Vasallen årsredovisning Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen årsredovisning 2001. Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer"

Transkript

1 Vasallen årsredovisning 2001 Vasallen förädlar unika fastigheter till kreativa miljöer

2 Innehåll VDs kommentar 2 Vasallens kvalitetsarbete 4 Försäljningsstrategi 5 Vasallens medarbetare 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Jägarskolan Kiruna 8 Campus Östersund 10 Nipan Sollefteå 12 Hågesta Sollefteå 13 KA5 Härnösand 15 Dalregementet Falun 16 Riksten Tullinge 17 Garnisonen Linköping 18 Kustparken Fårösund 19 I17-Parken Uddevalla 21 Regementet Borås 22 Rosenholm Karlskrona 24 Östra Kasern Kristianstad 25 Regementet Ystad 26 Vasallen växer vidare 29 Vasallen i siffror Nyckeltal 31 Förvaltningsberättelse 33 Resultaträkningar 35 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 38 Noter 39 Revisionsberättelse 48 Vasallens styrelse 49 Vasallens verkställande ledning 50 Övriga ledande befattningshavare 51 Adresser 53

3 Vasallen skall skapa långsiktig värdetillväxt genom att utveckla och förädla f d försvarsfastigheter för alternativ kommersiell användning. Vasallens vision: Levande stadsdelar med hög attraktionskraft Vasallen är ett stabilt fastighetsbolag med finansiell styrka. Med kompetens och innovationskraft förvandlar vi tidigare regementsområden till nya, levande och spännande stadsdelar. Här finns arbetsplatser i form av kontor och verksamheter, som exempelvis utbildning, som integrerats med permanentboende och olika former av serviceinrättningar. De förädlade områdena har hög attraktionskraft hos hyresgästerna och är intressanta förvärvsobjekt för de fastighetsägare som söker affärsmässigt sunda fastigheter med låg risk. Finansiella mål Vasallens enskilda dotterbolag skall efter tre års verksamhet visa ett positivt rörelseresultat och efter fem års verksamhet visa ett positivt resultat efter finansnetto. å rsredovisning 2001

4 VDs kommentar Vasallen har aldrig tagit så stora och viktiga steg framåt som under 2001 Under vårt fjärde hela verksamhetsår växte koncernen till att omfatta 15 svenska dotterbolag, innehållande cirka kvm lokalarea, som i en extern värdering indikerar ett sammanlagt värde om cirka Mkr. Verksamhetsåret 2001 blev också året då investeringarna i framtiden sköt ordentlig fart. Genom färdigställandet av bland annat ett centrum för rättsvårdande myndigheter i Linköping, om- och tillbyggnad för ICAs nyetablerade bankverksamhet i Borås, Komvux i Uddevalla, AU-System i Östersund och ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap) i Sollefteå investerades cirka 550 Mkr. Gemensamt för de fem ovan nämnda exemplen är att hyresgästerna initialt ställde höga krav på korta ledtider. Från och med att hyreskontrakten var påskrivna fanns en stark förväntan på att Vasallens projektledning och det påföljande förädlingsarbetet skulle ske snabbt och effektivt så att hyresgästerna på kort tid kunde komma in i sina nya lokaler. Resultatet av våra ansträngningar finns dokumenterade. Vasallen har i en omfattande undersökning mätt graden av kundtillfredsställelse och vi kan konstatera att vår budget har hållit, inflyttningarna har skett på utsatt tid och att samtliga objekt innehåller den förutbestämda nivån avseende såväl kvalitet som miljö. Ökad uthyrning Med facit i hand siktar nu Vasallen framåt. Den entusiasm och framtidstro Vasallen möter i de kommuner vi är verksamma ger extra kraft för vår vidare expansion. De sex ursprungliga fastigheter vi förvärvade under 1997, uppnådde en genomsnittlig uthyrningsgrad om närmare 70 procent vid årets utgång. Med andra ord är tiden kommen då Vasallen på ett tydligare sätt fokuserar på en ökad värdetillväxt i förädlingsprocessen. Inom de dotterbolag där vi arbetat med utveckling i drygt fyra år övergår vi successivt till ett förvaltningsskede, där kundnyttan och starka driftnetton är Vasallens framgångsfaktorer. Samtidigt som stora och viktiga förädlingssteg har tagits i de ursprungliga bolagen, fortsätter ansträngningen att skapa värden såväl i de gamla som i de nya bolagen. Omfattande arbete görs för att formulera Vasallens grundläggande framgångar i översikts- och detaljplaner för de olika utvecklingsområdena. Detta leder till nya och spännande stadsdelar med hög attraktionskraft. Uthyrningstakten kommer därmed att vara fortsatt hög. Försäljningsstrategi I samband med att Vasallens uthyrningsgrad ökar har också tydliga riktlinjer för framtida försäljningsmöjligheter fastställts. Koncernens försäljningsstrategi bygger på att utveckla attraktiva och flexibla fastigheter, som på egna meriter är intressanta för externa investerare, och att delar av fastighetsbeståndet eller obebyggd mark skall kunna säljas på den öppna marknaden, förutsatt att det sker på affärsmässiga grunder. 2

5 Tidpunkten för framtida försäljningar varierar dock. Avgörande är bland annat konjunkturläget, marknadens efterfrågan, förädlingsgraden hos de enskilda objekten och kontraktportföljens sammansättning. Med Vasallens starka balansräkning och dokumenterad hög kompetens inom det specialområde vi verkar i ter sig framtiden mycket spännande. Styrkan kommer inifrån Med resultaten från undersökningen av den aktuella kundtillfredsställelsen står Vasallen på stadig grund avseende inriktningen för framtida investeringar. Samtidigt är vi väl medvetna om att styrkan kommer inifrån. Den entusiasm och det påtagliga engagemang som kännetecknar medarbetarna inom Vasallen är en väsentlig styrkefaktor och den tydliga företagskultur som utvecklats känns både rätt och övertygande. Det sistnämnda är mycket viktigt, speciellt med tanke på den snabba expansion Vasallen har bakom sig. Bestående värden Att Vasallen aldrig har tagit så stora och viktiga steg framåt som under 2001 innebär dock inte att 2002 kommer att bli något mellanår. Tvärtom. Vasallen kommer att växa vidare. Redan i januari 2002 förvärvades A8 i Boden. Under året har vi dessutom tillträde till såväl Ing 1 i Södertälje som F10 i Ängelholm. Vid ingången till 2002 innehöll Vasallens investeringsportfölj beslutade investeringar om cirka Mkr. I likhet med våra genomförda projekt kommer Vasallen att prioritera att budgetar hålls, att kommande inflyttningar sker på utsatt tid och att alla objekt kommer att uppnå den nivå gällande kvalitet och miljö som slogs fast vid tidpunkten för investeringsbeslutet. För framtiden kommer även ett starkt fokus att hållas på att kontinuerligt värdera hela fastighetsbeståndet. Målsättningen är att varje år dels göra egna värderingar, dels få oberoende uppskattningar från externa värderare, för att sedan göra en sammanvägning av Vasallens totalt bedömda marknadsvärde. Att tillgångarna inom Vasallen utvecklas positivt är trots allt det yttersta beviset på att alla medarbetares gemensamma ansträngningar i det vardagliga arbetet skapar bestående värden. Jan-Peter Jonsson Verkställande direktör 3

6 Vasallens kvalitetsarbete Målmedvetet arbete mot ökad kundtillfredsställelse Målsättningen med Vasallens kvalitetsarbete är att öka kundtillfredsställelsen. Arbetet bygger på att utveckla och förfina de interna processerna, vilket i förlängningen även leder till en ökad kostnadseffektivitet. Bland en rad kvalitetsprojekt som Vasallen arbetat med under 2001 kan nämnas: införande av ett nytt elektroniskt fakturahanteringssystem, som väsentligt förkortat ledtiderna förbättrat utnyttjande av det interna hyressystemet, vilket lett till en mer effektiv hantering av ärenden och därmed snabbare återkoppling till kunderna i frågor rörande hyreskontrakt utvecklandet av ett dokumenthanteringssystem som gör att samtliga medarbetare i Vasallen snabbt och effektivt kan nå de interna dokument som eftersöks. Systemet är processanpassat och uppbyggt på de funktioner som finns i hela verksamheten uppbyggnad av en koncerngemensam kundvårdsstrategi, där även alla dotterbolags olika erfarenheter tas till vara uppdatering av koncernens miljö- och uthyrningspolicy förnyelse av Vasallens grundläggande värderingar inom ramen för existerande etik- och moralpolicy. Dialog med kunden Grundstenen i Vasallens kundrelationsbyggande återfinns i en kundenkät i form av en aktiv kunddialog, som inleddes under första halvåret. Målsättningen var att på ett metodiskt och väl säkerställt sätt få svar på hur kunderna upplever Vasallen som hyresvärd. Via direkta intervjuer med ett urval av hyresgäster, kompletterad med en bred undersökning kartlades hyresgästerna syn på förhållandet till Vasallen. De signaler som fångades upp i kundenkäten har bearbetas i interna fokusgrupper och kvalitetsarbetet drivs genom att tydligt bestämma vad Vasallen skall förbättra, hur det ska göras, vem som är ansvarig internt och när förändringen och förbättringen skall vara genomförd. Under verksamhetsåret ingick sju dotterbolag och drygt 200 av deras kunder i enkäten. Resultatet visade att kunderna överlag var mycket tillfredsställda med Vasallen som fastighetsutvecklare och hyresvärd. Efterföljande års enkät syftar till att mäta av hur kunderna uppfattar de förändringar och förbättringar Vasallen genomfört med den initiala kundenkäten som bas. Offensiv kvalitetsutveckling Vasallens kundrelationer präglas av effektiva och varaktiga affärsförbindelser med hyresgästerna, baserade på värderingar, utprovat arbetssätt och anpassade verktyg. Värderingar Sätt kunden i centrum Låt alla vara delaktiga Arbeta processorienterat Engagerat ledarskap Arbeta med ständiga förbättringar Arbetssätt Tvärfunktionella team Kunddialog Verksamhetsstyrd kompetensutveckling Mål delmål uppföljning Ständig återkoppling Intern verksamhetsutvärdering Verktyg Kvalitetsprojekt Processansvariga Flödesscheman Kvalitetsråd Personalenkät Kundenkät Intranät 4

7 Vasallens försäljningsstrategi Vasallens försäljningsstrategi syftar till att utforma flexibla och affärsmässigt bärkraftiga enheter som skall kunna säljas på kommersiella villkor I takt med att utvecklings- och förädlingsarbetet av regementsområdena fortskrider kommer Vasallen allt närmare visionen om att skapa levande stadsdelar med hög attraktionskraft. Efter den snabba utvecklingen i koncernen under de senaste fyra åren har Vasallen beslutat om en försäljningsstrategi. Målsättningen är att utforma flexibla och affärsmässigt bärkraftiga enheter som skall kunna säljas på kommersiella villkor. Parallellt innebär försäljningsstrategin även att Vasallen söker större attraktiva paketlösningar. Som ett led i pågående utvecklingsarbete kan också försäljning av delar av mark och fastigheter bli aktuellt. Vasallen arbetar aktivt med att minimera osäkerheten om framtida markanvändning och att åstadkomma riskspridning i kontraktsportföljen. På kasernområdet i Garnisonen Linköping uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden till över 80 procent med snitthyra på cirka kr per kvm, på Campusområdet i Östersund är uthyrningsgraden över 90 procent med en snitthyra på drygt kr per kvm och förädlingsarbetet på kasernområdet på I17-parken i Uddevalla har resulterat i en uthyrningsgrad över 90 procent med snitthyra på nästan 800 kr per kvm. I Riksten Tullinge skapas byggrätter för cirka nya bostäder där de nu cirka 150 färdigställda studentlägenheterna är mycket efterfrågade. Vasallenkoncernens fastighetsvärden per % Fastigheter förvärvade före 1998 Fastigheter förvärvade 2000 och senare 16 % Fastighetsbeståndets värdetillväxt kommer att följas årligen Betydande belopp investeras i koncernens svenska fastigheter och beståndets värdetillväxt kommer att följas årligen. En marknadsvärdebedömning per årsskiftet 2001/2002 indikerar ett sammanlagt värde om cirka Mkr. Koncernens kontraktsportfölj motiverar ett marknadsvärde om cirka Mkr, men justering av värdet har gjorts då pågående om- och tillbyggnadsprojekt ännu inte är helt färdigställda. Närmare 150 Mkr av värdet utgörs av nya byggrätter i Linköping och Östersund. De fastigheter Vasallen förvärvade år 1997, efter Försvarsbeslut 96, motsvarar tillsammans cirka 84 procent av det sammanlagda marknadsvärdet. Fastigheter motsvarande cirka 45 procent av det totala marknadsvärdet har värderats av externa värderare, medan resterande del värderats internt. Värdebedömningarna har gjorts med s k desktopvärdering utan besiktning. 5

8 Vasallens medarbetare Som ett resultat av Vasallens snabba expansion under 2001 har arbetet med att utveckla och vårda humankapitalet inriktats mot rekrytering, introduktion av nya medarbetare, utvärdering av arbetssätt och metoder via en återkommande personalenkät samt en omfattande kompetensutveckling. Parallellt har genomförts en rad aktiviteter, som inom ramen för Vasallens företagskultur syftar till att förstärka vi-känslan. Vid verksamhetsårets början var antalet anställda 49 personer. Vid utgången var antalet 79, motsvarande en ökning med drygt 60 procent. Vid huvudkontoret i Örebro fördubblades antalet anställda, från 16 till 26 personer. Allt personalarbete syftar till att utveckla individen samtidigt som Vasallens företagskultur stärks Vasallens personalpolitik Vasallen har ända från sitt bildande, 1997, haft ett tydligt fokus på att bygga upp och kontinuerligt utveckla en företagskultur som i all väsentlighet är inriktad på att tillförsäkra samtliga medarbetares möjligheter till personlig utveckling, samtidigt som organisationen i sin helhet arbetar med ständiga förbättringar i den vardagliga verksamheten. Inom ramen för Vasallens kvalitetsarbete har också en process inletts med målsättning att ytterligare fördjupa arbetet med att förstärka den gemensamma värdegrunden inom företaget. Det finns en mycket tydlig ambition att Vasallen skall präglas av en stor gemenskap. Eftersom verksamheten är utspridd på 16 orter i landet är prioriteten hög att anordna aktiviteter och utbildningar som skapar samsyn inom företaget. Rekryteringsarbetet Kompetensförstärkningen till huvudkontoret har dels koncentrerats till ledningsgruppen via anställningarna av två fastighetsdirektörer, dels till en omfattande resursförstärkning inom administrationen, exempelvis ekonomi/finans och teknik. Bland dotterbolagen har i huvudsak kompetensen inom administration, förvaltning och driftteknik förstärkts. Att Vasallens attraktivitet som arbetsgivare successivt ökar bevisas bland annat genom de mycket höga antalen ansökningar som följt på våra platsannonser. Fortsatt stark kompetensutveckling Vasallens satsningar på kompetensutveckling var fortsatt stark under Ett utvecklingsprogram med inriktning mot utbildning inom området kundkommunikation genomfördes med samtliga administratörer på dotterbolagen som deltagare. Vidare har mer än hälften av medarbetarna under året utbildats i hyresjuridik, inom vissa ekonomiska specialområden och erhållit en fördjupning i Vasallens hyrespolicy. Dessutom har ett ledningsseminarie i retorik hållits och alla medarbetare med personalansvar har fått en speciell chefsutbildning, med inriktning mot individuell medarbetarutveckling. 6

9 Vasallen i sverige Dotterbolag Kiruna Boden Östersund Sollefteå Härnösand Falun Örebro Huvudkontor Tullinge Södertälje Linköping Fårösund Uddevalla Borås Ängelholm Karlskrona Kristianstad Ystad

10 Vasallen i kiruna Kirunas näringsliv är till största del koncentrerat till gruvindustri, processteknik och verkstadsindustri. Statens satsning på rymdteknologi i Kiruna har dock skapat goda förutsättningar för etablering av data- och IT-baserade företag, som är specialiserade på bildhantering, fjärranalys samt köld- och klimatrelaterad teknik. Turismen till Kiruna har ökat markant under senare år och det är framför allt det närliggande ishotellet och midnattssolen som lockar. Kiruna är numera ett av Sveriges största chartermål och turisterna kommer nästan undantagslöst med flyg. Fastigheten Vasallens fastighet i Kiruna omfattar knappt kvm lokalarea och marknadsförs under namnet Jägarskolan. Kringliggande bebyggelse består av villor. Endast en dryg kilometer till centrum, direkt anslutning till omfattande motionsspår och en milsvid utsikt är andra positiva lägesfaktorer. Vasallen är Kirunas fjärde största fastighetsägare och målsättningen är att med kundanpassad förädling av Jägarskolan skapa ett konkurrenskraftigt alternativ till de företag som söker attraktiva lokaler för verksamheter inom exempelvis kontor och administration, utbildning, forskning och utveckling, olika former av servicenäringar samt lättare industri. Efterfrågan på kommersiella lokaler i Kiruna har under flera år varit begränsad, dock märks en successiv uppgång under senare tid. Det förekommer ingen betydande nybyggnation och de investeringar som sker är framför allt i befintliga lokaler. Vasallen har goda förutsättningar att kunna skapa en miljö av nätverkskaraktär för mindre och medelstora företag i regionen Hänt under 2001 Vasallen övertog Jägarskolan per 1 januari Under året har anställts en drifttekniker och en förvaltare. I februari fattade regeringen beslut om att förlägga Centrala Studiestödsnämndens (CSN) kundcenter till Kiruna. Under sommaren byggdes cirka kvm av den f d matsalen och biblioteket om för CSNs räkning och i september kunde ett hundratal anställda flytta in i ett för verksamheten anpassat kontorslandskap. Bland andra hyresgäster som flyttat till eller startat ny verksamhet inom Järgarskolan märks ett bemanningsföretag, några mindre tjänsteproducerande företag samt en friskola. Sammanlagt är cirka kvm uthyrt. Det finns en tydlig efterfrågan på små och flexibla kontor i Kiruna, varför en ombyggnad till kontorshotell av en del av kanslihusets bottenvåning påbörjades under hösten. Inflyttning är planerad till våren innevarande år och flera hyresgäster har redan tecknat kontrakt. Ytterligare en ombyggnad av befintliga lokaler inleddes under slutet av året åt Sandvik Tamrock. Inflyttning till ett industrikontor med verkstad är planerad till maj. Under hösten har utarbetats en skiss som skall utgöra underlag för en ny detaljplan för Jägarskolan. I detaljplanen föreslås bl a nya byggrätter samt nya gång- och cykelvägar. Framtiden Under innevarande år kommer förslagen i den nya detaljplanen att bearbetas och konkretiseras, med inriktning på att Jägarskolan skall kunna utvecklas till ett centrum för företagande. Vasallen har goda förutsättningar att kunna skapa en miljö av nätverkskaraktär för mindre och medelstora företag i regionen. Vasallens framgångar kommer till stor del att bero på hur aktivt Jägarskolan blir som område. Sålunda är det viktigt att företag inom servicesektorn väljer Jägarskolan som bas för sin verksamhet. En restaurang skulle exempelvis på ett väsentligt sätt bidraga till en ökad rörelse såväl till och från, som inom området. Åsa Persson VD för I22 Vasallen AB Mkr 2001 Omsättning 12,1 Driftsöverskott 5,1 Resultat efter finansiella poster 0,5 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 24,9 Investering anläggningstillgångar 28,8 Försäljning anläggningstillgångar Pågående arbeten 3,1 Direktavkastning, % 1) 26 Kontrakterad årshyra 6,1 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) 36 Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Jägarskolan 8:5, markareal cirka 39 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 8

11 9 Vasallens förädlingsarbete präglas i hög grad av hänsyn till att byggnaderna har fastställda bevarandekrav. Oavsett om lokalerna anpassas till lägenheter eller olika slags verksamheter ger byggnadernas ursprungliga form öppna och ljusa ytor med högt i tak.

12 Vasallen i östersund Östersund är Jämtlands enda stad och utgör ett självklart administrativt och ekonomiskt centrum i nordvästra Norrland. Med traditionell inriktning mot förvaltning och tjänsteproduktion har under senare år noterats ett uppsving avseende tillkomsten av nya privata företag. En stark motor i denna utveckling är Mitthögskolan, som framför allt utgör ett dragplåster för företag med högutbildad personal. Närheten till Norge ger ett naturligt utbyte samt en omfattande gränshandel. En viktig koppling inom utbildningsområdet är den mellan Mitthögskolan och det expansiva universitetet i Trondheim. Campus Östersund skall utvecklas till ett område som präglas av innovation och flexibilitet, där motorn utgörs av högskolan. Fastigheten Vasallens fastighet i Östersund omfattar drygt kvm lokalarea och marknadsförs under namnet Campus Östersund. Vasallen är Östersunds sjätte största fastighetsägare och ambitionen för framtiden är att utveckla Campus Östersund till ett område som i all väsentlighet präglas av innovation och flexibilitet, där motorn utgörs av högskolan. Under 1999 tecknades hyresavtal med Mitthögskolan om avtalstider upp till 25 år, omfattande kvm, varav omkring kvm avser nyproduktion. Utvecklingen av Campus Östersund har sedan dess skapat ett nytt A-läge i staden. En väsentlig förflyttning av företag och verksamheter har skett och väl inne i 2002 återstår endast byggnadsminnesmärkta kallförråd att förädla. Hänt under 2001 IT-konsultbolaget AU-System flyttade under 2001 in på Campus Östersund i två omgångar, i februari och november. Sammanlagt förfogar AU-System över cirka kvm, som ger arbetsplatser åt sammanlagt cirka 140 konsulter. I juli invigdes första etappen av det s k Mitthuset på Campus, en nybyggnation om kvm som färdigställs för Mitthögskolans räkning. Inom cirka kvm finns bibliotek, restaurang, hörsalar samt en rad servicefunktioner. Resterande kvm skall vara färdigställt till halvårsskiftet I oktober tog ITPS (Insititutet för Tillväxtpolitiska Studier) sina nya lokaler i besittning. På sammanlagt kvm kommer upp till 20 personer att arbeta. Vid årsskiftet flyttade Försvarsmakten in i en nybyggd restaurang om kvm. Framtiden Campus Östersund kommer vid halvårsskiftet innevarande år att utgöra en central del av staden. Här kommer cirka personer att studera och arbeta. Förädlingsarbetet minskar successivt under första halvåret och ersätts av ett verksamhetsorienterat arbetssätt där metoder för att öka kundtillfredsställeles får högsta prioritet. Campus Östersund förfogar över cirka kvm byggrätter på området, som kan förädlas i takt med en framtida efterfrågan på nya anpassade lokaler. Efterfrågan kommer att vara såväl regionalt som konjunkturellt betingad, dock känns att Campus Östersund med sitt A- läge är ett attraktivt område för företag och verksamheter med tillväxtpotential. Av betydande investeringar som kommer att genomföras på Campus Östersund under 2002 kan nämnas ett nytt tränings- och testcentrum med en idrottsmedicinsk mottagning, som bl a skall användas av Skidhögskolan. Thomas Fuchs VD för A4 Vasallen AB Mkr Omsättning 20,8 12,6 9,4 Driftsöverskott 11,8 6,5 5,4 Resultat efter finansiella poster -6,6-4,9-0,8 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 257,9 103,5 47,3 Investering anläggningstillgångar 160,8 102,4 38,7 Försäljning anläggningstillgångar Pågående arbeten 87,6 79,6 42,7 Direktavkastning, % 1) 6,0 9,0 12,0 Kontrakterad årshyra 51,3 52,4 48,1 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Artilleristen 1, Ången 2. Markareal cirka 17 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 10

13 11 Textilarkivet, Sollefteå. Nipan i Sollefteå är en väl fungerande företagspark, där en av hyresgästerna är Textilarkivet Västernorrland med Karin Netterlund som museichef. Verksamheten bygger på ett rikhaltigt material producerat och insamlat av hemslöjdsföreningarna i Ångermanland.

14 Vasallen i sollefteå Vasallen är med sina två fastigheter den näst största fastighetsägaren i Sollefteå. Sollefteå har av tradition varit en industri- och regementsstad. Som ett resultat av att två stora regementen, T3 och I21, avvecklats under den senaste tioårsperioden, har staden tvingats till en omställning i näringslivet mot mindre och medelstora företag, ofta med tjänsteinnehåll. Ett antal Call Centers har vuxit fram under den senaste femårsperioden, som vid ingången till 2001 sysselsatte sammanlagt cirka 350 personer. Fastigheterna Vasallen är med sina två fastigheter den näst största fastighetsägaren i Sollefteå. Under 2000 förvärvades f d I21, som intill Vasallens övertagande var ett fullt fungerande regemente. Samma år förvärvades även Nipan, ett f d regementsområde som kommunen köpt 1992 och sedan dess utvecklat och förädlat. Under året har även en tävling genomförts i syfte att ge I21-området ett nytt namn. Det vinnande förslaget blev Hågesta. Den lokala fastighetsmarknaden i Sollefteå har varit trög under hela 1990-talet och en låg aktivitet har noterats även under de två första åren på 2000-talet. Någon nybyggnation avseende bostäder och kommersiella lokaler har inte förekommit under de senaste åren och det finns heller inga sådana planer för den närmaste framtiden. Hänt under 2001 Nipan När Vasallen i januari 2001 tillträdde Nipan var redan mer än 90 procent av den uthyrningsbara lokalarean om drygt kvm uthyrd. Nipan hade då genomgått omfattande om- och tillbyggnader och de befintliga hyresgästerna var till stor del innovativa företag med tillväxtambitioner. I oktober öppnade Nipans konferens och hotell. Det nya hotellet har 30 rum och två konferenslokaler. Servicen kommer att höjas väsentligt mot såväl de företag som har sin verksamhet på Nipanområdet som i Sollefteå med omnejd. Framtiden Nipan är en väl fungerande företagspark med hög uthyrningsgrad och efter många år av förädlingsarbete går nu Vasallens verksamhet in i ett nytt skede. Inriktningen för framtiden kommer i stigande grad att riktas mot kvalitetshöjande investeringar, där målsättningen är att successivt öka kundtillfredsställelsen. Vidare förädling kommer i första hand att styras mot projekt som anses ha lång livstid. Ett exempel på ett sådant område är utbildning, varför Vasallen varit aktiv i förhandlingarna med olika intressenter. Under inledningen av 2002 har förhandlingar inletts med bl a Sollefteå kommun avseende en utökning av en redan befintlig transportutbildning. Diskussioner förs också med kommunen gällande utbildning och kompetensutveckling inom ramen för ett Lärcenter. Om förhandlingarna med kommunen slår väl ut finns ändamålsenliga lokaler att anpassa för de behov och krav som ställs på moderna utbildningslokaler. Ulf Nilsson VD för T3 Vasallen AB och I21 Vasallen AB Mkr 2001 Omsättning 12,4 Driftsöverskott 7,6 Resultat efter finansiella poster 2,5 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 44,7 Investering anläggningstillgångar 46,0 Försäljning anläggningstillgångar Pågående arbeten 0,2 Direktavkastning, % 1) 16,9 Kontrakterad årshyra 12,2 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) 79 Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Remsle 13:64. Markareal cirka 29 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 12

15 Hänt under 2001 hågesta Intresset för Hågesta, som ett komplement till Nipan i Sollefteå, har varit mycket stort. Inledningsvis allokerades under året väsentliga resurser i syfte att arbeta fram en vision och handlingsplan för området. Arbetet var klart i början av Parallellt med visionsarbetet har förts diskussioner och förhandlingar med flera företag och organisationer som visat intresse för att etablera sig på området. Redan i mars inleddes den allra första stora investeringen på Hågesta. Ett hyresavtal med ÖCB (Överstyrelsen för Civil Beredskap), avseende större delen av en kasernbyggnad, om knappt kvm, föranledde en omfattande ombyggnad för att specialanpassa ytorna till ÖCBs verksamhet. De nya lokalerna stod klara strax före nyår och hittills har ett 30-tal personer på ÖCB fått nya arbetsplatser. Framtiden De diskussioner som fördes med Distansapoteket under 2001 ledde till en första överenskommelse vid inledningen av innevarande år. Distansapoteket tog viss lokalyta i anspråk i januari och sannolikheten att verksamheten kommer att byggas ut inom Hågesta är god. I takt med att nya hyresgäster flyttar in på området ökar takten i förädlingen. Realistiskt är dock ändå att det kommer att ta ett antal år innan området fått den struktur som visionsarbetet formulerat, dvs en mix av tjänsteföretag, industri och service som behövs för att bygga en ny stadsdel. Mkr Omsättning 23,4 8,3 Driftsöverskott 15,5 5,3 Resultat efter finansiella poster 8,9 3,9 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 27,3 28,3 Investering anläggningstillgångar 31,8 28,6 Försäljning anläggningstillgångar 0,5 Pågående arbeten 31,5 0,1 Direktavkastning, % 1) 55,9 76,9 Kontrakterad årshyra 14,5 42,8 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Hågesta 3:115, Markareal cirka 49 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 13

16 Kronan Produktion, Sollefteå. Cykelmontör Erik Edlund, Kronan Produktion, monterar cyklar åt Kronan Cykel på f.d. I21-området i Sollefteå. Under 2001 arrangerade Vasallen en namntävling med syfte att ge f.d. I21 ett nytt namn. Det vinnande förslaget blev Hågesta. 14

17 Vasallen i härnösand Framtida satsningar inom KA5-området inriktas mot verksamheter inom arkivering, rehabilitering och utbildning. Härnösand är residensstad i Västernorrland och ligger drygt 5 mil från Sundsvall. Mitt emellan städerna ligger Midlanda flygplats, med utmärkta förbindelser inom Sverige. Av tradition är Härnösand en administrativ stad, med stark inriktning mot offentlig förvaltning samt vård och omsorg. Med uppbyggnaden av högskolan har Härnösand under senare år ytterligare stärkt sin position som skolstad. Ulf Nilsson VD för KA5 Vasallen AB Fastigheten Vasallens fastighet i Härnösand är belägen cirka 1,5 km nordost om centrum. I september förvärvade Vasallen av Fortifikationsverket det resterande området av KA5. Området marknadsförs under namnet KA5 Härnösand och omfattar drygt kvm lokalarea. Den lokala fastighetsmarknaden är stabil och tillskott av nya lägenheter eller kommersiella lokaler är marginell. Mkr Omsättning 5,7 0,3 Driftsöverskott 2,9-0,2 Resultat efter finansiella poster 1,5-0,6 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 13,0 2,1 Investering anläggningstillgångar 15,5 2,1 Försäljning anläggningstillgångar Pågående arbeten 4,4 Direktavkastning, % 1) 37,7 Kontrakterad årshyra 14,5 1,0 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) 99 3) 44 Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Ön 2:41, Markareal cirka 20 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 3) huvudsaklig hyresgäst t o m var Försvarsmakten Hänt under 2001 Under våren 2001 påbörjade Vasallen, tillsammans med kommunen, en förutsättningslös analys för att definiera de framtida utvecklings- och förädlingsalternativ som kan vara framgångsrika i omdaningen av KA5-området. Analysen var klar under hösten och en slutsats är att satsa på en uppbyggnad av verksamheter inom området arkivering, ett annat pekar på möjligheten att utveckla ett rehabiliteringscenter och ett tredje definierar utbildning som ett framgångsområde. Initialt inleddes arbetet med att koncentrera resurserna på att etablera ett arkivcentrum. Förhandlingar har förts med flera intressenter, statliga som privata. Tanken är att inte bara satsa på själva arkiveringen, utan även övertyga företag som arbetar med förädlade tjänster inom området att söka sig till Härnösand. I september fattade Riksarkivet beslut om att förlägga landets centrala arkivdepå för inskrivningsärenden, cirka åtta miljoner lagfarter, på KA5 Härnösand. Ett 15-årigt avtal tecknades med Riksarkivet, som avser cirka kvadratmeter, med option på ytterligare kvadratmeter. Framtiden Parallellt med att erbjuda andra företag inom arkivbranschen anpassade lokaler med närhet till Riksarkivet har Vasallen inlett ett samarbetsprojekt med kommunen i syfte att utveckla ett rehabiliteringscentrum för olika slags funktionshinder på KA5-området. Förstudien kommer att färdigställas under första halvåret Vasallen har också fått en förfrågan om att deltaga i ett EU projekt för en framtida utbildningsverksamhet med inriktning mot ambulanssjukvård. De första diskussionerna med intressenterna har inletts och under våren väntas ett gemensamt beslut kunna tas om denna inriktning kan vara substantiellt hållbar för en framtida satsning. 15

18 Vasallen i falun Målsättningen är att utveckla en levande stadsdel inom profilområden som hälsa, idrott och media. Falun är residensstad och därmed ett administrativt och kulturellt centrum i Dalarna. Industrisektorn är fortfarande av stor betydelse för näringslivet men tjänstesektorn har expanderat under senare år, framför allt med inriktning på data och utbildning. Tack vare högskolan har Falun allt mer utvecklats till att fungera som ett nav inom regionen vad gäller utveckling inom profilområden som hälsa, idrott, media, IT samt kultur och turism. Fastigheten Vasallens fastighet i Falun omfattar knappt kvm lokalarea och 60 hektar mark och marknadsförs under namnet Dalregementet. Fastigheten ligger i direkt anslutning till riksväg 80. Nära grannar är bl a Falu lasarett och Högskolan. Vasallen är Faluns tredje största fastighetsägare och inriktningen i det framtida utvecklings- och förädlingsarbetet är att i nära samarbete med kommunen öppna upp det tidigare regementsområdet mot staden. Målsättningen är att utveckla en levande stadsdel genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler för bl a utbildning och företagande. Hänt under 2001 Tidigt under 2001 bjöd Vasallen och kommunen in tre arkitekter för att få förslag på hur Dalregementet och intilliggande områden kan utformas för framtiden, genom s k parallella uppdrag. Förslagen har bildat ett underlag för framtida översikts- och detaljplaner och fungerar även som en kreativ hörnsten i projektet Mötesplats Dalregementet, som är ett utvecklingsprojekt inom främst kunskaps- och IT-sektorn. Bakom Mötesplats Dalregementet står, förutom Vasallen, kommunen, länsstyrelsen och en rad lokala intressenter. Syftet är att skapa en arena där kunskapsutveckling, idéutbyte och företagande möts inom områdena teknik, kultur, lärande och forskning. Sammanlagt har satsats 6 Mkr för att marknadsföra projektet, varav knappt hälften utgörs av EU-bidrag. Under hösten fattades beslut om att bygga om den tidigare matsalsen på Dalregementet till ett mediahus för högskolans räkning. Med inflyttning under sensommaren innevarande år kommer högskolan att förfoga över cirka kvm. Investeringskostnaden uppgår till cirka 25 Mkr. Vasallen har under året investerat i ombyggnation av lokaler, om cirka 700 kvm, i en tidigare kasernbyggnad för en satsning på utbildning och utveckling inom området dataspelutveckling. Framtiden Sett ur ett regionalt perspektiv är intresset för Dalregementets omdaning mycket stort. Förhandlingar förs för närvarande med ett antal företag om att på Dalregementet skapa ett centrum för utbildning, forskning och företagande inom området digital presentationsteknik. Intresset för etableringar på Dalregementet inom området service och handel är också mycket stort. Ulf Gustafsson VD för I13 Vasallen AB Mkr 2001 Omsättning 15,9 Driftsöverskott 9,1 Resultat efter finansiella poster 1,6 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 18,8 Investering anläggningstillgångar 29,6 Försäljning anläggningstillgångar - Pågående arbeten 10,2 Direktavkastning, % 1) 51 Kontrakterad årshyra 12,0 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) 47 Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: fastighetsbildning pågår, markareal cirka 60 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 16

19 Vasallen i tullinge Tullinge är ett av få riktigt stora markområden inom Storstockholm som har potential för en väsentlig bostadsexploatering. Christer Berglund VD för F18 Vasallen AB Tullinge ligger på Södertörn och tillhör Botkyrka kommun. Avståndet till centrala Stockholm är cirka 25 km. Södertörn omfattar totalt åtta kommuner och tillhör en av de mest expansiva delarna av Storstockholm. Under senare år har omfattande investeringar gjorts i infrastrukturen, exempelvis utbyggnaden av Huddinge sjukhus, forskningscentrat Novum, Karolinska Institutet samt den fortsatta utbyggnaden av Södertörns högskola. Riksten Tullinge ligger ur kommunikationssynpunkt mycket väl till. I direkt anslutning finns såväl europavägar som spårbunden trafik. Den nya järnvägen, Grödingebanan, passerar invid fastigheten, med möjlighet till en framtida station på området. Fastigheten Vasallens fastighet är den f d flygflottiljen F18 Tullinge, omfattande en markareal på 373 hektar och en koncentrerad bebyggelse om drygt kvm lokalarea. Tullinge är ett av få riktigt stora markområden inom Storstockholm som har potential för en väsentlig exploatering. Mkr Omsättning 11,2 10,5 9,7 Driftsöverskott 4,0 4,3 4,2 Resultat efter finansiella poster -3,0-2,8-4,2 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 26,7 16,3 16,6 Investering anläggningstillgångar 24,7 0,9 0,2 Försäljning anläggningstillgångar Pågående arbeten 16,4 0,6 0 Direktavkastning, % 1) 18,0 26,0 25,0 Kontrakterad årshyra 11,7 8,7 8,8 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Riksten 9:2, 10:1, Tullinge 21:404, 21:492, Markareal cirka 373 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea Hänt under 2001 I september träffade Vasallen och Botkyrka kommun en gemensam avsiktsförklaring avseende ett större område om cirka 470 hektar, där bl a den tidigare flygflottiljen ingår. Resultatet av överenskommelsen är att arbetet med att utveckla ett attraktivt område i Stockholmsregionen, inrymmandes bostäder, arbetsplatser samt kommunal och kommersiell service, kunde inledas. Förädlingsarbetet kan komma att inrymma cirka bostäder, i en del av Sverige som lider av stor brist på attraktivt boende. I augusti avslutades ombyggnaden av en kasern till studentbostäder. Med inflyttning lagom till höstterminens start flyttade 35 studenter in i egna lägenheter, om ett rum och kök på 20 kvm. Intresset för studentlägenheterna var mycket stort. Eftersom det saknas tusentals studentlägenheter i Stockholm och det i vissa områden är väntetider på mer än 60 månader fattade Vasallen beslut om att förädla ytterligare tre kaserner, var och en innehållandes 35 lägenheter. Ombyggnaden beräknas vara klar i mars 2002, vilket innebär att Riksten Tullinge kommer att förfoga över 150 studentlägenheter. Framtiden Som en konsekvens av den gemensamma avsiktsförklaringen med Botkyrka kommun har Vasallen ambitionen att innan utgången av 2002 avveckla all flygverksamhet på Riksten Tullinge. Det framtida förädlingsarbetet på området påverkas närmast av det beslut om en ny översiktsplan för hela Botkyrka kommun, som skall tas under sista kvartalet Under våren innevarande år inleds även arbetet med en ny detaljplan för den första delen av Riksten Tullinge och målsättningen är att den skall vara klar till sommaren

20 Vasallen i linköping Linköping är Sveriges femte största kommun och tillsammans med det närliggande Norrköping bildar man landets i storleksordning fjärde storstadsregion, med över invånare. Med Linköpings universitet, tekniska högskola och universitetssjukhus som grund har utvecklingen inom näringslivet haft en naturlig dragning mot handel, industri, datakommunikation och forskning. Det finns beredskap inom kommunen för en fortsatt stark expansion. Från dagens drygt invånare i Linköping prognosticeras och planeras för upp emot invånare år Ett unikt centrum för rättsvårdande myndigheter i Sverige och ett attraktivt utvecklingsområde för bostäder. Fastigheten Vasallens fastighet i Linköping omfattar knappt kvm lokalarea och förberedelser för cirka kvm byggrätter på en markareal som uppgår till cirka 79 hektar. Området marknadsförs som Garnisonen Linköping och ligger mycket strategiskt placerat, mitt i det utvecklingsstråk som innehåller Mjärdevi Science Park, Berzelius Science Park, VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet), SGI (Statens geotekniska institut), universitetet, och universitetssjukhuset. Steve Andersson VD för I4/A1 Vasallen AB Hänt under 2001 Vid utgången av 2001 hade Garnisonen Linköping drygt 100 enskilda hyresgäster. Arbetet med att utveckla serviceverksamheter inom området har varit framgångsrikt. Under året har tillkommit en restaurang, konferensverksamhet och en frisör. Förhandlingar pågår under innevarande år om en bank- och postservice samt ytterligare serviceverksamheter. I juni invigdes de nya lokalerna för Polis- och åklagarmyndigheten i Östergötlands län och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), avseende ett nytt, gemensamt delområde inom Garnisonen, omfattande cirka kvm. Totalt uppgick investeringarna i ny-, om- och tillbyggnader till cirka 350 Mkr. I juni togs även det första spadtaget för ytterligare en stor investering, en ombyggnad av kvm och nybyggnation av kvm för Tingsrätten, Länsrätten och Hyresnämnden i Östergötlands län. Resultatet kommer att bli ett unikt centrum för rättsvårdande myndigheter i Sverige, som står klart till hösten innevarande år. Vasallen i Linköping har också under året inlett sina två första försäljningsprocesser. Under året har planarbeten avseende två bostadsområden pågått med full kraft, dels i form av ett 50-tal radhus, dels inför en framtida byggnation av cirka 500 lägenheter. Framtiden Efterfrågan på anpassade lokaler i Linköping är mycket stor, varför sannolikheten är hög att vi under resten av året kommer att nå nya överenskommelser med attraktiva hyresgäster. Garnisonens läge, med central placering i ett expansivt Linköping i kombination med ett omfattande planarbete, har gjort att Vasallen är på väg att nå den vision som lades fast 1998, dvs att utveckla en ny och levande stadsdel som präglas av mångfald. Efter den snabba utvecklingen under de senaste fyra åren har dock Garnisonen i Linköping nått en punkt där krav på en effektiv förvaltning och vidare uppbyggnad av infrastrukturen blir allt viktigare. Det är viktigt att garantera kvalitet åt våra hyresgäster och säkerställa en framtida hög servicenivå, där kundnytta och värdetillväxt sätts i fokus. Mkr Omsättning 42,1 14,5 11,1 Driftsöverskott 20,6-5,6-0,5 Resultat efter finansiella poster -14,6-25,7-11,0 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 486,1 79,7 52,0 Investering anläggningstillgångar 168,3 265,8 66,4 Försäljning anläggningstillgångar 0,1 0,0 0,9 Pågående arbeten 54,8 299,2 66,8 Direktavkastning, % 1) 7 neg neg Kontrakterad årshyra 70,2 54,3 51,8 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Smedstad 1:21, markareal cirka 79 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea 18

21 Vasallen i fårösund Kustparken förädlas med inriktning mot att skapa ett expansivt centrum för såväl företagande som ett attraktivt boende. Fårösund ligger på norra Gotland och är beläget cirka fem mil från Visby. På Gotland uppgår den bofasta befolkningen till cirka personer, varav cirka 700 är bosatta i Fårösund. Kommunikationerna med övriga Sverige är av stor vikt för såväl de bofasta som för det gotländska näringslivet. Det finns reguljär flygtrafik med Arlanda, Bromma och Norrköping och färjetrafik med Nynäshamn och Oskarshamn. Gotland är ett populärt semestermål och sommartid flerdubblas befolkningen. Fastigheten Vasallens fastighet i Fårösund marknadsförs under namnet Kustparken. Den sammanlagda lokalarean uppgår till drygt kvm. Kustparken förädlas med inriktning mot att skapa ett modernt och expansivt centrum för framgångsrikt företagande i kombination med möjligheten att erbjuda en plats för attraktivt strandnära boende. Peter Stenberg VD för KA3 Vasallen AB Mkr 2001 Omsättning 10,8 Driftsöverskott 3,9 Resultat efter finansiella poster -3,9 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 4,8 Investering anläggningstillgångar 5,7 Försäljning anläggningstillgångar - Pågående arbeten 0,5 Direktavkastning, % 1) 90 Kontrakterad årshyra 3,8 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) 27 Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Bunge Kronhagen 3:2, Bunge Ducker 1:35, markareal cirka 111 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea Hänt under 2001 Under inledningen av året koncentrerades arbetet att tillsammans med kommunen och länsstyrelsen planera för Kustparkens framtida användning samt att dra upp riktlinjer för hela Fårösundsområdets framtid. Resultatet blev Fårösund Vision 2001, som presenterades i juni. Under våren startade ett Internetcafé och Gotlands Idrottscenter driver såväl sporthallen som simhallen. Filmproduktionsföretaget Kustateljén planerar verksamhet i lokaler om cirka kvm för att göra både spelfilm och reklamfilm. Kustparken har kopplats upp på det intranät som högskolan har på Gotland och tillsammans med Fårösunds utbildnings- och utvecklingscentrum erbjuder högskolan och andra utbildningsanordnare på Gotland sedan i höstas ett flertal kurser. Under 2001 tecknade Kustparken även ett avtal med Stokab, som med fiberoptik bygger ut IT-infrastrukturen mellan Stockholm och Baltikum, vilket innebär att Kustparken under 2002 kommer att utvecklas till Gotlands mest kvalificerade kommunikationsområde. Framtiden Visionen för framtiden innehåller hotell, fritidshus och golfbana samt övriga anläggningar för besöksnäringen i Fårösund samt attraktiva strandnära boendemöjligheter och nya arbetsplatser inom Kustparkens område. I Fårösund finns alla förutsättningar att skapa en vacker plats för boende, arbete och rekreation. Som ett första steg i att utveckla möjligheten till boende har Vasallen i Fårösund ansökt hos kommunen om detaljplanläggning för byggande av mellan 20 och 30 friliggande villor i attraktivt läge i norra delen av Kustparkens strand. Ett omfattande arbete har inletts i syfte att få Call Center-företag att etablera sig på Kustparken. Gotlands kommun planerar för att bygga upp ett informationscenter och arbetet med att etablera en folkhögskola och en gymnasial friskola för skeppsbyggnad pågår med kraft. Verksamheten under innevarande år kommer även att präglas av att marknadsföra Kustparken mot främst Stockholm och Mälardalen. 19

22 För att på ett metodiskt sätt få svar på hur kunderna upplever Vasallen som hyresvärd genomfördes under 2001 en rad kundenkäter. I form av aktiva kunddialoger erhölls kvalitativa svar, som bildade underlag för förändringar och förbättringar. Under innevarande år kommer kundenkäterna att återupprepas. 20

23 Vasallen i uddevalla Vasallen har i Uddevalla skapat en miljö som är attraktiv för alla typer av tjänsteföretag, utbildning och bostäder. Från att ha varit en utpräglad industristad har Uddevalla på drygt 10 års tid genomgått en total förvandling och kan idag betecknas som en handelsstad, med stort inslag av offentlig sektor. Företagsstrukturen har på kort tid omvandlats till att i stor omfattning bestå av nya tjänsteproducerande företag, en utveckling som till viss del har gynnats av etableringen av en högskola i staden. Bodil Persson VD för I17 Vasallen AB Fastigheten Vasallens fastighet i Uddevalla marknadsförs under namnet I17- Parken. Centralt placerad, med knappt kvm lokalarea och en markareal om cirka 64 hektar, är Vasallen numera femte största fastighetsägare i Uddevalla. Förädlingen av I17-Parken har skett i syfte att skapa en miljö som är attraktiv för alla typer av tjänsteföretag, utbildning och bostäder. Målsättningen är att erbjuda Uddevallas bästa arbetsplatser och ett exklusivt boende, en inriktning som är framgångsrik. Vid utgången av 2001 var 84 procent av lokalarean uthyrd. Hänt under 2001 Under våren 2001 färdigställdes 18 exklusiva hyreslägenheter, i storlek från ett till fyra rum och kök, på de två översta våningarna i en kasernbyggnad. Lägenheterna är anpassade efter den befintliga byggnadens form och är ljusa, har öppna boytor och högt i tak. Samtliga lägenheter är uthyrda och inflyttningen inleddes i mars. Under året har Skanova, ett Teliaföretag med verksamhet inom nätområdet, flyttat in på I17-Parken. Skanova hyr 700 kvm. Och vid halvårsskiftet avslutades arbetet med att renovera ytterligare en hel kasern om kvm åt Komvux. Mkr Omsättning 15,9 10,4 9,2 Driftsöverskott 4,3 3,8 3,6 Resultat efter finansiella poster -3,6-2,2-1,0 Bokfört värde anläggningstillgångar 1) 94,0 41,7 18,4 Investering anläggningstillgångar 30,2 37,9 9,6 Försäljning anläggningstillgångar 0,0 0,0 - Pågående arbeten 6,4 22,8 10,0 Direktavkastning, % 1) Kontrakterad årshyra 22,1 15,5 13,5 Kontrakterad lokalarea, kvm varav inflyttad Uthyrningsgrad, % 2) Uthyrningsbar lokalarea, kvm, cirka Registerfastighet: Halla-Stenbacken 1:91, Barkhögarne 12, markareal cirka 64 ha 1) exklusive pågående arbeten 2) baserad på kontrakterad lokalarea Framtiden I17-Parken kommer i framtiden att bli något av ett centrum för utbildning i Uddevalla. Vid sidan av Komvux kommer lokaler att hyras ut till Fridaskolan, en i västra Sverige välkänd friskola. Avtal har slutits innebärande att Fridaskolan i tre etapper kommer att etablera sig på I17-Parken. Den första etappen omfattar kvm och skall stå klart för inflyttning i augusti Lokalerna skall rymma cirka 150 elever, från förskola till årskurs fem. Etapp nummer två innebär ytterligare kvm, som skall vara färdig till hösten 2003 och klart är också att den tredje etappen, även den på kvm skall vara inflyttningsklar till hösten Således kommer Fridaskolan sammanlagt att hyra cirka kvm och ge undervisning åt uppskattningsvis 450 elever. Under början av 2003 beräknas detaljplanen etapp 1 som omfattar I17-Parkens kasernområde att vara klar. Ett resultat i detaljplanen är bl a hur många byggrätter som Vasallen kan skapa. Den framtida målsättningen är att utnyttja eventuella byggrätter för att ytterligare förtäta området, i första hand med nya bostäder. 21

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Vasallen årsredovisning 2000

Vasallen årsredovisning 2000 Vasallen årsredovisning 2000 Innehå ll VDs kommentar 4 Vasallens personal 6 Vasallen i Sverige 7 Vasallens dotterbolag Campus Östersund 8 F18 Tullinge 10 Garnisonen Linköping 12 I17-Parken Uddevalla 14

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Utveckling av fastigheter för Life Science och sjukvård Hemsö i samverkan med Landsting och kommun Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter Hemsö

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 Å RSREDOVISNING 2002 Innehåll Kort om Vasallen 2002 i korthet 1 VD-kommentar 2 En processorienterad verksamhet 4 Finansiell strategi och framtida utveckling 6 Förvärv Vasallen expanderar 8 Planläggning

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB 4 b BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRI- LOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Uppe på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping ligger detta fantastiska bygge. Fastigheten har

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER

Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2005 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Innehåll VD-kommentar 2 Kommentar tillträdande VD 4 KONCERNEN Affärsidé, vision, mål och strategi 6 Vasallens processer 8

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar

Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Aktiv fastighetsutveckling kräver investeringar Castellum är långsiktigt och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till-

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING

LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING LAGER/VERKSTAD/KONTOR VITMOSSEVÄGEN 7, JÖNKÖPING NYBYGGD LAGER-/INDUSTRILOKAL PÅ ATTRAKTIVA HEDENSTORP Den här lokalen är under byggnation på Hedenstorp Södra strax utanför Jönköping. Lokalen består nu

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 Välkommen till Kungsleden! Bokslutskommuniké 2013 13 februari 2014 Biljana Pehrsson, VD Anders Kvist, vice VD, ekonomi/finansdirektör Agenda 1. 2013 och Q4 i korthet 2. Ny strategi och mål 3. Kungsledens

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE

Samhällsbyggnadskontoret. Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Samhällsbyggnadskontoret Markanvisningar 2017 FRAMTID SÖDERTÄLJE Södertälje växer! VILL DU VARA MED OCH BYGGA OCH UTVECKLA SÖDERTÄLJE? Marknaden skriker efter nya bostäder i hela Stockholmsregionen, detta

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

KONTOR, TUVULLSVÄGEN, JÖNKÖPING

KONTOR, TUVULLSVÄGEN, JÖNKÖPING KONTOR, TUVULLSVÄGEN, JÖNKÖPING NYBYGGD KONTORSLOKAL PÅ EXPANSIVA HEDENSTORP Lokalen är belägen på Tuvullsvägen med närhet till riksväg 40 och är en del av en större fastighet som kommer att stå klar under

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2007 Förvaltningsr apport - Fond 2 14 Svenska

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer