Proffice delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proffice delårsrapport"

Transkript

1 Proffice delårsrapport JANUARI SEPTEMBER 2010 Proffice växer markant i en allt starkare marknad Juli september 2010 Nettoomsättningen uppgick till (892) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 42 (42) MSEK Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 54 (42) MSEK Rörelsemarginal 4,1 % (4,7 %) Rörelsemarginal 5,3 % (4,7 %) exklusive omstruktureringskostnader Resultatet efter skatt 25 (27) MSEK Vinst per aktie 0,32 (0,33) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 (54) MSEK Förvärv av Legevisitten Bemanning Januari september 2010 Nettoomsättningen uppgick till (2 945) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 95 (130) MSEK Rörelsemarginal 3,2 % (4,4 %) Resultatet efter skatt 62 (86) MSEK Vinst per aktie 0,74 (1,13) SEK Kassaflöde från den löpande verksamheten -48 (106) MSEK Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar: Konjunkturen blir allt bättre och fler väljer bemanningslösningar för att möta en ökad efterfrågan. Proffice växer tydligt inom Personaluthyrning och Rekrytering. Nu är vårt fokus att tillvarata den goda marknaden genom att sälja mer, öka graden av specialisering och fortsätta stärka våra kunders konkurrenskraft. Profficekoncernen ökar omsättningen med 15 procent, under kvartalet jämfört med föregående år, till MSEK. Vår tillväxt sker främst inom Personaluthyrning där kontor och kundservice, IT, vård samt industri och logistik ökar mest. Vi har två tredjedelar av vår omsättning på tjänstemannasidan och det är i de segmenten som tillväxten nu ökar. Rörelseresultatet är tillfredsställande och i nivå med våra starkaste kvartal någonsin. Rörelsemarginalen för koncernen är 4,1 procent, under kvartalet, och för Personaluthyrning, Rekrytering och övrigt 6,3 procent. Efterfrågan på omställningstjänster har planat ut och vi anpassar oss efter dagens marknad. Vi har agerat handlingskraftigt, tagit ut stora kostnader från verksamhetsområde Omställning och utsett en ny VD för Antenn. Årets sista kvartal kommer också att ge ett negativt rörelseresultat för verksamhetsområde Omställning. Under kvartalet har vårt specialistbolag Antenn ett rörelseresultat på 21 MSEK, varav omstruktureringskostnader för Omställningsverksamheten är -10 MSEK. Proffice 1(13)

2 Snabbast sker tillväxten i Sverige, där vi ökar med 30 procent inom Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxttakten är tilltagande förra kvartalet var ökningen 20 procent. Rörelsemarginalen inom dessa två områden växer till 9,5 procent. Proffice i Norge har kraftfullt förbättrat prestationerna. Omsättningstillväxten är 13 procent. Rörelseresultatet uppgår till 16 MSEK, jämfört med 1 MSEK samma kvartal föregående år. Traditionellt är dock fjärde kvartalet något svagare än det tredje kvartalet i Norge. Vi fortsätter att bygga en starkare säljkultur och implementera vår specialiseringsstrategi. Legevisitten förvärvet har konsoliderats från och med 1 september och påverkat försäljningen med 15 MSEK och resultatet med 1,7 MSEK, vilket är positivt. Kassaflödet från den löpande verksamheten är 22 MSEK. Kassaflödet påverkas positivt av utvecklingen av förfallna kundfordringar. Betalda skatter, volymökning, förvärv av Legevisitten Bemanning och förändring av leverantörsskulder försämrar kassaflödet. Marknaden blir allt bättre och våra tillväxtambitioner är höga. Huvuddelen av vår tillväxt kommer att ske organiskt och vår starka balansräkning ger oss även möjlighet att göra fler förvärv. I linje med det nyss gjorda förvärvet av Legevisitten Bemanning, utvärderar vi andra objekt som förstärker vår specialiseringsstrategi. Vi är fast beslutna att uppnå vår vision att bli Nordens mest framgångsrika bemanningsföretag. Proffice 2(13)

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Proffice har tecknat nytt avtal med Ericsson om bemannings- och rekryteringstjänster Proffice har sedan över tio år avtal med Ericsson i Sverige för bemanningstjänster. Det nya avtalet är giltigt i fem år och omfattar nu både rekryterings- och bemanningstjänster. Proffice skapar en ledande aktör inom vårdbemanning Proffice förvärvade Legevisitten Bemanning, specialiserat på läkarbemanning med verksamhet i Sverige och Norge, med en omsättning på drygt 200 MSEK under Verksamheten har konsoliderats från och med 1 september. Proffice har betalat en fast köpeskillning för 100 % av aktierna. Utöver den fasta köpekillingen finns en tilläggsköpeskilling som bestäms av helårsresultatet Förvärvet har blivit godkänt av det norska konkurrensverket (Konkurransetillsynet). Genom förvärvet stärker Proffice sin position på vårdmarknaden till marknadsledande i Sverige och näst störst i Norge. Proffice satsar på affärsområde Finance och startar nytt bolag Proffice lanserade ett nytt specialistbolag, Proffice Finance. Verksamheten är fokuserad till ekonomi, bank och finans. Erbjudandet omfattar Rekrytering och Personaluthyrning på alla nivåer mellan executive, CFO och redovisningsassistenter. VD för verksamheten är Anna Lannerhjelm. Verksamheten har varit i drift från och med 1 september och har inte ännu hunnit bidra positivt till periodens utveckling för affärsområdet Finance. Proffice Mediakompetens anställer ny VD Maria Rosengren är ny verkställande direktör för bemanningsbolaget Proffice Mediakompetens. Proffice utser ny chef i Finland Visa Vainiola har utsetts till tf VD för Proffice Finland. Ytterligare återköp av aktier På årsstämman i Proffice den 6 maj 2010 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Den 8 juli återköptes totalt aktier enligt mandat lämnat av årsstämman den 6 maj Aktierna återköptes till en snittkurs av 20,90 SEK. Proffice makulerar återköpta aktier Den 6 maj 2010 beslutade årsstämman att minska bolagets aktiekapital med SEK motsvarande det sammanlagda kvotvärdet om 0,25 SEK per aktie för bolagets stycken återköpta aktier. Beslutet är registrerat på Bolagsverket i slutet av september och de aktuella aktierna har makulerats av Euroclear Sweden under oktober månad. Efter makuleringen innehar Proffice återköpta aktier. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Örebro kommun väljer Proffice Care som enda leverantör Proffice specialistbolag Proffice Care, med specialisering inom vård- och läkarbemanning, har som enda leverantör fått förtroende från Örebro kommun att leverera bemanningstjänster till omsorg öster inom området vård och omsorg samt funktionshindrade. Ramavtalet omfattar 100 MSEK. Proffice öppnar sju nya kontor i Sverige Proffice ser nu att efterfrågan på arbetskraft ökar i stora delar av Sverige. Nyligen har Proffice öppnat nya kontor i Halmstad, Karlskrona och Skellefteå. De närmaste månaderna kommer nya kontor att etableras i Örnsköldsvik, Nyköping, Karlskoga och Skövde. Proffice premieras för sitt sätt att skapa internt entreprenörskap Proffice koncernchef Lars Kry utsågs till Årets Intraprenörielle Ledare på Entreprenörsdagen i Göteborg. Bakom utnämningen ligger satsningen på Proffice Opportunity Lab, Prolab, där koncernens medarbetare utmanas att utveckla nya affärsidéer för koncernen. Antenn utser ny VD Kathrine Engman kommer närmast från posten som VD för Iris Hadar AB som arbetar med utbildning, utredning och arbetsrelaterad rehabilitering för individer med funktionsnedsättning. Kathrine tillträder den 10 januari Proffice utser en ny VD i Proffice Care i Norge Hans-Jørgen Johnsen, tidigare Administrativ Direktör för Legevisitten i Norden, blir ny ledare för Proffice Care i Norge. Proffice 3(13)

4 Koncernen Omsättning och resultat Under tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2010 uppgick till (892) MSEK. Det är en omsättningsökning med 15 % jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beror till stor del på omsättningsökningen inom verksamhetsområdet Personaluthyrning, främst i Sverige, men även Norge har positiv utveckling med 13 %. Försäljningen inom Omställning har minskat med 46 MSEK eller 68 procent, när man jämför tredje kvartalet 2010 med tredje kvartalet Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2010 uppgick till 42 (42) MSEK, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Exklusive verksamhetsområde Omställning uppgick rörelsemarginalen till 6,3 %. Rörelseresultatet inom verksamhetsområde Omställning visade en förlust med 21 (3) MSEK för tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 37 (39) MSEK, en minskning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Under perioden januari - september Koncernens nettoomsättning uppgick till (2 945) MSEK. Det är en omsättningsökning med 14 MSEK jämfört med samma period föregående år. Detta avser till stor del tillväxt inom verksamhetsområdet Personaluthyrning. Koncernens rörelseresultat uppgick till 95 (130) MSEK, en minskning med 27 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan hänföras till marknadssituationen inom verksamhetsområde Omställning. Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 89 (126) MSEK, en minskning med 29 % jämfört med samma period föregående år. Likviditet och finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till 138 (209) MSEK och soliditeten var 38,7 (40,5) %. De disponibla likvida medlen, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 295 (417) MSEK. Räntebärande kortfristiga skulder uppgick till 61 (0) MSEK. Ökningen i de räntebärande kortfristiga skulderna beror på ett tillfälligt nyttjande av kortfristiga krediter på 46 MSEK. Dessa krediter har amorterats i sin helhet efter kvartalets utgång. Koncernens räntebärande skulder har under 2010 amorterats med 6 MSEK. Koncernens egna kapital vid periodens slut uppgick till 632 (605) MSEK. Det egna kapitalet har sedan årsskiftet ökat med 12 MSEK. Av koncernens fria egna kapital har totalt 45 MSEK utdelats. Kassaflöde Under tredje kvartalet Kassaflödet, för tredje kvartalet, från den löpande verksamheten uppgick till 22 (54) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till -12 (13) MSEK. Rörelsekapitalet påverkas positivt av utvecklingen av förfallna kundfordringar medan lägre leverantörsskulder, på grund av lägre kostnadsnivå, samt förvärv av Legevisitten Bemanning, resulterar till negativ förändring av rörelsekapitalet. Under perioden januari - september Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -48 (106) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till -97 (0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats av skatteutbetalningar om -63 (-31) MSEK. 38 MSEK av dessa är relaterade till skatter från 2008 vilka betalades under första kvartalet. Rörelsekapitalet försämras med 55 MSEK. Detta beror på försäljningsökningen och en generell förbättring av andelen förfallna kundfordringar. Skulderna är lägre i september jämfört med december vilket försämrar kassaflödet med 42 MSEK. Anledningen är en lägre kostnadsnivå.. Proffice 4(13)

5 Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -65 (-43) MSEK, förvärv av dotterbolag uppgick till -48 (-5) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -14 (-26) MSEK och består i huvudsak av ett tillfälligt nyttjande av krediter med 46 (0) MSEK och utdelning till aktieägare med -45 (-4) MSEK. Skatter Koncernens skattekostnad för perioden januari - september uppgår till -27 (-40) MSEK. Årets skattesats uppgår till 30,5 % (31,7%). Ingen aktivering har gjorts av skattefordran avseende årets underskott i delar av den danska verksamheten. Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag. Medarbetare Medelantalet årsanställda i koncernen uppgick till (6 228), en ökning med 491 årsanställda eller 8 % varav mer än 90 % är organisk tillväxt och övrigt är relaterat till förvärvet av Legevisitten Bemanning. Verksamhetsområden Fördelning per verksamhetsområde Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per verksamhetsområde jan - sept 2010 Nettoomsättning Personaluthyrning % Rekrytering % Omställning % Totalt % Personaluthyrning 92% Rekrytering 4% Omställning 4% Proffice verksamhet är fördelad till tre olika verksamhetsområden: Personaluthyrning, Rekrytering samt Omställning. Omställning har endast verksamhet i Sverige. Under tredje kvartalet Personaluthyrning har ökat med 22 %, främst på grund av den förbättrade marknadssituationen i Sverige och Norge. Rekrytering har ökat med 32 %, Ökningen är främst att hänföra till marknaderna i Sverige och Norge. Omställning har minskat med 68 %. Under perioden januari - september Personaluthyrning har ökat med 8 %, till stor del på grund av en ökning i verksamheten i Sverige. Rekrytering har ökat med 25 %, främst drivet av en förbättring på den svenska marknaden. Omställning har minskat med 65 %, beroende på en minskad marknad för omställningstjänster. Affärsområden Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per affärsområde inom personaluthyrning jan - sept 2010 Ekonomi 8% Kontor/Kunds 36% IT 13% Industri/Logistik 32% Vård 8% Life Science 3% Övrigt 0% Nettoomsättning Ekonomi % Kont/Kundservice % IT % Ind/Logistik % Vård % Life Science % Övrigt % Totalt % Proffice 5(13)

6 Under tredje kvartalet Proffice har fokus på tjänstemannasidan och det är i de segmenten marknaden ökar. Tillväxt under tredje kvartalet har främst varit inom Kontor och kundservice, IT, Vård samt Industri och logistik. Affärsområdet Industri och logistik visar i kvartalet på en god tillväxt. I dagsläget utgör affärsområdet 33 % (30 %) av koncernens omsättning för Personaluthyrning. Under perioden januari - september Industri och logistik har under perioden ökat med 27% Kontor och kundservice har under perioden ökat med 10%. Länder Fördelning per land Juli-Sept Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept För- MSEK ändring Fördelning per land jan - sept 2010 Nettoomsättning Sverige % Norge % Danmark % Finland % Totalt % Sverige 73% Norge 24% Danmark 1% Finland 2% Rörelseresultat Sverige % Norge Danmark Finland Övrigt % Totalt % Under tredje kvartalet Den svenska verksamheten ökar omsättningen under kvartalet med 19 % framför allt genom ökning inom verksamhetsområde Personaluthyrning och Rekrytering, trots minskning inom Omställning. Omsättningen inom Personaluthyrning och Rekrytering uppgick till 698 (538) MSEK, en ökning med 30 procent. Lönsamheten inom samma verksamhetsområden har vuxit från 49 MSEK till 66 MSEK, en ökning med 35 procent. Försäljningen inom Omställning har minskat med 46 MSEK eller 68 procent, jämfört med tredje kvartalet Vi gjorde här en förlust med 21 MSEK under kvartalet, att jämföra med en vinst på 3 MSEK för ett år sedan. Norge har påverkats senare än Sverige i såväl konjunkturnedgång som konjunkturuppgång. Under tredje kvartalet har omsättningstrenden vänt och omsättningen ökar. Förbättringen av rörelseresultatet är tydlig från 1 MSEK till 16 MSEK under tredje kvartalet. Proffice Care i Danmark har en kraftig volymnedgång på grund av ett inhyrningsstopp i Region Huvudstaden. Det påverkar resultatet negativt även under tredje kvartalet. Proffice Finland redovisar under kvartalet ett rörelseresultat på 2 MSEK vilket är att hänföra till omstruktureringskostnader i samband med förändring av ledande befattningshavare. Rörelseresultatet för den underliggande affären är oförändrat från föregående år. Rörelseresultat (kostnader) för Övrigt minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och kan anses vara på normaliserad nivå för perioden januari till september. I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet. Under perioden januari - september Under perioden ökar Proffice Sveriges omsättning inom Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxttakten är ökande. Bolagen i Danmark har genomgått ett omstruktureringsprogram och har numera en gemensam ledning. Omstruktureringsåtgärderna som är gjorda i Proffice A/S har gett resultatförbättringar. Det omfattar hela uthyrningsverksamheten med undantag av vård. Proffice 6(13)

7 Proffice Finland uppvisar minskade volymer under perioden jämfört med föregående år. Utvecklingen i Norge har varit mer sencyklisk än i Sverige. Utvecklingen för Proffice i Norge har påverkats av det svaga första kvartalet. Rörelsesegment Fördelning per rörelsesegment Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Nationella bolag Nordiska specialistbolag Totalt Rörelseresultat Nationella bolag Nordiska specialistbolag Övrigt Totalt Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Proffices nordiska specialistbolag innefattar i dagsläget Proffice Care (Vård), Dfind (IT), Proffice Life Science, Proffice Finance (fr o m september 2010, ingick tidigare i nationella bolag) samt Antenn Consulting AB (Omställning). Proffices affärsmodell baserar sig på verksamhetsområden med olika konjunkturcykler vilket ger koncernen en stabil ekonomisk utveckling. Vid återhämtningen i konjunkturen fanns en eftersläpning i marknadens agerande vilket gav Omställning en nedgång tidigare än Rekrytering och Personaluthyrning fick en uppgång. Specialiseringsstrategin fortsätter att totalt ha en positiv marginalpåverkan om man exkluderar omställningsverksamheten. Under tredje kvartalet I Proffices nationella bolag har tillväxten varit positiv 22% under tredje kvartalet. Rörelsemarginalen för de nationella bolagen har ökat och uppgår till 7,4% (4,4) % under tredje kvartalet. Minskningen av de nordiska specialistbolagens omsättning och resultat är hänförlig till verksamhetsområdet Omställning. Den totala omsättningen ökar med 23 % exklusive verksamhetsområde Omställning För de nordiska specialistbolagen har rörelsemarginalen minskat och uppgår till -3 MSEK för perioden. Rörelsemarginal för specialistbolagen exklusive verksamhetsområde Omställning och dess omstruktureringskostnader uppgick till 7,7%. Rörelseresultat (kostnader) för Övrigt minskade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet och kan anses vara på normaliserad nivå för perioden januari till september. I posten övrigt ingår moderbolagets verksamhet. Under perioden januari september Under perioden har omsättningstillväxten i Proffices nationella bolag varit 208 MSEK motsvarande 11 % jämfört med föregående period. Rörelseresultatet har ökat med 86 MSEK. Proffices nordiska specialistbolag har minskat den totala omsättningen motsvarande -194 MSEK hänförlig till verksamhetsområdet Omställning. Rörelseresultatet har minskat med 114 MSEK. Övriga Upplysningar Profficeaktien Antal aktier uppgick per den 30 september 2010 till , varav aktier av serie B. Teckningsoptionsprogrammet från 2007 motsvarande teckningsoptioner har under kvartal två förfallit utan verkan. Under 2009 genomfördes i enlighet med årsstämmans beslut ett teckningsoptionsprogram till nordiska ledningsgruppen och vissa nyckelpersoner. Erbjudandet skedde till marknadsmässiga villkor. Vid full Proffice 7(13)

8 nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan nya aktier komma att ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,46 % av det totala antalet aktier. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm, Small Cap segmentet. Data per aktie Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Eget kapital per aktie, SEK 9,21 8,68 9,21 8,68 9,03 1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Transaktioner med närstående I samband med nyttjande av option att förvärva minoritetens andel som skedde under kvartal 2 i Proffice Mediakompetens AB och Proffice Nord-Norge AS har transaktion med bolagens VD:ar och tidigare minoritetsägare ägt rum. Omfattningen av transaktionerna uppgår till totalt 11 MSEK, fördelat på Proffice Mediakompetens AB 8 MSEK och Proffice Nord-Norge AS 3 MSEK. I samband med start av specialistbolaget Proffice Finance har tre medarbetare erbjudits ett mindre delägarskap i Proffice Finance AB. Därutöver har inga transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat ägt rum under perioden förutom sedvanliga transaktioner mellan koncernbolag. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentligaste risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar främst konjunkturkänslighet samt marknadsförändringar. Även tillgången på kvalificerade medarbetare ses som en osäkerhetsfaktor. Utöver detta är Proffice genom sin nordiska närvaro exponerad mot finansiella risker då främst i form av valutarisker. Påverkansfaktorer samt finansiell riskhantering finns utförligare beskrivet i Proffice årsredovisning 2009, not 2 och not 3 (sidan 19-20). Utöver de risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. Proffices omställningsbolag Antenn Consulting AB ligger i tvist med underleverantör kring korrektheten av fakturor rörande belopp av ej väsentlig betydelse. Företagsförvärv Proffice har under 2010 förvärvat samtliga aktier i läkarbemanningsbolaget Legevisitten Bemanning AS och Legevisitten Bemanning AB samt det svenska bolagets helägda dotterbolag Legevisitten Bemanning II AB. Bolagen ingår i koncernens totalresultat och finansiella ställning från den 1 september Preliminär förvärsvanalys MSEK Köpeskilling 56 Verkligt värde av förvärvade tillgångar och skulder 1) Anläggningstillgångar 0 Omsättningstillgångar 39 Kassa och bank 6 Långfristiga skulder -3 Kortfristiga skulder -41 Förvärvade nettotillgångar 1 Goodwill 55 1) Förvärvade nettotillgångar motsvarar bokförda nettotillgångar enligt IFRS Goodwill hänförlig till de förvärvade verksamheternas lönsamhet och synergieffekterna som förväntas uppstå efter koncernens förvärv av Legevisitten Bemanning. Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling utfalla baserat på den gemensamma Legevisitten Bemannings EBITDA för räkenskapsåret Tilläggsköpeskillingen har vid förvärvet bedömts komma att utfalla med 13 MSEK. I aktieöverlåtelseavtalet är maximal tilläggsköpeskilling 17 MSEK (odiskonterat). Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består av gemensamma funktioner inom bland annat ekonomi, HR, IT, marknad och information. Nettoomsättningen uppgick till 88 (45) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Proffice 8(13)

9 Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -36 (-31) MSEK för perioden. Resultat efter finansiella poster uppgick till 42 (-110) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 16 (0) och i materiella anläggningstillgångar till 0(0). De disponibla likvida medlen uppgick till 136 (316) MSEK, inklusive kreditlöften om 205 (208) MSEK. Redovisningsprinciper Koncernens delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering och enligt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen förutom för nedanstående standarder och tolkningsuttalanden. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter. De omarbetade och ändrade standarderna kommer att tillämpas från och med Ändringarna kommer endast att ha framåtriktade effekter för företaget. Övriga nyheter bedöms inte ge några effekter. Stockholm den 11 november 2010 Proffice AB (publ) Lars Kry VD och koncernchef Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Lars Kry, VD och koncernchef, tfn , Markku Onnela, CFO, tfn , Proffice AB (publ), org. nr , Box 70368, Stockholm , Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké januari december 2010: kl Bolagsstämma 2011: kl Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den tryckta årsredovisningen kan rekvireras via bolagets adress: Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2010 klockan 08:00 (CET). Proffice 9(13)

10 GRANSKNINGSRAPPORT Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Proffice AB (publ) org nr , per 30 september 2010 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen och för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 11 november 2010 KPMG AB Stefan Holmström Auktoriserad revisor Proffice 10(13)

11 Rapport över totalresultatet för koncernen Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Omstruktureringskostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 0,32 0,33 0,74 1,13 1,45 1) Resultat per aktie beräknas som resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier Rapport över koncernens finansiella ställning Sept Sept Dec MSEK Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Icke räntebärande långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Nyckeltal Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec Rörelsemarginal 4,1% 4,7% 3,2% 4,4% 4,1% Vinstmarginal 3,6% 4,4% 3,0% 4,3% 4,1% Räntabilitet på eget kapital 14,1% 12,4% 14,1% 11,5% 19,5% Nettoskuld MSEK Soliditet 38,7% 40,5% 38,7% 40,5% 39,5% Medelantal årsanställda Proffice 11(13)

12 Rapport över förändringar i eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktie- Övrigt Reserver Balanserat Innehav utan Summa kapital tillskjutet resultat bestämmande eget MSEK kapital inflytande kapital Eget kapital December Periodens totalresultat Inbetalda premier för teckningsoptioner Återköp av aktier Utdelning Eget kapital September Periodens totalresultat Inbetalda premier för teckningsoptioner Återköp av aktier Utdelning Eget kapital December Periodens summa totalresultat Återköp av aktier Förändring av koncernens sammansättning Utdelning Eget kapital Sept Rapport över koncernens kassaflöde Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar Övrigt Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av bolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Amortering av lånefordringar Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Övrigt Utdelning Upptagna lån Återköp av aktier Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Proffice 12(13)

13 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Jan-Dec MSEK Nettoomsättning Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Valutakursdifferenser Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat Moderbolagets balansräkning i sammandrag Sept Sept Dec MSEK Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Obeskattade reserver Icke räntebärande kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Proffice 13(13)