Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS"

Transkript

1 Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS BILAGOR till Anteckningar från möte onsdag den 1 december 2004 på Folkets Hus, Stockholm För ytterligare upplysningar kontakta Hans Westling, Promandat AB, Box 24205, Stockholm. Tel/Fax:

2 1 Bilagor: 1. Kort information om Jones Lang LaSalle från hemsidan: 2. Information om ByggherreForum. 3. Disposition Slutrapport Projektgenerator 2004, PM, Hans Westling, koncept dat Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus Översikt över aktuella projekt, Hans Westling, dat Synpunkter på krav på värmeåtervinning i fjärrvärmeområden, handling av Ingvar Andréasson, AB Familjebostäder, dat Program för Energimyndighetens Seminarium om energieffektiva hushållsapparater teknikutveckling, behov och beteenden på Norra Latin, Stockholm, den 2 december STEMs Beställargrupp/Nätverk Distributionsförteckning, uppdat

3 2 Bilaga 1 Kort information från Jones Lang LaSalles hemsida: En av världens ledande fastighetsrådgivare Jones Lang LaSalle är en av världens ledande aktörer inom fastighetsrelaterad rådgivning. Vi är idag verksamma på mer än 100 marknader i 36 länder. Jones Lang LaSalle erbjuder tjänster inom förvärv, försäljning, uthyrning, förvaltning, investering och utveckling av fastigheter. Som stöd i vårt arbete har vi tillgång till marknadens mest omfattande research. Bland våra uppdragsgivare finns institutionella investerare, fastighetsbolag, banker, finansbolag, kommersiella hyresgäster, detaljhandlare, hotell och myndigheter. Jones Lang LaSalle finns idag på mer än 100 marknader i 36 länder. Och på varje enskild marknad har vi detaljkunskap om hur förhållandena ser ut. Sammantaget resulterar det i en av våra viktigaste konkurrensfördelar: Vi kan utnyttja hela vårt globala företags samlade kompetens och omsätta den till konkret nytta för kunder på varje lokal marknad. Vi är idag 250 medarbetare i Norden som kan hjälpa dig i alla typer av fastighetsfrågor. Fastighetsägare får tillgång till en rådgivare som alltid har lönsamhet och avkastning i fokus. Investerare får en djupare insyn i marknaden och därmed ett informationsförsprång. Företag som söker nya lokaler har ett större utbud att välja på än hos någon annan. Läs mer om vilka olika tjänster vi kan erbjuda. Läs mer om hur vi arbetar internationellt på

4 3

5 4

6 5 Bilaga 3 Hans Westling/ Koncept Disposition slutrapport Projektgenerator 2004 Sammanfattning - På svenska - På engelska Projektgenomförande - Mål - Gruppens arbete - Information Måluppfyllelse - Tabell olika delmål Projektresultat och erfarenheter Fortsatt arbete Bilagor - Medlemmar - Projektmöten - Resursinsatser olika delprojekt - Översikt över aktuella projekt

7 Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus Översikt över aktuella projekt Bilaga 4 6 Hans Westling, Förkortningar: ee = energieffektiv; TU = teknikupphandling; Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 1 Hushållsapparater Att initiera vidare åtgärder inom området för lägenheter och fastigheter 2 Torkskåp Uppskatta besparingspotential med fuktstyrning Analyser och samverkan med köpare, brukare och säljare Laboratorieprov o fältundersökning. Mätvärdesbearbetning Initiativ till TU och demoprojekt Ge underlag för tekniktävling för ee-skåp o för utvärdering av instrument för styrning av bef. skåp Organisation Projektledare Inger Norstedt KV, A Horowitz, Fastighetsäg, HBV M.Sandberg/ C.Blomqvist, Högskolan i Gävle Dokument Förslag till fortsatt program, dat Mötesanteckn. 15 mars, 24 maj Seminarium med köpare/ förvaltare, tillverkare och forskare 2 dec. Program, dat Ansökan, odat. Beslut Rapport 1, kompl försök har skett bl.a. med fuktig väderlek. Intresse visat från fastighetsägare och leverantörer Program Budget 2004 kkr 80 Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd Ca

8 7 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 3 Belysning Föreslå lämpliga områden för lysdioder 4 Hissar o rulltrappor 5 Kravspecifikationer Uppskatta besparingspotential o öka medvetenheten om att föreskriva eelösningar Ge möjlighet att inspireras av kollegors material för ee-lösningar Klarlägga teknikläge. Analysera potential Finna intresserade fastighetsägare. Mätningar i konkreta projekt före o efter ombyggnad. Formulering av argument för eehissar o rulltrappor. Använda kravspecar insamlas för några prioriterade produkter. Info om liknande arbetssätt tas in Påvisa potential, användningsområden, föreslå fortsatta aktiviteter, demo, info, tävlingar Informationsbroschyr. Bättre medvetenhet hos fastighetsägare att efterfråga effekt/energieff. Besp % Erfarenheter erhålls av arbetssätt och fler modeller, kravspecar samlas på gruppens hemsida. Organisation Projektledare Peter Pertola, PELK H. Westling, Promandat AB Arbetsgrupp med fastighetsförvaltare och leverantörer Lotta Bångens, ATON Dokument Förstudie, dat Ansökan för demoprojekt Poseidon dat Beviljad. Projekt pågår. Dokumentation från arbetsgruppsmöten Anteckningar från möte Infobroschyr planeras färdig Utkast, dat Beskrivn. av arbete i inledande del, dat Avvaktar Program Budget 2004 kkr Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd (40)

9 8 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 6a Biobränsledrifterfarenheter 6b Direktelkonvertering 7 Individuell mätning o debitering av värme o varmvatten Underlätta ökad användning av biobränsleanläggn. Underlätta konvertering för att minska elberoende Undanröjande av hinder f introduktion av individuell debitering. Vidare arbete efter Lennart Berndtssons utredning. Samla o dokumentera erfarenheter av verklig drift samt finna förbättringsmöjligheter Sammanställa erfarenheter. Kostnader speciellt för nytt distributionssystem. Incitamentsstruktur ur boende- och förvaltarsynpunkt och olika modeller och hinder identifieras Ge förutsättning f produktutveckling/teknikupphandlingsprojekt Ge förutsättning f produktutveckling/teknikupphandlingsprojekt Förslag som remiss med modeller och ev. behov av förtydligade regler Organisation Projektledare Jan Ryhre, Stockholms Stads Miljöcentrum för företag (program); Lars Tirén, EKSTA Bostads AB (fortsatt arb.) Jan Ryhre, Stockholms Stads Miljöcentrum för företag Pia Hedenskog, ÅF Dokument Program, dat Ansökan, dat från Eksta AB. Beviljad. Projekt pågår. Program, dat Ansökan, dat Ny ansökan med mer konkreta åtgärder förbereds Programområde, dat Prel. ansökan, dat Kompl. ansökan, ÅF, dat Program Budget 2004 kkr Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd ca

10 9 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 8 Temperaturmätningsutrustning 9a Ventilation 9b Filter 10 Energideklarationer, energinormer f nya hus o alternativa energival i tidiga skeden Formulera krav på lämplig utrustning Klarlägga erfarenheter av tidigare TU på området för att ge underlag för utveckling. Tekniktävling avslutas sept./okt. Fast.förvaltare, boende o leverantörer intervjuas. Insamling av mätvärden. Förslag till förbättringar. Fortsatta åtgärder för information och vidareutveckling. Intervjua förvaltare, husvärdar o boende Kartlägga marknaden. Kravspecifikation för tekniktävling Underlag för tekniktävlingar i samverkan med fast.förvaltare o andra pågående projekt Organisation Projektledare Anders Linder HBV Per Blomberg, ÅF Lennart Berndtsson, HSB Eje Sandberg, ATON Dokument Förslag till program under utarbetande för diskussion vid möte 5 nov. Tabeller: Mätare o tester. Ansökan, dat , komplettering pågår Juryutlåtande dat Prisutdelning/ Pressmeddelande Förslag till program, dat Avvaktar Program Budget 2004 kkr Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd

11 10 Projektnamn Syfte Arbetssätt Förväntat resultat 11 Utbildning fastighetsförvaltare 12 Övriga projektidéer 13 Erfarenheter av tidigare energiutvecklingsprojekt 14 Branschövergripande synergimöjligheter inom energimätning Summerat Öka intresset för teknisk fastighetsförvaltning och få fler att välja denna yrkesinriktning och bidra till ee-fastighetsförvaltning Kommersiella tvätterier; Diskmaskiner i storkök, m fl. Samla och analysera erfarenheter Stockholms-projektet, Markanvisningstävling, Bo 01, m.fl. Förstudie Reserverat i anslag för Projektgenerator Klarlägga aktuellt rekryteringsläge, utbildningsmöjligheter och fastighetsägarbehov Studera rapporter. Tillfråga inblandade Intervjuer, analys, beskrivning av förslag till pilotprojekt Kursprogram Informationsåtgärder Ev. seminarium. Viktiga erfarenheter om process och teknik på lång sikt Kartlägga förutsättningar, ge konkreta förslag till samarbete och pilotprojekt Organisation Projektledare Göran Andersson, Jones, Lang LaSalle Per Levin, Carl Bro AB, Bengt Johnsson med projektgrupp BIZCAT Dokument Utkast till programinnehåll, dat Redovisning och Anteckningar fr förberedande möte. Projektförslag dat Projektansökan förstudie dat Program Budget 2004 kkr manveckor 225 Fortsatt projekt Kostnad kkr Totalt Ansökan om stöd 50

12 Bilaga 5 11 Datum Handläggare Ingvar Andréasson Teknikavdelningen Synpunkter på krav på värmeåtervinning i fjärrvärmeområden Vid den preliminära redovisning av ändringsförslag i BBR som redovisades på Boverkets Plan- och Byggdagar 2004, framkom att krav på värmeåtervinning i fjärrvärmeområden kan komma att aktualiseras. Familjebostäder har ett antal invändningar mot kravet, vilka framgår nedan. Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål bör vara viktigare än enskilda byggnaders energianvändning Kravet torde med stor sannolikhet leda till ökad energianvändning, eftersom värmepumpar i fjärrvärmeverken i allmänhet är effektivare än luft- och avloppsvärmepumpar i enskilda byggnader Ökade drift- bemannings- och miljökostnader för alternativen till fjärrvärme riskerar att vi stänger av installerad värmeåtervinning, eftersom den ökad e energikostnad som uppkommer med avstängda värmepumpar, oftast är lägre än ovannämnda kostnader På grund av fjärrvärmens taxestruktur kommer kravet på värmeåtervinning att leda till ökad användning av direktel och/eller vattenburen el istället för fjärrvärme Marknaden för solenergi försvinner med stor sannolikhet helt, vilket väl knappast överensstämmer med de nationella energimålen. De aviserade kraven kan också leda till ökad isolering och täthet, vilket ännu är oprövat och därmed har oklara långsiktiga hälsoeffekter Kostnaden för de nya förslagen i relation till nyttan är så vitt vi vet ej analyserad. AB Familjebostäder Teknikavdelningen Ingvar Andréasson Teknisk direktör

13 12 Bilaga 6 Rev Seminarium om energieffektiva hushållsapparater teknikutveckling, behov och beteenden Tid: Torsdagen den 2 december 2004, kl Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm Lokal: Musiksalen, 2 tr. upp (plan 4) PROGRAM Ordförande: Egil Öfverholm, Energimyndigheten Tid Programpunkt Medverkande Innehåll Samling Inledning Andres Muld, Energieffektivare hushållsapparater för att minska energianvändningen i flerbostadshus Energimyndigheten Anders Linder, HBV Välkommen. Seminariets syfte Bostadsföretagen har ansvar för att minska energianvändningen inom bebyggelsen. Bland insatserna ingår att förse de boende med goda förutsättningar att hushålla med energin. Ett medel att påverka har varit att genom teknikupphandling efterfråga energieffektiva hushållsapparater Energieffektiviseringens påverkan på hushållsapparaternas utformning Egil Öfverholm, Energimyndigheten Hans Westling, Promandat AB Gunilla Rosén, Konsumentverket Inger Norstedt, f d Konsumentverket Energimyndigheten har givit stöd åt sju teknikupphandlingsprojekt rörande hushållsapparater. Kravspecifikationerna har baserats på studier av tekniska förutsättningar och uppskattningar av besparingspotentialer. Hushållsapparaterna är viktiga för att underlätta hushållsarbetet. En för långt driven energieffektivisering kan försämra andra funktionsegenskaper och försvåra energibesparing i praktiken. Genom provningar och marknadsöversikter följs hur produkterna förändras. Apparatmarknaden är idag storskalig och internationell. Gemensamma regler för energimärkning och standardiserade metoder leder till stelhet och begränsning av modeller anpassade till olika konsumentkategorier. Kunskaper om människors behov behövs i arbetet med att förbättra regelsystemen.

14 13 Tid Programpunkt Medverkande Innehåll Paus Utvecklingen av hushållsapparaterna från tillverkarsynpunkt Forskning om användarnas beteende i relation till energikrävande produkter i hushållen P G Öster, AB Electrolux Nils Erik Höjer, Asko Cylinda AB Anna-Lisa Lindén, prof Lunds universitet Kajsa Ellegård, prof Linköpings universitet Helena Shanahan, prof Göteborgs universitet Erfarenheterna av hur krav på energieffektivitet hos apparaterna, som ställts i Sverige och internationellt, har påverkat företagens arbete med utveckling och produktion. Attityder och värderingar samt beteenden i hushållen och deras relationer till energianvändningen. Användningen av energikrävande apparater i förhållande till övriga aktiviteter i hushållens vardag. Studier i praktiken av hushållens beteende och faktiska förbrukning vid användning av energikrävande utrustning Lunch Comparison of energy consumption when dishwashing is performed by hand or machine in some countries. Jurek Pyrko, docent Lunds tekniska högskola Rainer Stamminger, prof universitetet i Bonn Användningsmönster för elen i hushåll registrerad genom aktivitetsbeskrivningar och mätningar. A method developed in order to estimate the influence of the habits regarding manual or mechanical dishwashing was used to evaluate differences between households from some European countries Diskussion om vilken kunskap forskningen kan och behöver tillföra för att nå rätta vägar att underlätta hushållens energisparande Paus Diskussion om vad som mer kan göras åt produkterna för att underlätta hushållens energisparande. Sammanfattning av seminariet. Diskussionsledare Lennart Thörnqvist, prof Lunds tekniska högskola Diskussionsledare Henrik Sundström, Miljöchef AB Electrolux Egil Öfverholm, Energimyndigheten Inlägg av seminariedeltagarna Inlägg av seminariedeltagarna Hur går vi vidare?

15 14 Bilaga 7 STEMs Beställargrupp/Nätverk för energieffektiva flerbostadshus Distributionsförteckning Uppdaterad (Ändringar/tillägg markerade med fetstil) Hemsida: Namn, adress Tel Fax och Arne Andersson Energimyndigheten vx arne.andersson Box ESKILSTUNA Bo Andersson SKB bo.andersson Box BROMMA Göran Andersson Jones Lang LaSalle Services AB goran.andersson Box STOCKHOLM Ingvar Andréasson AB Familjebostäder vx Teknikavdelningen familjebostader.com Box STOCKHOLM Tomas Berggren Energimyndigheten tomas.berggren Box ESKILSTUNA Ronny Bergens Fastighetsägarna Stockholm ronny.bergens Box STOCKHOLM Lennart Berndtsson HSB Riksförbund vx lennart.berndtsson Box STOCKHOLM

16 15 Namn, adress Tel Fax och Kjell Berndtsson Riksbyggen vx kjell.berndtsson Kungsbron STOCKHOLM Mats Borgström AB Gavlegårdarna vx (S. Kungsvägen 25) gavlegardarna.se Box Gävle Hans Carnmarker Fastighetsägarna Stockholm vx hans.carnmarker Box STOCKHOLM Artur Horowitz Strandvägen SOLLENTUNA Hans Isaksson K-Konsult Energi Stockholm AB hans.isaksson Box STOCKHOLM Bengt Johnsson Konsult för AB Svenska Bostäder Beckombergavägen BROMMA Göran Leander Bostads AB Poseidon vx Box poseidon.goteborg.se ANGERED Anders Lindén ÅF-Installation AB vx anders.linden Box STOCKHOLM

17 16 Namn, adress Tel Fax och Anders Linder HBV Box STOCKHOLM Inger Norstedt Konsult, tidigare Konsumentverket ( ) inger.norstedt Börjesonsvägen BROMMA Ing-Marie Odegren Alingsåshem AB vx ing-marie.odegren Box ALINGSÅS Tord Porsblad Stena Fastigheter Stockholm AB tord.porsblad Karlsbodavägen BROMMA Jan Ryhre Stockholms Stads vx Miljöcentrum för företag stockholm.se STOCKHOLM Anette Sand vx Ersta Diakonisällskap Box STOCKHOLM Lars-M.G. Tirén EKSTA vx Hammargårdsvägen KUNGSBACKA Elisabeth Teichert AB Svenska Bostäder vx elisabeth.teichert Box VÄLLINGBY

18 17 Namn, adress Tel Fax och Hans Westling Promandat AB hans.westling Box STOCKHOLM /Sekr. Ann-Charlotte Hamvik telia.com Gunnar Wiberg SABO vx gunnar.wiberg Box STOCKHOLM Siw Wiblom Fastighetsarbetsgivarnas Förening för Utveckling Blasieholmsgatan 4A STOCKHOLM Adjungerade Madeleine Hjortsberg vx Boverket madeleine.hjortsberg Box KARLSKRONA Peter Johansson Boverket vx peter.johansson Box KARLSKRONA Adrian Radocea vx Boverket adrian.radocea Box KARLSKRONA

Minnesanteckningar från möte, 2006-02-22, hos HSB i Malmö

Minnesanteckningar från möte, 2006-02-22, hos HSB i Malmö Minnesanteckningar 1 : 2006 1 Minnesanteckningar från möte, 2006-02-22, hos HSB i Malmö Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre

Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre Minnesanteckningar 3 : 2005 1 Minnesanteckningar från möte, 2005-09-14, på Carlstad Conference Centre Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2007-01-31, hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST

Minnesanteckningar från möte, 2007-01-31, hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST Minnesanteckningar från möte, 2007-01-31, hos Fastighetsägareföreningen i Stockholm, STOFAST Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ÅRSREDOVISNING - SLUTRAPPORT 2006

ÅRSREDOVISNING - SLUTRAPPORT 2006 ÅRSREDOVISNING - SLUTRAPPORT 2006 Beställargruppen bostäder, BeBo Internprojektnr: ID 2803 Diarienr: 17-06-1105 2006-12-29 Hans Isaksson K-Konsult Energi Stockholm AB Org. nr. 55 63 33-8952 K-Konsult Energi

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2006-09-13, hos Familjebostäder i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, 2006-09-13, hos Familjebostäder i Stockholm Minnesanteckningar 3 : 2006 1 Minnesanteckningar från möte, 2006-09-13, hos Familjebostäder i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2005-11-16, hos Svenska Bostäder i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, 2005-11-16, hos Svenska Bostäder i Stockholm Minnesanteckningar 4 : 2005 1 Minnesanteckningar från möte, 2005-11-16, hos Svenska Bostäder i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus

Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus SLUTRAPPORT 2004 Projektgenerator för energieffektivisering i flerbostadshus Projektnr. 21728-1 Diarienr: 5316-2004-00301 2005-06-05 Promandat AB Promandat AB, Box 24105, 104 51 Stockholm. Tel/fax 08-667

Läs mer

Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus

Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus SLUTRAPPORT Nätverk för energieffektiv fastighetsförvaltning i flerbostadshus Projektnr. P11675-2 2002-09-30 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information: Hans Westling, Promandat AB, Box 24105,

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm Minnesanteckningar 4 : 2006 1 Minnesanteckningar från möte, 2006-11-15, i Energimyndighetens möteslokal i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus

Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Anteckningar från work shop: Värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus Tid: Tisdagen den 16 juni kl 9.00-12.00 med avslutande lunch Plats: Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, Stockholm Deltagare: Stefan

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård

Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård Minnesanteckningar 5 : 2007 1 Minnesanteckningar från möte, 2007-11-14--15, på Sånga- Säby kursgård Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS

Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS Energimyndighetens BESTÄLLARGRUPP / NÄTVERK FÖR ENERGIEFFEKTIVA FLERBOSTADSHUS Anteckningar från möte torsdag den 19 augusti 2004 hos Ersta Diakonisällskap, Stockholm För ytterligare upplysningar kontakta

Läs mer

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15

ÅRSRAPPORT 1999. för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 1 ÅRSRAPPORT 1999 för STEM:s Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare hushållsapparater, fastighetsförvaltning m.m. 2000-03-15 Hans Westling Promandat AB För ytterligare information kontakta: Tomas

Läs mer

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet.

Mot denna bakgrund beslutar styrelsen för BeBo att bevilja stöd till projektet. Uppdragsnr: 1 (7) Beslut Finansiering av BeBo projekt Datum: 2008-04-07 Projektnr: 2008:x Projektnamn: Förstudie av teknikupphandling av energieffektiv återvinningssystem för befintliga flerbostadshus

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, 2007-09-24, hos Karlstads Bostads AB, KBAB

Minnesanteckningar från möte, 2007-09-24, hos Karlstads Bostads AB, KBAB Minnesanteckningar 4 : 2007 1 Minnesanteckningar från möte, 2007-09-24, hos Karlstads Bostads AB, KBAB Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010

BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 1 BeBo Beställargruppen Bostäder Årsberättelse 2010 Stockholm i december 2010 Göran Werner, koordinator för BeBo WS Environmental 2 Sammanfattning Denna rapport avser arbete under år 2010 i Energimyndighetens

Läs mer

GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost

GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost GODA HUS Samverkansinitiativ för energieffektiva byggnader i Sydost LÅGAN Rapport november 2012 Stefan Olsson www.laganbygg.se Slutrapport GodaHus- samverkansinitiativ för Energieffektiva Byggnader i sydost

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, , hos HSBs Riksförbund i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, , hos HSBs Riksförbund i Stockholm Minnesanteckningar 2 : 2007 1 Minnesanteckningar från möte, 2007-04-18, hos HSBs Riksförbund i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Lysdiodsbaserade Armaturer 90% lägre förbrukning BeBo Utarbetad av Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, oktober, 2009 Beställargruppen

Läs mer

Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvaltning i flerbostadshus ÅRSRAPPORT 2000

Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvaltning i flerbostadshus ÅRSRAPPORT 2000 Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare fastighetsförvaltning i flerbostadshus ÅRSRAPPORT 2000 ÅRSRAPPORT 2000 för Energimyndighetens Beställargrupp/Nätverk för energieffektivare

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

BeBo. www.bebostad.se

BeBo. www.bebostad.se Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus BeBo www.bebostad.se Medlemmar BeBo - Uppgifter: Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer Prova och demonstrera nya lösningar

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, , hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, , hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan i Stockholm Minnesanteckningar 1: 2009 1 Minnesanteckningar från möte, 2009-02-05, hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagar- och sändlista ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Ett hållbart energisystem Tomas Berggren Energimyndigheten Avdelningen för främjande 2011-09-21 Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Direktiv och mål NNE-strategin. främjande

Läs mer

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014

Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 Seminarium om energieffektiva byggnader Norra Latin, Stockholm, 15 oktober 2014 2 BBR-krav Lågenergi Nära nollenergi (=?) Energianvändning (kwh/m 2,år) 3 Nationella mål för energieffektivisering i byggnader

Läs mer

Energieffektiva kök Storkök och professionella kök

Energieffektiva kök Storkök och professionella kök Energieffektiva kök Storkök och professionella kök Samarbete mellan Belok och BeLivs Pia Tiljander, RISE Innehåll BeLivs Energieffektiva kök, Möjligheter Energieffektiva kök, Potential Belok Fördjupningsområde

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning www.laganbygg.se

Program för byggnader med mycket låg energianvändning www.laganbygg.se LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning www.laganbygg.se Mål LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader med

Läs mer

Minnesanteckningar: Medlemsmöte 4-5 dec, 2013

Minnesanteckningar: Medlemsmöte 4-5 dec, 2013 Minnesanteckningar: Medlemsmöte 4-5 dec, 2013 Information från styrelsen / Göran Werner Information från Energimyndigheten, se s 4. Nya Projektbeslut - Förstudie inför Teknikupphandling av kanaltätning

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl

Hearing. #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Hearing #renoveringsstrategi WIFI: birgerjarl birgerjarl Bakgrund Energieffektiviseringsdirektivets artikel 4 En första version av strategin ska offentliggöras senast den 30 april 2014 Strategin kommer

Läs mer

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult AB Energikrav i planprocessen Rapporter SKL- rapport: Att bygga skolor och förskolor som passivhus Rapporter finns på: www.aton.se Rådgivning åt kommuner som ställer Energikrav:

Läs mer

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO

Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje. Per Holm & Therese Rydstedt, SABO Energieffektiviseringsdirektivet och IMD - Vi leder efter första och andra perioden, men allt avgörs i den tredje Per Holm & Therese Rydstedt, SABO EU-direktiv första perioden I ett direktiv anger EU vilka

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment

Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment Program för byggnader med mycket låg energianvändning Åsa Wahlström CIT Energy Managment 2012-12-07 Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22 Remisslämnare

Läs mer

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se http://www.energy-management.se/ Omfattar Lite om BELOK

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Protokoll Medlemsmöte /06

Protokoll Medlemsmöte /06 Protokoll Medlemsmöte 2010-05-05/06 Närvarande Företag Dag 1 Dag 2 Anna Wetterqvist Byggherrarna Ja - Arne Elmroth - Ja Ja Caroline Vilhelmsson WSP Ja Ja Catarina Warfvinge Bengt Dahlgrens Ja Ja Gunnar

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Åsa Wahlström

Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Åsa Wahlström Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Arbetsgrupp Ingvar Andréasson, Familjebostäder Kjell Berndtsson, Riksbyggen Jonas Gräslund, Skanska Kenneth

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning

Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning Checklista Energikrav vid upphandling av entreprenad för målstyrd energiförvaltning 2016-03-16 1 Förord Avtal för målstyrd energiförvaltning är avsett att användas i entreprenader där parterna avtalat

Läs mer

Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Program för byggnader med mycket låg energianvändning LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad dm 4&Z- Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 462-2727/2005 Projektets nummer och namn: Nr B107 Utredning avseende utbyte av direktverkande

Läs mer

Tekniktävling. Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus. Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP

Tekniktävling. Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus. Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP Tekniktävling Energieffektiv Torkutrustning för Flerbostadshus Utarbetad av Roland Jonsson, HSB Charlotta Winkler, WSP Stockholm, oktober, 2012 Förord Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Lågenergihus för attraktivt boende

Lågenergihus för attraktivt boende Lågenergihus för attraktivt boende 09:00 Inledning 09:15 Därför bygger vi lågenergihus 09:40 Vad är lågenergihus? 11:00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet 11:30 Byggprocessen och

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-22 Remisslämnare

Läs mer

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus

Sveriges smartaste renoveringsprojekt. Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Sveriges smartaste renoveringsprojekt Halvering av energianvändningen i flerbostadshus Agenda Om BeBo Aktuell kampanj Halvera Mera Metoden Rekorderlig Renovering Om BeBo Energimyndighetens beställargrupp

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Per Levin och Yogesh Kumar 110907

Per Levin och Yogesh Kumar 110907 Per Levin och Yogesh Kumar 110907 Sveby referensgruppsmöte 11-09-07 Presentationer av projektresultat och diskussionspunkter med ungefärliga hålltider: 1200 Samling med lättare lunch 1245 Inledning, programläget

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, , hos HSB Riksförbund i Stockholm

Minnesanteckningar från möte, , hos HSB Riksförbund i Stockholm Minnesanteckningar 4 : 2008 1 Minnesanteckningar från möte, 2008-11-12, hos HSB Riksförbund i Stockholm Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling

Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Energiklassning av byggnader -vägen från ord till handling Åsa Wahlström, CIT Energy Management EG direktivet om byggnaders energiprestanda 2002 Nybyggnadsregler 2006 med skärpning för eluppvärmda byggnader

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016

Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svarsfil till remiss; Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2016-08-21 Remisslämnare

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-06 Handläggare: Nicolas Heyum Telefon: 076 12 27 457 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-08-28 p 17 Motion (2012:17) om krav på

Läs mer

LÅGAN. Program för byggnader med mycket låg energianvändning. Mål en nationell plattform

LÅGAN. Program för byggnader med mycket låg energianvändning. Mål en nationell plattform LÅGAN Program för byggnader med mycket låg energianvändning Mål en nationell plattform LÅGAN ska stimulera till ny- och ombyggnad av energieffektiva byggnader, synliggöra en nationell marknad för byggnader

Läs mer

,-_ - DaU U g 7 i 2 \

,-_ - DaU U g 7 i 2 \ < / 7/V FAM i LJ E BOSTÄDER / I/C/',-_ - DaU U g 7 i 2 \ Slutrapport för Miljömiljarden Kv. Sockenstämman Datum Handläggare 2006-08-14 TinaWiséen Teknikavdelningen 08-737 20 14 B 27, Rivning & marksanering

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad

B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad ''/>//; i»^«.«-* Centrum Kompaniet B20 Energikartläggning av centrumanläggningar i ytterstad Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad Centrumkompaniet i Stockholm AB Marcus Göpel, 061213

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-14 Sveby Stockholm 2009 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864

2013-04-22. Litteraturstudie på uppdrag av Fortum Värme och SABO http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:558864 Vägar och irrvägar till energieffektivisering i samhället -Vägvalet är politiskt Tomas Persson Daniel Hägerby Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se

Läs mer

Minnesanteckningar från möte, , på Energimyndighetens Testlabb

Minnesanteckningar från möte, , på Energimyndighetens Testlabb Minnesanteckningar 3 : 2008 1 Minnesanteckningar från möte, 2008-09-18, på Energimyndighetens Testlabb Deltagarlista, se bifogad deltagare- och sändlista ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna

Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna Främjande för energieffektivt byggnande EMC- Byggdialog Dalarna Energimyndigheten Dag Lundblad En härlig utmaning Vår uppgift är att bidra till ett globalt energisystem som ger kommande generationer lika

Läs mer

Anders Walter, Sweco. Konsekvenser av högt ställda politiska energimål

Anders Walter, Sweco. Konsekvenser av högt ställda politiska energimål Anders Walter, Sweco Konsekvenser av högt ställda politiska energimål 1 2 Miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete 2011-2013 Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Nationell strategi för energieffektiviserande renovering Nationell strategi för energieffektiviserande renovering Sofia Wellander Boverket Emma Thornberg Energimyndigheten Building Sustainability 18 oktober 2016 En renoveringsstrategi ska innehålla a) en översikt

Läs mer

ClueE: De boendes perspektiv

ClueE: De boendes perspektiv Hushåll ClueE: De boendes perspektiv Marie Thynell, Docent Freds och utvecklingsforskning, Globala studier, GU Hushåll Boendes förbrukning och inställning till hushållsel Individuell mätning av varmvatten

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer