Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström"

Transkript

1 m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark, Camilla Lindoff, Patrik Jönsson, Cecilia Tornerefelt, Leif Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Johan Kronqvist, Jeanette Theiander, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg, Sven Erik Andersson, Irene Nilsson, Karin Axelsson, Jonny Dolkov, Anna Wallentheim, Per-Åke Purk, Anna Linell, Christer Welinder, John Bruun, Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Susanna Kennethsdotter, Ulrika Johannesson, Arne Dahlström, Ernst Herslow, Michael Strömberg, Rolf De1comyn, Mats Sturesson, Richard Bernsheim, Ulf Erlandsson, Lars Johnsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Jan Nilsson, Richard Larsson, Lars Arvidsson, Rolf Tronäss, Helena Malje, Harald Lind, Johan Berglund, Leif J annerstig, Lena Svensson, Marianne Nilsson, Samuel Bergh, Anita Peterson, Eva-Marie Liden, Sven-Inge Persson, Torsten Ising, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg och Lena Nilsson. Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström Karin Nilsson, Björn Widmark, Kristina Berglund, Lynn Thulin, Göran Blomberg, Bo Eklund, Eva Persson, Lars Olsson, Charlotta Eroldsson, Winnie Aronsson, Gunnel Brännström, Zidon Kristensson, Gösta Svensson, Klara Holmberg, Stig Hansson, Saga Henriksdotter, Pelle Svensson, Annelie Cederberg, Thomas Rasmusson, Margareta Axelsson, Anders Wallentheim, Elisabeth Friberg, Peter Hallbrink, Hans-Göran Hansson, Petra Johansson, Selwyn Gester, Mikael Björklund och Åke Nilsson. Kommunchef Johan Eriksson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Chefssekreterare Gunilla Liljeqvist Pär Palmgren, Ingrid Nyman Mikael Koenen, Lena Wallentheim KommunledningskontoretJ Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterar Ordförande Justerare

2 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNFULlMÅKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast f~r tas ner Förvaringsplats för protokollet Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Maj-Inger Carlsson

3 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KO~UNFULUMUUcnGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 108 Ändring av dagordning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärende 4 och ärende 5 före ärende 3. Justering V /fl \f4.\ ~ (if,

4 ~HÄSSLEHOLMS!. i/>, KOMMUN KOMMUNFULLMAKTIGE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 (15) 2010/ Svar på interpellation avseende folkhälsofrågor Beslut Urban Widmark (M) besvarar interpellationen. Diskussionen I diskussionen deltar Rolf Delcomyn (S), Sven-Erik Andersson (C), Irene Nilsson (S), Peter Groth (MP), Lena Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Robin Gustavsson (KD), Tommy Nilsson (S) och John Bmun (FP). Beskrivning av ärendet Rolf Delcomyn (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande dels angående strategin för folkhälsoarbetet i kommunen och dels var ansvaret för arbetet ligger. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 101 beslutar att interpellationen får ställas. Bilaga: Interpellationen + svaret Sänt till:

5 Interpellation Forskning visar idag på sambanden mellan en god folkhälsa och en hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling. Region Skåne och kommunförbundet Skåne har tagit fram en regional folkhälsostrategi för Skåne Ett mycket bra och genomgripande dokument. Hässleholms kommun har tidigare varit en stor föregångare för folkhälsofrågorna. Man kan fråga sig vilken prioritet detta för närvarande har i kommunen. Senast var det fritidsnämnden som ansvarade för detta och då fanns det viss verksamhet för dessa frågor. Dock inte tillräckligt. Det beslutades att folkhälsofrågorna skulle läggas under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Min uppfattning är att ingen tjänsteman är ansvarig för detta i nuläget. Detta tycker jag är helt oacceptabelt. Har majoriteten i kommunen någon strategi för folkhälsoarbetet i kommunen? Finns det någon tjänsteman på kommunledningskontoret som aktivt jobbar med detta? HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Hässleholm 20 l ~2-,,~ Rolf De1comyn(s) Kommunfullmäktigeiedamot Z 3, / DiarienrtW/o/9'ff IOiarieplanbet. /0/ LöpnroiC;t7. 'il/% \Handl.jI!{

6 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Svar på interpellation angående folkhälsoarbetet i Hässleholms kommun Folkhälsosamordnartjänsten flyttades från fritidsnämnden till kommunstyrelsen Tjänsten har sedan mångfaldsprojektets start varit vakantsatt. Anledningen till detta har varit av dels ekonomiska själ med anledning av den ekonomiska krisen och dels diskussioner om den framtida inriktningen på folkhälsoarbetet. Under andra halvåret 2010 har även arbetet med rekrytering aven ny utvecklingschef påverkat nystarten av folkhälsoarbetet. I dokumentet "Överenskommelse Hässleholms kommun 20 l 0-14" daterad framgår under punkten åtta den politiska inriktningen för folkhälsoarbetet under kommande mandatperiod. Partierna ingående i den styrande majoriteten har överenskommit följande: Folkhälsoarbetet skall organiseras inom ramen för KLK organisation. Kommunen skall vara en framträdande folkhälsokommun. Verka för att skolelever i grund- och gymnasieskolan skall ha mer idrott och fysiska aktiviteter än vad som föreskrivs i timplanerna. En god hälsa i befolkningen är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd. Som författaren av interpellationen skriver finns en strategi för regionen som Hässleholms kommun medverkat i framtagningen av och som vi ställer oss bakom och stödjer. Hälsostrategen som idag arbetar vid kommunledningskontorets personal enhet har visat intresse för att till 50 % from arbeta med folkhälsofrågorna. Förhandlingarna om tjänsten är ännu inte avslutade. Tanken är dock att hälsostrategen i dessa avseenden kommer att tillhöra chefen för utvecklingsstaben som tillträder i mitten på januari 20 Il. Syftet med att flytta över folkhälsoarbetet från fritidskontoret till kommunledningskontoret var bia att ändra arbetssättet vilket markeras med att benämningen ändras från fokhälsosamordnare till folkhälsostrateg. När folkhälsostrategen påböljar sitt arbete kommer fokus inledningsvis vara att organisera arbetet, göra en omvärldsanalys och att arbeta fram mål för verksamheten. Urban Widmark Ordförande kommunstyrelsen Postadress Stadshuset Hässleholm Besöksadress Stadshuset Ny torget 1 Telefon vx Telefax E-postadress Bankgiro

7 ~ HASSLEHOLMS I f>... KOMMUN '- KONUMUNFU~GE SA~TRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 2010/ 110 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Beslut Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista ska införas i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet. Beskrivning av ärendet Under föregående mandatperiod har kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista införts i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet. Kommunledningskontoret bedömer inte att rutinerna i detta avseende behöver förändras. Sänt till: Kf:s arbetsordning

8 ~HÄSSLEHOLMS I <to' KOMMUN KOMMUNF1JLLMÅKI1GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 6 (15) 2010/ Motion angående bron över Vinne å i Vinslöv Beslut Kommunfullmäktiges beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Tommy Nilsson (S) och Christer Welinder (S) har lämnat in en motion om bron över Vinne å i Vinslöv. Sänt till: Kommunstyrelsen Justering ; W ~,~v" Iv

9 m HÄSSLEHOLMS l. KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÅKIlGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 112 Övriga anmälningar Kungahuset - Tackkort från kronprinsessan Viktoria och prins Daniel. kc\'v\li Justerin. g '(' I (jr "I

10 mhassleholms I~' KOMMUN '- KO~UNFU~GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 8 (15) 113 Val av kommunrevision Beslut Kommunfullmäktiges beslut: För perioden utses ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt nedan: Ledamot Parti Ort 1 Nils-Olof Sennmalm (ordf) C Hässleholm 2 Bo Anders Friberg (1:e vice ordf) M Tyringe 3 Börje Fasth (2:e vice ordf) S Tyringe 4 Kenneth Wirödal KD Hässleholm 5 Karl-Erik Nilsson M Hästveda 6 Karin Enge MP Hässleholm 7 Britta Arvidsson S Vittsjö 8 Rolf Persson S Hässleholm 9 Hans Bengtsson SD Hästveda Ärendets tidigare behandling Valberedningen , 3, beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: För perioden utse ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt nedan. Ledamot 1 Nils-Olof Sennmalm (ordf) 2 Bo Anders Friberg (1:e vice ordf) 3 Börje Fasth (2:e vice ordf) 4 Kenneth Wirödal 5 Karl-Erik Nilsson 6 Karin Enge 7 Britta Arvidsson 8 Rolf Persson 9 Hans Bengtsson Parti Ort C Hässleholm M Tyringe S TJ'linge KD Hässleholm M Hästveda MP Hässleholm S Vittsjö S Hässleholm SD Hästveda Sänt till: Troman De valda Revisorerna Justering

11 mhässleholms I.' KOMMUN KO~UNFUL~GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (15) 114 Val av ledamöter i kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige har för perioden utsett följande ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen: Ledamot Parti Ort 1. Urban Widmark (ordf.) M Hässleholm 2. Tommy Nilsson (2:e vice ordf.) S Tyringe 3. Lars-Göran Wiberg (l:e vice ordf.) C Hässleholm 4. Robin Gustavsson KD Vins löv 5. Lena Wallentheim S Vittsjö 6. Patrik Jönsson SD Vankiva 7. Pär Palmgren M Hässleholm 8. Joachim Fors S Sösdala 9. Douglas Roth M Hässleholm 10. Susanna Kennethsdotter FV Hässleholm 11. Irene Nilsson S Hässleholm 12. Lars Arvidsson FP Hässleholm 13. Ulf Erlandsson SD Bjärnum 14. Jeanette Thelander* MP Hästveda 15. Per-Åke Purk V Hässleholm Yrkande Valberedningens ordförande Rolf Tronäss yrkar bifall till valberedningens förslag. Patrik Jönsson (SD) yrkar att valet ska vara proportionellt. Omröstning Ordföranden redovisar att det framgår av 5 Kap. 46 kommunallagen att valen av ledamöter och ersättare i bland annat styrelsen och nämnder ska ske enligt lagen (1992:339) om proportionellt valsätt under vissa förutsättningar. Enligt 2 i lagen ska ett val ske proportionellt om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som man får om man delar antalet närvarande ledamöter i fullmäktige med det antal personer som valet avser ökat med 1. Justering ~

12 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10 (15) ~ KOMMUN KOMMUNFULLMAKTtGE Forts. 114 Jm"""j ~ ~~ \ Ordföranden konstaterar att 4 personer behöver begära proportionellt val av kommunstyrelsen eftersom fullmäktige består av 61 väljande och valet till kommunstyrelsen avser 15 personer. För att få fram att ett tillräckligt antal begär proportionellt val, enligt 2, ber ordföranden att de som begär det räcker upp handen. De som begär proportionellt val är följande: Patrik Jönsson (SD), Johan Kronqvist (SD), Jonny Dolkov (SD), Gunnel Bruhn (SD), Michael Strömberg (SD), Ulf Erlandsson (SD), Harald Lind (SD), Karina Jannerstig (S D) och Ulf Berggren (SD). 9 personer begär proportionellt val och därmed kommer proportionellt val att genomföras. Kommunfullmäktige utser, på ordförandens förslag, ordinarie justerarna Pär Palmgren och Ingrid Nyman att tillsammans med ersättarna Mikael Koenen och Lena Wallentheim biträda ordföranden Douglas Roth vid valförrättningen. För valet har partgrupperingarna tagit fram valsedlar enligt framtagen mall för valet av ledamöter till kommunstyrelsen. Valsedlarna är enligt 5 enkla, omärkta samt lika till storlek (A4), material och fårg (vita). Valsedlar finns med följande tre gruppbeteckningar: Alliansen och de gröna, Socialdemokraterna och vänsterpartiet, samt Sverigedemokraterna. Valsedlarna är utformade enligt lagens krav i övrigt och försedda med nummer som visar ordningen mellan namnen. För att det klart ska framgå vem som avses är även ort angiven. Ordföranden redogör för förfarandet. Den väljande får, eller tar en valsedel bakom valskärm, blir uppropad i tur och ordning enligt närvarolistan och lägger ner sin röst i valurna liknande den vid allmänna val. Valförrättarna har visat den första väljande att urnan är tom. De väljande ropas upp efter närvarolistan och avger sina valsedlar.när uppropet av ordföranden förklarats avslutat vidtar sammanräkning. Sammanräkning Valförrättarna har fått in 61 valsedlar fördelade på följande valsedels grupper: Alliansen och de gröna har fått 32 röster Socialdemokraterna och vänsterpartiet har fått 20 röster och Sverigedemokraterna har fått 9 röster. Valsedlarna ordnas i grupper så att valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. De avlämnade valsedlarna granskas. Samtliga valsedlar är giltiga. ~ 7f I ""'rngct b~""'~

13 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 11 (15) l~ KOMMUN KOMMUNFULLMAKTIGE Forts. 114 Fördelning av platser mellan valsedelsgrupperna Härefter sker fördelning av platserna mellan valsedelsgrupperna enligt Platserna fördelas en i taget. Den grupp som får det högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För varje gång en valsedelsgrupp tilldelats en plats besätts den genast med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen. Utgångspunkten är jämförelsetalet 32 för alliansen och de gröna, 20 för socialdemokraterna och vänsterpartiet och 9 för Sverigedemokraterna. A v bifogad lista framgår de olika gruppernas jämförelsetal inför tilldelningen av platser, vilket namn med parti och ort som besätter platsen och med vilket röstetal platsen besätts. Lottning sker på den 14:e platsen. Två lottsedlar med de aktuella namnen görs i ordning, viks ihop, läggs i liten urna, skakas om och dras upp ur urnan. Det namn som dras först ur urnan placeras på plats 14. Det övriga namnet placeras på plats nr 15. Fördelningen av platserna mellan grupperna och de personer som besätter platserna framgår av bifogad lista. Avslutningsvis läggs valsedlarna i ett omslag som förseglas. Ordföranden konstaterar att samma personer fått platser som valberedningen föreslagit. Val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande och finner valberedningens förslag bifallet. Ärendets tidigare behandling Valberedningen , 4, beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: För perioden utse ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt nedan. UtdragetbesDffkes

14 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,~' KOMMUN Forts. 114 KO~UNFU~GE 12 (15) Ledamot Parti Ort 1 Urban Widmark (ordf.) M Hässleholm 2 Lars-Göran Wiberg (l:e vice ordf.) C Hässleholm 3 Tommy Nilsson (2:e vice ordf.) S Tyringe 4 Robin Gustavsson KD Vinslöv 5 Pär Palmgren M Hässleholm 6 Douglas Roth M Hässleholm 7 Susanna Kennethsdotter FV Hässleholm 8 Lars Arvidsson FP Hässleholm 9 Jeanette Thelander MP Hästveda 10 Lena Wallentheim S Vittsjö 11 Joachim Fors S Sösdala 12 Irene Nilsson S Hässleholm 13 Per-Ake Purk V Hässleholm 14 Patrik Jönsson SD Vankiva 15 Ulf Erlandsson SD Bjärnum Bilaga: Lista över val av ledamöter till kommunstyrelsen Sänt till: Troman De valda Justering

15 Kommunfullmäktige, 114 Val av ledamöter i kommunstyrelsen Jämförelsetal för grupperna inför tilldelning Socialdem. och Alliansen och Sverige- Person som Plats V änste rpartiet de gröna demokraterna tilldelas platsen Parti Ort Rösttal Urban Widmark M Hässleholm Tommy Nilsson S Tyringe Lars-Göran Wiberg C Hässleholm ,67 9 Robin Gustavsson KD Vinslöv 10, Lena Wallentheim S Vittsjö , Patrik Jönsson SD Vankiva ,67 8 4,5 Pär Palmgren M Hässleholm ,67 6,4 4,5 Joachim Fors S Sösdala 6, ,4 4,5 Douglas Roth M Hässleholm 6, ,34 4,5 Susanna Kennethsdotter FV Hässleholm 5, ,57 4,5 Irene Nilsson S Hässleholm ,57 4,5 Lars Arvidsson FP Hässleholm 4, ,5 Ulf Erlandsson SD Bjärnum 4, Jeanette Thelander* MP Hästveda ~,56 3 Per-Ake Purk V Hässleholm 4 -_... -_ *Lottning mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Alliansen och de gröna om den 14:e platsen ägde rum. Alliansen och de gröna vann lottningen och platsen besätts därför av åttonde namnet på listan, Jeanette Thelander.

16 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) ~ KOMMUN KOMMUNFU~GE 115 Val av ersättare i kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige har för perioden utsett följande ersättare i kommunstyrelsen: Plats Ledamot Parti Ort 1. Lars Johnson M Hästveda 2. Rune Stensby S Hässleholm 3. Lena Svensson C Tyringe 4. Cecilia Tomerefelt M Hästveda 5. Camilla Lindoff S Hässleholm 6. Karina Jannerstig SD Finja 7. Anna LinelI M Hässleholm 8. Göran Månsson S Hästveda 9. Lars Olsson C Hästveda 10. Christer Ceasar KD Hässleholm 11. Klara Holmberg S Hässleholm 12. Peter Groth MP Hässleholm 13. Harald Lind SD Stoby 14. Ernst Herslow * M Hästveda 15. Mathias Johansson S Hässleholm Yrkande Valberedningens ordförande Rolf Tronäss (M) yrkar bifall till valberedningens förslag. Patrik Jönsson (SD) yrkar att valet ska vara proportionellt. Omröstning De som begär proportionellt val är följande: Patrik Jönsson (SD), Johan Kronqvist (SD), Jonny Dolkov (SD), Gunnel Bruhn (SD), Michael Strömberg (SD), Ulf Erlandsson (SD), Harald Lind (SD), Karina Jannerstig (S D) och Ulf Berggren (SD). 9 personer begär proportionellt val och därmed kommer proportionellt val att genomföras. Justering

17 m HÄSSLEHOLMS i.' KOMMUN Forts. 115 KO~NFULUMÅKTIGE SA~TRÄDESPROTOKOLL 14 (15) Valsedlar finns med följande tre gruppbeteckningar: Alliansen och de gröna, Socialdemokraterna och vänsterpartiet, och Sverigedemokraterna. Upprop görs och de väljande lämnar sina valsedlar. Ordföranden förklarar röstningen avslutad. Sammanräkning Valförrättarna har fått in 61 valsedlar fördelade på följande valsedelsgrupper: Alliansen och de gröna har fått 32 röster Socialdemokraterna och vänsterpartiet har fått 20 röster och Sverigedemokraterna har fått 9 röster. Valsedlarna ordnas i grupper så att valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. De avlämnade valsedlarna granskas. Samtliga valsedlar är giltiga. Fördelning av platser mellan valsedelsgrupperna Härefter sker fördelning av platserna mellan valsedelsgrupperna. Platserna fördelas en i taget. Den grupp som får det högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För varje gång en valsedelsgrupp tilldelats en plats besätts den genast med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen. Utgångspunkten är jämförelsetalet 32 för alliansen och de gröna, 20 för socialdemokraterna och vänsterpartiet och 9 för Sverigedemokraterna. A v bifogad lista framgår de olika gruppernas jämförelsetal inför tilldelningen av platser, vilket namn med parti och ort som besätter platsen och med vilket röstetal platsen besätts. Lottning sker på den 14:e platsen. Två lottsedlar med de aktuella namnen görs i ordning, viks ihop, läggs i liten urna, skakas om och dras upp ur urnan. Det namn som dras först ur urnan placeras på plats 14. Det övriga namnet placeras på plats nr 15. Fördelningen av platserna mellan grupperna och de personer som besätter platserna framgår av bifogad lista. Avslutningsvis läggs valsedlarna i ett omslag som förseglas. Ärendets tidigare behandling Valberedningen , 4, beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: För perioden utse ersättare enligt nedan. Justering :~(?!j.

18 m HÄSSLEHOLMS i.:qo. Forts. 115 KOMMUN KOMMUNFULUMAKnGE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 15 (15) Ersättare Parti Ort 1 Lars Olsson C Hästveda 2 Lena Svensson C Tyringe 3 Christer Caesar KD Hässleholm 4 Cecilia Tornerefelt M Hästveda 5 Anna LinelI M Hässleholm 6 Ernst Herslow M Hästveda 7 Lars Johnsson M Hästveda 8 Peter Groth MP Hässleholm 9 Rune Stensby S Hässleholm 10 Camilla Lindoff S Hässleholm 11 Göran Månsson S Sösdala 12 Klara Holmberg S Hässleholm 13 Mathias Johansson S Hässleholm 14 Karina Jannerstig SD Finja 15 Harald Lind SD Stoby Bilaga: Lista över val av ersättare till kommunstyrelsen Sänt till: Troman De valda Bordläggning Avslutningsvis beslutar kommunfullmäktige att bordlägga resterande val till nytt sammanträde den 27/12 kl i Röda salongen, Hässleholm Kulturhus. Justering

19 Kommunfullmäktige, 115 Val av ersättare i kommunstyrelsen Jämförelsetal för grupperna inför tilldelning Socialdem. och Alliansen och Sverige- Person som Plats Vänsterpartiet de gröna demokraterna tilldelas platsen Parti Ort Rösttal Lars Johnson M Hästveda Rune Stensb1 S Hässleholm Lena Svensson C Tyrirlge ,67 9 Cecilia Tornerefelt M Hästveda 10, Camilla Lindoff S Hässleholm , Karina Jannerstig SO Finja ,67 8 4,5 Anna LinelI M Hässleholm ,67 6,4 4,5 Göran Månsson S Hästveda 6, ,4 4,5 Lars Olsson C Hästveda 6, ,34 4,5 Christer Ceasar KO Hässleholm 5, ,57 4,5 Klara Holmberg S Hässleholm ,57 4,5 Peter Groth MP Hässleholm 4, ,5 Harald Lind SO Stoby 4, Ernst Herslow M Hästveda ,56 3 Mathias Johansson S Hässleholm 4 *Lottning mellan "Socialdemokraterna och Vänsterpartiet" och "Alliansen och de gröna" om den 14:e platsen ägde rum. Alliansen och de gröna vann lottningen och platsen besätts därför av åttonde namnet på listan, Ernst Herslow.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (11) Kommunfullmt:iktige Plats och tid: Beslutande Ledamöter Röda salongen, Håssieholm Kulturhus,, kl. 18:00-21:50 Douglas Roth, PatrikJönsson, Irene Nilsson, Lena Svensson, Lena

Läs mer

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.35 Beslutande Ledamöter Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Urban Widmark Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13)

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Hässleholm Kulturhus, Röda salongen,, kl. 19.00-20.15 Douglas Roth, ålderspresident, Irene Nilsson ordförande, Lena Svensson, Lena Wallentheim,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00 ~~~~~ ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Kommunfulfmtiktige Plats och tid ande Ledamöter Norra Station, Aulan,, kl. 19.00-21.00 Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

~.;; HÄSSLEHOLMS. l'7q.; KOMMUN SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

~.;; HÄSSLEHOLMS. l'7q.; KOMMUN SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) ~.;; HÄSSLEHOLMS l'7q.; KOMMUN KOMMuNFulLMAKnGE SAMNU\NTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-19.55 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-26 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson (c) Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.25 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-01-30 1 Plats och tid Församlingshuset N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-21.20 + samkväm Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona

Läs mer

Anita Johannesson, Margareta Axelsson. Lena Svensson och Douglas Roth I-hnna Nilsson och Agne Nilsson

Anita Johannesson, Margareta Axelsson. Lena Svensson och Douglas Roth I-hnna Nilsson och Agne Nilsson SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid: Justerade paragrafer Röda salongen,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-14 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.35 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-01 1 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 18-19, 21-25 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 20 Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-01-13 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09:30 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Anna Wallentheim och Per-Åke Purk Lena Wallentheim och Mikael Koenen

Kommunchef Johan Eriksson Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Anna Wallentheim och Per-Åke Purk Lena Wallentheim och Mikael Koenen m HÄSSLEHOLMS!/. KOMMUN '~ KOMMUNFULLMÄK11GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-09-03, kl. 15.00-16.05 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2011-01-25. Socialkontoret, kl.15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

3 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 4 Budgetäskande för 2010 från omsorgsnämnden

3 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 4 Budgetäskande för 2010 från omsorgsnämnden Behandlade ärenden 1 Svar på revisionsrapport - Granskning av rutinen för hantering av avgifter inom omsorgsverksamheten 2 Svar på revisionsrapport granskning av Hässleholms kommuns delårsrapport 2010-08-31

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per

Behandlade ärenden. 80 Ansökan om bidrag: Sösdala Missionsförsamling. 81 Anmälningsärende 1. Utbetalning av bidrag per 1 Behandlade ärenden Behandlade ärenden 75 Ersättning till ersättare. 76 Budgetuppföljning 2009-11-30 77 Sammanträdesdagar 2010. Bilaga 1 78 Utbildningar 2010. Bilaga 2. 79 Skötselbidrag 2010 80 Ansökan

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunledningskontoret, måndagen den 15 november kl Göran Lundberg. Janewert Johansson

Kommunledningskontoret, måndagen den 15 november kl Göran Lundberg. Janewert Johansson Kommunfullmäktige 2010-11-09 1 Plats och tid Garvaren, Strålforssalen, Ljungby, tisdagen den 9 november 2010, kl. 17.30 18.00 Beslutande Ledamöter Anne Karlsson (S) Stefan Fredriksson (S) Ann-Charlotte

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

Gunnel Bruhn (SD) Linda Ingvarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl

Gunnel Bruhn (SD) Linda Ingvarsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Socialkontoret, kl ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2015-06-23 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-16.05 ajournering kl.15.25-15.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Margreth Segerstein (M) Ann-Kristin Johnsson (C) Helena Malje (S) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Patrik Jönsson (SD)

Margreth Segerstein (M) Ann-Kristin Johnsson (C) Helena Malje (S) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Kulturförvaltningen, 2013-03-27, kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande)

103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) s sammanträde Måndag 20 oktober kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 103 Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande och vice ordförande) 2014-2018. 104 Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl Karin Nilsson, Hans-Göran Hansson, Benny Petersson och Åsa Erlandsson

Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl Karin Nilsson, Hans-Göran Hansson, Benny Petersson och Åsa Erlandsson m HAsSLEHOLMS l ~ KOMMUN ',- KOMMUNFULLMÅKTlGE SA~ANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42

PROTOKOLL. NYA KYRKOFULLMÄKTIGE Mandatperioden Datum Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Plats Tabita, Kyrkans Hus, Drottninggatan 42 Tidpunkt 2017-11-14 klockan 18.00 19.00 Närvarande ledamöter BA Arne Samuelsson Bertil Jönsson Yngva Nolkrantz Kerstin Nydqvist Britt Hallgren Dan Fogelberg

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) 2015-05-19 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.00 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval.

127 KS Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Ingemar Jeppsson (C) och Daniel Rhodin (FP) att valen ska ske genom majoritetsval. Sammanträdesprotoka Sida 10 (42) 127 KS.2014.0463 Val av kommunstyrelse inklusive ordförande samt förste och andre vice ordförande för tiden fram till dess kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse nästa

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer