Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 2015-06-16. Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta kl 13.30-16."

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Fagersta kl Beslutande Övriga deltagande Susanne Berger (S), ordförande, Avesta Stefan Palm (S), Avesta Charlotta Engström (S), Avesta Fredrik Mattsson (M), Avesta Stefan Strandberg (S), Fagersta Anna Hynynen (S), Fagersta Lars-Erik Karlsson (S), Norberg Heikki Kärpälä (SD), Norberg ersättare för Pratima Åslund (V), Norberg Marina Lundqvist (V), Fagersta ersättare för Thomas Esterblom (V), Fagersta Arne Nordqvist (S), Fagersta Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Arvid Lundberg, miljöinspektör, 1-2 Tomas Karlsson, miljöinspektör, 1-2 Hanna Wigner, vik miljöinspektör Andreas Larsson Almqvist, vik miljöinspektör Utses att justera Stefan Palm (S) justerare Charlotta Engström (S) som ersättare Justeringens plats och tid V-Dala miljö- och byggförvaltning, tisdag 23 juni Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp Anslag tas ner Protokollets förvaring V-Dala miljö- och byggförvaltning Maria Hedenberg

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 44 Information 3 45 Beslut om föreläggande med vite, Smedsbo Jord och Grus AB, Grytnäs Smedsbo 2:4, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Sör-Nävde 18:2, Sör-Nävde 37:1 och Sör Nävde 21:1, Avesta kommun 4 46 Beslut om miljösanktionsavgift, Arguna Krog AB, Sälen 1 i Avesta kommun 8 47 Beslut om miljösanktionsavgift, Avesta Bildemontering, Målaren 2 i Avesta kommun Redovisning av delegationsbeslut Ekonomiska månadsrapporter för mars och april Yttrande remiss Fagersta Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Servicedeklaration för s verksamhet Detaljplan för Del av Klacken 1:25, Norbergs kommun antagande Olovligt uppförd mur och skärmtak inom fastigheten X i Fagersta kommun Ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärslokal inom fastigheten Åsbo 9:7 i Avesta kommun Rapporter Delgivningar 30

3 Sida 3 44 Information Nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande personal presenterar sig. Arvid Lundberg, miljöinspektör, informerar om hälsoskyddstillsyn och klagomålshantering. Då sammanträdet hålls i sessionssalen i Fagersta fick vi en presentation av Fagersta kommuns kommunalråd, Marino Wallsten och kommunchef, Anders Kihlström. Ordförande tackar för informationen.

4 Sida 4 45 Beslut om föreläggande med vite, Smedsbo Jord och Grus AB, Grytnäs Smedsbo 2:4, Grytnäs- Smedsbo 1:4, Sör-Nävde 18:2, Sör-Nävde 37:1 och Sör Nävde 21:1, Avesta kommun Dnr Bakgrund Att bedriva grusbrytning medför att de översta lagren, vegetationsskiktet och jordmånen, tas bort. Detta medför i regel att grundvattenbildningen ökar och att vattenkvaliteten försämras. I jordmånen finns ett biologiskt liv, bakterier, svampar mm. som bryter ned organiska ämnen. Organiska ämnen liksom de flesta metaller kan också bindas till det organiska materialet i marken, vilket främst finns i markens översta lager. Även negativa joner, t.ex. sulfat, adsorberas i de översta skikten. Borttagandet av jordmånen innebär således att markens förmåga att adsorbera och bryta ned olika föroreningar radikalt minskar. För att behålla en god kvalitet på grundvattnet ska därför ett vegetationsskikt etableras så fort som möjligt efter avslutad täktverksamhet. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna meddelade 5 februari 2014 Smedsbo Jord och Grus AB tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att lasta ut kvarvarande material samt efterbehandla täkten inom fastigheterna Grytnäs Smedsbo 2:4, Grytnäs-Smedsbo 1:4, Sör- Nävde 18:2, Sör-Nävde 37:1 och Sör Nävde 21:1 i Avesta kommun till och med 31 december Motivering till varför tillstånd gavs var bland annat att utlastning av utbrutna massor och återställning av området är det viktigaste ur miljöhänseende och för säkerheten för vattentäkten. Tillståndet är förenat med ett antal villkor varav nr. 2 har följande lydelse: Efterbehandling av sektion 1 och 2 ska vara slutförd senast 31 december Därefter efterbehandlas täkten successivt allteftersom massorna lastas ut. Täkten i sin helhet ska vara efterbehandlad vid tillståndstidens utgång. I sin tillståndsansökan anger bolaget, Smedsbo Jord och Grus AB, att det är av stor vikt att så snabbt som möjligt skapa förutsättningar för ett skyddande växttäcke eftersom täkten ligger inom ett vattenskyddsområde. För att åstadkomma detta föreslås en successiv efterbehandling från den norra delen vidare söderut allteftersom upplagshögarna körs ut. Efterbehandlingen av de plana ytorna inom området innebär utjämning av ytan och tillförsel av ett täckande jordlager. forts. Smedsbo Jord och Grus AB, Fridhem 9, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning

5 Sida 5 45 forts Täktbotten kommer att ligga på samma nivå som dagens dvs, minst 8 meter ovan grundvattennivån. 18 juni 2014 beslutade att förelägga Smedsbo Jord och Grus AB att följa bolagets inkomna efterbehandlingsplan. I den efterbehandlingsplanen står det bland annat att efterbehandlingen ska vara slutförd inom sektion 1 och 2 senast 31 december oktober 2014 ansökte Smedsbo Jord och Grus AB om villkorsändring, gällande förlängning av återställningstiden för sektion 1 och 2, hos Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen) beslutade 19 december 2014 att avslå ovanstående villkorsändring. Miljöenheten har konstaterat vid inspektioner att efterbehandlingen av sektion 1 och 2 inte har utförts till utsatt datum och inte heller varit slutförd vid miljöenhetens besök på platsen under våren januari 2015 överklagade Smedsbo Jord och Grus AB Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Nacka. 20 mars 2015 meddelade Mark- och miljödomstolen att de avslog Smedsbo Jord och Grus ABs överklagan. Mark- och miljödomstolen är tydlig i beslutet med att nu ankommer det på tillsynsmyndigheten att se till att åtgärderna enligt villkor 2 vidtas. Efter ett möte som hölls på miljöenhetens kontor 16 april 2015 gavs bolaget möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter om efterbehandlingsåtgärder. 12 maj 2015 inkom bolaget med skriftlig komplettering/revidering av efterbehandlingsplanen för grustäkten. I kompletteringen framgick att bolaget inte vill efterbehandla täktbotten i sektion 1 och 2 förrän till 31 december Överväganden Enligt 26 kap 9 miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de föreskrifter och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Enligt 26 kap 14 miljöbalken får föreläggande och förbud förenas med vite. forts. Smedsbo Jord och Grus AB, Fridhem 9, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning

6 Sida 6 45 forts Nämnden har beaktat Smedsbo Jord o Grus komplettering/revidering av efterbehandlingsplanen och gör bedömningen att det förslag som bolaget har lämnat gällande utlastning av befintliga högar inom sektion 1 och 2 samt rätten att nyttja täktbottenytan fram till 31 december 2018 är en alltför stor förändring mot tidigare efterbehandlingsplan för att anses vara en mindre ändring. Detta kräver en villkorsändring, vilket bolaget behöver ansöka om hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Nämnden anser att det är av stor vikt att efterbehandlingen sker så snabbt som möjligt. Detta för att ett skyddande vegetationsskikt ska etableras som ett skydd för grundvattnet. Efterbehandling av sektion 1 och 2 ska följa tidigare inkommen efterbehandlingsplan med några förtydliganden. Inom sektion 1 och 2 ska både slänter och täktbotten efterbehandlas. Efterbehandlingen av täktbotten innebär att högarna av utbrutet material körs ut eller planas ut inom området så att botten kan ordningsställas på ett sådant sätt att etablering av ett växtskikt underlättas. Detta kan ske t.ex genom att botten harvas upp till ett djup av ca cm och att det påförs ett ca 10 cm skikt med jord eller finare material t.ex. mo. Inga efterlämnade grushögar får finnas kvar inom sektion 1 och 2 och ingen verksamhet förutom iordningsställande av växtetableringsskikt får bedrivas inom det området. Eftersom täktbotten i sektion 1 och 2 utgör en mindre yta gör nämnden bedömningen att iordningsställande av växtetableringsskiktet på täktbotten inom sektion 1 och 2 kan utföras samtidigt som de övriga sektionerna, dock senast till 31 december Likaså kan plantering på slänterna utföras senast till 31 december Eftersom nämnden tidigare förelagt bolaget att följa den tidigare ingivna efterbehandlingsplanen gör nämnden nu bedömningen att det är motiverat med ett föreläggande med vite för att få till rättelse. Enligt nämndens bedömning bör vitesbeloppet sättas till kronor. Bedömningen är gjord utifrån bolagets säkerhet för täkten i form av en bankgaranti om kronor. Beloppet kronor är satt utifrån att området för sektion 1 och 2 är lite mindre än en tredjedel av den totala arean för hela täktområdet. Nämnden gör vidare bedömningen att den kostnad som uppkommer för bolaget att efterbehandla sektion 1 och 2 inom utsatt tid inte kan anses som en orimlig kostnad, enligt skälighetsregeln (2 kap 7 ) i miljöbalken. forts. Smedsbo Jord och Grus AB, Fridhem 9, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning

7 Sida 7 45 forts Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 20 maj Täktplan Beslut - Nämnden beslutar att med ett vite om kr förelägga Smedsbo Jord och Grus AB (org. nr: ) att senast 31 december 2015: efterbehandla slänter inom sektion 1 och 2 enligt efterbehandlingsplan godkänd 18 juni 2014, samt tömma täktbotten inom sektion 1 och 2 på utbrutet material alternativt att utbrutet material planas ut inom området. Detta beslut är fattat med stöd av 2 kap 3 och 7 och 26 kap 9 och 14 miljöbalken. Smedsbo Jord och Grus AB, Fridhem 9, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning

8 Sida 8 46 Beslut om miljösanktionsavgift, Arguna Krog AB, Sälen 1 i Avesta kommun Dnr Bakgrund Miljöenheten fick 26 mars 2014 kännedom om att det på fastigheten Sälen 1 i Avesta kommun finns en anläggning innehållande köldmedium genom att en kontrollrapport för installation av stationär köldmedieanläggning inkom till miljöenheten. Av kontrollrapporten framgår att installationen har genomförts den 6 januari I anläggningen finns två aggregat KA1 och KA2 innehållande 20 kg respektive 12 kg köldmedium. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Enligt 28 förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ska den som är eller avser att bli operatör av utrustningen, innan installation sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kg f-gaser eller mer, informera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god tid att utrymme ges för ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärdens utformning och miljöpåverkan. Arguna Krog AB har för köldmedieanläggningen på fastigheten Sälen 1 i Avesta kommun, inte i god tid innan installationen informerat tillsynsmyndigheten enligt 28 förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Miljöenheten fick först 26 mars 2014 kännedom om installationen som enligt inlämnad kontrollrapport genomfördes 6 januari behöver besluta om miljösanktionsavgift utifrån ovanstående överträdelse. Miljösanktionsavgiften uppgår enligt 9 kap 16 i förordning om miljösanktionsavgifter till kronor. Enligt bestämmelserna i 30 kap 3 miljöbalken ska verksamhetsutövaren ges tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten fattar beslut. forts. Arguna Krog AB, Box 144, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning info Kammarkollegiet Kammarkollegiet

9 Sida 9 46 forts Förslag till beslut om miljösanktionsavgift har 3 mars 2015 skriftligen kommunicerats med Arguna Krog AB. Leif Johansson från Arguna Krog AB kontaktade 16 mars 2015 miljöenheten via telefon med anledning av kommunikationen. Leif Johansson meddelar att han mottagit kommunikationen men förstår inte innebörden. Miljöenheten förklarade att vid installation av aggregat innehållande 10 kg köldmedium eller mer ska tillsynsmyndigheten informeras i god tid innan installationen. Miljöenheten har inte fått någon information innan installationen genomfördes, miljöenheten fick kännedom om installationen först genom inskickad kontrollrapport över installationen. Att detta behövde ske innan installationen kände inte Leif Johansson till och inte heller har företaget som anlitades för installationen informerat om detta. Leif Johansson minns inte att han har skickat in kontrollrapporten och undrar om det går att se hur den inkommit. Miljöenheten kontrollerade detta med förvaltningens administration och meddelade via e-post 16 mars 2015 att vi inte kan se hur kontrollrapporten skickats in samt bifogade en kopia på den inskickade kontrollrapporten. Mottagningsbevis för kommunikationen inkom till miljöenheten 25 mars Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan att göra det som ålagt den avgiftsskyldige, 2. att överträdelsen berott på omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Miljöenheten bedömer att inget av ovanstående undantag från skyldighet att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Miljöenheten anser inte att det är uppenbart oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. forts. Arguna Krog AB, Box 144, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning info Kammarkollegiet Kammarkollegiet

10 Sida forts Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 26 mars 2015 Beslut -, kommunkod 2084, beslutar att Arguna Krog AB ( ) ska betala kronor i miljösanktionsavgift för att inte ha informerat tillsynsmyndigheten innan installation av aggregat innehållande köldmedium på fastigheten Sälen 1 i Avesta kommun. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 1 kap 1 förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och 9 kap 16 i samma förordning samt med hänvisning till 28 förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet har skett. Betalning ska, efter särskild betalningsuppmaning, ske till Kammarkollegiet (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet). Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Detta innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Arguna Krog AB, Box 144, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning info Kammarkollegiet Kammarkollegiet

11 Sida Beslut om miljösanktionsavgift, Avesta Bildemontering, Målaren 2 i Avesta kommun Dnr Bakgrund Avesta Bildemontering bedriver en bilskrotningsverksamhet på fastigheten Målaren 2 i Avesta kommun. Auktoriserade bilskrotare ska senast 28 februari varje år lämna in en materialåtervinningsrapport till producenter och tillsynsmyndigheten för föregående verksamhetsår. I oktober 2014 infördes en miljösanktionsavgift på kr för överträdelser av denna bestämmelse. Verksamheten informerades muntligen om detta i samband med en inspektion 9 september 2014 samt skriftligen genom inspektionsrapporten 12 december Det inkom ingen materialåtervinningsrapport innan den föreskrivna tiden. Överväganden En miljösanktionsavgift ska betalas av den som överträtt bestämmelser som finns listade i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Enligt 47 bilskrotningsförordning (2007:186) ska en auktoriserad bilskrotare senast den 28 februari varje år lämna följande uppgifter till de berörda producenterna och den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs: 1. uppgifter om sammanlagda mängder av de ämnen, vätskor och komponenter som hanterats enligt 26 första stycket, specificerat för var och en av punkterna 1 15 i den bestämmelsen, och 2. de uppgifter i övrigt som producenterna behöver för att fullgöra redovisningsskyldigheten enligt 13 2 förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Enligt 11 kap 16 a förordning om miljösanktionsavgift gäller följande: För en överträdelse av 47 bilskrotningsförordningen (2007:186) genom att inte senast 28 februari varje år lämna de föreskrivna uppgifterna till den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs ska en miljösanktionsavgift betalas med kronor. behöver besluta om miljösanktionsavgift utifrån ovanstående överträdelse. Miljösanktionsavgiften uppgår enligt 11 kap 16 a i förordning om miljösanktionsavgifter till kronor. forts. Avesta Bildemontering, Skogsbovägen 6, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning info Kammarkollegiet Kammarkollegiet

12 Sida forts Enligt bestämmelserna i 30 kap 3 miljöbalken ska verksamhetsutövaren ges tillfälle att yttra sig innan tillsynsmyndigheten fattar beslut. Förslag till beslut om miljösanktionsavgift har den 24 mars 2015 skriftligen kommunicerats med Avesta Bildemontering. Ägaren Nils-Åke Hellén lämnade 31 mars 2015 in ett underskrivet mottagningsbevis med tillhörande svar angående miljösanktionsavgiften. Hellén framför att han varit i kontakt med BIL Sweden (svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar) dit inrapporteringen kan ske och det framgår att Hellén har haft problem med inloggningen och därför fått uppskov till 31 mars för materialredovisningen. Efter mailkontakter med Åsa Ekengren på BIL Sweden så visade detta sig stämma. BIL Sweden har dock inga sådana befogenheter att lämna dispenser från bilskrotningsförordningen och den årliga materialåtervinningsrapporten till tillsynsmyndigheterna. Enligt 30 kap 2 miljöbalken ska en miljösanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till 5. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan att göra det som ålagt den avgiftsskyldige, 6. att överträdelsen berott på omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 7. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller 8. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap. Miljöenheten bedömer att inget av ovanstående undantag från skyldighet att betala miljösanktionsavgift är tillämplig. Endast om det är oskäligt ska tillsynsmyndigheten underlåta att ta ut miljösanktionsavgift. Miljöenheten har rådfrågat andra kommuner samt Emma Thulin Johansson (jurist Naturvårdsverket) om hur denna bedömning ska göras. Miljöenhetens samlande bedömning utifrån dessa kontakter är att det inte är uppenbart oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift i det aktuella ärendet. Avesta Bildemontering kan mycket väl ha försökt göra rätt för sig men har efter kontakt med BIL Sweden fått uppfattningen att rapporten till tillsynsmyndigheten kan lämnas in senare. Det är dock verksamhetens ansvar att se till att fullfölja ansvaret för rapporteringen till tillsynsmyndigheten vilket inte har skett i det här fallet och inga kontakter har heller tagits med miljöenheten om detta. forts. Avesta Bildemontering, Skogsbovägen 6, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning info Kammarkollegiet Kammarkollegiet

13 Sida forts Beredning - Miljöenhetens tjänsteskrivelse 29 april Beslut -, kommunkod 2084, beslutar att Avesta Bildemontering ( ) ska betala kronor i miljösanktionsavgift för att inte inom föreskriven tid ha lämnat in materialåtervinningsrapporten för verksamhetsår 2014 för den bilskrotningsverksamhet som bedrivs på fastigheten Målaren 2 i Avesta kommun. Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3 miljöbalken, 1 kap 1 förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter och 11 kap 16 a i samma förordning samt med hänvisning till 47 bilskrotningsförordningen (2007:186). Upplysningar En miljösanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter att delgivning av beslutet har skett. Betalning ska, efter särskild betalningsuppmaning, ske till Kammarkollegiet (se vidare bifogat informationsmaterial från Kammarkollegiet). Beslutet får verkställas som lagvunnen dom efter sista betalningsdag. Detta innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet överklagas. Avgiften tillfaller staten. Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Avesta Bildemontering, Skogsbovägen 6, Avesta, mottagningsbevis, svarskuvert, besvärshänvisning info Kammarkollegiet Kammarkollegiet

14 Sida Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegation från har miljö- och byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga. Beredning - Delegationslistor från plan- och byggenheten, miljöenheten och kart- och mätenheten för tiden från sammanträdet 7 april Beslut - Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

15 Sida Ekonomiska månadsrapporter för mars och april 2015 Dnr Miljö- och byggnadschefen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnds ekonomiska läge avseende mars och april 2015, bilaga. Fortsatt litet överskott under början av året. Vid april månads utgång visar nämnden ett överskott med 418 tkr när ett litet underskott för energi- och klimatrådgivning är borträknat från +453 tkr. Lägre kostnader än förväntat för perioden med 369 tkr och högre intäkter med 84 tkr är grunden. Vid fördelningen mellan kommunerna, exklusive energirådgivning, ligger Avesta på +229 tkr, Fagersta på +193 tkr samt Norberg på +31 tkr. Tjänstledigheter och en vakans, som har bemannats från slutet av mars, balanserat med konsultkostnader är huvudorsak till de lägre kostnaderna. Bygglovs- och planintäkter med överskott motverkas av bland annat tillfälligt lägre intäkter inom miljöverksamheten. Personalkostnader dominerar nämndens budget och förändringar i bemanningen märks snabbt på det aktuella resultatet. Omfattande tjänstledigheter samt viss personalomsättning under året kan komma att påverka såväl utfall som resultat. Förvaltningens verksamhet varierar under året mellan olika projekt och också mellan insatser i olika kommuner. Investeringar Mätutrustning till kart- och verksamheten, har inköpts under året. Beredning - Miljö- och byggnadschefens tjänsteskrivelse med bilagor. Beslut - Månadsrapporterna för mars och april 2015 godkänns och läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen i Avesta, Fagersta och Norberg

16 Sida Yttrande remiss Fagersta Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen Dnr Energimyndigheten har tilldelats ett uppdrag att komma med förslag avseende förändringar för energi- och klimatrådgivningen. Fagersta kommun har fått Energimyndighetens rapport på remiss från Miljö- och energidepartementet. Fagerstas energi- och klimatrådgivare, på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, har handlagt remissen. Sammanfattning av synpunkter på förändring av förordningen: Det är svårt att ta ställning till förslaget eftersom det hänskjuter de viktiga frågorna om resurser till föreskrifterna, där förslag saknas i energimyndighetens rapport. Det är viktigt att förändringarna inte träder i kraft för snabbt eftersom kommunerna behöver tid att anpassa sin planering. Vi tycker att förordningen behöver tydliggöra det övergripande syftet att minska klimateffekterna. Vi har inget att invända mot utbytet av bidrag till stöd i förordningen. Vi föreslår att 2 lämnas oförändrad så att meningen Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. finns kvar. Vi instämmer med förslaget att prioritera målgrupper i 7, men vill poängtera att valet av prioriterade målgrupper behöver underbyggas med vetenskapliga metoder. Vi instämmer med förslaget i 4 att formalisera regionala utvecklingsledare (RUL). Det är dock viktigt att dessa är insatta i energi- och klimatrådgivarnas situation med sina respektive kommunala arbetsgivare och nämnder. Vi ställer oss tveksamma till att i 6 ta bort stödet för mindre kommuner, då detta medför att stora delar av landet förlorar denna samhällsservice. Vi tycker att det är viktigt då man genom 10 reglerar stödets storlek i föreskrifterna tar hänsyn till kommunernas behov av långsiktighet i sin planering. forts. Kommunstyrelsen i Fagersta

17 Sida forts Generella synpunkter på översynen Grundläggande för att rådgivarna ska kunna arbeta är att det finns en långsiktighet i uppdraget och förutsättningarna. De enskilda rådgivarna arbetar i sina respektive politiska organisationer och behöver tid att planera och förankra sina planer. Dessutom behövs en trygg anställningsform för att minska omsättningen och kunna planera kompetensutveckling. Därför behöver kommunernas ekonomiska förutsättningar för att kunna utföra uppdraget vara tydliga och långsiktiga. Rådgivarna behöver också kunna vara delaktiga i god tid i planering av aktiviteter och eventuella insatsprojekt. Översynen utgår från det förenklade sambandet att ökad energieffektivisering = minskad klimatpåverkan, och berör inte frågan om klimatvärdering av olika åtgärder. Inte sällan är situationen i det enskilda rådgivningstillfället tvärtom så att ökad energieffektivisering = ökad klimatpåverkan, t.ex. om ett hushåll vill byta uppvärmning med ved till uppvärmning med värmepump. I dessa fall skulle många av rådgivarna vilja prioritera klimateffekterna eftersom motivationen att arbeta med energieffektivisering främst ligger i att arbeta för minskad klimatpåverkan. I arbetet med renodlad energieffektivisering utan klimataspekter finns ju de ekonomiska incitamenten som hjälp varför uppdraget känns mer angeläget när det gäller klimat. Därför skulle ett förtydligande av uppdragets övergripande syfte att minska klimateffekterna, och en tydlig klimatvärdering av olika åtgärder vara en hjälp. I översynen nämns att Verktyget rådgivning bedöms inte som effektivt för transporter och I en studie för Näringsdepartementet rekommenderas att staten inom transportområdet för privatpersoner främst bör utforma styrmedel som skapar incitament för privatpersoner (och företag som köper företagsbilar) att köpa energieffektivare personbilar trots de associerade riskerna. Detta rekommenderas framför informationsinsatser eftersom teknisk information bedöms skötas tillräckligt väl av marknaden. Energieffektiva personbilar utgör ungefär en tredjedel av lösningen för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta till Denna del sköts bäst av marknaden och andra styrmedel. Energi- och klimatrådgivningen lämpar sig däremot bra för att informera om förnybara drivmedel som också ska bidra med lite mindre än en tredjedel av målet om fossiloberoende fordonsflotta. Det finns idag en rad fördomar mot exempelvis etanol där informationsspridning och rådgivning kan hjälpa till genom att leverera saklig och opartisk information. forts. Kommunstyrelsen i Fagersta

18 Sida forts Den sista tredjedelen av lösningen i målet om fossiloberoende fordonsflotta handlar om transportsnål samhällsplanering. Där ingår steg 1-åtgärder (enligt 4-stegprincipen) med beteendepåverkan för att bland annat få fler att cykla och åka kollektivt. Detta tas kort upp i översynen Rådgivningen kan spela en roll för framförallt nyttjandet av det befintliga trafiksystemet. I mindre kommuner finns sällan någon ordinarie tjänsteman som systematiskt arbetar med steg 1-åtgärder för hållbara transporter. Energi- och klimatrådgivningen har stora möjligheter att arbeta effektivt med beteendepåverkan och bör även i fortsättningen ha möjlighet att fylla denna roll. Det pågående förändringsarbetet för energi- och klimatrådgivning som energimyndigheten arbetar med ( ) har hittills bland annat resulterat i förslaget till prioritering av målgrupper. Arbetet med att prioritera målgrupper som genomfördes i augusti 2014 var mycket snabbt och byggde inte på några vetenskapliga utredningar. Prioriteringen togs fram i respektive nätverk genom en enkel diskussion mellan rådgivarna och RUL om målgruppernas besparingspotential, kostnadseffektivitet och rådgivarnas förmåga att bidra. Vi tycker att det är bra att prioritera målgrupper men att ett mer omfattande arbete behövs för att ta reda på vilka målgrupper det är mest effektivt att arbeta med. Flera av de, i översynen, identifierade utvecklingsmöjligheterna är av organisatorisk art; otydlighet i uppdraget, bristande uppföljning, svårigheter med kompetens för bredden i uppdraget, personalomsättning och förankring i kommunen. Översynen nämner inte i detta samanhang rådgivarnas situation med en lokal nämnd och en chef som hanterar rekrytering, personalutveckling och verksamhetsplanering, men en annan uppdragsgivare, Energimyndigheten, som via RUL förmedlar uppdraget till rådgivaren. På detta sätt har rådgivarna dubbla förväntningar på sig som inte alltid stämmer överens. Det är viktigt att i översynen betona vikten av dialog med den lokala arbetsgivaren. Synpunkter på förslaget till förändring av förordningen Förändring av 2 Utredningen konstaterar att transportrådgivningen är svår att hantera för rådgivarna. Samtidigt är transportrådgivningen inte ett krav och därmed är det idag upp till rådgivaren att välja om det ska ingå i verksamheten. Därmed finns ingen anledning att ta bort texten Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods från paragrafen. Transportrådgivningen har också en viktig roll att fylla i form av steg 1-åtgärder för att öka användningen av förnybara drivmedel och användning av transportsnål infrastruktur. forts. Kommunstyrelsen i Fagersta

19 Sida forts 7 Valet av prioriterade målgrupper bör underbyggas vetenskapligt. 6 Sannolikt är det kommuner med stor yta och litet invånarantal i norra delarna av landet som har svårast att hitta lämpliga samarbeten och som kommer att falla ur systemet med rådgivning. Detta är därför en rättvisefråga. Ska inte dessa skattebetalare få ta del av denna samhällsservice? 10 Det är svårt att besvara denna remiss utan att veta något om stödets storlek. Då frågan om stödets storlek skjuts till föreskrifterna är det mycket viktigt att ta hänsyn till kommunernas behov av långsiktig planering. Ambitionen att kunna göra stödet flexibelt och anpassa insatserna över tid med ökade och minskade resurser beroendet på behoven riskerar annars att öka de redan identifierade problemen med rekrytering, anställningsvillkor och kompetensförsörjning. Beredning - Energi- och klimatrådgivarens tjänsteskrivelse 28 maj Utdrag 3 i Energimyndighetens regeringsbrev för budgetåret 2015 Beslut - Nämnden antar energi- och klimatrådgivarens tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2015 som sitt eget yttrande. Kommunstyrelsen i Fagersta

20 Sida Servicedeklaration för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet Dnr Bakgrund En servicedeklaration är ett dokument som uppförs med syfte att skapa förtroende för förvaltningens verksamhet genom att tydliggöra tjänster, service, bemötande och en viss kvalitetsnivå. En servicedeklaration beskriver vad medborgare och företag kan förvänta sig när de nyttjar förvaltningens tjänster. En servicedeklaration kan t.ex. ge svar på inom vilka tidsramar handläggning av ett ärende ska ske. Den kan även beskriva vilken upplevelse av service som kunden hos förvaltningen ska få i handläggningen av ärendet. En servicedeklaration kan ses som en strategisk del av nämndens kvalitetsarbete som årligen kan följas upp för att undersöka att förvaltningen lever upp till den servicenivå som nämnden deklarerar för. Hösten 2014 inleddes arbetet på Västmanland-Dalarna miljö-och byggförvaltning med en förnyad servicedeklaration på uppdrag från nämnden. Syftet med förnyelsearbetet är att servicedeklarationerna tydliggörs och att kundperspektivet betonas så att förtroendet för Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsnämnds verksamhet ökar. Enligt gällande kvalitetspolicy ska Västmanland-Dalarna miljö-och byggförvaltning kännetecknas av tydlighet, service, kompetens och förtroende. Tydlighet innebär att vi ska ge tydlig och tillräcklig information i alla våra kontakter. Service innebär att vi ska bedriva vår verksamhet med ett serviceinriktat arbetssätt. Kompetens innebär att vår personal ska ha en kompetens som möjliggör goda prestationer. Förtroende innebär att vi ska inge förtroende genom en verksamhet baserad på en rättssäker och effektiv hantering. Dessa fyra ledord har varit utgångspunkterna när de nya servicedeklarationerna tagits fram och dessa ledord återfinns även i servicedeklarationerna. Servicedeklarationen i den här formen är ny för nämnden och utvecklingsarbetet pågår. Nu presenteras den första versionen som kommer att kompletteras med fler områden under hösten. forts.

21 Sida forts Beredning - Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 1 juni Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltnings förslag på servicedeklaration - Exempel layout för servicedeklaration Beslut - Nämnden godkänner föreslagen servicedeklaration.

22 Sida Detaljplan för Del av Klacken 1:25, Norbergs kommun antagande Dnr Ärendebeskrivning Detaljplanen har upprättats i syfte att tillåta som mest 5 st. tomter för enbostadshus i slänten ned mot sjön Norens västra strand och bostadsbyggande här skulle då även bidra till en positiv landsbygdsutveckling. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt lydelse i Plan- och bygglagen fram till 1 januari Samråd Ett tidigare förslag samråddes under tiden 8 december 2014 till och med 18 januari Granskning Planförslaget har nu varit ute för granskning under tiden 20 april till 11 maj Förslaget tillsändes då bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning och myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget för yttrande. Yttranden har kommit från Länsstyrelsen, Trafikverket, Lantmäteriet, Vattenfall eldistribution AB, och Bergsstaten. Inga av de yttranden som inkommit under tiden för granskning har föranlett någon ändring eller revidering av planförslaget. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse 21 maj Antagandeversioner av plankarta, illustration och planbeskrivning samt utlåtande, daterat 21 maj 2015, till vilket tidigare samrådsredogörelse utgör bilaga. Beslut - Nämnden godkänner upprättat granskningsutlåtande daterad 21 maj Nämnden antar detaljplan för del av Klacken 1:25, Norbergs kommun, upprättad 16 juni 2015.

23 Sida Olovligt uppförd mur och skärmtak inom fastigheten X i Fagersta kommun Dnr Ärendebeskrivning Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning fick 16 maj 2013 in en anmälan från X om en olovligt uppförd mur på ovanstående fastighet. I samband med att platsen besöktes 17 maj 2013 kunde konstateras att det utan bygglov uppförts en mur. Muren sitter ihop med ett skärmtak och utgör ett byggnadsverk. Muren är delvis placerad på grannfastigheterna X och X. Fastighetsägaren har informerats om att han utfört en olovlig åtgärd i bland annat skrivelser, daterade 24 maj 2013 och 21 oktober Fastighetsägaren har fått tillfälle att bemöta dessa. I brev inkomna 24 juni 2013 och 11 november 2014 har följande framkommit: Fastighetsägaren uppger att han innan han började bygga poolområdet frågat förvaltningen om det krävdes bygglov för att uppföra staket, skärmvägg och mur runt poolen och fått till svar att grannen skulle tillfrågas om det var närmare än 4,5 meter till tomtgräns men att bygglov krävdes om han skulle bygga tak över poolen. Fastighetsägaren pratade med ägaren till X som sa att det inte var några problem. Fastighetsägaren undrar dessutom om det krävs bygglov för ett skärmtak som är under 15 kvm. Fastighetsägaren skriver även att ägarna till X inte brytt sig om sin tomt/hus på många år. Tomten är igenvuxen och det ligger bråte överallt. Anledningen till att han byggt muren är för att slippa se tomten som enligt honom är ovårdad och för att inte få insyn när han badar. Ägarna till X har ändrat marknivån på sin fastighet och fastighetsägaren till X undrar om man får ändra marknivån hur som helst. Han påpekar även att X som anmält honom inte ens bodde på fastigheten när muren uppfördes. forts. X, Länsstyrelsen Västmanlands län

24 Sida forts Fastighetsägaren tycker att hänsyn ska tas till att han handlade enligt de uppgifter han fått samt att han borde beviljas bygglov i efterhand då han fått felaktiga uppgifter från förvaltningen. I en skrivelse daterad 10 mars 2015 har fastighetsägaren informerats om vad som gäller när en olovlig åtgärd utförts. I skrivelsen informerades fastighetsägaren även om att ärendet kommer att tas upp i nämnden samt vad påföljden blir om rättelse inte sker. Fastighetsägaren har beretts tillfälle att riva muren/skärmtaket senast 15 juni 2015 samt fått tillfälle att tillföra sina synpunkter i ärendet. Fastighetsägaren har i ett brev inkommet 15 april 2015 tillfört samma uppgifter som tidigare samt följande: Vad det beträffar att om muren (pergolan) skulle vara placerad över tomtgränsen så går det att åtgärda, eftersom det går att korta av klacken som sticker ut bakom muren och då är problemet löst med att den skulle vara placerad på grannens tomt. I en skrivelse inkommen 15 juni 2015 skriver fastighetsägaren: Ni skriver hela tiden att det är en mur, med det är en Pergola som det handlar om. Vid besök på platsen 16 juni 2015 konstateras att muren/skärmtaket inte rivits. Gällande bestämmelser Åtgärderna påbörjades före 2 maj Enligt övergångsbestämmelserna i SFS 2010:900 Planoch bygglag (PBL)ska äldre föreskrifter gälla för överträdelser som har ägt rum före 2 maj Den nya lagen ska dock tillämpas om den leder till lindrigare påföljd. Enligt den äldre lagstiftningen blir påföljden kr och enligt den nya lagstiftningen blir påföljden kr. I detta ärende är följaktligen gällande lagstiftning SFS 1987:10 Plan- och bygglag (ÄPBL). Enligt ÄPBL 8 kap. 1 krävs bygglov för utförd åtgärd. Enligt 10 kap. 1 i samma lag ska byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande i denna lag. Enligt ÄPBL 10 kap. 4 ska en byggnadsavgift tas ut om någon utan lov vidtar en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften tas ut med ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle tas ut om lov hade getts för samma åtgärd. I detta ärende blir byggnadsavgiften kronor (4x1 072). Om överträdelsen är ringa får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. forts. X, Länsstyrelsen Västmanlands län

25 Sida forts Enligt ÄPBL 10 kap. 9 ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet som den olovliga åtgärden avsåg. Enligt ÄPBL 10 kap. 5 ska byggnadsavgiften inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp i byggnadsnämnden. Byggnadsavgiften måste tas ut även om bygglov beviljas i efterhand. Enligt ÄPBL 10 kap. 14 får byggnadsnämnden förelägga ägaren av den fastighet som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Bedömning Plan- och byggtermer 1994 definierar en byggnad som en varaktig konstruktion av tak och vanligen även väggar, som står på mark eller är placerad helt eller delvis under mark och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Uppfört byggnadsverk har väggar och tak och bedöms därmed vara en byggnad som kräver bygglov. En pergola består av en konstruktion utan väggar och tak. Bygglov kan inte beviljas då byggnadsverket inte uppfyller inte uppfyller plan- och bygglagens krav på att en byggnad ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Utformningen bedöms inte heller vara lämplig med hänsyn till stadsbilden. Murar utgör ett främmande inslag i denna stadsbild och bör undvikas för att bevara luftigheten och karaktären i bebyggelsemiljön. Muren är dessutom delvis placerad över tomtgräns vilket gör att bygglov inte kan beviljas då det medför olägenhet för grannen. Även om muren skulle åtgärdas så att den inte är placerad över gränsen bedöms att placeringen inte är lämplig eftersom ett byggnadsverk bör kunna underhållas från den egna fastigheten. Enligt ÄPBL 8 kap. 4 punkt 2 krävs det inte bygglov för att vid en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader) anordna skärmtak över altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Utformningen av denna punkt innebär att skärmtak utan lov får sättas upp över altaner, balkonger och entréer även till komplementbyggnader. Utförd åtgärd är ett fristående skärmtak och bedöms därför vara bygglovspliktigt. forts. X, Länsstyrelsen Västmanlands län

26 Sida forts I brev inkommet 11 november 2014 skriver fastighetsägaren att hänsyn borde tas till att felaktiga uppgifter lämnats. I brev inkommet 24 juni 2013 skriver fastighetsägaren att han har fått information om att bygglov krävs om han bygger tak över poolen. Information har dessutom getts av förvaltningen att det krävs bygglov för att uppföra ett tak och att det därför inte finns några förmildrande omständigheter. Det som fastighetsägaren tillfört ärendet ändrar inte bedömningen. Inte heller det som gjorts på grannfastigheten eller att anmälaren inte bodde på fastigheten vid muren/skärmtakets uppförande har betydelse i ärendet. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse daterad 17 april Beslut - Nämnden konstaterar att muren/skärmtaket finns kvar och beslutar med stöd av ÄPBL 10 kap. 14 att förelägga fastighetsägaren XX att riva muren/skärmtaket senast 6 månader efter att ha tagit del av beslutet. - Nämnden beslutar med stöd av ÄPBL 10 kap. 4 och 9 att av XX ta ut en byggnadsavgift på 4288 kronor. Upplysningar Byggnadsavgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Västmanland inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft. Avgiften ska sättas in på Länsstyrelsens plusgiro eller bankgiro Vid inbetalning ange: 53 Byggnadsavgift 4288 kronor Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad. X, Länsstyrelsen Västmanlands län

27 Sida Ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärslokal inom fastigheten Åsbo 9:7 i Avesta kommun Dnr Sökande: RO-Gruppen Koncept AB, Wieslanders väg 4, Borås Ärendebeskrivning Bygglov beviljades 25 februari 2014 för nybyggnad av affärslokal på ovanstående fastighet. Bygglovet beviljades med en avvikelse från stadsplanens bestämmelser om byggnadshöjd. Byggnadshöjden varierar mellan 6,5 och 8 meter med en högsta byggnadshöjd på 8,2 meter vid Willys entré. Ansökan avser en höjning av detta entréparti med 60 cm vilket ger en total höjd på 8,8 meter. Förutsättningar För fastigheten gäller stadsplan fastställd 31 juli Planen medger en höjd på max 5 meter. Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 6 ska byggnadsverk utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilen, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Bedömning Höjningen av entrépartiet bedöms inte vara en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. En höjning skulle dessutom dominera över resten av byggnaden vilket inte skulle ge en god helhetsverkan. Beredning - Plan- och byggenhetens tjänsteskrivelse daterad 25 maj Beslut - Nämnden avslår ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärslokal inom fastigheten Åsbo 9:7 i Avesta, Avesta kommun, med stöd av plan- och bygglagens 2 kap. 6 pkt. 1 och 9 kap. 30. RO-Gruppen Koncept AB, Wieslanders väg 4, Borås, mottagningtsbevis

28 Sida forts Upplysningar Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad. Avgift Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag Summa avgifter (faktureras senare) 1816 kr 1816 kr RO-Gruppen Koncept AB, Wieslanders väg 4, Borås, mottagningtsbevis

29 Sida Rapporter Fredrik Mattsson (M) och Arne Nordqvist (S) rapporterar från FAH s årskonferens april 2015 i Stockholm, se länk; Susanne Berger (S) och Stefan Strandberg (S) rapporterar från SKL s Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder i Stockholm april 2015, se länk; onpresidiedagarformiljoplanochbyggnamnder.4473.html Sekreteraren informerar ett förslag till en politikerapp/plattform PingPong samt inköp av två stycken läsplattor som ska användas till detta. Ordföranden informerar om ny rekryteringsomgång av förvaltingschef till Västmanland- Dalarna miljö- och byggförvaltning. Ordförande tackar för rapporterna.

30 Sida Delgivningar 1. Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 26 mars Saken: Överklagat beslut. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslut 16 februari 2015 gällande anmälan om ovårdad tomt på fastigheten X, Avesta kommun. Beslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 2. Länsstyrelsen Dalarnas län. Beslut 24 mars Saken: Tillstånd enligt miljöbalken till gruppstation för vindkraft. Anläggning; Vindkraftspark vid Skallberget/Utterberget, Valla 1:5, Östansjö 1:1, Övre Fornby 1:2, Horntorpsskogen 1:1, Storbyn S:13 samt Vatebo 12:3, Avesta kommun. Beslut: Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län lämnar E.ON Wind Sweden AB (bolaget) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att inom ovan nämnda fastigheter uppföra och driva en gruppstation med högst 15 vindkraftverk med tillhörande fundament, tillfartsvägar, tranformatorstationer och ledingar. Vindkraftverkens totalhöjd får inte överstiga 200 meter. Tillståndet gäller 35 år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kapitlet 9 miljöbalken den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen Med stöd av 22 kap 27 MB skjuter Miljöprövningsdelegationen under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla hinderbelysning och eventuella skyddsåtgärder för att undvika påverkan på fågellivet. Bolaget ska senast 12 månader efter det att det första vindkraftverket tagits i drift till Miljöprövningsdelegationen redovisa i beslutet angivna utredningar. 3. Länsstyrelsen Västmanlands län. Revisionsrapport 27 april Saken: Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i. Länsstyrelsen bedömer att Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd uppfyller lagstiftningens karv på offentlig kontroll. Inom några områden finns en förbättringspotential genom framförallt uppdatering av planer och rutiner. En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna, önskas senast 1 september Yttrande om uppgifterna i rapporten ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 4 juni Länsstyrelsen i Uppsala län. Beslut 31 mars Saken: Ekonomisk säkerhet för tillstånd enligt miljöbalken för NCC Roads AB, Svergie öst. Beslut: Miljöprövningsdelegationen godtar ställd borgensförbindelse som ekonomisk säkerhet enligt 16 kap 3 miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen erinrar om att ytterligare säkerhet kan komma att krävas enligt 16 kap 3 andra stycket miljöbalken, om det kan antas att ställd säkerhet inte längre är tillräcklig. Säkerheten förvaras hos Länsstyrelsen i Västmanlands län. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade 5 mars 2015 att ge NCC Roads AB tillstånd enligt 9 kap miljöbalken att på fastigheten Kallmora 1:112 i Norbergs kommun bedriva täktverksamhet. forts.

31 Sida forts Tillståndets gilltighet är beroende av att bolaget ställer en ekonomisk säkerhet uppgående till kronor och att denna har godkänts av Miljöprövningsdelegationen. NCC Roads AB har inkommit med en borgensförbindelse där Atradius Kreditförsäkring går i borgen. 5. Länsstyrelsen i Uppsala län. Beslut 8 maj Saken: Tillstånd till utökad krematorieverksamhet vid krematoriet i Fagersta, fastigheten Västanfors 11:59 i Fagersta kommun. Beslut: Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 9 kap miljöbalken, Västanfors Västervåla Församling tillstånd till utökad krematorieverksamhet på ovan nämnda fastighet. Tillståndet omfattar kremationer per år. Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap miljöbalken den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. Villkor finns angivna i beslutet. 6. Kommunfullmäktige Avesta kommun. 23 mars 2015, 18. Saken: Rune Bergs (C) motion och Anita Berg Åsbergs, Karl-Johan Petterssons och Christer Bergkvists medborgarförslag om nytt tomtpris på färdiga villatomter i ytterområdena i Avesta kommun. Beslut: Motionen/medborgarförslaget avslås. 7. Kommunfullmäktige Avesta kommun. 23 mars 2015, 19. Saken: Anneli Karlssons och Anders Flodströms medborgarförslag om åtgärder för att leva upp till tillåtna bullernivåer från stambanan genom Fors tätort. Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd för handläggning och beslut. 8. Kommunstyrelsen Avesta kommun. 7 april 2015, 40. Saken: Månadsrapport februari 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun. Beslut: Månadsrapport för februari 2015, inklusive årsprognos för Avesta kommun, godkänns. 9. Kommunstyrelsen Avesta kommun. 11 maj 2015, 57. Saken: Månadsrapport mars 2015 inkl årsprognos för Avesta kommun. Beslut: Månadsrapport för mars 2015 med årsprognos för Avesta kommun godkänns. 10. Kommunrevisionen Avesta kommun. Granskningsrapport 8 april Saken: På uppdrag av Avesta kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning, Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro. Revisionen överlämnar sin granskningsrapport för kännedom och med beröm. forts.

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo kl Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Stefan Strandberg (S), 2:e vice ordförande, Fagersta Stefan Palm (S), Avesta Charlotta Engström (S), Avesta Fredrik Mattsson (M), Avesta Thomas Esterblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen, Malmgatan 7, Norberg kl 13.30-15-15 Beslutande Övriga deltagande Blerta Krenzi (S), ordförande, Avesta Stefan Palm (S), Avesta Charlotta Engström (S), Avesta 65-73

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30-13.45 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Charlotta Engström, (S), ersättare för Göran Edström, (S), Avesta Birgitt Broström,

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2012-10-24 Stockholm Mål nr M 5799-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-04 i mål M 1651-12, se bilaga

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DOM 2013-01-03 i Stockholm

DOM 2013-01-03 i Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2013-01-03 i Stockholm Mål nr P 2696-12 Sid. 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-13 i mål nr P

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00 11.45 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Patrik Engström (S) Lis Linnberg (FP) Laila Borger

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare 1(12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 10.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare Övriga närvarande Marie-Christine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060110 DOM 2014-11-04 Stockholm Mål nr P 2337-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-12 i mål nr P 4406-13, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Olika syften med olika ingripanden

Olika syften med olika ingripanden Olika syften med olika ingripanden Föreläggande, regleras i PBL Framåtsyftande, rätta till felaktighet Handlingsutrymme för BN, får Byggsanktionsavgift, regleras i PBL+PBF Bakåtsyftande, avgift för fel

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (1) Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C) 1:e v ordf Sven-Olov

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

ANSLAG Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

ANSLAG Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Plats och tid Månsbo, Stora Sammanträdesrummet kl 14.00-16.10 Beslutande Blerta Krenzi (S) ordförande, Avesta Stefan Strandberg (S) Fagersta Stefan Johansson (V) Fagersta Lars-Erik Karlsson (S) Norberg

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-03-27 Stockholm Mål nr P 8537-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-12 i mål nr P 1563-12, se bilaga KLAGANDE 1. J

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

DOM 2013-05-15 Stockholm

DOM 2013-05-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 2013-05-15 Stockholm Mål nr P 98-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr P 2592-12, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Kallelse Miljö och stadsbyggnadsnämnden Nr 1 Tid: 2015 01 21 kl. 17:30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Justering:..föreslås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-01-28 Stockholm Mål nr P 5960-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-13 i mål nr P 108-12, se bilaga KLAGANDE Svenska Estate

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering Stadsbyggnadskontoret Birgitta Engstrand Norén bygglovarkitekt 08-5689 12 47 Birgitta.EngstrandNoren@danderyd.se Tjänsteutlåtande 2009-02-18 Dnr 2004-BN0941 Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

DOM 2012-07-25 Stockholm

DOM 2012-07-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2012-07-25 Stockholm Mål nr P 2375-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 5516-11, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-10-01 Stockholm Mål nr P 3075-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 1948-13, se

Läs mer