Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström"

Transkript

1 m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark, Camilla Lindoff, Patrik Jönsson, Cecilia Tornerefelt, Leif Nilsson, Lars-Göran Wiberg, Pär Palmgren, Ingrid Nyman, Johan Kronqvist, Jeanette Theiander, Robin Gustavsson, Andreas Dahlberg, Sven Erik Andersson, Irene Nilsson, Karin Axelsson, Jonny Dolkov, Anna Wallentheim, Per-Åke Purk, Anna Linell, Christer Welinder, John Bruun, Jonathan R Jönsson, Peter Groth, Gunnel Bruhn, Susanna Kennethsdotter, Ulrika Johannesson, Arne Dahlström, Ernst Herslow, Michael Strömberg, Rolf De1comyn, Mats Sturesson, Richard Bernsheim, Ulf Erlandsson, Lars Johnsson, Christer Caesar, Joachim Fors, Jan Nilsson, Richard Larsson, Lars Arvidsson, Rolf Tronäss, Helena Malje, Harald Lind, Johan Berglund, Leif J annerstig, Lena Svensson, Marianne Nilsson, Samuel Bergh, Anita Peterson, Eva-Marie Liden, Sven-Inge Persson, Torsten Ising, Ulf Berggren, Solbritt Lindborg och Lena Nilsson. Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström Karin Nilsson, Björn Widmark, Kristina Berglund, Lynn Thulin, Göran Blomberg, Bo Eklund, Eva Persson, Lars Olsson, Charlotta Eroldsson, Winnie Aronsson, Gunnel Brännström, Zidon Kristensson, Gösta Svensson, Klara Holmberg, Stig Hansson, Saga Henriksdotter, Pelle Svensson, Annelie Cederberg, Thomas Rasmusson, Margareta Axelsson, Anders Wallentheim, Elisabeth Friberg, Peter Hallbrink, Hans-Göran Hansson, Petra Johansson, Selwyn Gester, Mikael Björklund och Åke Nilsson. Kommunchef Johan Eriksson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Chefssekreterare Gunilla Liljeqvist Pär Palmgren, Ingrid Nyman Mikael Koenen, Lena Wallentheim KommunledningskontoretJ Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterar Ordförande Justerare

2 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNFULlMÅKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast f~r tas ner Förvaringsplats för protokollet Hässleholms kommun, Kommunfullmäktige Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Maj-Inger Carlsson

3 ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KO~UNFULUMUUcnGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 108 Ändring av dagordning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärende 4 och ärende 5 före ärende 3. Justering V /fl \f4.\ ~ (if,

4 ~HÄSSLEHOLMS!. i/>, KOMMUN KOMMUNFULLMAKTIGE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 (15) 2010/ Svar på interpellation avseende folkhälsofrågor Beslut Urban Widmark (M) besvarar interpellationen. Diskussionen I diskussionen deltar Rolf Delcomyn (S), Sven-Erik Andersson (C), Irene Nilsson (S), Peter Groth (MP), Lena Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Robin Gustavsson (KD), Tommy Nilsson (S) och John Bmun (FP). Beskrivning av ärendet Rolf Delcomyn (S) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande dels angående strategin för folkhälsoarbetet i kommunen och dels var ansvaret för arbetet ligger. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 101 beslutar att interpellationen får ställas. Bilaga: Interpellationen + svaret Sänt till:

5 Interpellation Forskning visar idag på sambanden mellan en god folkhälsa och en hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling. Region Skåne och kommunförbundet Skåne har tagit fram en regional folkhälsostrategi för Skåne Ett mycket bra och genomgripande dokument. Hässleholms kommun har tidigare varit en stor föregångare för folkhälsofrågorna. Man kan fråga sig vilken prioritet detta för närvarande har i kommunen. Senast var det fritidsnämnden som ansvarade för detta och då fanns det viss verksamhet för dessa frågor. Dock inte tillräckligt. Det beslutades att folkhälsofrågorna skulle läggas under kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Min uppfattning är att ingen tjänsteman är ansvarig för detta i nuläget. Detta tycker jag är helt oacceptabelt. Har majoriteten i kommunen någon strategi för folkhälsoarbetet i kommunen? Finns det någon tjänsteman på kommunledningskontoret som aktivt jobbar med detta? HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Hässleholm 20 l ~2-,,~ Rolf De1comyn(s) Kommunfullmäktigeiedamot Z 3, / DiarienrtW/o/9'ff IOiarieplanbet. /0/ LöpnroiC;t7. 'il/% \Handl.jI!{

6 HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Svar på interpellation angående folkhälsoarbetet i Hässleholms kommun Folkhälsosamordnartjänsten flyttades från fritidsnämnden till kommunstyrelsen Tjänsten har sedan mångfaldsprojektets start varit vakantsatt. Anledningen till detta har varit av dels ekonomiska själ med anledning av den ekonomiska krisen och dels diskussioner om den framtida inriktningen på folkhälsoarbetet. Under andra halvåret 2010 har även arbetet med rekrytering aven ny utvecklingschef påverkat nystarten av folkhälsoarbetet. I dokumentet "Överenskommelse Hässleholms kommun 20 l 0-14" daterad framgår under punkten åtta den politiska inriktningen för folkhälsoarbetet under kommande mandatperiod. Partierna ingående i den styrande majoriteten har överenskommit följande: Folkhälsoarbetet skall organiseras inom ramen för KLK organisation. Kommunen skall vara en framträdande folkhälsokommun. Verka för att skolelever i grund- och gymnasieskolan skall ha mer idrott och fysiska aktiviteter än vad som föreskrivs i timplanerna. En god hälsa i befolkningen är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd. Som författaren av interpellationen skriver finns en strategi för regionen som Hässleholms kommun medverkat i framtagningen av och som vi ställer oss bakom och stödjer. Hälsostrategen som idag arbetar vid kommunledningskontorets personal enhet har visat intresse för att till 50 % from arbeta med folkhälsofrågorna. Förhandlingarna om tjänsten är ännu inte avslutade. Tanken är dock att hälsostrategen i dessa avseenden kommer att tillhöra chefen för utvecklingsstaben som tillträder i mitten på januari 20 Il. Syftet med att flytta över folkhälsoarbetet från fritidskontoret till kommunledningskontoret var bia att ändra arbetssättet vilket markeras med att benämningen ändras från fokhälsosamordnare till folkhälsostrateg. När folkhälsostrategen påböljar sitt arbete kommer fokus inledningsvis vara att organisera arbetet, göra en omvärldsanalys och att arbeta fram mål för verksamheten. Urban Widmark Ordförande kommunstyrelsen Postadress Stadshuset Hässleholm Besöksadress Stadshuset Ny torget 1 Telefon vx Telefax E-postadress Bankgiro

7 ~ HASSLEHOLMS I f>... KOMMUN '- KONUMUNFU~GE SA~TRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 2010/ 110 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Beslut Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista ska införas i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet. Beskrivning av ärendet Under föregående mandatperiod har kommunfullmäktiges fullständiga föredragningslista införts i tidningarna Norra Skåne och Kristianstadsbladet. Kommunledningskontoret bedömer inte att rutinerna i detta avseende behöver förändras. Sänt till: Kf:s arbetsordning

8 ~HÄSSLEHOLMS I <to' KOMMUN KOMMUNF1JLLMÅKI1GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 6 (15) 2010/ Motion angående bron över Vinne å i Vinslöv Beslut Kommunfullmäktiges beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Tommy Nilsson (S) och Christer Welinder (S) har lämnat in en motion om bron över Vinne å i Vinslöv. Sänt till: Kommunstyrelsen Justering ; W ~,~v" Iv

9 m HÄSSLEHOLMS l. KOMMUN ~ KOMMUNFULLMÅKIlGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 112 Övriga anmälningar Kungahuset - Tackkort från kronprinsessan Viktoria och prins Daniel. kc\'v\li Justerin. g '(' I (jr "I

10 mhassleholms I~' KOMMUN '- KO~UNFU~GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 8 (15) 113 Val av kommunrevision Beslut Kommunfullmäktiges beslut: För perioden utses ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt nedan: Ledamot Parti Ort 1 Nils-Olof Sennmalm (ordf) C Hässleholm 2 Bo Anders Friberg (1:e vice ordf) M Tyringe 3 Börje Fasth (2:e vice ordf) S Tyringe 4 Kenneth Wirödal KD Hässleholm 5 Karl-Erik Nilsson M Hästveda 6 Karin Enge MP Hässleholm 7 Britta Arvidsson S Vittsjö 8 Rolf Persson S Hässleholm 9 Hans Bengtsson SD Hästveda Ärendets tidigare behandling Valberedningen , 3, beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: För perioden utse ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt nedan. Ledamot 1 Nils-Olof Sennmalm (ordf) 2 Bo Anders Friberg (1:e vice ordf) 3 Börje Fasth (2:e vice ordf) 4 Kenneth Wirödal 5 Karl-Erik Nilsson 6 Karin Enge 7 Britta Arvidsson 8 Rolf Persson 9 Hans Bengtsson Parti Ort C Hässleholm M Tyringe S TJ'linge KD Hässleholm M Hästveda MP Hässleholm S Vittsjö S Hässleholm SD Hästveda Sänt till: Troman De valda Revisorerna Justering

11 mhässleholms I.' KOMMUN KO~UNFUL~GE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (15) 114 Val av ledamöter i kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige har för perioden utsett följande ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen: Ledamot Parti Ort 1. Urban Widmark (ordf.) M Hässleholm 2. Tommy Nilsson (2:e vice ordf.) S Tyringe 3. Lars-Göran Wiberg (l:e vice ordf.) C Hässleholm 4. Robin Gustavsson KD Vins löv 5. Lena Wallentheim S Vittsjö 6. Patrik Jönsson SD Vankiva 7. Pär Palmgren M Hässleholm 8. Joachim Fors S Sösdala 9. Douglas Roth M Hässleholm 10. Susanna Kennethsdotter FV Hässleholm 11. Irene Nilsson S Hässleholm 12. Lars Arvidsson FP Hässleholm 13. Ulf Erlandsson SD Bjärnum 14. Jeanette Thelander* MP Hästveda 15. Per-Åke Purk V Hässleholm Yrkande Valberedningens ordförande Rolf Tronäss yrkar bifall till valberedningens förslag. Patrik Jönsson (SD) yrkar att valet ska vara proportionellt. Omröstning Ordföranden redovisar att det framgår av 5 Kap. 46 kommunallagen att valen av ledamöter och ersättare i bland annat styrelsen och nämnder ska ske enligt lagen (1992:339) om proportionellt valsätt under vissa förutsättningar. Enligt 2 i lagen ska ett val ske proportionellt om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som man får om man delar antalet närvarande ledamöter i fullmäktige med det antal personer som valet avser ökat med 1. Justering ~

12 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10 (15) ~ KOMMUN KOMMUNFULLMAKTtGE Forts. 114 Jm"""j ~ ~~ \ Ordföranden konstaterar att 4 personer behöver begära proportionellt val av kommunstyrelsen eftersom fullmäktige består av 61 väljande och valet till kommunstyrelsen avser 15 personer. För att få fram att ett tillräckligt antal begär proportionellt val, enligt 2, ber ordföranden att de som begär det räcker upp handen. De som begär proportionellt val är följande: Patrik Jönsson (SD), Johan Kronqvist (SD), Jonny Dolkov (SD), Gunnel Bruhn (SD), Michael Strömberg (SD), Ulf Erlandsson (SD), Harald Lind (SD), Karina Jannerstig (S D) och Ulf Berggren (SD). 9 personer begär proportionellt val och därmed kommer proportionellt val att genomföras. Kommunfullmäktige utser, på ordförandens förslag, ordinarie justerarna Pär Palmgren och Ingrid Nyman att tillsammans med ersättarna Mikael Koenen och Lena Wallentheim biträda ordföranden Douglas Roth vid valförrättningen. För valet har partgrupperingarna tagit fram valsedlar enligt framtagen mall för valet av ledamöter till kommunstyrelsen. Valsedlarna är enligt 5 enkla, omärkta samt lika till storlek (A4), material och fårg (vita). Valsedlar finns med följande tre gruppbeteckningar: Alliansen och de gröna, Socialdemokraterna och vänsterpartiet, samt Sverigedemokraterna. Valsedlarna är utformade enligt lagens krav i övrigt och försedda med nummer som visar ordningen mellan namnen. För att det klart ska framgå vem som avses är även ort angiven. Ordföranden redogör för förfarandet. Den väljande får, eller tar en valsedel bakom valskärm, blir uppropad i tur och ordning enligt närvarolistan och lägger ner sin röst i valurna liknande den vid allmänna val. Valförrättarna har visat den första väljande att urnan är tom. De väljande ropas upp efter närvarolistan och avger sina valsedlar.när uppropet av ordföranden förklarats avslutat vidtar sammanräkning. Sammanräkning Valförrättarna har fått in 61 valsedlar fördelade på följande valsedels grupper: Alliansen och de gröna har fått 32 röster Socialdemokraterna och vänsterpartiet har fått 20 röster och Sverigedemokraterna har fått 9 röster. Valsedlarna ordnas i grupper så att valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. De avlämnade valsedlarna granskas. Samtliga valsedlar är giltiga. ~ 7f I ""'rngct b~""'~

13 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 11 (15) l~ KOMMUN KOMMUNFULLMAKTIGE Forts. 114 Fördelning av platser mellan valsedelsgrupperna Härefter sker fördelning av platserna mellan valsedelsgrupperna enligt Platserna fördelas en i taget. Den grupp som får det högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För varje gång en valsedelsgrupp tilldelats en plats besätts den genast med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen. Utgångspunkten är jämförelsetalet 32 för alliansen och de gröna, 20 för socialdemokraterna och vänsterpartiet och 9 för Sverigedemokraterna. A v bifogad lista framgår de olika gruppernas jämförelsetal inför tilldelningen av platser, vilket namn med parti och ort som besätter platsen och med vilket röstetal platsen besätts. Lottning sker på den 14:e platsen. Två lottsedlar med de aktuella namnen görs i ordning, viks ihop, läggs i liten urna, skakas om och dras upp ur urnan. Det namn som dras först ur urnan placeras på plats 14. Det övriga namnet placeras på plats nr 15. Fördelningen av platserna mellan grupperna och de personer som besätter platserna framgår av bifogad lista. Avslutningsvis läggs valsedlarna i ett omslag som förseglas. Ordföranden konstaterar att samma personer fått platser som valberedningen föreslagit. Val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till val av ordförande, l:e vice ordförande och 2:e vice ordförande och finner valberedningens förslag bifallet. Ärendets tidigare behandling Valberedningen , 4, beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: För perioden utse ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt nedan. UtdragetbesDffkes

14 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,~' KOMMUN Forts. 114 KO~UNFU~GE 12 (15) Ledamot Parti Ort 1 Urban Widmark (ordf.) M Hässleholm 2 Lars-Göran Wiberg (l:e vice ordf.) C Hässleholm 3 Tommy Nilsson (2:e vice ordf.) S Tyringe 4 Robin Gustavsson KD Vinslöv 5 Pär Palmgren M Hässleholm 6 Douglas Roth M Hässleholm 7 Susanna Kennethsdotter FV Hässleholm 8 Lars Arvidsson FP Hässleholm 9 Jeanette Thelander MP Hästveda 10 Lena Wallentheim S Vittsjö 11 Joachim Fors S Sösdala 12 Irene Nilsson S Hässleholm 13 Per-Ake Purk V Hässleholm 14 Patrik Jönsson SD Vankiva 15 Ulf Erlandsson SD Bjärnum Bilaga: Lista över val av ledamöter till kommunstyrelsen Sänt till: Troman De valda Justering

15 Kommunfullmäktige, 114 Val av ledamöter i kommunstyrelsen Jämförelsetal för grupperna inför tilldelning Socialdem. och Alliansen och Sverige- Person som Plats V änste rpartiet de gröna demokraterna tilldelas platsen Parti Ort Rösttal Urban Widmark M Hässleholm Tommy Nilsson S Tyringe Lars-Göran Wiberg C Hässleholm ,67 9 Robin Gustavsson KD Vinslöv 10, Lena Wallentheim S Vittsjö , Patrik Jönsson SD Vankiva ,67 8 4,5 Pär Palmgren M Hässleholm ,67 6,4 4,5 Joachim Fors S Sösdala 6, ,4 4,5 Douglas Roth M Hässleholm 6, ,34 4,5 Susanna Kennethsdotter FV Hässleholm 5, ,57 4,5 Irene Nilsson S Hässleholm ,57 4,5 Lars Arvidsson FP Hässleholm 4, ,5 Ulf Erlandsson SD Bjärnum 4, Jeanette Thelander* MP Hästveda ~,56 3 Per-Ake Purk V Hässleholm 4 -_... -_ *Lottning mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Alliansen och de gröna om den 14:e platsen ägde rum. Alliansen och de gröna vann lottningen och platsen besätts därför av åttonde namnet på listan, Jeanette Thelander.

16 ~ HÄSSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) ~ KOMMUN KOMMUNFU~GE 115 Val av ersättare i kommunstyrelsen Beslut Kommunfullmäktige har för perioden utsett följande ersättare i kommunstyrelsen: Plats Ledamot Parti Ort 1. Lars Johnson M Hästveda 2. Rune Stensby S Hässleholm 3. Lena Svensson C Tyringe 4. Cecilia Tomerefelt M Hästveda 5. Camilla Lindoff S Hässleholm 6. Karina Jannerstig SD Finja 7. Anna LinelI M Hässleholm 8. Göran Månsson S Hästveda 9. Lars Olsson C Hästveda 10. Christer Ceasar KD Hässleholm 11. Klara Holmberg S Hässleholm 12. Peter Groth MP Hässleholm 13. Harald Lind SD Stoby 14. Ernst Herslow * M Hästveda 15. Mathias Johansson S Hässleholm Yrkande Valberedningens ordförande Rolf Tronäss (M) yrkar bifall till valberedningens förslag. Patrik Jönsson (SD) yrkar att valet ska vara proportionellt. Omröstning De som begär proportionellt val är följande: Patrik Jönsson (SD), Johan Kronqvist (SD), Jonny Dolkov (SD), Gunnel Bruhn (SD), Michael Strömberg (SD), Ulf Erlandsson (SD), Harald Lind (SD), Karina Jannerstig (S D) och Ulf Berggren (SD). 9 personer begär proportionellt val och därmed kommer proportionellt val att genomföras. Justering

17 m HÄSSLEHOLMS i.' KOMMUN Forts. 115 KO~NFULUMÅKTIGE SA~TRÄDESPROTOKOLL 14 (15) Valsedlar finns med följande tre gruppbeteckningar: Alliansen och de gröna, Socialdemokraterna och vänsterpartiet, och Sverigedemokraterna. Upprop görs och de väljande lämnar sina valsedlar. Ordföranden förklarar röstningen avslutad. Sammanräkning Valförrättarna har fått in 61 valsedlar fördelade på följande valsedelsgrupper: Alliansen och de gröna har fått 32 röster Socialdemokraterna och vänsterpartiet har fått 20 röster och Sverigedemokraterna har fått 9 röster. Valsedlarna ordnas i grupper så att valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. De avlämnade valsedlarna granskas. Samtliga valsedlar är giltiga. Fördelning av platser mellan valsedelsgrupperna Härefter sker fördelning av platserna mellan valsedelsgrupperna. Platserna fördelas en i taget. Den grupp som får det högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För varje gång en valsedelsgrupp tilldelats en plats besätts den genast med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen. Utgångspunkten är jämförelsetalet 32 för alliansen och de gröna, 20 för socialdemokraterna och vänsterpartiet och 9 för Sverigedemokraterna. A v bifogad lista framgår de olika gruppernas jämförelsetal inför tilldelningen av platser, vilket namn med parti och ort som besätter platsen och med vilket röstetal platsen besätts. Lottning sker på den 14:e platsen. Två lottsedlar med de aktuella namnen görs i ordning, viks ihop, läggs i liten urna, skakas om och dras upp ur urnan. Det namn som dras först ur urnan placeras på plats 14. Det övriga namnet placeras på plats nr 15. Fördelningen av platserna mellan grupperna och de personer som besätter platserna framgår av bifogad lista. Avslutningsvis läggs valsedlarna i ett omslag som förseglas. Ärendets tidigare behandling Valberedningen , 4, beslutar föreslå kommunfullmäktige följande beslut: För perioden utse ersättare enligt nedan. Justering :~(?!j.

18 m HÄSSLEHOLMS i.:qo. Forts. 115 KOMMUN KOMMUNFULUMAKnGE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 15 (15) Ersättare Parti Ort 1 Lars Olsson C Hästveda 2 Lena Svensson C Tyringe 3 Christer Caesar KD Hässleholm 4 Cecilia Tornerefelt M Hästveda 5 Anna LinelI M Hässleholm 6 Ernst Herslow M Hästveda 7 Lars Johnsson M Hästveda 8 Peter Groth MP Hässleholm 9 Rune Stensby S Hässleholm 10 Camilla Lindoff S Hässleholm 11 Göran Månsson S Sösdala 12 Klara Holmberg S Hässleholm 13 Mathias Johansson S Hässleholm 14 Karina Jannerstig SD Finja 15 Harald Lind SD Stoby Bilaga: Lista över val av ersättare till kommunstyrelsen Sänt till: Troman De valda Bordläggning Avslutningsvis beslutar kommunfullmäktige att bordlägga resterande val till nytt sammanträde den 27/12 kl i Röda salongen, Hässleholm Kulturhus. Justering

19 Kommunfullmäktige, 115 Val av ersättare i kommunstyrelsen Jämförelsetal för grupperna inför tilldelning Socialdem. och Alliansen och Sverige- Person som Plats Vänsterpartiet de gröna demokraterna tilldelas platsen Parti Ort Rösttal Lars Johnson M Hästveda Rune Stensb1 S Hässleholm Lena Svensson C Tyrirlge ,67 9 Cecilia Tornerefelt M Hästveda 10, Camilla Lindoff S Hässleholm , Karina Jannerstig SO Finja ,67 8 4,5 Anna LinelI M Hässleholm ,67 6,4 4,5 Göran Månsson S Hästveda 6, ,4 4,5 Lars Olsson C Hästveda 6, ,34 4,5 Christer Ceasar KO Hässleholm 5, ,57 4,5 Klara Holmberg S Hässleholm ,57 4,5 Peter Groth MP Hässleholm 4, ,5 Harald Lind SO Stoby 4, Ernst Herslow M Hästveda ,56 3 Mathias Johansson S Hässleholm 4 *Lottning mellan "Socialdemokraterna och Vänsterpartiet" och "Alliansen och de gröna" om den 14:e platsen ägde rum. Alliansen och de gröna vann lottningen och platsen besätts därför av åttonde namnet på listan, Ernst Herslow.