SKL sektionen för vård och socialtjänst. Åsa Furén-Thulin sektionschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKL sektionen för vård och socialtjänst. Åsa Furén-Thulin sektionschef"

Transkript

1 SKL sektionen för vård och socialtjänst Åsa Furén-Thulin sektionschef

2 Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård

3 Bakgrund och genomförande Behov av att få en nulägesbeskrivning av personalsituationen inom sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande del gällande personalomsättning, förutsättningar att upprätthålla personalstabilitet, vilka förhållanden påverkar personalstabilitet och utifrån vilka förutsättningar sker kompetensutveckling. Hearings och nationell enkät. Svarande på enkäten var verksamhetsansvariga chefer. Berör handläggare och arbetsledare. Undersökningsperiod mars Svarsfrekvens 83 % godkända svar.

4 Sammanfattande resultat Stora variationer mellan kommunernas resultat. Drygt 50 % av handläggarna har mer än 5 års erfarenhet av yrket. 7 av 10 arbetsledare har arbetat kortare tid än tre år. Cirka en tredjedel av handläggarna är rekryterade under undersökningsperioden (2012 mars 2013). Svårigheter att rekrytera personal med tillräcklig yrkeserfarenhet. Verksamheten präglas av täta omorganisationer. Cheferna beskriver att de inte når upp till sin ambitionsnivå gällande möjlighet till introduktion i yrket, vidareutbildning och ledarutveckling och möjlighet att arbeta långsiktigt.

5 Vilka förutsättningar påverkar stabilitet? Högre bemanning i relation till befolkningen har samband med lägre andel nyanställd personal. Täta omstruktureringar av verksamheten har samband med låg personalstabilitet. (Breddade uppdraget) Kommuntyp påverkar pendlingskommuner, glesbyggds kommuner och turism- och besökskommuner med goda förutsättningar gällande bemanning, arbetsledning och omstrukturering har ofta ändå låg personalstabilitet. Lättare behålla personal i geografiska befolkningscentra. De kommuner som uppnår hög stabilitet trots sämre organisatoriska stabilitetsförutsättningar är förortskommuner till större städer.

6 Stabilitetsförutsättningar: bemanning Tabell 3: Bemanning och nyrekrytering Antal barn 0-18 år Antal Antal Antal Andel nyrekr. per heltidstjänst kom. handl. nyrekr. av anställda < % % % > % Totalt %

7 Stöd till handläggare Önskat Noggrann introduktion med uppföljning vid nyanställning Inskolningsinsatser i yrket under ca en tvåårsperiod, om handläggaren inte tidigare är 43% 93% 47% 7% 0% 5% 0% 5% Kontinuerlig vidareutbildning 62% 36% 2% 0% Stöd av erfarna kollegor som har utsetts för uppgiften 89% 11% 0% Regelbunden individuell ärendehandledning 78% 20% 2% 0% Regelbunden ärendehandledning i grupp 86% 14% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej/kan ej bedöma Realiserade Noggrann introduktion med uppföljning vid 23% 48% 22% 5% 2% Inskolningsinsatser i yrket under ca en 4% 20% 37% 32% 7% Kontinuerlig vidareutbildning 21% 47% 27% 5% 0% Stöd av erfarna kollegor som har utsetts för 38% 44% 14% 4% 0% Regelbunden individuell ärendehandledning 58% 29% 9% 4% 0% Regelbunden ärendehandledning i grupp 78% 16% 4% 2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad/inte alls Vet ej/kan ej bedöma

8 Stöd till arbetsledare Önskat Ledarutvecklingsprogram i sin anställning 60% 35% 3% 0% 3% Handledning i sin roll som arbetsledare 63% 31% 3% 0% 3% Ett välfungerande administrativt stöd 78% 20% 0% 2% Uppbackning av sina egna chefer 92% 6% 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Realiserade Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej/kan ej bedöma Ledarutvecklingsprogram i sin anställning 32% 28% 20% 16% 4% Handledning i sin roll som arbetsledare 35% 30% 19% 12% 4% Ett välfungerande administrativt stöd 20% 41% 27% 9% 4% Uppbackning av sina egna chefer 61% 31% 3% 1% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad/inte alls Vet ej/kan ej bedöma

9 Handläggarnas arbetsförutsättningar Önskade...tillgång till stabila rutiner?...tillgång till väl utvecklade kontaktnät? 55% 88% 44% 11% 0% 0% 2%...möjlighet att arbeta långsiktigt? 67% 32% 0% 1%...att kunna få utvecklade arbetsuppgifter/ingå i alternativ karriär?...att kunna växla mellan att vara tillgänglig för akuta händelser och möjlighet att avkopplas från...utrymme för att i utredningsarbetet ägna sig åt kvalificerad bearbetning och analys av insamlad 35% 38% 79% 54% 42% 6% 1% 4% 13% 1% 7% 18% 1% 0% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej/kan ej bedöma Realiserade Tillgång till stabila rutiner 21% 57% 19% 4% 0% Tillgång till väl utvecklade kontaktnät 16% 61% 18% 2% 3% Möjlighet att arbeta långsiktigt 7% 48% 37% 5% 3% Att kunna få utvecklade arbetsuppgifter/ingå i alternativ karriär 5% Att kunna växla mellan att vara tillgänglig för akuta händelser och möjlighet att avkopplas från 6% Utrymme för att i utredningsarbetet ägna sig åt kvalificerad bearbetning och analys av insamlad 10% 30% 26% 43% 40% 45% 37% 14% 5% 23% 5% 9% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I mycket hög grad I ganska hög grad I ganska låg grad I mycket låg grad/inte alls Vet ej/kan ej bedöma

10 Kompetensstrategier 82 % har genomfört kompetensplanering 2012, men insatserna kan ha varit problematiska eller begränsade. Ekonomi, personalomsättning och bristande ledningskontinuitet anges som orsaker till brister. I minst 69 kommuner/stadsdelar finns ej avsatta medel i budget

11 Kompetensstrategier (forts.) 59 kommuner har inte haft kompetensutveckling av nyanställda handläggare trots att man rekryterat nya medarbetare. 229 nya handläggare i 80 kommuner verkar inte fått några inskolningsinsatser Mer samverkan önskas med universitet/hög-skola, FOUenheter och näraliggande kommuner mindre i egen regi och genom konsultinsatser.

12 Några slutsatser som påverkar stabiliteten Arbetssituationen för och stödet till närmaste arbetsledare Resurser för att ta emot och skola in nya medarbetare Uppmärksamheten på arbetsförutsättningarna Det är värt att satsa på bemanning, arbetsledning, stabil organisation och systematiskt kompetensstöd Regionala och nationella insatser

13 Organisationsperspektivet på den anställdes livscykel Organisationens anpassade ledarskap som tar sig uttryck i stöd och aktiviteter. Mål: Skapa trygghet, dämpa osäkerhet, ge möjlighet till utveckling och utveckla och öka kompetensen Vara en del av kunskapsproduktionen Introduktion Vis, dela kompetens Inskolning Fortsatta utmaningar Vidareutbildning Löneutveckling Specialist

14 Spår barn och unga Grund utbildning Socionom Magister 1 år alt Master 2 år Barn och unga Arb.livserf. Van Nationella gemensam ma kurser

15 För barnen, ungdomarnas, familjernas och framtidens skull En översikt över den sociala barn- och ungdomsvårdens problem- och utvecklingsområden -12 September Analys-seminarie -Oktober handläggare och fack -Handlingsplan -Nationell samordnare Cecilia Grevfe 15

16 Ny teknik möjligheter och utmaningar Nya kommunikationsmönster Ny kunskap, kunskapsutveckling, spridning och användning Stora behov uppkommer samtidigt Personalomsättning Rätt underlag möjliggör enkla beslut Öppenhet och ökat fokus på resultat Fler aktörer Detaljreglering/statlig styrning Nya grupper tillkommer /strukturella och demografiska förändringar Bristande IT Överutredning Allt fler beslut fattas av andra och av individen Ökat antal anmälningar Ur Vägval för socialtjänsten underlag för omvärldsanalys 16

17 Ökad styrning och ändrad karaktär på styrningen Socialtjänstlagen från ramlag till ett detaljstyrt lapptäcke! Genomgång av lagändringar i SoL Antalet ändringar uppgår till ) = 64 17

18 Identifierade bestämmelser om planer inom vård- och omsorgsområdet: Individuell plan enligt 3 f hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL respektive 2 kap. 7 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Vårdplan enligt 16 LPT Vårdplan enligt 10 b 10 d lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Samordnad habiliterings- eller rehabiliteringsplan enligt 3 b HSL respektive 18 b HSL (ändrad SOSFS 2008:20). Individuell plan enligt 10 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Genomförandeplan enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande och genomförande av insatser enligt SoL. LVU, LVM, och LSS. Planering i samband med egenvård enligt 5 kap. 1-6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:6) Behandlingsplan enligt 5 kap. SOSFS 2003:20 Vårdplan enligt 11 kap. 3 SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB Genomförandeplan enligt 11 kap. 3 SoL för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB Vårdplan enligt 5 kap. 1 socialtjänstförordning (2001:937), SoF inför beslut om tvångsvård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Behandlingsplan enligt 22 LVU Genomförandeplan enligt 6 kap. 1 AR SOSFS 2006:5 sociala insatsstyrkor Genomförandeplan enligt 3 kap. 4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Vårdplanering enligt 10 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som ska mynna ut till en vårdplan Samordnad vårdplan enligt 7 a lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT Samordnad vårdplan enligt 12 a lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk tvångsvård Vårdplan enligt 11 kap. 3 SoL för vuxna som placeras i familjehem eller HVB Plan enligt 28 LVM Planer inom skolans område: Åtgärdsplan Individuell utvecklingsplan Förslag finns om en överföringsplan information när barn byter skola vid familjehemsplacering SOU 2012:76 18

19 Juridifiering exemplet planeringsbestämmelser på individnivå Allt fler regler att förhålla sig till och bevaka efterlevnaden av. Svåröverskådligt regelverk som är svårt att använda i praktiken. Är det inflationen i planeringsbestämmelser och den ökade administration? 19

20 SoL är en i huvudsak - målinriktad ramlag? Lagstiftaren har genom att uppställa mål angett vad som förväntas av er som ansvarar för verksamheten men i mindre utsträckning föreskriver regler om innehåll och utformning av verksamheten. SoL har kontinuerligt lappats och lagats i omgångar under de drygt 30 år som gått sedan ikraftträdandet och innehåller numera ett växande antal detaljerade bestämmelser. Föreskrifter om dokumentationsskyldighet, föreskrifter om kvalitetsledningssystem Eventuell föreskrift om bemanning runt demens. Ju större och hårdare regleringen är desto mindre blir handlingsutrymmet för kommunen att styra verksamheten och prioritera mellan olika behov och uppgifter. Staten har därmed tagit över delar av det handlingsutrymme kommunerna hade vid lagens tillkomst. Men utförandet, mycket av den ökade kostnaden samt den ökade bemanningen får kommunen stå för. 20

21 Tar vi på oss andras ansvar och ska börja mota eller behövs det en tydlighet i lagen? Arbetsmarkandsfrågor Bostadsfrågor Ekonomiskt bistånd som en långvarig inkomstkälla Lagen behöver harmonisera med andra lagar Patientlagen LSS-lagen Med flera 21

22 Socialstyrelsens föreskriftsbemyndigande måste ses över! - Som det är formulerat nu blir innebörden att en stor del av lagstiftningsmakten flyttats ned till Socialstyrelsen 22

23 Skälig levnadnivå vad är det? Gäller skälig levnadsnivå något annat än ekonomiskt bistånd? Hur förhåller sig skälig levnadsnivå till god kvalitet? Vilken nivå på insatser som brukare kan förvänta sig bör klargöras. 23

24 Det bör tydliggöras att verkställighet inte kan överklagas i SOL 24

25 Politiker rollen? Politikerrollen är synnerligen viktig eller? Evidens och politikerbeslut går inte alltid riktigt ihop. -Här kanske man måste göra något om man menar allvar med en evidensbaserad socialtjänst 25

26 Barn-lag Ska vi anse att sociala barn och ungdomsvården är i behov av en egen lag vilket våra grannländer i dag redan har? 26

27 Hur kommunen än gör så gör man fel! Om kommunen inte verkställer en insats pga. arbetsmiljöbrister riskerar kommunen att drabbas av en särskild avgift efter ansökan av IVO. Verkställer kommunen insatser trots konstaterade arbetsmiljöbrister riskerar kommunen enligt arbetsmiljölagen förelägganden förenade med viten. 27

28 Hur olika får det bli? Rapport från SKL:s programberedning Hur olika får det bli?

29 Medborgarnas syn speglar ett dilemma i svensk samhällsorganisation Man önskar en likhet i hela landet samtidigt som man vill ha lokalt styre

30 Vilka skillnader är viktiga? Skillnader som rör välfärdsuppdraget - Hälso- och sjukvård, skola och förskola, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg Skillnader som direkt berör medborgare och brukare - Erbjudanden och avgifter - Tillgänglighet - Resultat och kvalitet Skillnader ur ett styrningsperspektiv avgör inte likvärdighet - Förutsättningar - Struktur och process - Resursinsats - Politiska prioriteringar och ambitioner

31 Vilka skillnader är godtagbara? Medvetna politiska prioriteringar som speglar medborgarnas preferenser. Landsting/kommuner kommit olika långt i att utveckla och förbättra sin verksamhet. Ofrånkomliga skillnader i förutsättningar. Och vilka är inte godtagbara? Livsavgörande eller för livskvaliteten centrala insatser. Enskilda individer ur grupper med en svag ställning får en uppenbart sämre service. Genomtänkta motiv och förklaringar till skillnaderna saknas

32 Erbjudanden och avgifter: Skillnader som är problematiska och inte godtagbara Tillgång till nya läkemedel går för långsamt det behövs ett ordnat införande Stora skillnader i erbjudanden och avgifter för hjälpmedel utred högkostnadsskydd och öka transparensen om olika erbjudanden. Bestämmelser för assisterad befruktning skillnader utifrån ålder, kön och sexuell läggning är inte godtagbara. Däremot är det godtagbart med avgiftsvariationer inom ramen för maxtaxa och högkostnadsskydd.

33 Tillgänglighet: Skillnader som är problematiska och inte godtagbara Vårdgarantins tidsfrister är viktiga men ännu viktigare är att förkorta väntetider för personer med allvarliga sjukdomar och livshotande tillstånd. Handläggnings- och verkställighetstider inom individ- och familjeomsorg verkar orimligt långa orsakerna behöver analyseras. Skillnader i väntetider till förskoleplats respektive särskilt boende bedöms som rimliga.

34 Resultat och kvalitet: Skillnader som är problematiska och inte godtagbara: Medicinska resultat - Öppna jämförelser har bidragit till en ökad fokusering på skillnader i medicinska resultat mellan landsting. - Sammantaget är skillnaderna relativt små men för vissa sjukdomsgrupper finns skillnader som indikerar utrymme för förbättringar - Det är inte godtagbart med stora skillnader inom livsavgörande eller för livskvaliteten centrala insatser men lösningen heter inte reglering utan förbättringsarbete. Skolresultat - Det är inte acceptabelt att elever lämnar skolan utan de kunskaper som krävs för godkänt här varierar andelen kraftigt mellan kommunerna. - De stora skillnaderna finns dock inte mellan kommuner utan mellan och inom skolor. Personalkontinuitet inom hemtjänsten - Det är inte godtagbart med ett stort antal olika hemtjänstpersonal per äldre dagens skillnader visar att det finns utrymme för stora förbättringar.

35 Kommuner och landsting är de viktigaste aktörerna för att utveckla en likvärdig välfärd Kommunernas och landstingens egen styrning har störst betydelse för att skapa likvärdig välfärd. Utnyttja jämförelser av resultat och kvalitet för att analysera brister. Information och medborgardialog om resultat och kvalitet. Initiera utvecklings- och förbättringsarbete utifrån jämförelserna.

36 Staten har ansvar för att skapa likvärdiga förutsättningar Skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommuner resp. landsting. Välja styrmedel som skapar en rimlig balans mellan nationell likvärdighet och kommunal självstyrelse. Minska detaljregleringen Lägstanivåer kan vara acceptabla om det finns ett starkt behov men måste användas med urskillning. Mjuk styrning kan skapa drivkrafter för utveckling - men förutsätter samverkan och rimlig omfattning. Bättre samråd mellan olika politiska nivåer, regeringen/kommunnivå.

37 Vad bör SKL göra? Förslag till strategi SKL bör i sin intressebevakning verka för en mer nyanserad syn på skillnader att staten använder styrmedel som inte begränsar handlingsutrymmet att forum etableras för samråd med regeringen SKL bör stödja medlemmarnas arbete med mätningar och jämförelser för att förbättra resultat och kvalitet medborgardialog om resultat och kvalitet och behovet av förbättringar SKL bör ta initiativ till medlemsdiskussioner om överenskommelser eller rekommendationer om gemensam praxis när det gäller erbjudanden, avgifter och tillgänglighet. utvecklingsprojekt för att förbättra nivåer när det gäller tillgänglighet, resultat och kvalitet Behov av diskussioner inför 2015 års kongress om SKL:s roll!

38 Förslag på prioriterade frågor 2015 som har bäring på socialtjänst Funktionsnedsattas delaktighet i arbetslivet 50 procent av medlemmarna har beslutat om åtgärder eller riktlinjer för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda i kommuner eller landsting. (2015) Medlemmarna har tagit del av framgångsrika exempel på hur funktionsnedsattas delaktighet i arbetslivet kan stärkas och exemplen uppfattas av politiker och ledande tjänstemän som användbara i utvecklingen av det egna arbetet. (2015) Andelen kommuner som har beslutat att erbjuda alla elever ur målgruppen en plan för vad de ska göra efter avslutad gymnasieutbildning har ökat med 20 procent. (2015) 38

39 Utvecklad barn- och ungdomsvård Vid utgången av 2016 ska 75 % av SoL-placerade barn och unga vara läkarundersökta och 90 % av LVU placerade barn och unga ( läkarundersökning ska inte göras om det är uppenbart obehövligt, t ex om en läkarundersökning nyligen gjorts) 75 procent av kommunerna kan år 2016 i lokal/regional regi eller med stöd av ett nationellt framtaget introduktionsprogram erbjuda noggrann introduktion och uppföljning vid nyanställning (Enligt SKL:s rapport 2013 anser 93% att det är viktigt, 23 % av kommunerna kunde erbjuda det i hög grad) 75 procent av kommunerna kan år 2016 med stöd av ett nationellt ledarutvecklingsprogram erbjuda detta till arbetsledare inom myndighetsutövningen i social barn-och ungdomsvård ( Enligt SKL:s rapport 2013 ansåg ca 60 % av kommunernas chefer att ett ledarutvecklingsprogram var viktigt att erbjuda, endast 32 % kunde erbjuda det i hög grad) Vid utgången av 2016 har antalet kommuner ökat från 186 till 225 kommuner, med färre än 550 barn 0-18 år per heltidstjänst. 39

40 Digitalisering för smartare välfärd SKL och regeringen har en överenskommelse om fleråriga satsningar med statligt stöd om minst en miljard kronor för införande av digitala välfärdstjänster inom vård, omsorg, skola och samhällsbyggnad. (2015) Merparten av kommunerna upplever nytta med det upphandlingsstöd som SKL erbjuder i form av kravspecifikationer för it-stöd inom vård, omsorg, skola och samhällsbyggnad. (2015) Två tredjedelar av kommunerna använder den gemensamma e- tjänsten för ekonomiskt bistånd. (2015) 40

41 vård med stöd av digitala tjänster Antalet kommuner som erbjuder e-tjänster i vård och omsorg har ökat med 20 %. (2015) Antalet äldre och personer med funktionsnedsättning som har tillgång till e-tjänster i vård och omsorg har ökat med 20 %. (2016) 70 % av kommunerna har infört väl fungerande digitala trygghetslarm. (2016) 41

42 Överenskommelser 2015 Kunskap till praktik avslutas Mest sjuka äldre avslutas Psykiatri föreslås fortsätta i liknande form Evidens baserad praktik Minskade anslag! 500 mkr äldre-satsning Inriktning hemtjänst,rehabilitering, teknik kvalitetsregister mot förändringsarbete Föräldrastöd/missbruk 42

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29

Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 2015-09-29 Stärkt skydd för barn och unga Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Kerstin Aldstedt 2015-10-14 Dnr: RS 2015-607 Regionstyrelsen Remissvar Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU Region Östergötland har beretts möjlighet

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull

För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull För barnen, ungdomarna, familjerna och framtidens skull 14 oktober 2014 Läns- och regionförbunden 2014-10-29 Åsa Furén-Thulin Karin Lindström 1 Problemen inom den sociala barn- och ungdomsvården är inget

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård

Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Öppna jämförelser för socialtjänst och hemsjukvård Västerås 2014 05 22 2014 05-22 Inom vilka områden publiceras Öppna jämförelser? Öppna jämförelser finns idag för: Hälso-och sjukvården, Läkemedel, Cancer,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Antar definitionen inte avser Socialstyrelsen utan socialtjänsten. Socialstyrelsens en person gör för egen räkning,

Antar definitionen inte avser Socialstyrelsen utan socialtjänsten. Socialstyrelsens en person gör för egen räkning, Svar från Svensk förening för allmänmedicin angående vissa er inom Socialstyrelsens inologimall, 2010-04-19-22. Besvarat av Olle Staf, ordf i SFAMs informatikråd. inition och användningsområde synonym

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen Tgi2013 r-i fin BESLUT inspektionen forvárdochomsorg 2014-0545 Dm 3-7-1-17630/2014 1(5) Avdelning sydöst Ingela Hansson m8 1a-han5S n@iv -S LövängensBehandlingshem Appelholmsgatan 9 570 02 Stockaryd Huvudman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff

Kommunförbundet Skåne. Chefsnätverksträff Kommunförbundet Skåne Chefsnätverksträff Dagordning Information om nuläge BBIC Organisation BBIC Skåne Info från SoS Kommunernas nulägesbeskrivning Hälsoundersökningar Handräckning LVU riktlinjer, avvikelsehantering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område.

Nedan kommenteras förslagen till regelverk område för område. 2011-12- 14 Till Socialstyrelsen FSS yttrande till Socialstyrelsen över PM om förslag till föreskrifter om nämndens ansvar för bemanning i demensvården Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) har erbjudits

Läs mer

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst Skapad

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Jourhem för föräldrar och barn inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Jourhem för föräldrar och barn inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Jourhem för föräldrar och barn inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan

Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan Ensamkommande barn och SKL:s handlingsplan Om flyktingsituationen och utvecklingsarbete i social barn-och ungdomsvård Upptakt Skåne 2-3 mars 2016 Åsa Furén-Thulin Kjerstin Bergman 02-03-2016 Utvecklingsarbete

Läs mer

Individbaserad systematisk uppföljning

Individbaserad systematisk uppföljning Individbaserad systematisk uppföljning Johan Glad 2015-09-21 Den evidensbaserade beslutsprocessen (Haynes, Devereaux & Guyatt, 2002) Personens situation samt kontextuella omständigheter Professionell expertis

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Inledning... 3 Syftet med SIP... 3 Mål med SIP... 3 Målgrupper för

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer