PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl14.35-15.45"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN l PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter x Jan-Åke Berg (S), ordförande x Britt-Marie Wallin (FP), l v ordf, x Ulla Birgersson (M), 2 v ordf x Berith Gustavsson, (S) x Anitha Fredriksson, (MP) x Ingrid Hagberg Hake, (S) x Ulla Olofsson, (M) Ersättare Sirkka Kahilainen (S) x Tommy Alm (S) x Zofia Lindgren (S) x Jimmie Andersson (M) Tjänstemän Annelie Myrbeck, tf förvaltningschef Inger Lilja, nänmdssekreterare Eva Stigsson, personalföreträdare VISION Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter 5~-vt/"?/ Jan-Åke Berg Ordförande ~:?e. ~:;c_"; IngertLilja '-L7 L-... Nämndssekreterare ritt-marie Wallin Justeringsledamot Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 20 I 2- I 2-03 Inger Lilja

2 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Innehållsförteclming Årende 323 Godkännande av dagordning 324 Ordförandens information 325 Förvaltningschefens information 326 Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Sammanträdestider för socialnämnden Kvartalsrapport från fältgruppen Informationsärenden 330 Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet. 331 Anmälan av delegationsbeslut 332 Upphandling av mobila bostadssprinklers 333 Rapporter från kontaktpolitikerna

3 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Godkännande av dagordning Socialnämndens beslut att godkänna dagordningen med nedanstående revidering Sammanfattning Dagordningen har varit utsänd tillledamöter och ersättare tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde. På dagens dagordning tillkommer ärendet" Upphandling av mobila bostadssprinklers". Ärendet "Intembudget 2013 for socialnämnden" utgår.

4 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Ordförandens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godånnande till protokollet. Sammanfattning Ordföranden informerar om: att projektet gällande att samla IFOs verksamhet i gemensam lokal alltjämt pågår att budgetarbetet inför 2013 pågår

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 25 Socialnämnden Förvaltningschefens information Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet. Sammanfattning Förvaltningschefen informerar om: den uppkomna situationen inom Vuxenenheten, Öppenvården. Omsorgsförvaltningen har under den senaste tiden fått in fem Lex Sarahrapporter. I rapporterna, som gäller vuxen- och öppenvården, beslaivs brister i rutiner för överlämning av klienter när en handläggare slutar. Enligt anmälaren leder detta till att klienter kommer i kläm. Fyra av rapporterna gäller enskilda klienter och den femte gäller en grupp om cirka 25 klienter. Det har också under de senaste dagarna kommit in ett tiotal synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga till brukare vid vuxen- och öppenvården. De gäller dels önskemål om fortsatt behandling med Nada, en form av öronakupunktur, dels önskemål om att få behålla de handläggare som klienterna är vana vid. Det har också kommit in information till förvaltningen som rör brister i arbetsmiljön och chefskapet kopplat till berörda enheter. Förvaltningschefen redogör för vidtagna och planerade åtgärder i anledning av den aktuella situationen. Utredning pågår om Lex Sarah-rapporterna enligt Omsorgsförvaltningens ordinarie rutiner. Det innebär att Omsorgsförvaltningens kvalitetsutvecklare tillsammans med förvaltningsjuristen utreder frågan. Utifrån de fel och brister som eventuellt identifieras i Lex Sarah-utredningarna formulerar förvaltningschefen vidare uppdrag till extern utredare. Förvaltningen har dessutom initierat en utredning för att få en bild av arbetssituationen vid ovan nämnda arbetsplatser. Denna ska genomföras av personalchef Thomas Andersson och personalstrateg Anna Elmgren. slutligen kommer de medarbetare som är berörda att erbjudas stöd i form av individuella samtal. Förvaltningschefen betonar att målet är att ha en god service till våra brukare och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. att FINSAM beslutat att bevilja medel för projektet "Kultur och Hälsa" under Länsövergripande samverkansavtal mellan socialtjänsten i Blekinges kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbmks - och beroendeproblematik i Blekinge

6 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Socialnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Beslutsunderlag Protokoll från Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp samt protokollavseende forhandling enligt MBL Il rörande forslag till organisationsforändring inom öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdestummel omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För Vision: För SACO: För Vårdförbundet Övriga närvarande: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Camilla Gärdebring Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Elna Thomasson Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Christin Floren Anmält förhinder Margareta Svensson Anmält förhinder Ingrid Mattsson Faruk Sarie Anette Ericson Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Kerstin Gustafson Margareta Svensson

8 Justering Justering äger rum Ekonomiuppföljning för Omsorgsnämnden och Socialnämnden Faruk Saric föredrar ekonomiuppföljning för socialnämnden per , prognosen per helår visar på ett överskott på kronor. Anette Ericson föredrar ekonomiuppföljning för omsorgsnämnden per , prognosen per helår visar på ett överskott på l Redovisning av inkomna synpunkter och ldagomål, andra tertialet 2012 FSG erhåller redovisning av inkomna synpunkter och klagomål till omsorgsförvaltningen under perioden Inom hem1jänsten redovisas totalt 6 synpunkter/klagomål, inom LSS stöd och service 4 synpunkter/klagomål, inom IFO redovisas 12 synpunkter/klagomål. Övriga verksamheter inom omsorgsförvaltningen har inga synpunkter/klagomål att redovisa andra te1tialet Vidtagna/förslag till åtgärder kopplade till Lex Sarah rapporter inom verksamhet Hemtjänst Efter inkomna lex Sarah rappmter inom verksamhet Hemtjänst och utredning av dessa framkommer brister i samband med åtgärdande av bmkarlarm och nyckelhm1tering, detta har föranlett verksamhetsledningen för Hemtjänst att vidta åtgärder för en högre säkerhetsnivå vad gäller åtgärdande av brukarlarm samt nyckelhantering och ny larmrutin till SOS-alann. FSG delges följande dokument: Rutin för hantering av brukarnycklar Rutin för hantering av brukarnycklar avsedda för medarbetare inom N attpatmllerna Blankett för signering av brukarnycklar avsedd för medarbetare inom N attpatrullerna Blankett för anmälan om förlust av brukarnyckel, lämnas omgående till din chef Rutin avseende kontrollräkning av brukarnyeidar som förvaras i enheternas nyckelskåp. Rutin för åtgärdande av trygghetslarm Logg- förteckning i samband med åtgärdande av trygghetslarm i brukarens bostad.

9 Kommunal ställer sig positiva till arbetsgivarens vidtagna/förslag till åtgärder och för det snabba arbetet med att ta fram dessa. Utvärdering av sommarsemestern 2012 Arbetsgivaren delger utvärdering av sommaren Redovisningen består av tre delar och avser omsorgsförvaltningens verksamhet delvis indelat per verksamhet men också totalt. l. Sammanställning över antal vikarier 2. Enkät till enhetscheferna 3. Enkät till sommarvikariema. V ad som framgår av enkätsvaren från enhetschefemu är att sjukfrånvaron i förhållande till tidigare år har varit mycket hög. Arbetsgivaren kommer att titta närmare på detta. Inspektionsrapport från Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren informerar om inkomna inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket, rörande inspektioner gjorde Inspektionerna har genomförts på samtliga särskilda boenden i kommunen förutom Perennagården i Karlshanm och Eklunden i Hällaryd. I protokollet tar Arbetsmiljöverket upp att det saknas dokumenterade riskbedömningar av arbetet med och hos den enskilde samt brister i rutiner för rapportering av tillbud. I inspektionsprotokoll rörande enheten Ankaret vid Gustavsborgs äldreboende framförs även brister beträffande transporter av sopor till återvinningsanläggning. Ovanstående brister ska vara åtgärdade vid Arbetsmiljöverkets besök Polisanmälningar vid hot och våld Kommunal önskar en diskussion hing polisanmälningar vid hot och våld i arbetet. Hur mycket hot och våld från brukare ska man som anställd stå ut med innan man gör en polisanmälan? Någonstans i dessa situationer finns det en acceptans om hur mycket man som anställd kan stå ut med. Vem ansvarar för att göra polisamnälningarna? Det är viktigt att få dessa situationerna dokumenterade. Kommunal uppmanar medlemmarna att göra anmälan och det får inte ifrågasättas om att shiva en arbetsskadearu11älan. Samtliga är eniga om att vid en dag l möte ha en öppen diskussion i detta ämnet.

10 Deltidstjänster i Bokningsresursen Kommunal tar upp frågan om tjänsterna i bokningsresursen endast är heltidstjänster? Dem1a upplysning har getts till en person som önskar arbeta 50 % i bokningsresursen. Arbetsgivaren återkommer till Kommunalmed svar på frågan. Justeras: För arbetsgivaren tf]~~ j/~ N~ A1melie MyTbeck För SACO!tl:t!411l1ft f)&~f[~vl 'Mrirrreta svensson

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp Tid: Plats: Sammanträdesrummet omsorgskontoret, Rådhuset Närvarande: För arbetsgivaren: För Kommunal: För SACO: Annelie Myrbeck Doris Zetterqvist Ida Åkesson Ulrika Johannesson-Olsson Ingrid Svanberg Elna Thomasson Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Christin Floren Margareta Svensson Övriga närvarande: Ingrid Mattsson Anette Ericson Fmuk Saric Ordförande: sekreterare: Justering: Annelie Myrbeck Ingrid Mattsson Annelie Myrbeck Kerstin Gustafson Margareta Svensson

12 Justering Justering äger mm Förslag till organisationsförändring inom öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma, MBL 11 l Arbetsgivaren har påkallat förhandlingen. 2 Arbetsgivaren föreslår att inrätta en enhetschefstjänst på Lysmasken under en projektperiod på l år med utvärdering efter 8 månader samt att konvertera samordnargänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden. Enheten kommer att få namnet Lysmaskenheten. Se bilaga förslag till organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma, samt bedömning av arbetsmiljökonsekvenser/riskanalys. 3 SACO har inga synpunkter på förslaget. Kommunal ställer sig inte bakom arbetsgivarens presenterade förslag. 4 Förhandlingen förklaras avslutad Information om öppenvårdsenheten Arbetsgivaren infotmerar i samverkan att arbetsgivaren kommer att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenvårdsenheten exklusive Lysmasken. Se bilaga förslag till organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma. Arbetslagarparterna har inga synpunkter på infom1ationen.

13 Justeras: För arbetsgivaren t:ft.h~~,~ Annelie Myröeck FörSACO r::~t:&/!t?wtl ~et1ti00(_ MargV'eta Svensson

14 MISSIV /TJÄNsTEUTLÅTANDE l (2) Till FSG Förslag på organisationsförändring inom Öppenvårdsenheten samt rekrytering av enhetschef i densamma Nuläge Enhetschefen for Öppenvårdsenheten har av personliga skäl sagt upp sin tjänst from den 22 oktober. Enheten ansvarar for all IF O: s verkställighet på hemmaplan samt Lysmaskens hem for vård och/eller boende, HVB. Enhetens båda grupper är inne i ett utvecklingsarbete som var for sig ställer extra stora krav på ett närvarande chefs- och ledarskap. Det har gått drygt 2 år sedan Lysmasken startade, dessa har präglats av intem problematik. Ungdomarna och deras gode män har haft synpunkter på bemötande m.m. Enhetschef och samordnare har konsekvent arbetat med tydliggörande av medarbetarnas uppdrag/roller samt kval i ten generellt i boendet. Ett arbete som resulterat i att ungdomarna sj älva anser att det över lag fungerar bättre idag mot tidigare. Socialstyrelsen har också gjort två tillsyner under året. Den forsta visade på att de lagliga kraven på ett HVB var uppfyl\da. Den andra tillsynen innebar granskning av dokumentationen. Den sistnämnda väntar vi fortfarande svar på. Det finns fortfarande stort behov av utveckling i boendet for att säkerställa att arbetet organiseras så att ungdomarna tillforsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Vidare behöver boendet tryggas så den kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande. Kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om utveckling av nya boendeformer på Lysmasken. Båda uppdragen kommer kräva en närvarande chef- och ledare. Am1onseringstiden for rekrytering av ny enhetschef gick ut Förvaltningens bedömning är att ingen av de sökande uppfyller kraven. Situationen är extra bekymmersam då det inte bedöms finnas någon som tillfålligt kan gå in som enhetschef under rekryteringstiden. Enhetschefstjänster inom IFO har generellt i många år visat sig vara en mycket svårrekryterad grnpp, detta gäller även regionalt och nationellt. Med anledning därav tittar förvaltningen på externa möjligheter och forändrade hav. Därefter kommer en annonsering gå ut på nytt enligt gällande rutin. Förslag till åtgärd Med hänsyn tagen till de två år som gått sedan Lysmasken öppnades finns det behov av en närvarande chef- och ledare f<ir att skapa en tydlighet kring boendets uppdrag. Förvaltningens förslag på lösning är att nuvarande samordnartjänst konventeras till en enhetschefstjänst under en projektperiod på l år. Tjänsten bör utvärderas extemt efter 8 Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

15 månader. Detta im1ebär att Öppenvårdsenheten under dem1a period delas i 2 enheter Öppenvårdsenheten och Lysmaskenheten. 2 För att akut upprätthålla levaliten under rekryteringsperioden av ny enhetschef for Öppenvården (exklusive Lysmasken) fareslås att ett bemanningsraretag anlitas. Omsorgsforvaltningens förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst på Lysmasken under en projektperiod på l år med utvärdering efter 8 månader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemam1ingsf6retag for att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef for Öppenvårdsenheten (exklusive Lysmasken) Am1elie Myrbeck Tf forvaltningschef Elna Thomasson Verksamhetschef

16 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenvårdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p Lysmasken under en projektperiod p 1 Sr med utvärdering efter 8 msnader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för ÖppenvSrdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som påverkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsassistenter ÖppenvSrden exklusive Lysmasken Bedömda arbetsmiliökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Synpunkter lämnades dock om att byte av chef i sig kan innebära risker för ohälsa genom att tid msste avsättas för att sätta in en ny person i arbetet m. m. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: Elna Thomasson Enhet ens personal Cecilia Sotti SSR Adriana Jörnest J Kommunal Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

17 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenv3rdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p Lysmasken under en projektperiod p l r med utvärdering efter 8 m nader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenv rdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som p3verkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsassistenter Lysmasken Bedömda arbetsmiljökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: E.~n,h_~~en~'{r/iJ.~.b. t~\.. ~I(Jtt Kicki Da h ström VISON Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

18 Bedömning av arbetsmiljökonsekvenser RISKANALYS Omsorgsförvaltningen Öppenvårdsenheten Planerade eller föreslagna förändringar/personalminskningar: Förslag till beslut: att inrätta en enhetschefstjänst p3 Lysmasken under en projektperiod p3 1 år med utvärdering efter 8 månader att konvertera samordnartjänsten till en enhetschefstjänst under projektperioden att den nya enheten döps till Lysmaskenheten att anlita ett bemanningsföretag för att lösa den akuta situationen under rekryteringsperioden av ny enhetschef för Öppenv3rdsenheten (exklusive Lysmasken) Grupper av arbetstagare som påverkas av förändringarna ex förskollärare undersköterskor etc : Behandlingsass lstenter Lysmasken Bedömda arbetsmiljökonsekvenser. Eventuella risker för ohälsa/olycksfall: Inga. Bedömningen gjord av (chef): Samverkan har skett med: Elna Thomasson Verksamhetschef Enhetens personal Kicki Dahlström VISON Anette Da/in Kommunal Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

19 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Sammanträdestider för socialnämnden år 2013 Socialnämndens beslut att fastställa socialnämndens sammanträdestider 2013 enligt nedan Månad Datum Plats Tid Januari T i 29 Februari T i 26 Mars Ti 26 April Må22 Maj Må27 Juni Onl9 Juli Augusti T i 27 September On 25 Oktober Ti 29 November To 28 December On Il Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalen Årydssalcn Årydssalen Sammanträdesrum Oms Årydssalen Protokollet ska skickas till Kommunledningskontoret

20 K.ARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Kvartalsrapport från fältgruppen Socialnämndens beslut att ta rapporten med godkännande till protokollet Sammanfattning Fältgruppen ska, kvartalsvis, skriftligen redovisa en analys av vilken det framgår vilka riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen ska även innehålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och grupper. Beslutsunderlag Omsorgsförvaltningens missiv Rapport från fältgruppen Kvartalsrapport från fältgruppen juli- september 2012 ink! sammanställning från fältgruppen under Östersjöfestivalen 2012

21 Socialnämnden Rapport fältgruppen perioden Fältgruppen skall kvartalsvis skriftligen redovisa en analys där det framgår vilka riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen skall även innhålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och grupper. Socialnänmden föreslås Jessica Peltonen Fältsekreterare Anna-Karin Smolka Fältsekreterare Ida Lindgren Fältsekreterare Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Individ och Familjeomsorgen Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

22 Kvartalsrapport Fältgruppen juli- september 2012 Personal Ida-Christina Lindgren tillträdde och har ett vikariat i Fältgruppen året ut. Jessica och Anna-Karin har semester v samt v JO Allmänt Avseende arbetet under Östersjöfestivalen: Fältgruppen har rekryterat och samordnat med personal som ska jobba tmder Östersjöfestivalens fyra kvällar. Fältgruppen har närvarat vid polisens obligatoriska sättningar inför varje kvällspass under festivalens fyra dagar. Fältgruppen har deltagit vid den årliga tillsynsrundan inför festivalen, som arrangerades av festivalkommitteen. Sammanställningen om årets Östersjöfestival bifogas som bilaga. Se bilaga l. Fältgruppen har från och med maj 2012 övertagit ansvaret för förhandsbedömningar avseende förstagångs LOB:ar (Lagen om berusade personer) samt får snatterier när det gäller barn/ungdomar som inte sedan tidigare är eller har varit aktuella på Bo F. Fältgruppen har genomfört sammanlagt 11 förhandsbedömingar varav l har lett till vidare åtgärd hos Bo F. Löpande arbete med ungdomar dömda till ungdomstjänst Under perioden har Fältgruppen avslutat l ungdomstjänstärende samt kommit igång med två andra som ännu inte är avslutade. Fältgruppen har erbjudit 4 brottsoffer samt deras vårdnadshavare, stödsamtal med Fältsekreterare i samband med det inträffade brottet. Samtliga har avböjt erbjudandet. Fältgruppen har genomfört 7 orosamtal med anledning av vad som framkommit under vårt helgarbete. Fältgruppen har haft en planeringsdag där man bland annat sett över och reviderat Fältgruppens uppdrag, riktlin j er samt presentation på kommtmens hemsida. Under denna heldag har Fältgruppen även planerat inför höstterminens arbete genom att göra prioriteringar och satt upp mål för det fortsatta arbetet. Regelbundna veckornöten med polis samt handläggare från Barn- och familj (BoP) för överlämning av anmälningar.

23 Regelbundna nattgruppsträffar, var tredje vecka. Fältgruppen har infört en stående mötestid, var tredje vecka, med kommunens ungdomspoliser för främjandet av det goda och viktiga samarbetet avseende kommunens ungdomar. Infonnation till föräldrar om Fältgruppens arbete i samband med högstadieskolornas föräldramöten för åk 7:or. Presentation om Fältgruppens arbete i olika forum, för kommunens alla åk 7:or. Deltagit på Räddningstjänstens temadag för Österslättskolans åk 7:or. Den 27 september -12 har Fältgruppen anordnat en regional F ältarträff där man bland annat diskuterat och delat med sig av erfarenheter om det aktuella fältarbetet i de olika kommunerna. Under detta möte diskuterade vi mycket kring drogfrågor, som vi upplever vara ett gemensamt bekymmer för samtliga kommuner, och hur vi på bästa sätt skall kunna samverka kring att förebygga drogproblematiken. För att kunna bygga vidare på gemensamma ideer och strategier kring det drogförebyggande arbetet, har vi avsatt ett nytt datum för en planeringsdag avseende ett tänkbart kommande samarbete kommuner emellan. Efterfrågan gällande en gemensam drogvaneundersökning uppkom under mötet. Detta ansågs vara högts önskvärt i alla kommuner, för att få en någorlunda fingervisning om hur drogsituationens faktiskt ser ut i de olika kommunerna och för att kunna göra en bättre kartläggning kring de behov som finns. Olofström har, för andra året i rad, genomfört en egen drogvaneundersökning. Representerat Fältgruppen i samverkans/nätverksmöten på skolorna för varje rektorsområde. Fältgruppen har gjort en områdesindelning som resulterade i att Jessica ansvarar för Asarumsområdet, Anna-Karin kommer att vara knuten till Mörrum och Ida kommer att ha hand om centrala Karlshamn. När det gäller Vägga gymnasieskola, så kommer vi alla tre att tillsvidare dela på detta ansvarsområde. Åtgärder/uppsökande Fältgruppen har i september månad, på prov, ändrat sina arbetstider under helgpassen (fre/lö) från Vi tror att det kan vara mer meningsfullt att börja lite tidigare på kvällarna, i alla fall under hösten och vinterhalvåret. I våras påbörjades ett samarbete mellan Fältgrupp en, Mikael W antzin (behandlare inom missbruk i Olofströms kommun), Ungdomspoliserna i Karlshmann samt stiftelsen PUMA, mot narkotika med särskild inriklining mot Cannabis. Vid fyra olika tillfållen mellan april och juni erbjöd vi alla

24 föräldrar i Karlshamns kommun möjligheten att få komma och lyssna på en kvällsföreläsning om Cannabis. Polisen informerade om den aktuella drogsituationen i Karlshamn och Fältgmppen berättade hur man jobbade med det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol och droger i kommunen. Anslutningen var dock inte vad vi hade önskat oss, men de föräldrar som tagit sig dit för att lyssna, var mycket nöjda med kvällens infonnation. Nu arbetar vi vidare med höstens planering avseende det drogförebyggande arbetet som påbörjats. Nästa steg är att kunna erbjuda samma information till alla lärare som arbetar med ungdomar på högstadiet samt gymnasiet. Detta är tänkt att ku1ma genomföras under en storföreläsning på stadsteatern. Något datum är ännu inte satt för detta. Sommaren har varit förhållandevis lugn av nattrapporterna att utläsa. Bortsett från Östersjöfestivalen, då Fältgmppen fick in ett trettiotal förverkanderapporter av alhol på minderåriga samt ett tiotallobade (Lagen om berusade personer) ungdomar under 18 år från p o lisen. Dessa rapporter innebar sedan någon sorts uppföljning frän Fältgruppen. Förhandsbedömningar eller orosamtal Efter skolstarten verkar ungdomarna ha hittat tillbalca till fritidsgårdarna igen. Samtliga av kommunens fritidsgårdar har varit mycket välbesökta under både helger och vardagkvällar. Roligt! Årets nollning: Mycket ungdomar och mycket alkohol förekom under årets nollning trots att Fältgruppen tillsammans med polisen, strax före skolavslutningen, varit ute och informerat om det ansvar som de som anordnar nollningen faktiskt har över de andra eleverna. Fältgruppen fick göra ett antal ingripanden under kvällen samt ringa hem till föräldrar då deras ungdomar varit kraftigt berusade. Uppföljning har genomförts på samtliga ungdomar.

25 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Informationsärenden Socialnämndens beslut att ta informationen med godkännande till protokollet Sammanfattning Vid Socialnämndens sammanträde lämnas information i följande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, oktober 2012 Dnr SocN

26 MISSIV /TJÄNsTEUTLÅTANDE l (l) Omsorgsförvaltningen Handläggare Inger Lilja Socialnämnden Informationsärende Vid Socialnämndens sammanträde 2012-ll-27lämnas information i följ ande ärende: Antal hushåll med försörjningsstöd, oktober 2012 Dnr SocN 2012/78 Socialnämnden föreslås besluta att ta informationen till dagens protokoll Annelie Myrbeck Tf förvaltningschef l / /......'.,..,...,"/ ec:t/ 7/ -; Inger rilja Nämndssekrete e Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

27 Utbetalningar av försörjningsstöd per månad Antal hushåll med försörjningsstöd (samtliga) - Utbetalningar av försörjningsstöd Förs.-/lntrod.gruppen per månad Antal hushåll med försörjningsstöd (16-24 år)- Utbetalningar av fö~~örjningss~öd Förs.-/lntrod.gruppen per månad Anm:.,. ' ' Till och med januari 2011 har "Antal hushå/ år" angett det totala ant~l!3t hushåll där en eller flera medlemmar är år; Från och med februari anges antalet hushåll där registerledaren är åt, ;. :1 Från och med augusti 2012 redovisas utbetalat belopp (lven för samt!ig~l:h ~.S~å/1, enli9i!eo:s ~nskemål.,,.,, J,., l,,, ',, ' ' 'l '. ~ ' ' ' ' ' '': )l ' ' ;' :.. :,-:1:, ' :.. ; ' : :!l i:.;,, ' 1: ' l! t'' l '1' 1'1',, ; i ' '

28 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verl,samhet att ta rapporterna till protokollet Sammanfattning Socialnämnden delges följande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Länsstyrelsen i Blekinge Län, Slutbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Dnr SocN Karlshamns kommun, Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet Dnr SocN

29 MISSIV l TJÄNSTEUTLÅTANDE l (l) Socialnämnden Omsorgsf<irvaltningen Handläggare Inger Lilja Meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verlisamhet Socialnämnden delges foljande meddelanden, rapporter och beslut som rör nämndens verksamhet: Länsstyrelsen i Blekinge Län, slutbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Karlshamns kommun, Arvodesgruppen l Höjning av kommunbasbeloppet Socialnämnden föreslås besluta att ta rapportema till protol(ml!<:jt / Annelie Myrbeck Tf forvaltningschef '7" r r..., / '...,~-/~ ""\.d._x c}"'- Ingllf Lilja "--.. / Nämndssekreterare l ' Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

30 KARLSHAMNS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Dnr: l (l) LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE LÄN Diarienr. 20J [)jl'f'i~ooel~kll. 1-(t-{(t, ' o 7- -f Q.. Länsstyrelsen ekonomiavdelning slututbetalning av utvecklingsmedel "Kontrakt för livet" Den 14 december 2007 tog länsstyrelsen i Blekinge beslut om att bevilja Karlshamns kommun utvecklingsmedel till projektet "Bättre samverkan". Den 22 oktober 2012 inkom slutrapporteringen för verksamheten. Den ekonomiska redovisningen ger att verksambeten har upparbetat kostnader på l kronor varav ansökta medel från Länsstyrelsen uppgår till kronor. slututbetalning ger med kronor till Karlshamns kommun under namnet "Bättre samverkan" med referens Cecilia Sotti. Medlen betalas ut till pg från konto , verksamhetskod 704. (.. :"'-". b&""':'>~'--/b_(j)jo_./ 0-'"' Lars Olsson Chef Samhällsutveckling Kopia till Akten Cecilia Sotti Postadress SE KARLSKRONA Besöksadress skeppsbrokajen 4 Telefon/Telefax E-pos!lwebbplats: Org.nr

31 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 2 (3) Arvodesgruppen l 2012/144 Höjning av kommunbasbeloppet Arvodesgruppen beslutar att fastställanytt kommunbasbelopp till cronor från och med Sammanfattning Arvodesgruppen ska en gång per år fastställa nytt kommunbasbelopp gnmdat på den genomsnittliga löneutvecklingen i kommunen, som2012 uppgår till 3,3 %. Protokollet ska skickas till kommunfullmäktige kommunstyrelsen nämnderna stadsvapnet i Karlshamn AB Karlshamns hamn AB Karlshamn Energi AB Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsfastigheter AB Västblekinge Milj ö AB Räddningstjänsten Västra Blekinge Miljöförbundet Blekinge Väst Kommunsamverkan Cura Individutveckling ekonomichefen personalchefen löneavdelningen 2llf

32 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (3) Arvodesgruppen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED ARVODESGRUPPEN , klockan Rådhuset Närvarande ledamöter: Övriga: Utsedda att justera: Behandlade ärenden: Ketmeth Hake (S), ordf Ethel Duvskog (S) Tyrone Svärdh (FP) Elisabeth Dahl (M) Thomas Andersson, personalchef J ens Odevall, administrativ chef, 2 Ketmeth Hake och Tyrone Svärdh l -2 Justeringsledamöter Kenneth Hake er-:= sekreterare :~L-e~'=;---. Thomas Andersson

33 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Il 331 Anmälan av delegationsbeslut Socialnämndens beslut att ta anmälningen till protokollet Sammanfattning Förvaltningschefens beslut avseende förordnande av ställföreträdande förvaltningschef under förvaltningschefens frånvaro/semester redovisas.

34 Omsorgsförvaltningen Förvaltningschefens beslut att under min frånvaro/semester förordnas följande person som ställföreträdare för mig såsom t f förvaltningschef Ersättare: Arbete: Mobil: Bostad: Doris Zetterqvist att mina befogenheter, som t f förvaltningschef, övergår till ställföreträdaren under motsvarande period. OMSORGSFÖRV AL TNINGEN _.,/.,;~/~ {:}vvrz~~\~./7(~1/;,~.~~ Annelie Myrbeck 7 T f Förvaltningschef Delges Ordföranden i socialnämnden Ordföranden i omsorgsnämnden Kommundirektören Polismyndigheten i Blekinge Räddningstjänsten Västra Blekinge SOS-Alann Växjö Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax E-post: Internet:

35 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Upphandling av mobila bostadssprinklers Socialnämndens beslut att bemyndiga förvaltningschefen att underteckna avtal med den leverantör som i upphandlingen blir utsedd Sammanfattning Karlshamns kommun har genomfört en upphandling som ska resultera i ett avtal gällande leverens samt årlig service av mobila bostadssprinklers. Eftersom beloppet förväntas överstiga l O prisbasbelopp måste ärendet, enligt gällande delegationsordning, underställas socialnämnden för beslut. \ J \ \\ ( P J3 fi Il ' d. d! \ ' ' b 1 aragra :~ ör~/aras omgaen e JUstera... \~/ \,.!,J.{' ) ~.. >{\ Jl \: : c::- "'...-v / e.. ' -~;.._- ~, G --..._ \1 "JV\)-J Jan-Åke Berg Britt-Marie Wallin Ordförande i socialnämnden Justeringsledamot

36 KARLSHAMNS KOMMUN Socialnämnden PROTOKOLL SocN Extern utredning om situationen på Individ- och Familjeomsorgen, Moderata Samlingspartiet Socialnämndens beslut att med hänvisning till SocN avsluta ärendet Sammanfattning Moderata Samlingspartiet föreslår i skrivelse daterad den 27 november 2012 att en extern utredning om situationen på Individ- och familjeomsorgen genomfors.. Förvaltningschefen lämnar information om situationen på Individ- och familjeomsorgen under 325/12 varvid socialnämnden beslöt att ta informationen med godkännande till protokollet.

37 y~j-.; n1odcra1crna Karlshamn den 27 november 2012 Till: Socialnämnden Extern utredning om situationen på Individ- och familjeomsorgen. Med stöd av Kommunallagens 41<ap 17om initiativrätt för nämndsledamöter. Efter flera dagars skriverier i tidningen om att personal uppfattar missförhållanden inom socialtjänsten, såväl inom ledning och styrning som inom verksamheten önskar moderaterna att en utomstående utredning av situationen genomförs. Detta parallellt med den interna utredning som Omsorgschefen redan initierat. Internutredningar i denna dignitet tenderar att bli misstrodda av lojalitetsskäl av de inblandade. Detta då utredarna sitter i samma korridor som ledningen och verksamheten som utreds har samma huvudman. Moderaterna påstår givetvis inte att en internutredning inte skulle hålla måttet, utan endast att det finns en uppenbar risk att verksamheten och brukarna kan komma att tveka över resultatet. Moderaterna yrkar ATI socialnämnden beslutar att anlita extern utredning gällande situationen på individ- och familjeomsorgen (IFO)

38 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 25 Socialnämnden Rapporter från kontaktpolitikerna Socialnämndens beslnt att ta anmälningen till protokollet Anitha Fredriksson (MP) och Britt-Marie Wallin (FP) rapporterar från träff med Fält gruppen. Ulla Birgersson (M) och Ulla Olofsson (M) rapporterar från besök å Lysmaskens HVB för ensamkommande flyktingbarn. Anitha Fredriksson (MP) rapporterar från studiebesök i Ronneby med samverkansgruppen Våld i nära relationer.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 24 349 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.40 16.25, ajournering 15.30-15.40 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 18 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 280 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.55-14.35 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 03 14 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 16.35 ajournering 13.55-15.45 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 Socialnämnden 2012-04-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 12 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 (ajournering kl 14.30-14.50)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15. 75 (99) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.45 15.45 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Ledamöter

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 31 452 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 13.15 15.40 ajournering 13.35-14.30 Deltagande (markerade med x, i

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 06 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 15.35 17.00 Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 8 147 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 14:20. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 27 403 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 09.35 11.45 ajournering 09.45 10.00 Deltagande (markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 4 59 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30 15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Ordfårande Justerin ledamot sekreterare

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN. Ordfårande Justerin ledamot sekreterare i~~ KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 183 Omsorgsnämnden 2014-11-24 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-14:10 Deltagande (markerade med

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 16.00 Leif Andersson (S) Roger Persson (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76

Wivan Henricson, Vårdförbundet Marianne Höjman, Kommunal Anneli Rosenberg, SSR, 67-76 LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD 67-80 Tid: 2003-08-26 kl. 14:00 16:50 Plats: Primärvårdsförvaltningens kansli, Torsgatan 1 Närvarande: Ledamöter Stefan Bengtsson, ordf. (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 49/2015 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2015-10-08 Klockan: 14:00 16:45 Plats: Ringgatan 32, Dojan 3 tr Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Lindha Wetterberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) J Håkan Andersson (C) Sida 1/9 Plats och tid Lokal Strået, kl. 14.15 15.25 (ajournering kl. 14.15 14.30) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 23 maj 2013, kl 09.15-11.00 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 13 december 2012, kl 11.00 11.50 Plats: Närvarande: Ledamöter: Huvudkontoret,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö kl. 08:30-13:45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida (18)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida (18) 2015-01-29 1(18) Plats och tid KS-salen kl. 09:00-16:40 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Jeri

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Ändringar i riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-07-28 SN-2014/3215.111 1 (1) HANDLÄGGARE William-Olsson, Gabriel 08-535 316 70 Gabriel.William-Olsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i riktlinje

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Miljö- och hälsorådet (12) Nr 2 Miljö- och hälsorådet 2005-06-13 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 13 juni 2005, klockan 13.00 16.30 ande Robert Svensson (c) Kerstin Nordström (s) Gösta Olsson (s) Stig Andersson

Läs mer

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden)

Gun-Britt Johansson. Ingrid Dahlberg, Ns Marina Antfolk-Samuelsson, s, tjg ers. Margareta Åkerlund. 120-141 (129-141 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(23) Tid: Kl 8:30-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S)

PROTOKOLL AME Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstegörande ersättare AME 13.30 15.00 Christer Landin (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Anders Månsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm.

Christina Hofvander. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm. Socialnämnden 2008-09-23 1 (11) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-15.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer