TED FIREPOWER. Prenumeration: 200 kr/helår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TED FIREPOWER. Prenumeration: 200 kr/helår"

Transkript

1 Nr oktober Försvar i stöpsleven

2 TED FIREPOWER SAAB continuously develops and improves systems and their capabilities to give soldiers power to respond in any conflict scenario of today and in the future. allmänna försvarsföreningens tidskrift. Debatt om säkerhetspolitik och totalförsvar. Utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Nini Engstrand Redaktör: Tommy Jeppsson Redaktion och expedition: allmänna försvarsföreningen, se nedan. Redaktören personligen: Aspvägen 23, Bergshamra Tfn: e-post: Redaktionskommitté: Redaktör Olof Santesson, ordförande Generalsekr. Nils Eklund, aff Överstelöjtnant Carsten Persson, FHS Förste forskare Niklas Granholm, FOI Handläggare Henrik Olinder, KBM Generalsekr. Heléne Rådemar, Lottorna Prenumeration: 200 kr/helår Lösnummer: (beställs hos expeditionen) Annonser: Redaktionen Annonspriser: Helsida: kr Halvsida: kr Kvartsida: kr Åttondelssida: kr Fyrfärg: Helsida: kr Halvsida: kr Kvartsida: kr Layout och sättning: Annette Hofvander, Text å Form AH AB Tryck: Axel Abrahamsons Tryckeri AB Karlskrona ISSN Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan. För åsikter framförda i övrigt redaktionellt material svarar respektive författare. allmänna försvarsföreningen, aff, är en ideell förening, fristående från myndigheter och politiska partier. Föreningens ändamål är att, som självständig organisation, skapa insikt om Sveriges säkerhetspolitiska situation och landets behov av ett starkt totalförsvar för att trygga vår fred, frihet och framtid. Ordförande: Nini Engstrand Vice ordförande: Lars Olsson Generalsekreterare: Nils Eklund Expedition: Telefon(svarare) Fax: Postadress: Teatergatan 3, 5 tr Stockholm Bankgiro: Plusgiro E-post: Hemsida: allmänna försvarsföreningen vill verka för en försvarsdebatt med god spridning. Publicering av artiklar införda i vårt försvar medges med angivande av källan. Ekonomiska villkor avtalas med respektive författare. 2

3 innehåll Nr Årgång 119 Ledare: Obalans en konstant 4 Porträttet: Tommy Jeppsson: Ny ordförande i Atlantkommittén 5 Debatt: Bo Hugemark: Ett militärt vakuum för 200 år sedan och idag 7 Helge Löfstedt: Territoriellt försvar och hemvärn 10 Nils-Ove Jansson: Ryssen kommer inte 12 Kommer den senaste utvecklingen i Georgien att innebära en svensk uppvärdering av förmågan till militära insatser i Östersjöregionen? Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera/ Försvarets Bildbyrå Litteratur: Tommy Jeppsson: En karolinsk nyckelgestalt 14 Bo Hugemark: Skott kommer 16 Debatt: Lars Wedin: Solidaritet som svensk strategi 18 Carl Johan Ljungberg: Läsvärd profetia om USA:s framtida roll 21 Hodder Stjernswärd: Afghanistan åter i blickpunkten 24 Historia: Mats Nihlén: Ett svart 60-årsminne 26 Debatt: Helge Löfstedt: Georgien några refl exioner 27 Olof Santesson: Visionen om helt ny försvarsmakt 29 Herman Westrup: Effektivt existensförsvar 32 Claes Sundin: Frivilliga försvarsorganisationer och reservoffi cerare som bemanningsföretag! 33 Föreningsnytt: Tommy Jeppsson: aff extra stämma 35 Läs: Ett militärt vakuum för 200 år sedan och idag, författat av Bo Hugemark ( sid. 7). Bild ur Erik Olsson, Sanda: Gotland mitt i Östersjön. En bilderbok om sjöfart. Taurus förlag, Visby Nästa nummer, 4/08, utkommer i början av december. Manusstopp 17 oktober. 3

4 Obalans en konstant ledare Det känns ganska riskfritt att formulera ovanstående rubrik. Ett stöd kan hämtas hos en tidigare amerikansk försvarsminister, Robert McNamara, som uttryckte att försvarsplanering är det omöjligas konst. Tillkortakommanden i planeringen bidrar som känt till att skapa obalans. I samband med att försvarsberedningens senaste rapport presenterades gavs många prov på goda ambitioner som indikerade det eftersträvansvärda tillståndet av en försvarsmakt i balans. Rapporten är ett policydokument. Varken mer eller mindre. Ett stort frågetecken kan sättas om realiserbarheten i rapportens intentioner. Grad av förverkligande beror på politikernas vilja att finansiera rapportens ambitioner. Den politiska vindriktningen pekar inte mot att ekonomisk täckning kommer att erhållas. Här kan två slutsatser dras. Den första är att försvarsmakten måste leva med att obalanserna är här för att stanna. Eller mera spetsformulerat en försvarsmakt i balans är en illusion. Den andra är att den politiska viljan att satsa pengar på försvaret är låg. Den första slutsatsen kan utifrån en historisk betraktelse knappast uppfattas som kontroversiell. Kalla krigets militära maktinstrument innehöll åtskilliga obalanser. Det gällde obalansen mellan uppställda mål och de resurser som krävdes för att nå dessa. Det gällde kvalitativa såväl som kvantitativa obalanser mellan och inom försvarsgrenarnas olika kapacitetsslag. Det gällde utbildningsmässiga obalanser mellan och inom olika förband. Sett i ett vidare perspektiv är obalanser obalans något som existerar och har existerat hos varje stor som liten militär organisation. Utmaningen är att minimera dessa. En nations främste militära företrädare har en utomordentligt viktig roll då det gäller att vägleda och ge råd till den politiska ledningen i dessa avvägningsfrågor. Det politiska beslutet kommer därefter alltid att innebära en risktagning inom ett antal områden. Den andra slutsatsen, den politiska oviljan att satsa pengar på försvaret, har som utgångspunkt det prolongerade mantrat om att inget militärt hot föreligger mot Sverige. Försök att nyansera denna bild har gjorts. I maj innevarande år gjorde ÖB ett uttalande rörande utvecklingen i Ryssland som inte enbart tecknar utvecklingen hos östersjöregionens största aktör i ljusa pasteller. En annan utgångspunkt till den politiska försiktigheten att satsa resurser på försvaret får sökas i den demografiska obalans som får till konsekvens att kostnaderna för samhällets insatser inom den sociala sektorn och vårdområdet stiger brant. Således blir samhällets ökade kostnader för att försöka bibehålla välfärden och kvalitén i vården en efterhand allt större konkurrent om de medel som landet satsar på säkerhet. Det existerar också en mellannordisk obalans utgående ifrån att det endast är Finland som håller fast vid ett nationellt fokus på sin försvarsmakt. Detta kan vi leva med så länge ett militärt hot mot den europeiska kontinenten inkluderande Norden är litet. Men vad händer om hoten om mellanstatliga krig åter gör entré? Att risken för detta är reell hävdas av bland andra den brittisk-amerikanske strategen Colin S Gray. Enligt honom är denna risk ett resultat av klimatförändringarna och en tilltagande kamp mellan nationerna om naturresurser som olja, gas, vatten och odlingsbar mark. Att det som uppfattas vara osannolikt i dag är morgondagens realitet beläggs på ett övertydligt sätt av historien. Åter till Finland som också är intressant då obalanser diskuteras. I vårt östra grannland satsas cirka 90% av försvarsbudgeten på de tre beredskapsbrigaderna, marinen och flygvapnet, medan territorialförsvaret sakta vittrar sönder. Detta leder till den intressanta iakttagelsen att när numerären på de kvalificerade delarna i den finländska försvarsmakten jämförs med vår svenska blir skillnaden (något) mindre. Fallet med Finland visar på de accelererande svårigheter som små och medelstora nationer har idag avseende möjligheterna att bibehålla allsidig bredd på sina militära kapaciteter. Situationen i många mindre länder är sådan att det inte är frågan om utan när hela system måste läggas ner. Därmed byggs obalanser in som är mycket dyra och tidskrävande att återta, om optionen ens är realistisk. Exempelvis har Danmark lagt ner sitt ubåtssystem och i Norge har det nya robotbåtsystemets vara eller inte vara varit ett hett debattämne. Vi står bara i början av en process som innebär nödvändigheten av ett ökande mellannationellt samarbete. Den stora bredden på det praktiskt inriktade nordiska militära samarbetet illustrerar behovet av flernationella lösningar. 4

5 Tommy Jeppsson: Ny ordförande i Atlantkommittén Jan Foghelin I och med innevarande år har Svenska Atlantkommittén fått en ny ordförande. Namnet är Jan Foghelin och till vardags är han verksam vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) där han för övrigt arbetat under många år. Ursprungligen utbildad till civilingenjör, gick han via Ericsson till dåvarande Försvarets Forskningsanstalt (FOA). Under de tre senaste åren har strategiska studier samt försvar mot storskalig terrorism varit huvudsakliga verksamhetsfält. Åren var han chef för avdelningen för försvarsanalys, således 15 år, vilket får anses som något av ett rekord i samma befattning. Värt att nämna är att Jan Foghelin under hösten 1999 var sekreterare/säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare i försvarsberedningen. Jan är att betrakta som urstockholmare. Han är född på Kungsholmen och har aldrig bott eller arbetat utanför Stockholm. Det är till lika delar intressant och trevligt att samtala med Jan Foghelin. Någon intervju i traditionell mening blir det inte, utan mer ett samtal där Jan ger av sitt stora kunnande och insikter, vilka förvärvats under den långa tid som han arbetat med säkerhets- och försvarsfrågor. Svenska Atlantkommittén kommer givetvis på tal. Organisationen är väl inte direkt känd på bredden i vårt svenska samhälle. Med de begränsade resurser som står till buds försöker man att genom föreläsningar och seminarier bilda opinion. Verksamheten bygger helt på frivilliga krafter och organisationen har inga anställda. Jan påpekar att NATO är intressant för Sverige men att vårt land legat lågt i frågan, vilket understryker behovet av sakupplysning och debatt. På frågan om hur opinionssiffrorna ser ut anger Jan den ungefärliga procentuella fördelning som stått sig i decennier, där det i stort handlar om att 50% av befolkningen är emot en NATO anslutning, 30% är för och resterande 20% saknar ett tydligt ställningstagande. Samtalet kommer in svensk försvarspolitik. Min samtalspartner uppfattar att denna har brist på konsistens. Ett exempel är NATO-debatten. Ett annat exempel handlar om innebörden av EU:s solidaritetsklausul och artikel 5 i NATO-stadgan. EU-klausulen som försvarsberedningen tolkar den innebär att hjälp skall lämnas ett annat EU land som utsätts för exempelvis ett angrepp. Sverige skall således kunna ge hjälp liksom att ta emot hjälp. Här kommer Jan in på frågan om det existerar någon reell skillnad mellan solidaritetsklausulen och NATO:s artikel 5. Som han ser på frågan så är denna skillnad liten. Dessutom vet vi ju inte hur solidaritetsklausulen fungerar i praktiken, i en skarp situation där den ställs på sitt yttersta prov. Så varför denna svenska rädsla för NATO som är den enda organisation som har substantiell förmåga att verkligen kunna ingripa med hårda maktmedel om/när utvecklingen kräver detta. Det har under senare år noterats en tendens att den atlantiska alliansen kastat sina blickar utanför Europa och i debatten har det diskuterats om NATO-medlemskap för länder som Australien, och Japan. För Jan Foghelin är utgångspunkten vilka huvuduppgifter som organisationen skall ha. Detta porträttet 5

6 6 porträttet kommer att vara styrande för vilka stater som kommer att vara medlemmar. Under samtalets gång betonar Jan att vi går emot en period där krig mellan stater åter kan bli en realitet och då är vi åter tillbaka till betydelsen av NATO-stadgans artikel 5 som är själva kittet i alliansen. Sedan kan man alltid diskutera vem/vilka aktörer som skulle kunna förorsaka ett åberopande av artikel 5. Det finns inget svar på detta. Men om utgångspunkt tas i förutsägelser om vilka stater/organisationer som kommer att dominera världsekonomin, således Kina, Indien, Japan, USA, EU och Ryssland, så finns här såväl intressen som förenar som sådana som skapar konkurrenssituationer. Ekonomiska och säkerhetspolitiska realiteter tenderar att vara överordnade frågor som demokrati och värdegemenskap. Och när det gäller de västliga demokratiernas internationella insatser som exempelvis i Afrika, i Irak och i Afghanistan, så är det sannolikt ingen vild gissning att förutspå att stor försiktighet kommer att vara det som präglar eventuella framtida internationella engagemang. Politiska och i ökande utsträckning ekonomiska intressen kommer att styra alliansmedlemskap liksom viljan att engagera sig i konflikter. Så glider samtalet in på det nästan oundvikliga ämnet Sveriges försvar och tillståndet i vår försvarsmakt. Att ta strategisk time out år 2000 med utgångspunkten att det saknades uppgifter/militärt hot inom de närmaste tio åren var ett tvivelaktigt synsätt. Förband i beredskap behövdes även om vi kunde utesluta en invasion. Jan är kritisk till hur denna tidsfrist utnyttjats. På något sätt existerar ett svart-vitt tankemönster där vi verkar bara kunna ha en tanke i huvudet åt gången oavsett det handlar om invasionsförsvar eller internationella operationer. Att diskutera svensk territoriell försvarsförmåga har nästan fått samma status som att svära i kyrkan. Jan lyfter fram två som han säger konstigheter som karakteriserat utvecklingen sedan millennieskiftet. Den första av dessa konstigheter har till del redan behandlats i form av den svenska självpålagda så kallade strategiska time out som inträdde omkring år I upptakten av denna period såg vi en svensk variant av RMA (Revolution in Military Affairs) och NCW (Net Centric Warfare) ivrigt påhejad av amerikanska och tekniska intressen. Det reella utfallet var emellertid ytterligt magert och den inledande euforin ersattes av tillnyktring någon gång under åren Nästa konstighet var att RMA-euforin ersattes av en motsvarande eufori kopplad till internationella operationer. Fanns inget militärt hot mot landet så blev dessa den enda uppgiften. Problemet är att vi hela tiden lever med ett halvförsvar. En idé/ett koncept tar tio år att implementera. Försvarsmaktens svängprestanda kan liknas vid en oljetanker. Tvära kast är inte möjliga. Den enkla slutsatsen är att hänsyn måste tas till det faktum att transformation tar tid och att aldrig så löddriga visioner och ambitioner hugger i sten om inte realistisk hänsyn tas till tidsfaktorn. Inte minst människorna i organisationen behöver tid för att ställa om sig till ett nytt mindset. Jan trycker på att det fanns saker som också var bra förr. Under det kalla kriget kunde vi periodvis hålla styrkor lika stora som idag i internationell tjänst samtidigt som vi utbildade ett mycket högt procenttal av landets manliga värnpliktiga, repetitionsövade stora förbandsvolymer liksom vidmakthöll en omfattande krigsorganisation. I dag leder ett högkvarter av samma storleksordning som förr endast ungefär lika många soldater i internationell tjänst. Faktiskt fick vi under det kalla kriget pang för pengarna. Givet den politik som fördes hade vi ett hyggligt starkt konventionellt försvar. Då det gäller dagens territoriella försvar sällar sig Jan till gruppen som hävdar att det nationella oberoendet är ur försvarssynvinkel en konstant som hela tiden, oavsett fluktueringar i den politiska dagstemperaturen, erfordrar militära resurser för att kunna hävdas. Här finns en viktig koppling till den ofta påtalade vikten av folklig förankring. För att återvända till NATOfrågan så betonar Jan det felaktiga i synsättet att det skulle bli billigare för Sverige att vara alliansmedlem. Detta är ett dåligt argument. Bättre då är att vara realist och bejaka att medlemskap i en allians innebär att man måsta ha något att bidra med inom ramen för kollektivets bästa. Se på de baltiska staterna, på Polen och andra tidigare östblocksländer, varmed allt tal om svenska möjligheter att åka snålskjuts på andra alliansstaters bekostnad saknar realism och dessutom är ett påtagligt utslag av naivitet. Ett argument som brukar framskymta i den svenska debatten är att vi inte kan gå med i en allians som har kärnvapen. Mot detta kan anföras att kärnvapnen finns och kommer fortsatt att finnas. Vi behöver förvärva insikten om att det finns gränser för vad svenska synsätt klarar av att påverka. Sammantaget så blir vi i vart fall inte inflytelserikare i världssamfundet och ännu mindre så om vi fortsätter vår alleingang. Människor i vårt land tror att freden är ett naturtillstånd, medan den i själva verket är något vi alla behöver jobba för att bibehålla. Vi måste inse att säkerhetspolitik är en självisk verksamhet avslutar Jan Foghelin. Tommy Jeppsson är redaktör för vårt försvar.

7 Bo Hugemark: Ett militärt vakuum för 200 år sedan och idag Händelserna på Gotland våren 1808 borde stämma till viss eftertanke. Och åtminstone inspirera till bättre sammanhang mellan omvärldsanalys och försvarsinriktning än dagens ogenomtänkta offi ciella retorik. Inte många svenskar utöver gotlänningar uppmärksammade tidigare i år att det var 200 år sedan Gotland ockuperades av ryssen i april 1808 och befriades av svensken en knapp månad senare. De fl esta har över huvud taget inte hört talas om händelsen. Det är beklagligt, ty det var högst remarkabla och lärorika operationer. Det märkligaste är att icke ett skott avlossades och icke en droppe blod spilldes. Det är kanske orsaken till att saken fallit i glömska; inga krigiska hjältedåd, bara två snöpliga kapitulationer i lägen då motstånd var helt lönlöst. Men därmed var det också en uppvisning i moraliskt mod av först den svenske och senare den ryske befälhavaren. Ominriktning av försvaret För att ta det från början: År 1789, inför sitt planerade krig mot Ryssland, lät Gustav III avrusta Gotland, ön som riksdagens sekreta utskott tidigare benämnt Sveriges Gibraltar. debatt Befrielsen av Gotland inleds för 200 år sedan. Cederströms eskader linjeskeppen Prins Fredrik Adolf, Vladislaff och Konung Gustaf IV Adolf, fregatten Bellona, briggarna Svalan och Disa samt jakten Fortuna ankrar upp i Sandviken vid Gammelgarn, tre veckor efter kapitulationen. Två dagar tidigare hade linjeskeppen Manligheten och Tapperheten avskurit ryssarnas sjöförbindelser vid Slite hamn. Bild ur Erik Olsson, Sanda: Gotland mitt i Östersjön. En bilderbok om sjöfart. Taurus förlag, Visby

8 Enligt militärhistorikern Bengt Hammarhielm var avrustningen säkert också ett resultat av den omplanering från den tidigare defensiva fästningsstrategin till en ny rörlig krigföring Det gick bra under kriget Men i 1801 började Gustav IV Adolf oroa sig för ön och beordrade landshövdingen viceamiralen friherre Salomon von Rajalin att bilda ett lantvärn om 600 man och beväpna det med gevär som sändes från fastlandet. Det blev inte så mycket av det. Något direkt hot mot Sverige och Gotland kunde heller inte skönjas under det följande halva decenniet. Detta förändrades radikalt med fördraget i Tilsit 1807 mellan tsar Alexander I och Napoleon, där den förstnämnde fick fria händer mot Sverige. Den 21 februari 1808 anföll ryssarna mot finska östgränsen. Den 31 mars beordrades tjänsteförrättande landshövdingen Eric af Klint att sätta upp en lantvärnsbataljon med de 600 gevären. Problemet var att man inte visste om det fanns krut på ön. Ockupation och befrielse Tre veckor senare fylldes maktvakuum av en rysk styrka på man som landsattes från svenskflaggade handelsfartyg vid Sles, nära Grötlingbo på sydvästra Gotland, under befäl av konteramiralen Nikolaj Andrejevitj Bodisko. På två dagar betvingades det praktiskt taget obeväpnade försvaret. Inget blod göts, och den civiliserade Bodisko höll sina trupper i sträng krigstukt. Befolkningen fann sig i sitt öde, allmogen något knotande, borgare och överklass inte helt motvilligt. Kappor vändes snabbt efter östanvinden. Kapporna vändes lika snabbt tillbaka sedan konteramiralen friherre Rudolf Cederströms eskader den 15 maj landsatt tre bataljoner och ett artilleribatteri vid Gammelgarn. Bodisko, som förgäves väntat på förstärkningar och den 12 maj fått sina sjöförbindelser avskurna av två svenska linjeskepp vid Slite, fann för gott att kapitulera och utskeppade sina styrkor, fortfarande utan att en enda person kommit till skada (utom de kvinnor ikonorna som funnit kärleken hos ryska soldater och officerare och som nu utsattes för skvaller och förtal, ofta kanske av dem som hade dåligt samvete för samarbete med ockupationsmakten.) 1 Visbys borgare letade ivrigt efter bevis på sin motståndsanda. Ingen dömdes för samarbete utom den avdankade löjtnanten Matthias Lundgren. Ett knappt halvsekel efter denna episod fick Ryssland anledning att ångra att det inte satsat mer på att behålla ön och göra den till Rysslands Gibraltar. Under Krimkriget lät Sverige den fransk-brittiska flottan 1854 använda Fårösund som debatt CATS STRIDSTRÄNINGSANLÄGGNING STRIDSTRÄNING FÖR INSATSER REAL PERFORMANCE. REAL ADVANTAGE. 8

9 bas för bombardemanget mot Bomarsund på Åland och raidföretag mot finska kusten. Två väpnade århundraden Efter det att vi sålunda kommit undan med blotta förskräckelsen 1808 blev Gotland prioriterat från beredskapssynpunkt under nästan 200 år. En personlig upplevelse av detta: År 1972 ville arméchefen Car Eric Almgren i samband med att värnpliktutbildningstiden minskades till 7,5 månader ta bort den delade rytmen på Gotland där en halv bataljon av beredskapsskäl gjorde sin avslutande förbandsutbildning sommartid. Vi på försvarsstabens operationsledning 3 (OpL3), ansvariga för beredskap, lyckades få militärbefälhavaren i Strängnäs att i stället stödja ett förslag om samlad bataljon sommartid. Men arméchefen skrev handbrev till överbefälhavaren (samtidigt som hans avdelningschef på utbildningssidan skickades till mig för att bearbeta mig som arméofficer med livfulla beskrivningar av fasorna för de värnpliktiga med att behöva tillbringa sommaren på Gotland). Med viss bävan gick vi från OpL 3 in till ÖB Synnergren, laddade med argument. Då sa Synnergren Jag har fått ett brev från Almgren och han säger så här --- och det bryr jag mig inte ett dugg om. Gotland är den enda del av landet där beredskapen är prioriterad när det gäller arméns utbildning. Sveriges mest utsatta del I början av 2000-talet avrustades Gotland igen. Tvivelsutan, liksom 1990, ett resultat av en ominriktning från försvar av territoriet, denna gång till en strategi för att trygga freden genom internationella insatser. Intet ont om det; går det så går det. Men faktum är att först i Vårt uppdrag på Försvarsmaktens hemsida står: Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige vid angrepp av en främmande makt. Ytterst märkligt, milt sagt att då inte ha något försvar just på Gotland. Det hävdas ofta att Sverige inte ligger inom Rysslands intressesfär. Hur det nu förhåller sig med detta det är nog situationsberoende så visar bl.a. händelserna 1808 och 1854 att det inte gäller Gotland. Ön kan i olika lägen få en väsentlig strategisk roll i Östersjön, som givetvis tillhör den ryska intressesfären. Det är nästan genant att peka på Gotlands utsatta läge som gör ön till ett lätt mål, såväl med modern invasionsteknik som liksom 1808 med historiskt beprövade metoder: trojanska hästar. Samtidigt som det kan vara svårt att i en krissituation förstärka ön. Ett av de stora operativa problemen under det kalla kriget var förstärkningstransporterna. De planlades omsorgsfullt och övades ofta. Det gällde att vara i förhand; om Gotland ockuperades hade man inga illusioner om att kunna återta ön. Men hallå! Det här verkar ju gammal rysskräck och gamla hotbilder. Det finns ju inget hot mot Gotland idag? Nej det gör det ju inte, men var god beskriv det läge då en svensk regering bestämmer sig för att sätta upp ett pansarregemente på Gotland, förhandslagra materiel för en fastlandskontingent, gruppera kustrobotförband och luftvärn samt basera flyg- och sjöstridskrafter på ön. Oförsvarlig risktagning Det finns liksom en brandvägg mellan omvärldsanalysen och försvarsdebatten idag. Forskare och experter på internationell politik talar allt högre och tydligare om den negativa utvecklingen i Ryssland och om de risker den kan innebära för omgivningen. Samma sak sägs om än inte lika högt i försvarsberedningens betänkanden. Men så fort någon försöker dra slutsatser av detta avseende försvarets roll, då kommer som en betingad reflex klyschorna och pladdret: Rysskräck! Kalla-krigetnostalgi! Varför skulle Ryssland ge sig på Sverige? Bevisbördan ligger inte hos försvarsvännerna. Vi kan inte åta oss att teckna ett sannolikt scenario för hur vi skulle kunna hotas. Historien visar att det sannolika sällan inträffar och att det som inträffade ofta var osannolikt. Bevisbördan ligger hos dem som anser sig garantera att ett hot aldrig kan inträffa. Och hos dem som säger att det visserligen kan bli ett hot men att de kan garantera att vi hinner reagera i god tid. I brist på sådana bevis borde vi förlita oss på den gamla vakuumteorin: ett oförsvarat område kan, när strategiska behov uppstår, fresta till aktioner. Invasionen i april 1808 var ett tydligt exempel på detta och dessutom en påtaglig demonstration av de geostrategiska förhållandena i Östersjöområdet. Om något sådant skulle upprepas kan man tyvärr inte förlita sig på att Cederströms framgångsrika befrielseoperation skulle kunna upprepas. Att på två veckor samla och inskeppa en befrielseexpedition ter sig som ett ouppnåeligt ideal för dagens insatta insatsförsvar. Och motståndaren skulle nog inte lämna sin ockupationsstyrka så åt sitt öde som den stackars Bodisko. Risken bleve stor att Alf Henriksons exempel på bokstaven Ö i ABC-boken Alfabetets användning anar aporna aldrig besannades: Överbefälhavaren överväger översiggiven öbornas ömkliga öde. Bo Hugemark är f.d. överste och säkerhetspolitisk skribent 1 Den som vill veta mer om denna fantastiska episod rekommenderas att läsa Hans Björkegren, Bron vid Ajmunds, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1978 Här ges i romanens form insiktsfulla beskrivningar av händelseförloppet i stort, befälhavarnas vånda och enskilda människoöden. debatt 9

10 Helge Löfstedt: Territoriellt försvar och hemvärn Skall Sverige förbli svagare än de nordiska grannarna? Försvarsberedningen har i sin rapport i maj 1 anvisat att den framtida försvars organisa tionen ska bestå av insatsförband samt ett kvalifi cerat hemvärn i form av nationella skyddsstyrkor utvecklade ur dagens hemvärn. Det kan då vara av intresse att se hur hemvärnet ser ut i våra nordiska grannländer. 10 debatt Nedanstående genomgång visar att grannländerna har betydligt större och tydligare terri toriell organisation för civil och militär samverkan och för militär verksamhet över landets yta än vad Sverige har. I denna territoriella organisation utgör hemvärnet en väsentlig del. Den mest omfattande territoriella organisationen finns i Finland. Där gick man vid årsskiftet 07/08 in i en ny regional ledningsorganisation för armén med sju militärlänsstaber, varav fyra benämns operativa med utökat ledningsansvar 2. Efter behov har inrättats några regionalbyråer vid de civila län där militärlänsstaber inte finns i den nya organisationen. I Danmark finns en ledningsorganisation på fem regioner tidigare benämnda lokalförvarsregioner och i beslutet 2004 omdöpta till totalförsvarsregioner. Som ledning i dessa regioner sätter hemvärnet upp en ledningsstruktur där det övriga försvaret bidrar med befäl med reservstatus som dock ofta har förflutet som aktivt befäl. Både officerare och underofficerare ingår 3. Norge har i dagsläget 13 Behöver Sverige färre hemvärnssoldater än Danmark, Finland och Norge och har vårt land råd att avsäga sig en territoriell organisation för civil militär samverkan och samordning?

11 hemvärnsdistrikt vilka föreslås minskas till 10 i Forsvarsstudie Dessa distrikt blir (troligen) inordnade i fyra regioner. Regionernas roll är något oklar. De nämns inte i Forsvarsstudien men är trots detta under uppbyggnad och en fjärde chef är nyligen tillsatt. Regionchef har graden överste och distriktschef graden överste löjtnant. I Sverige har man sedan flera år helt avstått från regional organisation där civila och militära resurser kan samordnas. En väsentlig del av Finlands markstridskrafter, främst sju brigader, utgörs av regionalt rörliga operativa styrkor. Vidare kan mobiliseras stora lokala territoriella styrkor med en total personalstyrka på Sedan något år omvandlas en mindre del av dessa till landskaps trupper som är att likna vid hemvärn i de övriga tre länderna. Danmark och Norge har sedan längre tid hemvärn som omfattar omkring personer. I båda länderna finns en struktur med en aktiv styrka som fullgör årliga övningar. Därutöver finns i Danmark och än så länge i Norge en passiv styrka av personal som inte har utrustning och inte övar. I båda länderna ingår två personalgrupper. Den ena består av personal som fullgjort fullständig värnpliktsutbildning och som frivilligt ansluter sig till hemvärnet. Den andra gruppen består av personal som full gjort kort värnpliktsutbildning inriktad mot hem värns tjänst. Efter denna utbildning är perso nalen placerad som aktivt hem värn under viss tid. Tid. I Danmark omfattar denna grupp personer. Därefter är fortsatt deltagande i den aktiva gruppen frivilligt. Övriga registreras i den passiva gruppen. I Danmark innebär beslutet i juni 2004 en mer ingående samordning mellan försvarsmaktens stödstruktur och hemvärn. Bl.a. utvecklas förutom arméns även marinens och flygvapnets baser och flottiljer så att de fasta anläggningarna och hemvärnet i större utsträckning ut gör stöd för varandra. Det danska hemvärnet har en tydlig inriktning mot skydd av baser för sjö- och flyg stridskrafterna. Det norska hemvärnet har nära status som egen försvarsgren. Man har egen inspektör som är helt jämställt med försvarsgrensinspektörerna. I dagsläget är antalet i aktivt hemvärn och i passivt. Försvarsstudien 07 föreslår att det norska hemvärnet skärs ner till , fördelat på en insatsstyrka på omkring och en förstärkningsstyrka som om fattar omkring Personalen organiseras i taktiska styrkor med något ökad rörlig het. Antalet enheter or- Foto: Nicklas Gustafsson Combat Camera/Försvarets Bildbyrå debatt 11

12 debatt 12 ganiseras mot bakgrund av befolknings täthet och uppgifter. Det civilmilitära samarbetet koncentreras till de tio distrikten. I dags läget har man samverkan även på kom munnivå. Den norska försvarsbeslutspropositionen 5 från april 2008 vill dock satsa mera på hemvärnet i stället för Man anger också en motsvarande ökning av medel som avsätts till hemvärnet. Det svenska hemvärnet omfattar i dagsläget ca personer d.v.s. avsevärt mindre än de danska och norska motsvarigheterna. Sverige har inte heller någon motsvarighet till den finska territoriella organisationen. D.v.s. det svenska hemvärnet och territoriella försvaret är avsevärt svagare än i grannländerna. I den svenska perspektivstudien från december 2007 föreslår högkvarteret att det svenska hemvärnet ytterligare skärs ner till d.v.s. ca en tredjedel av motsvarande danska och norska organisationer. Frågan är nu vad man kommer fram till när man skall förverkliga de intentioner som signaleras i försvarsberedningens betänkande från 13 juni. I Norge ingrep statsmakterna till förmån för hemvärnet. Det bör man göra även i Sverige. Vågar man hoppas på samma nivå som i Dan mark och Norge d.v.s ? Och att man skapar en regional organisation för samverkan mellan civila och militära resurser? Helge Löfstedt är tidigare överingenjör vid FOI. 1 Försvarsberedningens rapport; Försvar i användning, Ds 2008:48, Källa: Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004, SRR 6/ Källa: Aftale om forsvarets ordning , Forsvarsministeriet, 10 juni 2004, 4 Källa: Forsvarsjefens Forsvarsstudie 2007, december 2007, www. mil.no/fs07 5 Källa: Langtidsproposisjonen , St.prp.nr.48 ( ) Foto: Peter Nilsson Försvarets Bildbyrå Nils-Ove Jansson: Ryssen kommer inte Det är bra att någon reagerar på felaktigheter, även när det skrivs i vårt försvar. Magnus Haglund har alldeles rätt när han kritiserar Helge Löfstedts inlaga om de ryska flygstridskrafterna. Något hot från Su 24 Fencer och Su 27 Flanker, som motiverar ett starkare svenskt luftförsvar, går ej att uppfin- na, inte ens vid FOI. Självklart kommer Ryssland precis som USA med flera andra länder att utveckla nya flygplanstyper, men att gamla flygplan ska bli som nya kan inte ens ryska ingenjörer åstadkomma. Sverige höjer också sin förmåga genom NATO-anpassningen av sina flygplan, lufttanknings-

13 Dagens ryska Östersjömarin kan svårligen jämföras med sin motsvarighet under det kalla kriget. Samtidigt torde inte det pågående ryska militära återtagandet glömma bort vårt närområde. Bilden visar den ryska jagaren Nastoychivvy av Sovremennijklassen. möjligheter och vapenutveckling för Gripen-systemet. Däremot är det oroande att våra piloter inte får tillräcklig flygtid för att upprätthålla sin förmåga. När Ryssland på 1990-talet var i sin djupaste ekonomiska kris fick ett flygregemente tilldelning av tre-fyra timmars flygtid per månad. Det hade möjligen räckt till start och landningsövningar för flertalet piloter, men timmarna togs i stället hand om av de mest erfarna piloterna med motiveringen att de behövdes för att upprätthålla beredskapen mot eventuella anfall! De unga piloterna fick således stå på backen och se på. När man nu drabbats av motsvarande besparingar i svenska flygvapnet får man verkligen hoppas att vi gör tvärt om. Satsa på de unga piloterna som vi kanske behöver om år och låt de äldre piloterna inklusive stabsofficerarnas utgöra besparingarna. Det intressanta med den ryska militära utvecklingen, som många tycks ha missat eller blundat för, är istället att det speglar det amerikanska säkerhetspolitiska agerandet. Utvecklingen av robotsköldar mot de så kallade skurkstaterna gör att Ryssland känner sin kärnvapenkapacitet hotad. För att säkerställa sin andraslagsförmåga är det naturligt för Ryssland att modernisera flyg- och ubåtsburna robotar samt plattformarna för dessa. Deployeras styrkorna (ubåtar och långräckviddigt flyg) på de vida oceanerna kan verkan av det amerikanska missilförsvaret minskas eller helt undvikas. Även andra militära styrkor som har till uppgift att skydda den strategiska förmågan kan därvid komma att moderniseras, till exempel ubåtsjakt och långräckviddigt jaktflyg. Att Ryssland säger upp CFE-avtalet är inte heller märkligt. Det skrevs ursprungligen för ett helt annat syfte och innebär idag enbart begränsningar för Ryssland, medan NATO-sidan utan hinder genom sin utvidgning kan måla om den strategiska kartan helt och hållet. När man bedömer den ryska militära utvecklingen måste man åtminstone försöka analysera de bakomliggande faktorerna och inte bara se dem som något negativt. Årliga ökningar av den ryska försvarsbudgeten på 25% per år under fem år kan också låta hotande, men om man vet att budgeten under 1990-talet minskade till ca 1% i köpvärde av de tidigare sovjetiska försvarskostnaderna så blir resultatet inte särskilt imponerande. Rent matematiskt blir det efter fem år bara ca 3% av den tidigare sovjetiska budgeten. Från västsidan framhålls ofta att NATO-utvidgningen i Östeuropa och missilförsvaret inte är riktat mot Ryssland. Vid NATO-mötet i Bukarest sade President Putin att det är potentialen som räknas inte intentionerna. Man kan därmed hoppas att Sverige i fortsättningen ska titta på vad Ryssland kan göra och inte vad vi tror att de ska göra. Nils-Ove Jansson är kommendör av 1.graden i reserven. Han var under åren chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning (Fst/Und), ÖB Underrättelse- och Säkerhetskontor (ÖB/ USK) samt ställföreträdande chef för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST). debatt 13

14 Tommy Jeppsson: En karolinsk nyckelgestalt 14litteratur Magnus Stenbock var en av den karolinska epokens främsta generaler. Han segrade vid Helsingborg och Gadebusch, han var en ypperlig guvernör i Skåne och han tillhörde dem som kämpade för en fortsättning för det svenska stormaktsväldet. Däremot förstod han sig inte särskilt bra på de maktpolitiska förutsättningar som rådde i dåtidens Europa och möjligheterna för Sverige att bibe- hålla sin position. Han verkar ha tillhört skaran av Karl XII:s blint trogna men skall inte dömas för hårt för detta, eftersom denna tendens inte är varit ovanlig bland nära medarbetare till envåldshärskare. Men vem var han och vad uträttade han? Bördsmedveten och duglig En bra bild av personen Magnus Stenbock liksom vad han uträttade ges i boken Karolinen Magnus Stenbock författad av Ingvar Eriksson, tidigare överläkare i kirurgi. Eriksson utgav år 2000 en biografi över Nils Bielke. Hans senaste biografi över Magnus Stenbock är sakligt skriven och utgör ett väldokumenterat personhistoriskt bidrag för att förstå en epok för vilka intresset bara verkar accelerera hos en historieengagerad läsekrets. Magnus Stenbock var en person som var ytterligt medveten om sitt höga påbrå. Han betraktade i likhet med sina samtida högreståndspersoner den egna särställningen i samhället som något fullt naturligt. Det var en tid då släkt, namn, heder och ära hade en högst reell innebörd. En militär karriär verkade naturlig, och fortifikationskonst och matematik var den unge Stenbocks favoritämnen. Stenbock var i högsta grad en handlingskraftig människa. Detta var en egenskap som värdesattes under den karolinska eran. Det stora nordiska kriget mellan åren gav ypperliga möjligheter till karriär och berömmelse. Med hjälp av goda egna militära utförsgåvor och inflytelserika militära och civila mentorer skrev Stenbock närmast det som kan beskrivas som en framgångssaga. Militära och privata framgångar Också en och annan nutida ivrig karriärist måste känna ett sting av avund vid en jämförelse med Stenbock. Blott 34-årig utnämndes han 1699 till överste och chef för Kalmar regemente och ett år senare för Dalregementet. Det senare befälet

15 mottogs uppenbarligen, enligt författaren, av en man som var överlycklig över utnämningen eftersom Dalregementet rankades som ett av Sveriges främsta infanteriregementen. Tvivelsutan hade Magnus Stenbock en stor fallenhet för det militära yrket. I förening med hans sociala ställning förfogade han över ett nätverk av inflytelserika personer. Dessa medverkade till att allt lades till rätta de gånger då det kunde synas trögt i portgången. Värdet av inflytelserika mentorer kan knappast överskattas för en framgångsrik karriär. I så måtto är intet nytt under solen. Helt utan problem var givetvis inte tillvaron för Stenbock. Han hade levt ett ekonomiskt bekymmersfritt liv som ung. Solden under de första åren i fält blev därför jämförelsevis mager. Efterhand blev dock de ekonomiska tingens ordning inte bara goda utan skulle till och med kunna karakteriseras som lysande. Sammantaget inbringade åren i fält uppenbarligen en icke föraktlig förmögenhet som kunde sändas hem till hustrun. I likhet med många unga adelsdamer hade hon uppfostrats till att kunna sköta driften av stora jordegendomar liksom att förstå sig på ekonomi. Stenbocks estetiska sinne gjorde också att han kunde sända hem dyrbara och vackra föremål som förgyllde hemmens inramning och gav den karaktär av lyx och överdåd som för dåtidens framgångsmänniskor var utomordentligt viktigt. Stenbock hade en utpräglad administrativ talang och en hög arbetskapacitet, vilket kom mycket väl till pass när Karl XII utsåg honom till vad vi i dag skulle benämnt logistikchef för armén. Att han var ärelysten med högt fl ygande ambitioner står utom all tvivel, samtidigt som han kan tillerkännas ha uppnått framgångar som var få förunnade. I början av juli 1706 ut- nämndes Stenbock till general av infanteriet och guvernör i Skåne. Guvernörskapet över Skåne var ett civilt uppdrag. Stenbock var dock mycket väl förberedd på detta uppdrag eftersom han tidigare haft ansvaret för arméns ekonomi, inkvartering och utrustning. Han skulle lyckas mycket bra som guvernör i Skåne, till och med så bra att han blev älskad av befolkningen. Han stoppade en utbredd korruption, fick fart på ekonomin, förbättrade vägar och kommunikationerna samt allra viktigast han lyckades förhindra en dansk återerövring av Skåne. Kungagunstlingen Stenbock var en man som trivdes i händelsernas centrum, och i kungens närhet fick han utveckla sin personliga charm och sina utförsgåvor som sällskapsmänniska. Vid de tillfällen han tjänstgjorde utanför högkvarteret fruktade han antagonisternas angrepp, vilket knappast är ett unikt sätt att reagera för Stenbocks samtid. Envälde karakteriseras oftast av vikten av närhet till den enväldiges person. Karl XII:s regim innebar inget avsteg från denna tendens, varför den kungliga nåden var central för den som ville framåt i livet. Förutom någon period av menföre i relationerna mellan kungen och Stenbock verkar han framgångsrikt ha dansat runt guldkalven. Personteckningen av Karl XII:s försteminister greve Carl Piper, vilken var chef för det kungliga kansliet, ger bilden av en (mycket) frånstötande karaktär. Exempelvis skrev Pipers kansli ut alla fullmakter och han själv kontrasignerade dessa. Försteministern accepterade nådigt en utvecklad praxis som gick ut på att man stack till honom en rundnätt dusör i samband med befordran. Den typ av tacksägelsepengar som Stenbock och hans kollegor gav försteministern var inget annat än ren och skär korruption och en ytterligt omoralisk affärsmetod att skaffa sig extrainkomster på. Att Piper i tillägg verkar ha uppträtt mycket maktfullkomligt, drygt, nonchalant och överlägset gentemot sin omgivning, försvårar ett eventuellt eftersökande av förmildrande drag hos honom. Familj och personlighet Stenbecks förhållande till hustrun Eva Oxenstierna präglades av ömhet och kärleksfullhet, vilket framgår av den korrespondens han hade med hemmet under sin bortavaro. Likaså var omtanken om barnen djup och äkta och bilden av en ömsint familjefar framstår som mycket tydlig. De många krigsåren medförde att familjen var åtskild under lång tid. Faktiskt levde paret tillsammans endast sju av ett tjugosju år långt äktenskap. I detta avseende verkar Stenbocks situation ha varit identisk med många andra karolinska officerares. På målningar av Magnus Stenbock framtonar bilden av en aristokrat. Stenbock var kortväxt och kraftigt byggd. Han bär peruk, har ofta en smal mustasch till ett något fylligt ansikte. Som person verkar han ha varit en mycket intensiv karaktär med stor resultatorienterad aktivitetslust. Han hade lätt för att vinna omgivningens uppskattning, oavsett var dessa befann sig på den sociala piedestalen. Han var begåvad och med en god portion optimism lockades han av det okända, varvid yrkesvalet måste ha fallit sig mycket naturligt. Han förenade i en och samma person rollen som chef och ledare och åtnjöt ett närmast gränslöst förtroende hos sina soldater. Följaktligen kunde han kräva prestationer intill gränsen för vad som var möjligt att prestera. Privat var han med sin konversationstalang en mycket uppskattad sällskapsmänniska, repliksnabb och med humor. Han var en utmärkt talare, han författade texter och han hade en klar konstnärlig talang. En litteratur 15

16 litteratur 16 mångsidighet som imponerade samtidigt som den bidrog till att föda avund. Föga överraskande fanns i Stenbocks omgivning en grupp av ständigt närvarande belackare som gjorde sitt yttersta för att ta heder och ära av honom. För övrigt en tidlös företeelse i samspelet mellan kontrasterande personligheter. Bland Stenbocks motståndare har det hävdats att få vederlikar älskade honom, ett uttryck som snarast har karaktären av ett dåligt skämt med beaktande av maktmänniskors tendens till aversion mot varandra. För att ta några ytterligare mindre smickrande omdömen i raden så upplevde hans belackare honom som misstänksam, hämndgirig, listig och framfusig. Ett fullblodsego? Kanske, med beaktande av den synbarligen rika förekomsten av dessa egenskaper hos människor där karriären är ett mål i sig. Men, för Stenbock och hans generation fanns den dämpande faktor som brukar kallas saken och som innebär arbetet för ett högre mål, i detta fall en militär seger för säkrandet av det svenska stormaktsväldets fortbestånd. Om lägre och snöd egenvinning lurade runt hörnet så var detta i vart fall inte hans främsta signum. I likhet med den helt övervägande delen av sina samtida hade Magnus Stenbock en stark tro på gud och fann i svåra tider, liksom i tider av medgång, ett starkt stöd i religionen. Detta var en epok när den lutheranska läran hade ett dominerande grepp över de svenska undersåtarnas själar och underbyggde den jordiske furstens maktposition genom att stat och kyrka var förenade. Tommy Jeppsson är redaktör för vårt försvar Ingvar Eriksson: Karolinen Magnus Stenbock. Atlantis 2007 Bo Hugemark: Skott kommer! Träffsäkra glada, arga, stundom sorgsna skildringar av livet i armén under det kalla kriget. Idag finns det inte längre som under det kalla kriget ett tydligt hot. Detta är dagens mantra när det gäller försvarspolitik och försvarsplanering. Därmed ges en bild av en bild av en nation som i fyra decennier stod enad kring ett starkt försvar mot det ryska hotet. Bilden är delvis sann, delvis historieförfalskning. Jag menar då inte de kvalitativa svagheter som vidlådde det svenska försvaret. Utan fastmer att det var si och så med enigheten. Äldre läsare minns nogsamt de försvarsfientliga strömningarna från 1968 och ett decennium framåt. Och inte minst det bristande stödet från politikerna. Denna mörka tid för försvaret skildras med bitande ironi, stundtals vrede i Einar Lyths minnesbok över tiden som aktiv officer, Klart bakåt. Den fyndiga titeln alluderar på laddarens svar på skyttens kommando Skott kommer innan man avfyrar granatgevär m/48, ett vapen som varit i tjänst under hela det kalla kriget och är i bruk även i denna dag. Skarpa skott Einar Lyth började som subaltern på Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro 1957 och slutade sin trupptjänstbana på samma regemente som sekundchef i samband med dess nedläggning Däremellan var han bl.a. bataljonschef och utbildningschef vid I 2 i Karlstad. Boken hade likaväl kunnat heta Skott kommer. Det är mycket träffsäkra ögonblicksskildringar riktligt och kongenialt illustrerade av SoldFtecknaren Alf Lannerbäck inte bara av livet i fält som är undertiteln utan också av mässliv, militär etikett, det militära språket, och mycket annat. Einar Lyth är bland mycket annat en oöverträffad spexare med litterär talang, en ovärderlig tillgång vid ett förbands viktigaste tillställning, Lillejul där de yngre, subalternerna, skändar sina överordnade, och han ser i denna bok mycket av företeelserna i försvaret i en skrattspegel. Även sig själv, han berättar livfullt och öppenhjärtigt om blamager och tillkortakommanden. Men ibland skjuter han skarpt. Den milda ironin ersätts av skärande sarkasm och behärskad vrede över vissa företeelser under de gångna åren och i nutid. Han har inget fördrag med dumhet, feghet och anpasslighet hos politisk och militär ledning som ofta präglat/präglar försvarspolitiken. Överheten svek Lyth sparar inte på krutet i sitt förakt för 1968 års låtsasrevolutionärer, ofta ungdomar från privilegierade miljöer. De till proletärer maskerades anspråk på att få bli den elit som skulle leda Kirunas gruvarbetare i den förestående revolutionen mot det socialdemokratiska etablissemanget

17 var en förolämpning mot den svenska arbetarklassen. Detta var en svår tid för utbildarna på många förband. Revolutionärerna gjorde sig till talesmän för rekryterna. Det var inte bara den tysta majoriteten som passivt teg. Det gjorde också generalerna och försvarsministern. Från politikerna, försvarets uppdragsgivare, kom alltså inget stöd. Tvärtom genomfördes reformer som eftergift åt tidsandan. Det blev ständig nattpermission, förödande för kamratsammanhållning och förbandsanda. Det blev gratis hemresor för de värnpliktiga. Det kostade 400 miljoner per år. Samtidigt lades tre regementen ner för att spara 50 miljoner per år. Indragning av regementena i Uddevalla, Växjö och Örebro skulle leda till att ännu fler värnpliktiga skulle veckopendla från längre bort belägna utbildningsorter till hemmet alldeles gratis! Samtidigt fanns de lokalförsvarsförband som på repövningar fann att deras handvapen var mausergevär m/96! En annan kostnadskrävande reform var att pensionsåldern för alla officerare av rättviseskäl höjdes till 60 år. Armén fick lägga pengar på att avlöna ett antal obehövliga majorer och överstelöjtnanter genom att skapa befattningar och ökad byråkrati. Arméns själ Men bokens grundton är ändå positiv Den är ett äreminne över en armé som nu gått till hävderna. Eller snarare äreräddning; idag florerar mycket av schabloner och myter om den gamla värnpliktsarmén. Många har bilden av en håglös stor och gråbrungrön massa, förd av auktoritära och korkade befäl, illa beväpnad, dåligt utbildad, cykeltolkande till chanslös strid mot de sovjetiska elitförbanden. Författaren gör rent hus med schablonföreställningar om officerskåren som en stöveltrampande, inskränkt, obegåvad och auktoritetsbunden grupp. Einar Lyth är i sig ett bevis på motsatsen: högt begåvad, brett och djupt bildad, frispråkig och stridbar. Men även de andra officerare som figurerar i boken ger syn för sägen att uniform inte betyder uniformitet i sätt att vara. Den i våras bortgångne generalen Claës Skoglund 1 använde ofta uttrycket Arméns själ. Han ansåg att många höga befattningshavare i Försvarsmakten inte kände den. Egentligen borde man nog vara infanterist för att ha den förmågan. Infanteristen Einar Lyth har här fångat många av de fina själsegenskaperna: förbandssammanhållning, naturliga umgängesformer mellan graderna, initiativförmåga och uthållighet, förmåga att ta påfrestningar med galghumoristiska skämt. Den mest traumatiska upplevelsen för Einar Lyth var givetvis nedläggningen av I 3. Kanske var det kampen mot denna som kom att kosta honom befordran till högre poster en förlust för vilken organisation som helst som kunnat få honom som chef. Om detta talar han inte i boken. Däremot om den tunga dag den 14 december 1989, då nedläggningsbeslutet klubbades i riksdagen. litteratur 17