Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012"

Transkript

1 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, 1 vilket är 50 färre platser eller motsvarande en minskning med åtta procent jämfört med maj förra året. 2 Av samtliga nyanmälda platser var 80 vikariats- och ferieplatser och det är något fler än samma månad förra året. Annonseringen av vikariats- och ferieplatser har varit mycket omfattande i år. Framförallt gäller det januari och februari, då vård- och omsorgssektorn stod för i stort sett samtliga vikariats- och ferieplatser som anmäldes. Hittills i år har det totala antalet nyanmälda vikariats- och ferieplatser uppgått till platser och det är nästan en tredubbling jämfört med förra året. Under de senaste två månaderna har nyanmälningar av vikariats- och ferieplatser inom vård- och omsorg nästan upphört och under de senaste månaderna har industrin stått för huvuddelen av de vikariats- och ferieplatser som annonserats. 3 I början av 2010 påbörjades en tydligt uppåtgående trend för det totala inflödet av nyanmälda platser, men ökningstakten började avta under andra kvartalet förra året och har dämpats avsevärt sedan dess. Om man bortser från vikariatsoch ferieplatser räknas antalet lediga platser hittills i år till och det är 60 (eller 1,6 %) jämfört med samma period Därtill inkluderar den jämförda perioden en kraftig ökning under januari medan antalet vanliga platser minskat under de fyra senaste månaderna. Samstämmiga prognosmakare pekar på en väsentligt försvagad ekonomisk tillväxt i Sverige under 2012 och också den senaste tidens platsnedgång pekar i den riktningen. Sett till platsutvecklingen är det framförallt inom verkstadsindustrin och bygg som en nedåtgående trend märks av. Med undantag för verkstadsindustrin har dock antalet industrirelaterade platser ökat och detsamma gäller försäljningsarbete inom detaljhandeln. Antalet platser som efterfrågar förskollärare eller fritidspedagoger har minskat avsevärt under det senaste året och framförallt det senaste kvartalet. 1 De flesta siffrorna i denna text är inte exakta och har avrundats till närmaste tio-, femtio- eller hundratal. 2 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler men omannonseringar och även felregistreringar kan förekomma. 3 Nästan samtliga av dessa annonserades via bemanningsföretag.

2 Ökningen av antalet arbetslösa tilltar Antalet totalt inskrivna arbetslösa i åldrarna år uppgick i slutet av maj till personer eller 10,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i Blekinge. 4 Totalt ökade antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med 440 personer (eller 6 procent) jämfört med maj förra året. Antalet arbetslösa ökade inom samtliga ålderskategorier. Ungdomar år är den ålderskategori som har flest arbetslösa och med en ökning på tio procent stod gruppen för nästan hälften av den totala arbetslöshetsökningen. Även i åldersgruppen år var ökningen stor. Arbetslösheten inom den här gruppen har ökat mycket påtagligt efter årsskiftet och bland ungdomar har den ökande utvecklingen pågått sedan i höstas. Antalet totalt inskrivna arbetslösa har minskat månad för månad sedan september 2010 jämfört med samma månad året innan. Men minskningstakten dämpades avsevärt i höstas och i februari ökade arbetslösheten igen, för första gången på ett och ett halvt år. Den ökande trenden förklaras till stor del av att arbetslösheten bland män åter ökar, efter att ha minskat entydigt och kraftigt under det ett och ett halvt år som den totala arbetslösheten minskade. Under samma period fortsatte arbetslösheten bland kvinnor att öka, men ökningstakten var tydligt avtagande och under några månader fram till i höstas minskade även arbetslösheten bland kvinnor. De senaste månaderna har arbetslösheten ökat med ungefär samma styrka bland män som kvinnor. En annan nyansering av arbetslöshetens utveckling sedan 2010 är att den under hela perioden ökat bland utrikes födda. Det innebär att nedgången i den totala arbetslösheten, fram tills i år, drivits på av en nedgång bland inrikesfödda. Under februari och mars i år ökade även arbetslösheten bland inrikesfödda, marginellt men för första gången på mycket länge, och under de senaste månaderna har ökningen tilltagit. Under den gångna månaden ökade antalet inrikesfödda arbetslösa med fem procent medan ökningen bland utrikesfödda var på nio procent. Vid slutet av maj hade personer eller 34 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa varit utan arbete i högst sex månader. Det är en ökning med 140 personer (eller sex procent) jämfört med maj Även antalet sökande som varit utan arbete i 6-12 månader och de som varit det i månader ökade i ungefär samma grad, med fem respektive sex procent. Noterbart är att den senare perioden (12-24 månader) sammanfaller i stor utsträckning med återhämtningsperioden på arbetsmarknaden under 2010 och fram till halvårsskiftet förra året. Betydligt färre individer kom ut i arbetslöshet under den aktuella arbetslöshetsperioden, alltså från slutet av maj 2010 och ett år framåt, jämfört med under perioden från slutet av maj 2009 till slutet av maj Trots detta var var det fler som varit arbetslösa i mellan ett och två år i slutet av maj 2012 (1 500 personer) jämfört med ett år tidigare. Det betyder att den här 4 Antalet totalt inskrivna arbetslösa definieras som summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen gick i höstas över till att mäta den relativa arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften, istället för att som tidigare redovisa den i förhållande till befolkningen i åldern år. Se Faktaruta på sista sidan.

3 gruppen haft mycket svårare att komma ut till arbete under de senaste tolv månaderna jämfört med under de föregående tolv månaderna. Den grupp som relativt sett ökar mest är den del av de totalt inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i två år eller längre, vilka numera utgör nästan en femtedel av samtliga totalt inskrivna arbetslösa. Den här gruppen har ökat med åtta procent eller 120 personer. Men i det här fallet förklaras sannolikt en stor del av den kraftiga förändringen av att den aktuella gruppen inkluderar i stort sett hela inflödet av personer som kom ut till arbetslöshet under finanskrisen, det vill säga fram tills för lite mer än två år sedan. Det går med andra ord inte att fastställa, utifrån den redovisade ökningen, om de som varit längst tid utan arbete haft svårare att få arbete under det gångna året jämfört med året innan. Det är icke desto mindre ett faktum att den här gruppen växer mycket kraftigt och att ett kortare positivt trendbrott för svaga grupper brutits sedan återhämtningen på arbetsmarknaden kom av sig förra året. Ett stort antal personer i länet riskerar därmed att hamna i mycket långvarig eller bestående arbetslöshet. Under 2000-talet hade Olofström den klart största (procentuella) minskningen av antalet totalt inskrivna arbetslösa fram till finanskrisen, medan ökningen av denna grupp var den i särklass mest dramatiska i länet när krisen slog med full kraft mot bilindustrin, under 2008 och Under 2010 var återhämtningen i kommunen lika dramatisk och även Sölvesborg och Ronneby kom in i en positiv utveckling. Det totala antalet inskrivna arbetslösa har endast minskat knappt i Karlsham och Karlskrona under återhämtningsperioden, vilket till stor del beror på en förhållandevis stor inflyttning. Efter halvårsskiftet förra året har återhämtningen upphört helt och framförallt i Ronneby och Karlshamn har arbetslöshetsökningen varit kraftig därefter. Av den totala ökningen av antalet totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge står Karlskrona och Ronneby för fyra femtedelar av ökningen. Även i Karlshamn är ökningen kraftig medan den är förhållandevis låg i Sölvesborg och antalet minskar Olofström. Vid slutet av maj var det totala antalet inskrivna arbetslösas andel av den registerbaserade arbetskraften: 10,0 procent i Karlshamn (90 fler personer jämfört med maj 2011), 10,1 procent i Karlskrona (+ 210 personer), 12,1 procent i Olofström (- 20 personer), 12,0 procent i Ronneby (+ 150 personer), och 10,2 procent i Sölvesborg (+20 personer). Den öppna arbetslösheten minskar knappt Den öppna arbetslösheten har minskat sedan början av 2010 men sedan förra årets andra kvartal har minskningstakten varit klart lägre. Det senaste halvåret har antalet öppet arbetslösa varit i stort sett detsamma som vid samma tidpunkt året innan. Under de senaste månaderna har dock tendensen varit svagt minskande vilket skiljer sig från den svagt ökande trenden som gäller på riksnivå. I slutet av maj var totalt personer inskrivna som öppet arbetslösa, vilket är 30 färre än för ett år sedan och motsvarar 4,6 procent av den registerbaserade

4 arbetskraften i Blekinge. Det relativa antalet öppet arbetslösa är lägst i Sölvesborg, nämligen 3,7 procent, vilket är klart lägre än i Karlshamn (4,2 %) och Olofström (4,3 %) som följer därefter. Andelen är högst Karlskrona (4,7 %) och Ronneby (4,7 %). Karlskrona och Olofström stod för hela minskningen av antalet öppet arbetslösa i länet under den gångna månaden. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd ökar kraftigt Sökande i program med aktivitetsstöd har i regel varit utan arbete en längre tid än de som är öppet arbetslösa. Vid slutet av maj fanns det sökande i program i Blekinge vilket är en ökning med 470 personer (eller 12 %) jämfört med tolv månader tidigare. I relativa termer motsvarar antalet personer i program med aktivitetsstöd 6,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Nettoinflödet till sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med avtagande takt sedan halvårsskiftet 2009, men först under mars 2011 var det första gången sedan finanskrisen som antalet sökande i program med aktivitetsstöd minskade jämfört med samma månad året innan. Sedan i somras har den minskande trenden avstannat och fram till december har antalet sökande som deltar i program med aktivitetsstöd legat mellan fyra och sex procent under nivån för motsvarande månad året innan. Februari månads ökning, enligt samma jämförelse, var den första på nästan ett år och varje månad därefter har ökningen tilltagit. Trendbrottet med ett ökande antal totalt inskrivna arbetslösa sedan i februari förklaras helt och hållet av ökningen av antalet sökande i program med aktivitetsstöd. Karlskrona sticker ut genom att endast 5,3 procent av den registerbaserade arbetskraften deltar i program. Därefter följer Karlshamn och Sölvesborg, med 5,8 respektive 6,4 procent. Med bred marginal är det Olofström (7,8 %) och Ronneby (7,3 %) som har högst andel. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd ökade i samtliga kommuner, om än marginellt i Sölvesborg. Bland de program med aktivitetsstöd som erbjuds i Arbetsförmedlingens verksamhet är det Arbetspraktik som procentuellt sett ökar absolut mest. Programkategorin Arbetspraktik minskade mycket kraftigt förra året men vid slutet av förra månaden deltog 210 personer, en ökning med 110 personer eller 119 procent. Ändå innebär det att antalet deltagare fortfarande ligger långt under 2010 års höga nivåer. I maj för två år sedan var det 540 personer som deltog i någon typ av Arbetspraktik. Programmen Jobbgaranti för ungdomar (UGA) och Jobb och utvecklingsgarantin (JOB) är störst och involverar 29 respektive 50 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd. JOB:en, det största programmet, ökade med 150 personer eller sju procent jämfört med ett år tidigare. Det är programmets sista fas (Sysselsättningsfasen) 5 som ligger bakom ökningen efter att ha ökat med 140 personer (eller 25 procent), och omfattar därmed 680 deltagare. Antalet män i JOB:en visade en tydligt minskande trend under hela förra året samtidigt som 5 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas hette tidigare Fas 3 och innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder en sysselsättning åt deltagare i garantin som efter 450 utbetalade ersättningsdagar ännu inte fått ett arbete.

5 utvecklingen för kvinnor snarare var neutral eller svagt ökande. Under den gångna månaden ökade antalet män i JOB:en med tre procent medan antalet kvinnor ökade med så mycket som 11 procent. Den åtskilda utvecklingen har inneburit att andelen deltagande män i programet har minskat från 57 procent för ett år sedan till att nu vara i stort sett lika många som antalet deltagande kvinnor. Ökningen bland kvinnor jämfört med för ett år sedan har skett i samtliga ålderskategorier utom bland de allra äldsta, det vill säga i gruppen år. Liksom JOB:en ökade UGA:n, det näst största programmet, kraftigt under finanskrisen. Men ökningstakten planade ut snabbt under det första halvåret 2010 och sedan slutet av det året har antalet deltagare minskat månad för månad. Efter sommaren har minskningstakten avtagit och vid slutet av december var det första gången på drygt ett år som antalet ökade jämfört med ett år innan. Under januari upprepades ökningen och under de senaste tre månaderna har den tilltagit avsevärt. Maj månads ökning uppgick till 160 personer eller 15 procent. Procentuellt sett var ökningen betydligt kraftigare bland män (+ 20 %) än bland kvinnor (+ 9 %). Det står i kontrast mot en åtskild utveckling mellan unga män och kvinnor som observerats sedan augusti, som liksom i fallet med Jobb och utvecklingsgarantin varit betydligt mer negativ för kvinnor. Däremot har antalet deltagande män minskat varje månad under hela förra året med avtagande minskningstakt, en trend som under januari resulterade i en ökning och den ökningen har tilltagit kraftigt de senaste månaderna. Antalet personer i Föreberedande insatser ökade kraftigt under En snabbt avtagande ökningstakt noterades under första halvåret 2011 och i augusti var det första gången under de senaste åren som antalet deltagare var mindre än samma månad året innan. Den utvecklingen låg helt i linje med bedömningen om en minskad överföring av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, som gjordes inför Men det senaste halvåret har det funnits tendenser till en ökande trend och de senaste månaderna ökar åter antalet deltagare i Förberedande insatser. Det beror helt och hållet på att antalet män i programmet ökar mycket kraftigt, samtidigt som antalet kvinnor fortsätter att minska. Vid slutet av maj månad uppgick det totala antalet deltagare i Förberedande insatser till 540 personer efter att ha ökat med tre procent. Antalet nyinskrivna arbetslösa minskar kraftigt I maj registrerades 370 personer som nyinskrivna arbetslösa och det är 20 (eller fem procent) färre än för ett år sedan. Antalet nyinskrivna har uppvisat en minskade trend sedan slutet av 2009 men efter en inledningsvis kraftig minskning avtog minskningstakten tydligt efter halvårsskiftet Sedan i somras har utvecklingen varierat avsevärt, med kraftiga minskningar vissa månader och kraftiga ökningar andra månader. Det går därmed inte att urskilja någon entydigt uppåtgående trend och kraftiga ökningar under årets två inledande månader har följts av kraftiga minskningar under mars och april. En tydlig skillnad under de senaste tolv månaderna är däremot att antalet

6 nyinskrivna ungdomar (18-24 år) minskat påtagligt medan antalet nyinskrivna arbetslösa varit oförändrat i i åldersgruppen år. Antalet sökande som har fått arbete fortsätter att minska Under maj påbörjade 850 av samtliga inskrivna vid Blekinges läns arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med 190 personer, eller 18 procent, jämfört med maj Under i stort sett hela 2010 ökade antalet sökande som fått arbete, men ökningstakten var klart lägre under hösten det året och sedan april 2011 minskar antalet sökande som fått arbete jämfört med samma månad Under maj minskade antalet som fått arbete inom samtliga åldersgrupper, men framförallt bland de äldsta och yngsta på arbetsmarknaden. Utvecklingen för kvinnliga sökande som fått arbete har gått från att vara mycket sämre än för manliga sökande under 2010 (+18 procent jämfört med +37 procent för männen) till att vara mycket bättre än vad den varit för manliga sökande under det gångna året (-6 procent mot -11 procent). Det är dock en utveckling som framförallt märktes under sommaren, då antalet män som fått arbete minskade mycket kraftigt jämfört med samma månad Under förra månaden var det dock 11 procent färre kvinnor och så mycket som 23 procent färre män som fick arbete. Nystartsjobben fortsätter att minska Antalet Nystartsjobb 6 ökade kraftigt under större delen av 2010, men ökningstakten var avtagande under hela förra året och sedan november minskar antalet Nystartsjobb jämfört med samma månad året innan. Vid slutet av maj var det 800 personer i Blekinge som hade ett Nystartsjobb, vilket är 200 färre än för ett år sedan. Av de som hade ett Nystartsjobb var det sju av tio, eller 570 stycken, som var i åldern år. Under det gångna året har antalet Nystartsjobb endast ökat bland personer i åldrarna år (+1 %). Bland övriga åldersgrupper registreras minskningar samt mycket kraftiga minskningar bland ungdomar år (- 34 %) och i åldersgruppen år (- 26 %). Många varslade under den gångna månaden I maj varslades 110 personer om uppsägning. Månadens varselnivåer ligger långt över det genomsnittliga antalet personer som varslades under 2010 och 2011, det vill säga över 48 respektive 52 personer per månad. Antalet varslade har ökat kraftigt det senaste halvåret och det är framförallt inom industrin som varslen ökat. Det gäller dock inte den gångna månadens varsel. 6 Nystartsjobben infördes år 2007 och är en subvention till arbetsgivare som anställer personer som varit utanför arbetslivet under längre tid och har svårigheter att få arbete. Särskilt nystartsjobb riktas mot personer som haft sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 Arbetssökande i arbete med stöd fortsätter att öka Antalet sökande i arbete med stöd uppgick vid slutet av maj till personer och det motsvarar en ökning med 110 personer (eller sex procent) jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Av de sökande som har arbete med stöd omfattas så många som personer av olika typer av insatser för funktionshindrade. Antalet personer som omfattas av insatser för funktionshindrade har ökat med 120 personer eller sju procent. Det ska ses mot bakgrund av en stabil, ökande trend som pågått under hela förra året och förstärkts något under det senaste halvåret. Därtill var det 100 personer som hade arbete med Särskilt anställningsstöd och 20 som hade Instegsjobb, två grupper som båda minskar. Arbetssökande i arbete utan stöd minskar fortfarande Bland gruppen sökande som har arbete utan stöd märks en minskning med 15 procent för gruppen som helhet, som därmed omfattar personer. Minskningstakten har därmed avtagit under årets inledande månader. Men den ökande trend som syns på riksnivå gäller inte för Blekinge, åtminstone inte ännu och med undantag för sökande med tillfällig timanställning. Antalet deltidsarbetslösa sökande minskade med 13 procent och omfattar 650 personer, antalet sökande med tillfällig timanställning minskade med 5 procent och omfattar personer, och antalet sökande med tillfälligt arbete minskade med hela 34 procent och omfattar 350 personer. Kvinnliga sökande stod för i stort sett hela minskningen av antalet deltidsarbetslösa. Antalet ombytessökande summerade till 280 personer vilket är en minskning med 24 procent jämfört med maj förra året. Under de senaste tre månaderna har antalet ombytssökande minskat kraftigt och det avviker från de oförändrade eller svagt ökande nivåer som noterades under hela förra året. Sedan början av förra året har antalet deltidsarbetslösa sökande samt sökande med tillfällig timanställning minskat, men minskningstakten har avtagit tydligt under de senaste månaderna för den senare gruppen. För sökande med tillfälligt arbete skedde ett trendbrott vid början av förra året. Det är en grupp som ökade i antal under hela 2010 men som minskat varje månad sedan februari förra året. Månadens minskning för den här gruppen innebär att antalet ligger under 2009 års nivå vid samma månad.

8 Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2012 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 6,9 % = 7,0 9,0 % 1 = 9,1 % BD 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet AC Z Y X W C S U AB T D O N M E F I H G K Län Totalt inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter* X Gävleborgs län 11,2% 0,5 K Blekinge län 10,6% 0,4 D Södermanlands län 10,3% 0,2 Y Västernorrland s län 10,0% 0,0 M Skåne län 9,5% 0,3 U Västmanlands län 9,5% 0,2 E Österg ötlands län 9,5% 0,1 BD Norrbottens län 8,9% -0,4 T Örebro län 8,8% 0,0 Z Jämtlands län 8,7% -0,5 S Värmlands län 8,7% -0,3 G Kronobergs län 8,5% 0,7 I Gotlands län 8,0% 0,3 Riket 8,0% 0,1 H Kalmar län 8,0% 0,9 AC Västerb ottens län 7,9% 0,1 O Västra Götalands län 7,7% 0,1 W Dalarnas län 7,2% 0,1 F Jönköpings län 6,5% 0,3 AB Stockholms län 6,3% 0,1 N Halland s län 6,0% -0,1 C Uppsala län 5,7% -0,2 * Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

9 Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2012 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 9,5 % = 9,6 11,6 % 1 = 11,7 % 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Kommun Totalt inskrivna arbetslösa *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Förändring i procentenheter* Olofström 12,1% -0,7 Ronneby 12,0% 0,9 Blekinge län 10,6% 0,4 Sölvesborg 10,2% 0,0 Karlskrona 10,1% 0,5 Karlshamn 10,0% 0,4 Riket 8,0% 0,1 Fakta Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. Mer information: /nytt-om-statistik Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 17 augusti.

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer