Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012"

Transkript

1 Blekinge, 13 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av maj 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att minska Under den gångna månaden nyanmäldes 600 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, 1 vilket är 50 färre platser eller motsvarande en minskning med åtta procent jämfört med maj förra året. 2 Av samtliga nyanmälda platser var 80 vikariats- och ferieplatser och det är något fler än samma månad förra året. Annonseringen av vikariats- och ferieplatser har varit mycket omfattande i år. Framförallt gäller det januari och februari, då vård- och omsorgssektorn stod för i stort sett samtliga vikariats- och ferieplatser som anmäldes. Hittills i år har det totala antalet nyanmälda vikariats- och ferieplatser uppgått till platser och det är nästan en tredubbling jämfört med förra året. Under de senaste två månaderna har nyanmälningar av vikariats- och ferieplatser inom vård- och omsorg nästan upphört och under de senaste månaderna har industrin stått för huvuddelen av de vikariats- och ferieplatser som annonserats. 3 I början av 2010 påbörjades en tydligt uppåtgående trend för det totala inflödet av nyanmälda platser, men ökningstakten började avta under andra kvartalet förra året och har dämpats avsevärt sedan dess. Om man bortser från vikariatsoch ferieplatser räknas antalet lediga platser hittills i år till och det är 60 (eller 1,6 %) jämfört med samma period Därtill inkluderar den jämförda perioden en kraftig ökning under januari medan antalet vanliga platser minskat under de fyra senaste månaderna. Samstämmiga prognosmakare pekar på en väsentligt försvagad ekonomisk tillväxt i Sverige under 2012 och också den senaste tidens platsnedgång pekar i den riktningen. Sett till platsutvecklingen är det framförallt inom verkstadsindustrin och bygg som en nedåtgående trend märks av. Med undantag för verkstadsindustrin har dock antalet industrirelaterade platser ökat och detsamma gäller försäljningsarbete inom detaljhandeln. Antalet platser som efterfrågar förskollärare eller fritidspedagoger har minskat avsevärt under det senaste året och framförallt det senaste kvartalet. 1 De flesta siffrorna i denna text är inte exakta och har avrundats till närmaste tio-, femtio- eller hundratal. 2 Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler men omannonseringar och även felregistreringar kan förekomma. 3 Nästan samtliga av dessa annonserades via bemanningsföretag.

2 Ökningen av antalet arbetslösa tilltar Antalet totalt inskrivna arbetslösa i åldrarna år uppgick i slutet av maj till personer eller 10,6 procent av den registerbaserade arbetskraften i Blekinge. 4 Totalt ökade antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med 440 personer (eller 6 procent) jämfört med maj förra året. Antalet arbetslösa ökade inom samtliga ålderskategorier. Ungdomar år är den ålderskategori som har flest arbetslösa och med en ökning på tio procent stod gruppen för nästan hälften av den totala arbetslöshetsökningen. Även i åldersgruppen år var ökningen stor. Arbetslösheten inom den här gruppen har ökat mycket påtagligt efter årsskiftet och bland ungdomar har den ökande utvecklingen pågått sedan i höstas. Antalet totalt inskrivna arbetslösa har minskat månad för månad sedan september 2010 jämfört med samma månad året innan. Men minskningstakten dämpades avsevärt i höstas och i februari ökade arbetslösheten igen, för första gången på ett och ett halvt år. Den ökande trenden förklaras till stor del av att arbetslösheten bland män åter ökar, efter att ha minskat entydigt och kraftigt under det ett och ett halvt år som den totala arbetslösheten minskade. Under samma period fortsatte arbetslösheten bland kvinnor att öka, men ökningstakten var tydligt avtagande och under några månader fram till i höstas minskade även arbetslösheten bland kvinnor. De senaste månaderna har arbetslösheten ökat med ungefär samma styrka bland män som kvinnor. En annan nyansering av arbetslöshetens utveckling sedan 2010 är att den under hela perioden ökat bland utrikes födda. Det innebär att nedgången i den totala arbetslösheten, fram tills i år, drivits på av en nedgång bland inrikesfödda. Under februari och mars i år ökade även arbetslösheten bland inrikesfödda, marginellt men för första gången på mycket länge, och under de senaste månaderna har ökningen tilltagit. Under den gångna månaden ökade antalet inrikesfödda arbetslösa med fem procent medan ökningen bland utrikesfödda var på nio procent. Vid slutet av maj hade personer eller 34 procent av det totala antalet inskrivna arbetslösa varit utan arbete i högst sex månader. Det är en ökning med 140 personer (eller sex procent) jämfört med maj Även antalet sökande som varit utan arbete i 6-12 månader och de som varit det i månader ökade i ungefär samma grad, med fem respektive sex procent. Noterbart är att den senare perioden (12-24 månader) sammanfaller i stor utsträckning med återhämtningsperioden på arbetsmarknaden under 2010 och fram till halvårsskiftet förra året. Betydligt färre individer kom ut i arbetslöshet under den aktuella arbetslöshetsperioden, alltså från slutet av maj 2010 och ett år framåt, jämfört med under perioden från slutet av maj 2009 till slutet av maj Trots detta var var det fler som varit arbetslösa i mellan ett och två år i slutet av maj 2012 (1 500 personer) jämfört med ett år tidigare. Det betyder att den här 4 Antalet totalt inskrivna arbetslösa definieras som summan av på Arbetsförmedlingen inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen gick i höstas över till att mäta den relativa arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften, istället för att som tidigare redovisa den i förhållande till befolkningen i åldern år. Se Faktaruta på sista sidan.

3 gruppen haft mycket svårare att komma ut till arbete under de senaste tolv månaderna jämfört med under de föregående tolv månaderna. Den grupp som relativt sett ökar mest är den del av de totalt inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i två år eller längre, vilka numera utgör nästan en femtedel av samtliga totalt inskrivna arbetslösa. Den här gruppen har ökat med åtta procent eller 120 personer. Men i det här fallet förklaras sannolikt en stor del av den kraftiga förändringen av att den aktuella gruppen inkluderar i stort sett hela inflödet av personer som kom ut till arbetslöshet under finanskrisen, det vill säga fram tills för lite mer än två år sedan. Det går med andra ord inte att fastställa, utifrån den redovisade ökningen, om de som varit längst tid utan arbete haft svårare att få arbete under det gångna året jämfört med året innan. Det är icke desto mindre ett faktum att den här gruppen växer mycket kraftigt och att ett kortare positivt trendbrott för svaga grupper brutits sedan återhämtningen på arbetsmarknaden kom av sig förra året. Ett stort antal personer i länet riskerar därmed att hamna i mycket långvarig eller bestående arbetslöshet. Under 2000-talet hade Olofström den klart största (procentuella) minskningen av antalet totalt inskrivna arbetslösa fram till finanskrisen, medan ökningen av denna grupp var den i särklass mest dramatiska i länet när krisen slog med full kraft mot bilindustrin, under 2008 och Under 2010 var återhämtningen i kommunen lika dramatisk och även Sölvesborg och Ronneby kom in i en positiv utveckling. Det totala antalet inskrivna arbetslösa har endast minskat knappt i Karlsham och Karlskrona under återhämtningsperioden, vilket till stor del beror på en förhållandevis stor inflyttning. Efter halvårsskiftet förra året har återhämtningen upphört helt och framförallt i Ronneby och Karlshamn har arbetslöshetsökningen varit kraftig därefter. Av den totala ökningen av antalet totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge står Karlskrona och Ronneby för fyra femtedelar av ökningen. Även i Karlshamn är ökningen kraftig medan den är förhållandevis låg i Sölvesborg och antalet minskar Olofström. Vid slutet av maj var det totala antalet inskrivna arbetslösas andel av den registerbaserade arbetskraften: 10,0 procent i Karlshamn (90 fler personer jämfört med maj 2011), 10,1 procent i Karlskrona (+ 210 personer), 12,1 procent i Olofström (- 20 personer), 12,0 procent i Ronneby (+ 150 personer), och 10,2 procent i Sölvesborg (+20 personer). Den öppna arbetslösheten minskar knappt Den öppna arbetslösheten har minskat sedan början av 2010 men sedan förra årets andra kvartal har minskningstakten varit klart lägre. Det senaste halvåret har antalet öppet arbetslösa varit i stort sett detsamma som vid samma tidpunkt året innan. Under de senaste månaderna har dock tendensen varit svagt minskande vilket skiljer sig från den svagt ökande trenden som gäller på riksnivå. I slutet av maj var totalt personer inskrivna som öppet arbetslösa, vilket är 30 färre än för ett år sedan och motsvarar 4,6 procent av den registerbaserade

4 arbetskraften i Blekinge. Det relativa antalet öppet arbetslösa är lägst i Sölvesborg, nämligen 3,7 procent, vilket är klart lägre än i Karlshamn (4,2 %) och Olofström (4,3 %) som följer därefter. Andelen är högst Karlskrona (4,7 %) och Ronneby (4,7 %). Karlskrona och Olofström stod för hela minskningen av antalet öppet arbetslösa i länet under den gångna månaden. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd ökar kraftigt Sökande i program med aktivitetsstöd har i regel varit utan arbete en längre tid än de som är öppet arbetslösa. Vid slutet av maj fanns det sökande i program i Blekinge vilket är en ökning med 470 personer (eller 12 %) jämfört med tolv månader tidigare. I relativa termer motsvarar antalet personer i program med aktivitetsstöd 6,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Nettoinflödet till sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med avtagande takt sedan halvårsskiftet 2009, men först under mars 2011 var det första gången sedan finanskrisen som antalet sökande i program med aktivitetsstöd minskade jämfört med samma månad året innan. Sedan i somras har den minskande trenden avstannat och fram till december har antalet sökande som deltar i program med aktivitetsstöd legat mellan fyra och sex procent under nivån för motsvarande månad året innan. Februari månads ökning, enligt samma jämförelse, var den första på nästan ett år och varje månad därefter har ökningen tilltagit. Trendbrottet med ett ökande antal totalt inskrivna arbetslösa sedan i februari förklaras helt och hållet av ökningen av antalet sökande i program med aktivitetsstöd. Karlskrona sticker ut genom att endast 5,3 procent av den registerbaserade arbetskraften deltar i program. Därefter följer Karlshamn och Sölvesborg, med 5,8 respektive 6,4 procent. Med bred marginal är det Olofström (7,8 %) och Ronneby (7,3 %) som har högst andel. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd ökade i samtliga kommuner, om än marginellt i Sölvesborg. Bland de program med aktivitetsstöd som erbjuds i Arbetsförmedlingens verksamhet är det Arbetspraktik som procentuellt sett ökar absolut mest. Programkategorin Arbetspraktik minskade mycket kraftigt förra året men vid slutet av förra månaden deltog 210 personer, en ökning med 110 personer eller 119 procent. Ändå innebär det att antalet deltagare fortfarande ligger långt under 2010 års höga nivåer. I maj för två år sedan var det 540 personer som deltog i någon typ av Arbetspraktik. Programmen Jobbgaranti för ungdomar (UGA) och Jobb och utvecklingsgarantin (JOB) är störst och involverar 29 respektive 50 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd. JOB:en, det största programmet, ökade med 150 personer eller sju procent jämfört med ett år tidigare. Det är programmets sista fas (Sysselsättningsfasen) 5 som ligger bakom ökningen efter att ha ökat med 140 personer (eller 25 procent), och omfattar därmed 680 deltagare. Antalet män i JOB:en visade en tydligt minskande trend under hela förra året samtidigt som 5 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas hette tidigare Fas 3 och innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder en sysselsättning åt deltagare i garantin som efter 450 utbetalade ersättningsdagar ännu inte fått ett arbete.

5 utvecklingen för kvinnor snarare var neutral eller svagt ökande. Under den gångna månaden ökade antalet män i JOB:en med tre procent medan antalet kvinnor ökade med så mycket som 11 procent. Den åtskilda utvecklingen har inneburit att andelen deltagande män i programet har minskat från 57 procent för ett år sedan till att nu vara i stort sett lika många som antalet deltagande kvinnor. Ökningen bland kvinnor jämfört med för ett år sedan har skett i samtliga ålderskategorier utom bland de allra äldsta, det vill säga i gruppen år. Liksom JOB:en ökade UGA:n, det näst största programmet, kraftigt under finanskrisen. Men ökningstakten planade ut snabbt under det första halvåret 2010 och sedan slutet av det året har antalet deltagare minskat månad för månad. Efter sommaren har minskningstakten avtagit och vid slutet av december var det första gången på drygt ett år som antalet ökade jämfört med ett år innan. Under januari upprepades ökningen och under de senaste tre månaderna har den tilltagit avsevärt. Maj månads ökning uppgick till 160 personer eller 15 procent. Procentuellt sett var ökningen betydligt kraftigare bland män (+ 20 %) än bland kvinnor (+ 9 %). Det står i kontrast mot en åtskild utveckling mellan unga män och kvinnor som observerats sedan augusti, som liksom i fallet med Jobb och utvecklingsgarantin varit betydligt mer negativ för kvinnor. Däremot har antalet deltagande män minskat varje månad under hela förra året med avtagande minskningstakt, en trend som under januari resulterade i en ökning och den ökningen har tilltagit kraftigt de senaste månaderna. Antalet personer i Föreberedande insatser ökade kraftigt under En snabbt avtagande ökningstakt noterades under första halvåret 2011 och i augusti var det första gången under de senaste åren som antalet deltagare var mindre än samma månad året innan. Den utvecklingen låg helt i linje med bedömningen om en minskad överföring av personer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, som gjordes inför Men det senaste halvåret har det funnits tendenser till en ökande trend och de senaste månaderna ökar åter antalet deltagare i Förberedande insatser. Det beror helt och hållet på att antalet män i programmet ökar mycket kraftigt, samtidigt som antalet kvinnor fortsätter att minska. Vid slutet av maj månad uppgick det totala antalet deltagare i Förberedande insatser till 540 personer efter att ha ökat med tre procent. Antalet nyinskrivna arbetslösa minskar kraftigt I maj registrerades 370 personer som nyinskrivna arbetslösa och det är 20 (eller fem procent) färre än för ett år sedan. Antalet nyinskrivna har uppvisat en minskade trend sedan slutet av 2009 men efter en inledningsvis kraftig minskning avtog minskningstakten tydligt efter halvårsskiftet Sedan i somras har utvecklingen varierat avsevärt, med kraftiga minskningar vissa månader och kraftiga ökningar andra månader. Det går därmed inte att urskilja någon entydigt uppåtgående trend och kraftiga ökningar under årets två inledande månader har följts av kraftiga minskningar under mars och april. En tydlig skillnad under de senaste tolv månaderna är däremot att antalet

6 nyinskrivna ungdomar (18-24 år) minskat påtagligt medan antalet nyinskrivna arbetslösa varit oförändrat i i åldersgruppen år. Antalet sökande som har fått arbete fortsätter att minska Under maj påbörjade 850 av samtliga inskrivna vid Blekinges läns arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med 190 personer, eller 18 procent, jämfört med maj Under i stort sett hela 2010 ökade antalet sökande som fått arbete, men ökningstakten var klart lägre under hösten det året och sedan april 2011 minskar antalet sökande som fått arbete jämfört med samma månad Under maj minskade antalet som fått arbete inom samtliga åldersgrupper, men framförallt bland de äldsta och yngsta på arbetsmarknaden. Utvecklingen för kvinnliga sökande som fått arbete har gått från att vara mycket sämre än för manliga sökande under 2010 (+18 procent jämfört med +37 procent för männen) till att vara mycket bättre än vad den varit för manliga sökande under det gångna året (-6 procent mot -11 procent). Det är dock en utveckling som framförallt märktes under sommaren, då antalet män som fått arbete minskade mycket kraftigt jämfört med samma månad Under förra månaden var det dock 11 procent färre kvinnor och så mycket som 23 procent färre män som fick arbete. Nystartsjobben fortsätter att minska Antalet Nystartsjobb 6 ökade kraftigt under större delen av 2010, men ökningstakten var avtagande under hela förra året och sedan november minskar antalet Nystartsjobb jämfört med samma månad året innan. Vid slutet av maj var det 800 personer i Blekinge som hade ett Nystartsjobb, vilket är 200 färre än för ett år sedan. Av de som hade ett Nystartsjobb var det sju av tio, eller 570 stycken, som var i åldern år. Under det gångna året har antalet Nystartsjobb endast ökat bland personer i åldrarna år (+1 %). Bland övriga åldersgrupper registreras minskningar samt mycket kraftiga minskningar bland ungdomar år (- 34 %) och i åldersgruppen år (- 26 %). Många varslade under den gångna månaden I maj varslades 110 personer om uppsägning. Månadens varselnivåer ligger långt över det genomsnittliga antalet personer som varslades under 2010 och 2011, det vill säga över 48 respektive 52 personer per månad. Antalet varslade har ökat kraftigt det senaste halvåret och det är framförallt inom industrin som varslen ökat. Det gäller dock inte den gångna månadens varsel. 6 Nystartsjobben infördes år 2007 och är en subvention till arbetsgivare som anställer personer som varit utanför arbetslivet under längre tid och har svårigheter att få arbete. Särskilt nystartsjobb riktas mot personer som haft sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 Arbetssökande i arbete med stöd fortsätter att öka Antalet sökande i arbete med stöd uppgick vid slutet av maj till personer och det motsvarar en ökning med 110 personer (eller sex procent) jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Av de sökande som har arbete med stöd omfattas så många som personer av olika typer av insatser för funktionshindrade. Antalet personer som omfattas av insatser för funktionshindrade har ökat med 120 personer eller sju procent. Det ska ses mot bakgrund av en stabil, ökande trend som pågått under hela förra året och förstärkts något under det senaste halvåret. Därtill var det 100 personer som hade arbete med Särskilt anställningsstöd och 20 som hade Instegsjobb, två grupper som båda minskar. Arbetssökande i arbete utan stöd minskar fortfarande Bland gruppen sökande som har arbete utan stöd märks en minskning med 15 procent för gruppen som helhet, som därmed omfattar personer. Minskningstakten har därmed avtagit under årets inledande månader. Men den ökande trend som syns på riksnivå gäller inte för Blekinge, åtminstone inte ännu och med undantag för sökande med tillfällig timanställning. Antalet deltidsarbetslösa sökande minskade med 13 procent och omfattar 650 personer, antalet sökande med tillfällig timanställning minskade med 5 procent och omfattar personer, och antalet sökande med tillfälligt arbete minskade med hela 34 procent och omfattar 350 personer. Kvinnliga sökande stod för i stort sett hela minskningen av antalet deltidsarbetslösa. Antalet ombytessökande summerade till 280 personer vilket är en minskning med 24 procent jämfört med maj förra året. Under de senaste tre månaderna har antalet ombytssökande minskat kraftigt och det avviker från de oförändrade eller svagt ökande nivåer som noterades under hela förra året. Sedan början av förra året har antalet deltidsarbetslösa sökande samt sökande med tillfällig timanställning minskat, men minskningstakten har avtagit tydligt under de senaste månaderna för den senare gruppen. För sökande med tillfälligt arbete skedde ett trendbrott vid början av förra året. Det är en grupp som ökade i antal under hela 2010 men som minskat varje månad sedan februari förra året. Månadens minskning för den här gruppen innebär att antalet ligger under 2009 års nivå vid samma månad.

8 Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2012 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 6,9 % = 7,0 9,0 % 1 = 9,1 % BD 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet AC Z Y X W C S U AB T D O N M E F I H G K Län Totalt inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter* X Gävleborgs län 11,2% 0,5 K Blekinge län 10,6% 0,4 D Södermanlands län 10,3% 0,2 Y Västernorrland s län 10,0% 0,0 M Skåne län 9,5% 0,3 U Västmanlands län 9,5% 0,2 E Österg ötlands län 9,5% 0,1 BD Norrbottens län 8,9% -0,4 T Örebro län 8,8% 0,0 Z Jämtlands län 8,7% -0,5 S Värmlands län 8,7% -0,3 G Kronobergs län 8,5% 0,7 I Gotlands län 8,0% 0,3 Riket 8,0% 0,1 H Kalmar län 8,0% 0,9 AC Västerb ottens län 7,9% 0,1 O Västra Götalands län 7,7% 0,1 W Dalarnas län 7,2% 0,1 F Jönköpings län 6,5% 0,3 AB Stockholms län 6,3% 0,1 N Halland s län 6,0% -0,1 C Uppsala län 5,7% -0,2 * Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

9 Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2012 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 9,5 % = 9,6 11,6 % 1 = 11,7 % 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Kommun Totalt inskrivna arbetslösa *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Förändring i procentenheter* Olofström 12,1% -0,7 Ronneby 12,0% 0,9 Blekinge län 10,6% 0,4 Sölvesborg 10,2% 0,0 Karlskrona 10,1% 0,5 Karlshamn 10,0% 0,4 Riket 8,0% 0,1 Fakta Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader. Mer information: /nytt-om-statistik Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 17 augusti.

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2012 Blekinge, 11 oktober 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av september 2012 Antalet nyanmälda lediga platser minskar Under den gångna månaden nyanmäldes 400 lediga platser

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november 2012 Blekinge, 13 december 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november 2012 Antalet nyanmälda lediga platser fortsätter att öka Under den gångna månaden nyanmäldes 500 lediga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Kraftig ökning av antalet som fått arbete Under februari påbörjade 800 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under juli påbörjade 525 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Stark ökning av antalet inskrivna som fått arbete Under september påbörjade 790 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Blekinge län Malmö, 10 maj 2017 Victor Tanaka Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april påbörjade 800 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av juli 2012 17 augusti 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av juli 2012 Oförändrat arbetsmarknadsläge Arbetsmarknaden i Uppsala län fortsätter att vara stabil. Arbetslösheten har legat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, november 2014 Arbetslösheten fortsätter att minska Arbetsmarknadsläget i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 januari 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2012 8 943 (9,6 %) 3 934 kvinnor (8,9 %) 5 009 män (10,1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 april 2012 Ronnie Kihlman Mattias Andersson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2012 Fortsatt minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer