Proffice delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proffice delårsrapport"

Transkript

1 Proffice delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2010 Proffice växer markant i en allt starkare marknad Juli september 2010 Nettoomsättningen uppgick till (892) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (42) MSEK Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 54 (42) MSEK Rörelsemarginal 4,1 % (4,7 %) Rörelsemarginal 5,3 % (4,7 %) exklusive omstruktureringskostnader Resultatet efter skatt 25 (27) MSEK Vinst per aktie 0,32 (0,33) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 (54) MSEK Förvärv av Legevisitten Bemanning Januari september 2010 Nettoomsättningen uppgick till (2 945) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 95 (130) MSEK Rörelsemarginal 3,2 % (4,4 %) Resultatet efter skatt 62 (86) MSEK Vinst per aktie 0,74 (1,13) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 (106) MSEK Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar: Konjunkturen blir allt bättre och fler väljer bemanningslösningar för att möta en ökad efterfrågan. Proffice växer tydligt inom Personaluthyrning och Rekrytering. Nu är vårt fokus att tillvarata den goda marknaden genom att sälja mer, öka graden av specialisering och fortsätta stärka våra kunders konkurrenskraft. Profficekoncernen ökar omsättningen med 15 procent, under kvartalet jämfört med föregående år, till MSEK. Vår tillväxt sker främst inom Personaluthyrning där kontor och kundservice, IT, vård samt industri och logistik ökar mest. Vi har två tredjedelar av vår omsättning på tjänstemannasidan och det är i de segmenten som tillväxten nu ökar. Rörelseresultatet är tillfredsställande och i nivå med våra starkaste kvartal någonsin. Rörelsemarginalen för koncernen är 4,1 procent, under kvartalet, och för Personaluthyrning, Rekrytering och övrigt 6,3 procent. Efterfrågan på omställningstjänster har planat ut och vi anpassar oss efter dagens marknad. Vi har agerat handlingskraftigt, tagit ut stora kostnader från verksamhetsområde Omställning och utsett en ny VD för Antenn. Årets sista kvartal kommer också att ge ett negativt rörelseresultat för verksamhetsområde Omställning. Under kvartalet har vårt specialistbolag Antenn ett rörelseresultat på 21 MSEK, varav omstruktureringskostnader för Omställningsverksamheten är -10 MSEK. Proffice 1(13)

2 Snabbast sker tillväxten i Sverige, där vi ökar med 30 procent inom Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxttakten är tilltagande förra kvartalet var ökningen 20 procent. Rörelsemarginalen inom dessa två områden växer till 9,5 procent. Proffice i Norge har kraftfullt förbättrat prestationerna. Omsättningstillväxten är 13 procent. Rörelseresultatet uppgår till 16 MSEK, jämfört med 1 MSEK samma kvartal föregående år. Traditionellt är dock fjärde kvartalet något svagare än det tredje kvartalet i Norge. Vi fortsätter att bygga en starkare säljkultur och implementera vår specialiseringsstrategi. Legevisitten förvärvet har konsoliderats från och med 1 september och påverkat försäljningen med 15 MSEK och resultatet med 1,7 MSEK, vilket är positivt. Kassaflödet från den löpande verksamheten är 22 MSEK. Kassaflödet påverkas positivt av utvecklingen av förfallna kundfordringar. Betalda skatter, volymökning, förvärv av Legevisitten Bemanning och förändring av leverantörsskulder försämrar kassaflödet. Marknaden blir allt bättre och våra tillväxtambitioner är höga. Huvuddelen av vår tillväxt kommer att ske organiskt och vår starka balansräkning ger oss även möjlighet att göra fler förvärv. I linje med det nyss gjorda förvärvet av Legevisitten Bemanning, utvärderar vi andra objekt som förstärker vår specialiseringsstrategi. Vi är fast beslutna att uppnå vår vision att bli Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag. Proffice 2(13)

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Proffice har tecknat nytt avtal med Ericsson om bemannings- och rekryteringstjänster Proffice har sedan över tio år avtal med Ericsson i Sverige för bemanningstjänster. Det nya avtalet är giltigt i fem år och omfattar nu både rekryterings- och bemanningstjänster. Proffice skapar en ledande aktör inom vårdbemanning Proffice förvärvade Legevisitten Bemanning, specialiserat på läkarbemanning med verksamhet i Sverige och Norge, med en omsättning på drygt 200 MSEK under Verksamheten har konsoliderats från och med 1 september. Proffice har betalat en fast köpeskillning för 100 % av aktierna. Utöver den fasta köpekillingen finns en tilläggsköpeskilling som bestäms av helårsresultatet Förvärvet har blivit godkänt av det norska konkurrensverket (Konkurransetillsynet). Genom förvärvet stärker Proffice sin position på vårdmarknaden till marknadsledande i Sverige och näst störst i Norge. Proffice satsar på affärsområde Finance och startar nytt bolag Proffice lanserade ett nytt specialistbolag, Proffice Finance. Verksamheten är fokuserad till ekonomi, bank och finans. Erbjudandet omfattar Rekrytering och Personaluthyrning på alla nivåer mellan executive, CFO och redovisningsassistenter. VD för verksamheten är Anna Lannerhjelm. Verksamheten har varit i drift från och med 1 september och har inte ännu hunnit bidra positivt till periodens utveckling för affärsområdet Finance. Proffice Mediakompetens anställer ny VD Maria Rosengren är ny verkställande direktör för bemanningsbolaget Proffice Mediakompetens. Proffice utser ny chef i Finland Visa Vainiola har utsetts till tf VD för Proffice Finland. Ytterligare återköp av aktier På årsstämman i Proffice den 6 maj 2010 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Den 8 juli återköptes totalt aktier enligt mandat lämnat av årsstämman den 6 maj Aktierna återköptes till en snittkurs av 20,90 SEK. Proffice makulerar återköpta aktier Den 6 maj 2010 beslutade årsstämman att minska bolagets aktiekapital med SEK motsvarande det sammanlagda kvotvärdet om 0,25 SEK per aktie för bolagets stycken återköpta aktier. Beslutet är registrerat på Bolagsverket i slutet av september och de aktuella aktierna har makulerats av Euroclear Sweden under oktober månad. Efter makuleringen innehar Proffice återköpta aktier. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Örebro kommun väljer Proffice Care som enda leverantör Proffice specialistbolag Proffice Care, med specialisering inom vård- och läkarbemanning, har som enda leverantör fått förtroende från Örebro kommun att leverera bemanningstjänster till omsorg öster inom området vård och omsorg samt funktionshindrade. Ramavtalet omfattar 100 MSEK. Proffice öppnar sju nya kontor i Sverige Proffice ser nu att efterfrågan på arbetskraft ökar i stora delar av Sverige. Nyligen har Proffice öppnat nya kontor i Halmstad, Karlskrona och Skellefteå. De närmaste månaderna kommer nya kontor att etableras i Örnsköldsvik, Nyköping, Karlskoga och Skövde. Proffice premieras för sitt sätt att skapa internt entreprenörskap Proffice koncernchef Lars Kry utsågs till Årets Intraprenörielle Ledare på Entreprenörsdagen i Göteborg. Bakom utnämningen ligger satsningen på Proffice Opportunity Lab, Prolab, där koncernens medarbetare utmanas att utveckla nya affärsidéer för koncernen. Antenn utser ny VD Kathrine Engman kommer närmast från posten som VD för Iris Hadar AB som arbetar med utbildning, utredning och arbetsrelaterad rehabilitering för individer med funktionsnedsättning. Kathrine tillträder den 10 januari Proffice utser en ny VD i Proffice Care i Norge Hans-Jørgen Johnsen, tidigare Administrativ Direktör för Legevisitten i Norden, blir ny ledare för Proffice Care i Norge. Proffice 3(13)

4 Koncernen Omsättning och resultat Under tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2010 uppgick till (892) MSEK. Det är en omsättningsökning med 15 % jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beror till stor del på omsättningsökningen inom verksamhetsområdet Personaluthyrning, främst i Sverige, men även Norge har positiv utveckling med 13 %. Försäljningen inom Omställning har minskat med 46 MSEK eller 68 procent, när man jämför tredje kvartalet 2010 med tredje kvartalet Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2010 uppgick till 42 (42) MSEK, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Exklusive verksamhetsområde Omställning uppgick rörelsemarginalen till 6,3 %. Rörelseresultatet inom verksamhetsområde Omställning visade en förlust med 21 (3) MSEK för tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 37 (39) MSEK, en minskning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Under perioden januari - september Koncernens nettoomsättning uppgick till (2 945) MSEK. Det är en omsättningsökning med 14 MSEK jämfört med samma period föregående år. Detta avser till stor del tillväxt inom verksamhetsområdet Personaluthyrning. Koncernens rörelseresultat uppgick till 95 (130) MSEK, en minskning med 27 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan hänföras till marknadssituationen inom verksamhetsområde Omställning. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 89 (126) MSEK, en minskning med 29 % jämfört med samma period föregående år. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till 138 (209) MSEK och soliditeten var 38,7 (40,5) %. De disponibla likvida medlen, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 295 (417) MSEK. Räntebärande kortfristiga skulder uppgick till 61 (0) MSEK. Ökningen i de räntebärande kortfristiga skulderna beror på ett tillfälligt nyttjande av kortfristiga krediter på 46 MSEK. Dessa krediter har amorterats i sin helhet efter kvartalets utgång. Koncernens räntebärande skulder har under 2010 amorterats med 6 MSEK. Koncernens egna kapital vid periodens slut uppgick till 632 (605) MSEK. Det egna kapitalet har sedan årsskiftet ökat med 12 MSEK. Av koncernens fria egna kapital har totalt 45 MSEK utdelats. Kassaflöde Under tredje kvartalet Kassaflödet, för tredje kvartalet, från den löpande verksamheten uppgick till 22 (54) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till -12 (13) MSEK. Rörelsekapitalet påverkas positivt av utvecklingen av förfallna kundfordringar medan lägre leverantörsskulder, på grund av lägre kostnadsnivå, samt förvärv av Legevisitten Bemanning, resulterar till negativ förändring av rörelsekapitalet. Under perioden januari - september Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -48 (106) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till -97 (0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats av skatteutbetalningar om -63 (-31) MSEK. 38 MSEK av dessa är relaterade till skatter från 2008 vilka betalades under första kvartalet. Rörelsekapitalet försämras med 55 MSEK. Detta beror på försäljningsökningen och en generell förbättring av andelen förfallna kundfordringar. Skulderna är lägre i september jämfört med december vilket försämrar kassaflödet med 42 MSEK. Anledningen är en lägre kostnadsnivå.. Proffice 4(13)

5 Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -65 (-43) MSEK, förvärv av dotterbolag uppgick till -48 (-5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -14 (-26) MSEK och består i huvudsak av ett tillfälligt nyttjande av krediter med 46 (0) MSEK och utdelning till aktieägare med -45 (-4) MSEK. Skatter Koncernens skattekostnad för perioden januari - september uppgår till -27 (-40) MSEK. Årets skattesats uppgår till 30,5 % (31,7%). Ingen aktivering har gjorts av skattefordran avseende årets underskott i delar av den danska verksamheten. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag. Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till (6 228), en ökning med 491 årsanställda eller 8 % varav mer än 90 % är organisk tillväxt och övrigt är relaterat till förvärvet av Legevisitten Bemanning. Verksamhetsområden Fördelning per verksamhetsområde Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per verksamhetsområde jan - sept 2010 Nettoomsättning Personaluthyrning % Rekrytering % Omställning % Totalt % Personaluthyrning 92% Rekrytering 4% Omställning 4% Proffice verksamhet är fördelad till tre olika verksamhetsområden: Personaluthyrning, Rekrytering samt Omställning. Omställning har endast verksamhet i Sverige. Under tredje kvartalet Personaluthyrning har ökat med 22 %, främst på grund av den förbättrade marknadssituationen i Sverige och Norge. Rekrytering har ökat med 32 %, Ökningen är främst att hänföra till marknaderna i Sverige och Norge. Omställning har minskat med 68 %. Under perioden januari - september Personaluthyrning har ökat med 8 %, till stor del på grund av en ökning i verksamheten i Sverige. Rekrytering har ökat med 25 %, främst drivet av en förbättring på den svenska marknaden. Omställning har minskat med 65 %, beroende på en minskad marknad för omställningstjänster. Affärsområden Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning jan - sept 2010 Ekonomi 8% Kontor/Kunds 36% IT 13% Industri/Logistik 32% Vård 8% Life Science 3% Övrigt 0% Nettoomsättning Ekonomi % Kont/Kundservice % IT % Ind/Logistik % Vård % Life Science % Övrigt % Totalt % Proffice 5(13)

6 Under tredje kvartalet Proffice har fokus på tjänstemannasidan och det är i de segmenten marknaden ökar. Tillväxt under tredje kvartalet har främst varit inom Kontor och kundservice, IT, Vård samt Industri och logistik. Affärsområdet Industri och logistik visar i kvartalet på en god tillväxt. I dagsläget utgör affärsområdet 33 % (30 %) av koncernens omsättning för Personaluthyrning. Under perioden januari - september Industri och logistik har under perioden ökat med 27% Kontor och kundservice har under perioden ökat med 10%. Länder Fördelning per land Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per land jan - sept 2010 Nettoomsättning Sverige % Norge % Danmark % Finland % Totalt % Sverige 73% Norge 24% Danmark 1% Finland 2% Rörelseresultat Sverige % Norge Danmark Finland Övrigt % Totalt % Under tredje kvartalet Den svenska verksamheten ökar omsättningen under kvartalet med 19 % framför allt genom ökning inom verksamhetsområde Personaluthyrning och Rekrytering, trots minskning inom Omställning. Omsättningen inom Personaluthyrning och Rekrytering uppgick till 698 (538) MSEK, en ökning med 30 procent. Lönsamheten inom samma verksamhetsområden har vuxit från 49 MSEK till 66 MSEK, en ökning med 35 procent. Försäljningen inom Omställning har minskat med 46 MSEK eller 68 procent, jämfört med tredje kvartalet Vi gjorde här en förlust med 21 MSEK under kvartalet, att jämföra med en vinst på 3 MSEK för ett år sedan. Norge har påverkats senare än Sverige i såväl konjunkturnedgång som konjunkturuppgång. Under tredje kvartalet har omsättningstrenden vänt och omsättningen ökar. Förbättringen av rörelseresultatet är tydlig från 1 MSEK till 16 MSEK under tredje kvartalet. Proffice Care i Danmark har en kraftig volymnedgång på grund av ett inhyrningsstopp i Region Huvudstaden. Det påverkar resultatet negativt även under tredje kvartalet. Proffice Finland redovisar under kvartalet ett rörelseresultat på 2 MSEK vilket är att hänföra till omstruktureringskostnader i samband med förändring av ledande befattningshavare. Rörelseresultatet för den underliggande affären är oförändrat från föregående år. Rörelseresultat (kostnader) för Övrigt minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och kan anses vara på normaliserad nivå för perioden januari till september. I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet. Under perioden januari - september Under perioden ökar Proffice Sveriges omsättning inom Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxttakten är ökande. Bolagen i Danmark har genomgått ett omstruktureringsprogram och har numera en gemensam ledning. Omstruktureringsåtgärderna som är gjorda i Proffice A/S har gett resultatförbättringar. Det omfattar hela uthyrningsverksamheten med undantag av vård. Proffice 6(13)

7 Proffice Finland uppvisar minskade volymer under perioden jämfört med föregående år. Utvecklingen i Norge har varit mer sencyklisk än i Sverige. Utvecklingen för Proffice i Norge har påverkats av det svaga första kvartalet. Rörelsesegment Fördelning per rörelsesegment Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Nationella bolag Nordiska specialistbolag Totalt Rörelseresultat Nationella bolag Nordiska specialistbolag Övrigt Totalt Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Proffices nordiska specialistbolag innefattar i dagsläget Proffice Care (Vård), Dfind (IT), Proffice Life Science, Proffice Finance (fr o m september 2010, ingick tidigare i nationella bolag) samt Antenn Consulting AB (Omställning). Proffices affärsmodell baserar sig på verksamhetsområden med olika konjunkturcykler vilket ger koncernen en stabil ekonomisk utveckling. Vid återhämtningen i konjunkturen fanns en eftersläpning i marknadens agerande vilket gav Omställning en nedgång tidigare än Rekrytering och Personaluthyrning fick en uppgång. Specialiseringsstrategin fortsätter att totalt ha en positiv marginalpåverkan om man exkluderar omställningsverksamheten. Under tredje kvartalet I Proffices nationella bolag har tillväxten varit positiv 22% under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen för de nationella bolagen har ökat och uppgår till 7,4% (4,4) % under tredje kvartalet. Minskningen av de nordiska specialistbolagens omsättning och resultat är hänförlig till verksamhetsområdet Omställning. Den totala omsättningen ökar med 23 % exklusive verksamhetsområde Omställning För de nordiska specialistbolagen har rörelsemarginalen minskat och uppgår till -3 MSEK för perioden. Rörelsemarginal för specialistbolagen exklusive verksamhetsområde Omställning och dess omstruktureringskostnader uppgick till 7,7%. Rörelseresultat (kostnader) för Övrigt minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och kan anses vara på normaliserad nivå för perioden januari till september. I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet. Under perioden januari september Under perioden har omsättningstillväxten i Proffices nationella bolag varit 208 MSEK motsvarande 11 % jämfört med föregående period. Rörelseresultatet har ökat med 86 MSEK. Proffices nordiska specialistbolag har minskat den totala omsättningen motsvarande -194 MSEK hänförlig till verksamhetsområdet Omställning. Rörelseresultatet har minskat med 114 MSEK. Övriga Upplysningar Profficeaktien Antal aktier uppgick per den 30 september 2010 till , varav aktier av serie B. Teckningsoptionsprogrammet från 2007 motsvarande teckningsoptioner har under kvartal två förfallit utan verkan. Under 2009 genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut ett teckningsoptionsprogram till nordiska ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner. Erbjudandet skedde till marknadsmässiga villkor. Vid full Proffice 7(13)

8 nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan nya aktier komma att ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,46 % av det totala antalet aktier. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap segmentet. Data per aktie Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Eget kapital per aktie, SEK 9,21 8,68 9,21 8,68 9,03 1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Transaktioner med närstående I samband med nyttjande av option att förvärva minoritetens andel som skedde under kvartal 2 i Proffice Mediakompetens AB och Proffice Nord-Norge AS har transaktion med bolagens VD:ar och tidigare minoritetsägare ägt rum. Omfattningen av transaktionerna uppgår till totalt 11 MSEK, fördelat på Proffice Mediakompetens AB 8 MSEK och Proffice Nord-Norge AS 3 MSEK. I samband med start av specialistbolaget Proffice Finance har tre medarbetare erbjudits ett mindre delägarskap i Proffice Finance AB. Därutöver har inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat ägt rum under perioden förutom sedvanliga transaktioner mellan koncernbolag. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentligaste risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar främst konjunkturkänslighet samt marknadsförändringar. Även tillgången på kvalificerade medarbetare ses som en osäkerhetsfaktor. Utöver detta är Proffice genom sin nordiska närvaro exponerad mot finansiella risker då främst i form av valutarisker. Påverkansfaktorer samt finansiell riskhantering finns utförligare beskrivet i Proffice årsredovisning 2009, not 2 och not 3 (sidan 19-20). Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Proffices omställningsbolag Antenn Consulting AB ligger i tvist med underleverantör kring korrektheten av fakturor rörande belopp av ej väsentlig betydelse. Företagsförvärv Proffice har under 2010 förvärvat samtliga aktier i läkarbemanningsbolaget Legevisitten Bemanning AS och Legevisitten Bemanning AB samt det svenska bolagets helägda dotterbolag Legevisitten Bemanning II AB. Bolagen ingår i koncernens totalresultat och finansiella ställning från den 1 september Preliminär förvärsvanalys MSEK Köpeskilling 56 Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder 1) Anläggningstillgångar 0 Omsättningstillgångar 39 Kassa och bank 6 Långfristiga skulder -3 Kortfristiga skulder -41 Förvärvade nettotillgångar 1 Goodwill 55 1) Förvärvade nettotillgångar motsvarar bokförda nettotillgångar enligt IFRS Goodwill hänförlig till de förvärvade verksamheternas lönsamhet och synergieffekterna som förväntas uppstå efter koncernens förvärv av Legevisitten Bemanning. Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling utfalla baserat på den gemensamma Legevisitten Bemannings EBITDA för räkenskapsåret Tilläggsköpeskillingen har vid förvärvet bedömts komma att utfalla med 13 MSEK. I aktieöverlåtelseavtalet är maximal tilläggsköpeskilling 17 MSEK (odiskonterat). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av gemensamma funktioner inom bland annat ekonomi, HR, IT, marknad och information. Nettoomsättningen uppgick till 88 (45) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Proffice 8(13)

9 Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -36 (-31) MSEK för perioden. Resultat efter finansiella poster uppgick till 42 (-110) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 16 (0) och i materiella anläggningstillgångar till 0(0). De disponibla likvida medlen uppgick till 136 (316) MSEK, inklusive kreditlöften om 205 (208) MSEK. Redovisningsprinciper Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering och enligt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom för nedanstående standarder och tolkningsuttalanden. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. De omarbetade och ändrade standarderna kommer att tillämpas från och med Ändringarna kommer endast att ha framåtriktade effekter för företaget. Övriga nyheter bedöms inte ge några effekter. Stockholm den 11 november 2010 Proffice AB (publ) Lars Kry VD och koncernchef Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Lars Kry, VD och koncernchef, tfn , Markku Onnela, CFO, tfn , Proffice AB (publ), org. nr , Box 70368, Stockholm , Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari december 2010: kl Bolagsstämma 2011: kl Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den tryckta årsredovisningen kan rekvireras via bolagets adress: Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 klockan 08:00 (CET). Proffice 9(13)

10 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Proffice AB (publ) org nr , per 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 11 november 2010 KPMG AB Stefan Holmström Auktoriserad revisor Proffice 10(13)

11 Rapport över totalresultatet för koncernen Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Rapport över koncernens finansiella ställning Sept Sept Dec MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Nyckeltal Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Rörelsemarginal 4,1% 4,7% 3,2% 4,4% 4,1% Vinstmarginal 3,6% 4,4% 3,0% 4,3% 4,1% Räntabilitet på eget kapital 14,1% 12,4% 14,1% 11,5% 19,5% Nettoskuld MSEK Soliditet 38,7% 40,5% 38,7% 40,5% 39,5% Medelantal årsanställda Proffice 11(13)

12 Rapport över förändringar i eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktie- Övrigt Reserver Balanserat Innehav utan Summa kapital tillskjutet resultat bestämmande eget MSEK kapital inflytande kapital Eget kapital December Periodens totalresultat Inbetalda premier för teckningsoptioner Återköp av aktier Utdelning Eget kapital September Periodens totalresultat Inbetalda premier för teckningsoptioner Återköp av aktier Utdelning Eget kapital December Periodens summa totalresultat Återköp av aktier Förändring av koncernens sammansättning Utdelning Eget kapital Sept Rapport över koncernens kassaflöde Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar Övrigt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av bolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Amortering av lånefordringar Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Övrigt Utdelning Upptagna lån Återköp av aktier Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Proffice 12(13)

13 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Sept Sept Dec MSEK Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Icke räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Proffice 13(13)

Proffice delårsrapport

Proffice delårsrapport Proffice delårsrapport JANUARI - JUNI 2009 Fortsatt starkt resultat Januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till 2 053 (2 121) MSEK Rörelseresultat före skatt uppgick till 88 (80) MSEK Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Under årets sex första månader utfördes flera kliniska studier med som mål att fastslå potentialen för produkten Biolight inom sportmedicinen. Då studiernas resultat inte var tillräckligt tydliga, fattades

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Proffice delårsrapport januari september 2004

Proffice delårsrapport januari september 2004 1 (11) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2004-11-09 Proffice delårsrapport januari september 2004 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices delårsrapport - Proffice redovisar under senaste kvartalet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport

HomeMaid AB (publ) Delårsrapport HomeMaid AB (publ) Delårsrapport 2008-01-01-2008-09-30 Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 21 020 kkr (16 513 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 27% Tillväxten inom affärsområdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer