Åtgärder vid Enoch Thulins flygplats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder vid Enoch Thulins flygplats"

Transkript

1 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(4) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Patrik Nilsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Åtgärder vid Enoch Thulins flygplats Bakgrund Miljöförvaltningen har sedan 2004 mottagit flera klagomål på överflygningar över hästgård vid N N,s gård, fastighetsbeteckning Olstorp 6:1 Helsingborgs kommun, vid flygningar till och från Enoch Thulins flygplats. N bedriver verksamhet avseende inridning av hästar. Miljöförvaltningen har samrått genom möte med N N, flygklubben och Teknik- och Stadsbyggnadsförvaltningen. Miljöförvaltningen har inspekterat flygverksamheten dels genom att följa med på flygrutterna runt flygplatsen och dels genom att närvara vid gården när arrangerade överflygningar skett. N och flygklubben har lämnat synpunkter på testflygningarna. Miljöförvaltningen bedömer att det föreligger risk för överflygningar av hus och ridbana. Miljöförvaltningen bedömer vidare att det är en uppenbar risk för personskada vid överflygningar av hus och ridbana. En överflygning av ridbana kan resultera i att hästarna får panik och kastar av ryttare eller på annat sätt skadar personer i närheten av hästarna. Miljöförvaltningen har tidigare underrättat tekniska nämnden, Landskrona flygklubb, N N och Luftfartsstyrelsen om åtgärder och mottagit synpunkter från Landskrona flygklubb och muntliga synpunkter från teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Miljöförvaltningen, Landskrona flygklubb och representanter från teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen har den 6 mars 2006 haft möte angående underrättelsen. Miljöförvaltningen har efter att ha tagit del av framförda synpunkter gjort vissa modifieringar av underrättelsen och sänt ny underrättelse för synpunkter. Teknik- och Stadsbyggnadsförvaltningen och ordförande i Landskrona flygklubb har vid mötet meddelat att det är möjligt att utöka informationen på hemsida samt att införa bättre information i skriften Svenska flygfält. I övrigt fanns i stort sett inga invändningar mot föreslagna åtgärder. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\Förslag till beslut flygfältet hemsida.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 10:49:

2 2(4) Förslag till beslut Miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 och 2 kap. 3 miljöbalken (1998:808) Tekniska nämnden i Landskrona Kommun i egenskap av ansvarig för Enoch Thulins flygplats att vidta följande åtgärder och införa följande restriktioner vid Enoch Thulins flygplats. 1. Ingen flygning får i normalfallet ske söder om en linje 50 m norr om huset och inte lägre än 50 m över mark. Dessa skyddsavstånd gäller vid start och landning. Vid annan flygning får flyghöjden över N N,s gård inte understiga 100 m. Avvikelser från skyddsavstånden får endast förekomma i särskilda undantagsfall, d.v.s. när flygsäkerheten så kräver. 2. Tekniska nämnden skall i övrigt aktivt verka för att skyddsavstånden innehålls genom att bl.a. tillse att flygklubben går ut med information och förhållningsregler om detta till medlemmar och gäster. 3. Vid radiopassning skall gästande flygplan informeras och anvisningar lämnas om vilka förhållningsregler som gäller för flygplatsen. Under en 6 månaders period skall möjligheten att utöka radiobemanningen genom att införa ett mobilt radiosystem testas. 4. Möjligheterna att förse N N,s hus med varningsljus skall utredas och resultatet av utredningen skall redovisas till miljöförvaltningen senast 6 veckor efter det att Tekniska nämnden har tagit del av beslutet 5. Ytterligare åtgärder för att minimera överflygningar på låg höjd över N N,s gård skall utförligt utredas. Punkterna 1-3 skall följas senast 4 veckor efter att Ni mottagit detta beslut och punkten 5 senast 8 veckor efter att beslutet mottagits. Miljönämnden förordnar med stöd av 26 kap. 26 miljöbalken (1998:808) att detta beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas. I övrigt hänvisas till motivering i miljöförvaltningens skrivelse. Motivering Miljönämnden bedömer att åtgärderna står i rimlig proportion till risk för skada på människor som felaktiga överflygningar kan orsaka. Inskränkningarna är inte av större omfattning än att verksamheten på flygfältet kan fortsätta att bedrivas i full skala.

3 3(4) I 2 kap. 3 miljöbalken skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. In och utflygning från start och landningsbanan sker i normalfallet längs centrumlinjen (ca 50 meter norr om N N,s gård). Centrumlinjen följs i normalfallet eftersom detta ger största möjliga flygsäkerhet. Avvikelser från denna kan bero på speciella väderförhållanden, exempelvis kraftig sidvind, flygsäkerheten kräver det eller piloterfarenheten. Miljönämnden gör bedömningen att sådana händelser bör vara synnerligen ovanliga. Flygning vid mycket kraftig vind förekommer inte. Information till piloter med mindre flygerfarenhet bör särskilt beaktas. Teknik- och Stadsbyggnadsförvaltningen och Landskrona flygklubb har framfört att om en inflygning sker som avviker kraftigt från centrumlinjen så omöjliggörs en säker landning. Detsamma gäller vid start. Att efter start svänga så pass kraftigt att planet kraftigt avviker från centrumlinjen äventyrar flygsäkerheten. Miljönämnden gör bedömningen att för flygning vid start och landning västerut bör information kunna lämnas om mindre avvikelse från centrumlinje som en extra försiktighetsåtgärd för att vid en eventuell felbedömning inte hamna över N N,s gård. Flygning som inte har med start och landning att göra sker i normalfallet på så pass hög höjd att detta inte resulterar i olägenheter på marken. Enligt Landskrona flygklubb finns det dock inga regler för hur lågt man får flyga. Miljönämnden gör bedömningen att vid flygning på mer än 100m höjd orsakar denna inte risker för verksamheten vid N N,s gård. En utökad radiopassning resulterar i att fler gästande flygplan kan få närmare instruktioner om de regler och beslut som gäller vid flygplatsen. Teknik för mobilt radiosystem bör finnas på marknaden. Ett mobilt radiosystem kommer vidare att resultera i att det oftare finns någon som kan besvara anrop från gästade flygplan. Tidigare har endast svar kunnat ges när någon råkat befinna sig i radiorummet eller i ett flygplan. När man skall landa på en flygplats är piloten skyldig att ta reda på förhållandena, och vilka regler som gäller vid flygplatsen. Genom utökad information med bl.a. detaljerad karta på hemsida och i Svenska flygfält om att överflygning av gården ej får ske kan ytterligare några överflygningar undvikas. På höga byggnader finns rött ljus. Detta för att förhindra påflygning. Ett rött ljus på N N,s hus innebär att piloten har lättare för att identifiera huset. Enligt 26 kap. 19 skall den som bedriver verksamhet eller vidta åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga

4 4(4) sådana verkningar. Därför skall det fortlöpande utredas om ytterligare åtgärder för att minska risken för överflygningar av N N,s gård. Högni Hansson miljöchef Patrik Nilsson miljöinspektör

5

6

7

8

9 1(1) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Miljönämnden Landskrona kommun Er Referens Vår Referens Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer (SOU 2005:113) Regeringskansliet, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har skickat betänkande av utredningen om åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer (SOU 2005:113) på remiss till Landskrona kommun. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Miljönämnden och byggnadsnämnden. Förslag till beslut Miljönämnden stöder betänkande om utredningen av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer (SOU 2005:113). Bakgrund Enligt betänkandet är dagens reglering av åtgärdsprogram otillräckligt och miljökvalitetsnormerna rättsverkan mot enskilda, myndigheter och kommuner bör förtydligas och skärpas. Förslaget innebär att en myndighet skall förklara ett område som åtgärdsområde om det finns risk för att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls där. En ny typ åtgärdsprogram föreslås som skall innehålla föreskrifter om försiktighetsmått riktade mot enskilda, som syftar till att uppfylla en miljökvalitetsnorm. Möjlighet till dispens från föreskrifterna föreslås för att skapa flexibilitet i åtgärdsarbetet och främja kreativa lösningar. Föreskrifterna skall kunna omfatta all verksamhet och alla åtgärder som påverkar möjligheten att uppfylla den aktuella normen. Åtgärdsprogrammet skall även innehålla de bestämmelser om åtgärder som myndigheter och kommuner skall vidta. Föreskrifter i ett åtgärdsprogram bör bryta igenom tidigare meddelade tillstånd enligt miljöbalken. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\M_OVERV\yttrande MKN Åtgärdsprogram.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:47:

10 2(3) Tillsynsmyndigheter skall redovisa resultaten från mätningar av miljötillståndet (främst luft- och vattenkvalitet) till en myndighet som regeringen bestämmer (t ex länsstyrelser och vattenmyndigheter). Denna myndighet skall bedöma om det finns risk för att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls. Förslag till åtgärdsprogram bör tas fram framförallt på regional nivå, företrädesvis av länsstyrelser och vattenmyndigheter. Ett sådant arbete eller delar av det kan även delegeras till en eller flera kommuner. Regeringen föreslås utpeka en myndighet eller en kommun att ansvara för samordning och kontroll av arbetet med att genomföra åtgärdsprogram. Genom att möjliggöra att åtgärdsprogrammet även innehåller föreskrifter om försiktighetsmått riktade mot enskilda kommer åtgärdsprogrammet att vara ett instrument som rättsligt omformar miljökvalitetsnormerna till handlingsregler. Åtgärdsprogrammet föreslås få en starkare koppling till PBL. Planläggning och andra beslut får inte medverka till att miljökvalitetsnormer överträds eller att åtgärdsprogram inte följs. Länsstyrelsen ska pröva om vissa planbeslut kan befaras medverka till att en miljökvalitetsnorm till att en miljökvalitetsnorm överträds eller att ett åtgärdsprogram inte följs. Länsstyrelsen skall även pröva lov och beslut inom områden som förklarats som åtgärdsområden. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör

11

12

13

14

15

16

17 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Olle Nordell Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Öresundsförbindelsens inverkan på fisk och fiske Miljödomstolen ger Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Fiskeriverket, Länsstyreslen i Skåne län, Malmö kommun, Miljöförvaltningen i Malmö kommun, Räddningsverket och Miljönämnden i Landskrona kommun tillfälle att inkomma med ett yttrande om: Prövotidsredovisning Öresundsförbindelsens inverkan på fisk och fiske, Fiskeriverkets utredning. Förslag till beslut Miljönämnden menar att om inte Öresundskonsortiet på ett otvetydigt sätt kan vederlägga den tolkning av Fiskeriverkets undersökningar som ligger till grund för verkets förslag om kompensationsåtgärder och fiskeavgifter skall konsortiet betala och utföra kompensationsåtgärder enligt verkets förslag. Bakgrund och motivering Vattendomstolen lämnade en deldom den 13 juli 1995 i mål VA 45/92 Öresundskonsortiet tillstånd enligt vattenlagen (1983:291) att uppföra den svenska delen av Öresundsförbindelsen samt utföra vissa utgrävningar och utfyllnader mm i Malmö kommun. Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom beslut den 30 juni 1995 Konsortiet tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att uppföra och driva Öresundsförbindelsen. Vattendomstolen uppsköt prövningen av frågan om slutliga fiskevårdande åtgärder eller bestämmande av särskild avgift i stället för sådana åtgärder under en prövotid som bestämdes till tre år efter det att förbindelsen tagits i reguljär drift. Under prövotiden skulle Konsortiet genomföra undersökningar vad beträffar företagets inverkan på fisket i Öresund och Östersjön. Fiskeriverket förordnades som sakkunnig att ansvara för att undersökningarna blev utförda. Fiskeriverket skulle senast ett år efter prövotidens utgång presentera resultatet av undersökningarna samt till domstolen inkomma med förslag på fiskevårdande åtgärder eller särskild fiskeavgift. Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn handl. Tfn exp. Fax S:\gemensam\WORD\M_OVERV\Öresundsbron_remiss_fiskepåverkan_miljödomstolen.doc Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:48:

18 2(2) Fiskeriverket föreslår att: 1. En minskad ålyngelinvandring till Östersjönunder anläggningsfasen föreslås kompenseras genom utsättning av 10 miljoner karantäniserade glasålar* under fyra år i Öresundsområdet eller utsättning av sammanlagt 40 miljoner ålar under en längre tid. 2. Som följd av utfyllda lek- och uppväxtområden samt utförda muddringar i samband med anläggandet av Öresundsförbindelsen föreslås en fiskeavgift om kr per år som kompensation för fångstbortfallet för det svenska yrkes och fritidsfisket i Öresund. 3. Osäkerhetsmarginalen i nollösningen medför en risk för en minskad lekbiomassa för torsk som föreslås kompenseras med en årlig fiskeavgift om kr. Konsortiet bestrider Fiskeriverkets förslag på fiskevårdande åtgärder och fiskeavgift. Fiskeriverket redovisar sina undersökningar i en rapport: Öresundsförbindelsens inverkan på fisk och fiske. Underlagsrapport (224 sid) och i ett utlåtande där rapporten sammanfattas och ståndpunkterna för förslaget om kompensationsåtgärder och fiskeavgift klargörs. Öresundskonsortiet bestrider Fiskeriverkets förslag i flera inlagor till Miljödomstolen och stöder sitt resonemang på ett flertal rapporter och notat från Lunds Tekniska högskola, DHI Institut for vand & Miljo, DFU Danmarks Fiskeri Undersogelser. Det går inte att bedöma sakligheten och relevansen i Öresundskonsortiets invändningar mot Fiskeriverkets. Dock verkar parterna inte vara oense om de resultat som Fiskeriverkets undersökningar kommit fram till utan det är tolkningen av resultaten och konsekvensen som skiljer parterna åt. Då det finns en icke ringa sannolikhet att Fiskeriverket har rätt i sin bedömning och att det råder en osäkerhet om Öresundsbroförbindelsen har orsakat skada på fiskbestånden i Öresund och Östersjön bör Konsortiet betala fiskeavgifter och genomföra kompensationsåtgärder enligt Fiskeriverkets förslag. Den omvända bevisbördan enligt miljöbalken innebär att det åligger verksamhetsutövaren att visa fiskevårdande åtgärder är obehövliga. Högni Hansson miljöchef Olle Nordell ekolog * En glasål kostade under 2005 som mest ca 4 kr st.

19 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(5) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Miljönämnd, budget 2007 Miljönämnden har fått en budgetram på tkr för 2007 jämfört med tkr år Nämnden ska förslå max 3 kostnadsberäknade projekt inom ramen för den pott på 12,6 Mkr (motsvarande 1 % av kommunens budget) som avsatts för de prioriterade målen sysselsättning, integration, trygghet och barnperspektivet. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att framföra följande till budgetberedningen: 1. Miljönämnden har beviljats 400 tkr för en livsmedelsinspektörstjänst under Anslag för denna tjänst finns inte i ramen för år 2007 utan förutsätts finansieras med avgifter. Nämnden förutsätter att anslaget till livsmedelsinspektör finns kvar under 2007 om det nödvändiga regelverket för avgiftsfinansieringen inte införs före årsskiftet 2006/ Om kommunen beviljas medel för klimatinvesteringar under 2006 för åren behöver kommunen bidraga med 290 tkr per år under tiden i kontanta medel. Sökt bidrag är totalt drygt 23 Mkr under 4 år. Miljönämnden har beviljats 150 tkr under år 2006 och äskar 290 tkr för år 2007 och samma belopp under år 2008 och Miljönämndens förslag till projekt inom de prioriterade områdena sysselsättning, integration, trygghet och barnperspektivet är följande: a) rekreations och naturvårdsåtgärder, 600 tkr, b) Översättning av den nya livsmedelslagstiftningen till de mest relevanta utländska språken i Landskrona. c) naturvårdsprojekt nära daghem och skolor, 500 tkr. Projekten beräknas genomföras av flera förvaltningar i samarbete. Verksamhetsbeskrivning Miljönämndens mål för verksamheten framgår i första hand av gällande lagstiftning och är således beslutad av Sveriges riksdag. Dessa mål kan sammanfattas på följande sätt: Åtgärder och verksamheter inom kommunen skall främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insik- Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\Högni\ekonomi\budget 2007.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:35:

20 2(5) ten att naturen har ett egenvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Den biologiska mångfalden bevaras. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. Ohälsa skall inte uppstå genom hantering av livsmedel. Djur som hålls i fångenskap skall behandlas väl. Miljönämnden skall uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen inom sitt arbetsområde, göra de undersökningar som behövs och föreslå de åtgärder som är nödvändiga för att de kortsiktiga och långsiktiga målen inom nämndens verksamhetsområde skall uppnås. Miljönämnden skall lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde. Nämndmål (åtagande utifrån prioriterade mål) 2007 Miljönämnden konstaterar att jämfört med behovsutredningen har nämnden ett stort resursunderskott. Nämnden har genom åren försökt att råda bot på detta genom att reformera avgiftssystemet så att en större del kan avgiftsfinansieras och genom att äska ökade resurser i den takt som den ansett vara rimlig och möjlig. Om kommunen beviljas klimatinvesteringsmedel behöver kommunen bidra med 90 tkr per år för en information i anslutning till klimatinvesteringsprogrammet och 200 tkr per år för transportsamordnare. Det innebär 290 tkr per år under åren Detta är under förutsättning att kommunen beviljas klimatinvesteringsmedel vilket blir klart under maj månad Här nedan redovisas miljönämndens förslag till projekt förslag på 3 kostnadsberäknade åtaganden, där potten på 12,6 Mkr kan utnyttjas (se budgetdirektiven sidan 4.) Sysselsättning Fullmäktiges mål Kommunen skall verka för att höja sysselsättningsnivån, tillskapa nya arbetstillfällen fram till år 2015.

21 3(5) Miljönämndens förslag Projekt 1. Utarbeta konkreta förslag till rekreations- och naturvårdsåtgärder som kan utföras av Gröna lag, Plusjobb etc. Detaljerade förslag med instruktioner, kostnadsberäkningar och arbetsbeskrivningar underlättar utförandet av åtgärder som kan utföras när behov av meningsfull sysselsättning uppstår. Projektet bör innehålla moment av metodutveckling för att stimulera utförarna till eget framtida entreprenörskap. Slutprodukter är kataloger med konkreta projektförslag. Projektet torde lämpligen kunna genomföras tillsammans med TSB. Miljöförvaltningen kan föreslå och till viss del administrera de konkreta åtgärderna medan TSB bidrar med logistik. Driftskostnad med arbetsbod, verktyg och redskap torde uppgå till 600 tkr per år. Lön för projektdeltagare betalas via andra anslag. Integration Fullmäktiges mål Landskrona kommuns inriktningsmål på integrations- och mångfaldsområdet innebär att kommunen skall präglas av en allomfattande respekt för de mänskliga rättigheterna och vara fri från fördomar och diskriminering. Alla skall ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och dela makt och ansvar. Landskrona skall likaså på olika sätt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Miljönämndens förslag Projekt 2. Översättning av material om den nya livsmedelslagstiftningen till de utländska språk som är mest frekventa bland livsmedelsidkare i Landskrona. Kostnad 50 tkr 100 tkr. Barnperspektivet Fullmäktiges mål Barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention skall prägla kommunens planering och beslutsfattande. (Se sidan 16 Utvecklingsplan 2000+) Milljönämndens förslag Projekt 3. Utarbeta handledningar till vilken naturmiljö som finns kring varje skola och dagis och vad man kan göra med den för att undervisa om naturen och stimulera barns upptäckarglädje. I projektet ingår även att beskriva lämpliga utflyktsmål för skolor och dagis samt beskriva naturmiljö och vad man kan göra. Dagens stadsbarn (både svenska och barn med invandrarbakgrund) har kommit allt längre från den svenska naturen och livsmedelsproduktionen. Enkla och instruktiva guider kan stötta lärare och dagispersonal i deras verksamhet. Projektet bör efter en initialt introducerande fas kunna implementeras i den ordinarie verksamheten. Totalkostnad 500 tkr. Miljönämndens mål (åtagande utifrån Utvecklingsplan 2000+) 2007 Vänsterspalten redovisar rubriker i Utvecklingsplanen, högerspalten vilka nämnder som berörs av respektive rubrik.

22 4(5) Tvärsektoriella mål Folkhälsa Bevakning av ohälsa genom statistikinsamling om hälsa jämfört med riket. Enkäter om hälsa och miljö. Mätning av luftföroreningar, buller och vattenföroreningar. Ekologisk hållbarhet Miljöövervakning av olika slag och miljöredovisning varje år. Miljömålsarbete och införande av miljöledningssystem i kommunen. Samtliga nämnder, styrelser och bolag Samtliga nämnder, styrelser och bolag Tillväxt Näringsliv och handel Högre utbildning Turism Kommunikationer IT God livsmiljö Barnomsorg och utbildning Vård, omsorg och service Kultur, fritid och rekreation Satsning på närrekreationsinvesteringsprogram (NIP) Miljö, teknik och säkerhet Miljörisker Ett fortsatt arbete med förorenad mark inom befintliga resurser. Bevakning av om miljökvalitetetsnormer överskrids och åtgärder för att förhindra detta. Energi Invest in Landskrona AB, Byggnadsnämnd, Stadsbyggnadskontor markoch exploatering, KS/Strategikontor Vuxennämnd, LKS Gymnasieförbund, KS/strategikontor Fritidsnämnd, Kulturnämnd, Landskrona Marknads AB Teknisk nämnd, Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Barn- o ungdomsnämnd, LKS Gymnasieförbund Vuxennämnd, Äldre- o omsorgsnämnd, Barn- o ungdomsnämnd Fritidsnämnd, Kulturnämnd, Miljönämnd, Teknisk nämnd Räddningsnämnd, Miljönämnd Teknisk nämnd, Miljönämnd Framtagande av klimatinvesteringsprogram (KLIMP). Arbete med de lokala miljömålen.

23 5(5) VA Bevakning av enskilda vattentäkters kvalitet och fortsatt kartläggning av enskilda avlopp samt utarbetande av avloppspolicy. Avfall Avfallsfrågorna uppmärksammas i miljömålsarbetet, vid tillsyn och i särskilda projekt som t ex Industriell Symbios. Naturresurser Utvidgning av naturskyddad mark i kommunen och aktiv skötsel av skyddad mark. Inventera hotade arter och information om dessa. Natur- och kulturmiljöer Bevarande av naturmiljöer som är kulturellt betingade. Miljöanpassat stadsbyggande Trafik Teknisk nämnd, Miljönämnd LSR AB. Miljönämnd Miljönämnd Byggnadsnämnd, Miljönämnd, Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Framtiden Enligt 7 i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900) skall en myndighet för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Myndigheten skall varje år göra en utredning om tillsynsbehovet samt föra register över tillsynsobjekt. Enligt den behovsutredning som miljönämnden genomfört är det stort underskott på resurser. Om man rangordnar miljöproblemen i Landskrona hamnar markföroreningar, luftföroreningar i tätorten, övergödning och bekämpningsmedel i grundvatten och enskilda brunnar högst. En långsiktig strategi behövs för att angripa dessa problem som inte kan lösas enkelt med snabba åtgärder. Högni Hansson miljöchef

24

25 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(3) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Högni Hansson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Flexibel tillämpningsmodell för det egna kapitalet Förslaget till nytt regelverk föreslås gälla från och med I förslaget ingår en nollställning av tidigare upparbetade egna kapital, både positiva och negativa, inom skattefinansierad verksamhet. Det innebär således att nämndens upparbetade positiva egna kapital på 683 tkr (2004) utgår. Förslag till beslut Miljönämnden anser att det måste finnas klara och tydliga regler för hur överoch underskott ska hanteras. Nollställning av tidigare upparbetat eget kapital kan knappast stimulera förvaltningarna till skötsam hantering av ekonomin. De förvaltningar som varit skötsamma med ekonomin och fått ett överskott under flera år bestraffas, medan de som haft underskott och erhållit negativt eget kapital belönas. Det leder rimligtvis till att incitamenten till att sköta ekonomin blir svaga, eftersom man aldrig vet när överskottet som samlats som eget kapital försvinner. Det är bättre att låta nämnden behålla 50% av överskottet och att övriga 50% återgår till kommunens gemensamma kassa. Det skulle stimulera nämnderna att hushålla med sina ekonomiska resurser. Eget kapital borde också lättare kunna användas som en del av nämndens övriga budget. Det är ofta som stora och kostnadskrävande projekt inte kan genomföras eftersom tillräckliga medel inte kan ackumuleras. Det är bättre att stimulera nämnderna till att spara ihop till sådana större projekt i stället för att lån måste tas upp för att finansiera dem. Det leder till mera långsiktig ekonomisk förvaltning. Risken med det nya regelverket är att bedömningen av det ekonomiska resultatet i form av en ömsesidig dialog mellan kommunstyrelse och berörd nämnd kan bli tungrodd och tidskrävande. Nämnden anser att det bör införas ett minimibelopp innan en bedömning av ett ekonomiskt resultat ska göras. Avvikelser upp till 100 tkr anser vi ej behöver bli föremål för någon bedömning. Högni Hansson miljöchef Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\nämndernas egna kapital.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:50:

26 2(3) Sammanfattning av förslaget Sedan 1990 har det funnits regler för nämndernas egna kapital inom den skattefinansierade verksamheten. Men dessa regler har inte tillämpats på något aktivt sätt. I bokslutet 2004 uppgår nämndens egna kapital till 683 tkr. (2005 är det 664 tkr). I det nya förslaget till regelverk ska från och med bokslutet 2006 de redovisade ekonomiska resultaten för de olika nämnderna bli föremål för en ekonomisk bedömning. Bedömning görs i en ömsesidig dialog mellan kommunstyrelsen och respektive nämnd om följande: Hur resultatet har påverkats av förändringar, både positiva och negativa, vilka nämnden inte har haft någon direkt påverkan. Bedöms det att nämnden inte haft någon direkt påverkan sker en korrigering och den delen av resultatet kommer inte att påverka nämndens egna kapital. Eventuella underskott avseende investeringar ska avräknas innan ett slutligt belopp för förändring av eget kapital fastställs. Kommunstyrelsen gör även en bedömning av kopplingen mellan respektive nämnds ekonomiska resultat och den verksamhet som utförts. I denna bedömning ingår effekter av "förändrad verksamhet". Detta gäller både tidigare- och senareläggning av verksamheter. Även resultatpåverkan som är "extraordinär" och som sannolikt inte återkommer inom en treårsperiod ska korrigera det redovisade resultatet före bedömning av nämndens egna kapital. Ackumulerat eget kapital knutet till en viss verksamhet får inte ha ett relationstal till verksamhetens normala årsbudget större än +/- 10%. Vid denna avstämning av den normala årsbudgeten ska medelvärdet av de senaste tre årens nettobudget utgöra riktvärdet. Sammanställningen som framkommer efter gjord bedömning sammanfattas som bokslutsdispositioner och ingår i beslutsunderlaget för respektive års bokslutsbehandling. Första gången vid behandlingen av bokslutet för Denna sammanställning kopplas sedan ihop med det material som utgör basmaterial för budgetarbetet som startar i samband med föregående års bokslutsberedning. (I februari respektive år, första gången i februari 2007 som grund för budget 2008). Det ekonomiska nettoutrymmet för de summerade egna kapitalen inom skattefinansierad verksamhet föreslås redovisas som en separat post i kommunstyrelsens internbudget. Kommunstyrelsen får sedan, i sitt fortsatta budgetarbete för kommande år, pröva om hela eller delar av de positiva eller negativa egna kapitalen antingen får tas i anspråk eller ska upparbetas av berörd nämnd under det aktuella budgetåret. Diskussioner om ianspråktagande respektive avsättning till eget kapital ska tas upp när ömsesidiga budgetavstämningar sker med nämnder och verksamhetsföreträdare.

27 3(3) Eftersom det egna kapitalet i sin helhet är upparbetat av driftresultat, skillnaden mellan budgeterad och verklig kostnad, är det endast inom driftbudgeten som det egna kapitalet kan disponeras eller upparbetas. Eget kapital får aldrig användas till investeringar däremot kan överskridande avseende investeringar påverka det egna kapitalet negativt, se ovan. Det egna kapitalet för respektive nämnd ska i kommunstyrelsens internbudget alltid hållas åtskilt på ett tydligt sätt så att det alltid framgår vilken nämnd och verksamhet som är ansvarig för beloppet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för beslut om avsättningar/ disposition till/ från det egna kapitalet.

28 FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Olle Nordell Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Bidragsansökan från Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, KFV Organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) har tillskrivit Landstinget i Skåne och alla Skånes kommuner och anhållit om bidrag för att bygga upp en gemensam oljeskyddsorganisation som skall kunna biträda räddningsledningen vid oljeolyckor i Skånska vatten. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet för handläggning till Miljönämnden. Förslag till beslut Miljönämnden anser det av särskild vikt att oljeskadade djur tas om hand och beslutar därför om att bidra med kr som ett engångsbelopp. Bakgrund och motivering Organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt tar hand om vilda djur och fåglar och försöker rehabilitera dem och åter släppa ut dem i naturen. De som arbetar med rehabilitering har tillstånd för sin verksamhet. KFV i Skåne arbetar för närvarande på att samordna de lokala organisationernas insatser. De planerar att köpa in utrustning som behövs för fångst och omhändertagande av oljeskadade djur, skyddskläder till sina medlemmar och bilda en fond som skall ge möjligheter för nyckelpersoner att ta tjänstledigt och ställa kunskap till räddningsledningens förfogande. Övriga kostnader är bensinpengar och utbildning av medhjälpare för fångst och tvättning av oljeskadade fåglar. Högni Hansson miljöchef Olle Nordell ekolog Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\NATUR\Katastrofhjälp fof fågel ocgh vilt_bidrag.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:53:

29

30 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(2) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Patrik Nilsson Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona Kommun Remissbrev angående batteriinsamling Miljönämnden har den 16 mars 2006 mottagit remissbrev för yttrande. Ärendet avser en motion om batteriinsamling. Förslag till beslut Miljönämnden lämnar följande yttrande med anledning av motionen: Kommunen har enligt batteriförordningen ansvaret för insamling av kasserade batterier. Kommunen har sedan mer än 10 år tillbaka ett insamlingssystem där batterier kan lämnas till ett tiotal butiker. Batterier kan också lämnas på återvinningsgården och på miljöstationerna. Miljönämnden anser att informationen om insamlingssystemen kan förbättras genom att sådan information läggs ut på kommunens hemsida och att berörda butiker informeras. Det bör inte finnas några hinder för att Landskronahem utökar insamlingen om de är beredda till detta. Bakgrund Förordning (1997:645) om batterier reglerar hantering av batterier. Enligt 7 samma förordning skall kasserade batterier sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en kasserad vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, skall batteriet avlägsnas från den andra varan. Enligt 8 samma förordning skall kommunen ta hand om kasserade batterier och för det ändamålet tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Kommunen skall se till att batterier som samlats in enligt första stycket transporteras bort, sorteras samt återvinns eller bortskaffas. Enligt 9 samma förordning skall den som yrkesmässigt överlåter eller saluför batterier och i samband med den verksamheten tar emot kasserade batterier lämna de kasserade batterierna till kommunens insamlingssystem eller, om Borttaget: Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\MIL_KEM\Förslag till beslut om BatterierHÄ.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:54:

31 2(2) batterierna innan dess har sorterats, till en anläggning för bortskaffande eller återvinning. Den som yrkesmässigt överlåter batterier skall i samband med överlåtelsen på lämpligt sätt informera konsumenterna om var de kan lämna kasserade batterier. I 10 samma förordning står: Vad som sägs i 8 och 9 gäller inte blybatterier över tre kilogram eller öppna nickel-kadmiumbatterier. Sammanfattningsvis är kommunstyrelsen ansvarig för att lämpligt insamlingssystem finns och att kasserade batterier insamlas. Idag har kommunstyrelsen anlitat LSR för insamling av batterier Den som yrkesmässigt överlåter eller saluför batterier är inte skyldiga att ta emot kasserade batterier men är skyldiga att informera om var batterierna kan lämnas. Högni Hansson miljöchef Patrik Nilsson miljöinspektör

32

33

34

35 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Olle Nordell Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Åtgärdsprogram för bevarande av Vitt Stråfly Länsstyrelsen har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för bevarande av arten Vitt Stråfly. Åtgärdsprogrammen skickas på remiss till berörda. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet för handläggning till miljönämnden. Förslag till beslut Miljönämnden har inget att erinra mot att åtgärder för att gynna fjärilen vitt strålfly vidtas. Miljönämnden menar dock att en analys av konsekvenserna för andra hotade arter och värdefulla naturtyper skall göras innan åtgärderna genomförs. Bakgrund och motivering Vitt stråfly är en fjäril (nattfly) som är mm mellan vingspetsarna och klassad som akut hotad i den nationella rödlistan. I Sverige förekommer arten uteslutande på kustnära solexponerade lokaler på kalkrika jordar. Fjärilen är beroende av gräset rörsvingel som bl a förekommer på obetade strandängar och ruderatmarker som t ex nedlagda lertäkter. Arten har en begränsad världsutbredning och i Norden förekommer den endast i Öresundsregionen. I Landskrona kommun är arten känd från Ålabodarna (1996). Åtgärdsprogrammets vision är att arten skall förekomma på minst 10 skyddade lokaler från Falsterbo till Helsingborg (1000 ex per lokal). Arten hotas av för intensivt bete och av igenväxning. I åtgärdsprogrammet ingår inventeringar av var arten förekommer, genetiska undersökningar, eventuell utplantering och skötselåtgärder. Vid Ålabodarna är det aktuellt med röjning av buskar. Det kan även bli aktuellt med slåtter av gräs för att hindra igenväxning men det bör då göras så att det vita stråflyet inte missgynnas. Dessa åtgärder torde vara positiva ur flera andra naturvårdsaspekter. Högni Hansson miljöchef Olle Nordell ekolog Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\NATUR\vitt_stråfly.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:57:

36 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Håkan Ärnflykt Er Referens Vår Referens Miljönämnden Landskrona kommun Policy och riktlinjer vid representation Ärendet har kommit på remiss från kommunstyrelsen. Stadskontorets personalavdelning har upprättat ett förslag till policy och riktlinjer vid representation som skall ersätta tidigare beslut av kommunfullmäktige avseende representation. Förslag till beslut Miljönämnden lämnar förslaget utan erinran. Högni Hansson Miljöchef Håkan Ärnflykt Stf miljöchef Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ADMIN\representation2006.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 14:58:

37

38

39

40

41

42 1(1) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Miljönämnden Landskrona kommun Er Referens Vår Referens Yttrande angående policy och handlingsplan rörande kränkande särbehandling Stadskontorets personalavdelning, Landskrona kommun har tagit fram ett förslag till policy och handlingsplan rörande kränkande särbehandling. Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder, strategikontor och servicekontor. Förslag till beslut Miljönämnden instämmer med innehållet i policy och handlingsplan rörande kränkande särbehandling men har följande synpunkter: Under rubrikerna Kommunens policy och Ansvar anser Miljönämnden att uttrycket den personliga integriteten uppfattas som ett för snävt begrepp i sammanhanget. Detta uttryck bör bytas alternativt definieras för att undvika tvetydigheter. Under rubriken Om en arbetskamrat utsätts för kränkande särbehandling anser miljönämnden att det ska läggas till att varje medarbetare har ett ansvar för att stå upp för den drabbade och säga ifrån och visa inför sina medarbetare att han eller hon inte accepterar att kränkande särbehandling förekommer. Bakgrund Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet, skall arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Vidare skall det finnas en handlingsplan och rutiner som beskriver vilka åtgärder som skall vidtas vid en eventuell upptäckt sådana företeelser. Det skall också finnas rutiner som gör det möjligt att ge den drabbade hjälp och stöd. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ANNAT\Jämställdhet\särbehandling.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:00:

43

44

45

46

47 1(1) FÖRSLAG TILL BESLUT Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Miljönämnden Landskrona kommun Er Referens Vår Referens Jämställdhetsplan år 2006 för miljöförvaltningen Miljöförvaltningen skall årligen upprätta en jämställdhetsplan i enlighet med 13 Jämställdhetslagen (1991:433). Arbetsgivaren skall också enligt 11 varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av lönekartläggning. Detta arbete ligger på Landskrona kommun centralt och ingår med andra ord inte i miljöförvaltningens jämställdhetsplan. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att anta bifogad jämställdhetsplan år 2006 för Miljöförvaltningen, Landskrona kommun. Motivering Enligt 1 Jämställdhetslagen (1991:433) har denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. Enligt 13 skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Planen skall innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i efterföljande års plan. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör Bilaga: Jämställdhetsplan år 2006 för miljöförvaltningen Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ANNAT\Jämställdhet\MN jämställdhetsplan 2006.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:01:

48 Miljöförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN ÅR 2006 FÖR MILJÖFÖRVALTNINGEN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD JÄMSTÄLLDHET PÅ MILJÖFÖRVALTNINGEN FASTSTÄLLD AV MILJÖNÄMNDEN APRIL 2006 Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ANNAT\Jämställdhet\Jämställhetsplan 2006.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:02:

49 Jämställdhetsplan år 2006 för miljöförvaltningen Planen gäller fr o m 1 januari 2006 t o m 31 december 2006 för miljöförvaltningen, Landskrona kommun. Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för jämställdhetsarbetet. Mål för miljöförvaltningens jämställdhetsarbete - Det skall i alla avseende finnas en jämställdhet mellan män och kvinnor, oavsett etnicitet - Att verka för att könsfördelningen inom alla yrkeskategorier ska vara jämnt fördelat mellan könen - Alla anställda ska ha insikt om jämställdhetens betydelse - Underlätta för anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap Handlingsplan för miljöförvaltningens jämställdhetsarbete år 2006 Arbetsorganisation Eftersträva jämn könsfördelningen vid bildande av arbetsgrupper och liknande med externa deltagare Tidplan När aktuellt Ansvarig Alla Varje medarbetare ska få kännedom om förvaltningens jämställdhetsplan och kommunens jämställdhetspolicy 2006 Förv. Chef, jämställd. handläggare Varje anställd har ett eget ansvar i att medverka till jämställdhet och att påtala eventuella brister och behov Kontinuerligt Alla Arbetsmiljö Fortsätta arbeta med arbetsmiljön för att åstadkomma en fysisk såväl som psykosocial miljö som passar för både kvinnor och män Tidplan Kontinuerligt. Ansvarig Förv. chef, alla Anlita företagshälsovården för att gå igenom kontorsplatsens utformning 2006 Jämställd. handläggare Vid inköp av hjälpmedel, skyddsutrustning, kläder o dyl se till att det är anpassat till både män och kvinnor Kontinuerligt Förv. chef, alla

50 Förvärvsarbete/föräldraskap Erbjuda föräldralediga att var delaktiga i vad som händer på arbetsplatsen under föräldraledigheten Underlätta för föräldrar att kunna gå ner i arbetstid när barnen är små genom att omfördela arbetsuppgifter alternativt prioritera arbetsuppgifter Positiv inställning till arbetsformer och arbetstider som underlättar att förena arbetsliv och föräldraskap Positiv inställning till föräldraledighet och uppmuntran till pappaledighet Tidplan När aktuellt När aktuellt När aktuellt När aktuellt Ansvarig Förv. chef Förv. chef Förv. chef Förv. Chef, alla Kompetensutveckling Lika möjlighet till fortbildning (antal dagar, kurskostnader etc) ska föreligga mellan män och kvinnor Tidplan Kontinuerligt Ansvarig Förv. chef, alla Rekrytering Utforma annons vid rekrytering för att intressera det underrepresenterade könet inom yrkeskategorin Både män och kvinnor bör medverka vid anställningsintervjuer och i övrigt delta i rekryteringsoch beslutsprocessen. Förtur bör premieras till det underrepresenterade könet inom yrkeskategorin vid för övrigt likvärdiga kvalifikationer Tidplan När aktuellt Kontinuerligt Kontinuerligt Ansvarig Förv. chef Förv. chef, fackliga repr. Förv. chef Övrigt Se till att grundskolepraktikanter är representerade från båda könen. Det samma gäller för högskolepraktikanter, projektanställda, vikarier och arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärder. Tidplan Kontinuerligt Ansvarig Förv. Chef, Praktikansvariga

51 Uppföljning jämställdhetsplanen år 2005 Enligt planen för år 2005 skulle miljöförvaltningen anlita företagshälsovården för att gå igenom kontorsplatsens utformning. Detta har inte gjorts utan har skjutits på till kommande år. Alla anställd skulle under året få kännedom om kommunens jämställdhetspolicy. Denna var dock ej färdig år 2005 utan ska i början av år 2006 på remiss till nämnderna. Inga tillsvidareanställningar har skett under året. Under år 2005 har båda könen varit representerade när det gäller praktikanter, projektanställningar och vikarier. Jämställdhetslagen (1991:433) Enligt 1 Jämställdhetslagen (1991:433) har denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall enligt 9 arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Enligt 13 skall arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i efterföljande års plan. Arbetsförhållanden 4 Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både kvinnor och män. 5 Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

52 6 Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag. Lag (2005:476). Rekrytering m m 7 Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 8 Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt.

53 FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1(1) Miljöförvaltningen Datum Handläggare Rose-Marie Stigsdotter Miljönämnden Landskrona kommun Er Referens Vår Referens Yttrande angående Landskrona kommuns jämställdhetspolicy och arbetsformer Kommunstyrelsen har till miljönämnden skickat en remiss för yttrande angående upprättat förslag på jämställdhetspolicy och arbetsformer. Förslag till beslut Miljönämnden instämmer med innehållet i jämställdhetspolicyn och har inga synpunkter angående upprättade förslag till arbetsformer. Bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt att personalutskott har ansvaret för de personalpolitiska uppgifterna vilket innefattar ansvaret för jämställdhetsarbetet och att fastställa en övergripande jämställdhetspolicy och arbetsformer för kommunens jämställdhetsarbete. Kommunstyrelsen har skickat förslag på jämställdhetspolicy och arbetsformer till samtliga nämnder, strategikontoret och servicekontoret. Högni Hansson miljöchef Rose-Marie Stigsdotter miljöinspektör Landskrona kommun Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 S:\gemensam\WORD\ANNAT\Jämställdhet\Jämställdhetspolicy yttrande.doc Tfn handl. Tfn exp. Fax Bankgiro Postgiro Org.nr Utskrift: 15:03:

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan 2004 Beslut: KF 60 2004-06-10 Dnr 04.079-026 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY och JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Läs mer

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30

Falköpings kommun. Jämställdhetsplan. Personalavdelningen 2004-09-30 Falköpings kommun Jämställdhetsplan Personalavdelningen 2004-09-30 1 Inledning I Jämställdhetslagen (1992) anges att en arbetsgivare skall, inom ramen för sin verksamhet, bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk

Jämställdhetsplan för Institutionen för orientaliska språk Jämställdhetsplan 2010-2012 för Institutionen för orientaliska språk ALLMÄNNA MÅL Institutionen för orientaliska språk ansluter sig till de mål och riktlinjer för jämställdhet mellan kvinnor och män, vilka

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy

Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Jämställdhetsplan för Svenskt Näringsliv 2003-02-03 Jämställdhetspolicy Vårt jämställdhetsarbete tar sin utgångspunkt i verksamhetens behov och i den enskilde medarbetarens kompetens, livs- och arbetssituation,

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

2006-03-29. Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se. Grupperna träffas kl. 16.30 i rum 601 och 604

2006-03-29. Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se. Grupperna träffas kl. 16.30 i rum 601 och 604 KALLELSE 1(2) Miljöförvaltningen Datum 2006-03-29 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till miljönämndens sammanträde Tid: Torsdagen

Läs mer

2007-11-28. Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se. Stadshuset, rum 601

2007-11-28. Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se. Stadshuset, rum 601 KALLELSE 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2007-11-28 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Kallelse och föredragningslista till Miljönämndens sammanträde Obs! Torsdagen

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan.

Revidering med anledning av att dok gällande handlingsplan mot sexuella trakasserier numera ingår i Jämställdhetsplan. Strategiskt Dokumentnummer 2958 Version 5.0 Fastställt: 2016-03-04 Fastställd av: Johnsson Torgny, HC Granskad av: Norberg Anette, HC Handläggare: Wikman Lena, RNC Förändringar från senaste version Revidering

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer