Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS"

Transkript

1 Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS BILAGOR till Anteckningar från möte onsdag den 1 december 2004 på Folkets Hus, Stockholm För ytterligare upplysningar kontakta Hans Westling, Promandat AB, Box 24205, Stockholm. Tel/Fax:

2 1 Bilagor: 1. Kort information om Jones Lang LaSalle från hemsidan: 2. Information om ByggherreForum. 3. Disposition Slutrapport Projektgenerator 2004, PM, Hans Westling, koncept dat Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus Översikt över aktuella projekt, Hans Westling, dat Synpunkter på krav på värmeåtervinning i fjärrvärmeområden, handling av Ingvar Andréasson, AB Familjebostäder, dat Program för Energimyndighetens Seminarium om energieffektiva hushållsapparater teknikutveckling, behov och beteenden på Norra Latin, Stockholm, den 2 december STEMs Beställargrupp/Nätverk Distributionsförteckning, uppdat

3 2 Bilaga 1 Kort information från Jones Lang LaSalles hemsida: En av världens ledande fastighetsrådgivare Jones Lang LaSalle är en av världens ledande aktörer inom fastighetsrelaterad rådgivning. Vi är idag verksamma på mer än 100 marknader i 36 länder. Jones Lang LaSalle erbjuder tjänster inom förvärv, försäljning, uthyrning, förvaltning, investering och utveckling av fastigheter. Som stöd i vårt arbete har vi tillgång till marknadens mest omfattande research. Bland våra uppdragsgivare finns institutionella investerare, fastighetsbolag, banker, finansbolag, kommersiella hyresgäster, detaljhandlare, hotell och myndigheter. Jones Lang LaSalle finns idag på mer än 100 marknader i 36 länder. Och på varje enskild marknad har vi detaljkunskap om hur förhållandena ser ut. Sammantaget resulterar det i en av våra viktigaste konkurrensfördelar: Vi kan utnyttja hela vårt globala företags samlade kompetens och omsätta den till konkret nytta för kunder på varje lokal marknad. Vi är idag 250 medarbetare i Norden som kan hjälpa dig i alla typer av fastighetsfrågor. Fastighetsägare får tillgång till en rådgivare som alltid har lönsamhet och avkastning i fokus. Investerare får en djupare insyn i marknaden och därmed ett informationsförsprång. Företag som söker nya lokaler har ett större utbud att välja på än hos någon annan. Läs mer om vilka olika tjänster vi kan erbjuda. Läs mer om hur vi arbetar internationellt på

4 3

5 4

6 5 Bilaga 3 Hans Westling/ Koncept Disposition slutrapport Projektgenerator 2004 Sammanfattning - På svenska - På engelska Projektgenomförande - Mål - Gruppens arbete - Information Måluppfyllelse - Tabell olika delmål Projektresultat och erfarenheter Fortsatt arbete Bilagor - Medlemmar - Projektmöten - Resursinsatser olika delprojekt - Översikt över aktuella projekt

7 Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus Översikt över aktuella projekt Bilaga 4 6 Hans Westling, Förkortningar: ee = energieffektiv; TU = teknikupphandling; Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 1 Hushållsapparater Att initiera vidare åtgärder inom området för lägenheter och fastigheter 2 Torkskåp Uppskatta besparingspotential med fuktstyrning Analyser och samverkan med köpare, brukare och säljare Laboratorieprov o fältundersökning. Mätvärdesbearbetning Initiativ till TU och demoprojekt Ge underlag för tekniktävling för ee-skåp o för utvärdering av instrument för styrning av bef. skåp Organisation Projektledare Inger Norstedt KV, A Horowitz, Fastighetsäg, HBV M.Sandberg/ C.Blomqvist, Högskolan i Gävle Dokument Förslag till fortsatt program, dat Mötesanteckn. 15 mars, 24 maj Seminarium med köpare/ förvaltare, tillverkare och forskare 2 dec. Program, dat Ansökan, odat. Beslut Rapport 1, kompl försök har skett bl.a. med fuktig väderlek. Intresse visat från fastighetsägare och leverantörer Program Budget 2004 kkr 80 Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd Ca

8 7 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 3 Belysning Föreslå lämpliga områden för lysdioder 4 Hissar o rulltrappor 5 Kravspecifikationer Uppskatta besparingspotential o öka medvetenheten om att föreskriva eelösningar Ge möjlighet att inspireras av kollegors material för ee-lösningar Klarlägga teknikläge. Analysera potential Finna intresserade fastighetsägare. Mätningar i konkreta projekt före o efter ombyggnad. Formulering av argument för eehissar o rulltrappor. Använda kravspecar insamlas för några prioriterade produkter. Info om liknande arbetssätt tas in Påvisa potential, användningsområden, föreslå fortsatta aktiviteter, demo, info, tävlingar Informationsbroschyr. Bättre medvetenhet hos fastighetsägare att efterfråga effekt/energieff. Besp % Erfarenheter erhålls av arbetssätt och fler modeller, kravspecar samlas på gruppens hemsida. Organisation Projektledare Peter Pertola, PELK H. Westling, Promandat AB Arbetsgrupp med fastighetsförvaltare och leverantörer Lotta Bångens, ATON Dokument Förstudie, dat Ansökan för demoprojekt Poseidon dat Beviljad. Projekt pågår. Dokumentation från arbetsgruppsmöten Anteckningar från möte Infobroschyr planeras färdig Utkast, dat Beskrivn. av arbete i inledande del, dat Avvaktar Program Budget 2004 kkr Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd (40)

9 8 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 6a Biobränsledrifterfarenheter 6b Direktelkonvertering 7 Individuell mätning o debitering av värme o varmvatten Underlätta ökad användning av biobränsleanläggn. Underlätta konvertering för att minska elberoende Undanröjande av hinder f introduktion av individuell debitering. Vidare arbete efter Lennart Berndtssons utredning. Samla o dokumentera erfarenheter av verklig drift samt finna förbättringsmöjligheter Sammanställa erfarenheter. Kostnader speciellt för nytt distributionssystem. Incitamentsstruktur ur boende- och förvaltarsynpunkt och olika modeller och hinder identifieras Ge förutsättning f produktutveckling/teknikupphandlingsprojekt Ge förutsättning f produktutveckling/teknikupphandlingsprojekt Förslag som remiss med modeller och ev. behov av förtydligade regler Organisation Projektledare Jan Ryhre, Stockholms Stads Miljöcentrum för företag (program); Lars Tirén, EKSTA Bostads AB (fortsatt arb.) Jan Ryhre, Stockholms Stads Miljöcentrum för företag Pia Hedenskog, ÅF Dokument Program, dat Ansökan, dat från Eksta AB. Beviljad. Projekt pågår. Program, dat Ansökan, dat Ny ansökan med mer konkreta åtgärder förbereds Programområde, dat Prel. ansökan, dat Kompl. ansökan, ÅF, dat Program Budget 2004 kkr Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd ca

10 9 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 8 Temperaturmätningsutrustning 9a Ventilation 9b Filter 10 Energideklarationer, energinormer f nya hus o alternativa energival i tidiga skeden Formulera krav på lämplig utrustning Klarlägga erfarenheter av tidigare TU på området för att ge underlag för utveckling. Tekniktävling avslutas sept./okt. Fast.förvaltare, boende o leverantörer intervjuas. Insamling av mätvärden. Förslag till förbättringar. Fortsatta åtgärder för information och vidareutveckling. Intervjua förvaltare, husvärdar o boende Kartlägga marknaden. Kravspecifikation för tekniktävling Underlag för tekniktävlingar i samverkan med fast.förvaltare o andra pågående projekt Organisation Projektledare Anders Linder HBV Per Blomberg, ÅF Lennart Berndtsson, HSB Eje Sandberg, ATON Dokument Förslag till program under utarbetande för diskussion vid möte 5 nov. Tabeller: Mätare o tester. Ansökan, dat , komplettering pågår Juryutlåtande dat Prisutdelning/ Pressmeddelande Förslag till program, dat Avvaktar Program Budget 2004 kkr Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd

11 10 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 11 Utbildning fastighetsförvaltare 12 Övriga projektidéer 13 Erfarenheter av tidigare energiutvecklingsprojekt 14 Branschövergripande synergimöjligheter inom energimätning Summerat Öka intresset för teknisk fastighetsförvaltning och få fler att välja denna yrkesinriktning och bidra till ee-fastighetsförvaltning Kommersiella tvätterier; Diskmaskiner i storkök, m fl. Samla och analysera erfarenheter Stockholms-projektet, Markanvisningstävling, Bo 01, m.fl. Förstudie Reserverat i anslag för Projektgenerator Klarlägga aktuellt rekryteringsläge, utbildningsmöjligheter och fastighetsägarbehov Studera rapporter. Tillfråga inblandade Intervjuer, analys, beskrivning av förslag till pilotprojekt Kursprogram Informationsåtgärder Ev. seminarium. Viktiga erfarenheter om process och teknik på lång sikt Kartlägga förutsättningar, ge konkreta förslag till samarbete och pilotprojekt Organisation Projektledare Göran Andersson, Jones, Lang LaSalle Per Levin, Carl Bro AB, Bengt Johnsson med projektgrupp BIZCAT Dokument Utkast till programinnehåll, dat Redovisning och Anteckningar fr förberedande möte. Projektförslag dat Projektansökan förstudie dat Program Budget 2004 kkr manveckor 225 Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd 50

12 Bilaga 5 11 Datum Handläggare Ingvar Andréasson Teknikavdelningen Synpunkter på krav på värmeåtervinning i fjärrvärmeområden Vid den preliminära redovisning av ändringsförslag i BBR som redovisades på Boverkets Plan- och Byggdagar 2004, framkom att krav på värmeåtervinning i fjärrvärmeområden kan komma att aktualiseras. Familjebostäder har ett antal invändningar mot kravet, vilka framgår nedan. Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål bör vara viktigare än enskilda byggnaders energianvändning Kravet torde med stor sannolikhet leda till ökad energianvändning, eftersom värmepumpar i fjärrvärmeverken i allmänhet är effektivare än luft- och avloppsvärmepumpar i enskilda byggnader Ökade drift- bemannings- och miljökostnader för alternativen till fjärrvärme riskerar att vi stänger av installerad värmeåtervinning, eftersom den ökad e energikostnad som uppkommer med avstängda värmepumpar, oftast är lägre än ovannämnda kostnader På grund av fjärrvärmens taxestruktur kommer kravet på värmeåtervinning att leda till ökad användning av direktel och/eller vattenburen el istället för fjärrvärme Marknaden för solenergi försvinner med stor sannolikhet helt, vilket väl knappast överensstämmer med de nationella energimålen. De aviserade kraven kan också leda till ökad isolering och täthet, vilket ännu är oprövat och därmed har oklara långsiktiga hälsoeffekter Kostnaden för de nya förslagen i relation till nyttan är så vitt vi vet ej analyserad. AB Familjebostäder Teknikavdelningen Ingvar Andréasson Teknisk direktör

13 12 Bilaga 6 Rev Seminarium om energieffektiva hushållsapparater teknikutveckling, behov och beteenden Tid: Torsdagen den 2 december 2004, kl Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm Lokal: Musiksalen, 2 tr. upp (plan 4) PROGRAM Ordförande: Egil Öfverholm, Energimyndigheten Tid Programpunkt Medverkande Innehåll Samling Inledning Andres Muld, Energieffektivare hushållsapparater för att minska energianvändningen i flerbostadshus Energimyndigheten Anders Linder, HBV Välkommen. Seminariets syfte Bostadsföretagen har ansvar för att minska energianvändningen inom bebyggelsen. Bland insatserna ingår att förse de boende med goda förutsättningar att hushålla med energin. Ett medel att påverka har varit att genom teknikupphandling efterfråga energieffektiva hushållsapparater Energieffektiviseringens påverkan på hushållsapparaternas utformning Egil Öfverholm, Energimyndigheten Hans Westling, Promandat AB Gunilla Rosén, Konsumentverket Inger Norstedt, f d Konsumentverket Energimyndigheten har givit stöd åt sju teknikupphandlingsprojekt rörande hushållsapparater. Kravspecifikationerna har baserats på studier av tekniska förutsättningar och uppskattningar av besparingspotentialer. Hushållsapparaterna är viktiga för att underlätta hushållsarbetet. En för långt driven energieffektivisering kan försämra andra funktionsegenskaper och försvåra energibesparing i praktiken. Genom provningar och marknadsöversikter följs hur produkterna förändras. Apparatmarknaden är idag storskalig och internationell. Gemensamma regler för energimärkning och standardiserade metoder leder till stelhet och begränsning av modeller anpassade till olika konsumentkategorier. Kunskaper om människors behov behövs i arbetet med att förbättra regelsystemen.

14 13 Tid Programpunkt Medverkande Innehåll Paus Utvecklingen av hushållsapparaterna från tillverkarsynpunkt Forskning om användarnas beteende i relation till energikrävande produkter i hushållen P G Öster, AB Electrolux Nils Erik Höjer, Asko Cylinda AB Anna-Lisa Lindén, prof Lunds universitet Kajsa Ellegård, prof Linköpings universitet Helena Shanahan, prof Göteborgs universitet Erfarenheterna av hur krav på energieffektivitet hos apparaterna, som ställts i Sverige och internationellt, har påverkat företagens arbete med utveckling och produktion. Attityder och värderingar samt beteenden i hushållen och deras relationer till energianvändningen. Användningen av energikrävande apparater i förhållande till övriga aktiviteter i hushållens vardag. Studier i praktiken av hushållens beteende och faktiska förbrukning vid användning av energikrävande utrustning Lunch Comparison of energy consumption when dishwashing is performed by hand or machine in some countries. Jurek Pyrko, docent Lunds tekniska högskola Rainer Stamminger, prof universitetet i Bonn Användningsmönster för elen i hushåll registrerad genom aktivitetsbeskrivningar och mätningar. A method developed in order to estimate the influence of the habits regarding manual or mechanical dishwashing was used to evaluate differences between households from some European countries Diskussion om vilken kunskap forskningen kan och behöver tillföra för att nå rätta vägar att underlätta hushållens energisparande Paus Diskussion om vad som mer kan göras åt produkterna för att underlätta hushållens energisparande. Sammanfattning av seminariet. Diskussionsledare Lennart Thörnqvist, prof Lunds tekniska högskola Diskussionsledare Henrik Sundström, Miljöchef AB Electrolux Egil Öfverholm, Energimyndigheten Inlägg av seminariedeltagarna Inlägg av seminariedeltagarna Hur går vi vidare?

15 14 Bilaga 7 STEMs Beställargrupp/Nätverk för energieffektiva flerbostadshus Distributionsförteckning Uppdaterad (Ändringar/tillägg markerade med fetstil) Hemsida: Namn, adress Tel Fax och Arne Andersson Energimyndigheten vx arne.andersson Box ESKILSTUNA Bo Andersson SKB bo.andersson Box BROMMA Göran Andersson Jones Lang LaSalle Services AB goran.andersson Box STOCKHOLM Ingvar Andréasson AB Familjebostäder vx Teknikavdelningen familjebostader.com Box STOCKHOLM Tomas Berggren Energimyndigheten tomas.berggren Box ESKILSTUNA Ronny Bergens Fastighetsägarna Stockholm ronny.bergens Box STOCKHOLM Lennart Berndtsson HSB Riksförbund vx lennart.berndtsson Box STOCKHOLM

16 15 Namn, adress Tel Fax och Kjell Berndtsson Riksbyggen vx kjell.berndtsson Kungsbron STOCKHOLM Mats Borgström AB Gavlegårdarna vx (S. Kungsvägen 25) gavlegardarna.se Box Gävle Hans Carnmarker Fastighetsägarna Stockholm vx hans.carnmarker Box STOCKHOLM Artur Horowitz Strandvägen SOLLENTUNA Hans Isaksson K-Konsult Energi Stockholm AB hans.isaksson Box STOCKHOLM Bengt Johnsson Konsult för AB Svenska Bostäder Beckombergavägen BROMMA Göran Leander Bostads AB Poseidon vx Box poseidon.goteborg.se ANGERED Anders Lindén ÅF-Installation AB vx anders.linden Box STOCKHOLM

17 16 Namn, adress Tel Fax och Anders Linder HBV Box STOCKHOLM Inger Norstedt Konsult, tidigare Konsumentverket ( ) inger.norstedt Börjesonsvägen BROMMA Ing-Marie Odegren Alingsåshem AB vx ing-marie.odegren Box ALINGSÅS Tord Porsblad Stena Fastigheter Stockholm AB tord.porsblad Karlsbodavägen BROMMA Jan Ryhre Stockholms Stads vx Miljöcentrum för företag stockholm.se STOCKHOLM Anette Sand vx Ersta Diakonisällskap Box STOCKHOLM Lars-M.G. Tirén EKSTA vx Hammargårdsvägen KUNGSBACKA Elisabeth Teichert AB Svenska Bostäder vx elisabeth.teichert Box VÄLLINGBY

18 17 Namn, adress Tel Fax och Hans Westling Promandat AB hans.westling Box STOCKHOLM /Sekr. Ann-Charlotte Hamvik telia.com Gunnar Wiberg SABO vx gunnar.wiberg Box STOCKHOLM Siw Wiblom Fastighetsarbetsgivarnas Förening för Utveckling Blasieholmsgatan 4A STOCKHOLM Adjungerade Madeleine Hjortsberg vx Boverket madeleine.hjortsberg Box KARLSKRONA Peter Johansson Boverket vx peter.johansson Box KARLSKRONA Adrian Radocea vx Boverket adrian.radocea Box KARLSKRONA