Ska staten finnas i hela landet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ska staten finnas i hela landet?"

Transkript

1 Ska staten finnas i hela landet? Eller utsätter staten glesbygden för brain drain? STs Temperaturmätare Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Arbetsmiljön 2015

2 Fackförbundet ST I den här rapporten redovisar vi en undersökning som vi genomförde under våren 2015 om hur den statliga närvaron har förändrats i Sverige mellan åren 2004 och De fakta och den metod som undersökningen bygger på redovisas i fotnoter och i bilagor. Även genomförandet av undersökningen redovisas under metod. Referens: STs stab: utredningar och opinion. För mer information kontakta Marie Martinsson, (utredare) eller Magnus Kolsjö,

3 FÖRORD 3 INLEDNING 5 SAMMANFATTNING 8 Ska staten finnas i hela landet? 8 METOD 11 Så här genomförde vi vår undersökning 11 RAPPORT: SKA STATEN FINNAS I HELA LANDET? 12 Vad hände med den statliga verksamheten ? 12 Hur påverkas utvecklingen kvinnor och män? 13 Förvärvsarbetande per 1000 invånare 16 DE TRE KARTOR SOM HÄR FÖLJER VISAR ANTALET FÖRVÄRVSARBETANDE PER 1000 INVÅNARE I STATLIGA MYNDIGHETER, STATLIGA BOLAG OCH I STATEN SOM HELHET ÅR Förvärvsarbetande inom statliga bolag per 1000 inv Förvärvsarbetande inom statliga myndigheter och bolag per 1000 inv Sviker staten glesbygden? 19 Män förlorar jobb - kvinnor förlorar arbetstillfällen

4 Storstadskoncentration leder till högre lokalkostnader och mindre arbetsytor 25 Behövs det kvalificerade statliga jobb i hela landet? 26 STS FÖRSLAG FÖR EN STATSFÖRVALTNING I VÄRLDSKLASS 30 Ökad samverkan för jobb och service i glesbygd 30 Noggrann prövning innan utlokalisering av statlig verksamhet för ersättning av förlorade jobb 31 Inför tydliga regler för myndighetsutövning på entreprenad 31 Inför krav på riskbedömning före viktiga regering regeringsbeslut 32 Krav på obligatorisk statstjänstemannautbildning: 32 Värna öppenheten inför meddelarskydd för anställda i statliga bolag 32 En skarpare Arbetsförmedling och en arbetsmarknadspolitik som bygger på utbildning och kompetenshöjning 33 BILAGOR 34 H-regioner 34 Stödområden 38 Grupperingsnivå i BESTA-systemet 40 Ska staten finnas i hela Sverige?

5 Förord Staten ska hålla ihop i vårt land inte splittra det (civilminister Ardalan Shekarabi ) 1 Fackförbundet ST vill se en statlig närvaro i hela landet eftersom en väl fungerande statlig verksamhet är själva grunden för att samhällsfunktionerna ska fungera tillfredställande. Denna närvaro stärker medborgarnas förtroende och tillit till staten, vilket i sin tur ger staten nödvändig och viktig legitimitet. Staten ska vara en garant för likvärdig behandling oavsett vem man är och var man bor. Ytterst handlar det om att värna rättssäkerheten och demokratin. Men den statliga närvaron i landet är under förändring. Det är inte längre självskrivet att det ska finnas statlig service överallt. Sverige är ett land med snabb urbanisering. Många människor lämnar glesbygden för att flytta in till storstäderna som därmed växer mycket snabbt. Emellanåt innebär denna utveckling att nödvändig samhällsservice inte hinner byggas ut i tättbefolkade områden samtidigt som det i glesbygd försvinner delar av den service som tidigare var given. I början av 2015 sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S): Det är viktigt att den statliga närvaron finns i hela landet. Det handlar om att hålla ihop 1 Civilminister Ardalan Shekarabi i DN den 12 april 2015 i samband med uppdraget till Statskontoret att utreda statens närvaro 3

6 Sverige, inte dela upp det. De statliga jobben är viktiga i Sverige i stort och möjliggör ett differentierat näringsliv 2. ST menar att det måste finnas ett politiskt ansvar på högsta politiska nivå för att det ska finnas en grundläggande statlig service i hela landet. Det krävs ett sammanhållet politiskt ansvar för att se till att de statliga myndigheterna får tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag och det behövs en starkare politisk styrning av hur samarbetet mellan myndigheterna kan utvecklas. I den här rapporten Ska staten finnas i hela landet? presenterar vi ett antal slutsatser om vad som har hänt med den statliga närvaron under en tioårsperiod , en period där Sverige har styrts av en socialdemokratisk regering och därefter en borgerlig alliansregering. I slutet av rapporten finns ett antal ST-förslag på åtgärder som alla bidrar till att skapa en svensk statsförvaltning i världsklass. 2 IP-debatt i riksdagen 21 april Ska staten finnas i hela Sverige?

7 Inledning STs medlemmar arbetar i statliga förvaltningsmyndigheter, i statliga men även privata bolag samt inom universitet och högskolor. Inom dessa områden sker ständigt nya struktur- och organisationsförändringar. Vissa förändringar sker efter politiska beslut om nya uppdrag, av besparingsskäl eller som konsekvenser av olika förändringar i samhället. STs medlemmar har valt att arbeta på medborgarnas och demokratins uppdrag de är också vana att verka i en föränderlig verksamhet. Fackförbundet ST har tagit fram den här rapporten därför att vi tycker att det är viktigt att det finns statlig service i hela landet. Det betyder inte att vi tror att utlokalisering av statlig verksamhet är en vinnande metod. Målsättningen med utlokalisering har hittills varit att ersätta förlorade arbetstillfällen ute i landet med redan befintliga statliga jobb. ST anser att när en ny statlig verksamhet ska etableras, ska det alltid prövas var i landet den ska placeras. Sveriges riksdag har vid flera tillfällen uttalat att varje beslut om lokalisering av statlig verksamhet bör föregås av noggranna överväganden om möjligheten att i första hand välja länscentrum eller vissa andra orter i eller i anslutning till nationella regionalpolitiska stödområden. Alternativ lokalisering kan vara regioner där statlig verksamhet läggs ner eller som i övrigt är mindre väl försörjda med sådan verksamhet. STs utgångspunkt är alltid att de statliga myndigheterna ska ha så goda möjligheter som möjligt att bedriva verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Detta ska återspeglas i valet av lokaliseringsort. När 5

8 myndigheter lokaliserar sig ska det finnas en balans mellan närvaro och effektivitet. Det är till exempel inte ändamålsenligt om enskilda myndigheter förändrar sin organisation utan att ta hänsyn till om det finns andra myndigheter på samma ort som också drar ner sin lokala närvaro. Den senaste tidens uppmärksamhet kring Skatteverkets omlokaliseringsplaner och reaktionerna på detta måste tas på största allvar. Att regeringen nu har gett Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av de statliga myndigheternas lokala närvaro och hur lokalisering påverkar stöd och service i hela landet är nödvändigt men inte tillräckligt. Det behövs också ett politiskt helhetstänk och mer av samverkan mellan myndigheter i dessa frågor. När ansvariga politiker säger att hela Sverige ska leva så är det viktigt att de föregår med gott exempel och inte agerar tvärtom vad gäller den statliga verksamheten. Att skapa förutsättningar för människor att kunna bo och verka på landsbygd är en viktig del för Sveriges utveckling. En väl fungerande statlig förvaltning som är närvarande i hela landet har stor betydelse för regional tillväxt. Men för att det ska fungera måste det också skapas kvalificerade jobb på landsbygden, inte minst inom statlig verksamhet. Denna problematik har ST tidigare undersökt och resultaten har redovisats i ett antal rapporter 3. ST menar att kvalificerad handläggning, utredningsverksamhet och specialistkompetens inte enbart kan koncentreras till storstadsregionerna. En sådan utveckling utarmar stora delar av landet. Den statliga arbetsgivaren konkurrerar om arbetskraft både inom Sverige (regional konkurrens) men även med andra sektorer och 3 Framtidsjobb i staten , om statliga jobbchanser i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Östergötland, Västernorrland och Örebro Ska staten finnas i hela Sverige?

9 arbetsgivare. Om det ska lyckas måste den statliga arbetsgivaren kunna erbjuda kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter för både kvinnor och män samt att se över lönepolitik, karriärvägar, möjligheter till utveckling i jobbet och investera i kompetensutveckling och god arbetsmiljö. Dessutom måste det finnas en fungerande infrastruktur med möjligheter till arbetspendling, mobilnät, bostäder och samhällelig service. En annan aspekt är att det i dagens arbetsliv med mobila kontor behöver verksamhet inte längre koncentreras till ett eller ett fåtal fasta arbetsställen. Särskilt som öppna kontorslandskap, långa pendlingsavstånd i och kring städerna samt det vardagliga livspusslandet gör att många av de som har arbetsuppgifter som tillåter det väljer att jobba delar av sin tid på distans hemifrån. Med goda möjligheter till resefria möten och olika digitala samarbetsverktyg går det även att ha mindre kontor utspridda på olika platser och ändå hålla ihop ett arbetslag och arbetsuppgifter. Självklart behöver de medarbetare som inte arbetar på något av myndighetens större kontor också en arbetsgemenskap och myndigheten måste kunna hålla med en arbetsplats. Detta kan exempelvis göras genom att statliga myndigheter samverkar med varandra kring kontor i glesbygden eller att myndigheten hyr arbetsplatser hos kommunen. På så sätt kan samverkan kring lokaler även berika medarbetarna samt förkorta vägarna mellan olika myndigheter. Ett stort mått av nytänkande och lite uppfinningsrikedom verkar även det behövas för att fortsättningsvis kunna garantera statlig närvaro och service i hela landet. 7

10 Sammanfattning Ska staten finnas i hela landet? Under en tioårsperiod ökade antalet anställda i den statliga myndighetssfären med personer. Kvinnorna stod för nästan hela ökningen samtidigt som andelen män minskade något. Under samma period ( ) minskade antalet anställda i de statliga bolagen med personer. Till viss del beror denna minskning på genomförda privatiseringar och utförsäljningar 5. Om kvinnorna är de stora vinnarna vad gäller arbeten i statliga myndigheter är de här de stora förlorarna. År 2013 arbetade 89 procent färre kvinnor i statliga bolag i jämförelse med år Den största koncentrationen av förvärvsarbetande i statliga bolag finns i Kiruna och Gällivare, på orter där gruvnäringen är dominerande. 4 TTs genomgång av de statliga bolagens bokslutsrapporter (http://www.svd.se/ )under år 2004 minskade antalet anställda i de största statliga bolagen med 6000 personer. Samhall, Vattenfall och Posten var de bolag som gjorde de största neddragningarna. 5 Skrivelse : års skrivelse för företag med statligt ägande 6 Avregleringen av apoteksmarknaden och försäljningen av Apoteket har lett till färre anställda kvinnor. År 2006 var 89,2 procent av medarbetarna inom Apoteket kvinnor. Arbetslivsresurs hade 64 procent anställda kvinnor. När Posten avvecklade Svensk kassaservice 2009 minskade andelen kvinnliga anställda från 41 till 38 procent. Ska staten finnas i hela Sverige?

11 Koncentrationen av anställda i statliga bolag är högst i kommuner där försvarsmakten finns representerad: Karlsborg, Boden, Arvidsjaur och Eksjö samt i kommuner med större universitet såsom Uppsala och Lund. Solna är den kommun som har näst högst andel anställda i statliga myndigheter, vilket beror på att flera centrala myndighetskontor är förlagda dit. Samtidigt som andelen anställda har ökat inom den statliga myndighetssfären har det skett en kraftig minskning av antalet anställda vid myndigheter i glesbygd. År 2013 hade andelen statligt anställda i myndigheter i glesbygd minskat med mer än en fjärdedel (26,7 procent) i jämförelse med år Det innebär att nästan arbetstillfällen försvann under vår mätperiod. I stödområde A har antalet anställda i statliga myndigheter minskat med personer och i stödområde B är minskningen 710 personer. Sammantaget har jobb vid statliga myndigheter försvunnit i de delar av Sverige som klassificerats som mest utsatta. Statliga bolag som har verksamhet som är kopplad till gruvnäringen är ett undantag. Under mätperioden ökade antalet anställda i statliga bolag i glesbygd med 5,8 procent. Vår genomgång av ESVs kontrakt- och användarregister för mätperioden visar att myndigheternas nerdragningar av arbetstillfällen i glesbygd inte går i takt med hyreskontaktens avtalstider. År 2004 var den genomsnittliga lokalytan ovan jord 42 kvadratmeter per anställd i glesbygd. Genomsnittet var 44 kvadratmeter vilket också var den lokalyta som fanns 9

12 per anställd i Stockholm. År 2013 var lokalytan per anställd 54 kvadratmeter samtidigt som genomsnittet i landet minskat till 42 kvadratmeter. I Stockholm hade det minskat ännu lite mer till 40 kvadratmeter lokalyta ovan jord per anställd 7. Koncentrationen av den statliga verksamheten till storstadsområden och till större städer innebär väsentligt högre lokalhyror för staten. Genomsnittshyran per kvadratmeter för statens lokaler i glesbygd var 970 kronor år 2013, vilket kan jämföras med lokalhyran i Stockholm som då var kronor i genomsnitt per kvadratmeter eller med de större städerna där genomsnittshyran var kronor. 7 Ska staten finnas i hela Sverige?

13 Metod Så här genomförde vi vår undersökning Som grund för vår rapport har vi använt befolkningsstatistik och registrerad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 8 från Statistiska centralbyrån (SCB) samt uppgifter från Ekonomistyrningsverket (ESV) 9. Därtill har vi kompletterat med statistik från (BESTA) 10. Anledningen till att vi valt RAMS som källa istället för annan arbetsmarknadsstatistik är att RAMS är totalräknad, vilket innebär att samtliga individer som är mellan 16 och 84 år och som är folkbokförda i Sverige ingår i statistiken. RAMS har dessutom en hög detaljeringsgrad vad gäller geografisk indelning, sektorer, kön med mera. Som mått på myndigheternas verksamhet har vi valt att använda hur många förvärvsarbetande inom statliga myndigheter som har sitt arbetsställe i en kommun. I vissa fall har vi också valt att belysa de statliga bolagens verksamhet för att se hur dessa bidrar till den totala statliga verksamheten. I rapporten har vi analyserat våra data utifrån ett antal olika geografiska analysområden. För att framställa kartor har vi använt data på kommunnivå. I 8 Helårssiffror används för befolkningsstatistiken och från RAMS används uppgifter om förvärvsarbete i olika sektorer utifrån arbetsställets belägenhet, den så kallade dagbefolkningen. 9 Kontrakt- och användarregister angående myndigheternas hyresavtal för åren BESTA-kod används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. 11

14 andra sammanhang har vi sammanställt uppgifter utefter län eller så kallade H- regioner. H-regioner är regioner som är homogena med avseende på lokalt och regionalt befolkningsunderlag längs skalan storstad glesbygd. Vi har även gjort särskilda analyser avseende de två stödområdena (A och B) för vissa regionala företagsstöd. Rapport: Ska staten finnas i hela landet? Vad hände med den statliga verksamheten ? Under den tioårsperiod som vi har undersökt har antalet anställda i statliga myndigheter ökat med personer samtidigt som andelen anställda i myndigheter i glesbygd har minskat med över en fjärdedel, 26,7 procent. Under samma period ökade till exempel andelen anställda i Malmö med 24,7 procent och med 14,2 procent i Stockholm. Parallellt med denna utveckling minskade antalet anställda i statliga bolag med personer. Privatiseringar och utförsäljningar förklarar till viss del den minskning som skett. Den största koncentrationen av statligt anställda i bolag finns i Kiruna och Gällivare och i viss mån även i Jokkmokk. Kopplingen till orter där gruvindustrin är dominerande är här mycket tydlig. Koncentrationen av anställda i statliga myndigheter är högst i kommuner där försvarsmakten är etablerad: Karlsborg, Boden, Arvidsjaur och Eksjö samt i kommuner med Ska staten finnas i hela Sverige?

15 större universitet såsom Lund och Uppsala. Solna är den kommun som har näst högst andel förvärvsarbetande i statliga myndigheter vilket beror på att flera myndigheter har lokaliserat sina huvudkontor dit. Under denna period minskade lokalytan i större städer per anställd mellan sju och nio procent med Malmö som ett undantag. Hyran i Stockholm är i genomsnitt mer än dubbelt så hög per kvm än i landsbygd. 11 Hur påverkas utvecklingen kvinnor och män? Av vår undersökning framgår att förändringarna inom den statliga sektorn påverkar kvinnor och män olika. Inom myndighetssfären står kvinnorna för i stort sett hela ökningen av antalet förvärvsarbetande samtidigt som antalet män blivit något färre. Sammantaget har detta inneburit att den statliga myndighetssfären idag i princip är jämställd med 51 procent kvinnor och 49 procent män

16 Anställda inom AGV-området: kvinnor och män inom staten 12 Men när vi studerar utvecklingen av de statliga bolagen ser vi att kvinnorna tappat mark. Hela 89 procent av den minskning som skett av antalet anställda i de statliga bolagen står kvinnorna för. Det innebär att det idag arbetar betydligt färre kvinnor i de statliga bolagen än vad det gjorde år När de statliga bolagen genomfört personalminskningar eller när staten sålt statliga bolag och privatiseringar har skett så har det påverkat kvinnor i betydligt högre utsträckning mer än män. Avregleringen av apoteksmarknaden och försäljningen av Apoteket 13 har bidragit till att andelen anställda kvinnor i de statliga bolagen har radikalt minskat. Likaså har nedläggningen av 12 Arbetsgivarverkets statistik från 2014, 13 Avregleringen av apoteksmarknaden och försäljningen av Apoteket har lett till färre kvinnor. År 2006 var 89,2 procent av medarbetarna i Apoteket kvinnor. Ska staten finnas i hela Sverige?

17 Arbetslivsresurs där 64 procent av de anställda var kvinnor samt avvecklingen av Svensk kassaservice 14 påverkat. Denna utveckling har bidragit till att den statliga bolagssfären gått ifrån att bestå av 56,4 procent förvärvsarbetande män och 43,6 procent förvärvsarbetande kvinnor år 2004 till att bestå av 61,2 procent män och 38,8 procent kvinnor år 2013, vilket är en markant försämring av könsbalansen. 14 När Posten avvecklade Svensk kassaservice år 2009 minskade andelen kvinnliga anställda från 41 till 38 procent. 15

18 Förvärvsarbetande per 1000 invånare DE TRE KARTOR SOM HÄR FÖLJER VISAR ANTALET FÖRVÄRVSARBETANDE PER 1000 INVÅNARE I STATLIGA MYNDIGHETER, STATLIGA BOLAG OCH I STATEN SOM HELHET ÅR 2013 Förvärvsarbetande inom statliga myndigheter per inv Ska staten finnas i hela Sverige?

19 Förvärvsarbetande inom statliga bolag per 1000 inv 2013 Förvärvsarbetande inom statliga myndigheter och bolag per inv

20 Förvärvsarbetande inom statliga myndigheter och bolag per 1000 inv Ska staten finnas i hela Sverige?

21 Sviker staten glesbygden? Som vi tidigare har konstaterat så har det totala antalet anställda inom den statliga myndighetssfären ökat under mätperioden 15. Samtidigt har antalet anställda i glesbygd minskat med mer än en fjärdedel (26,7 procent), vilket innebär att nästan arbetstillfällen har försvunnit. Värt att notera är dock att de statliga bolagen utgör ett undantag i glesbygd. Inom den statliga bolagssfären har andelen anställda i glesbygd ökat med 5,8 procent under mätperioden. Denna ökning har främst skett i kommuner där gruvnäringen är dominerande. Inom stödområde A och B har antalet anställda minskat med respektive 710 personer under samma period. Sammantaget har det blivit färre jobb vid statliga myndigheter i de delar av Sverige som anses vara mest utsatta och som därför söker olika stöd för att stärka sin arbetsmarknad och den lokala samhälleliga servicen. En berättigad fråga att ställa sig är om det är särskilt klokt av staten att dra sig tillbaka från områden som sedan tvingas söka ekonomiska bidrag från andra institutioner för att klara sina grundläggande samhälleliga uppgifter och förpliktelser? 15 År

22 Stödområde A Norrbottens län: Västerbottens län: Västernorrlands län: Jämtlands län: Värmlands län: Stödområde B Norrbottens län: Västerbottens län: Västernorrlands län: Gävleborgs län: Dalarnas län: Värmlands län: Västra Götalands län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner. Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner. Sollefteå och Ånge kommuner. Samtliga kommuner. Gävleborgs län: Ljusdals kommun. Dalarnas län: Malungs, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner. Torsby kommun. Piteå kommun och Luleå kommun utom Luleå tätortsområden. Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå och Vännäs kommuner samt Umeå kommun utom Umeå tätortsområden. Härnösands, Kramfors, Timrå och Örnsköldsviks kommuner samt Sundsvalls kommun utom Sundsvalls tätortsområden. Bollnäs, Hudiksvalls, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers och Söderhamns kommuner. Avesta, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Rättviks, Smedjebackens och Säters kommuner samt Borlänge och Faluns kommuner utom Borlänge och Faluns tätortsområden. Arvika, Eda, Filipstads, Hagfors, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle och Årjängs kommuner. Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner. Ska staten finnas i hela Sverige?

23 De kommuner som förlorat flest anställda i statliga myndigheter per 1000 invånare är Vaxholm, Sigtuna, Strängnäs, Kristinehamn, Ronneby, Härryda, Älvsbyn, Nässjö, Ånge och Svedala. Om vi istället ser till antalet jobb som försvunnit är Sigtuna, Strängnäs, Ronneby, Kristinehamn, Härryda, Nässjö, Vaxholm, Vänersborg, Kiruna och Kalix stora förlorarkommuner. Sammantaget har dessa kommuner tappat nästan anställda under mätperioden. Förändringar av antalet förvärvsarbetare inom statliga myndigheter per invånare mellan 2004 och

24 Kartan visar de förändringar som skett av antalet anställda i statliga myndigheter per 1000 invånare. Genom att jämföra förändringarna i relation till befolkningen kan vi se om neddragningarna av statlig verksamhet i glesbygd är ett resultat av ett minskande befolkningsunderlag eller om neddragningarna riskerar att leda till försämrad service för medborgarna och merarbete för dem som eventuellt arbetar kvar på myndigheternas kontor i glesbygd. De rödaktiga färgerna på kartan visar på stora neddragningar i förhållande till folkmängden och de djupare blå visar att det där har skapats fler arbetstillfällen inom statliga myndigheter. Diagrammet visar på förändringarna av antalet förvärvsarbetare vid statliga myndigheter i de olika H- regionerna mellan : 16 Av diagrammet ovan framgår bland annat att antalet förvärvsarbetande inom statliga myndigheter i glesbygd minskat under tidsperioden men att det skett en kraftig ökning i antal i Malmöregionen från år 2005 och framåt. 16 För mer information om H-regioner se bilagor i slutet av denna rapport Ska staten finnas i hela Sverige?

25 Minskningen i glesbygd sammanfaller i stort med den uppbyggnad som då skedde av Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens servicekontor men det går inte utifrån vårt underlag att dra slutsatsen att det är servicekontoren som är orsaken till den stora minskningen av statliga jobb i glesbygd. Ökningen i Malmöregionen kan delvis bero på den expansion som skett inom Malmö högskola. Män förlorar jobb - kvinnor förlorar arbetstillfällen Vi har tidigare redovisat har kvinnorna i princip stått för den ökning som skett av antalet anställda inom de statliga myndigheterna samtidigt som andelen män har minskat. Troliga förklaringar är det generationsskifte som här pågår, ett medvetet jämställdhetsarbete 17 samt att den statliga arbetsgivaren i huvudsak rekryterar nya medarbetare med akademisk utbildning. I dagsläget är kvinnor i högre utsträckning än män mer benägna att söka anställning vid statliga myndigheter. 17 I STs rapporter Framtidsjobb i staten och Drömjobb i staten år, 2011, 2012, 2013 och 2014 framgår att den statliga arbetsgivaren inom myndigheterna haft behov av att anställa fler kvinnor på befattningar där kvinnor är underrepresenterade. 23

26 Kommuner med störst andel nyrekryterade kvinnor respektive män och break even Den röda färgen på kartan visar de kommuner där den största ökningen skett av förvärvsarbetande kvinnor i statliga myndigheter. Den blå färgen visar var den största ökningen av män har skett. Vit färg markerar de kommuner där det varken har skett någon ökning av kvinnor eller män eller där kvinnor och män står för en lika stor andel av ökningen. Ska staten finnas i hela Sverige?

27 Av kartan framgår att statliga myndigheter erbjuder arbetstillfällen för kvinnor i stora delar av stödområdena A och B samtidigt som detta är områden där staten kraftigt minskar sin närvaro. Konsekvenserna förutom en minskad statlig service i delar av landet är en ökad risk för arbetslöshet bland kvinnor eftersom de arbetstillfällen som erbjuds är inom yrken som traditionellt sett attraherat fler manliga sökande. Storstadskoncentration leder till högre lokalkostnader och mindre arbetsytor Vår genomgång av ESVs kontrakt- och användarregister för tidsperioden visar att myndigheternas neddragningar av arbetstillfällen i glesbygd inte är synkade med hyresavtalens avtalstider. Genomgången visar också att år 2004 var den genomsnittliga lokalytan ovan jord per anställd 42 kvadratmeter i glesbygd. Detta kan jämföras med genomsnittet som då var 44 kvadratmeter vilket också var den lokalyta som var vanligast per anställd i Stockholm. År 2013 hade lokalytan per anställd ökat till 54 kvadratmeter samtidigt som genomsnittet i landet minskat till 42 kvadratmeter. I Stockholm hade det minskat ännu lite mer till 40 kvadratmeter. Genomsnittshyran för statens lokaler i glesbygd var 970 kronor år 2013per kvadratmeter. Detta kan jämföras med lokalhyran i Stockholm som då var i genomsnitt kronor per kvadratmeter eller i de större städerna där genomsnittshyran var kronor. Den pågående koncentrationen av statlig service till storstadsområdena och till större kommuner leder till väsentligt högre lokalhyror. 25

28 Koncentrationen av myndigheternas verksamhet leder också till att de anställda får mindre arbetsytor. Arbetsytan per anställd i Stockholm, Göteborg och i de större kommunerna har minskat med mellan knappt sju till nästan åtta procent 18. Mindre arbetsutrymme per anställd innebär inte med automatik sämre förutsättningar för en god arbetsmiljö men vi vet av erfarenhet att ett vanligt sätt att hantera en minskad lokalyta är att skapa lösningar med öppna kontorslandskap. På senare tid har det lyfts fram allt fler rapporter som pekar på att nackdelarna med öppna kontorslandskap är större än fördelarna och att de öppna miljöerna leder till stress, ökad sjukfrånvaro och högre personalomsättning. 19 Behövs det kvalificerade statliga jobb i hela landet? Vi har tidigare i rapporten visat på hur omorganisationer och koncentration av statlig verksamhet har lett till att den statliga närvaron har trappats ned eller till och med upphört på mindre orter i landet. Förutom en försämrad samhällelig service riskerar viktig kompetens att försvinna från dessa områden. Det blir också allt mer vanligt att myndigheter koncentrerar ledningsfunktioner, HR-avdelningar och analysenheter till huvudkontoren som företrädesvis finns i storstäderna. Det är också allt mer förekommande att ledningar för omlokaliserade myndigheter sitter i Stockholm. 18 (6,9 och 7,7 %) 19 STs temperaturmätare 2015 Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Ska staten finnas i hela Sverige?

29 Ledningen för omlokaliserade myndigheter sitter oftast i Stockholm. Av 40 större myndigheter som lokaliserats till landsorten sitter ledningen i 25 fall i huvudstaden, enligt en granskning från SVT Pejl. Ett hundratal myndigheter har formellt lokaliserats till annan ort än Stockholm. Men i praktiken sitter ledningen eller huvudkontoret i alla fall innanför tullarna i huvudstaden. 20 BESTA är en modell som bygger på två grundbegrepp: arbetsområde och grupperingsnivå. Arbetsområde anger inriktning på arbetsuppgifternas innehåll. Grupperingsnivå anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter. Antalet grupperingsnivåer varierar inom de olika arbetsområdena. Som mest kan ett arbetsområde bestå av sex grupperingsnivåer, från nivå 1 som är den lägsta grupperingsnivån till nivå 6 som är den högsta grupperingsnivån. 40% 30% 20% 10% Stockholm 0% Arbetsnivå Stockholm Hela Landet 20 Tidningen Publikt

30 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Uppsala Arbetsnivå Uppsala Hela Landet 40% Jämtland 35% 34% 30% 30% 25% 20% 15% 15% 21% 17% 24% 10% 5% 0% 10% 11% 7% 3% 2% Grupperingsnivå Jämtland Hela Landet Ska staten finnas i hela Sverige?

31 Procent 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Norrbotten 36% 34% 22% 24% 16% 18% 17% 10% 11% 7% 2% 3% Gruppnivå Norbotten Hela landet I våra fyra exempel ser vi att Stockholm och Uppsala ligger i nivå med eller till och med över riksgenomsnittet i nivå 5 och 6 som är de högsta grupperingsnivåerna (mest kvalificerade befattningarna) men har en lägre andel än riksgenomsnittet inom nivåerna 1 och 2 (mindre kvalificerade befattningar). När vi tittar på glesbygdslän som Jämtland och Norrbotten så ser vi att det är tvärtom. I dessa län finns en högre andel befattningar inom nivå 1 och 2, det vill säga, där ligger man över riksgenomsnittet men en lägre andel än riksgenomsnittet inom de högsta grupperingsnivåerna. Vi tolkar detta som att nyckel- och stabspositioner centraliseras allt mer till storstadsregionerna och att mer rutinbetonade administrativa verkställighetsfunktioner stannar på landsbygd. 29

32 STs förslag för en statsförvaltning i världsklass Ett tydligare politiskt ansvar för grundläggande statlig service i hela landet ST menar att det måste finnas ett politiskt ansvar på högsta politiska nivå för att garantera en grundläggande statlig service i hela landet. Det krävs ett sammanhållet politiskt ansvar så att myndigheterna får tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. Det behövs även en starkare politisk styrning av hur samarbetet mellan myndigheterna kan utvecklas. STs utgångspunkt är alltid att de statliga myndigheterna ska ha så goda möjligheter som möjligt att bedriva verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Detta ska återspeglas i valet av lokaliseringsort. När myndigheter lokaliserar sig ska det finnas en balans mellan närvaro och effektivitet. Ökad samverkan för jobb och service i glesbygd Det finns flera exempel på statliga myndigheter och kommuner som samverkar för att kunna erbjuda en god service till medborgare och företag. ST anser att staten bör ta initiativ till samverkan kring arbetsplatser och lokaler för att kunna bevara samhällelig service och verksamhet som är viktig i glesbygd. Genom samverkan kan till exempel statliga myndigheter Ska staten finnas i hela Sverige?

33 och kommuner dela lokaler och nödvändig infrastruktur för att bevara samhällelig service på orter där egna kontor inte längre upplevs som motiverat. Noggrann prövning innan utlokalisering av statlig verksamhet för ersättning av förlorade jobb Kvalificerad handläggning, utredningsverksamhet och specialistkompetens kan inte koncentreras enbart till storstäderna. En sådan utveckling utmanar rättssäkerhet och demokrati. ST anser att när en ny statlig verksamhet ska etableras, ska det prövas var i landet den ska placeras. Ökad investeringstakt i infrastruktur: ST vill se en ökad investeringstakt i infrastruktur från statens sida. Det skapar bättre samhällsservice och fler jobb samt stärker tillväxten som grund för välfärden. Vi anser att staten behöver ta ett tydligare helhetsansvar för infrastrukturen. Trafikverket bör få ett mer sammanhållet uppdrag och ett samlat ansvar för underhållet. Det är idag fördelat på många olika aktörer vilket gör det svårt att samverka och samordna. Inför tydliga regler för myndighetsutövning på entreprenad Alla ska kunna lita på att regler och bestämmelser alltid tillämpas korrekt. För att garantera likabehandling och rättssäkerhet är det lagstadgat att endast statliga och kommunala myndigheter får utföra myndighetsutövning. ST ser med oro på de senaste årens utveckling som visar att myndigheter allt mer anlitar privata utförare, även för myndighetsutövning. Konsekvensen blir att 31

34 vissa delar av myndigheternas kärnuppdrag utförs av privatanställda. Det innebär att insynen och möjligheterna att utkräva ansvar minskar ST vill att staten upphör med att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter tills dess att det finns en tydlig definition av vad myndighetsutövning är. Ett utökat meddelarskydd för medarbetare på statliga bolag. Inför krav på riskbedömning före viktiga regering regeringsbeslut Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskbedömning av vissa förslag innan de realiseras. Syftet är att minimera riskerna för att större förändringar kan få negativa konsekvenser för anställdas hälsa. Regeringen är den främsta arbetsgivarens för statligt anställda. ST anser att det är rimligt att även regeringen genomför riskbedömningar före viktiga beslut som kan få följdverkningar för arbetsmiljön på en myndighet. Krav på obligatorisk statstjänstemannautbildning: Vi föreslår att alla nyanställda genomgår ett obligatoriskt introduktionsprogram och att redan anställda medarbetare och chefer regelbundet får vidareutbildning om statstjänstemannarollen. Värna öppenheten inför meddelarskydd för anställda i statliga bolag Alla som arbetar i en skattefinansierad verksamhet ska kunna slå larm om eventuella brister i verksamheten utan att riskera repressalier. ST kräver en Ska staten finnas i hela Sverige?

35 utökad lagstiftning så att även anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd, repressalie- och efterforskningsförbud. Skyddet ska även gälla anställda i andra samhällsviktiga företag t ex apotek, bilprovning, spårtrafik, flygledning men också inom bemanningsföretag. En skarpare Arbetsförmedling och en arbetsmarknadspolitik som bygger på utbildning och kompetenshöjning Sverige har en hög arbetslöshet samtidigt som många arbetsgivare letar efter arbetskraft. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt, vilket leder till sämre tillväxt och välfärd. ST anser att det krävs en aktiv och mer ambitiös arbetsmarknadspolitik med fokus på kvalitet och utbildning. Fler måste ges möjligheter till påbyggnads- och kompletterande utbildningar, även tjänstemän och högskoleutbildade. Arbetsförmedlingen ska förbli en statlig myndighet. Den är en viktig aktör för en fungerande arbetsmarknad i hela landet. Men Sverige behöver en skarpare arbetsförmedling som svarar upp mot arbetsmarknadens faktiska behov och krav. Arbetsförmedlare ska få använda hela sin kompetens. Fokus ska ligga på kärnuppdraget: kontakter med arbetsgivare och arbetssökande. För att stärka arbetsförmedlingens legitimitet ska arbetsförmedlare även stödja och serva dem som står nära arbetsmarknaden. 33

36 Bilagor H-regioner Stockholm Göteborg Malmö Upplands Väsby Kungsbacka Staffanstorp Vallentuna Härryda Burlöv Österåker Partille Vellinge Värmdö Öckerö Kävlinge Järfälla Stenungssund Lomma Ekerö Tjörn Svedala Huddinge Ale Malmö Botkyrka Lerum Lund Salem Vårgårda Trelleborg Haninge Göteborg Tyresö Mölndal Upplands-Bro Kungälv Nykvarn Alingsås Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Sigtuna Nynäshamn Ska staten finnas i hela Sverige?

37 Större städer Större städer (forts.) Större städer (forts.) Håbo Åstorp Nora Älvkarleby Båstad Surahammar Knivsta Landskrona Kungsör Uppsala Helsingborg Hallstahammar Enköping Höganäs Västerås Gnesta Eslöv Köping Eskilstuna Kristianstad Falun Trosa Ängelholm Borlänge Finspång Hässleholm Säter Linköping Halmstad Gävle Norrköping Laholm Sandviken Söderköping Orust Timrå Mjölby Munkedal Sundsvall Mullsjö Färgelanda Vännäs Habo Bollebygd Umeå Vaggeryd Grästorp Luleå Jönköping Lilla Edet Alvesta Svenljunga Växjö Götene Kalmar Uddevalla Olofström Vänersborg Ronneby Trollhättan Karlshamn Borås Sölvesborg Ulricehamn Svalöv Skara Östra Göinge Skövde Örkelljunga Tidaholm Bjuv Kil Skurup Hammarö Sjöbo Forshaga Hörby Grums Höör Karlstad Tomelilla Lekeberg Bromölla Hallsberg Perstorp Örebro Klippan Kumla 35

38 Mellanbygd Mellanbygd (forts.) Mellanbygd (forts.) Norrtälje Karlskrona Sala Tierp Osby Fagersta Vingåker Ystad Arboga Nyköping Simrishamn Gagnef Oxelösund Hylte Leksand Flen Falkenberg Rättvik Katrineholm Varberg Smedjebacken Strängnäs Sotenäs Hedemora Ödeshög Tanum Avesta Ydre Essunga Ludvika Boxholm Karlsborg Hofors Åtvidaberg Tranemo Ovanåker Valdemarsvik Bengtsfors Bollnäs Motala Mark Vadstena Herrljunga Aneby Vara Gnosjö Tibro Gislaved Töreboda Nässjö Lysekil Värnamo Åmål Sävsjö Mariestad Vetlanda Lidköping Eksjö Hjo Tranås Falköping Lessebo Storfors Älmhult Munkfors Markaryd Kristinehamn Ljungby Säffle Högsby Laxå Torsås Degerfors Hultsfred Ljusnarsberg Emmaboda Askersund Nybro Karlskoga Oskarshamn Lindesberg Västervik Heby Vimmerby Norberg Ska staten finnas i hela Sverige?

39 Tätbygd Glesbygd Glesbygd (forts.) Mörbylånga Östhammar Malå Mönsterås Kinda Storuman Borgholm Uppvidinge Sorsele Gotland Tingsryd Dorotea Eda Dals-Ed Vilhelmina Arvika Gullspång Åsele Nordanstig Mellerud Lycksele Söderhamn Strömstad Arvidsjaur Hudiksvall Torsby Arjeplog Härnösand Årjäng Jokkmokk Örnsköldsvik Sunne Överkalix Krokom Filipstad Kalix Östersund Hagfors Övertorneå Skellefteå Hällefors Pajala Piteå Skinnskatteberg Gällivare Boden Vansbro Älvsbyn Malung-Sälen Haparanda Orsa Kiruna Älvdalen Mora Ockelbo Ljusdal Ånge Kramfors Sollefteå Ragunda Bräcke Strömsund Åre Berg Härjedalen Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö 37

40 Ska staten finnas i hela Sverige? Stödområden STÖDOMRÅDE A STÖDOMRÅDE B Arjeplog Arvidsjaur Berg Bjurholm Boden Bräcke Dorotea Gällivare Haparanda Härjedalen Jokkmokk Kalix Kiruna Krokom Ljusdal Lycksele Malung-Sälen Malå Mora Norsjö Orsa Pajala Ragunda Sollefteå Sorsele Storuman Strömsund Torsby Vansbro Vilhelmina Vindeln Ånge Åre Åsele Älvdalen Älvsbyn Östersund Överkalix Övertorneå Piteå Nordmaling Åmål Ockelbo Robertsfors Ovanåker Skellefteå Vännäs Färgelanda Härnösand Kramfors Timrå Bengtsfors Eda Söderhamn Filipstad Avesta Hagfors Gagnef Munkfors Örnsköldsvik Säter Hedemora Leksand Dals-Ed Säffle Storfors Ludvika Rättvik Arvika Mellerud Smedjebacken Sunne Bollnäs Årjäng Hudiksvall Nordanstig

41 39 I Stödområde B ingår även Luleå kommun utom Luleå tätortsområden, Umeå kommun utom Umeå tätortsområden, Sundsvalls kommun utom Sundsvalls tätortsområden samt Borlänge och Faluns kommuner utom Borlänge och Faluns tätortsområden. Vi har valt att exkludera dem i vår analys eftersom myndigheter ofta har sin verksamhet förlagd till tätortsområdet samt att vi inte kunnat bryta ner statistiken på ett sådant sätt att vi kunnat exkludera endast tätortsområdena.

42 Grupperingsnivå i BESTA-systemet BESTA-koden från november 2014 Län Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket Ska staten finnas i hela Sverige?

43 BESTA-koden från november 2009 Län Totalt Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket Förklaringar Blå färg = lägre än genomsnittet Röd färg = högre än riket Grön färg = samma som riket 41

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer