Att: Kongressen föreslår att det tillsätts en utredning hur villkoren för egna företagare kan förbättras i den allmänna sjukförsäkringen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att: Kongressen föreslår att det tillsätts en utredning hur villkoren för egna företagare kan förbättras i den allmänna sjukförsäkringen."

Transkript

1 Motion nummer 1: Avskaffa karensdagen/dagarna i sjukförsäkringssystemet för alla! Vi anser att karensdagar i sjukförsäkringssystemet är orättfärdigt! Oavsett vem det drabbar. Vi delar inte uppfattningen som återfinns i borgerligheten inom Svensk politik att sjukförsäkringen överutnyttjas eller används på ett felaktigt sätt. Vi anser att fusk inom våra trygghetssystem inte kan lösas genom kollektiv bestraffning utan måste lösas genom bättre och klarare kontroller av den enskilde. Vi anser också att enskilda företagare idag har en oacceptabel situation i den allmänna sjukförsäkringen. Det är inte rimligt att företagare de två första veckorna av sin sjukperiod ska stå utan ersättning från vårt gemensamma försäkringssystem. Vi inser att frågan om egna företagares sjukersättning är komplicerad. Vår principiella inställning är dock glasklar: Man ska inte bestraffas vid sjukdom! Med utgångspunkt i ovanstående vill vi föreslå följande: : Karensdagarna i sjukförsäkringssystemet avskaffas : Kongressen föreslår att det tillsätts en utredning hur villkoren för egna företagare kan förbättras i den allmänna sjukförsäkringen. S-Föreningen Avanti Genom Lars Brissmalm Arbetarekommunens styrelse ställer sig bakom motionen i sin helhet. Karensdagarna i sjukförsäkringen är idag ett stort samhällsproblem som bidrar till sjuknärvaro på landets arbetsplatser. Denna sjuknärvaro innebär ökad sjukskrivning på grund av onödig smittspridning och betyder i sin tur ökade kostnader för hela samhället. För att skapa ett system som fungerar bättre bör karensdagarna i sjukförsäkringssystemet avskaffas. Vidare bidrar karensdagarna till ett ojämlikt arbetsliv då vissa yrkesgrupper påverkas mer av karensdagarna än andra. Det är stor skillnad i möjligheterna att exempelvis arbeta hemifrån. Även egenföretagare har problem då det gäller möjlighet till sjukfrånvaro. Arbetarekommunens styrelse ser positivt på förslaget om att tillsätta en utredning för att undersöka hur villkoren för egna företagare kan förbättras i sjukförsäkringen. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

2 Motion nummer 2: Motion: Gör om ROT till GRO (grön renovering och omställning) Låt Det så kallade ROT-avdraget bli en grundpelare i det Gröna Folkhemmet! Idag subventioneras viss ombyggnad, tillbyggnad och renovering. Denna subvention har många fördelar. Dock innebär skattesubventionen inte enbart fördelar. Nackdelar med ROT-avdrag är att den stora grupp som inte äger sitt boende, utan hyr sitt boende inte kan få del av ROT-avdrag. Man kan också ifrågasätta om samhällsnyttan med denna skattesubvention står i relation till samhällskostnaden när det till exempel gäller kosmetiska renoveringar av badrum, kök eller uterum. Vi anser att ROT-avdrag i grunden är en bra subvention, särskilt när det gäller sysselsättningen inom byggsektorn, men att skattesubventionen bör förändras på ett antal områden för att möta samhällets krav på ett mer hållbart och ekologiskt boende. Samt att utjämna de ekonomiska orättvisor som ROT-avdraget medför gällande bostadens ägandeform. Vi vill att ROT-avdraget omvandlas till något vi kallar GRO-avdrag (Grön Renovering och Omställning). Det finns ett mycket stort behov att miljöanpassa och hållbarhetsanpassa våra bostäder. Genom att styra den breda/generell skattesubvention som idag finns för de som äger sitt boende till nya grupper som inte förut fått ta del av dessa subventioner och rikta om stödets omfattning till grön omställning av vårt boende tror vi att de positiva följderna på exempelvis sysselsättning kan bibehållas och de negativa egenskaper som ROT-avdraget medfört kan begränsas. Med utgångspunkt från ovanstående text föreslår vi följande: : ROT-avdraget i sin nuvarande utformning upphör. : ROT-avdraget omvandlas från till ett avdrag för Grön renovering och omställning. : Kongressen föreslår att en utredning tillsätts för att utreda hur alla boendeformer ska kunna ta del av ROT-avdrag. Samt hur avdragsrätten styrs om till att gälla enbart åtgärder som förbättrar miljö och hållbarhet. För S-föreningen Avanti Lars Brissmalm Karlskrona Arbetarkommun styrelse delar motionärens syn på ROT-avdraget och kan se fördelarna med att se över ROT i sin nuvarande form. Genom att styra om ROT avdraget mot energieffektivisering, stöd till utbyte av fossila bränslen till förnybara bränslen och stöd till andra hållbara lösningar för olika boendeformer så stärker vi klimatarbetet och skapar arbetstillfällen inom en framtidsbransch. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

3 Motion nummer 3 Framtidens jobb är exportberoende Sverige är ett land med hög sysselsättning, förhållandevis väl betalda jobb, god jämställdhet och med en välfärd där plånboken inte ska vara avgörande för mäniskors framtid och möjligheter. För att behålla hög sysselsättning och nå målet om EUs lägsta arbetslöshet år 2020 måste nya jobb växa fram. För att klara det måste företag och branscher där Sverige har en historiskt god konkurrenskraft ges möjligheter att bibehålla och helst stärka sin internationella konkurrenskraft. Men det gäller också att utveckla nya branscher. Industrins exportförmåga är en viktig faktor för vårt framtida välstånd. Det räcker inte att sätta sin tillit till att jobben skapas på en så liten hemmamarknad som Sverige utgör. De flesta av våra mest framgångsrika företag har sina största marknader långt utanför Sverige. Framtidens jobb och vår välfärd är beroende av utlandsmarknaderna. Exempelvis exporterar Scania 9 av 10 lastbilar som tillverkas i Sverige. Under finanskrisen uppmärksammades Greklands stora problem. Huvudproblemet för Grekland var och är inte att de lånat pengar utan hur de ska kunna betala sina skulder. De har ingen stor industrisektor att lita till och det ger problem när det kommer till betalningsförmågan. Turismen är en viktig del i den grekiska ekonomin men den ger små exportintäkter. Tyskland är Greklands motsats, landet har mycket starka industrier som ger en god betalningsförmåga. Sverige, och EU, behöver en större och utvecklad industrisektor. För Sverige gäller det att underlätta för alla företag inom alla olika branscher att nå ut på exportmarknaderna. Med varuexport följer också tjänsteexport inom områden som service, utbildning och konsultverksamhet. Det har visat sig att ett litet land som Sverige haft stora exportframgångar inom försvarsindustrin och vunnit kontrakt i hård konkurrens med exempelvis USA- eller Frankrike. Konkurrensförmågan har visat sig stor på de marknader där man tillåts konkurrera. Ett projekt som Gripen ökar innovationskraften i stora delar av såväl varu- som tjänsteindustrin. Sveriges försvar är beroende av högteknologiskt materiel men vi är ett för litet land för att med Försvarsmakten som kund finansiera utvecklingen av ny materiel. Därför har det varit en viktig del i materielutvecklingen att tillåta export av försvarsmateriel. Försvarsindustrin sysselsätter ca personer i Sverige och är extra viktig inom orter som Linköping, Karlskrona, Karlskoga m.fl. Man kan grov räkna med att branschen sysselsätter två till tre gånger flera personer i Sverige. Det finns idéer om att Sverige ska ändra praxis när det gäller export till länder utanför EU. I dag bedöms varje produkt för sig om den är exporteringsbar eller inte och det är en metod som fungerar väl. istället gå över till att generellt bedöma ett potentiellt exportlands styre utan att detta skulle kunna få förödande effekter för andra Svenska exportföretag vore en mycket farlig väg att beträda. Sverige ska ha en strikt exportkontroll. Vi ställer höga krav på industrin att man agerar på ett ansvarsfullt sätt. Vore vi mindre noggranna med exportkontrollen skulle vi få problem med tekniköverföring från exempelvis USA. Många Svenska försvarsföretag samarbetar med andra försvarsföretag och då måste det ur ett industriperspektiv vara samma regler för alla inom en gemensam marknad som EU utgör. Det kan också bli mycket svårt att avgöra vilka produkter eller tjänster som är försvarsrelaterade med ett generellt förbud.

4 Det är dessutom moraliskt förkastligt att ena minuten förbjuda export till ett land vars regim vi inte gillar och att andra minuten köpa produkter och tjänster från samma land. Tillverkningsandelen av BNP ligger på 16 % och den borde vara 20 % för att vi ska kunna säkra den välfärd vi alla värnar om. Då måste alla branscher, inom rimliga ramar, tillåtas att exportera sina produkter Vi förslår att Kongressen beslutar: Sverige driver en politik som stöder och underlättar export. Sverige avstår från att generellt klassa länder som omöjliga för export. Sverige samverkar för ett gemensamt regelverk kring försvarsindustrins förutsättningar inom EU. Varvets s-förening Patrik Andersson IF Metalls s-förening Oscar Dyberg Arbetarekommunens styrelse delar motionärernas syn på hur viktig svensk export är för Sveriges framtid och vår finansiering av välfärden. Sverige är ett litet och mycket exportberoende land och måste därför också ha en bra politik för export och inhemsk industriutveckling. Vår egen kommun är ett tydligt exempel på detta med flera framgångsrika företag som till exempel ABB, Ericsson, Saab Kockums och Dynapac. Arbetarekommunens styrelse håller också med om att vi på både lokal och nationell nivå bör stödja och underlätta export. Då det gäller försvarsindustrin delar styrelsen motionärernas tankar kring hur viktig den är och varit för svensk forskning och innovation. En svensk försvarsindustri är och har alltid varit en förutsättning för att även kunna upprätthålla Sverige neutralitet och alliansfrihet. På så sätt har Sverige kunnat upprätthålla ett försvar utan att göra oss beroende av import av vapen från t.ex. Natoländer eller Ryssland. Vår försvarsindustri är en omistlig del av vår alliansfrihet och möjliggör Sveriges självständiga utrikespolitik. Då det gäller vapenexport har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsförhandlingarna hösten 2014 kommit överens om att vapenexportkontrollen gentemot icke-demokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster. Detta behöver inte nödvändigtvis påverka övrig export utan är ett sätt att se till att svensktillverkade vapen exempelvis inte hamnar i diktaturers eller terrororganisationers händer. Därmed menar styrelsen att regerings arbete berör just det som motionärerna lyfter. Sammanfattningsvis menar styrelsen att regeringen arbetar med de frågor som motionärerna tar upp. Detta gäller både utvecklingen av exporten, klassificering och tillstånd av export. Arbetarekommunens styrelse menar därför att motionen bör skickas vidare som motionärernas egen. motionen skickas vidare till partikongress 2015 som enskild

5 Motion nummer 4: Jordnära förslag till en annorlunda start för dem som nyss har flyttat hit Många av de flyktingar som kommer till Sverige tar steget direkt från jordbrukarsamhället till ett modernt IT-samhälle. Det är ett stort steg för en enskild människa. Alltfler små jordbruksfastigheter i Sverige står övergivna p.g.a. generationsskiften men också av att jordbruk i ett så kallat utvecklat land oftast består av stora och mycket dyrbara egendomar som kräver stora investeringar. Vi tror att många av de flyktingar som tagit det stora steget hit från jordbruk i Afrika, Asien, Sydamerika, m.fl., med sina kunskaper skulle kunna driva mindre gårdar för t.ex. närodlat, ekologisk odling, familjejordbruk. Med hjälp av lantbrukskonsulenter skulle de snabbt kunna lära sig vad som skiljer sig i fråga om jordbruksbetingelserna i Sverige jämfört med deras hembygd. De skulle kunna använda sina kunskaper hemifrån för att odla, för Sverige, nya grödor som trivs bättre i ett varmare klimat. De har goda kunskaper i att odla utan kemikalier, konstgödsel, få maskiner, få kreatur osv. I kolonilottsområden runt om i Sverige kan man se hur dessa grödor ser ut där nyinvandrade svenskar odlar helt andra arter än kolonister med täppor från 1930-talet och framåt. I vårt moderna samhälle borde vi, i klimatförändringarnas tid, kunna ta tillvara de kunskaper och erfarenheter flyktingarna har från den plats de tidigare kallade hemma. Med långa varma torkperioder, regnperioder med snabb men intensiv nederbörd, översvämningar, orkaner, erosion m.m. Kanske kan Migrationsverket tillsammans med lantbruksuniversiteten, arbetsförmedlingen m.fl. se över möjligheterna att få fram några äldre, små gårdar, och låta de nyanlända arrendera för att småningom ev. kunna överta dessa gårdar. Vi tror att detta också skulle vara en tillfredsställelse för de nya svenskarna att känna igen sig och att ha användbara kunskaper i det nya landet. Vi föreslår: ett samarbete inleds mellan berörda myndigheter för att pröva möjligheter för flyktingar att arrendera småjordbruk som försörjningskälla här och som försöksgårdar för nya grödor i ett snabbt förändrat klimat. Angela Sandström Åsa Håkanson S-kvinnor Karlskrona Karlskrona arbetarekommuns styrelse vill börja med att tacka s-kvinnor för en kreativ och intressant motion. Vi tycker att förslaget har goda intentioner och uppmuntrar till att tänka utanför boxen. Motionen belyser det faktum att många flyktingar har kunskaper om odling och grödor som kan komma Sverige till stor nytta. Denna bild delar även styrelsen och hoppas att Sverige som helhet

6 kommer att ta tillvara på de asylsökandes kvalitéer och färdigheter även inom jordbruk och klimatomställningar nu när de kommit att bli en del av vårt land. Problematiken med att gårdar och större familjejordbruk blir övergivna när barn eller barnbarn saknar intresse av att överta verksamheten delas även av LRF (Lantbrukarnas riksförbund). Här skulle absolut våra nya invånare kunna vara en stor resurs för framtiden. Som tidigare nämnt stället sig styrelsen positiv till idéerna i motionen. Det vi ställer oss fundersamma till är om det är möjligt rent juridiskt att genomföra. En flykting, eller asylsökande som det också heter, har inte samma rättigheter som medborgare eller personer med uppehållstillstånd i samhället när det kommer till ex rätten av att bosätta sig vart man vill, arbeta, läsa på högre läroverk, starta företag eller låna pengar. Kanske är det så att de här åtgärderna behöver komma in i ett senare stadie? Lämpligtvis när de asylsökande beviljats upphållstillstånd, fått lämna asylboendena och gjort sig hemmastadd någonstans i landet. motionen skickas vidare till partikongress 2015 som enskild Motion nummer 5: Ny Tv-kanal med glesbygdsperspektiv Har du tänkt på att det finns betydligt färre stockholmare i Sverige än svenskar som bor på rena landsbygden? Om du skaffar dig dina kunskaper om dagens Sverige i TV och tidningar är jag säker på att du tror att landsortsbefolkningen är något som uppträder i TV i samband med folklustspel eller i Bonde söker fru. Sanningen är denna: I orter med mellan 50 och 199 invånare (kallas för småorter) bor sammanlagt personer. Utanför tätorter och småorter bor personer. Tillsammans personer. I Stockholms kommun bor personer, av vilka några bor i småorter eller utanför dessa och tätorterna. Allt enligt senaste officiella färdigställd befolkningsstatistik: år I en demokrati är det självklart att vad seriösa massmedia behandlar kommer att påverka förändringar och politiska beslut. Men i dagens massmediasamhälle har alla de stora Tv-kanalerna, radiostationerna och de riksomfattande dagstidningarna ett mycket utpräglat tätortsperspektiv. Ingen av dem har t ex huvudredaktioner utanför tätorterna. De för glesbygden viktiga problemen tas upp i notisform och någon analys utifrån hela Sveriges stora glesbygd görs nästan aldrig. De som bor i glesbygden känner inte igen sin vardag, som den speglas i massmedia. Även i politiken behandlas glesbygdsproblemen snävt eftersom också politiken är organiserad för, och utövas i, tätorter och med tätortens perspektiv. Detta gäller inte minst landsbygden som tillväxtsamhälle och tillväxtmotor, som arbetsmarknad, bostadsort och hembygd. Detta trots allt tal om turismen som den stora framtidsbranschen och med det leende sommar-sverige som bas. Om småföretagen som arbetsgivare och grunden för större tillväxtföretag och -branscher. Om hur tätortssamhällena inte kan klara sig utan t ex den matproduktion som landsbygden står för. Men vill vi att hela Sverige ska kunna utvecklas krävs att hela Sverige speglas i massmedia, speglas på ett något så när likvärdigt sätt och av kunniga glesbygdsinriktade redaktioner. Därför borde vi inom

7 ramen för Sveriges Television skapa en tredje allmän kanal vars huvudsakliga målsättning är att ge glesbygdsperspektivet på alla områden. ge glesbygdens talespersoner utrymme, ge glesbygdens folk möjlighet till identifikation och hela Sverige möjlighet att lära känna den stora del av vårt land som är mycket frånvarande i dagens massmedia. Det skulle också för tätortsborna bli en spännande, underhållande, lärorik kanal. Då skulle vi exempelvis kunna få se vad översvämningar kan ställa till med: förutom den obligatoriska bil som står med vatten upp till navkapseln i en tätort med trafikbroar i flera plan kanske vi någon gång fick se hur viktiga delar av infrastrukturen påverkas: en traktor som kört fast under arbetet med skogsråvara, att bärga skörden av livsmedel eller röjer för kraftledningar. Jag föreslår därför att en utredning tillsätts för att ge förslag till hur ytterligare en kanal inom ramen för SVT kan startas med uppgift att spegla Sverige med glesbygdsperspektiv. Åsa Håkanson S-kvinnor Karlskrona Karlskrona Arbetarekommun delar motionärens uppfattning att det finns ett behov av ett ökat glesbygdsperspektiv i nyhetsrapporteringen. Glesbygds/landsbygdsbornas vardag skiljer sig från den som gäller för tätortsbornas och båda parter kan ha svårt att identifiera och känna igen sig i de specifika möjligheter och problem som respektive miljö erbjuder. Det är också tätorterna som gynnas av mediabevakning oavsett om det handlar om rena nyheter eller andra typer av reportage års partikongress tar dock upp två tydliga ämnen: Jobben och framtidens folkrörelse. Motionen om en ny Tv-kanal passar inte in under de givna ämnena. Om Karlskrona Arbetarekommun skulle anta motionen eller skicka den vidare som enskild kommer den därför inte att behandlas på årets kongress utan lämnas utan åtgärd tills nästa kongress Det är möjligt att förutsättningarna ser annorlunda ut 2017 och att vissa justeringar då skulle vara till gagn för motionen. Därför väljer styrelsen för Karlskrona Arbetarekommun att avslå motionen till 2015 års kongress men uppmanar motionären att återkomma med densamma, med eventuella justeringar, till nästa kongress avslå motionen Motion nummer 6: Bättre lagstiftning för framtidens trygga jobb. Arbetslivet är för många en källa till glädje, gemenskap och personlig utveckling. Dessvärre är det ofta organiserat på ett sådant sätt att det också är en källa till frustration, själslig utarmning och ohälsa. Sjukskrivningarna på grund av psykiska diagnoser ökar. Värst drabbade är kvinnor. Det är hög tid att gå till botten med vad som orsakar denna ohälsa. Något är grundläggande fel i ett arbetsliv som gör människor sjuka. Arbetslivet har genomgått några grundläggande förändringar de senaste decennierna. Den kvinnodominerade tjänstesektorn används ofta som murbräcka för att introducera nya, för löntagarna

8 ofördelaktiga, normer som sedan sprider sig på resten av arbetsmarknaden. En av de viktigaste förändringarna rör strategierna för bemanning. Den ordinarie personalen lever under ständig stress över att hinna med sina arbetsuppgifter (samtidigt som man ska introducera den tillfälliga personalen) människor som borde haft fasta anställningar hänvisas till olika tillfälliga anställningsformer. Tidsbegränsade anställningar och bemanningsföretag får ett allt större utrymme. I vissa fall hänvisas rent av arbetstagare till att bli egenföretagare med f-skattesedel, trots att de är helt beroende av en enskild uppdragsgivare. Bland arbetare i detaljhandeln och den kommunala sektorn ligger de tidsbegränsade anställningarna runt 30 procent. För arbetare i hotell- och restaurangbranschen är motsvarande siffra 44 procent. Detta kan inte helt förklaras av tillfälliga, oförutsedda behov av personal en stor del av de tidsbegränsat anställda utgör en del av den ordinarie bemanningen. På många arbetsplatser skulle en vanlig arbetsdag inte fungera om det inte vore för den tillfälliga personalen. Deltidsanställningarna är ett sätt att slimma bemanningen. Arbetare i detaljhandeln som är anställda på 5 timmar per vecka har en faktisk arbetstid på 12,7 timmar per vecka. De som har 10 timmar på sitt kontrakt arbetar i själva verket 14,1 timmar. Deltidsanställda används alltså, som en buffertarbetskraft som varje månad varje vecka jagar extratimmar. De som hänvisas till otrygga jobb, vare sig det är tidsbegränsade anställningar, bemanningsanställningar, korta deltider eller f-skattesedlar, döms både till ekonomisk otrygghet och en svag anknytning till arbetsplatsen. Man blir en gäst på sin egen arbetsplats och förnekas möjligheter till både gemenskap och utveckling i arbetet. Nyordningen på arbetsmarknaden får allvarliga effekter som bland annat utläsas i en ökande sjukfrånvaro. När det gäller att till exempel lyfta tunga föremål kan ett skyddsombud begära att man på förhand ska beräkna hur många personer, alternativt vilka hjälpmedel, som krävs för att lyfta föremålet på ett säkert sätt. När det kommer till arbetsskador som uppstår på grund av stress finns inte samma verktyg. Det är ofta lätt att på förhand se att om dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt så krävs en högre bemanning men det svårt att tvinga arbetsgivaren att anpassa sin bemanning. Detta måste förändras. Grundbemanningen måste pressas upp, och anpassas till den faktiska arbetsbelastningen. begränsa tiderna för hur länge en person får vara tidsbegränsat anställd är nödvändigt men inte tillräckligt. I värsta fall får det endast till konsekvens att den tillfälliga personalen byts ut i snabbare takt. Det är möjligheten att ta in tillfällig personal trots att den behövs tillsvidare som är problemet. Tidsbegränsade anställningar behövs. Därom råder inget tvivel. Lagstiftningen bör tillåta tidsbegränsade anställningar under ett antal tydligt definierade omständigheter, som är relevanta för alla branscher (till exempel provanställning, vikariat, projekt, säsongsanställning). För övrigt bör det regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare, i enlighet med den svenska modellen. Den nuvarande ordningen, där lagen ger arbetsgivarna mycket större friheter än något fackförbund någonsin skulle sluta avtal om, håller dock effektivt arbetsgivarna borta från förhandlingsbordet. Varför sluta avtal som innebär en konkurrensnackdel gentemot dem som står utanför kollektivavtalsmodellen? Allmän visstidsanställning måste tas bort ur LAS så att parterna får incitament att sluta överenskommelser med varandra. Vi föreslår att kongressen beslutar: Socialdemokraterna ska verka för att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS. Tidsbegränsade anställningar ska behöva motiveras. Socialdemokraterna ska verka för att LAS inte ska kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

9 Socialdemokraterna ska verka för att LAS formuleras så att den enskilde individens rätt att utöka sin tjänstgöringsgrad i samband med att någon med högre tjänstgöringsgrad slutar stärks. Socialdemokraterna ska verka för att LAS turordningsregler kompletteras så att den enskilde individens rätt att bibehålla sin tidigare tjänstgöringsgrad vid en omorganisering stärks. Socialdemokraterna ska verka för att rätten till företräde till återanställning ska utökas till tolv månader från det att anställningen upphörde. Socialdemokraterna ska verka för att regelverket för att erhålla f-skattesedel skärps. Bland annat ska det krävas mer än en uppdragsgivare. Arbetsgivare som missbrukar f-skattesedel för att undslippa sitt arbetsgivaransvar ska kunna dömas för detta. Socialdemokraterna ska verka för att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Socialdemokraterna ska initiera en utredning i syfte att arbetsmiljölagen ska tillämpas på ett sådant sätt att en bemanning som är otillräcklig för att utföra förekommande arbetsuppgifter på ett hälsosamt sätt kan förebyggas. Karlskrona Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Socialdemokraternas partikongress Handels S-förening Blekinge Roland Andreasson Under den senaste 10 årsperioden har vi i Sverige blivit allt otryggare i arbetslivet. I en tid av hög arbetslöshet som vi nu befinner oss i, ser vi hur anställda inom de flesta branscher och verksamheter tvingas acceptera villkor på jobbet som får negativa konsekvenser såväl ekonomiskt som socialt. Dessutom går det att konstatera att otryggheten, där bl.a. rätt till heltid ingår och hur arbetsplatsen organiseras också ökar risken för ohälsa med bland annat långtidssjukskrivning som följd. Återigen ser vi på svensk arbetsmarknad att den viktiga psykosociala arbetsmiljön behöver lyftas upp på dagordningen, om och när anställda ställs mot varandra får det långtgående konsekvenser. Arbetarekommunens styrelse delar motionärens beskrivning av hur många anställda på arbetsplatserna runt om i landet upplever sin situation på jobbet. Därför är det angeläget att motionens innehåll och inriktning behandlas på kongressen. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

10 Motion nummer 7: Motion angående folkrörelseparti Socialdemokraterna har förlorat väljarstöd sedan Valet 2010 betraktas som det sämsta valet Socialdemokraterna har gjort i modern tid års valresultat var endast marginellt bättre än valet Efter valförlusten 2010 tillsattes en kriskommission för att utreda varför socialdemokraterna inte fått ett större politiskt förtroende. Sår här uttrycks det i kriskommissionen; Det socialdemokratiska partiet är till vissa delar en sluten värd. I en sådan omgivning växer det till slut fram en partikultur som inte främja öppenhet och transparens. Ska vi återvinna förtroendet måste förändringsresan präglas av öppenhet och nyfikenhet gentemot både medlemmar och medborgare, på alla nivåer i partiet. En viktig del av värdet i medlemskapet ligger i den exklusiva rätten att få vara med och besluta om Socialdemokraternas politik och organisation. ta tillvara lusten och rätten för medlemmar att påverka är en av partiets stora utmaningar och uppgifter. Med dagens teknik finns inga gränser för hur detta kan gå till. tillämpa medlemsomröstning i högre utsträckning är ett av många sätt att öka organisationstilliten och stärka känslan av allamedlemmars lika värde. Formandet av socialdemokratiska föreningar som har en sakpolitisk fråga som huvudsaklig organisationsgrund bör uppmuntras, såväl lokalt som nationellt. Vi tror att det är viktigt att Socialdemokraterna använder styrkan i att vara ett parti för de många människorna. Det förpliktigar eftersom det kräver att medlemmarna från grundorganisationerna får ett ökat inflytande som därigenom stärker delaktigheten. Därmed stärker vi också Socialdemokraterna som ett folkrörelseparti. En av hörnstenarna i ett folkrörelseparti, som vårt, är den facklig-politiska samverkan. Vi behöver arbeta aktivt med den för att den även fortsättningsvis ska vara ett av benen som vi står på. Det är viktigt att Arbetarekommunerna drar upp riktningarna för de viktiga politiska ställningstagandena i ett tidigt skede så att grundorganisationerna kan vara delaktiga tillsamman med sina medlemmar. Därigenom kan även Arbetarkommunens medlemsmöten få en stark lokal förankring genom att grundorganisationerna känner att de får ett rejält inflytande på politiken. Det kan även ske genom ex. rådslag och remisser. Vi föreslår att kongressen beslutar verka för förslagen med intentioner enligt motionen. utreda stadgarna för att därigenom underlätta ett organisatoriskt arbete som ökar delaktigheten. ta fram riktlinjer för en förstärkt facklig-politisk samverkan.

11 skriva kommentarer till partistadgarna så att det blir lättare att förstå och använda dem. Karlskrona Arbetakommun antar motionen som sin egen samt skickar den vidare till den Socialdemokratiska partikongressen. IF Metall S-förening Varvets S-förening Kommunals S-förening Oskar Dyberg Patrik Andersson Tommy Brolin Handels S-förening Roland Andreasson Byggnads S-förening Peter Bergqvist Arbetarekommunens styrelse håller med i motionärernas samtliga intentioner. Precis som motionärerna beskriver har vårt parti under det senaste decenniet förlorat många väljares förtroende. Det har blivit svårare att rekrytera medlemmar till partiet och många upplever oss vara ett slutet parti med alltför gamla strukturer. Arbetarekommunens styrelse tillstyrker därför motionen och föreslår medlemsmötet att arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den vidare till kongressen. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Trygghet

Läs mer

Socialdemokraterna Sammanfattning Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014

IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 IF Metalls 5 arbetsmiljöutmaningar 2011 2014 1 IF Metalls handlingslinjer En arbetsmiljö för hållbara, trygga och utvecklande jobb Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det hållbara arbetet. En god arbetsmiljö

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Mot EU:s lägsta arbetslöshet

Mot EU:s lägsta arbetslöshet Mot EU:s lägsta arbetslöshet Reformer för fler jobb Högre arbetslöshet än andra jämförbara länder Arbetslöshet i EU15, 15-74 år 26,9 24,7 14,4 12,5 11,7 10,2 8,6 8,5 8,0 7,0 6,5 6,3 6,1 5,0 4,9 Källa:

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetsmiljöstrategi. moderna arbetslivet Ylva Johansson. Arbetsmarknadsdepartementet En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Ylva Johansson Regeringen prioriterar arbetsmiljön Resursförstärkning med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden 60 mnkr till Arbetsmiljöverkets

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Unionens politik för IT och Telekom

Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT och Telekom Unionens politik för IT & Telekom i korthet IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer