadsutbildningar. Den lyfter även fram vikten av att följa upp vilka konsekvenser en tidsbegränsning av SFI får för personer som har kort utbildningsbakgrund eller är analfabeter. 17

18 Skolinspektionen har genom särskilda studier och kvalitetsgranskningar, Svenskundervisning för invandrare (sfi) - en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål (rapport 2010:7), Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare (rapport 2011:6) och i Särskild granskning inspekterat SFI-verksamheten. De har funnit att inom SFIverksamheten behöver göras mer individuell kartläggning och studieplanering som påverkar utbildningens utformning i större omfattning. Utbildningen bör vara mer stegvis uppbyggd med mer fördjupning och under längre tid. En sammanställning av individens förmågor, resurser, behov och intressen ska göras och utgångspunkten för SFI ska vara deltagarens målsättning. I detta kan utbildning, praktik, validering och/eller prövning ske. Enligt Skolinspektionen är de brister som ofta finns att det sker uppehåll av SFI undervisning vid lov, att inte huvudmannen fattar beslut om antal undervisningstimmar, att särskilt stöd inte ges samt att lärarnas utbildning inte motsvarar kompetenskravet. Strukturer i SFI-undervisningen lånas från grund- och gymnasieskolan och är inte SFI-specifika. Ofta finns lyckad effekt om det parallellt ges stöd med modersmålsstöd och/eller yrkesspår/yrkespraktik. Bristerna hos de granskade kommunerna gäller främst möjligheterna att starta studierna inom föreskriven tid, att informera om SFI och att kombinera SFI med etableringsinsatser. En viktig faktor för att de studerande ska kunna börja tidigt med svenskstudierna är alltså uppsökande verksamhet och med information på ett språk som de nyanlända kan kommunicera på. Skolinspektionen pekar på att det också finns stort utrymme för förbättringar vad gäller samverkan med Arbetsförmedlingen kring möjligheterna att kombinera språkstudierna med praktik och arbete av olika slag. Ett annat vanligt problem är att kommunerna inte kan ordna förskoleplats i tid, vilket kan försena föräldrarnas start av sina studier i svenska. En annan rapport kommer från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitiskt utvärdering. Den presenterades förra sommaren och visade att under de första tio åren klarar sig de invandrare som inte väljer SFI lika bra, eller bättre, än de som läser kurserna. Efter tio år var det däremot fem procent flera av dem som gått SFI som hade arbete. För kvinnor och för män med dålig skolunderbyggnad visade sig SFI-undervisning särskilt positivt. (www.arbeidslivinorden.org) 3.2 Etableringsreformen genom att Arbetsförmedlingen övertar introduktionen av nyanlända 2010 I hopp om att förbättra introduktionen har regeringen utvecklat ett nytt system för flyktingars arbetsmarknadsetablering och införa en tydligare arbetslinje i introduktionen. Syfte är att "underlätta och påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden". Introduktionen för nyanlända har tidigare varit kommunens ansvarsområde, men det ändrades i december 2010 i och med en ny etableringsreform. Den har inneburit att Arbetsförmedlingen numera samordnar introduktionsinsatserna för flyktingar. Etableringsplanen ska vara individuell och upprättas direkt efter att en individ har fått uppehållstillstånd. Etableringsplanen utgår från den nyanländes utbildnings- 18

19 och yrkeserfarenheter och beskriver de aktiviteter som ska ta den nyanlände till arbetsmarknaden. Planen innehåller minst svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter, till exempel validering av utbildning och yrkeserfarenheter, yrkespraktik, kompletterande grundskole- och gymnasieutbildning. Etableringsplanens ska bedrivas på heltid och pågår under maximalt 24 månader. 3.3 SFI-bonus 1 september 2010 blev verksamheten med SFI-bonus permanent i hela Sverige, vilket innebär att nyanlända invandrare (folkbokförda från 1 juli 2010) som deltagit i och slutfört vissa kurser inom SFI kan bli beviljade en bonus. Beroende på vilken kurs den studerande har slutfört kan hon eller han beviljas (kurs B), (kurs C) eller kronor (kurs D). Ansökan om SFI-bonus söks hos den kommun där man är folkbokförd. 3.4 Folkhögskolan som SFI-anordnare Genom den nya vuxenutbildningsförordningen (2011:1108) finns bl.a. bestämmelser om vuxenutbildningen och om betygsrätt för vuxenutbildningen som innebär att vissa av rektors uppgifter kan överlämnas till enskild utbildningsanordnare. Detta under förutsättning att den enskilde utbildningsanordnaren har beviljats betygsrätt av Skolinspektionen. Förordningen innebär bl.a. att en folkhögskola kan ges tillstånd att sätt betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för utbildning motsvarande utbildning i SFI. Skolinspektionen prövar och beviljar betygsrätten under förutsättning att de krav som följer förordningen är uppfyllda och att utbildningen även i övrigt bedöms vara av god kvalitet. Efter förändringarna i den nya Skollagen (SL 13 kap 4-14 ) kan den som har rätt att delta i en kommuns SFI ha rätt att istället delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar SFI. Anmälan ska i så fall ske till den studerandes hemkommun. En folkhögskola, som till sin SFI har antagit studerande som har förklarats behörig att delta i utbildningen, har rätt till ersättning för den studerandes hemkommun. Ersättningen ska bestämmas med hänsyn till folkhögskolans åtagande och den studerandes behov och på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till egen SFI. Ersättning ska lämnas för den tid den studerande deltar i folkhögskolans SFI. 19

20 4 Nationella utredningar 4.1 Regeringens utredning om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildningen i svenska för invandrare (U2011:05) Regeringen gav den 15 september i uppdrag till enmansutredaren Christer Hallerby att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom SFI, bl.a. genom ett system med SFI-peng och genom att den som vill delta i SFI ges möjlighet att välja anordnare, enskild eller offentlig, som bäst svarar mot de egna behoven. Det huvudsakliga syftet med införande av en SFI-peng är att stärka kvaliteten inom SFI genom att skapa valfrihet och öka individanpassningen av utbildningen. Främst är ambitionen att, utifrån tidigare undersökningar säkerställa flexibla utbildningsformer, individanpassad undervisning och SFI kombinerad med en yrkesutbildning. Ett mål som förutsätter en väl fungerande samverkan mellan och inom kommuner samt mellan huvudmän och andra instanser. Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen också överväga om all utbildning i svenska språket för invandrare bör ges inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Utredaren ska vidare föreslå hur utbildningen i svenska språket bättre kan anpassas till de mål den studerande har med studierna. Utredaren ska också överväga om Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att upphandla den SFI som ingår i en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Uppdraget ska vara redovisat den 1 oktober I dialog med personer inom utredningen, ensamutredaren och dess expertgrupper framkommer några tankespår som kan vara värdefulla att lyfta fram: Om SFI-pengen träder i kraft kan det bli så att Skolinspektionen tar över huvudmannaskapet/tillståndsgivandet för utförandet av SFI. Det innebär att den myndigheten ger skolhuvudmän, offentliga eller privata, rätten att arrangera och bedriva SFI (utan kommunal vetorätt). Däremot kan SFI-pengen komma att hanteras av kommunerna (medborgarperspektivet), men utan möjlighet till styrning av den studerandes val av utbildningsanordnare. Utföraren ska ges tillstånd att bedriva SFI i en kommun, men får då även ta in studerande från andra kommuner. Tillståndet grundar sig på att utföraren har tillräcklig kompetens och gäller för en skolenhet med start när som under året. Tillståndet är inte tidsbegränsat. Detta system kan jämföras med nuvarande skolpeng eller friskolereformen inom gymnasieskolan. Den studerande kan välja den kommunala skolan i den egna kommunen eller en skola i annan kommun som sändande kommun har samverkansavtal med alternativt en skola som drivs annan aktör. Sannolikt innebär detta en utmaning för kommunen, då fler aktörer arrangerar SFI. Utredningen syftar även till att förorda en tydligare lagreglering, utifrån den nu uppkomna stora floran av driftsformer (bl.a. auktorisation, se senare avsnitt), och att Skollagen är gällande och inte LOU. Flera möjliga utförare ökar konkurrensen och höjer kvalitet och effektivitet samt ger troligen ökat engagemang. 20

21 Detta ger ett likformigt system som är lättare att utöva tillsyn inom och att kvalitetsutveckla. Ansvarfördelningen mellan kommun och andra utförare blir även tydligare. Inte minst då utbildningsanordnaren blir egen huvudman, dvs. med betygsrätt. Inom utredningen ska även belysas om SFI ska vara kvar eller upphöra som egen skolform. Inte minst då likheterna med Svenska som andra språk inom grundläggande vuxenutbildning är stora. Kanske kan, i en samordnad vuxenutbildning, Svenska som andra språk utgöra hela utbildningen i svenska för nyanlända. Då bör läs- och skrivutveckling kompletteras. En gemensam mottagning för studier och ett helhetsperspektiv kan därmed skapas. Flexibilitet och individanpassning ska stärkas genom lagstöd, enligt utredaren. Det viktiga blir att gå från skollogik till flödeslogik, dvs. erbjuda SFI när det är aktuellt, med det som den studerande har behov av, så man kan läsa när och hur man vill även med handledning och IT-stöd samt att växla upp och ner i studietakt beroende på omständigheterna. Kommunen kan då få det samordnade uppdraget att stå för mottagning av den studerande, besluta om behörighet inför SFI, studievägleda och anpassa utbildningsinsatser samt upprätta den individuella studieplanen samt ge information om utföraralternativ. En effekt av detta är att behovet av utbildning på entreprenad minskar eller försvinner. Detta beroende på om kommunen kvarstår som huvudman och därmed entreprenad eller om annan myndighet ansvarar. I utredningen ska även Arbetsförmedlingens övertagande av SFI för målgruppen inom etableringsprogrammet analyseras. Syftet är inte att ändra målet eller läroplanens skrivning om SFI, t.ex. till någon SFX (yrkesintegrerad-sfi). Däremot kan ett helhetsperspektiv skapas som kombinerar SFI mer effektivt med andra insatser inom etableringsprogrammet. I nuläget uppkommer mycket dötid och att aktiviteter inte samordnas. Modellen för detta är att AF upphandlar, genom att myndigheten ges budgetram för detta eller att SFI-pengen ges till individen, men att AF väljer utbildningsanordnare för SFI i enlighet med individens etableringsplan. Utredaren tror inte att Arbetsförmedlingen ska bygga upp en egen SFI-skola, men ges mer möjlighet att upphandla buntat över hela landet. Kommuntillhörighet och folkbokföringsplats blir därmed oväsentligt. Utredarna ska redovisa sin rapport till Regeringen i oktober Denna följs troligtvis av remiss i vederbörlig ordning samt en proposition och beslut innan valet Förändringar kan väntas under 2015 med utifrån förslag till lagändringar mm. Sannolikt, beroende på beslut och förändringar, kommer det att finnas övergångsbestämmelser för SFI. Det kan gälla då det finns avtalsbundenhet i upphandlingar etc. 21

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12

ESLÖVS KOMMUN 2010-04- 23. Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer. Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 ESLÖVS KOMMUN Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 17 (24) 2010-04-12 2010-04- 23 24 GoVu.2010.0168 Undervisning i svenska för invandrare (sfi) hos andra aktörer Ärendebeskrivning

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Sfi-utredningens betänkande

Sfi-utredningens betänkande s betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning SOU 2013:76 Särskild utredare Christer Hallerby Sekretariat Gunnar Sallstedt Jan Rehnstam Kristina Swiech (t.o.m. mars

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m.

Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. Bilaga BUN au 2008-11-26 Ur En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. Promemoria En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

Yttrande över betänkandet "Svenska för invandrare

Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) över betänkandet "Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning" (SOU 2013:76) (Dnr2013/6517/GV) Inledande synpunkter Skolinspektionen

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76)

Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning, (SOU 2013:76) 2014-03-13 ALL 2013/1380 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på remiss gällande Betänkandet Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING INOM SFI

UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING INOM SFI Avsedd för Arbetslivskontoret, Södertälje kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2012 UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING INOM SFI UTVÄRDERING AV TIDSBEGRÄNSNING AV SFI Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (22) 2014-01-29 Handläggare Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden den 3 februari 2014

Läs mer

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum

2016-04-11. Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum 1 (6) RAPPORT 2016-04-11 Kompetensnämnden Dnr Kon 2016/63 Rapport om svenska för invandrare (Sfi) på Järfälla Lärcentrum Rätt till sfi samt antagning Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:482 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

KS studieresa till Stockholm 23 september 2016

KS studieresa till Stockholm 23 september 2016 KS studieresa till Stockholm 23 september 2016 Jussi Koreila, avdelningschef SFI Arbetsmarknadsförvaltningen The Capital of Scandinavia Sfi utbildning i svenska för invandrare Styrning Upplägg Utmaningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet YTTRANDE 2013-10-08 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Stockholms universitet Utbildningsdepartementet Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Yttrande över GRUV-utredningens betänkande "Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå" (SOU 2013:20)

Yttrande över GRUV-utredningens betänkande Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (SOU 2013:20) REMISSVAR BJ/PB 1(5) Datum Referens Dnr 2013-09-25 U2013/4124/GV 140/13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över GRUV-utredningens betänkande "Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå"

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008

Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen våren 2008 2008-06-10 Margrethe Kristensson Mikael Johansson 1 Kartläggning av sfi-undervisningen i Göteborgsregionen Vad är svenskundervisning för

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

8 Flexibilitet och individanpassning

8 Flexibilitet och individanpassning 8 Flexibilitet och individanpassning En viktig utgångspunkt är att varje elev ska kunna ta del av utbildning i svenska för invandrare (sfi) utifrån hens specifika behov och förutsättningar, vilket ställer

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2014-03- 21 Ert diarienummer: 2013/6517/GV Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Vårt diarienummer: 0049/2014 Ansvarig handläggare: Jenny Ek, jenny.ek@sdr.org Remissvar på Svenska för invandrare valfrihet,

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Bilaga 1 Till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 S K A RAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Bilaga 1 till Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev.

Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Styrkedjan Regleringsbrev Regeringen styr myndigheternas arbete genom årliga regleringsbrev. Regeringen anger vilka mål Skolverket ska arbeta mot och hur verksamheten ska finansieras och återrapporteras.

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Värmdö kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Värmdö kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Värmdö kommun genomförde tillsyn av Värmdö kommun under hösten 2015. fattade den

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever

Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever 2014-01-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys av avbrott för SFI-elever Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att notera informationen om en fördjupad

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad.

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad. Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad. Dr.nr 2016/642-UAN-666 Språkintroduktion Utbildningens syfte Introduktionsprogrammen regleras i skollag

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE

STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE 2017-01-11 STYRDOKUMENT FÖR START AV YRKES-SFI UTBILDNINGAR I SKÅNE INLEDNING OCH SYFTE Inom Skåne län pågår sedan 2014 ett arbete för uppbyggnad av ett regionalt samarbete kring Yrkes-sfi i Skåne i samarbete

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer