Proffice delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proffice delårsrapport"

Transkript

1 Proffice delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2010 Proffice växer markant i en allt starkare marknad Juli september 2010 Nettoomsättningen uppgick till (892) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (42) MSEK Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 54 (42) MSEK Rörelsemarginal 4,1 % (4,7 %) Rörelsemarginal 5,3 % (4,7 %) exklusive omstruktureringskostnader Resultatet efter skatt 25 (27) MSEK Vinst per aktie 0,32 (0,33) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 (54) MSEK Förvärv av Legevisitten Bemanning Januari september 2010 Nettoomsättningen uppgick till (2 945) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 95 (130) MSEK Rörelsemarginal 3,2 % (4,4 %) Resultatet efter skatt 62 (86) MSEK Vinst per aktie 0,74 (1,13) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 (106) MSEK Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar: Konjunkturen blir allt bättre och fler väljer bemanningslösningar för att möta en ökad efterfrågan. Proffice växer tydligt inom Personaluthyrning och Rekrytering. Nu är vårt fokus att tillvarata den goda marknaden genom att sälja mer, öka graden av specialisering och fortsätta stärka våra kunders konkurrenskraft. Profficekoncernen ökar omsättningen med 15 procent, under kvartalet jämfört med föregående år, till MSEK. Vår tillväxt sker främst inom Personaluthyrning där kontor och kundservice, IT, vård samt industri och logistik ökar mest. Vi har två tredjedelar av vår omsättning på tjänstemannasidan och det är i de segmenten som tillväxten nu ökar. Rörelseresultatet är tillfredsställande och i nivå med våra starkaste kvartal någonsin. Rörelsemarginalen för koncernen är 4,1 procent, under kvartalet, och för Personaluthyrning, Rekrytering och övrigt 6,3 procent. Efterfrågan på omställningstjänster har planat ut och vi anpassar oss efter dagens marknad. Vi har agerat handlingskraftigt, tagit ut stora kostnader från verksamhetsområde Omställning och utsett en ny VD för Antenn. Årets sista kvartal kommer också att ge ett negativt rörelseresultat för verksamhetsområde Omställning. Under kvartalet har vårt specialistbolag Antenn ett rörelseresultat på 21 MSEK, varav omstruktureringskostnader för Omställningsverksamheten är -10 MSEK. Proffice 1(13)

2 Snabbast sker tillväxten i Sverige, där vi ökar med 30 procent inom Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxttakten är tilltagande förra kvartalet var ökningen 20 procent. Rörelsemarginalen inom dessa två områden växer till 9,5 procent. Proffice i Norge har kraftfullt förbättrat prestationerna. Omsättningstillväxten är 13 procent. Rörelseresultatet uppgår till 16 MSEK, jämfört med 1 MSEK samma kvartal föregående år. Traditionellt är dock fjärde kvartalet något svagare än det tredje kvartalet i Norge. Vi fortsätter att bygga en starkare säljkultur och implementera vår specialiseringsstrategi. Legevisitten förvärvet har konsoliderats från och med 1 september och påverkat försäljningen med 15 MSEK och resultatet med 1,7 MSEK, vilket är positivt. Kassaflödet från den löpande verksamheten är 22 MSEK. Kassaflödet påverkas positivt av utvecklingen av förfallna kundfordringar. Betalda skatter, volymökning, förvärv av Legevisitten Bemanning och förändring av leverantörsskulder försämrar kassaflödet. Marknaden blir allt bättre och våra tillväxtambitioner är höga. Huvuddelen av vår tillväxt kommer att ske organiskt och vår starka balansräkning ger oss även möjlighet att göra fler förvärv. I linje med det nyss gjorda förvärvet av Legevisitten Bemanning, utvärderar vi andra objekt som förstärker vår specialiseringsstrategi. Vi är fast beslutna att uppnå vår vision att bli Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag. Proffice 2(13)

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Proffice har tecknat nytt avtal med Ericsson om bemannings- och rekryteringstjänster Proffice har sedan över tio år avtal med Ericsson i Sverige för bemanningstjänster. Det nya avtalet är giltigt i fem år och omfattar nu både rekryterings- och bemanningstjänster. Proffice skapar en ledande aktör inom vårdbemanning Proffice förvärvade Legevisitten Bemanning, specialiserat på läkarbemanning med verksamhet i Sverige och Norge, med en omsättning på drygt 200 MSEK under Verksamheten har konsoliderats från och med 1 september. Proffice har betalat en fast köpeskillning för 100 % av aktierna. Utöver den fasta köpekillingen finns en tilläggsköpeskilling som bestäms av helårsresultatet Förvärvet har blivit godkänt av det norska konkurrensverket (Konkurransetillsynet). Genom förvärvet stärker Proffice sin position på vårdmarknaden till marknadsledande i Sverige och näst störst i Norge. Proffice satsar på affärsområde Finance och startar nytt bolag Proffice lanserade ett nytt specialistbolag, Proffice Finance. Verksamheten är fokuserad till ekonomi, bank och finans. Erbjudandet omfattar Rekrytering och Personaluthyrning på alla nivåer mellan executive, CFO och redovisningsassistenter. VD för verksamheten är Anna Lannerhjelm. Verksamheten har varit i drift från och med 1 september och har inte ännu hunnit bidra positivt till periodens utveckling för affärsområdet Finance. Proffice Mediakompetens anställer ny VD Maria Rosengren är ny verkställande direktör för bemanningsbolaget Proffice Mediakompetens. Proffice utser ny chef i Finland Visa Vainiola har utsetts till tf VD för Proffice Finland. Ytterligare återköp av aktier På årsstämman i Proffice den 6 maj 2010 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Den 8 juli återköptes totalt aktier enligt mandat lämnat av årsstämman den 6 maj Aktierna återköptes till en snittkurs av 20,90 SEK. Proffice makulerar återköpta aktier Den 6 maj 2010 beslutade årsstämman att minska bolagets aktiekapital med SEK motsvarande det sammanlagda kvotvärdet om 0,25 SEK per aktie för bolagets stycken återköpta aktier. Beslutet är registrerat på Bolagsverket i slutet av september och de aktuella aktierna har makulerats av Euroclear Sweden under oktober månad. Efter makuleringen innehar Proffice återköpta aktier. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Örebro kommun väljer Proffice Care som enda leverantör Proffice specialistbolag Proffice Care, med specialisering inom vård- och läkarbemanning, har som enda leverantör fått förtroende från Örebro kommun att leverera bemanningstjänster till omsorg öster inom området vård och omsorg samt funktionshindrade. Ramavtalet omfattar 100 MSEK. Proffice öppnar sju nya kontor i Sverige Proffice ser nu att efterfrågan på arbetskraft ökar i stora delar av Sverige. Nyligen har Proffice öppnat nya kontor i Halmstad, Karlskrona och Skellefteå. De närmaste månaderna kommer nya kontor att etableras i Örnsköldsvik, Nyköping, Karlskoga och Skövde. Proffice premieras för sitt sätt att skapa internt entreprenörskap Proffice koncernchef Lars Kry utsågs till Årets Intraprenörielle Ledare på Entreprenörsdagen i Göteborg. Bakom utnämningen ligger satsningen på Proffice Opportunity Lab, Prolab, där koncernens medarbetare utmanas att utveckla nya affärsidéer för koncernen. Antenn utser ny VD Kathrine Engman kommer närmast från posten som VD för Iris Hadar AB som arbetar med utbildning, utredning och arbetsrelaterad rehabilitering för individer med funktionsnedsättning. Kathrine tillträder den 10 januari Proffice utser en ny VD i Proffice Care i Norge Hans-Jørgen Johnsen, tidigare Administrativ Direktör för Legevisitten i Norden, blir ny ledare för Proffice Care i Norge. Proffice 3(13)

4 Koncernen Omsättning och resultat Under tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2010 uppgick till (892) MSEK. Det är en omsättningsökning med 15 % jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beror till stor del på omsättningsökningen inom verksamhetsområdet Personaluthyrning, främst i Sverige, men även Norge har positiv utveckling med 13 %. Försäljningen inom Omställning har minskat med 46 MSEK eller 68 procent, när man jämför tredje kvartalet 2010 med tredje kvartalet Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2010 uppgick till 42 (42) MSEK, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Exklusive verksamhetsområde Omställning uppgick rörelsemarginalen till 6,3 %. Rörelseresultatet inom verksamhetsområde Omställning visade en förlust med 21 (3) MSEK för tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 37 (39) MSEK, en minskning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Under perioden januari - september Koncernens nettoomsättning uppgick till (2 945) MSEK. Det är en omsättningsökning med 14 MSEK jämfört med samma period föregående år. Detta avser till stor del tillväxt inom verksamhetsområdet Personaluthyrning. Koncernens rörelseresultat uppgick till 95 (130) MSEK, en minskning med 27 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan hänföras till marknadssituationen inom verksamhetsområde Omställning. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 89 (126) MSEK, en minskning med 29 % jämfört med samma period föregående år. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till 138 (209) MSEK och soliditeten var 38,7 (40,5) %. De disponibla likvida medlen, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 295 (417) MSEK. Räntebärande kortfristiga skulder uppgick till 61 (0) MSEK. Ökningen i de räntebärande kortfristiga skulderna beror på ett tillfälligt nyttjande av kortfristiga krediter på 46 MSEK. Dessa krediter har amorterats i sin helhet efter kvartalets utgång. Koncernens räntebärande skulder har under 2010 amorterats med 6 MSEK. Koncernens egna kapital vid periodens slut uppgick till 632 (605) MSEK. Det egna kapitalet har sedan årsskiftet ökat med 12 MSEK. Av koncernens fria egna kapital har totalt 45 MSEK utdelats. Kassaflöde Under tredje kvartalet Kassaflödet, för tredje kvartalet, från den löpande verksamheten uppgick till 22 (54) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till -12 (13) MSEK. Rörelsekapitalet påverkas positivt av utvecklingen av förfallna kundfordringar medan lägre leverantörsskulder, på grund av lägre kostnadsnivå, samt förvärv av Legevisitten Bemanning, resulterar till negativ förändring av rörelsekapitalet. Under perioden januari - september Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -48 (106) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till -97 (0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats av skatteutbetalningar om -63 (-31) MSEK. 38 MSEK av dessa är relaterade till skatter från 2008 vilka betalades under första kvartalet. Rörelsekapitalet försämras med 55 MSEK. Detta beror på försäljningsökningen och en generell förbättring av andelen förfallna kundfordringar. Skulderna är lägre i september jämfört med december vilket försämrar kassaflödet med 42 MSEK. Anledningen är en lägre kostnadsnivå.. Proffice 4(13)

5 Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -65 (-43) MSEK, förvärv av dotterbolag uppgick till -48 (-5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -14 (-26) MSEK och består i huvudsak av ett tillfälligt nyttjande av krediter med 46 (0) MSEK och utdelning till aktieägare med -45 (-4) MSEK. Skatter Koncernens skattekostnad för perioden januari - september uppgår till -27 (-40) MSEK. Årets skattesats uppgår till 30,5 % (31,7%). Ingen aktivering har gjorts av skattefordran avseende årets underskott i delar av den danska verksamheten. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag. Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till (6 228), en ökning med 491 årsanställda eller 8 % varav mer än 90 % är organisk tillväxt och övrigt är relaterat till förvärvet av Legevisitten Bemanning. Verksamhetsområden Fördelning per verksamhetsområde Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per verksamhetsområde jan - sept 2010 Nettoomsättning Personaluthyrning % Rekrytering % Omställning % Totalt % Personaluthyrning 92% Rekrytering 4% Omställning 4% Proffice verksamhet är fördelad till tre olika verksamhetsområden: Personaluthyrning, Rekrytering samt Omställning. Omställning har endast verksamhet i Sverige. Under tredje kvartalet Personaluthyrning har ökat med 22 %, främst på grund av den förbättrade marknadssituationen i Sverige och Norge. Rekrytering har ökat med 32 %, Ökningen är främst att hänföra till marknaderna i Sverige och Norge. Omställning har minskat med 68 %. Under perioden januari - september Personaluthyrning har ökat med 8 %, till stor del på grund av en ökning i verksamheten i Sverige. Rekrytering har ökat med 25 %, främst drivet av en förbättring på den svenska marknaden. Omställning har minskat med 65 %, beroende på en minskad marknad för omställningstjänster. Affärsområden Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning jan - sept 2010 Ekonomi 8% Kontor/Kunds 36% IT 13% Industri/Logistik 32% Vård 8% Life Science 3% Övrigt 0% Nettoomsättning Ekonomi % Kont/Kundservice % IT % Ind/Logistik % Vård % Life Science % Övrigt % Totalt % Proffice 5(13)

6 Under tredje kvartalet Proffice har fokus på tjänstemannasidan och det är i de segmenten marknaden ökar. Tillväxt under tredje kvartalet har främst varit inom Kontor och kundservice, IT, Vård samt Industri och logistik. Affärsområdet Industri och logistik visar i kvartalet på en god tillväxt. I dagsläget utgör affärsområdet 33 % (30 %) av koncernens omsättning för Personaluthyrning. Under perioden januari - september Industri och logistik har under perioden ökat med 27% Kontor och kundservice har under perioden ökat med 10%. Länder Fördelning per land Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per land jan - sept 2010 Nettoomsättning Sverige % Norge % Danmark % Finland % Totalt % Sverige 73% Norge 24% Danmark 1% Finland 2% Rörelseresultat Sverige % Norge Danmark Finland Övrigt % Totalt % Under tredje kvartalet Den svenska verksamheten ökar omsättningen under kvartalet med 19 % framför allt genom ökning inom verksamhetsområde Personaluthyrning och Rekrytering, trots minskning inom Omställning. Omsättningen inom Personaluthyrning och Rekrytering uppgick till 698 (538) MSEK, en ökning med 30 procent. Lönsamheten inom samma verksamhetsområden har vuxit från 49 MSEK till 66 MSEK, en ökning med 35 procent. Försäljningen inom Omställning har minskat med 46 MSEK eller 68 procent, jämfört med tredje kvartalet Vi gjorde här en förlust med 21 MSEK under kvartalet, att jämföra med en vinst på 3 MSEK för ett år sedan. Norge har påverkats senare än Sverige i såväl konjunkturnedgång som konjunkturuppgång. Under tredje kvartalet har omsättningstrenden vänt och omsättningen ökar. Förbättringen av rörelseresultatet är tydlig från 1 MSEK till 16 MSEK under tredje kvartalet. Proffice Care i Danmark har en kraftig volymnedgång på grund av ett inhyrningsstopp i Region Huvudstaden. Det påverkar resultatet negativt även under tredje kvartalet. Proffice Finland redovisar under kvartalet ett rörelseresultat på 2 MSEK vilket är att hänföra till omstruktureringskostnader i samband med förändring av ledande befattningshavare. Rörelseresultatet för den underliggande affären är oförändrat från föregående år. Rörelseresultat (kostnader) för Övrigt minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och kan anses vara på normaliserad nivå för perioden januari till september. I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet. Under perioden januari - september Under perioden ökar Proffice Sveriges omsättning inom Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxttakten är ökande. Bolagen i Danmark har genomgått ett omstruktureringsprogram och har numera en gemensam ledning. Omstruktureringsåtgärderna som är gjorda i Proffice A/S har gett resultatförbättringar. Det omfattar hela uthyrningsverksamheten med undantag av vård. Proffice 6(13)

7 Proffice Finland uppvisar minskade volymer under perioden jämfört med föregående år. Utvecklingen i Norge har varit mer sencyklisk än i Sverige. Utvecklingen för Proffice i Norge har påverkats av det svaga första kvartalet. Rörelsesegment Fördelning per rörelsesegment Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Nationella bolag Nordiska specialistbolag Totalt Rörelseresultat Nationella bolag Nordiska specialistbolag Övrigt Totalt Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Proffices nordiska specialistbolag innefattar i dagsläget Proffice Care (Vård), Dfind (IT), Proffice Life Science, Proffice Finance (fr o m september 2010, ingick tidigare i nationella bolag) samt Antenn Consulting AB (Omställning). Proffices affärsmodell baserar sig på verksamhetsområden med olika konjunkturcykler vilket ger koncernen en stabil ekonomisk utveckling. Vid återhämtningen i konjunkturen fanns en eftersläpning i marknadens agerande vilket gav Omställning en nedgång tidigare än Rekrytering och Personaluthyrning fick en uppgång. Specialiseringsstrategin fortsätter att totalt ha en positiv marginalpåverkan om man exkluderar omställningsverksamheten. Under tredje kvartalet I Proffices nationella bolag har tillväxten varit positiv 22% under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen för de nationella bolagen har ökat och uppgår till 7,4% (4,4) % under tredje kvartalet. Minskningen av de nordiska specialistbolagens omsättning och resultat är hänförlig till verksamhetsområdet Omställning. Den totala omsättningen ökar med 23 % exklusive verksamhetsområde Omställning För de nordiska specialistbolagen har rörelsemarginalen minskat och uppgår till -3 MSEK för perioden. Rörelsemarginal för specialistbolagen exklusive verksamhetsområde Omställning och dess omstruktureringskostnader uppgick till 7,7%. Rörelseresultat (kostnader) för Övrigt minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och kan anses vara på normaliserad nivå för perioden januari till september. I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet. Under perioden januari september Under perioden har omsättningstillväxten i Proffices nationella bolag varit 208 MSEK motsvarande 11 % jämfört med föregående period. Rörelseresultatet har ökat med 86 MSEK. Proffices nordiska specialistbolag har minskat den totala omsättningen motsvarande -194 MSEK hänförlig till verksamhetsområdet Omställning. Rörelseresultatet har minskat med 114 MSEK. Övriga Upplysningar Profficeaktien Antal aktier uppgick per den 30 september 2010 till , varav aktier av serie B. Teckningsoptionsprogrammet från 2007 motsvarande teckningsoptioner har under kvartal två förfallit utan verkan. Under 2009 genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut ett teckningsoptionsprogram till nordiska ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner. Erbjudandet skedde till marknadsmässiga villkor. Vid full Proffice 7(13)

8 nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan nya aktier komma att ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,46 % av det totala antalet aktier. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap segmentet. Data per aktie Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Eget kapital per aktie, SEK 9,21 8,68 9,21 8,68 9,03 1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Transaktioner med närstående I samband med nyttjande av option att förvärva minoritetens andel som skedde under kvartal 2 i Proffice Mediakompetens AB och Proffice Nord-Norge AS har transaktion med bolagens VD:ar och tidigare minoritetsägare ägt rum. Omfattningen av transaktionerna uppgår till totalt 11 MSEK, fördelat på Proffice Mediakompetens AB 8 MSEK och Proffice Nord-Norge AS 3 MSEK. I samband med start av specialistbolaget Proffice Finance har tre medarbetare erbjudits ett mindre delägarskap i Proffice Finance AB. Därutöver har inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat ägt rum under perioden förutom sedvanliga transaktioner mellan koncernbolag. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentligaste risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar främst konjunkturkänslighet samt marknadsförändringar. Även tillgången på kvalificerade medarbetare ses som en osäkerhetsfaktor. Utöver detta är Proffice genom sin nordiska närvaro exponerad mot finansiella risker då främst i form av valutarisker. Påverkansfaktorer samt finansiell riskhantering finns utförligare beskrivet i Proffice årsredovisning 2009, not 2 och not 3 (sidan 19-20). Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Proffices omställningsbolag Antenn Consulting AB ligger i tvist med underleverantör kring korrektheten av fakturor rörande belopp av ej väsentlig betydelse. Företagsförvärv Proffice har under 2010 förvärvat samtliga aktier i läkarbemanningsbolaget Legevisitten Bemanning AS och Legevisitten Bemanning AB samt det svenska bolagets helägda dotterbolag Legevisitten Bemanning II AB. Bolagen ingår i koncernens totalresultat och finansiella ställning från den 1 september Preliminär förvärsvanalys MSEK Köpeskilling 56 Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder 1) Anläggningstillgångar 0 Omsättningstillgångar 39 Kassa och bank 6 Långfristiga skulder -3 Kortfristiga skulder -41 Förvärvade nettotillgångar 1 Goodwill 55 1) Förvärvade nettotillgångar motsvarar bokförda nettotillgångar enligt IFRS Goodwill hänförlig till de förvärvade verksamheternas lönsamhet och synergieffekterna som förväntas uppstå efter koncernens förvärv av Legevisitten Bemanning. Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling utfalla baserat på den gemensamma Legevisitten Bemannings EBITDA för räkenskapsåret Tilläggsköpeskillingen har vid förvärvet bedömts komma att utfalla med 13 MSEK. I aktieöverlåtelseavtalet är maximal tilläggsköpeskilling 17 MSEK (odiskonterat). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av gemensamma funktioner inom bland annat ekonomi, HR, IT, marknad och information. Nettoomsättningen uppgick till 88 (45) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Proffice 8(13)

9 Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -36 (-31) MSEK för perioden. Resultat efter finansiella poster uppgick till 42 (-110) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 16 (0) och i materiella anläggningstillgångar till 0(0). De disponibla likvida medlen uppgick till 136 (316) MSEK, inklusive kreditlöften om 205 (208) MSEK. Redovisningsprinciper Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering och enligt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom för nedanstående standarder och tolkningsuttalanden. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. De omarbetade och ändrade standarderna kommer att tillämpas från och med Ändringarna kommer endast att ha framåtriktade effekter för företaget. Övriga nyheter bedöms inte ge några effekter. Stockholm den 11 november 2010 Proffice AB (publ) Lars Kry VD och koncernchef Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Lars Kry, VD och koncernchef, tfn , Markku Onnela, CFO, tfn , Proffice AB (publ), org. nr , Box 70368, Stockholm , Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari december 2010: kl Bolagsstämma 2011: kl Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den tryckta årsredovisningen kan rekvireras via bolagets adress: Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 klockan 08:00 (CET). Proffice 9(13)

10 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Proffice AB (publ) org nr , per 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 11 november 2010 KPMG AB Stefan Holmström Auktoriserad revisor Proffice 10(13)

11 Rapport över totalresultatet för koncernen Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Rapport över koncernens finansiella ställning Sept Sept Dec MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Nyckeltal Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Rörelsemarginal 4,1% 4,7% 3,2% 4,4% 4,1% Vinstmarginal 3,6% 4,4% 3,0% 4,3% 4,1% Räntabilitet på eget kapital 14,1% 12,4% 14,1% 11,5% 19,5% Nettoskuld MSEK Soliditet 38,7% 40,5% 38,7% 40,5% 39,5% Medelantal årsanställda Proffice 11(13)

12 Rapport över förändringar i eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktie- Övrigt Reserver Balanserat Innehav utan Summa kapital tillskjutet resultat bestämmande eget MSEK kapital inflytande kapital Eget kapital December Periodens totalresultat Inbetalda premier för teckningsoptioner Återköp av aktier Utdelning Eget kapital September Periodens totalresultat Inbetalda premier för teckningsoptioner Återköp av aktier Utdelning Eget kapital December Periodens summa totalresultat Återköp av aktier Förändring av koncernens sammansättning Utdelning Eget kapital Sept Rapport över koncernens kassaflöde Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar Övrigt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av bolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Amortering av lånefordringar Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Övrigt Utdelning Upptagna lån Återköp av aktier Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Proffice 12(13)

13 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Sept Sept Dec MSEK Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Icke räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Proffice 13(13)

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

RESURS BEMANNING CNC AB (publ)

RESURS BEMANNING CNC AB (publ) RESURS BEMANNING CNC AB (publ) Resurs Bemanning är ett av Sveriges ledande kompetensförsörjningsföretag och är noterat på OMX First North. Vi har verksamhet över hela landet och erbjuder tjänsterna personaluthyrning,

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2010

Delårsrapport januari - september 2010 Delårsrapport januari - september 2010 DELårsrapport januari - SEPTEMBER 2010 Rörelseintäkterna uppgick till 147 (179) MSEK, varav 39 (42) MSEK under tredje kvartalet. Orderingången uppgick till 140 (174)

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010 Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 Done Management and Systems AB (publ) Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010 Omsättningen för perioden ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer