Kommunala Handikapprådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Handikapprådet 2003-06-11"

Transkript

1 Kommunala Handikapprådet Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl Beslutande Bo Johansson (s) frånv Jonni Karlberg (s) Monia Svensson (c) tjg ersättare Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Gösta Håkansson (SEF) Anne-Christine Andersson (RBU) Arne Persson (Reumatikerföreningen) Bertil Henningsson (HLS) Anders Lund (DHR) ersättare Maj-Britt Andersson(KHSO) ersättare Övriga deltagare Sven Karlén Göran Carlsson Handikappkonsulent (vik.) Utredningssekreterare Utses att justera Justeringens plats/tid Miriam Mattsson Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: Göran Carlsson Bo Johansson Justerande: Miriam Mattsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Ronneby Kommunala Handikappråd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Omsorgskontoret Underskrift Göran Carlsson

2 19 Ordförande Bo Johansson hälsar välkommen till sammanträdet. Till justeringsman utses Miriam Mattsson. 20 Arbetsgrupp för upprättande av kommunal handlingsplan. Omsorgsnämnden har gjort framställan till kommunstyrelsen om att få tillsätta en arbetsgrupp till att upprätta en kommunal handlingsplan för handikappolitiken. Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställan och har tillsatt en styrgrupp. Nu ska handikapporganisationerna välja representanter till arbetsgruppen. Från handikapporganisationerna föreligger följande val av representanter; Karin Johansson (DHR), Miriam Mattsson (SRF) och Eskil Hedberg (Astmatiker-föreningen och HSO). Handikapprådet beslutar att till protokollet notera valet av representanter från handikapporganisationerna till arbetsgrupp för upprättande av en kommunal handlingsplan. 21 Förslag angående planering för webbaserad handikappguide. Handikappkonsulent Sven Karlén omtalar att det skulle underlätta för kommuninnevånare, turister med flera att ha tillgång till en webbaserad handikappguide. En fördel är att man då kan få ut aktuell information. Kommunens informationschef Sölve Landén har tagit på sig att arbeta med en sådan guide. Sven Karlén visar en karta över Ronneby centrum och lämnar förslag på vilka delar av staden som bör finnas med i guiden. Han har talat med Eskil Hedberg från Astmatiker -föreningen som har varit med vid en tidigare inventering. Föreslår medhjälpare från tre ytterligare organisationer, SRF, HRF och DHR. En förhoppning finns om att guiden ska bli klar till den 15 juli innevarande år. För att få fram underlag till guiden avser man att gå runt i det fastställda området och kontrollera tillgängligheten. Diskussion vidtog om vilka områden och vilka symboler som bör vara med för att få en så bra guide som möjligt. Bo Johansson inflikar att tanken nu är att snabbt få fram en guide för turister. Inventeringen ska vara klar inom en månad. Mer omfattande åtgärder för att göra kommunen tillgänglig tas upp i kommunala handlingsplanen. Då krävs samråd med fastighetsägare och butiksägare.

3 Maj-Britt Andersson undrar om man inte kan be affärsidkarna själva sätta ut skylt om vilken tillgänglighet som finns. Bo Johansson: F d handikappkonsulent Ann-Helen Nilsson har varit i kontakt med Cityföreningen härom, men har inte fått något gehör. Sven Karlén nämner att symboler kan förbättras i efterhand. Från webben kan man ta fram material i större format. Från handikapporganisationerna väljs följande representanter till att ingå i arbetsgrupp för framtagande av en webbaserad handikappguide: Anders Lund (DHR), Göte Linder (SRF), Arne Persson (HRF) jämte Eskil Hedberg(Astmatikerföreningen). Handikapprådet beslutar att notera information jämte val av representanter till arbetsgrupp för framtagande av en webbaserad handikappguide till protokollet. 22 Lättläst. Information. Sven Karlén omtalar att möte har hållits i lättlästgruppen. Det har emellertid inte hänt särskilt mycket att informera om. Leif Olsson påtalar att det är viktigt att detta arbete inte stannar av utan att man fortsätter att driva på för mer lättläst information. Handikapprådet beslutar att notera denna information till protokollet. 23 Feriearbete för unga handikappade Sven Karlén berättar att 11 unga handikappade, födda , har sökt feriearbete under sommaren. Samtliga är placerade och flera av dem har möjlighet att få fortsatt arbete. I de flesta fall önskar de arbete inom kommunal verksamhet. Det är svårt att placera unga handikappade i privat näringsverksamhet trots att det innebär gratis arbetskraft. Klädesaffärer får förfrågningar i många fall. De beställer normalt inga varor under sommaren och har därför inget större behov av hjälp då. Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet.

4 24 Projekt Kollektivtrafik för alla i Blekinge. En summering av vad som ägt rum i projektet sedan starten och till dess formella avslutande redovisas, dels i minnesanteckningar från möte med referensgruppen (17 personer närvarande) och dels kortfattat i punktform med ytterligare uppgifter om vad som kommer att hända Under projektperioden har statliga medel tillförts BlekingeTrafiken. Projektet, Kollektivtrafik för alla i Blekinge, kommer att fortsätta utan statliga medel. Leif Olsson påpekar ett par faktiska fel i minnesanteckningarna. Han deltog i referensgruppen som representant för HSO, ej DHR. Den första meningen på tionde raden på sidan 2 ska ha följande lydelse. Leif Olsson ansåg att 15 minuters försening inte ska anses acceptabelt. Avser fordons ankomst till person som beställt resa med färdtjänsten. Arne Persson och Bertil Henningsson undrar över hur man kommit fram till de höga positiva procenttalen vid kvalitetsmätningen som genomfördes i november 2002 vad gäller Närtrafiken. Mycket fungerar dock bra för närvarande. Leif Olsson: Man har hänvisat till tåg som ska vara bra. Perrongerna är dock inte anpassade till tåguppfart. Tågmästare eller konduktör är inte behjälplig. Tillförsel av ramp synes ingen vilja ta ansvar för. Jonni Karlberg: Perrong ska bli anpassad till elektrifierade tåg. Leif Olsson: Regelverket har dock tagits upp och förbättringar är på gång. Vissa åtgärder har inte blivit som man tänkt sig. Det är inte bra att byta chaufför från en dag till en annan. Bo Johansson: GPS har gjort nytta, det är nu betydligt lättare för chaufförerna att hitta till rätt adress. Handikapprådet beslutar att notera redovisningen av projektet till protokollet. 25 Det kommunalekonomiska läget. Ordförande Bo Johansson informerar om budgetläget Möte har hållits härom med budgetberedningen. De flesta stora nämnderna har problem med att hålla sin budget. Omsorgsnämnden får underskott även i år. I det statliga skatteutjämningssystemet riskerar Ronneby tappa 11 mkr år Omsorgsnämnden har äskat c:a 6 mkr ytterligare för budget Beräknat underskott för 2003 beror till stor del på ökad vårdtyngd och utökning av personliga assistenter. Totalt är då behovet på c:a 10 mkr inför 2004.

5 Omsorgsnämnden har uppdragit åt dess arbetsutskott att se över budgetproblemet. Lagar och regler måste dock följas. Detta arbete kommer att fullföljas under hösten. Kostnaderna utgörs till största delen av personalkostnader. Leif Olsson: Ett statligt utredningsförslag finns om ett s.k. utjämningsbidrag vad gäller LSS för att underlätta för kommunerna att ställa upp på det som erfordras enligt lagstiftning. Enhetschefer får idag ofta svar att de får ta pengar från tilldelad budget. LSS-lagen är dock tydlig. Medel måste finnas, annars kan det bli tråkigheter. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Föräldrar har per telefon uttryckt oro för vad de ska göra med sina barn över sommaren. Bo Johansson: Korttidsboende försöker man lösa genom utökad verksamhet. Kommunförbundet vill att staten ska ta över handläggningen enligt LSS, vilket sannolikt inte blir aktuellt. Bengt Wihlstrand: För närvarande har vi också inflyttningsunderskott (p.g.a. viss utflyttning) till kommunen, vilket är ett bekymmer. Skattehöjning med 50 öre märks inte. Behov och krav ökar. Det är viktigt att få personer att flytta hit. Monia Svensson: I vilken utsträckning används bemanningsföretag? Bo Johansson: Anlitas för sjuksköterskorna. Det är inte så dyrt, men är ohållbart i längden. Det är stor brist på sjuksköterskor. Leif Olsson: Inom handikapporganisationerna jobbar man med LSS-frågan. Revisorer har utrett den mycket höga sjukfrånvaron som medför stora kostnader. Lyfthjälpmedel ska finnas där det behövs, annars blir följden förstörda ryggar. Duktiga enhetschefer slutar inskolning av ersättare tar lång tid. Det är sorgligt att se duktiga personer gå i väggen. Miriam Mattsson: Angående sparmålet; det är viktigt att spara varsamt ge hjälp till självhjälp. Bo Johansson: Viktiga ställningstaganden måste göras. Idéer behövs. Man får både bromsa och gasa. Leif Olsson: Det finns egentligen inget utrymme att spara. Istället behövs mer utrymme skapas. Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet. 26 Omsorgsnämndens inriktnings- och verksamhetsmål Omsorgsnämnden har i 70, , antagit föreliggande förslag till inriktnings- och verksamhetsmål , vilket har sänts ut till samtliga ledamöter i KHR. Tanken bakom utskicket var att alla ska ha möjlighet att ta del av målen, meddelar Bo Johansson.

6 Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet. 27 Inkomna skrivelser, rapporter mm. a) Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF) i samarbete med Stockholms stad och Fitness & Sports Education; inbjudan till konferens i ämnet Tillgänglighet till idrott för funktionshindrade, den oktober på Clarion Hotel i Stockholm. b) DHR Blekinge Läns Distrikt, Karlskrona; uttalande som antagits på årsmöte Två frågor har väckts under 2002 som berör funktionshindrade. Vad gäller punkten a) ska Sven Karlén ta reda på om någon från fritidskontoret har varit med i något idrottsprojekt och som därmed kan ha något att presentera på konferensen. Handikapprådet beslutar att notera informationen om skrivelserna till protokollet. 28 Rapporter från ritningsgranskarna. Bengt Wihlstrand redovisar nya objekt som granskats jämte hans och Gösta Håkanssons yttranden över vart och ett av dem enligt följande. - Rondell vid Karlshamnsvägen/Stadshuset/Maxi. Undertecknade har efter diskussion med Magnus Graad och Arne Berg inga erinringar mot redovisat förslag enligt ritning /Conny Nilsson. - Ronneby 25:35 (RON) - Om- och tillbyggnad av bowlinghall. Planlösningen godkänns enligt ritning A00:01, daterad Hjortsberga 4:73 Nybyggnad av miljöstation, - Johannishus 1:2 Nybyggnad av miljöstation, - Ronneby 24:14 Nybyggnad av miljöstation. Skall utföras handikapptillgängliga. - Fastigheten Björnen 6 Tillbyggnad av vårdcentral. Samtliga entréer förses med dörrautomatik. I övrigt tillstyrks ritningsförslag: , av den 22/4-03.

7 Handikapprådet beslutar att notera ritningsgranskarnas yttranden till protokollet. 29 Rapport från Prova-på-dagen den 14 maj. Även vid årets inspirations- och prova-på-dag i Brunnsparken, Ronneby erbjöds ett antal hjälpmedel mm, som lockade folk dit. Bengt Wihlstrand: Flera olika slags fordon fanns som man kunde prova. Hjälpmedlen utvecklas hela tiden. Att ganska mycket folk var där tyder på intresse även från icke handikappade personer. Sven Karlén: Mycket tekniska lösningar visades. Det fanns även de som ville visa att de fanns till för olika lösningar. Gokart-racing kunde bl.a. provas. Det finns många olika sätt för handikappade att bli bilburna. Leif Olsson: För att få en bil anpassad kan man vända sig till olika leverantörer. Cyklar för fritid mm, olika modeller av rullstolar; mycket var samlat denna dag för presentation. Det var också ett tillfälle för föreningar att marknadsföra sig. Miriam Mattsson: Denna dag har blivit en tradition och är ett bra tillfälle för leverantörer och föreningar att utbyta erfarenheter. Handikapprådet beslutar att notera informationen till protokollet. 30 Frågor som aktualiserats av handikappföreningarna. Sven Karlén redogör för en skrivelse från SRF (Erling Lorentzon) som handlar om trafikmiljön på Kungsgatan i Ronneby. SRF menar att trafiksituationen för synskadade och andra med funktionshinder har blivit närmast kaotisk på Kungsgatan. Anledningen härtill är att de traditionella övergångsställena ersatts med s.k. passager. SRF har vid flera tillfällen påtalat betydelsen av att pållarna förses med reflexer och/eller kontrastfärg. Mycket få bilister och cyklister tar hänsyn till människor med funktionshinder under nuvarande förhållanden. SRF föreslår att man återskapar övergångsställen vid nedfarten till Matex samt vid korsningen Kungsgatan-Rosengatan, vilka bör förses med ljud och ljussignaler (innan någon allvarlig olycka sker). SRF efterlyser samtidigt att man snarast tillsätter tjänsten som trafikingenjör, som varit vakant sedan halvårsskiftet /Denna tjänst erhöll Magnus Graad i början av året. Han har titeln trafik- mark- och exploateringsingenjör/. 30 forts.

8 Sven Karlén har varit i kontakt med tekniska nämnden. Pållarna är huggna på ett sätt så att de ska synas bättre än vanliga stolpar. Passagerna, varav en ersatt en tidigare bula, hindrar dock inte fortkörning. Hastighetsbegränsning, 30 km, gäller för nästan hela Kungsgatan. Monia Svensson meddelar att SRF hade en representant med när pållarna utformades. Längs Kungsgatan gjordes vita streck för synskadade. Monia håller med om att passagerna inte är så bra, då man måste ha ögonkontakt med trafiken. Åtminstone ett par platser med ljussignaler bör finnas. Miriam Mattsson instämmer i att en representant från SRF blev utsedd när Kungsgatan skulle påbörjas. Denne kallades dock in först när stenar lagts. Miriam berättar en del om kontrastfärg; bl.a syns grå färg mycket dåligt. En genomsnittshastighet på 35 km har mätts upp på Kungsgatan. Gatan är en genomfartsled. Både handikapp- och pensionärsorganisationer stöder säkert en lite tryggare överfart. Härefter följer ytterligare inlägg från Anders Lund, Jonni Karlberg, Monia Svensson, Bo Johansson, Leif Olsson, Anne-Christine Andersson och Bengt Wihlstrand, vilka samtliga handlar om att Kungsgatan snarast bör ses över och åtgärdas på ett sätt som gör den tryggare för alla att gå över. Jonni Karlberg har haft en diskussion med stadsplanerare i Karlskrona kring trafik i stadskärnan. Det är många överväganden som måste tas ställning till. Handikapprådet beslutar att uppdra åt ordföranden att diskutera problemet med trafiksituationen i centrum med tekniska nämnden Bengt Wihlstrand (DHR) omtalar att hörselslingor inte fungerar på alla platser, där de finns. En person behövs som ser över dessa Anne-Christine Andersson (RBU) saknar handikapparkering vid Rosengatan. Två parkeringsplatser finns, men ingen skylt. Där är trafikmässigt lugnare för handikappade. Handikapprådet beslutar att notera handikappföreningarnas frågor till protokollet. 31

9 Åtgärdslistan Sven Karlén redovisar förändringar på samtliga kvarvarande ärenden på åtgärdslistan, vilken också sänts ut till samtliga ledamöter i KHR. Här tas endast upp ärenden med förändring som föranlett diskussion eller kommentarer. Ärende 11. Affärer som ställer ut sina varor på gångbanorna. Alla näringsidkare är inte medlemmar i Cityföreningen, vilket är ett problem. Om allmänna regler för skyltning tas in i lokala ordningsstadgan bör dock problemet bli löst. Ärende 16. Resebyrån ev. flytta till gamla Kängan-lokalen, V. Torggatan Butiken har trappa både vid entrén och inne i lokalen. Påstötning har gjorts. Vid arbete med kommunala handlingsplanen får detta ses över, meddelar Bo Johansson. Ärende 17. Omklädningsrummet på SPA-anläggningen är inte tillgängligt för handikappade som behöver duschbrits. SPA-anläggningen är inte speciellt lämpad för personer med grava handikapp. För dessa finns bättre möjligheter till bassäng i Karlskrona och Karlshamn. Bo Johansson: Smärre justeringar/kompletteringar har gjorts. Framöver borde ett omklädningsrum för handikappade kunna bli klart. Leif Olsson: Vid arbete med handlingsplanen bör man ta SPA:t som ett dåligt exempel. Det har inte alls blivit som FUB önskat. Bassänger i Karlskrona och Karlshamn är ej tillgängliga utan remiss, dessutom är det kö till dem. Sjukgymnastik o. dyl. inga bra alternativ. Ekonomiska intressen är emot förändringar av SPA:t. Bassängen är för djup. Bo Johansson: Från arrendatorns sida finns intresse att utveckla omklädningsrummen, inget övrigt. Arne Persson: Vissa i Reumatikerföreningen kan inte heller använda SPAbassängen p.g.a dess djup. Leif Olsson: Därför är det viktigt att ta upp en diskussion med landstinget om att få tillgång till en bra och handikapptillgänglig bassäng vid Hälsocenter. Bo Johansson: Handikapporganisationerna kan göra en gemensam skrivelse till landstinget med synpunkter på deras planerade bassäng. Anne-Christine Andersson: En skrivelse om den lilla bassängen har skickats. Med dessa åtgärder föreslås att ärende 17 tas bort färdigbehandlat. Ärende 19. Ta bort stolpe utanför hörnan vid Kinarestaurang,Kungsg/Nyg Stolpen är bortplockad. Ärende 26. HWC på Kulturcentrum är för liten. Låset är trasigt. Låset har åtgärdats. I övrigt ingen förändring. Ärende 28. Handikapptoaletten på biblioteket

10 Toaletten ligger ganska undanskymd. Bättre skyltning om var den finns behövs. Handikapprådet beslutar att notera förändringar på åtgärdslistan med synpunkter till protokollet. Vice ordförande Miriam Mattsson önskar ordförande, sekreterare, handikappkonsulent, representanter i nämnder och föreningar en skön sommar. Ordförande Bo Johansson önskar detsamma till samtliga närvarande.