PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl14.35-15.45"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande x Britt-Marie Wallin (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) x Anitha Fredriksson, (MP) x Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare Sirkka Kahilainen (S) x Tommy Alm (S) x Zofia Lindgren (S) x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, tf förvaltningschef Inger Lilja, nänmdssekreterare Eva Stigsson, personalföreträdare VISION Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter 5~-vt/"?/ Jan-Åke Berg Ordförande ~:?e. ~:;c_"; IngertLilja '-L7 L-... Nämndssekreterare ritt-marie Wallin Justeringsledamot Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 20 I 2- I 2-03 Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteclming Årende 323 Godkännande av dagordning 324 Ordförandens information 325 Förvaltningschefens information 326 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Sammanträdestider för socialnämnden Kvartalsrapport från fältgruppen Informationsärenden 330 Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet. 331 Anmälan av delegationsbeslut 332 Upphandling av mobila bostadssprinklers 333 Rapporter från kontaktpolitikerna

3 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående revidering Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. På dagens dagordning tillkommer ärendet" Upphandling av mobila bostadssprinklers". Ärendet "Intembudget 2013 for socialnämnden" utgår.

4 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godånnande till protokollet. Sammanfattning Ordföranden informerar om: att projektet gällande att samla IFOs verksamhet i gemensam lokal alltjämt pågår att budgetarbetet inför 2013 pågår

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 25 Socialnämnden Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet. Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om: den uppkomna situationen inom Vuxenenheten, Öppenvården. Omsorgsförvaltningen har under den senaste tiden fått in fem Lex Sarahrapporter. I rapporterna, som gäller vuxen- och öppenvården, beslaivs brister i rutiner för överlämning av klienter när en handläggare slutar. Enligt anmälaren leder detta till att klienter kommer i kläm. Fyra av rapporterna gäller enskilda klienter och den femte gäller en grupp om cirka 25 klienter. Det har också under de senaste dagarna kommit in ett tiotal synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga till brukare vid vuxen- och öppenvården. De gäller dels önskemål om fortsatt behandling med Nada, en form av öronakupunktur, dels önskemål om att få behålla de handläggare som klienterna är vana vid. Det har också kommit in information till förvaltningen som rör brister i arbetsmiljön och chefskapet kopplat till berörda enheter. Förvaltningschefen redogör för vidtagna och planerade åtgärder i anledning av den aktuella situationen. Utredning pågår om Lex Sarah-rapporterna enligt Omsorgsförvaltningens ordinarie rutiner. Det innebär att Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecklare tillsammans med förvaltningsjuristen utreder frågan. Utifrån de fel och brister som eventuellt identifieras i Lex Sarah-utredningarna formulerar förvaltningschefen vidare uppdrag till extern utredare. Förvaltningen har dessutom initierat en utredning för att få en bild av arbetssituationen vid ovan nämnda arbetsplatser. Denna ska genomföras av personalchef Thomas Andersson och personalstrateg Anna Elmgren. slutligen kommer de medarbetare som är berörda att erbjudas stöd i form av individuella samtal. Förvaltningschefen betonar att målet är att ha en god service till våra brukare och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. att FINSAM beslutat att bevilja medel för projektet "Kultur och Hälsa" under Länsövergripande samverkansavtal mellan socialtjänsten i Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbmks - och beroendeproblematik i Blekinge

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Beslutsunderlag Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp samt protokollavseende forhandling enligt MBL Il rörande forslag till organisationsforändring inom öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdestummel omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För Vision: För SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Camilla Gärdebring Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Elna Thomasson Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Christin Floren Anmält förhinder Margareta Svensson Anmält förhinder Ingrid Mattsson Faruk Sarie Anette Ericson Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Kerstin Gustafson Margareta Svensson

8 Justering Justering äger rum Ekonomiuppföljning för Omsorgsnämnden och Socialnämnden Faruk Saric föredrar ekonomiuppföljning för socialnämnden per , prognosen per helår visar på ett överskott på kronor. Anette Ericson föredrar ekonomiuppföljning för omsorgsnämnden per , prognosen per helår visar på ett överskott på l Redovisning av inkomna synpunkter och ldagomål, andra tertialet 2012 FSG erhåller redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen under perioden Inom hem1jänsten redovisas totalt 6 synpunkter/klagomål, inom LSS stöd och service 4 synpunkter/klagomål, inom IFO redovisas 12 synpunkter/klagomål. Övriga verksamheter inom omsorgsförvaltningen har inga synpunkter/klagomål att redovisa andra te1tialet Vidtagna/förslag till åtgärder kopplade till Lex Sarah rapporter inom verksamhet Hemtjänst Efter inkomna lex Sarah rappmter inom verksamhet Hemtjänst och utredning av dessa framkommer brister i samband med åtgärdande av bmkarlarm och nyckelhm1tering, detta har föranlett verksamhetsledningen för Hemtjänst att vidta åtgärder för en högre säkerhetsnivå vad gäller åtgärdande av brukarlarm samt nyckelhantering och ny larmrutin till SOS-alann. FSG delges följande dokument: Rutin för hantering av brukarnycklar Rutin för hantering av brukarnycklar avsedda för medarbetare inom N attpatmllerna Blankett för signering av brukarnycklar avsedd för medarbetare inom N attpatrullerna Blankett för anmälan om förlust av brukarnyckel, lämnas omgående till din chef Rutin avseende kontrollräkning av brukarnyeidar som förvaras i enheternas nyckelskåp. Rutin för åtgärdande av trygghetslarm Logg- förteckning i samband med åtgärdande av trygghetslarm i brukarens bostad.

9 Kommunal ställer sig positiva till arbetsgivarens vidtagna/förslag till åtgärder och för det snabba arbetet med att ta fram dessa. Utvärdering av sommarsemestern 2012 Arbetsgivaren delger utvärdering av sommaren Redovisningen består av tre delar och avser omsorgsförvaltningens verksamhet delvis indelat per verksamhet men också totalt. l. Sammanställning över antal vikarier 2. Enkät till enhetscheferna 3. Enkät till sommarvikariema. V ad som framgår av enkätsvaren från enhetschefemu är att sjukfrånvaron i förhållande till tidigare år har varit mycket hög. Arbetsgivaren kommer att titta närmare på detta. Inspektionsrapport från Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren informerar om inkomna inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket, rörande inspektioner gjorde Inspektionerna har genomförts på samtliga särskilda boenden i kommunen förutom Perennagården i Karlshanm och Eklunden i Hällaryd. I protokollet tar Arbetsmiljöverket upp att det saknas dokumenterade riskbedömningar av arbetet med och hos den enskilde samt brister i rutiner för rapportering av tillbud. I inspektionsprotokoll rörande enheten Ankaret vid Gustavsborgs äldreboende framförs även brister beträffande transporter av sopor till återvinningsanläggning. Ovanstående brister ska vara åtgärdade vid Arbetsmiljöverkets besök Polisanmälningar vid hot och våld Kommunal önskar en diskussion hing polisanmälningar vid hot och våld i arbetet. Hur mycket hot och våld från brukare ska man som anställd stå ut med innan man gör en polisanmälan? Någonstans i dessa situationer finns det en acceptans om hur mycket man som anställd kan stå ut med. Vem ansvarar för att göra polisamnälningarna? Det är viktigt att få dessa situationerna dokumenterade. Kommunal uppmanar medlemmarna att göra anmälan och det får inte ifrågasättas om att shiva en arbetsskadearu11älan. Samtliga är eniga om att vid en dag l möte ha en öppen diskussion i detta ämnet.

10 Deltidstjänster i Bokningsresursen Kommunal tar upp frågan om tjänsterna i bokningsresursen endast är heltidstjänster? Dem1a upplysning har getts till en person som önskar arbeta 50 % i bokningsresursen. Arbetsgivaren återkommer till Kommunalmed svar på frågan. Justeras: För arbetsgivaren tf]~~ j/~ N~ A1melie MyTbeck För SACO!tl:t!411l1ft f)&~f[~vl 'Mrirrreta svensson

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesrummet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För SACO: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Elna Thomasson Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Christin Floren Margareta Svensson Övriga närvarande: Ingrid Mattsson Anette Ericson Fmuk Saric Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Kerstin Gustafson Margareta Svensson

12 Justering Justering äger mm Förslag till organisationsförändring inom öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivaren föreslår att inrätta en enhetschefstjänst på Lysmasken under en projektperiod på l år med utvärdering efter 8 månader samt att konvertera samordnargänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden. Enheten kommer att få namnet Lysmaskenheten. Se bilaga förslag till organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma, samt bedömning av arbetsmiljökonsekvenser/riskanalys. 3 SACO har inga synpunkter på förslaget. Kommunal ställer sig inte bakom arbetsgivarens presenterade förslag. 4 Förhandlingen förklaras avslutad Information om öppenvårdsenheten Arbetsgivaren infotmerar i samverkan att arbetsgivaren kommer att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenvårdsenheten exklusive Lysmasken. Se bilaga förslag till organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma. Arbetslagarparterna har inga synpunkter på infom1ationen.

13 Justeras: För arbetsgivaren t:ft.h~~,~ Annelie Myröeck FörSACO r::~t:&/!t?wtl ~et1ti00(_ MargV'eta Svensson

14 MISSIV /TJÄNsTEUTLÅTANDE l (2) Till FSG Förslag på organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma Nuläge Enhetschefen for Öppenvårdsenheten har av personliga skäl sagt upp sin tjänst from den 22 oktober. Enheten ansvarar for all IF O: s verkställighet på hemmaplan samt Lysmaskens hem for vård och/eller boende, HVB. Enhetens båda grupper är inne i ett utvecklingsarbete som var for sig ställer extra stora krav på ett närvarande chefs- och ledarskap. Det har gått drygt 2 år sedan Lysmasken startade, dessa har präglats av intem problematik. Ungdomarna och deras gode män har haft synpunkter på bemötande m.m. Enhetschef och samordnare har konsekvent arbetat med tydliggörande av medarbetarnas uppdrag/roller samt kval i ten generellt i boendet. Ett arbete som resulterat i att ungdomarna sj älva anser att det över lag fungerar bättre idag mot tidigare. Socialstyrelsen har också gjort två tillsyner under året. Den forsta visade på att de lagliga kraven på ett HVB var uppfyl\da. Den andra tillsynen innebar granskning av dokumentationen. Den sistnämnda väntar vi fortfarande svar på. Det finns fortfarande stort behov av utveckling i boendet for att säkerställa att arbetet organiseras så att ungdomarna tillforsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Vidare behöver boendet tryggas så den kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande. Kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om utveckling av nya boendeformer på Lysmasken. Båda uppdragen kommer kräva en närvarande chef- och ledare. Am1onseringstiden for rekrytering av ny enhetschef gick ut Förvaltningens bedömning är att ingen av de sökande uppfyller kraven. Situationen är extra bekymmersam då det inte bedöms finnas någon som tillfålligt kan gå in som enhetschef under rekryteringstiden. Enhetschefstjänster inom IFO har generellt i många år visat sig vara en mycket svårrekryterad grnpp, detta gäller även regionalt och nationellt. Med anledning därav tittar förvaltningen på externa möjligheter och forändrade hav. Därefter kommer en annonsering gå ut på nytt enligt gällande rutin. Förslag till åtgärd Med hänsyn tagen till de två år som gått sedan Lysmasken öppnades finns det behov av en närvarande chef- och ledare f<ir att skapa en tydlighet kring boendets uppdrag. Förvaltningens förslag på lösning är att nuvarande samordnartjänst konventeras till en enhetschefstjänst under en projektperiod på l år. Tjänsten bör utvärderas extemt efter 8 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

15 månader. Detta im1ebär att Öppenvårdsenheten under dem1a period delas i 2 enheter Öppenvårdsenheten och Lysmaskenheten. 2 För att akut upprätthålla levaliten under rekryteringsperioden av ny enhetschef for Öppenvården (exklusive Lysmasken) fareslås att ett bemanningsraretag anlitas. Omsorgsforvaltningens förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst på Lysmasken under en projektperiod på l år med utvärdering efter 8 månader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemam1ingsf6retag for att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef for Öppenvårdsenheten (exklusive Lysmasken) Am1elie Myrbeck Tf forvaltningschef Elna Thomasson Verksamhetschef

16 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenvårdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p Lysmasken under en projektperiod p 1 Sr med utvärdering efter 8 msnader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för ÖppenvSrdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som påverkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsassistenter ÖppenvSrden exklusive Lysmasken Bedömda arbetsmiliökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Synpunkter lämnades dock om att byte av chef i sig kan innebära risker för ohälsa genom att tid msste avsättas för att sätta in en ny person i arbetet m. m. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: Elna Thomasson Enhet ens personal Cecilia Sotti SSR Adriana Jörnest J Kommunal Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenv3rdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p Lysmasken under en projektperiod p l r med utvärdering efter 8 m nader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenv rdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som p3verkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsassistenter Lysmasken Bedömda arbetsmiljökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: E.~n,h_~~en~'{r/iJ.~.b. t~\.. ~I(Jtt Kicki Da h ström VISON Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenvårdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p3 Lysmasken under en projektperiod p3 1 år med utvärdering efter 8 månader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenv3rdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som påverkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsass lstenter Lysmasken Bedömda arbetsmiljökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: Elna Thomasson Verksamhetschef Enhetens personal Kicki Dahlström VISON Anette Da/in Kommunal Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Sammanträdestider för socialnämnden år 2013 Socialnämndens beslut att fastställa socialnämndens sammanträdestider 2013 enligt nedan Månad Datum Plats Tid Januari T i 29 Februari T i 26 Mars Ti 26 April Må22 Maj Må27 Juni Onl9 Juli Augusti T i 27 September On 25 Oktober Ti 29 November To 28 December On Il Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalcn Årydssalen Sammanträdesrum Oms Årydssalen Protokollet ska skickas till Kommunledningskontoret

20 K.ARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Kvartalsrapport från fältgruppen Socialnämndens beslut att ta rapporten med godkännande till protokollet Sammanfattning Fältgruppen ska, kvartalsvis, skriftligen redovisa en analys av vilken det framgår vilka riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen ska även innehålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och grupper. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Rapport från fältgruppen Kvartalsrapport från fältgruppen juli- september 2012 ink! sammanställning från fältgruppen under Östersjöfestivalen 2012

21 Socialnämnden Rapport fältgruppen perioden Fältgruppen skall kvartalsvis skriftligen redovisa en analys där det framgår vilka riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen skall även innhålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och grupper. Socialnänmden föreslås Jessica Peltonen Fältsekreterare Anna-Karin Smolka Fältsekreterare Ida Lindgren Fältsekreterare Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Individ och Familjeomsorgen Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

22 Kvartalsrapport Fältgruppen juli- september 2012 Personal Ida-Christina Lindgren tillträdde och har ett vikariat i Fältgruppen året ut. Jessica och Anna-Karin har semester v samt v JO Allmänt Avseende arbetet under Östersjöfestivalen: Fältgruppen har rekryterat och samordnat med personal som ska jobba tmder Östersjöfestivalens fyra kvällar. Fältgruppen har närvarat vid polisens obligatoriska sättningar inför varje kvällspass under festivalens fyra dagar. Fältgruppen har deltagit vid den årliga tillsynsrundan inför festivalen, som arrangerades av festivalkommitteen. Sammanställningen om årets Östersjöfestival bifogas som bilaga. Se bilaga l. Fältgruppen har från och med maj 2012 övertagit ansvaret för förhandsbedömningar avseende förstagångs LOB:ar (Lagen om berusade personer) samt får snatterier när det gäller barn/ungdomar som inte sedan tidigare är eller har varit aktuella på Bo F. Fältgruppen har genomfört sammanlagt 11 förhandsbedömingar varav l har lett till vidare åtgärd hos Bo F. Löpande arbete med ungdomar dömda till ungdomstjänst Under perioden har Fältgruppen avslutat l ungdomstjänstärende samt kommit igång med två andra som ännu inte är avslutade. Fältgruppen har erbjudit 4 brottsoffer samt deras vårdnadshavare, stödsamtal med Fältsekreterare i samband med det inträffade brottet. Samtliga har avböjt erbjudandet. Fältgruppen har genomfört 7 orosamtal med anledning av vad som framkommit under vårt helgarbete. Fältgruppen har haft en planeringsdag där man bland annat sett över och reviderat Fältgruppens uppdrag, riktlin j er samt presentation på kommtmens hemsida. Under denna heldag har Fältgruppen även planerat inför höstterminens arbete genom att göra prioriteringar och satt upp mål för det fortsatta arbetet. Regelbundna veckornöten med polis samt handläggare från Barn- och familj (BoP) för överlämning av anmälningar.

23 Regelbundna nattgruppsträffar, var tredje vecka. Fältgruppen har infört en stående mötestid, var tredje vecka, med kommunens ungdomspoliser för främjandet av det goda och viktiga samarbetet avseende kommunens ungdomar. Infonnation till föräldrar om Fältgruppens arbete i samband med högstadieskolornas föräldramöten för åk 7:or. Presentation om Fältgruppens arbete i olika forum, för kommunens alla åk 7:or. Deltagit på Räddningstjänstens temadag för Österslättskolans åk 7:or. Den 27 september -12 har Fältgruppen anordnat en regional F ältarträff där man bland annat diskuterat och delat med sig av erfarenheter om det aktuella fältarbetet i de olika kommunerna. Under detta möte diskuterade vi mycket kring drogfrågor, som vi upplever vara ett gemensamt bekymmer för samtliga kommuner, och hur vi på bästa sätt skall kunna samverka kring att förebygga drogproblematiken. För att kunna bygga vidare på gemensamma ideer och strategier kring det drogförebyggande arbetet, har vi avsatt ett nytt datum för en planeringsdag avseende ett tänkbart kommande samarbete kommuner emellan. Efterfrågan gällande en gemensam drogvaneundersökning uppkom under mötet. Detta ansågs vara högts önskvärt i alla kommuner, för att få en någorlunda fingervisning om hur drogsituationens faktiskt ser ut i de olika kommunerna och för att kunna göra en bättre kartläggning kring de behov som finns. Olofström har, för andra året i rad, genomfört en egen drogvaneundersökning. Representerat Fältgruppen i samverkans/nätverksmöten på skolorna för varje rektorsområde. Fältgruppen har gjort en områdesindelning som resulterade i att Jessica ansvarar för Asarumsområdet, Anna-Karin kommer att vara knuten till Mörrum och Ida kommer att ha hand om centrala Karlshamn. När det gäller Vägga gymnasieskola, så kommer vi alla tre att tillsvidare dela på detta ansvarsområde. Åtgärder/uppsökande Fältgruppen har i september månad, på prov, ändrat sina arbetstider under helgpassen (fre/lö) från Vi tror att det kan vara mer meningsfullt att börja lite tidigare på kvällarna, i alla fall under hösten och vinterhalvåret. I våras påbörjades ett samarbete mellan Fältgrupp en, Mikael W antzin (behandlare inom missbruk i Olofströms kommun), Ungdomspoliserna i Karlshmann samt stiftelsen PUMA, mot narkotika med särskild inriklining mot Cannabis. Vid fyra olika tillfållen mellan april och juni erbjöd vi alla

24 föräldrar i Karlshamns kommun möjligheten att få komma och lyssna på en kvällsföreläsning om Cannabis. Polisen informerade om den aktuella drogsituationen i Karlshamn och Fältgmppen berättade hur man jobbade med det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol och droger i kommunen. Anslutningen var dock inte vad vi hade önskat oss, men de föräldrar som tagit sig dit för att lyssna, var mycket nöjda med kvällens infonnation. Nu arbetar vi vidare med höstens planering avseende det drogförebyggande arbetet som påbörjats. Nästa steg är att kunna erbjuda samma information till alla lärare som arbetar med ungdomar på högstadiet samt gymnasiet. Detta är tänkt att ku1ma genomföras under en storföreläsning på stadsteatern. Något datum är ännu inte satt för detta. Sommaren har varit förhållandevis lugn av nattrapporterna att utläsa. Bortsett från Östersjöfestivalen, då Fältgmppen fick in ett trettiotal förverkanderapporter av alhol på minderåriga samt ett tiotallobade (Lagen om berusade personer) ungdomar under 18 år från p o lisen. Dessa rapporter innebar sedan någon sorts uppföljning frän Fältgruppen. Förhandsbedömningar eller orosamtal Efter skolstarten verkar ungdomarna ha hittat tillbalca till fritidsgårdarna igen. Samtliga av kommunens fritidsgårdar har varit mycket välbesökta under både helger och vardagkvällar. Roligt! Årets nollning: Mycket ungdomar och mycket alkohol förekom under årets nollning trots att Fältgruppen tillsammans med polisen, strax före skolavslutningen, varit ute och informerat om det ansvar som de som anordnar nollningen faktiskt har över de andra eleverna. Fältgruppen fick göra ett antal ingripanden under kvällen samt ringa hem till föräldrar då deras ungdomar varit kraftigt berusade. Uppföljning har genomförts på samtliga ungdomar.

25 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Informationsärenden Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Vid Socialnämndens sammanträde lämnas information i följande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, oktober 2012 Dnr SocN

26 MISSIV /TJÄNsTEUTLÅTANDE l (l) Omsorgsförvaltningen Handläggare Inger Lilja Socialnämnden Informationsärende Vid Socialnämndens sammanträde 2012-ll-27lämnas information i följ ande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, oktober 2012 Dnr SocN 2012/78 Socialnämnden föreslås besluta att ta informationen till dagens protokoll Annelie Myrbeck Tf förvaltningschef l / /......'.,..,...,"/ ec:t/ 7/ -; Inger rilja Nämndssekrete e Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

27 Utbetalningar av försörjningsstöd per månad Antal hushåll med försörjningsstöd (samtliga) - Utbetalningar av försörjningsstöd Förs.-/lntrod.gruppen per månad Antal hushåll med försörjningsstöd (16-24 år)- Utbetalningar av fö~~örjningss~öd Förs.-/lntrod.gruppen per månad Anm:.,. ' ' Till och med januari 2011 har "Antal hushå/ år" angett det totala ant~l!3t hushåll där en eller flera medlemmar är år; Från och med februari anges antalet hushåll där registerledaren är åt, ;. :1 Från och med augusti 2012 redovisas utbetalat belopp (lven för samt!ig~l:h ~.S~å/1, enli9i!eo:s ~nskemål.,,.,, J,., l,,, ',, ' ' 'l '. ~ ' ' ' ' ' '': )l ' ' ;' :.. :,-:1:, ' :.. ; ' : :!l i:.;,, ' 1: ' l! t'' l '1' 1'1',, ; i ' '

28 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verl,samhet att ta rapporterna till protokollet Sammanfattning Socialnämnden delges följande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Länsstyrelsen i Blekinge Län, Slutbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Dnr SocN Karlshamns kommun, Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet Dnr SocN

29 MISSIV l TJÄNSTEUTLÅTANDE l (l) Socialnämnden Omsorgsf<irvaltningen Handläggare Inger Lilja Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verlisamhet Socialnämnden delges foljande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Länsstyrelsen i Blekinge Län, slutbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Karlshamns kommun, Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet Socialnämnden föreslås besluta att ta rapportema till protol(ml!<:jt / Annelie Myrbeck Tf forvaltningschef '7" r r..., / '...,~-/~ ""\.d._x c}"'- Ingllf Lilja "--.. / Nämndssekreterare l ' Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

30 KARLSHAMNS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Dnr: l (l) LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Diarienr. 20J [)jl'f'i~ooel~kll. 1-(t-{(t, ' o 7- -f Q.. Länsstyrelsen ekonomiavdelning slututbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Den 14 december 2007 tog länsstyrelsen i Blekinge beslut om att bevilja Karlshamns kommun utvecklingsmedel till projektet "Bättre samverkan". Den 22 oktober 2012 inkom slutrapporteringen för verksamheten. Den ekonomiska redovisningen ger att verksambeten har upparbetat kostnader på l kronor varav ansökta medel från Länsstyrelsen uppgår till kronor. slututbetalning ger med kronor till Karlshamns kommun under namnet "Bättre samverkan" med referens Cecilia Sotti. Medlen betalas ut till pg från konto , verksamhetskod 704. (.. :"'-". b&""':'>~'--/b_(j)jo_./ 0-'"' Lars Olsson Chef Samhällsutveckling Kopia till Akten Cecilia Sotti Postadress SE KARLSKRONA Besöksadress skeppsbrokajen 4 Telefon/Telefax E-pos!lwebbplats: Org.nr

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (3) Arvodesgruppen l 2012/144 Höjning av kommunbasbeloppet Arvodesgruppen beslutar att fastställanytt kommunbasbelopp till cronor från och med Sammanfattning Arvodesgruppen ska en gång per år fastställa nytt kommunbasbelopp gnmdat på den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen, som2012 uppgår till 3,3 %. Protokollet ska skickas till kommunfullmäktige kommunstyrelsen nämnderna stadsvapnet i Karlshamn AB Karlshamns hamn AB Karlshamn Energi AB Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsfastigheter AB Västblekinge Milj ö AB Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Kommunsamverkan Cura Individutveckling ekonomichefen personalchefen löneavdelningen 2llf

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (3) Arvodesgruppen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED ARVODESGRUPPEN , klockan Rådhuset Närvarande ledamöter: Övriga: Utsedda att justera: Behandlade ärenden: Ketmeth Hake (S), ordf Ethel Duvskog (S) Tyrone Svärdh (FP) Elisabeth Dahl (M) Thomas Andersson, personalchef J ens Odevall, administrativ chef, 2 Ketmeth Hake och Tyrone Svärdh l -2 Justeringsledamöter Kenneth Hake er-:= sekreterare :~L-e~'=;---. Thomas Andersson

33 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Il 331 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämndens beslut att ta anmälningen till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefens beslut avseende förordnande av ställföreträdande förvaltningschef under förvaltningschefens frånvaro/semester redovisas.

34 Omsorgsförvaltningen Förvaltningschefens beslut att under min frånvaro/semester förordnas följande person som ställföreträdare för mig såsom t f förvaltningschef Ersättare: Arbete: Mobil: Bostad: Doris Zetterqvist att mina befogenheter, som t f förvaltningschef, övergår till ställföreträdaren under motsvarande period. OMSORGSFÖRV AL TNINGEN _.,/.,;~/~ {:}vvrz~~\~./7(~1/;,~.~~ Annelie Myrbeck 7 T f Förvaltningschef Delges Ordföranden i socialnämnden Ordföranden i omsorgsnämnden Kommundirektören Polismyndigheten i Blekinge Räddningstjänsten Västra Blekinge SOS-Alann Växjö Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

35 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Upphandling av mobila bostadssprinklers Socialnämndens beslut att bemyndiga förvaltningschefen att underteckna avtal med den leverantör som i upphandlingen blir utsedd Sammanfattning Karlshamns kommun har genomfört en upphandling som ska resultera i ett avtal gällande leverens samt årlig service av mobila bostadssprinklers. Eftersom beloppet förväntas överstiga l O prisbasbelopp måste ärendet, enligt gällande delegationsordning, underställas socialnämnden för beslut. \ J \ \\ ( P J3 fi Il ' d. d! \ ' ' b 1 aragra :~ ör~/aras omgaen e JUstera... \~/ \,.!,J.{' ) ~.. >{\ Jl \: : c::- "'...-v / e.. ' -~;.._- ~, G --..._ \1 "JV\)-J Jan-Åke Berg Britt-Marie Wallin Ordförande i socialnämnden Justeringsledamot

36 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Extern utredning om situationen på Individ- och Familjeomsorgen, Moderata Samlingspartiet Socialnämndens beslut att med hänvisning till SocN avsluta ärendet Sammanfattning Moderata Samlingspartiet föreslår i skrivelse daterad den 27 november 2012 att en extern utredning om situationen på Individ- och familjeomsorgen genomfors.. Förvaltningschefen lämnar information om situationen på Individ- och familjeomsorgen under 325/12 varvid socialnämnden beslöt att ta informationen med godkännande till protokollet.

37 y~j-.; n1odcra1crna Karlshamn den 27 november 2012 Till: Socialnämnden Extern utredning om situationen på Individ- och familjeomsorgen. Med stöd av Kommunallagens 41<ap 17om initiativrätt för nämndsledamöter. Efter flera dagars skriverier i tidningen om att personal uppfattar missförhållanden inom socialtjänsten, såväl inom ledning och styrning som inom verksamheten önskar moderaterna att en utomstående utredning av situationen genomförs. Detta parallellt med den interna utredning som Omsorgschefen redan initierat. Internutredningar i denna dignitet tenderar att bli misstrodda av lojalitetsskäl av de inblandade. Detta då utredarna sitter i samma korridor som ledningen och verksamheten som utreds har samma huvudman. Moderaterna påstår givetvis inte att en internutredning inte skulle hålla måttet, utan endast att det finns en uppenbar risk att verksamheten och brukarna kan komma att tveka över resultatet. Moderaterna yrkar ATI socialnämnden beslutar att anlita extern utredning gällande situationen på individ- och familjeomsorgen (IFO)

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 25 Socialnämnden Rapporter från kontaktpolitikerna Socialnämndens beslnt att ta anmälningen till protokollet Anitha Fredriksson (MP) och Britt-Marie Wallin (FP) rapporterar från träff med Fält gruppen. Ulla Birgersson (M) och Ulla Olofsson (M) rapporterar från besök å Lysmaskens HVB för ensamkommande flyktingbarn. Anitha Fredriksson (MP) rapporterar från studiebesök i Ronneby med samverkansgruppen Våld i nära relationer.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 13 december 2012, kl 11.00 11.50 Plats: Närvarande: Ledamöter: Huvudkontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 23 maj 2013, kl 09.15-11.00 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders

Läs mer

Zofia Lindgren (S) x Berith Gustavsson, (S)

Zofia Lindgren (S) x Berith Gustavsson, (S) KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN 3 2013-01-29 l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn Id 14.25-16.00 Deltagande (markerade med x, i ledamots

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-01-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.55 15.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-01-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.55 15.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/7 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.55 15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer