Bokslutskommuniké 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2012"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013

2 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg har under 2012 tagit emot fler patienter jämfört med Trots det ökade trycket och det ökade behovet av vård, har landstinget kunnat genomföra en god vård och även behållit en god tillgänglighet. Den ökade efterfrågan har bland annat inneburit ökade bemanningskostnader och ökade kostnader för den köpta högspecialiserade vården. Detta är en bidragande orsak till att Landstinget Kronobergs resultat för 2012 slutar på minus 53 miljoner kronor. negativa resultat på minus 88 miljoner kronor måste regleras inom de närmaste följande tre åren. Landstingsfullmäktiges fastställda finansiella mål för en god ekonomisk hushållning är 0,1 procent, men utfallet blev minus 2,0 procent. Försämrat ekonomiskt resultat Landstingsfullmäktiges budgeterade resultat för 2012 är 5 miljoner kronor. År 2012 redovisas ett resultat på minus 53 miljoner kronor. För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning, måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i sin tur behöver vara kopplat till hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens övergripande mål. I resultatet ingår engångsintäkter på 94 miljoner kronor. Det innebär att den ordinarie verksamheten istället har ett resultat på minus 147 miljoner kronor. Engångsintäkterna avser återbetalning av tidigare AFA-premier på 63 miljoner kronor och 31 miljoner kronor i realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. Balanskravet och god ekonomisk hushållning uppfylls inte Justerat resultat enligt balanskravet uppgår för 2012 till minus 88 miljoner kronor. I det justerade resultatet är årets effekt av realisationsvinster och återföring av tidigare års nedskrivning av pensionsförvaltningen borttagen. År 2011 kunde tidigare års negativa ackumulerade resultat fullt återställas. I och med 2012 års negativa justerade resultat finns nu ett återställandekrav. Det innebär att årets Vårdens resultat visar på en förbättring inom ett flertal områden. För perspektivet säker hälso- och sjukvård har alla områden som mäts förbättrats. Landstinget Kronoberg har ökat produktionen och generellt förbättrat tillgängligheten. Väntetider till fördjupad utredning inom barn och ungdomspsykiatrin är dock ett förbättringsområde. En sammanvägning av måluppfyllelsen för verksamhetsmål för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att Landstinget Kronoberg inte uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning för Finansiella målet är justerat resultatet enligt balanskravet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. 1(5)

3 Åtgärder för en ekonomi i balans Den redovisade ekonomiska resultatutvecklingen under 2012, kräver omfattande åtgärder för att anpassa kostnaderna till de ekonomiska förutsättningar som budget 2013 innebär. Respektive centrum har planerat omfattande kostnadssänkningar i sina verksamhetsplaner för 2013, gällande bland annat bemanning och köpt vård. Under hösten har dock resultatet försämrats ytterligare. Med anledning av detta beslutade landstingsstyrelsen i november 2, att fastställa föreslagen handlingsplan för en ekonomi i balans och ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra handlingsplanen. Åtgärderna i handlingsplanen ska leda till lägre kostnader för bland annat bemanningsföretag, personalkostnader och en effektivare upphandling av varor och tjänster. Handlingsplanen kommer också att medföra en tydligare styrning och stram hushållning av tillgängliga resurser. Totalt sett krävs åtgärder motsvarande drygt 220 miljoner kronor för att kunna genomföra prioriterade satsningar och uppnå budgeterat resultat för 2013 på 20 miljoner kronor. Bra tillgänglighet och hög produktion Landstinget Kronoberg har under 2012 tagit emot fler patienter jämfört med Det innebär att vården tagit emot fler samtal och fler besök, att antalet operationer, labbprover, röntgenundersökningar ökat, samt att man haft en ökad beläggning på rättspsykiatrin under Landstinget Kronoberg har trots det ökade trycket och ökade behovet av vård kunnat genomföra en god vård och även behållit en god tillgänglighet. Tillgängligheten till primärvården inom Landstinget Kronoberg är fortfarande bland rikets högsta. Patienterna i Kronoberg är i mycket hög grad nöjda med bemötande, information och delaktighet vid besök i vården. Landstinget Kronoberg står sig mycket väl i jämförelse med övriga Sverige när det gäller högt 2 Landstingsstyrelsens sammanträde , 213, beslut att fastställa föreslagen handlingsplan för en ekonomi i balans. förtroende för, och tillgång till sjukvård samt goda patienterfarenheter. I Öppna jämförelse 2012, är Kronoberg på andra plats efter Halland när det gäller indexerad total tillgänglighet. När det gäller befolkningens förtroende för sjukvården och goda patienterfarenheter, är Kronoberg på tredje plats. I en indexbaserad landstingsjämförelse av samtliga indikatorområden, kommer Kronoberg på en tredje plats efter Kalmar och Halland i Öppna jämförelser Landstinget Kronobergs strukturjusterade kostnad per invånare ligger under rikets snitt. Landstinget Kronoberg placerar sig på första plats av de 17 landsting som redovisar förbättrade värden avseende de medicinska kvalitetsindikatorerna. Viktiga händelser Strukturöversyn Landstinget har påbörjat genomförandet av en övergripande strukturöversyn för landstingets samlade somatiska sjukvård. Syftet är att se hur landstinget på bästa möjliga sätt kan ge kronobergarna en god och säker vård även i framtiden, med den kapacitet och de resurser som finns. Strukturöversynen sker som en del i den strategiska utvecklingsplanen. Satsning på barn och ungdomar Landstinget har öppnat två nya enheter i syfte att främja barns och ungdomars psykiska hälsa. NU-enheten arbetar med barn och ungdomar med neuropsykiatriska problem. Barn- och ungdomshälsan hjälper barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. Samtidigt startades ett omfattande arbete med att främja barnens rättigheter, i enighet med barnkonventionen. Robotkirurgi Landstinget har arbetat med att införa robotassisterad kirurgi vid prostatacancer, som en del i cancerplanen. Metoden är skonsam vid vissa typer av kirurgiska ingrepp. Patienterna blöder mindre, får färre komplikationer och behöver kortare vårdtider. Bra betyg i nationella patientenkäten Patientenkäten som genomfördes i samtliga landsting och regioner under våren 2012 visade att Landstinget Kronoberg har den bästa 2(5)

4 somatiska heldygnsvården och Sveriges bästa sjukhusmat. Vård- och omsorgscollege Kronoberg Kronoberg blev regionalt certifierade för Vårdoch omsorgscollege, ett omfattande samarbete mellan utbildning och arbetliv med syfte att höja kvaliteten på, och öka attraktionskraften för, utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Ny sydsvensk region En ny sydsvensk region planeras mellan landstingen och regionförbunden Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Region Skåne inför För att förbereda, detta bildades 2012 en ideell förening mellan parterna. Det finns även ett förslag om att bilda en regionkommun, Region Kronoberg, som ett första steg mot en kommande regionförstoring. Sveriges största medborgarpanel Landstinget Kronobergs medborgapanel har över 700 deltagare, vilket gör den till den största bland Sveriges landsting, enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Medborgarpanelen fick under hösten 2012 nästan 240 nya deltagare, tack vare att politikerna varit än mer synliga där medborgarna befinner sig. Utmärkelser Landstinget Kronoberg har tagit emot flera utmärkelser under 2012: Klimatkommission Kronobergs framstegsstämpel för ansvarstagande vid klimatpåverkan. Kulturparken Småland i Växjö utnämndes till Årets museum Ambulansens arbete med att införa journalsystemet i bilarna vann Cambio Cosmic Award Arbetet Tänk Sepsis Tid är liv vann Årets Guldkorn på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Kost och restauranger vann Kost & Närings utmärkelse God Förebild för arbetet med landstingets sjukhusmat. Högre skatteintäkter men lägre statsbidrag läkemedel än planerat Landstinget Kronobergs finansiering (inklusive finansnetto) uppgår 2012 totalt till miljoner kronor. Det är en ökning med 98 miljoner kronor jämfört med 2011 (exklusive effekt diskonteringsränta pensioner). Finansiering (miljoner kronor) 2012 Avvik För- Utfall Budget else Utfall ändring Skatteintäkter och avräkning Generella statsbidrag: *utjämningssystemet *läkemedelsförmånen *övriga generella statsbidrag S:a skatteintäkter o generella stb Finansiella intäkter och kostn: *pensionsförvaltning *diskonteringsränta pensioner *finansiell kostnad pensioner *övrigt finansnetto Summa totalt Exklusive diskonteringsränta Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkterna har ökat med 94 miljoner kronor. Samtidigt har statsbidraget för läkemedelsförmånen minskat med 28 miljoner kronor. Bidraget storlek utgår ifrån landstingens totala läkemedelskostnad inom förmånen. Kostnaden har 2012 blivit betydligt lägre, framförallt som en följd av patentutgångar på läkemedel inom förmånen. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar därmed totalt med 86 miljoner kronor jämfört med 2011, vilket motsvarar 2,0 procent. Sedan 2009 är Landstinget Kronobergs skattesats 10,65 kronor. Sektorns genomsnitt är 11,07 kr för år Högre avkastning pensionsförvaltningen Pensionsförvaltningens resultat är drygt 19 miljoner kronor bättre än Det beror dels på 12 miljoner kronor i högre avkastning och dels på 7 miljoner kronor i resultatförändring avseende återföring av 2011 års nedskrivning. Övrigt finansnetto Övriga finansiella intäkter och kostnader består framförallt av ränta på årets pensionskostnad med 39 miljoner kronor. Denna kostnad ökar i takt med att pensionskostnaden ökar är ökningen 15 miljoner kronor 3(5)

5 jämfört med Övrigt finansnetto avser ränteintäkter med 19 miljoner kronor, och räntekostnad för revers LÖF 3 med 3 miljoner kronor. Kraftig ökning av nettokostnaderna Verksamhetens nettokostnad uppgår 2012 till 4364 miljoner, vilket är en ökning med 220 miljoner kronor jämfört med I nettokostnaderna ingår engångsintäkterna med 94 miljoner kronor. Sett till verksamhetens ordinarie drift, exklusive engångsintäkterna, blir ökningen istället 314 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 7,6 procent. Ökningstakten för nettokostnaden är därmed betydligt högre än den för skatteintäkter och generella statsbidrag som uppgår till 2,0 procent ökade nettokostnadsutvecklingen, efter att under haft en minskning. har ökat med 207 miljoner kronor. Det motsvarar nästan två tredjedelar av totala nettokostnadsökningen 2012 jämfört med Av bemanningskostnadernas ökning är 35 miljoner kronor hänförbart till kömiljarden. Personalkostnaderna (exklusive pensioner) har ökat med 134 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,6 procent. Av ökningen motsvarar 3,0 procent löneökning och 2,6 procent kostnaden för arbetade timmar (volym). En stor del av ökningen 2012 beror på en ökad produktion var den ökade volymen 1,1 procent och löneökningen 3,7 procent. Kostnaden för hyrpersonal (bemanningsföretag) har ökat med 25 miljoner kronor och uppgår 2012 till 74 miljoner kronor. Pensionskostnaderna har ökat med 48 miljoner kronor jämfört med 2011 och uppgår därmed till 369 miljoner kronor år Läkemedel Läkemedel inklusive förskrivna förbrukningsartiklar, speciallivsmedel och vacciner har 2012 en kostnad på totalt 544 miljoner kronor. Det är en nettominskning med 23 miljoner kronor jämfört med Prisuppräkningar, nya satsningar, kraftigt ökade kostnader för bemanning och köpt högspecialiserad vård samt lägre ersättning för kömiljarden ger tillsammans den ökade nettokostnaden. En betydande minskning av nettokostnaderna måste till för att möta förväntad utveckling av intäkterna framöver. Planerade åtgärder 2013 (se avsnitt Åtgärder för en ekonomi i balans ) ska leda till att nettokostnaderna ska sänkas nästan 5 procent. Bemanningskostnader De totala bemanningskostnaderna uppgår 2012 till miljoner kronor. Personalkostnaderna tillsammans med kostnaden för hyrpersonal Läkemedelsförmånen har minskade kostnader som till stor del beror på patentutgångar, varav allmänläkemedel har minskat med 23 miljoner kronor och klinikläkemedel med 10 miljoner kronor. Kostnaden för övriga läkemedel har däremot ökat med 10 miljoner kronor. Rekvisitionsläkemedlen har ökat främst beroende på introduktion av nya cancerläkemedel samt ökad användning av biologiska läkemedel mot reumatism och multipel skleros (MS). Köpt vård Kostnaden för köpt utomlänsvård uppgår för 2012 till 409 miljoner kronor. Det är en ökning med 66 miljoner kronor jämfört med Kostnaderna, och även ökningen 2012, avser framför allt högspecialiserad vård som köps från lasaretten i Lund, Malmö och Karlskrona. Den köpta vården inkluderar även utökade köp för att klara vård- och behandlingsgarantin. 3 LÖF = Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. 4(5)

6 Förbättrad likviditet Den genomsnittliga likviditeten (kortsiktig betalningsförmåga) 2012 uppgår till 695 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2011 är 590 miljoner kronor. Investeringarna ökar Investeringsutgifterna för 2012 uppgår till 247 miljoner kronor. Det är en ökning med 66 miljoner kronor jämfört med Investeringsnivån 2012 är dock drygt 100 miljoner kronor lägre än planerat. RESULTATRÄKNING (miljoner kr) Utfall Budget Utfall Preliminär! Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader varav ripsränta pensionskostnad varav resultat pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT Engångsposter* ÅRETS RESULTAT exklusive engångsposter* *Engångsposterna avser 2012 återbetalning AFA-premier och realisationsvinster vid försäljning fastigheter samt 2011 effekt sänkt diskonteringsränta pensioner. BALANSRÄKNING (miljoner kr) 31-dec 31-dec Preliminär! Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR De största investeringarna under året är: ombyggnad av rättspsykiatriska regionkliniken, utbyggnad av strålbehandlingen på centrallasarettet i Växjö, rehabiliteringsbassäng på Sigfridsområdet i Växjö, ny- och ombyggnad av vårdcentralen i Markaryd, kirurgirobot, uppdatering MR-kamera. Eget kapital ingående värde Årets resultat Summa eget kapital Avsatt till pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER A N SVA R SF ÖR B IN D ELSER Pensionsskuld inkl löneskatt AB Transitio Smaland Airport AB Kulturparken Småland AB 8 8 Växjö den 28 januari 2013 Börje Lindqvist Landstingsdirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör 5(5)