Datum för sammanträde: Sida: Bildningsnämnden (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum för sammanträde: Sida: Bildningsnämnden 2013-11-27 1 (7)"

Transkript

1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, klockan 17:30-19:10 Ajournering - ande Övriga deltagande Leif Skytte (M), ordförande Camilla Mårtensen (FP) Gunilla Tornqvist (S) Ulla Nordström (M) Margaret Stridsberg (M) Ferid Vänerklint (M) Tobias Ekberg (M) Stina Larsson (C) Erika Sturesson (MP) Larserik Johansson (S) Monica Johansson (S) David Mikhail (S) Viviann Sahlén-Hamrin (M) Patrik Bengtsson (M) Ann-Britt Svensson (FP) Jennifer Jansson (KD) Ellen Kasimir (MP) Karin Andersson (S) Elvira Anes-Viseu (S) Jan Persson (V) Göran Larsson, kvalitetsstrateg Barbro Börjesson, skolchef skola Gunilla Fridh, skolchef förskola Inga Kallin, chef Kävlinge Lärcentrum Rose-Marie Bergman, utvecklingsstrateg Andreas Bruce, nämndekonom Pernilla Skånstad, nämndsekreterare Ersätter Christoffer Jönsson (SD) Sekreterare Ordförande Pernilla Skånstad Paragrafer Leif Skytte Justerande Gunilla Tornqvist Organ Anslag/bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Bildningskansliet Underskrift Utdragsbestyrkande

2 (7) 73 Dnr BN 2013/162 Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond 2013 Bildningsnämnden tilldelar elevrådet vid Dösjebroskolan stipendium på 500 kr ur Häradsdomare P Persson och fru T Perssons fond. Bildningsnämnden tilldelar Josefine Weber Jönsson stipendium på kr ur Skolstyrelsens samfond. Bildningsnämnden delar ut följande stipendier ur Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond: kr till Anna Brandin, kr till Mårten Espmarker, Johan Korduner och Anton Christensson samt kr till Anneli Raudasoja, Petra Friman, Johan Larsson, Hans Ahrland, David Arnesson, Petra Magnusson, Anna Olsson, Niklas Granlund, Åsa Josefsson, Evelina Bärring, Helena Hjorth, Andreas Petersson, Jonas Andersson, Ellinor Thulin Karlsson och Marcus Hörstedt en total stipendiesumma om kr. Bildningsnämnden delar årligen ut ett stipendium ur Häradsdomare P Persson och fru T Perssons fond till elever vid Dösjebroskolan. För 2013 finns en stipendiesumma att ansöka om på totalt 500 kr. Bildningsnämnden delar årligen ut ett stipendium ur Skolstyrelsens samfond som stöd och uppmuntran till elever från Kävlinge kommun, vilka visat gott kamratskap och gott studieflit. För 2013 finns en stipendiesumma om kr att ansöka om. Bildningsnämnden delar ut stipendier ur Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond i enlighet med upprättade statuter. Stipendiernas storlek utgår från prisbasbeloppet, som för 2013 är kr. För 2013 finns en disponibel stipendiesumma på totalt kr att ansöka om fördelad på ett stipendium på dubbelt prisbasbelopp ( kr), tre stipendier på prisbasbelopp ( kr) och femton stipendier på halvt prisbasbelopp ( kr). Förteckning över samtliga sökanden delas ut vid sammanträdet. De fullständiga ansökningshandlingarna finns tillgängliga på bildningskansliet. ska skickas till För kännedom Sparbanken Öresund Utsedda stipendiater För verkställighet Göran Larsson

3 (7) 74 Dnr BN 2013/247 Förslag till prislista och bidrag till fristående skolor för utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Kävlinge kommun vårterminen 2014 Bildningsnämnden fastställer förslag till prislista samt förslag till bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för vårterminen 2014 enligt bilaga 1-4. En prislista behöver fastställas för de introduktionsprogram som bedrivs i Kävlinge kommuns regi. Kävlinge kommun erbjuder följande introduktionsprogram: - Språkintroduktion - Individuellt alternativ - Preparandutbildning En prislista behöver även fastställas för de program som finns kvar vid Frans Möllergymnasiet våren Prislistan avser följande program: - El- och energiprogrammet, år 3 - Gymnasiesärskolan, hotell- och restaurangprogrammet, år Gymnasiesärskolan, idrott och hälsa, år 4 sunderlag Bilaga 1, Introduktionsprogrammen vårterminen 2014 Bilaga 2, Information om bidragsbelopp för introduktionsprogrammen Bilaga 3, Gymnasiet vårterminen 2014 Bilaga 4, Information om bidragsbelopp för gymnasieutbildningar ska skickas till För verkställighet Inga Kallin

4 (7) 75 Dnr BN 2013/159 Meddelande - delegationsprotokoll Anmälningarna läggs till handlingarna. Anmälningar av delegationsbeslut redovisas enligt följande: Delegationsbeslut för område Förskola 87 95/13 Delegationsbeslut för område Skola /13 Delegationsbeslut för Bildningskansliet 45 54/13 Delegationsbeslut för Fritid och kultur 8 12/13 Delegationsbeslut för Kävlinge Lärcentrum /13

5 (7) 76 Dnr BN 2013/186 Meddelande - inkomna skrivelser Meddelandena läggs till handlingarna. Föreligger meddelanden enligt följande: sutdrag från kommunstyrelsen 108/13 angående Tidplan ekonomiprocess 2014.

6 (7) 77 Information från bildningskansliet Göran Larsson informerar om medborgarenkäten Gunilla Fridh informerar om att antalet barn inom förskoleverksamheten minskar och för att inte riskera en övertalighet gäller anställningsstopp inom förskolan. Barbro Börjesson informerar om att Britt Lauritzson och Charlotte Rosdahl Larsson kommer att sluta som rektorer på Södervångskolan respektive Olympiaskolan. Rekrytering pågår till tjänsterna. Barbro Börjesson informerar om ombyggnationen av Korsbackaskolan som beräknas vara klar Barbro Börjesson informerar om att Nyvångsskolans moduler är på plats. Barbro Börjesson informerar om projekt tillgänglighet och service. Kommunens politiker fattade i juni 2013 beslut om servicelöftet och under hösten pågår ett arbete för att alla verksamheter i kommunen ska leva upp till servicelöftet. Rose-Marie Bergman informerar om Sveriges Kommuner och Landstings matematiksatsning PISA Alla kommuner som deltar i matematiksatsningen PISA 2015 har åtagit sig att förbättra matematikundervisningen i samtliga kommunens skolor och att arbeta tillsammans i nätverk. Alla fyra nivåerna i kommunen (politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare) är engagerade i arbetet. Inga Kallin informerar om informationsansvaret. Informationsansvaret för ungdomar i åldern år innebär att kommunen ska veta vilka ungdomar som inte går i gymnasiet och försöka motivera dem att återuppta studierna eller hitta annan lämplig sysselsättning. Rose-Marie Bergman visar en film om Tolvåkerskolan _

7 (7) 78 Information från ordförande och ledamöter Leif Skytte informerar om Finsam. Uppdragstjänst är en verksamhet inom Kävlinge Lärcentrum som finansieras av Finsam Kävlinge-Lomma. Projektet kommer att fortsätta i sin helhet under 2014, med månadsvis uppföljning samt med en större avstämning vid halvårsskiftet Camilla Mårtensen har deltagit i invigningen av temat cirkus för förskolans kulturveckor Margaret Stridsberg framför beröm till årets kulturveckor i Kävlinge kommun. Camilla Mårtensen informerar om styrgruppen för fritid och kulturs senaste sammanträde den 7 november Camilla Mårtensen har deltagit i Kulturparlament med Rantafej den 21 november Gunilla Tornqvist, Leif Skytte och Camilla Mårtensen har deltagit i centralt skolråd på Annelundsskolan. Leif Skytte och Camilla Mårtensen har deltagit i centralt förskolråd på Lackalänga förskola. Leif Skytte har deltagit i temadagen med fokus på förskolan den 11 november Leif Skytte har deltagit i invigningen av Furulunds kickboxnings nya lokaler på Korsbackaskolan den 16 november Leif Skytte har deltagit i möte med idrottsföreningar tillsammans med Gunilla Ulfwinger den 25 november _