Att: Kongressen föreslår att det tillsätts en utredning hur villkoren för egna företagare kan förbättras i den allmänna sjukförsäkringen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att: Kongressen föreslår att det tillsätts en utredning hur villkoren för egna företagare kan förbättras i den allmänna sjukförsäkringen."

Transkript

1 Motion nummer 1: Avskaffa karensdagen/dagarna i sjukförsäkringssystemet för alla! Vi anser att karensdagar i sjukförsäkringssystemet är orättfärdigt! Oavsett vem det drabbar. Vi delar inte uppfattningen som återfinns i borgerligheten inom Svensk politik att sjukförsäkringen överutnyttjas eller används på ett felaktigt sätt. Vi anser att fusk inom våra trygghetssystem inte kan lösas genom kollektiv bestraffning utan måste lösas genom bättre och klarare kontroller av den enskilde. Vi anser också att enskilda företagare idag har en oacceptabel situation i den allmänna sjukförsäkringen. Det är inte rimligt att företagare de två första veckorna av sin sjukperiod ska stå utan ersättning från vårt gemensamma försäkringssystem. Vi inser att frågan om egna företagares sjukersättning är komplicerad. Vår principiella inställning är dock glasklar: Man ska inte bestraffas vid sjukdom! Med utgångspunkt i ovanstående vill vi föreslå följande: : Karensdagarna i sjukförsäkringssystemet avskaffas : Kongressen föreslår att det tillsätts en utredning hur villkoren för egna företagare kan förbättras i den allmänna sjukförsäkringen. S-Föreningen Avanti Genom Lars Brissmalm Arbetarekommunens styrelse ställer sig bakom motionen i sin helhet. Karensdagarna i sjukförsäkringen är idag ett stort samhällsproblem som bidrar till sjuknärvaro på landets arbetsplatser. Denna sjuknärvaro innebär ökad sjukskrivning på grund av onödig smittspridning och betyder i sin tur ökade kostnader för hela samhället. För att skapa ett system som fungerar bättre bör karensdagarna i sjukförsäkringssystemet avskaffas. Vidare bidrar karensdagarna till ett ojämlikt arbetsliv då vissa yrkesgrupper påverkas mer av karensdagarna än andra. Det är stor skillnad i möjligheterna att exempelvis arbeta hemifrån. Även egenföretagare har problem då det gäller möjlighet till sjukfrånvaro. Arbetarekommunens styrelse ser positivt på förslaget om att tillsätta en utredning för att undersöka hur villkoren för egna företagare kan förbättras i sjukförsäkringen. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

2 Motion nummer 2: Motion: Gör om ROT till GRO (grön renovering och omställning) Låt Det så kallade ROT-avdraget bli en grundpelare i det Gröna Folkhemmet! Idag subventioneras viss ombyggnad, tillbyggnad och renovering. Denna subvention har många fördelar. Dock innebär skattesubventionen inte enbart fördelar. Nackdelar med ROT-avdrag är att den stora grupp som inte äger sitt boende, utan hyr sitt boende inte kan få del av ROT-avdrag. Man kan också ifrågasätta om samhällsnyttan med denna skattesubvention står i relation till samhällskostnaden när det till exempel gäller kosmetiska renoveringar av badrum, kök eller uterum. Vi anser att ROT-avdrag i grunden är en bra subvention, särskilt när det gäller sysselsättningen inom byggsektorn, men att skattesubventionen bör förändras på ett antal områden för att möta samhällets krav på ett mer hållbart och ekologiskt boende. Samt att utjämna de ekonomiska orättvisor som ROT-avdraget medför gällande bostadens ägandeform. Vi vill att ROT-avdraget omvandlas till något vi kallar GRO-avdrag (Grön Renovering och Omställning). Det finns ett mycket stort behov att miljöanpassa och hållbarhetsanpassa våra bostäder. Genom att styra den breda/generell skattesubvention som idag finns för de som äger sitt boende till nya grupper som inte förut fått ta del av dessa subventioner och rikta om stödets omfattning till grön omställning av vårt boende tror vi att de positiva följderna på exempelvis sysselsättning kan bibehållas och de negativa egenskaper som ROT-avdraget medfört kan begränsas. Med utgångspunkt från ovanstående text föreslår vi följande: : ROT-avdraget i sin nuvarande utformning upphör. : ROT-avdraget omvandlas från till ett avdrag för Grön renovering och omställning. : Kongressen föreslår att en utredning tillsätts för att utreda hur alla boendeformer ska kunna ta del av ROT-avdrag. Samt hur avdragsrätten styrs om till att gälla enbart åtgärder som förbättrar miljö och hållbarhet. För S-föreningen Avanti Lars Brissmalm Karlskrona Arbetarkommun styrelse delar motionärens syn på ROT-avdraget och kan se fördelarna med att se över ROT i sin nuvarande form. Genom att styra om ROT avdraget mot energieffektivisering, stöd till utbyte av fossila bränslen till förnybara bränslen och stöd till andra hållbara lösningar för olika boendeformer så stärker vi klimatarbetet och skapar arbetstillfällen inom en framtidsbransch. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

3 Motion nummer 3 Framtidens jobb är exportberoende Sverige är ett land med hög sysselsättning, förhållandevis väl betalda jobb, god jämställdhet och med en välfärd där plånboken inte ska vara avgörande för mäniskors framtid och möjligheter. För att behålla hög sysselsättning och nå målet om EUs lägsta arbetslöshet år 2020 måste nya jobb växa fram. För att klara det måste företag och branscher där Sverige har en historiskt god konkurrenskraft ges möjligheter att bibehålla och helst stärka sin internationella konkurrenskraft. Men det gäller också att utveckla nya branscher. Industrins exportförmåga är en viktig faktor för vårt framtida välstånd. Det räcker inte att sätta sin tillit till att jobben skapas på en så liten hemmamarknad som Sverige utgör. De flesta av våra mest framgångsrika företag har sina största marknader långt utanför Sverige. Framtidens jobb och vår välfärd är beroende av utlandsmarknaderna. Exempelvis exporterar Scania 9 av 10 lastbilar som tillverkas i Sverige. Under finanskrisen uppmärksammades Greklands stora problem. Huvudproblemet för Grekland var och är inte att de lånat pengar utan hur de ska kunna betala sina skulder. De har ingen stor industrisektor att lita till och det ger problem när det kommer till betalningsförmågan. Turismen är en viktig del i den grekiska ekonomin men den ger små exportintäkter. Tyskland är Greklands motsats, landet har mycket starka industrier som ger en god betalningsförmåga. Sverige, och EU, behöver en större och utvecklad industrisektor. För Sverige gäller det att underlätta för alla företag inom alla olika branscher att nå ut på exportmarknaderna. Med varuexport följer också tjänsteexport inom områden som service, utbildning och konsultverksamhet. Det har visat sig att ett litet land som Sverige haft stora exportframgångar inom försvarsindustrin och vunnit kontrakt i hård konkurrens med exempelvis USA- eller Frankrike. Konkurrensförmågan har visat sig stor på de marknader där man tillåts konkurrera. Ett projekt som Gripen ökar innovationskraften i stora delar av såväl varu- som tjänsteindustrin. Sveriges försvar är beroende av högteknologiskt materiel men vi är ett för litet land för att med Försvarsmakten som kund finansiera utvecklingen av ny materiel. Därför har det varit en viktig del i materielutvecklingen att tillåta export av försvarsmateriel. Försvarsindustrin sysselsätter ca personer i Sverige och är extra viktig inom orter som Linköping, Karlskrona, Karlskoga m.fl. Man kan grov räkna med att branschen sysselsätter två till tre gånger flera personer i Sverige. Det finns idéer om att Sverige ska ändra praxis när det gäller export till länder utanför EU. I dag bedöms varje produkt för sig om den är exporteringsbar eller inte och det är en metod som fungerar väl. istället gå över till att generellt bedöma ett potentiellt exportlands styre utan att detta skulle kunna få förödande effekter för andra Svenska exportföretag vore en mycket farlig väg att beträda. Sverige ska ha en strikt exportkontroll. Vi ställer höga krav på industrin att man agerar på ett ansvarsfullt sätt. Vore vi mindre noggranna med exportkontrollen skulle vi få problem med tekniköverföring från exempelvis USA. Många Svenska försvarsföretag samarbetar med andra försvarsföretag och då måste det ur ett industriperspektiv vara samma regler för alla inom en gemensam marknad som EU utgör. Det kan också bli mycket svårt att avgöra vilka produkter eller tjänster som är försvarsrelaterade med ett generellt förbud.

4 Det är dessutom moraliskt förkastligt att ena minuten förbjuda export till ett land vars regim vi inte gillar och att andra minuten köpa produkter och tjänster från samma land. Tillverkningsandelen av BNP ligger på 16 % och den borde vara 20 % för att vi ska kunna säkra den välfärd vi alla värnar om. Då måste alla branscher, inom rimliga ramar, tillåtas att exportera sina produkter Vi förslår att Kongressen beslutar: Sverige driver en politik som stöder och underlättar export. Sverige avstår från att generellt klassa länder som omöjliga för export. Sverige samverkar för ett gemensamt regelverk kring försvarsindustrins förutsättningar inom EU. Varvets s-förening Patrik Andersson IF Metalls s-förening Oscar Dyberg Arbetarekommunens styrelse delar motionärernas syn på hur viktig svensk export är för Sveriges framtid och vår finansiering av välfärden. Sverige är ett litet och mycket exportberoende land och måste därför också ha en bra politik för export och inhemsk industriutveckling. Vår egen kommun är ett tydligt exempel på detta med flera framgångsrika företag som till exempel ABB, Ericsson, Saab Kockums och Dynapac. Arbetarekommunens styrelse håller också med om att vi på både lokal och nationell nivå bör stödja och underlätta export. Då det gäller försvarsindustrin delar styrelsen motionärernas tankar kring hur viktig den är och varit för svensk forskning och innovation. En svensk försvarsindustri är och har alltid varit en förutsättning för att även kunna upprätthålla Sverige neutralitet och alliansfrihet. På så sätt har Sverige kunnat upprätthålla ett försvar utan att göra oss beroende av import av vapen från t.ex. Natoländer eller Ryssland. Vår försvarsindustri är en omistlig del av vår alliansfrihet och möjliggör Sveriges självständiga utrikespolitik. Då det gäller vapenexport har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsförhandlingarna hösten 2014 kommit överens om att vapenexportkontrollen gentemot icke-demokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster. Detta behöver inte nödvändigtvis påverka övrig export utan är ett sätt att se till att svensktillverkade vapen exempelvis inte hamnar i diktaturers eller terrororganisationers händer. Därmed menar styrelsen att regerings arbete berör just det som motionärerna lyfter. Sammanfattningsvis menar styrelsen att regeringen arbetar med de frågor som motionärerna tar upp. Detta gäller både utvecklingen av exporten, klassificering och tillstånd av export. Arbetarekommunens styrelse menar därför att motionen bör skickas vidare som motionärernas egen. motionen skickas vidare till partikongress 2015 som enskild

5 Motion nummer 4: Jordnära förslag till en annorlunda start för dem som nyss har flyttat hit Många av de flyktingar som kommer till Sverige tar steget direkt från jordbrukarsamhället till ett modernt IT-samhälle. Det är ett stort steg för en enskild människa. Alltfler små jordbruksfastigheter i Sverige står övergivna p.g.a. generationsskiften men också av att jordbruk i ett så kallat utvecklat land oftast består av stora och mycket dyrbara egendomar som kräver stora investeringar. Vi tror att många av de flyktingar som tagit det stora steget hit från jordbruk i Afrika, Asien, Sydamerika, m.fl., med sina kunskaper skulle kunna driva mindre gårdar för t.ex. närodlat, ekologisk odling, familjejordbruk. Med hjälp av lantbrukskonsulenter skulle de snabbt kunna lära sig vad som skiljer sig i fråga om jordbruksbetingelserna i Sverige jämfört med deras hembygd. De skulle kunna använda sina kunskaper hemifrån för att odla, för Sverige, nya grödor som trivs bättre i ett varmare klimat. De har goda kunskaper i att odla utan kemikalier, konstgödsel, få maskiner, få kreatur osv. I kolonilottsområden runt om i Sverige kan man se hur dessa grödor ser ut där nyinvandrade svenskar odlar helt andra arter än kolonister med täppor från 1930-talet och framåt. I vårt moderna samhälle borde vi, i klimatförändringarnas tid, kunna ta tillvara de kunskaper och erfarenheter flyktingarna har från den plats de tidigare kallade hemma. Med långa varma torkperioder, regnperioder med snabb men intensiv nederbörd, översvämningar, orkaner, erosion m.m. Kanske kan Migrationsverket tillsammans med lantbruksuniversiteten, arbetsförmedlingen m.fl. se över möjligheterna att få fram några äldre, små gårdar, och låta de nyanlända arrendera för att småningom ev. kunna överta dessa gårdar. Vi tror att detta också skulle vara en tillfredsställelse för de nya svenskarna att känna igen sig och att ha användbara kunskaper i det nya landet. Vi föreslår: ett samarbete inleds mellan berörda myndigheter för att pröva möjligheter för flyktingar att arrendera småjordbruk som försörjningskälla här och som försöksgårdar för nya grödor i ett snabbt förändrat klimat. Angela Sandström Åsa Håkanson S-kvinnor Karlskrona Karlskrona arbetarekommuns styrelse vill börja med att tacka s-kvinnor för en kreativ och intressant motion. Vi tycker att förslaget har goda intentioner och uppmuntrar till att tänka utanför boxen. Motionen belyser det faktum att många flyktingar har kunskaper om odling och grödor som kan komma Sverige till stor nytta. Denna bild delar även styrelsen och hoppas att Sverige som helhet

6 kommer att ta tillvara på de asylsökandes kvalitéer och färdigheter även inom jordbruk och klimatomställningar nu när de kommit att bli en del av vårt land. Problematiken med att gårdar och större familjejordbruk blir övergivna när barn eller barnbarn saknar intresse av att överta verksamheten delas även av LRF (Lantbrukarnas riksförbund). Här skulle absolut våra nya invånare kunna vara en stor resurs för framtiden. Som tidigare nämnt stället sig styrelsen positiv till idéerna i motionen. Det vi ställer oss fundersamma till är om det är möjligt rent juridiskt att genomföra. En flykting, eller asylsökande som det också heter, har inte samma rättigheter som medborgare eller personer med uppehållstillstånd i samhället när det kommer till ex rätten av att bosätta sig vart man vill, arbeta, läsa på högre läroverk, starta företag eller låna pengar. Kanske är det så att de här åtgärderna behöver komma in i ett senare stadie? Lämpligtvis när de asylsökande beviljats upphållstillstånd, fått lämna asylboendena och gjort sig hemmastadd någonstans i landet. motionen skickas vidare till partikongress 2015 som enskild Motion nummer 5: Ny Tv-kanal med glesbygdsperspektiv Har du tänkt på att det finns betydligt färre stockholmare i Sverige än svenskar som bor på rena landsbygden? Om du skaffar dig dina kunskaper om dagens Sverige i TV och tidningar är jag säker på att du tror att landsortsbefolkningen är något som uppträder i TV i samband med folklustspel eller i Bonde söker fru. Sanningen är denna: I orter med mellan 50 och 199 invånare (kallas för småorter) bor sammanlagt personer. Utanför tätorter och småorter bor personer. Tillsammans personer. I Stockholms kommun bor personer, av vilka några bor i småorter eller utanför dessa och tätorterna. Allt enligt senaste officiella färdigställd befolkningsstatistik: år I en demokrati är det självklart att vad seriösa massmedia behandlar kommer att påverka förändringar och politiska beslut. Men i dagens massmediasamhälle har alla de stora Tv-kanalerna, radiostationerna och de riksomfattande dagstidningarna ett mycket utpräglat tätortsperspektiv. Ingen av dem har t ex huvudredaktioner utanför tätorterna. De för glesbygden viktiga problemen tas upp i notisform och någon analys utifrån hela Sveriges stora glesbygd görs nästan aldrig. De som bor i glesbygden känner inte igen sin vardag, som den speglas i massmedia. Även i politiken behandlas glesbygdsproblemen snävt eftersom också politiken är organiserad för, och utövas i, tätorter och med tätortens perspektiv. Detta gäller inte minst landsbygden som tillväxtsamhälle och tillväxtmotor, som arbetsmarknad, bostadsort och hembygd. Detta trots allt tal om turismen som den stora framtidsbranschen och med det leende sommar-sverige som bas. Om småföretagen som arbetsgivare och grunden för större tillväxtföretag och -branscher. Om hur tätortssamhällena inte kan klara sig utan t ex den matproduktion som landsbygden står för. Men vill vi att hela Sverige ska kunna utvecklas krävs att hela Sverige speglas i massmedia, speglas på ett något så när likvärdigt sätt och av kunniga glesbygdsinriktade redaktioner. Därför borde vi inom

7 ramen för Sveriges Television skapa en tredje allmän kanal vars huvudsakliga målsättning är att ge glesbygdsperspektivet på alla områden. ge glesbygdens talespersoner utrymme, ge glesbygdens folk möjlighet till identifikation och hela Sverige möjlighet att lära känna den stora del av vårt land som är mycket frånvarande i dagens massmedia. Det skulle också för tätortsborna bli en spännande, underhållande, lärorik kanal. Då skulle vi exempelvis kunna få se vad översvämningar kan ställa till med: förutom den obligatoriska bil som står med vatten upp till navkapseln i en tätort med trafikbroar i flera plan kanske vi någon gång fick se hur viktiga delar av infrastrukturen påverkas: en traktor som kört fast under arbetet med skogsråvara, att bärga skörden av livsmedel eller röjer för kraftledningar. Jag föreslår därför att en utredning tillsätts för att ge förslag till hur ytterligare en kanal inom ramen för SVT kan startas med uppgift att spegla Sverige med glesbygdsperspektiv. Åsa Håkanson S-kvinnor Karlskrona Karlskrona Arbetarekommun delar motionärens uppfattning att det finns ett behov av ett ökat glesbygdsperspektiv i nyhetsrapporteringen. Glesbygds/landsbygdsbornas vardag skiljer sig från den som gäller för tätortsbornas och båda parter kan ha svårt att identifiera och känna igen sig i de specifika möjligheter och problem som respektive miljö erbjuder. Det är också tätorterna som gynnas av mediabevakning oavsett om det handlar om rena nyheter eller andra typer av reportage års partikongress tar dock upp två tydliga ämnen: Jobben och framtidens folkrörelse. Motionen om en ny Tv-kanal passar inte in under de givna ämnena. Om Karlskrona Arbetarekommun skulle anta motionen eller skicka den vidare som enskild kommer den därför inte att behandlas på årets kongress utan lämnas utan åtgärd tills nästa kongress Det är möjligt att förutsättningarna ser annorlunda ut 2017 och att vissa justeringar då skulle vara till gagn för motionen. Därför väljer styrelsen för Karlskrona Arbetarekommun att avslå motionen till 2015 års kongress men uppmanar motionären att återkomma med densamma, med eventuella justeringar, till nästa kongress avslå motionen Motion nummer 6: Bättre lagstiftning för framtidens trygga jobb. Arbetslivet är för många en källa till glädje, gemenskap och personlig utveckling. Dessvärre är det ofta organiserat på ett sådant sätt att det också är en källa till frustration, själslig utarmning och ohälsa. Sjukskrivningarna på grund av psykiska diagnoser ökar. Värst drabbade är kvinnor. Det är hög tid att gå till botten med vad som orsakar denna ohälsa. Något är grundläggande fel i ett arbetsliv som gör människor sjuka. Arbetslivet har genomgått några grundläggande förändringar de senaste decennierna. Den kvinnodominerade tjänstesektorn används ofta som murbräcka för att introducera nya, för löntagarna

8 ofördelaktiga, normer som sedan sprider sig på resten av arbetsmarknaden. En av de viktigaste förändringarna rör strategierna för bemanning. Den ordinarie personalen lever under ständig stress över att hinna med sina arbetsuppgifter (samtidigt som man ska introducera den tillfälliga personalen) människor som borde haft fasta anställningar hänvisas till olika tillfälliga anställningsformer. Tidsbegränsade anställningar och bemanningsföretag får ett allt större utrymme. I vissa fall hänvisas rent av arbetstagare till att bli egenföretagare med f-skattesedel, trots att de är helt beroende av en enskild uppdragsgivare. Bland arbetare i detaljhandeln och den kommunala sektorn ligger de tidsbegränsade anställningarna runt 30 procent. För arbetare i hotell- och restaurangbranschen är motsvarande siffra 44 procent. Detta kan inte helt förklaras av tillfälliga, oförutsedda behov av personal en stor del av de tidsbegränsat anställda utgör en del av den ordinarie bemanningen. På många arbetsplatser skulle en vanlig arbetsdag inte fungera om det inte vore för den tillfälliga personalen. Deltidsanställningarna är ett sätt att slimma bemanningen. Arbetare i detaljhandeln som är anställda på 5 timmar per vecka har en faktisk arbetstid på 12,7 timmar per vecka. De som har 10 timmar på sitt kontrakt arbetar i själva verket 14,1 timmar. Deltidsanställda används alltså, som en buffertarbetskraft som varje månad varje vecka jagar extratimmar. De som hänvisas till otrygga jobb, vare sig det är tidsbegränsade anställningar, bemanningsanställningar, korta deltider eller f-skattesedlar, döms både till ekonomisk otrygghet och en svag anknytning till arbetsplatsen. Man blir en gäst på sin egen arbetsplats och förnekas möjligheter till både gemenskap och utveckling i arbetet. Nyordningen på arbetsmarknaden får allvarliga effekter som bland annat utläsas i en ökande sjukfrånvaro. När det gäller att till exempel lyfta tunga föremål kan ett skyddsombud begära att man på förhand ska beräkna hur många personer, alternativt vilka hjälpmedel, som krävs för att lyfta föremålet på ett säkert sätt. När det kommer till arbetsskador som uppstår på grund av stress finns inte samma verktyg. Det är ofta lätt att på förhand se att om dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt så krävs en högre bemanning men det svårt att tvinga arbetsgivaren att anpassa sin bemanning. Detta måste förändras. Grundbemanningen måste pressas upp, och anpassas till den faktiska arbetsbelastningen. begränsa tiderna för hur länge en person får vara tidsbegränsat anställd är nödvändigt men inte tillräckligt. I värsta fall får det endast till konsekvens att den tillfälliga personalen byts ut i snabbare takt. Det är möjligheten att ta in tillfällig personal trots att den behövs tillsvidare som är problemet. Tidsbegränsade anställningar behövs. Därom råder inget tvivel. Lagstiftningen bör tillåta tidsbegränsade anställningar under ett antal tydligt definierade omständigheter, som är relevanta för alla branscher (till exempel provanställning, vikariat, projekt, säsongsanställning). För övrigt bör det regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare, i enlighet med den svenska modellen. Den nuvarande ordningen, där lagen ger arbetsgivarna mycket större friheter än något fackförbund någonsin skulle sluta avtal om, håller dock effektivt arbetsgivarna borta från förhandlingsbordet. Varför sluta avtal som innebär en konkurrensnackdel gentemot dem som står utanför kollektivavtalsmodellen? Allmän visstidsanställning måste tas bort ur LAS så att parterna får incitament att sluta överenskommelser med varandra. Vi föreslår att kongressen beslutar: Socialdemokraterna ska verka för att allmän visstidsanställning tas bort ur LAS. Tidsbegränsade anställningar ska behöva motiveras. Socialdemokraterna ska verka för att LAS inte ska kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

9 Socialdemokraterna ska verka för att LAS formuleras så att den enskilde individens rätt att utöka sin tjänstgöringsgrad i samband med att någon med högre tjänstgöringsgrad slutar stärks. Socialdemokraterna ska verka för att LAS turordningsregler kompletteras så att den enskilde individens rätt att bibehålla sin tidigare tjänstgöringsgrad vid en omorganisering stärks. Socialdemokraterna ska verka för att rätten till företräde till återanställning ska utökas till tolv månader från det att anställningen upphörde. Socialdemokraterna ska verka för att regelverket för att erhålla f-skattesedel skärps. Bland annat ska det krävas mer än en uppdragsgivare. Arbetsgivare som missbrukar f-skattesedel för att undslippa sitt arbetsgivaransvar ska kunna dömas för detta. Socialdemokraterna ska verka för att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att det blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Socialdemokraterna ska initiera en utredning i syfte att arbetsmiljölagen ska tillämpas på ett sådant sätt att en bemanning som är otillräcklig för att utföra förekommande arbetsuppgifter på ett hälsosamt sätt kan förebyggas. Karlskrona Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Socialdemokraternas partikongress Handels S-förening Blekinge Roland Andreasson Under den senaste 10 årsperioden har vi i Sverige blivit allt otryggare i arbetslivet. I en tid av hög arbetslöshet som vi nu befinner oss i, ser vi hur anställda inom de flesta branscher och verksamheter tvingas acceptera villkor på jobbet som får negativa konsekvenser såväl ekonomiskt som socialt. Dessutom går det att konstatera att otryggheten, där bl.a. rätt till heltid ingår och hur arbetsplatsen organiseras också ökar risken för ohälsa med bland annat långtidssjukskrivning som följd. Återigen ser vi på svensk arbetsmarknad att den viktiga psykosociala arbetsmiljön behöver lyftas upp på dagordningen, om och när anställda ställs mot varandra får det långtgående konsekvenser. Arbetarekommunens styrelse delar motionärens beskrivning av hur många anställda på arbetsplatserna runt om i landet upplever sin situation på jobbet. Därför är det angeläget att motionens innehåll och inriktning behandlas på kongressen. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015

10 Motion nummer 7: Motion angående folkrörelseparti Socialdemokraterna har förlorat väljarstöd sedan Valet 2010 betraktas som det sämsta valet Socialdemokraterna har gjort i modern tid års valresultat var endast marginellt bättre än valet Efter valförlusten 2010 tillsattes en kriskommission för att utreda varför socialdemokraterna inte fått ett större politiskt förtroende. Sår här uttrycks det i kriskommissionen; Det socialdemokratiska partiet är till vissa delar en sluten värd. I en sådan omgivning växer det till slut fram en partikultur som inte främja öppenhet och transparens. Ska vi återvinna förtroendet måste förändringsresan präglas av öppenhet och nyfikenhet gentemot både medlemmar och medborgare, på alla nivåer i partiet. En viktig del av värdet i medlemskapet ligger i den exklusiva rätten att få vara med och besluta om Socialdemokraternas politik och organisation. ta tillvara lusten och rätten för medlemmar att påverka är en av partiets stora utmaningar och uppgifter. Med dagens teknik finns inga gränser för hur detta kan gå till. tillämpa medlemsomröstning i högre utsträckning är ett av många sätt att öka organisationstilliten och stärka känslan av allamedlemmars lika värde. Formandet av socialdemokratiska föreningar som har en sakpolitisk fråga som huvudsaklig organisationsgrund bör uppmuntras, såväl lokalt som nationellt. Vi tror att det är viktigt att Socialdemokraterna använder styrkan i att vara ett parti för de många människorna. Det förpliktigar eftersom det kräver att medlemmarna från grundorganisationerna får ett ökat inflytande som därigenom stärker delaktigheten. Därmed stärker vi också Socialdemokraterna som ett folkrörelseparti. En av hörnstenarna i ett folkrörelseparti, som vårt, är den facklig-politiska samverkan. Vi behöver arbeta aktivt med den för att den även fortsättningsvis ska vara ett av benen som vi står på. Det är viktigt att Arbetarekommunerna drar upp riktningarna för de viktiga politiska ställningstagandena i ett tidigt skede så att grundorganisationerna kan vara delaktiga tillsamman med sina medlemmar. Därigenom kan även Arbetarkommunens medlemsmöten få en stark lokal förankring genom att grundorganisationerna känner att de får ett rejält inflytande på politiken. Det kan även ske genom ex. rådslag och remisser. Vi föreslår att kongressen beslutar verka för förslagen med intentioner enligt motionen. utreda stadgarna för att därigenom underlätta ett organisatoriskt arbete som ökar delaktigheten. ta fram riktlinjer för en förstärkt facklig-politisk samverkan.

11 skriva kommentarer till partistadgarna så att det blir lättare att förstå och använda dem. Karlskrona Arbetakommun antar motionen som sin egen samt skickar den vidare till den Socialdemokratiska partikongressen. IF Metall S-förening Varvets S-förening Kommunals S-förening Oskar Dyberg Patrik Andersson Tommy Brolin Handels S-förening Roland Andreasson Byggnads S-förening Peter Bergqvist Arbetarekommunens styrelse håller med i motionärernas samtliga intentioner. Precis som motionärerna beskriver har vårt parti under det senaste decenniet förlorat många väljares förtroende. Det har blivit svårare att rekrytera medlemmar till partiet och många upplever oss vara ett slutet parti med alltför gamla strukturer. Arbetarekommunens styrelse tillstyrker därför motionen och föreslår medlemsmötet att arbetarekommunen antar motionen som sin egen och skickar den vidare till kongressen. anta motionen som AK:s egen och skicka den vidare till partikongress 2015