Kommunala Handikapprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet 2003-06-11"

Transkript

1 Kommunala Handikapprådet Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Bo Johansson (s) frånv Jonni Karlberg (s) Monia Svensson (c) tjg ersättare Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Gösta Håkansson (SEF) Anne-Christine Andersson (RBU) Arne Persson (Reumatikerföreningen) Bertil Henningsson (HLS) Anders Lund (DHR) ersättare Maj-Britt Andersson(KHSO) ersättare Övriga deltagare Sven Karlén Göran Carlsson Handikappkonsulent (vik.) Utredningssekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Miriam Mattsson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Göran Carlsson Bo Johansson Justerande: Miriam Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Ronneby Kommunala Handikappråd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Omsorgskontoret Underskrift Göran Carlsson

2 19 Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen till sammanträdet. Till justeringsman utses Miriam Mattsson. 20 Arbetsgrupp för upprättande av kommunal handlingsplan. Omsorgsnämnden har gjort framställan till kommunstyrelsen om att få tillsätta en arbetsgrupp till att upprätta en kommunal handlingsplan för handikappolitiken. Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställan och har tillsatt en styrgrupp. Nu ska handikapporganisationerna välja representanter till arbetsgruppen. Från handikapporganisationerna föreligger följande val av representanter; Karin Johansson (DHR), Miriam Mattsson (SRF) och Eskil Hedberg (Astmatiker-föreningen och HSO). Handikapprådet beslutar att till protokollet notera valet av representanter från handikapporganisationerna till arbetsgrupp för upprättande av en kommunal handlingsplan. 21 Förslag angående planering för webbaserad handikappguide. Handikappkonsulent Sven Karlén omtalar att det skulle underlätta för kommuninnevånare, turister med flera att ha tillgång till en webbaserad handikappguide. En fördel är att man då kan få ut aktuell information. Kommunens informationschef Sölve Landén har tagit på sig att arbeta med en sådan guide. Sven Karlén visar en karta över Ronneby centrum och lämnar förslag på vilka delar av staden som bör finnas med i guiden. Han har talat med Eskil Hedberg från Astmatiker -föreningen som har varit med vid en tidigare inventering. Föreslår medhjälpare från tre ytterligare organisationer, SRF, HRF och DHR. En förhoppning finns om att guiden ska bli klar till den 15 juli innevarande år. För att få fram underlag till guiden avser man att gå runt i det fastställda området och kontrollera tillgängligheten. Diskussion vidtog om vilka områden och vilka symboler som bör vara med för att få en så bra guide som möjligt. Bo Johansson inflikar att tanken nu är att snabbt få fram en guide för turister. Inventeringen ska vara klar inom en månad. Mer omfattande åtgärder för att göra kommunen tillgänglig tas upp i kommunala handlingsplanen. Då krävs samråd med fastighetsägare och butiksägare.

3 Maj-Britt Andersson undrar om man inte kan be affärsidkarna själva sätta ut skylt om vilken tillgänglighet som finns. Bo Johansson: F d handikappkonsulent Ann-Helen Nilsson har varit i kontakt med Cityföreningen härom, men har inte fått något gehör. Sven Karlén nämner att symboler kan förbättras i efterhand. Från webben kan man ta fram material i större format. Från handikapporganisationerna väljs följande representanter till att ingå i arbetsgrupp för framtagande av en webbaserad handikappguide: Anders Lund (DHR), Göte Linder (SRF), Arne Persson (HRF) jämte Eskil Hedberg(Astmatikerföreningen). Handikapprådet beslutar att notera information jämte val av representanter till arbetsgrupp för framtagande av en webbaserad handikappguide till protokollet. 22 Lättläst. Information. Sven Karlén omtalar att möte har hållits i lättlästgruppen. Det har emellertid inte hänt särskilt mycket att informera om. Leif Olsson påtalar att det är viktigt att detta arbete inte stannar av utan att man fortsätter att driva på för mer lättläst information. Handikapprådet beslutar att notera denna information till protokollet. 23 Feriearbete för unga handikappade Sven Karlén berättar att 11 unga handikappade, födda , har sökt feriearbete under sommaren. Samtliga är placerade och flera av dem har möjlighet att få fortsatt arbete. I de flesta fall önskar de arbete inom kommunal verksamhet. Det är svårt att placera unga handikappade i privat näringsverksamhet trots att det innebär gratis arbetskraft. Klädesaffärer får förfrågningar i många fall. De beställer normalt inga varor under sommaren och har därför inget större behov av hjälp då. Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet.

4 24 Projekt Kollektivtrafik för alla i Blekinge. En summering av vad som ägt rum i projektet sedan starten och till dess formella avslutande redovisas, dels i minnesanteckningar från möte med referensgruppen (17 personer närvarande) och dels kortfattat i punktform med ytterligare uppgifter om vad som kommer att hända Under projektperioden har statliga medel tillförts BlekingeTrafiken. Projektet, Kollektivtrafik för alla i Blekinge, kommer att fortsätta utan statliga medel. Leif Olsson påpekar ett par faktiska fel i minnesanteckningarna. Han deltog i referensgruppen som representant för HSO, ej DHR. Den första meningen på tionde raden på sidan 2 ska ha följande lydelse. Leif Olsson ansåg att 15 minuters försening inte ska anses acceptabelt. Avser fordons ankomst till person som beställt resa med färdtjänsten. Arne Persson och Bertil Henningsson undrar över hur man kommit fram till de höga positiva procenttalen vid kvalitetsmätningen som genomfördes i november 2002 vad gäller Närtrafiken. Mycket fungerar dock bra för närvarande. Leif Olsson: Man har hänvisat till tåg som ska vara bra. Perrongerna är dock inte anpassade till tåguppfart. Tågmästare eller konduktör är inte behjälplig. Tillförsel av ramp synes ingen vilja ta ansvar för. Jonni Karlberg: Perrong ska bli anpassad till elektrifierade tåg. Leif Olsson: Regelverket har dock tagits upp och förbättringar är på gång. Vissa åtgärder har inte blivit som man tänkt sig. Det är inte bra att byta chaufför från en dag till en annan. Bo Johansson: GPS har gjort nytta, det är nu betydligt lättare för chaufförerna att hitta till rätt adress. Handikapprådet beslutar att notera redovisningen av projektet till protokollet. 25 Det kommunalekonomiska läget. Ordförande Bo Johansson informerar om budgetläget Möte har hållits härom med budgetberedningen. De flesta stora nämnderna har problem med att hålla sin budget. Omsorgsnämnden får underskott även i år. I det statliga skatteutjämningssystemet riskerar Ronneby tappa 11 mkr år Omsorgsnämnden har äskat c:a 6 mkr ytterligare för budget Beräknat underskott för 2003 beror till stor del på ökad vårdtyngd och utökning av personliga assistenter. Totalt är då behovet på c:a 10 mkr inför 2004.

5 Omsorgsnämnden har uppdragit åt dess arbetsutskott att se över budgetproblemet. Lagar och regler måste dock följas. Detta arbete kommer att fullföljas under hösten. Kostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. Leif Olsson: Ett statligt utredningsförslag finns om ett s.k. utjämningsbidrag vad gäller LSS för att underlätta för kommunerna att ställa upp på det som erfordras enligt lagstiftning. Enhetschefer får idag ofta svar att de får ta pengar från tilldelad budget. LSS-lagen är dock tydlig. Medel måste finnas, annars kan det bli tråkigheter. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Föräldrar har per telefon uttryckt oro för vad de ska göra med sina barn över sommaren. Bo Johansson: Korttidsboende försöker man lösa genom utökad verksamhet. Kommunförbundet vill att staten ska ta över handläggningen enligt LSS, vilket sannolikt inte blir aktuellt. Bengt Wihlstrand: För närvarande har vi också inflyttningsunderskott (p.g.a. viss utflyttning) till kommunen, vilket är ett bekymmer. Skattehöjning med 50 öre märks inte. Behov och krav ökar. Det är viktigt att få personer att flytta hit. Monia Svensson: I vilken utsträckning används bemanningsföretag? Bo Johansson: Anlitas för sjuksköterskorna. Det är inte så dyrt, men är ohållbart i längden. Det är stor brist på sjuksköterskor. Leif Olsson: Inom handikapporganisationerna jobbar man med LSS-frågan. Revisorer har utrett den mycket höga sjukfrånvaron som medför stora kostnader. Lyfthjälpmedel ska finnas där det behövs, annars blir följden förstörda ryggar. Duktiga enhetschefer slutar inskolning av ersättare tar lång tid. Det är sorgligt att se duktiga personer gå i väggen. Miriam Mattsson: Angående sparmålet; det är viktigt att spara varsamt ge hjälp till självhjälp. Bo Johansson: Viktiga ställningstaganden måste göras. Idéer behövs. Man får både bromsa och gasa. Leif Olsson: Det finns egentligen inget utrymme att spara. Istället behövs mer utrymme skapas. Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet. 26 Omsorgsnämndens inriktnings- och verksamhetsmål Omsorgsnämnden har i 70, , antagit föreliggande förslag till inriktnings- och verksamhetsmål , vilket har sänts ut till samtliga ledamöter i KHR. Tanken bakom utskicket var att alla ska ha möjlighet att ta del av målen, meddelar Bo Johansson.

6 Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet. 27 Inkomna skrivelser, rapporter mm. a) Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) i samarbete med Stockholms stad och Fitness & Sports Education; inbjudan till konferens i ämnet Tillgänglighet till idrott för funktionshindrade, den oktober på Clarion Hotel i Stockholm. b) DHR Blekinge Läns Distrikt, Karlskrona; uttalande som antagits på årsmöte Två frågor har väckts under 2002 som berör funktionshindrade. Vad gäller punkten a) ska Sven Karlén ta reda på om någon från fritidskontoret har varit med i något idrottsprojekt och som därmed kan ha något att presentera på konferensen. Handikapprådet beslutar att notera informationen om skrivelserna till protokollet. 28 Rapporter från ritningsgranskarna. Bengt Wihlstrand redovisar nya objekt som granskats jämte hans och Gösta Håkanssons yttranden över vart och ett av dem enligt följande. - Rondell vid Karlshamnsvägen/Stadshuset/Maxi. Undertecknade har efter diskussion med Magnus Graad och Arne Berg inga erinringar mot redovisat förslag enligt ritning /Conny Nilsson. - Ronneby 25:35 (RON) - Om- och tillbyggnad av bowlinghall. Planlösningen godkänns enligt ritning A00:01, daterad Hjortsberga 4:73 Nybyggnad av miljöstation, - Johannishus 1:2 Nybyggnad av miljöstation, - Ronneby 24:14 Nybyggnad av miljöstation. Skall utföras handikapptillgängliga. - Fastigheten Björnen 6 Tillbyggnad av vårdcentral. Samtliga entréer förses med dörrautomatik. I övrigt tillstyrks ritningsförslag: , av den 22/4-03.

7 Handikapprådet beslutar att notera ritningsgranskarnas yttranden till protokollet. 29 Rapport från Prova-på-dagen den 14 maj. Även vid årets inspirations- och prova-på-dag i Brunnsparken, Ronneby erbjöds ett antal hjälpmedel mm, som lockade folk dit. Bengt Wihlstrand: Flera olika slags fordon fanns som man kunde prova. Hjälpmedlen utvecklas hela tiden. Att ganska mycket folk var där tyder på intresse även från icke handikappade personer. Sven Karlén: Mycket tekniska lösningar visades. Det fanns även de som ville visa att de fanns till för olika lösningar. Gokart-racing kunde bl.a. provas. Det finns många olika sätt för handikappade att bli bilburna. Leif Olsson: För att få en bil anpassad kan man vända sig till olika leverantörer. Cyklar för fritid mm, olika modeller av rullstolar; mycket var samlat denna dag för presentation. Det var också ett tillfälle för föreningar att marknadsföra sig. Miriam Mattsson: Denna dag har blivit en tradition och är ett bra tillfälle för leverantörer och föreningar att utbyta erfarenheter. Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet. 30 Frågor som aktualiserats av handikappföreningarna. Sven Karlén redogör för en skrivelse från SRF (Erling Lorentzon) som handlar om trafikmiljön på Kungsgatan i Ronneby. SRF menar att trafiksituationen för synskadade och andra med funktionshinder har blivit närmast kaotisk på Kungsgatan. Anledningen härtill är att de traditionella övergångsställena ersatts med s.k. passager. SRF har vid flera tillfällen påtalat betydelsen av att pållarna förses med reflexer och/eller kontrastfärg. Mycket få bilister och cyklister tar hänsyn till människor med funktionshinder under nuvarande förhållanden. SRF föreslår att man återskapar övergångsställen vid nedfarten till Matex samt vid korsningen Kungsgatan-Rosengatan, vilka bör förses med ljud och ljussignaler (innan någon allvarlig olycka sker). SRF efterlyser samtidigt att man snarast tillsätter tjänsten som trafikingenjör, som varit vakant sedan halvårsskiftet /Denna tjänst erhöll Magnus Graad i början av året. Han har titeln trafik- mark- och exploateringsingenjör/. 30 forts.

8 Sven Karlén har varit i kontakt med tekniska nämnden. Pållarna är huggna på ett sätt så att de ska synas bättre än vanliga stolpar. Passagerna, varav en ersatt en tidigare bula, hindrar dock inte fortkörning. Hastighetsbegränsning, 30 km, gäller för nästan hela Kungsgatan. Monia Svensson meddelar att SRF hade en representant med när pållarna utformades. Längs Kungsgatan gjordes vita streck för synskadade. Monia håller med om att passagerna inte är så bra, då man måste ha ögonkontakt med trafiken. Åtminstone ett par platser med ljussignaler bör finnas. Miriam Mattsson instämmer i att en representant från SRF blev utsedd när Kungsgatan skulle påbörjas. Denne kallades dock in först när stenar lagts. Miriam berättar en del om kontrastfärg; bl.a syns grå färg mycket dåligt. En genomsnittshastighet på 35 km har mätts upp på Kungsgatan. Gatan är en genomfartsled. Både handikapp- och pensionärsorganisationer stöder säkert en lite tryggare överfart. Härefter följer ytterligare inlägg från Anders Lund, Jonni Karlberg, Monia Svensson, Bo Johansson, Leif Olsson, Anne-Christine Andersson och Bengt Wihlstrand, vilka samtliga handlar om att Kungsgatan snarast bör ses över och åtgärdas på ett sätt som gör den tryggare för alla att gå över. Jonni Karlberg har haft en diskussion med stadsplanerare i Karlskrona kring trafik i stadskärnan. Det är många överväganden som måste tas ställning till. Handikapprådet beslutar att uppdra åt ordföranden att diskutera problemet med trafiksituationen i centrum med tekniska nämnden Bengt Wihlstrand (DHR) omtalar att hörselslingor inte fungerar på alla platser, där de finns. En person behövs som ser över dessa Anne-Christine Andersson (RBU) saknar handikapparkering vid Rosengatan. Två parkeringsplatser finns, men ingen skylt. Där är trafikmässigt lugnare för handikappade. Handikapprådet beslutar att notera handikappföreningarnas frågor till protokollet. 31

9 Åtgärdslistan Sven Karlén redovisar förändringar på samtliga kvarvarande ärenden på åtgärdslistan, vilken också sänts ut till samtliga ledamöter i KHR. Här tas endast upp ärenden med förändring som föranlett diskussion eller kommentarer. Ärende 11. Affärer som ställer ut sina varor på gångbanorna. Alla näringsidkare är inte medlemmar i Cityföreningen, vilket är ett problem. Om allmänna regler för skyltning tas in i lokala ordningsstadgan bör dock problemet bli löst. Ärende 16. Resebyrån ev. flytta till gamla Kängan-lokalen, V. Torggatan Butiken har trappa både vid entrén och inne i lokalen. Påstötning har gjorts. Vid arbete med kommunala handlingsplanen får detta ses över, meddelar Bo Johansson. Ärende 17. Omklädningsrummet på SPA-anläggningen är inte tillgängligt för handikappade som behöver duschbrits. SPA-anläggningen är inte speciellt lämpad för personer med grava handikapp. För dessa finns bättre möjligheter till bassäng i Karlskrona och Karlshamn. Bo Johansson: Smärre justeringar/kompletteringar har gjorts. Framöver borde ett omklädningsrum för handikappade kunna bli klart. Leif Olsson: Vid arbete med handlingsplanen bör man ta SPA:t som ett dåligt exempel. Det har inte alls blivit som FUB önskat. Bassänger i Karlskrona och Karlshamn är ej tillgängliga utan remiss, dessutom är det kö till dem. Sjukgymnastik o. dyl. inga bra alternativ. Ekonomiska intressen är emot förändringar av SPA:t. Bassängen är för djup. Bo Johansson: Från arrendatorns sida finns intresse att utveckla omklädningsrummen, inget övrigt. Arne Persson: Vissa i Reumatikerföreningen kan inte heller använda SPAbassängen p.g.a dess djup. Leif Olsson: Därför är det viktigt att ta upp en diskussion med landstinget om att få tillgång till en bra och handikapptillgänglig bassäng vid Hälsocenter. Bo Johansson: Handikapporganisationerna kan göra en gemensam skrivelse till landstinget med synpunkter på deras planerade bassäng. Anne-Christine Andersson: En skrivelse om den lilla bassängen har skickats. Med dessa åtgärder föreslås att ärende 17 tas bort färdigbehandlat. Ärende 19. Ta bort stolpe utanför hörnan vid Kinarestaurang,Kungsg/Nyg Stolpen är bortplockad. Ärende 26. HWC på Kulturcentrum är för liten. Låset är trasigt. Låset har åtgärdats. I övrigt ingen förändring. Ärende 28. Handikapptoaletten på biblioteket

10 Toaletten ligger ganska undanskymd. Bättre skyltning om var den finns behövs. Handikapprådet beslutar att notera förändringar på åtgärdslistan med synpunkter till protokollet. Vice ordförande Miriam Mattsson önskar ordförande, sekreterare, handikappkonsulent, representanter i nämnder och föreningar en skön sommar. Ordförande Bo Johansson önskar detsamma till samtliga närvarande.

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Johansson (s) Gretha Erlandsson (fp) tj ers för Göran Andersson Jonni Karlberg (s) Nils-Olov Olofsson (s) Tommy Andersson (s)

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-10-13

Kommunala Handikapprådet 2004-10-13 Kommunala Handikapprådet 2004-10-13 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.06. Beslutande Övriga deltagare Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) Jonni Karlberg (s) Karin Johansson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-06-02

Kommunala Handikapprådet 2004-06-02 Kommunala Handikapprådet 2004-06-02 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.15. Beslutande Bo Johansson (s) Göran Andersson (kd) (närv. 19 30) Tommy Andersson (s) Jonni Karlberg

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 50

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 50 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 50 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2007-03-01

Kommunala Handikapprådet 2007-03-01 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Handikapprådet 2007-03-01 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 17.40. Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) 1-11. Ingegerd

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2002-10-01

Kommunala Handikapprådet 2002-10-01 Kommunala Handikapprådet 2002-10-01 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30 11.45. Beslutande Bo Johansson (s) Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Bengt Wihlstrand (m) Nils Otto

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2007-05-31 1 (11) 2007-05-31 1 (11) Plats och tid Senioren Kl 13.30 15.45 Beslutande Ersättare Anna Gustavsson, ON ordf Arne Johansson, SRF v ordf Gun Arhag, Reumatikerföreningen Birgitta Nilsson, NHR Helen Larsson, FUB

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 20 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan

Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Sammanträdet ajournerades klockan Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Tisdagen den 15 mars 2011 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 15.00 16.30 Sammanträdet

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-03-03

Kommunala Handikapprådet 2004-03-03 Kommunala Handikapprådet 2004-03-03 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.15 12.40. Beslutande Nils-Olov Olofsson (s) Monia Svensson (c) ersättare Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand

Läs mer

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(9) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 30 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Ingrid

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet Kommunala Handikapprådet 2003-03-12 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.15 12.30 Beslutande Bo Johansson (s) Göran Andersson(kd) Jonni Karlberg (s) Nils-Olov Olofsson (s) Karin Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 17..30. Beslutande S Bo Johansson, ordförande V Anna Johansson S Carin Nilsson 48-53 KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08.30-11.30 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Birger Svensson Malin Norfall Äldrenämnden Äldrenämnden Kommunstyrelsen Åke Nilsson PRO Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Datum Sid (17) 2011-02-17 1 (17) Plats och tid Senioren, stora sammanträdesrummet Hässleholm 13.30-15.00 ande Förtoendevalda: Anna Gustavsson (kd) ordförande, ON Irene Nilsson (s) ON Peter Groth (mp) BN Ernst Herslow

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-09-07

Kommunala Funktionshinderrådet 2011-09-07 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 19.00. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-7 (delvis) Birgitta Ratcovich

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

LSS-enheten. Torsdagen den 13 februari Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord

LSS-enheten. Torsdagen den 13 februari Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord 1(7) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 13 februari 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Karin Spångberg May

Läs mer

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården

Senioren Göran Sjögren, Kultur-och fritid Marianne Carlson, sekreterare. Lennart Svensson Rönngården 2010-12-15 Sida 1 av 10 Plats och tid Senioren 18.00 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Lennart Svensson, (c) Kultur- och fritidsnämnden Nore Hansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13)

Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Kommunala Handikapprådet 2014-03-03 1 (13) Plats och tid Hörsalen i centrumhuset, Hyltebruk. Kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV), SBN

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2010-12-02

Kommunala Handikapprådet 2010-12-02 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson (c) tjg. ers. Monia Svensson

Läs mer

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17:

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17: Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, 2015-03-05, kl. 17:00-18.20 ande: Ersättare: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg Anders Bengtsson BrittMarie Hansson Conny Jansson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet Kommunala Handikapprådet 2002-02-20 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30 12.15. Beslutande Bo Johansson (s) Carin Nilsson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Bengt Wihlstrand (m) Aina Svensson

Läs mer

Caroline Engström. Sten Fransson

Caroline Engström. Sten Fransson Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Skive, kl. 13.30 16.10 Beslutande ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S) Anne-Marie Andersson (HSO) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare

Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Hans Moberg (KD) tjänstgörande ersättare Kommunala Handikapprådet 2012-09-24 1 (10) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk, kl. 16.00-17.30 Beslutande Politiker Åke Morin (C) ordförande Bo-Gunnar Åkesson (M) Lennart Ohlsson (C) Dorothea

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.30 16.00 Sten Fransson, ordförande (S) Bertil Nilsson Agneta Wiss Carlsson

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Handikapprådet 2006-12-06 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30 12.00. Beslutande Bo Johansson (s) Jonni Karlberg (s) Miriam Mattsson

Läs mer

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten

LSS-enheten ANSLAG / BEVIS 2014-11-27. LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Torsdagen den 27 november 2014. 14.30-16.00 Kommunens representanter Anncatrin Ek Ingvar Jarfjord Handikapporganisationernas representanter Kerstin Hvirf Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet 2012-06-13 20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Skive kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Hans Forssell Vård och omsorg

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Handikapprådet 2006-12-06. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 18.00 20.40

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Handikapprådet 2006-12-06. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 18.00 20.40 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 18.00 20.40 Beslutande Bengt Ingvarsson, SN, ordförande Kjell Carlström, RMA, vice ordförande Lars Svensson, KS Kerstin Andersson, BUN Linda

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet (5)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Handikapprådet (5) Kommunala Handikapprådet 2005-05-29 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Valsverket, klockan 13.00 15.00 Beslutande Övriga deltagande Kjell Israelsson, (c) ordf Christina Wilhelmsson, (s) vice ordf Thyra Nordin,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Handikapprådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Handikapprådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (8) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 13.00 13.30 Ordinarie ledamöter Bengt Ingvarsson, SN, ordförande Kjell Carlström, RMA Bengt Grönwall, SN Sven-Erik Sjöstrand, KS Linda Gottschalk,

Läs mer

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen

Maria Edbertsson, Hylte Astma- och allergiförening Bodil Gunnarsson, Reumatikerföreningen Kommunala Handikapprådet 2012-12-03 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl. 16:00-18:00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Övriga deltagare delvis: Elinor Olsson och Martin Axelsson Ronneby Bibliotek

Övriga deltagare delvis: Elinor Olsson och Martin Axelsson Ronneby Bibliotek Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(6) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (C) ordförande Bo

Läs mer

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (10) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 23 september, kl. 13:00-16:30 Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson Margareta Pohjanen

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet 2013-05-21 11 Plats och tid DHR:s lokal, Rådmansgatan 9, 2013-05-21 kl. 15.00-17.00 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Britt Spiik, DHR Birgitta Wahlund, SRF Bertil Nilsson,

Läs mer

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16

Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 2014-09-16 Sida 1 (14) Protokoll Kommunala funktionshinderrådet 14-09-16 Innehåll Val av justerare... 3 Föregående mötes protokoll... 3 Kommunstyrelsen informerar... 4 Besök från Projekt EJA på KFR:s novembersammanträde...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunala handikapprådet 2009-05-19 6 Plats och tid Tullbackagården, 2009-05-19 kl 17.30-18.55 Beslutande Monica Andersson (s), ordförande Britta Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Birgitta

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson. Gun-Lis Wärngren. Inger Andersson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson. Gun-Lis Wärngren. Inger Andersson Nr Kommunala handikapprådet 2009-05-13 1(12) Plats och tid Kommunkontoret Bolstadsrummet klockan 13.00 16.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Barbro Gustavsson Evert Magnusson Gun-Lis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammaträdesrum 1 Tisdagen den 10 december, kl. 13:00-16:00

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammaträdesrum 1 Tisdagen den 10 december, kl. 13:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (10) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammaträdesrum 1 Tisdagen den 10 december, kl. 13:00-16:00 Beslutande Laila Furskog, ordförande Ulla-Britt Jonsson, HRF Mayvor Larsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (16)

Sammanträdesprotokoll 1 (16) Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Kongsvinger, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Hans Forssell (S) Kjell Nilsson (HSO) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter. Doris Fransson, ordförande Lena Svensson Webb, sekreterare LSS-enheten

LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter. Doris Fransson, ordförande Lena Svensson Webb, sekreterare LSS-enheten 1(9) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 4 juni 2013. 14.30-16.00 Kommunens representanter Handikapporganisationernas representanter Karin Spångberg Bengt Petersson May Björk Bengt Kanstedt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00. Bror Forselius Göte Larsson Maudh H. Gårdsknappen Nils Forselius NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 3 mars 2015 kl. 10:00 12:00 Beslutande Åke Bertils (S) Stig Eng (C) Leena Lindblom (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(12) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 17 00 19 20, ajournering kl 18 10 18 20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2007-05-10 1(12) Melleruds kommunkontor, Skållerudsrummet klockan 13.00 16.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala handikapprådet 2007-05-10 1(12) Melleruds kommunkontor, Skållerudsrummet klockan 13.00 16. Nr Kommunala handikapprådet 2007-05-10 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Skållerudsrummet klockan 13.00 16.00 Beslutande Daniel Jensen (kd) Kerstin Nordström (s) Robert Svensson (c) Barbro Gustafsson

Läs mer

Margareta Westerberg

Margareta Westerberg Sammanträdesprotokoll 2016-12-13 1 Kommunala handikapprådet Plats och tid Tårtbiten på Malmen klockan 13.15-16.00 Beslutande Gunilla Sundberg, Ordförande Bo Berg, Hörselskadades Riksförbund Päivi Sulin,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 19 45

Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 19 45 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Brunnsparkens Café & Restaurang, Ronneby 17 00 19 45 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14

Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Kommunala handikapprådet 2011-12-15 14 Plats och tid Tullbackagården, 2011-12-15 kl. 17.30-19.15 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Torbjörn Lindblom, FEB Ulla

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, Hoven, Västra Storgatan 16, Jönköping kl. 18:00-20:40 Närvarande Carin Berggren, ordförande Kommunstyrelsen Karin Hannus Kultur-

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

Lars Eriksson, Fritidschef Mora kommun Två(2) skrivtolkar Rutger Brodd, sekreterare. Henning Norström

Lars Eriksson, Fritidschef Mora kommun Två(2) skrivtolkar Rutger Brodd, sekreterare. Henning Norström Mora Kommun Handikapprådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum 12-03-12 sida1-14 Plats och tid Beslutande KS salen, Mora kommunhus Peter Helander, KS/ordförande Ingvar Niilimaa, KS Carina Renhall,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15.00 16.15 Paragrafer 14-18 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Åsa Bergkvist Justerare

Läs mer

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Kommunala handikapprådet i Tranås kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2009-02-05 Plats och tid Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Beslutande: Bengt E Carlsson, (s) ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd 2009-02-23 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd 2009-02-23 1-6 KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida Funktionshindrades samarbetsråd 2009-02-23 1-6 Plats och Tid Stadshuset 9:30-12:00 Beslutande Kurt Svensson, ordförande Bengt Petersson, DHR Bror Jordansson, RMR

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00-12.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Funktionshindrades samarbetsråd

Funktionshindrades samarbetsråd Funktionshindrades samarbetsråd 2009-09-21 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30 16.30 Beslutande Michael Karlsson, ordförande Bengt Petersson, DHR Harry Jansson, SRF Cecilia Gustavsson, FUB Bror Jordansson,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) 2012-06-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (15) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 19 juni 2012, kl 9:00.12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Barbro Gustavsson Evert Magnusson Nr Kommunala handikapprådet 2010-11-17 1(11) Plats och tid Rådahallen klockan 11.00 15.00 Beslutande Daniel Jensen (kd) Robert Svensson (c) Barbro Gustavsson Evert Magnusson (HSN) (HSN) John Wärngren (FUB)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, ingång på baksidan, kl. 13.30 15.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Bertil Nilsson (HSO) Agneta

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 85-102 Carin L Andersson

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 85-102 Carin L Andersson KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 13.00-14.20 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Gert Cordes, Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Information från socialnämnden 7

Information från socialnämnden 7 Handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Projekt Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet 3 Representant för handikapprådet till ett möte

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista

Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30. enligt bifogad närvarolista Kommunala Handikapprådet 2012-09-19 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Onsdag 19 september 2012 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (5) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Närvarande: Bo Pettersson

KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) (5) Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21. Närvarande: Bo Pettersson Kommunala Handikapprådet (KHR) 070124 1 (5) Tid: Kl 15.00 16.35 Plats: Stora Björn Nya Kyrkogatan 21 Närvarande: Bo Pettersson Göran Andersson Ingegärd Karlsson Monica Marker Dick Malmström Ola Arheimer

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer