Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening en sektion i Stockholms läkarförening den medicinska professionens organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening en sektion i Stockholms läkarförening den medicinska professionens organisation"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Stockholms läkarförening Sektion Karolinska Universitetssjukhuset Sammanställt av: Ordförande. 1(14)

2 Inledning: Styrelsearbetet: Den nya organisationen som påbörjades förra året har tagit fastare form. Tyvärr har de luckor vi haft i representationen på vissa divisioner lett till ett betydande merarbete för övriga styrelsemedlemmar. Det har också varit svårt att hålla på veckovisa au-möten, eftersom au har varit engagerade i ett stort antal projekt under året. Dock verkar det fortfarande vara mest tidseffektivt att ha heldagsexternat för styrelsen som helhet och vi anser att man bör fortsätta så även under nästa år. Centralt fackligt arbete: Stockholms läkarförenings styrelse av, tillika 1:e vice ordförande, och Maria Källberg. Ledamöter i Sjukhusläkarföreningen-Nationellt och Viktoria Hjalmar. Ledamot i Läkarförbundets läkemedelsråd är Centralstyrelseledamot, nyvald sådan, är Stockholms SACO-råd Sol-Britt Lonne Rahm. Representant vid ULF-mötet var Maria Källberg. Detta år har Karolinska Universitetssjukhuset varit rikligt representerat i centrala fackliga organisationer. Men att vara både sektionsordförande på sjukhuset och 1:e vice ordförande för Stockholms läkarförening är inte helt lättförenliga uppdrag. Detta leder till att mycket arbete som normalt utförts av ordföranden nu utförs av olika medlemmar i au, vilket för vidare tillväxt i sektionens styrelse är bra! Styrelsens sammansättning: Ordförande 1:e vice ordföranden Solbritt Lonne-Rahm 2:e vice ordföranden Maria Källberg Huvudskyddsombud Marta Christensson AT/ST-ansvarig Mara Cerqueiro Sekreterare Danguole Rimeika AU-ledamot Harald Blegen 2(14)

3 Akutdivisionen: Barndivisionen: Huvuddivisionen: KUL: MK1: MK2: Onk/Hem: Thorax/kärl: Adjungerade: Johan Fenhammar Håkan Almquist (ers) Kristina Elfström Henrik Overödder/Ferenc Karpati (ers) Börje Bjelke vakant Staffan Ohlsson Maria Kvist Annette Bruchfeld Mikael Rydén (ers) Håkan Hedlund Buster Sandgren Ylva Vladic-Stjernholm Else Svensson/Mattias Hedman Eva Ösby Danguole Rimeika Kerstin Sundqvist Ulrica Forslöw (ers) Magnus Iversen Hans Hjelmqvist. Arbeten under året: Förutom det löpande fackliga arbetet så har året präglats av den ändrade ledningen på sjukhuset i form av en ny sjukhusdirektör, detta som en direkt följd av att vi fått en ny politisk majoritet. Dessa har också köpt upp en genomlysning av sjukhuset via McKinsey som presenterades för någon månad sedan. Tyvärr var den rapporten lätt att vinkla till att det anses finnas för många läkare på Karolinska och att vi skulle ägna oss att forska på klinik tid, vilket är svårt att förstå när man läser själva rapporten. ATL fortsatte också att vålla oss huvudbry och i skrivandets tid verkare det inte finnas någon framkomlig väg för oss. De fasta anställningarna för ST-läkare som vi gladde oss åt förra året har lett till en del bekymmer på vårt sjukhus. De färdiga specialisterna har inte anställts på rätt sätt och uppföljningen av avtalet om tillsvidareanställning har brustit. Den beklagliga ökningen av oegentlig övertid som noterats för föregående år har, efter förhandlingar med sjukhusledningen, växlats in mot att en betydande summa pengar avsatts till det interna arbetsmiljöarbetet för läkare på Karolinska. Det är i skrivandets stund oklart hur mycket arbete den förestående profileringen kommer att medföra, men nästa års styrelse får vara beredd på att kommunikation med klinikombud och upp mot au måste vara snabb och tydlig för att ha ett bra inflytande över diskussionerna. 3(14)

4 Arbetsmiljö inklusive satsningarna och vart pengarna kommer ifrån Det har varit ett tufft år avseende arbetsmiljöärenden på Karolinska. Det blev, tom november, 7 personärenden (6 sjukskrivna) av vilka 4 avslutades under året. Av dessa har fyra av kollegorna slutat, två fått nya tjänster, en jobbar utomlands. Övriga ärenden är på väg att återgå till fulltjänst. Kliniker med av mig kända arbetsmiljöproblem: Neurokirurgiska: efter en viss turbulens har börjat återgå till en bättre arbetsmiljö ( mycket bra arbete av klinikombudet) Hudkliniken: dålig arbetsmiljö samt förändringar i organisationen vilket medför kontinuerlig övervakningen. Infektionskliniken: dålig arbetsmiljö samt förändringar i organisationen vilket medför kontinuerlig övervakningen. Stora organisatoriska svårigheter. Radiumhemmet: dålig arbetsmiljö, brist på resurser, pågående aktiv övervakning. Geriatrik : pågår ett aktivt arbete med VCH (med gott samarbete) stora ledningsproblem på enhetsnivån. Akutkliniken, Huddinge, stort arbetsmiljöproblem, efter samtal med sjukhusdirektören pågår ett projekt som kommer att utreda hur man kan förbättra miljön. Neurologkliniken: aktuell med problem avseende profileringen, arbete pågår Övrigt: Ett ärende skickat till AMV. Barnkliniken har haft problem med akutkliniken, något som diskuterades och åtgärdades under året. Som en del i förbättringen av arbetsmiljön för läkarna har ett arbetsmiljö projekt startats. HR avdelningen har tilldelat resurser till ett sådant projekt vilket har redan påbörjats efter diskussion mellan Agneta Jöhnk, Harald Blegen och Marta Christensson. Blegen kommer att vara ledare i detta projekt och kommer att stödjas av de ovan nämnda. F.n. pågår diskussioner om hur man organiserar och genomför olika aktiviteter. projektet kommer att sättas igång praktiskt redan i början på Detaljerad information kommer att ges till de fackliga ombuden. Sammanfattning: Pga. av profileringen har olika problem tillkommit, troligen kommer 2008 att präglas av de konsekvenserna som det medför. Satsning inom ledarskapsutbildning för läkare på Karolinska Efter diskussion med bl.a. HR direktören Agneta Jöhnk har läkarföreningen påbörjat planeringen för ledarskapsutbildning för läkarna vid Karolinska. Tyvärr har ledarskap, hittills, inte varit ett prioriterat område för kollegorna. Detta har medfört ett sämre läge för kåren vad gäller att kunna bevisa den oerhört viktiga ledarroll som läkarkåren har inom vården. Läkarföreningen har för avsikt att uppmärksamma sjukhusledningen vilken tillgång en väl ledarskapsutbildad läkarkår är för en väl fungerande och patientsäker vård. I gruppen ingår Agneta Jöhnk, Sol-Britt Lonne Rahm och Marta Christensson. Denna grupp kommer att kompletteras med ytterligare personer. Marta Christensson Huvudskyddsombud/SACO 4(14)

5 Hemsidan: Efter upprepade försök att uppdatera och förnya Karolinskas Läkarförenings hemsida under ett nytt webbhotell, beslutade vi att återgå till Läkarförbundets hemsida/server under lokalföreningens del. Fördelen med detta var att vi med kort varsel kunde få utbildning i Episerver och starta sidan, samt att Läkarförbundet under 2007 uppdaterade hela servens utseende och förbättra sökmotorn samt möjlighet till mailadresser för förtroendevalda, och nya inloggningsuppgifter för medlemmar, mm. Arbetet med att starta en hemsida var tidskrävande, och det behövs ständiga uppdateringar för att göra sidan attraktiv och informationsrik för våra medlemmar. Sidan är delvis öppen till alla, delvis med låsta sidor endast för medlemmar i Stockholms Läkarförening. Vi skapade även två andra låsta sektioner; den ena för förtroendevalda klinikombud, den andra endast för styrelseledamöter. Se! E-postfunktionen på webbhotellet var inte heller tillfredställande, varför bl a ordförandens och huvudskyddsombudets e-post-adresser ändrades under året. Ordförandeadressen är numera: Mara Bybrant hemsidaansvarig och Maria Kvist, tf. Facklig utbildning: Under hösten har Karolinskas Läkarförening anordnat en introduktionsutbildning för fackliga förtroendemän på Karolinska Universitetssjukhuset. Tanken är att erbjuda en utbildning med mer lokal prägel och utifrån den verksamhet som klinikombuden möter på Karolinska. Dessutom är det ett tillfälle att träffa andra klinikombud och byta erfarenheter. Utbildningen lades upp som en halvdagsutbildning, ett tillfälle erbjöds på vardera site. De ämnen som togs upp var Läkarföreningens organisation, klinikombudsrollen, att driva fackligt arbete, samverkan/mötesteknik och en del om aktuella avtal och lagar. Vår lokala utbildning är ett komplement till de utbildningar som kontinuerligt erbjuds via SLF/Stockholms Lf/SACO. Maria Kvist Maria Källberg 5(14)

6 AT/ST-arbetet: Under 2007 har sjukhuset uppgetts ha 53 icke-legitimerade vikarierande underläkare, 89 AT-läkare, 131 legitimerade vikarierande underläkare och 552 ST-läkare anställda. Sammanlagt 825 läkare under utbildning, som utgör ca 30 % av det totala antalet läkare på sjukhuset. Härmed följer en redovisning om arbetet verksamhetsåret 2007: AT-läkare: Välkomstbrev till nya AT-läkare med facklig information och erbjudan om medlemskap, 2 gånger/år. Facklig information till, och rekrytering av AT-läkare vid deras introduktionsvecka på sjukhuset (olika representanter har deltagit 4 gånger/år). Genomförande av den första formella arbetsmiljöronden enligt Karolinskas modell med tydlig handlingsplan. Arbetet påbörjades tillsammans med huvudskyddsombudet. Vi besökte och bedömde AT-lokalerna på Solna och Huddinge. Under året förbättrades det gemensamma rummet i Huddinge, och det invigdes ett arbetsrum samt omklädningsrummet förbättrades i Solna. Vi har även beslutat att AT-läkare skall ha egna APT (kommer att kallas AT-läkarmöten) minst 2 ggr/termin på Solna respektive Huddinge, innehållet skall anpassas till AT-läkarens önskemål och behov, samt arbetsgivare behov att ha en informationskanal till AT-läkare. Träff med personaldirektören (tillika AT-läkarens formella chef), tillsammans med ATstudierektor och AT-administratörer för fortsatt diskussion avseende AT-läkarens ledningsstruktur på sjukhuset. Läkarföreningen har återigen påtalat vikten av att AT-läkare skall ha en namngiven chef som har kompetens att bedöma AT-läkarens meriter och har mandat att lönesätta, samt att AT-chefen får ett övergripande och samordnande ansvar för AT-läkarens arbetstider, jourvillkor och arbetsmiljö. Läkarföreningen rekommenderar också att ATledningen initierar en AT-SPUR. Lönestatistik för AT-läkare. Uppdatering av facklig information på inuti och Karolinskas Läkarförenings hemsida under AT-läkare, samt i brevform till alla AT-läkare. Underläkare: Bevakat att underläkare inte förbises under revisionen när de har arbetat längre än 12 månader eller har lön från Lönestatistik för underläkare (icke-legitimerade respektive legitimerade). Bevakat möjlighet för legitimerade vikarierande underläkare att tillträda ST. Ingen generellt minskade antal ST-läkare har setts på sjukhuset, men flera kliniker har dröjt med utlysning av nya ST-tjänster. 6(14)

7 ST-läkare: Fortsatt uppföljning av processen kring övergången av anställningar från tidsbegränsade till tillsvidare. Aktivt verkat för att avtalet om tillsvidareanställning av ST-läkare efterlevs. Enligt arbetsgivarstatistik efter revisionen har 492 ut av 552 ST-läkare tillsvidareanställning. Arbetsgivaren förklarar majoriteten av de kvarvarande tidsbegränsade anställningarna som STläkare som randar sig från andra sjukhus/arbetsgivare. Kartläggning och klassificering av olika problem som uppkommit efter att tillsvidareanställda ST-läkare fått specialistkompetens, utifrån information från divisions- och klinikombuden. Arbetet utfördes tillsammans med 2:a vice ordföranden. Pågående central förhandling tillsammans med 2:a vice ordföranden om tydliga sjukhusövergripande handläggningsrutiner för att underlätta för klinikerna och ST-läkarna, och för att undvika att osäkerhet uppkommer kring anställningsförhållandet och övergången till tillsvidareanställningen som specialistläkare (specialistläkartjänst). Granskat handledarprogrammet från ST-studierektorer. Gett återkoppling till LUST-ansvariga avseende ersättning av UGL till LOPPAN. Bevakat att ST-läkare i sin speciella utbildningssituation med bl a sidoutbildningar och olika tjänstledigheter inte förbises under revisionen. Lönestatistik för ST-läkare. Brev till ST-representanter/liknande på sjukhuset för spridning till alla ST-läkare. Uppdatering av facklig information på inuti och Karolinskas Läkarförenings hemsida under STläkare. Mara Cerqueiro AT/ST-ansvarig i au. 7(14)

8 Revisionsförhandlingen för läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset Förhandlingen avsåg lokal löneöversyn gällande 2007, enligt Löneavtal 05 per den 1 april. Det var en traditionell förhandling mellan företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. För den lokal löneöversynsförhandlingar gavs ett utrymme på arbetstagar- organisationens lönesumma per Parterna ändrade begränsningsperioden för kvittering av över-/mertid till 6 månader, för att ge individen och verksamheten flexibilitet. Parterna enades om att tillåta ett sammantaget övertidsuttag på 250 timmar/kalender år. Utrymmet beräknades till kronor på basen av löneutrymmet samt kompensation för att begränsningsperioden samt det sammantagna övertidsuttaget justerades, enligt ovan. I årets förhandling beaktades läkare med lång klinisk erfarenhet. Läkarföreningen lät anteckna till protokollet att arbetsgivaren bör beakta medlemmar med dubbelspecialitet samt de läkare som har förvärvat kunskap som kommer verksamheten till gagn. Förlopp Processen inleddes på divisionsnivå där uppstartsmöte klargjorde löneavtalet, lönekriterier samt praktisk tillämpning på klinik nivå för företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. I samband med detta analyserades 2006 års löneförhandling. Varje verksamhetschef redogjorde för sin kliniks lönenivåer samt för om de under året haft lönesamtal med sina medarbetare. Förhandlingsprocessen förlöpte smidigt med några få undantag där man från arbetsgivarens sida ville få in chefer i förhandlingen, samt att de inte tydliggjort bakgrunden för lönesättningen hos medarbetarna. Det har resulterat att enstaka medlemmar har fått justering av sin lön efter förhandlingarna avslutats på klinik nivå. Solbritt Lonne-Rahm 1:e vice ordförande Sektion Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms Läkarförening 8(14)

9 SACO-arbetet under året Har under året haft 5 SACO-rådsmöten, tre möten under våren och två under hösten. SACO-rådet har tidigare haft 6 möten/år, vilket ändrat under året till 4 möten samt extra möten vid behov. Rådet har under året uppdaterat SACO sidan på Inuti samt fört diskussioner med Centrala SACO om hur information från SACO skall komma medlemmarna tillgodo. Centrala SACO sänder via sina förbund ut information till medlemmarna på Karolinska Universitetssjukhuset. Varje förbund får ansvara för att det sker en representation på SACO-rådet, samt att de får information om facklig utbildning. Information från samverkansrepresentanter på alla nivåer på sjukhuset ska förmedlas via SACO-rådets representanter till SACO-rådet vars styrelse och SJUSAM representanter därefter har möjlighet att direkt påverka sjukhusledningen. Omvänt ska naturligtvis samverkansrepresentanterna informeras av rådet. Information till/från SACO-rådet förmedlas vid SACO-råds mötena. SACO-rådet har vid sina möten diskuterat genomlysning av verksamheten Karolinska Universitetssjukhuset vid som är utarbetad av McKinsey & Company samt profileringen. Rådet planerar att ha val av representanter till SACO-rådet på Karolinska Universitetssjukhuset under januari Solbritt Lonne-Rahm, SACO-rådets Ordförande Verksamhetsåret 2007, Akutdivisionen Akutdivisionen är sjukhusets största division. Under året har divisionens läkare verkat under den nya arbetstidslagen. Praktisk tillämpning av den nya skyddslagen har varit ansträngande. Under årets andra kvartal genomfördes den årliga lönerevisionen. Revisionsarbetet genomfördes noggrant av klinikombuden och utdelningen föll väl ut. Det skall dock noteras att Barnröntgen fortfarande ligger långt efter övrig radiologi vad gäller genomsnittslöner. Arbetsmiljöarbetet har varit en av årets största utmaningar. Sjukhusets akutkliniker har haft ett väldigt högt arbetstempo, med dåliga arbetsförhållanden. Medlemsantalet har varit sviktande och nyrekryteringen till Läkarförbundet har varit låg på akutklinikerna. Anestesi- och Intensivvårdkliniken på Huddinge förlorade ett stort antal specialistläkare till följd av högt arbetstempo samt dålig trivsel. Stort fackligt arbete har lagts ner för att vända utvecklingen. Under årets tredje kvartal har förslag lämnats av Sjukhusledningen för att ändra divisionstillhörighet för samtliga röntgenkliniker. Johan Fenhammar Divisionsombud Akutdivisionen 9(14)

10 Verksamhetsåret 2007, Barndivisionen Det fackliga arbetet inom barndivisionen har i år varit spännande och hoppingivande. Året har präglats av barnutredningen, som snabbtillsattes i våras då planerad verksamhet för kroniskt sjuka barn och planerade operationer fick ställas in p.g.a. platsbrist. Divisionen har efter det fått ett resurstillskott och därmed kunnat få utökad verksamhet redan under detta år och inför kommande år. Utökningen av intensivvården i Stockholm har även spillt över till barndivisionen med utökad verksamhet till gagn för både patienter och arbetsmiljön. I början av året gjorde barnneurologen en arbetsmiljöanmälan då läkarnas arbetssituation blivit ohållbar pga. resursbristen. Insändare publicerades om detta i svensk dagspress med bra mottagande. Det fackliga arbetet inom barndivisionen har under året varit präglat av få fackligt aktiva på divisionsnivå och även helt orepresenterade kliniker från läkarföreningen. Detta har varit och är fortsatt ett stort problem att stora läkargrupper inom divisionen inte har facklig representation. Inför nästa år är det fortfarande några kliniker som inte har fackligt förtroendevalda, men förhoppningsvis kan representationen på divisionsnivå ha bättre representation. I övrigt har vi på sedvanligt sätt medverkat vid årets lönerevision och personärenden inom divisionen. Kristina Elfström, divisionsombud Verksamhetsberättelse KUL 2007 Lönerevisionen kom för ovanlighetens skull igång redan före sommaren och var avklarad i juni. Läkarföreningen fick inte gehör för de lönemässiga genusskillnader som vi försökte korrigera inför lönerevisionen. Pat/Cyt har haft sitt system för resultatbaserad prestationslön igång, men avtal tecknades bara för åren 2005 och 2006, varför förslag till fortsatt avtal för 2007 med vissa revisioner nu sägs föreligga, men som Läkarföreningen i skrivande stund ( ) inte fått ta del av. Under hösten har också divisionsombuden haft ett samtal med verksamhetschef, personalchef och controllerchef om läkarnas anställningsvillkor på Klin farm, där ett flera vikarierande underläkare gått på vikariat i upp till 2 år och där flera (3) färdiga specialister inte erbjudits specialistläkartjänster inom 12 månader från erhållen specialistkompetens. Detta ser nu ut att kunna lösa sig. Staffan Ohlsson, Maria Kvist 10(14)

11 MK2 Kvinnokliniken Solna och Huddinge Året 2007 har liksom tidigare år efter fusionen 2004 inneburit kontakt mellan siterna endast för ledningsgrupp och kliniksamverkansgrupp, inte för läkarkollegiets sammanlagt 120 läkare. 1. ATL-arbete har resulterat i att sjukhusbundna jourlinjer reviderats med senareläggning av arbetsstart morgonen efter kvällsjour. Helgernas arbetspass för beredskap A fördelas i stort enligt individuella önskemål. Fortfarande finns stora krav på förbättring dels vad gäller fördelning av jouransvar, dels vad gäller den successivt ökande belastningen under jour, där icke akut sjukhuskrävande vård bör förläggas till öppenvården i större utsträckning. 2. På chefsnivå har ett flertal läkarsektionschefer lämnat sina tjänster, vid Solna sektionschef för obstetrik, vid Huddinge sektionschef för ST, IVF och gynekologi. SACO-LF har vid tre öppna klinikläkarmöten och i närvaro av sjukhusets huvudskyddsombud uttalat kritik i sak mot ledningsstrukturen och det sätt som sektionschef obstetrik Solna entledigats på. 3. SACO-LF Solna har genomfört en enkät för utvärdering av linjestrukturen, vilket enligt kliniksamverkansbeslut 2004 skulle genomföras efter ett år, dvs Svarsfrekvensen var 90 % och utfallet visar skarp kritik mot ledningsstrukturen där läkarna kräver en samlande och närvarande verksamhetschef, som skall vara läkare, vid varje site. SACO-LF Huddinge planerar att utföra motsvarande enkät, vilket inväntas. Åsikterna bland läkarna vid Huddinge är dock desamma som vid Solna, dvs. att verksamheten är för stor. Av sjukhusdirektör, HR-direktör, divisionschef MK2 och verksamhetschef har endast divisionschef och verksamhetschef replikerat på läkarkollegiets yttrande. V g se bilagor 1 och SACO-LF Solna har yrkat på arbetsmiljörond vid kliniken innan april månads utgång, inväntas. 5. SACO-LF Huddinge har haft ett flertal skyddsombudsärenden, bl a inom IVF-enheten. 6. Verksamhetschef m hj a HR-direktör har utfäst projekt för översyn av läkarnas arbetsbelastning, projektstart inväntas. Ylva Vladic Stjernholm Klinikombud Divisionsombud Verksamhetsberättelse Onkologi/hematologi: Det har nu beslutats att divisionen för Onkologi och Hematologi ska slås ihop med Thoraxdivisionen För läkarna har inte några fördelar med denna sammanslagning kunnat identifieras. Sjukhusfysik kommer att finnas kvar inom den nya divisionen. Onkologen Under året har tre klinikombud funnits på vardera av klinikens siter vid Radiumhemmet och Södersjukhuset. Enheten på Danderyd Sjukhus har företrätts av representanter på Radiumhemmet. I samband med årets lönerevision fokuserades på läkarnas ingångslöner, som legat mycket lågt. Det gällde såväl ingångslöner för ST-läkare som för specialister. En viss framgång uppnåddes. Ingen enda konvertering kom tillstånd; enligt arbetsgivaren på grund av risk för budgetöverskridande. Det gällde 11(14)

12 Såväl konvertering från specialist till böl som från böl till öl. Senare uppnåddes en viss förståelse för våra synpunkter och några konverteringar har nu kommit till stånd. Ytterligare några har fått löften om konvertering av sin tjänst. Emellertid hade då redan flera specialister hunnit sluta. Läkarnas arbetsmiljö har varit ett problem. Huvudskyddsombudet har haft flera samtal med verksamhetschefen. Utlovade arbetsmiljöronder för läkarna har sent omsider påbörjats, men mycket återstår att göra. Arbetsgivaren har således ansett att kostnaderna för läkargruppen drar över budget. Detta har orsakat att möjligheten till uttag av ALF-ledigheter har begränsats, vilket lett till att en del inte kunnat tas ut. Bland personalen på Södersjukhuset finns ett missnöje med den nuvarande organisationen. I våras gjordes en underskriftinsamling i syfte att få till stånd en genomlysning av organisationen. Ca 100 personer (alla personalkategorier) skrev på uppropet. Listan lämnades till företrädare för den politiska majoriteten. Nu pågår samtal mellan landstingstjänstemän, företrädare för ledningen på Södersjukhuset och representanter för läkarkollektivet för att belysa för- och nackdelar med olika tillhörigheter för den del av den onkologiska kliniken som har sin verksamhet i Södersjukhusets lokaler. Hematologen Våren 2005 stängdes en av två hematologiavdelningar i Solna enligt beslut av sjukhusledningen. Den kvarvarande avdelningen på 28 platser har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor och personalomsättningen har varit hög. Platsantalet har därför varit neddraget till 24 under helger och för närvarande gäller denna platsreduktion under hela veckan fram till i början av januari, eventuellt längre. Detta leder till sämre vård för patienterna och ökad stress för läkarna. Resultatet av HOUPE-studien visade på en dålig arbetsmiljö för läkarna. Synpunkter framfördes vid möte med studieansvariga och klinikledning men har inte lett till några åtgärder. För närvarande undersöks om ökad profilering av hematologipatienterna skulle kunna leda till några vinster. Då läkarna tidigare aldrig kunnat identifiera möjligheter till vinst genom att koncentrera vissa patienter till den ena eller andra siten, har detta lett till stor oro. Beträffande koagulationsverksamheten har tidigare brist på läkare åtgärdats. CAST Lönenivån för läkarna är lägre på CAST än på övriga delar av divisionen. Detta på grund av att kliniken vid förra årets revision inte kom i åtnjutande av någon sitepott. På grund av missnöje med verksamhetschefen och de låga lönerna har flera specialister slutat. Anställning av nya kollegor har skett men inte med likvärdig kompetens. Eva Ösby och Else Svensson 12(14)

13 Divisionen för Thorax Kärl Organisation-Samverkan ThoraxKärl divisionen har under året bestått av 5 kliniker samt mottagning med drygt 1000 anställda varav ca 200 läkare. Ca 90 % av läkarna är fackligt anslutna. Inom varje verksamhet finns klinikombud på såväl Solna som Huddinge siten. 2 klinikombuds möten har hållits under året med lönerevision- 2007, ATL, övertidsarbete, organisationsförändring, arbetsmiljö på agendan. Samverkan på kliniknivå har fungerat bra, har dock problem att hitta ny SACO-representant för mottagningsverksamhetens samverkansgrupp. På divisionsnivå upplevs ofta samverkan som informations forum där besluten redan är tagna, tvärtemot iden med samverkan. Detta tydliggjordes under hösten när sjukhusledningen beslutade att TKdivisionen ska slås ihop med OnkologHematolog divisionen för att skapa en effektivare organisation, SIC! Divisionschef Olof Nyqvist avslutar även sin tjänst som divisionschef i och med fusionen med OnkHem-divisionen. Ny divisionschef blir Anders Thulin. 2 stormöten har hållits med representanter från sjukhusledningen angående hoten om rivning av ThoraxKärlhuset 2010 inför byggandet av NKS. Medarbetarna på ThoraxKärl uppskattar att man givit sig tid med dessa möten även om informationen emellanåt varit svårtolkad. Medarbetarna har uttryckt stor oro inför splittring av verksamheter med konsekvenser för såväl den patientnära vården som för idag välfungerande forskningsenheter. Revision-2007 Revisionsförhandlingarna hölls i en god anda mellan Läkarföreningens representanter, bestående av divisionsombud och aktuella klinikombud, samt arbetsgivarparten, representerade av aktuell verksamhetschef med stöd av personalassistent Lea Haglund eller Jan Emilsson. Det orensade utfallet för divisionen blev 2,26 %. Diskussion fördes angående konverteringar och nyanställda kollegor där Läkarföreningen åter noterar att arbetsgivaren försöker finansiera dessa med det mycket begränsade revisionsutrymmet, vilket enligt Läkarföreningen ej är avsikten med revisionen. Diskussion fördes även angående de från utlandet hemvändande kollegorna, vilka enligt Läkarföreningen bör erhålla ny individuell förhandling (utanför revision) vid hemkomst, då ofta nya meriter och kompetens införskaffats till klinikens nytta. Arbetsmiljö Läkaromsättningen under året har varit 10 %. Sjukskrivningstalen har ökat något jfr med 2006, från 5,4 till 6,7 sjukdagar/anställd. Läkarna som yrkeskategori har fortfarande lägst sjukskrivningstal på divisionen. Det dominerande arbetsmiljöproblemet är fortfarande underbemanning inom flera verksamheter. Inom verksamheterna Lungmedicin, Fysiologi samt på Thoraxkliniken har man även behövt starta extra verksamheter för att klara vårdgarantin för våra patienter i växande köer. Avstegsavtal från EU-direktivens krav på vecko- och dygnsvila har ej ingåtts med åtföljande brott mot ATL. Pga. av underbemannings problematik har man inom flera verksamheter problem på läkarsidan med växande kompensationsskuld där medarbetarna har svårt att ta ut kompledighet. Thoraxkliniken har ånyo haft chefsbyte då Ulf Kjellman valt att avsluta sin tjänst efter 1 år på Karolinska. Ny vch är Jan Hultman, tidigare sektionschef på Thoraxkliniken/Anestesi. Dessförinnan har han tjänstgjort som vch på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 13(14)

14 Aleris, ett privat vårdföretag i Investorsfären, har utmanat SLL när det gäller Fysiologklinikens Huddinge-site. Diskussioner har pågått mellan Aleris och arbetsgivaren (=vch) under hösten. Än är inget beslut fattat. Det har varit svårt att få insyn i vad som pågår. Kerstin Sundqvist och Danguole Rimeika. 14(14)