PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl14.35-15.45"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande x Britt-Marie Wallin (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) x Anitha Fredriksson, (MP) x Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare Sirkka Kahilainen (S) x Tommy Alm (S) x Zofia Lindgren (S) x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, tf förvaltningschef Inger Lilja, nänmdssekreterare Eva Stigsson, personalföreträdare VISION Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter 5~-vt/"?/ Jan-Åke Berg Ordförande ~:?e. ~:;c_"; IngertLilja '-L7 L-... Nämndssekreterare ritt-marie Wallin Justeringsledamot Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 20 I 2- I 2-03 Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteclming Årende 323 Godkännande av dagordning 324 Ordförandens information 325 Förvaltningschefens information 326 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Sammanträdestider för socialnämnden Kvartalsrapport från fältgruppen Informationsärenden 330 Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet. 331 Anmälan av delegationsbeslut 332 Upphandling av mobila bostadssprinklers 333 Rapporter från kontaktpolitikerna

3 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående revidering Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. På dagens dagordning tillkommer ärendet" Upphandling av mobila bostadssprinklers". Ärendet "Intembudget 2013 for socialnämnden" utgår.

4 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godånnande till protokollet. Sammanfattning Ordföranden informerar om: att projektet gällande att samla IFOs verksamhet i gemensam lokal alltjämt pågår att budgetarbetet inför 2013 pågår

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 25 Socialnämnden Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet. Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om: den uppkomna situationen inom Vuxenenheten, Öppenvården. Omsorgsförvaltningen har under den senaste tiden fått in fem Lex Sarahrapporter. I rapporterna, som gäller vuxen- och öppenvården, beslaivs brister i rutiner för överlämning av klienter när en handläggare slutar. Enligt anmälaren leder detta till att klienter kommer i kläm. Fyra av rapporterna gäller enskilda klienter och den femte gäller en grupp om cirka 25 klienter. Det har också under de senaste dagarna kommit in ett tiotal synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga till brukare vid vuxen- och öppenvården. De gäller dels önskemål om fortsatt behandling med Nada, en form av öronakupunktur, dels önskemål om att få behålla de handläggare som klienterna är vana vid. Det har också kommit in information till förvaltningen som rör brister i arbetsmiljön och chefskapet kopplat till berörda enheter. Förvaltningschefen redogör för vidtagna och planerade åtgärder i anledning av den aktuella situationen. Utredning pågår om Lex Sarah-rapporterna enligt Omsorgsförvaltningens ordinarie rutiner. Det innebär att Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecklare tillsammans med förvaltningsjuristen utreder frågan. Utifrån de fel och brister som eventuellt identifieras i Lex Sarah-utredningarna formulerar förvaltningschefen vidare uppdrag till extern utredare. Förvaltningen har dessutom initierat en utredning för att få en bild av arbetssituationen vid ovan nämnda arbetsplatser. Denna ska genomföras av personalchef Thomas Andersson och personalstrateg Anna Elmgren. slutligen kommer de medarbetare som är berörda att erbjudas stöd i form av individuella samtal. Förvaltningschefen betonar att målet är att ha en god service till våra brukare och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. att FINSAM beslutat att bevilja medel för projektet "Kultur och Hälsa" under Länsövergripande samverkansavtal mellan socialtjänsten i Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbmks - och beroendeproblematik i Blekinge

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Beslutsunderlag Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp samt protokollavseende forhandling enligt MBL Il rörande forslag till organisationsforändring inom öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdestummel omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För Vision: För SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Camilla Gärdebring Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Elna Thomasson Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Christin Floren Anmält förhinder Margareta Svensson Anmält förhinder Ingrid Mattsson Faruk Sarie Anette Ericson Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Kerstin Gustafson Margareta Svensson

8 Justering Justering äger rum Ekonomiuppföljning för Omsorgsnämnden och Socialnämnden Faruk Saric föredrar ekonomiuppföljning för socialnämnden per , prognosen per helår visar på ett överskott på kronor. Anette Ericson föredrar ekonomiuppföljning för omsorgsnämnden per , prognosen per helår visar på ett överskott på l Redovisning av inkomna synpunkter och ldagomål, andra tertialet 2012 FSG erhåller redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen under perioden Inom hem1jänsten redovisas totalt 6 synpunkter/klagomål, inom LSS stöd och service 4 synpunkter/klagomål, inom IFO redovisas 12 synpunkter/klagomål. Övriga verksamheter inom omsorgsförvaltningen har inga synpunkter/klagomål att redovisa andra te1tialet Vidtagna/förslag till åtgärder kopplade till Lex Sarah rapporter inom verksamhet Hemtjänst Efter inkomna lex Sarah rappmter inom verksamhet Hemtjänst och utredning av dessa framkommer brister i samband med åtgärdande av bmkarlarm och nyckelhm1tering, detta har föranlett verksamhetsledningen för Hemtjänst att vidta åtgärder för en högre säkerhetsnivå vad gäller åtgärdande av brukarlarm samt nyckelhantering och ny larmrutin till SOS-alann. FSG delges följande dokument: Rutin för hantering av brukarnycklar Rutin för hantering av brukarnycklar avsedda för medarbetare inom N attpatmllerna Blankett för signering av brukarnycklar avsedd för medarbetare inom N attpatrullerna Blankett för anmälan om förlust av brukarnyckel, lämnas omgående till din chef Rutin avseende kontrollräkning av brukarnyeidar som förvaras i enheternas nyckelskåp. Rutin för åtgärdande av trygghetslarm Logg- förteckning i samband med åtgärdande av trygghetslarm i brukarens bostad.

9 Kommunal ställer sig positiva till arbetsgivarens vidtagna/förslag till åtgärder och för det snabba arbetet med att ta fram dessa. Utvärdering av sommarsemestern 2012 Arbetsgivaren delger utvärdering av sommaren Redovisningen består av tre delar och avser omsorgsförvaltningens verksamhet delvis indelat per verksamhet men också totalt. l. Sammanställning över antal vikarier 2. Enkät till enhetscheferna 3. Enkät till sommarvikariema. V ad som framgår av enkätsvaren från enhetschefemu är att sjukfrånvaron i förhållande till tidigare år har varit mycket hög. Arbetsgivaren kommer att titta närmare på detta. Inspektionsrapport från Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren informerar om inkomna inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket, rörande inspektioner gjorde Inspektionerna har genomförts på samtliga särskilda boenden i kommunen förutom Perennagården i Karlshanm och Eklunden i Hällaryd. I protokollet tar Arbetsmiljöverket upp att det saknas dokumenterade riskbedömningar av arbetet med och hos den enskilde samt brister i rutiner för rapportering av tillbud. I inspektionsprotokoll rörande enheten Ankaret vid Gustavsborgs äldreboende framförs även brister beträffande transporter av sopor till återvinningsanläggning. Ovanstående brister ska vara åtgärdade vid Arbetsmiljöverkets besök Polisanmälningar vid hot och våld Kommunal önskar en diskussion hing polisanmälningar vid hot och våld i arbetet. Hur mycket hot och våld från brukare ska man som anställd stå ut med innan man gör en polisanmälan? Någonstans i dessa situationer finns det en acceptans om hur mycket man som anställd kan stå ut med. Vem ansvarar för att göra polisamnälningarna? Det är viktigt att få dessa situationerna dokumenterade. Kommunal uppmanar medlemmarna att göra anmälan och det får inte ifrågasättas om att shiva en arbetsskadearu11älan. Samtliga är eniga om att vid en dag l möte ha en öppen diskussion i detta ämnet.

10 Deltidstjänster i Bokningsresursen Kommunal tar upp frågan om tjänsterna i bokningsresursen endast är heltidstjänster? Dem1a upplysning har getts till en person som önskar arbeta 50 % i bokningsresursen. Arbetsgivaren återkommer till Kommunalmed svar på frågan. Justeras: För arbetsgivaren tf]~~ j/~ N~ A1melie MyTbeck För SACO!tl:t!411l1ft f)&~f[~vl 'Mrirrreta svensson

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesrummet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För SACO: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Elna Thomasson Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Christin Floren Margareta Svensson Övriga närvarande: Ingrid Mattsson Anette Ericson Fmuk Saric Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Kerstin Gustafson Margareta Svensson

12 Justering Justering äger mm Förslag till organisationsförändring inom öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivaren föreslår att inrätta en enhetschefstjänst på Lysmasken under en projektperiod på l år med utvärdering efter 8 månader samt att konvertera samordnargänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden. Enheten kommer att få namnet Lysmaskenheten. Se bilaga förslag till organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma, samt bedömning av arbetsmiljökonsekvenser/riskanalys. 3 SACO har inga synpunkter på förslaget. Kommunal ställer sig inte bakom arbetsgivarens presenterade förslag. 4 Förhandlingen förklaras avslutad Information om öppenvårdsenheten Arbetsgivaren infotmerar i samverkan att arbetsgivaren kommer att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenvårdsenheten exklusive Lysmasken. Se bilaga förslag till organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma. Arbetslagarparterna har inga synpunkter på infom1ationen.

13 Justeras: För arbetsgivaren t:ft.h~~,~ Annelie Myröeck FörSACO r::~t:&/!t?wtl ~et1ti00(_ MargV'eta Svensson

14 MISSIV /TJÄNsTEUTLÅTANDE l (2) Till FSG Förslag på organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma Nuläge Enhetschefen for Öppenvårdsenheten har av personliga skäl sagt upp sin tjänst from den 22 oktober. Enheten ansvarar for all IF O: s verkställighet på hemmaplan samt Lysmaskens hem for vård och/eller boende, HVB. Enhetens båda grupper är inne i ett utvecklingsarbete som var for sig ställer extra stora krav på ett närvarande chefs- och ledarskap. Det har gått drygt 2 år sedan Lysmasken startade, dessa har präglats av intem problematik. Ungdomarna och deras gode män har haft synpunkter på bemötande m.m. Enhetschef och samordnare har konsekvent arbetat med tydliggörande av medarbetarnas uppdrag/roller samt kval i ten generellt i boendet. Ett arbete som resulterat i att ungdomarna sj älva anser att det över lag fungerar bättre idag mot tidigare. Socialstyrelsen har också gjort två tillsyner under året. Den forsta visade på att de lagliga kraven på ett HVB var uppfyl\da. Den andra tillsynen innebar granskning av dokumentationen. Den sistnämnda väntar vi fortfarande svar på. Det finns fortfarande stort behov av utveckling i boendet for att säkerställa att arbetet organiseras så att ungdomarna tillforsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Vidare behöver boendet tryggas så den kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande. Kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om utveckling av nya boendeformer på Lysmasken. Båda uppdragen kommer kräva en närvarande chef- och ledare. Am1onseringstiden for rekrytering av ny enhetschef gick ut Förvaltningens bedömning är att ingen av de sökande uppfyller kraven. Situationen är extra bekymmersam då det inte bedöms finnas någon som tillfålligt kan gå in som enhetschef under rekryteringstiden. Enhetschefstjänster inom IFO har generellt i många år visat sig vara en mycket svårrekryterad grnpp, detta gäller även regionalt och nationellt. Med anledning därav tittar förvaltningen på externa möjligheter och forändrade hav. Därefter kommer en annonsering gå ut på nytt enligt gällande rutin. Förslag till åtgärd Med hänsyn tagen till de två år som gått sedan Lysmasken öppnades finns det behov av en närvarande chef- och ledare f<ir att skapa en tydlighet kring boendets uppdrag. Förvaltningens förslag på lösning är att nuvarande samordnartjänst konventeras till en enhetschefstjänst under en projektperiod på l år. Tjänsten bör utvärderas extemt efter 8 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

15 månader. Detta im1ebär att Öppenvårdsenheten under dem1a period delas i 2 enheter Öppenvårdsenheten och Lysmaskenheten. 2 För att akut upprätthålla levaliten under rekryteringsperioden av ny enhetschef for Öppenvården (exklusive Lysmasken) fareslås att ett bemanningsraretag anlitas. Omsorgsforvaltningens förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst på Lysmasken under en projektperiod på l år med utvärdering efter 8 månader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemam1ingsf6retag for att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef for Öppenvårdsenheten (exklusive Lysmasken) Am1elie Myrbeck Tf forvaltningschef Elna Thomasson Verksamhetschef

16 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenvårdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p Lysmasken under en projektperiod p 1 Sr med utvärdering efter 8 msnader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för ÖppenvSrdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som påverkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsassistenter ÖppenvSrden exklusive Lysmasken Bedömda arbetsmiliökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Synpunkter lämnades dock om att byte av chef i sig kan innebära risker för ohälsa genom att tid msste avsättas för att sätta in en ny person i arbetet m. m. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: Elna Thomasson Enhet ens personal Cecilia Sotti SSR Adriana Jörnest J Kommunal Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenv3rdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p Lysmasken under en projektperiod p l r med utvärdering efter 8 m nader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenv rdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som p3verkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsassistenter Lysmasken Bedömda arbetsmiljökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: E.~n,h_~~en~'{r/iJ.~.b. t~\.. ~I(Jtt Kicki Da h ström VISON Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenvårdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p3 Lysmasken under en projektperiod p3 1 år med utvärdering efter 8 månader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenv3rdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som påverkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsass lstenter Lysmasken Bedömda arbetsmiljökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: Elna Thomasson Verksamhetschef Enhetens personal Kicki Dahlström VISON Anette Da/in Kommunal Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Sammanträdestider för socialnämnden år 2013 Socialnämndens beslut att fastställa socialnämndens sammanträdestider 2013 enligt nedan Månad Datum Plats Tid Januari T i 29 Februari T i 26 Mars Ti 26 April Må22 Maj Må27 Juni Onl9 Juli Augusti T i 27 September On 25 Oktober Ti 29 November To 28 December On Il Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalcn Årydssalen Sammanträdesrum Oms Årydssalen Protokollet ska skickas till Kommunledningskontoret

20 K.ARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Kvartalsrapport från fältgruppen Socialnämndens beslut att ta rapporten med godkännande till protokollet Sammanfattning Fältgruppen ska, kvartalsvis, skriftligen redovisa en analys av vilken det framgår vilka riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen ska även innehålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och grupper. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Rapport från fältgruppen Kvartalsrapport från fältgruppen juli- september 2012 ink! sammanställning från fältgruppen under Östersjöfestivalen 2012

21 Socialnämnden Rapport fältgruppen perioden Fältgruppen skall kvartalsvis skriftligen redovisa en analys där det framgår vilka riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen skall även innhålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och grupper. Socialnänmden föreslås Jessica Peltonen Fältsekreterare Anna-Karin Smolka Fältsekreterare Ida Lindgren Fältsekreterare Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Individ och Familjeomsorgen Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

22 Kvartalsrapport Fältgruppen juli- september 2012 Personal Ida-Christina Lindgren tillträdde och har ett vikariat i Fältgruppen året ut. Jessica och Anna-Karin har semester v samt v JO Allmänt Avseende arbetet under Östersjöfestivalen: Fältgruppen har rekryterat och samordnat med personal som ska jobba tmder Östersjöfestivalens fyra kvällar. Fältgruppen har närvarat vid polisens obligatoriska sättningar inför varje kvällspass under festivalens fyra dagar. Fältgruppen har deltagit vid den årliga tillsynsrundan inför festivalen, som arrangerades av festivalkommitteen. Sammanställningen om årets Östersjöfestival bifogas som bilaga. Se bilaga l. Fältgruppen har från och med maj 2012 övertagit ansvaret för förhandsbedömningar avseende förstagångs LOB:ar (Lagen om berusade personer) samt får snatterier när det gäller barn/ungdomar som inte sedan tidigare är eller har varit aktuella på Bo F. Fältgruppen har genomfört sammanlagt 11 förhandsbedömingar varav l har lett till vidare åtgärd hos Bo F. Löpande arbete med ungdomar dömda till ungdomstjänst Under perioden har Fältgruppen avslutat l ungdomstjänstärende samt kommit igång med två andra som ännu inte är avslutade. Fältgruppen har erbjudit 4 brottsoffer samt deras vårdnadshavare, stödsamtal med Fältsekreterare i samband med det inträffade brottet. Samtliga har avböjt erbjudandet. Fältgruppen har genomfört 7 orosamtal med anledning av vad som framkommit under vårt helgarbete. Fältgruppen har haft en planeringsdag där man bland annat sett över och reviderat Fältgruppens uppdrag, riktlin j er samt presentation på kommtmens hemsida. Under denna heldag har Fältgruppen även planerat inför höstterminens arbete genom att göra prioriteringar och satt upp mål för det fortsatta arbetet. Regelbundna veckornöten med polis samt handläggare från Barn- och familj (BoP) för överlämning av anmälningar.

23 Regelbundna nattgruppsträffar, var tredje vecka. Fältgruppen har infört en stående mötestid, var tredje vecka, med kommunens ungdomspoliser för främjandet av det goda och viktiga samarbetet avseende kommunens ungdomar. Infonnation till föräldrar om Fältgruppens arbete i samband med högstadieskolornas föräldramöten för åk 7:or. Presentation om Fältgruppens arbete i olika forum, för kommunens alla åk 7:or. Deltagit på Räddningstjänstens temadag för Österslättskolans åk 7:or. Den 27 september -12 har Fältgruppen anordnat en regional F ältarträff där man bland annat diskuterat och delat med sig av erfarenheter om det aktuella fältarbetet i de olika kommunerna. Under detta möte diskuterade vi mycket kring drogfrågor, som vi upplever vara ett gemensamt bekymmer för samtliga kommuner, och hur vi på bästa sätt skall kunna samverka kring att förebygga drogproblematiken. För att kunna bygga vidare på gemensamma ideer och strategier kring det drogförebyggande arbetet, har vi avsatt ett nytt datum för en planeringsdag avseende ett tänkbart kommande samarbete kommuner emellan. Efterfrågan gällande en gemensam drogvaneundersökning uppkom under mötet. Detta ansågs vara högts önskvärt i alla kommuner, för att få en någorlunda fingervisning om hur drogsituationens faktiskt ser ut i de olika kommunerna och för att kunna göra en bättre kartläggning kring de behov som finns. Olofström har, för andra året i rad, genomfört en egen drogvaneundersökning. Representerat Fältgruppen i samverkans/nätverksmöten på skolorna för varje rektorsområde. Fältgruppen har gjort en områdesindelning som resulterade i att Jessica ansvarar för Asarumsområdet, Anna-Karin kommer att vara knuten till Mörrum och Ida kommer att ha hand om centrala Karlshamn. När det gäller Vägga gymnasieskola, så kommer vi alla tre att tillsvidare dela på detta ansvarsområde. Åtgärder/uppsökande Fältgruppen har i september månad, på prov, ändrat sina arbetstider under helgpassen (fre/lö) från Vi tror att det kan vara mer meningsfullt att börja lite tidigare på kvällarna, i alla fall under hösten och vinterhalvåret. I våras påbörjades ett samarbete mellan Fältgrupp en, Mikael W antzin (behandlare inom missbruk i Olofströms kommun), Ungdomspoliserna i Karlshmann samt stiftelsen PUMA, mot narkotika med särskild inriklining mot Cannabis. Vid fyra olika tillfållen mellan april och juni erbjöd vi alla

24 föräldrar i Karlshamns kommun möjligheten att få komma och lyssna på en kvällsföreläsning om Cannabis. Polisen informerade om den aktuella drogsituationen i Karlshamn och Fältgmppen berättade hur man jobbade med det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol och droger i kommunen. Anslutningen var dock inte vad vi hade önskat oss, men de föräldrar som tagit sig dit för att lyssna, var mycket nöjda med kvällens infonnation. Nu arbetar vi vidare med höstens planering avseende det drogförebyggande arbetet som påbörjats. Nästa steg är att kunna erbjuda samma information till alla lärare som arbetar med ungdomar på högstadiet samt gymnasiet. Detta är tänkt att ku1ma genomföras under en storföreläsning på stadsteatern. Något datum är ännu inte satt för detta. Sommaren har varit förhållandevis lugn av nattrapporterna att utläsa. Bortsett från Östersjöfestivalen, då Fältgmppen fick in ett trettiotal förverkanderapporter av alhol på minderåriga samt ett tiotallobade (Lagen om berusade personer) ungdomar under 18 år från p o lisen. Dessa rapporter innebar sedan någon sorts uppföljning frän Fältgruppen. Förhandsbedömningar eller orosamtal Efter skolstarten verkar ungdomarna ha hittat tillbalca till fritidsgårdarna igen. Samtliga av kommunens fritidsgårdar har varit mycket välbesökta under både helger och vardagkvällar. Roligt! Årets nollning: Mycket ungdomar och mycket alkohol förekom under årets nollning trots att Fältgruppen tillsammans med polisen, strax före skolavslutningen, varit ute och informerat om det ansvar som de som anordnar nollningen faktiskt har över de andra eleverna. Fältgruppen fick göra ett antal ingripanden under kvällen samt ringa hem till föräldrar då deras ungdomar varit kraftigt berusade. Uppföljning har genomförts på samtliga ungdomar.

25 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Informationsärenden Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Vid Socialnämndens sammanträde lämnas information i följande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, oktober 2012 Dnr SocN

26 MISSIV /TJÄNsTEUTLÅTANDE l (l) Omsorgsförvaltningen Handläggare Inger Lilja Socialnämnden Informationsärende Vid Socialnämndens sammanträde 2012-ll-27lämnas information i följ ande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, oktober 2012 Dnr SocN 2012/78 Socialnämnden föreslås besluta att ta informationen till dagens protokoll Annelie Myrbeck Tf förvaltningschef l / /......'.,..,...,"/ ec:t/ 7/ -; Inger rilja Nämndssekrete e Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

27 Utbetalningar av försörjningsstöd per månad Antal hushåll med försörjningsstöd (samtliga) - Utbetalningar av försörjningsstöd Förs.-/lntrod.gruppen per månad Antal hushåll med försörjningsstöd (16-24 år)- Utbetalningar av fö~~örjningss~öd Förs.-/lntrod.gruppen per månad Anm:.,. ' ' Till och med januari 2011 har "Antal hushå/ år" angett det totala ant~l!3t hushåll där en eller flera medlemmar är år; Från och med februari anges antalet hushåll där registerledaren är åt, ;. :1 Från och med augusti 2012 redovisas utbetalat belopp (lven för samt!ig~l:h ~.S~å/1, enli9i!eo:s ~nskemål.,,.,, J,., l,,, ',, ' ' 'l '. ~ ' ' ' ' ' '': )l ' ' ;' :.. :,-:1:, ' :.. ; ' : :!l i:.;,, ' 1: ' l! t'' l '1' 1'1',, ; i ' '

28 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verl,samhet att ta rapporterna till protokollet Sammanfattning Socialnämnden delges följande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Länsstyrelsen i Blekinge Län, Slutbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Dnr SocN Karlshamns kommun, Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet Dnr SocN

29 MISSIV l TJÄNSTEUTLÅTANDE l (l) Socialnämnden Omsorgsf<irvaltningen Handläggare Inger Lilja Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verlisamhet Socialnämnden delges foljande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Länsstyrelsen i Blekinge Län, slutbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Karlshamns kommun, Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet Socialnämnden föreslås besluta att ta rapportema till protol(ml!<:jt / Annelie Myrbeck Tf forvaltningschef '7" r r..., / '...,~-/~ ""\.d._x c}"'- Ingllf Lilja "--.. / Nämndssekreterare l ' Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

30 KARLSHAMNS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Dnr: l (l) LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Diarienr. 20J [)jl'f'i~ooel~kll. 1-(t-{(t, ' o 7- -f Q.. Länsstyrelsen ekonomiavdelning slututbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Den 14 december 2007 tog länsstyrelsen i Blekinge beslut om att bevilja Karlshamns kommun utvecklingsmedel till projektet "Bättre samverkan". Den 22 oktober 2012 inkom slutrapporteringen för verksamheten. Den ekonomiska redovisningen ger att verksambeten har upparbetat kostnader på l kronor varav ansökta medel från Länsstyrelsen uppgår till kronor. slututbetalning ger med kronor till Karlshamns kommun under namnet "Bättre samverkan" med referens Cecilia Sotti. Medlen betalas ut till pg från konto , verksamhetskod 704. (.. :"'-". b&""':'>~'--/b_(j)jo_./ 0-'"' Lars Olsson Chef Samhällsutveckling Kopia till Akten Cecilia Sotti Postadress SE KARLSKRONA Besöksadress skeppsbrokajen 4 Telefon/Telefax E-pos!lwebbplats: Org.nr

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (3) Arvodesgruppen l 2012/144 Höjning av kommunbasbeloppet Arvodesgruppen beslutar att fastställanytt kommunbasbelopp till cronor från och med Sammanfattning Arvodesgruppen ska en gång per år fastställa nytt kommunbasbelopp gnmdat på den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen, som2012 uppgår till 3,3 %. Protokollet ska skickas till kommunfullmäktige kommunstyrelsen nämnderna stadsvapnet i Karlshamn AB Karlshamns hamn AB Karlshamn Energi AB Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsfastigheter AB Västblekinge Milj ö AB Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Kommunsamverkan Cura Individutveckling ekonomichefen personalchefen löneavdelningen 2llf

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (3) Arvodesgruppen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED ARVODESGRUPPEN , klockan Rådhuset Närvarande ledamöter: Övriga: Utsedda att justera: Behandlade ärenden: Ketmeth Hake (S), ordf Ethel Duvskog (S) Tyrone Svärdh (FP) Elisabeth Dahl (M) Thomas Andersson, personalchef J ens Odevall, administrativ chef, 2 Ketmeth Hake och Tyrone Svärdh l -2 Justeringsledamöter Kenneth Hake er-:= sekreterare :~L-e~'=;---. Thomas Andersson

33 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Il 331 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämndens beslut att ta anmälningen till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefens beslut avseende förordnande av ställföreträdande förvaltningschef under förvaltningschefens frånvaro/semester redovisas.

34 Omsorgsförvaltningen Förvaltningschefens beslut att under min frånvaro/semester förordnas följande person som ställföreträdare för mig såsom t f förvaltningschef Ersättare: Arbete: Mobil: Bostad: Doris Zetterqvist att mina befogenheter, som t f förvaltningschef, övergår till ställföreträdaren under motsvarande period. OMSORGSFÖRV AL TNINGEN _.,/.,;~/~ {:}vvrz~~\~./7(~1/;,~.~~ Annelie Myrbeck 7 T f Förvaltningschef Delges Ordföranden i socialnämnden Ordföranden i omsorgsnämnden Kommundirektören Polismyndigheten i Blekinge Räddningstjänsten Västra Blekinge SOS-Alann Växjö Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

35 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Upphandling av mobila bostadssprinklers Socialnämndens beslut att bemyndiga förvaltningschefen att underteckna avtal med den leverantör som i upphandlingen blir utsedd Sammanfattning Karlshamns kommun har genomfört en upphandling som ska resultera i ett avtal gällande leverens samt årlig service av mobila bostadssprinklers. Eftersom beloppet förväntas överstiga l O prisbasbelopp måste ärendet, enligt gällande delegationsordning, underställas socialnämnden för beslut. \ J \ \\ ( P J3 fi Il ' d. d! \ ' ' b 1 aragra :~ ör~/aras omgaen e JUstera... \~/ \,.!,J.{' ) ~.. >{\ Jl \: : c::- "'...-v / e.. ' -~;.._- ~, G --..._ \1 "JV\)-J Jan-Åke Berg Britt-Marie Wallin Ordförande i socialnämnden Justeringsledamot

36 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Extern utredning om situationen på Individ- och Familjeomsorgen, Moderata Samlingspartiet Socialnämndens beslut att med hänvisning till SocN avsluta ärendet Sammanfattning Moderata Samlingspartiet föreslår i skrivelse daterad den 27 november 2012 att en extern utredning om situationen på Individ- och familjeomsorgen genomfors.. Förvaltningschefen lämnar information om situationen på Individ- och familjeomsorgen under 325/12 varvid socialnämnden beslöt att ta informationen med godkännande till protokollet.

37 y~j-.; n1odcra1crna Karlshamn den 27 november 2012 Till: Socialnämnden Extern utredning om situationen på Individ- och familjeomsorgen. Med stöd av Kommunallagens 41<ap 17om initiativrätt för nämndsledamöter. Efter flera dagars skriverier i tidningen om att personal uppfattar missförhållanden inom socialtjänsten, såväl inom ledning och styrning som inom verksamheten önskar moderaterna att en utomstående utredning av situationen genomförs. Detta parallellt med den interna utredning som Omsorgschefen redan initierat. Internutredningar i denna dignitet tenderar att bli misstrodda av lojalitetsskäl av de inblandade. Detta då utredarna sitter i samma korridor som ledningen och verksamheten som utreds har samma huvudman. Moderaterna påstår givetvis inte att en internutredning inte skulle hålla måttet, utan endast att det finns en uppenbar risk att verksamheten och brukarna kan komma att tveka över resultatet. Moderaterna yrkar ATI socialnämnden beslutar att anlita extern utredning gällande situationen på individ- och familjeomsorgen (IFO)

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 25 Socialnämnden Rapporter från kontaktpolitikerna Socialnämndens beslnt att ta anmälningen till protokollet Anitha Fredriksson (MP) och Britt-Marie Wallin (FP) rapporterar från träff med Fält gruppen. Ulla Birgersson (M) och Ulla Olofsson (M) rapporterar från besök å Lysmaskens HVB för ensamkommande flyktingbarn. Anitha Fredriksson (MP) rapporterar från studiebesök i Ronneby med samverkansgruppen Våld i nära relationer.