Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening en sektion i Stockholms läkarförening den medicinska professionens organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening en sektion i Stockholms läkarförening den medicinska professionens organisation"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Stockholms läkarförening Sektion Karolinska Universitetssjukhuset Sammanställt av: Ordförande. 1(14)

2 Inledning: Styrelsearbetet: Den nya organisationen som påbörjades förra året har tagit fastare form. Tyvärr har de luckor vi haft i representationen på vissa divisioner lett till ett betydande merarbete för övriga styrelsemedlemmar. Det har också varit svårt att hålla på veckovisa au-möten, eftersom au har varit engagerade i ett stort antal projekt under året. Dock verkar det fortfarande vara mest tidseffektivt att ha heldagsexternat för styrelsen som helhet och vi anser att man bör fortsätta så även under nästa år. Centralt fackligt arbete: Stockholms läkarförenings styrelse av, tillika 1:e vice ordförande, och Maria Källberg. Ledamöter i Sjukhusläkarföreningen-Nationellt och Viktoria Hjalmar. Ledamot i Läkarförbundets läkemedelsråd är Centralstyrelseledamot, nyvald sådan, är Stockholms SACO-råd Sol-Britt Lonne Rahm. Representant vid ULF-mötet var Maria Källberg. Detta år har Karolinska Universitetssjukhuset varit rikligt representerat i centrala fackliga organisationer. Men att vara både sektionsordförande på sjukhuset och 1:e vice ordförande för Stockholms läkarförening är inte helt lättförenliga uppdrag. Detta leder till att mycket arbete som normalt utförts av ordföranden nu utförs av olika medlemmar i au, vilket för vidare tillväxt i sektionens styrelse är bra! Styrelsens sammansättning: Ordförande 1:e vice ordföranden Solbritt Lonne-Rahm 2:e vice ordföranden Maria Källberg Huvudskyddsombud Marta Christensson AT/ST-ansvarig Mara Cerqueiro Sekreterare Danguole Rimeika AU-ledamot Harald Blegen 2(14)

3 Akutdivisionen: Barndivisionen: Huvuddivisionen: KUL: MK1: MK2: Onk/Hem: Thorax/kärl: Adjungerade: Johan Fenhammar Håkan Almquist (ers) Kristina Elfström Henrik Overödder/Ferenc Karpati (ers) Börje Bjelke vakant Staffan Ohlsson Maria Kvist Annette Bruchfeld Mikael Rydén (ers) Håkan Hedlund Buster Sandgren Ylva Vladic-Stjernholm Else Svensson/Mattias Hedman Eva Ösby Danguole Rimeika Kerstin Sundqvist Ulrica Forslöw (ers) Magnus Iversen Hans Hjelmqvist. Arbeten under året: Förutom det löpande fackliga arbetet så har året präglats av den ändrade ledningen på sjukhuset i form av en ny sjukhusdirektör, detta som en direkt följd av att vi fått en ny politisk majoritet. Dessa har också köpt upp en genomlysning av sjukhuset via McKinsey som presenterades för någon månad sedan. Tyvärr var den rapporten lätt att vinkla till att det anses finnas för många läkare på Karolinska och att vi skulle ägna oss att forska på klinik tid, vilket är svårt att förstå när man läser själva rapporten. ATL fortsatte också att vålla oss huvudbry och i skrivandets tid verkare det inte finnas någon framkomlig väg för oss. De fasta anställningarna för ST-läkare som vi gladde oss åt förra året har lett till en del bekymmer på vårt sjukhus. De färdiga specialisterna har inte anställts på rätt sätt och uppföljningen av avtalet om tillsvidareanställning har brustit. Den beklagliga ökningen av oegentlig övertid som noterats för föregående år har, efter förhandlingar med sjukhusledningen, växlats in mot att en betydande summa pengar avsatts till det interna arbetsmiljöarbetet för läkare på Karolinska. Det är i skrivandets stund oklart hur mycket arbete den förestående profileringen kommer att medföra, men nästa års styrelse får vara beredd på att kommunikation med klinikombud och upp mot au måste vara snabb och tydlig för att ha ett bra inflytande över diskussionerna. 3(14)

4 Arbetsmiljö inklusive satsningarna och vart pengarna kommer ifrån Det har varit ett tufft år avseende arbetsmiljöärenden på Karolinska. Det blev, tom november, 7 personärenden (6 sjukskrivna) av vilka 4 avslutades under året. Av dessa har fyra av kollegorna slutat, två fått nya tjänster, en jobbar utomlands. Övriga ärenden är på väg att återgå till fulltjänst. Kliniker med av mig kända arbetsmiljöproblem: Neurokirurgiska: efter en viss turbulens har börjat återgå till en bättre arbetsmiljö ( mycket bra arbete av klinikombudet) Hudkliniken: dålig arbetsmiljö samt förändringar i organisationen vilket medför kontinuerlig övervakningen. Infektionskliniken: dålig arbetsmiljö samt förändringar i organisationen vilket medför kontinuerlig övervakningen. Stora organisatoriska svårigheter. Radiumhemmet: dålig arbetsmiljö, brist på resurser, pågående aktiv övervakning. Geriatrik : pågår ett aktivt arbete med VCH (med gott samarbete) stora ledningsproblem på enhetsnivån. Akutkliniken, Huddinge, stort arbetsmiljöproblem, efter samtal med sjukhusdirektören pågår ett projekt som kommer att utreda hur man kan förbättra miljön. Neurologkliniken: aktuell med problem avseende profileringen, arbete pågår Övrigt: Ett ärende skickat till AMV. Barnkliniken har haft problem med akutkliniken, något som diskuterades och åtgärdades under året. Som en del i förbättringen av arbetsmiljön för läkarna har ett arbetsmiljö projekt startats. HR avdelningen har tilldelat resurser till ett sådant projekt vilket har redan påbörjats efter diskussion mellan Agneta Jöhnk, Harald Blegen och Marta Christensson. Blegen kommer att vara ledare i detta projekt och kommer att stödjas av de ovan nämnda. F.n. pågår diskussioner om hur man organiserar och genomför olika aktiviteter. projektet kommer att sättas igång praktiskt redan i början på Detaljerad information kommer att ges till de fackliga ombuden. Sammanfattning: Pga. av profileringen har olika problem tillkommit, troligen kommer 2008 att präglas av de konsekvenserna som det medför. Satsning inom ledarskapsutbildning för läkare på Karolinska Efter diskussion med bl.a. HR direktören Agneta Jöhnk har läkarföreningen påbörjat planeringen för ledarskapsutbildning för läkarna vid Karolinska. Tyvärr har ledarskap, hittills, inte varit ett prioriterat område för kollegorna. Detta har medfört ett sämre läge för kåren vad gäller att kunna bevisa den oerhört viktiga ledarroll som läkarkåren har inom vården. Läkarföreningen har för avsikt att uppmärksamma sjukhusledningen vilken tillgång en väl ledarskapsutbildad läkarkår är för en väl fungerande och patientsäker vård. I gruppen ingår Agneta Jöhnk, Sol-Britt Lonne Rahm och Marta Christensson. Denna grupp kommer att kompletteras med ytterligare personer. Marta Christensson Huvudskyddsombud/SACO 4(14)

5 Hemsidan: Efter upprepade försök att uppdatera och förnya Karolinskas Läkarförenings hemsida under ett nytt webbhotell, beslutade vi att återgå till Läkarförbundets hemsida/server under lokalföreningens del. Fördelen med detta var att vi med kort varsel kunde få utbildning i Episerver och starta sidan, samt att Läkarförbundet under 2007 uppdaterade hela servens utseende och förbättra sökmotorn samt möjlighet till mailadresser för förtroendevalda, och nya inloggningsuppgifter för medlemmar, mm. Arbetet med att starta en hemsida var tidskrävande, och det behövs ständiga uppdateringar för att göra sidan attraktiv och informationsrik för våra medlemmar. Sidan är delvis öppen till alla, delvis med låsta sidor endast för medlemmar i Stockholms Läkarförening. Vi skapade även två andra låsta sektioner; den ena för förtroendevalda klinikombud, den andra endast för styrelseledamöter. Se! E-postfunktionen på webbhotellet var inte heller tillfredställande, varför bl a ordförandens och huvudskyddsombudets e-post-adresser ändrades under året. Ordförandeadressen är numera: Mara Bybrant hemsidaansvarig och Maria Kvist, tf. Facklig utbildning: Under hösten har Karolinskas Läkarförening anordnat en introduktionsutbildning för fackliga förtroendemän på Karolinska Universitetssjukhuset. Tanken är att erbjuda en utbildning med mer lokal prägel och utifrån den verksamhet som klinikombuden möter på Karolinska. Dessutom är det ett tillfälle att träffa andra klinikombud och byta erfarenheter. Utbildningen lades upp som en halvdagsutbildning, ett tillfälle erbjöds på vardera site. De ämnen som togs upp var Läkarföreningens organisation, klinikombudsrollen, att driva fackligt arbete, samverkan/mötesteknik och en del om aktuella avtal och lagar. Vår lokala utbildning är ett komplement till de utbildningar som kontinuerligt erbjuds via SLF/Stockholms Lf/SACO. Maria Kvist Maria Källberg 5(14)

6 AT/ST-arbetet: Under 2007 har sjukhuset uppgetts ha 53 icke-legitimerade vikarierande underläkare, 89 AT-läkare, 131 legitimerade vikarierande underläkare och 552 ST-läkare anställda. Sammanlagt 825 läkare under utbildning, som utgör ca 30 % av det totala antalet läkare på sjukhuset. Härmed följer en redovisning om arbetet verksamhetsåret 2007: AT-läkare: Välkomstbrev till nya AT-läkare med facklig information och erbjudan om medlemskap, 2 gånger/år. Facklig information till, och rekrytering av AT-läkare vid deras introduktionsvecka på sjukhuset (olika representanter har deltagit 4 gånger/år). Genomförande av den första formella arbetsmiljöronden enligt Karolinskas modell med tydlig handlingsplan. Arbetet påbörjades tillsammans med huvudskyddsombudet. Vi besökte och bedömde AT-lokalerna på Solna och Huddinge. Under året förbättrades det gemensamma rummet i Huddinge, och det invigdes ett arbetsrum samt omklädningsrummet förbättrades i Solna. Vi har även beslutat att AT-läkare skall ha egna APT (kommer att kallas AT-läkarmöten) minst 2 ggr/termin på Solna respektive Huddinge, innehållet skall anpassas till AT-läkarens önskemål och behov, samt arbetsgivare behov att ha en informationskanal till AT-läkare. Träff med personaldirektören (tillika AT-läkarens formella chef), tillsammans med ATstudierektor och AT-administratörer för fortsatt diskussion avseende AT-läkarens ledningsstruktur på sjukhuset. Läkarföreningen har återigen påtalat vikten av att AT-läkare skall ha en namngiven chef som har kompetens att bedöma AT-läkarens meriter och har mandat att lönesätta, samt att AT-chefen får ett övergripande och samordnande ansvar för AT-läkarens arbetstider, jourvillkor och arbetsmiljö. Läkarföreningen rekommenderar också att ATledningen initierar en AT-SPUR. Lönestatistik för AT-läkare. Uppdatering av facklig information på inuti och Karolinskas Läkarförenings hemsida under AT-läkare, samt i brevform till alla AT-läkare. Underläkare: Bevakat att underläkare inte förbises under revisionen när de har arbetat längre än 12 månader eller har lön från Lönestatistik för underläkare (icke-legitimerade respektive legitimerade). Bevakat möjlighet för legitimerade vikarierande underläkare att tillträda ST. Ingen generellt minskade antal ST-läkare har setts på sjukhuset, men flera kliniker har dröjt med utlysning av nya ST-tjänster. 6(14)

7 ST-läkare: Fortsatt uppföljning av processen kring övergången av anställningar från tidsbegränsade till tillsvidare. Aktivt verkat för att avtalet om tillsvidareanställning av ST-läkare efterlevs. Enligt arbetsgivarstatistik efter revisionen har 492 ut av 552 ST-läkare tillsvidareanställning. Arbetsgivaren förklarar majoriteten av de kvarvarande tidsbegränsade anställningarna som STläkare som randar sig från andra sjukhus/arbetsgivare. Kartläggning och klassificering av olika problem som uppkommit efter att tillsvidareanställda ST-läkare fått specialistkompetens, utifrån information från divisions- och klinikombuden. Arbetet utfördes tillsammans med 2:a vice ordföranden. Pågående central förhandling tillsammans med 2:a vice ordföranden om tydliga sjukhusövergripande handläggningsrutiner för att underlätta för klinikerna och ST-läkarna, och för att undvika att osäkerhet uppkommer kring anställningsförhållandet och övergången till tillsvidareanställningen som specialistläkare (specialistläkartjänst). Granskat handledarprogrammet från ST-studierektorer. Gett återkoppling till LUST-ansvariga avseende ersättning av UGL till LOPPAN. Bevakat att ST-läkare i sin speciella utbildningssituation med bl a sidoutbildningar och olika tjänstledigheter inte förbises under revisionen. Lönestatistik för ST-läkare. Brev till ST-representanter/liknande på sjukhuset för spridning till alla ST-läkare. Uppdatering av facklig information på inuti och Karolinskas Läkarförenings hemsida under STläkare. Mara Cerqueiro AT/ST-ansvarig i au. 7(14)

8 Revisionsförhandlingen för läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset Förhandlingen avsåg lokal löneöversyn gällande 2007, enligt Löneavtal 05 per den 1 april. Det var en traditionell förhandling mellan företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. För den lokal löneöversynsförhandlingar gavs ett utrymme på arbetstagar- organisationens lönesumma per Parterna ändrade begränsningsperioden för kvittering av över-/mertid till 6 månader, för att ge individen och verksamheten flexibilitet. Parterna enades om att tillåta ett sammantaget övertidsuttag på 250 timmar/kalender år. Utrymmet beräknades till kronor på basen av löneutrymmet samt kompensation för att begränsningsperioden samt det sammantagna övertidsuttaget justerades, enligt ovan. I årets förhandling beaktades läkare med lång klinisk erfarenhet. Läkarföreningen lät anteckna till protokollet att arbetsgivaren bör beakta medlemmar med dubbelspecialitet samt de läkare som har förvärvat kunskap som kommer verksamheten till gagn. Förlopp Processen inleddes på divisionsnivå där uppstartsmöte klargjorde löneavtalet, lönekriterier samt praktisk tillämpning på klinik nivå för företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. I samband med detta analyserades 2006 års löneförhandling. Varje verksamhetschef redogjorde för sin kliniks lönenivåer samt för om de under året haft lönesamtal med sina medarbetare. Förhandlingsprocessen förlöpte smidigt med några få undantag där man från arbetsgivarens sida ville få in chefer i förhandlingen, samt att de inte tydliggjort bakgrunden för lönesättningen hos medarbetarna. Det har resulterat att enstaka medlemmar har fått justering av sin lön efter förhandlingarna avslutats på klinik nivå. Solbritt Lonne-Rahm 1:e vice ordförande Sektion Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms Läkarförening 8(14)

9 SACO-arbetet under året Har under året haft 5 SACO-rådsmöten, tre möten under våren och två under hösten. SACO-rådet har tidigare haft 6 möten/år, vilket ändrat under året till 4 möten samt extra möten vid behov. Rådet har under året uppdaterat SACO sidan på Inuti samt fört diskussioner med Centrala SACO om hur information från SACO skall komma medlemmarna tillgodo. Centrala SACO sänder via sina förbund ut information till medlemmarna på Karolinska Universitetssjukhuset. Varje förbund får ansvara för att det sker en representation på SACO-rådet, samt att de får information om facklig utbildning. Information från samverkansrepresentanter på alla nivåer på sjukhuset ska förmedlas via SACO-rådets representanter till SACO-rådet vars styrelse och SJUSAM representanter därefter har möjlighet att direkt påverka sjukhusledningen. Omvänt ska naturligtvis samverkansrepresentanterna informeras av rådet. Information till/från SACO-rådet förmedlas vid SACO-råds mötena. SACO-rådet har vid sina möten diskuterat genomlysning av verksamheten Karolinska Universitetssjukhuset vid som är utarbetad av McKinsey & Company samt profileringen. Rådet planerar att ha val av representanter till SACO-rådet på Karolinska Universitetssjukhuset under januari Solbritt Lonne-Rahm, SACO-rådets Ordförande Verksamhetsåret 2007, Akutdivisionen Akutdivisionen är sjukhusets största division. Under året har divisionens läkare verkat under den nya arbetstidslagen. Praktisk tillämpning av den nya skyddslagen har varit ansträngande. Under årets andra kvartal genomfördes den årliga lönerevisionen. Revisionsarbetet genomfördes noggrant av klinikombuden och utdelningen föll väl ut. Det skall dock noteras att Barnröntgen fortfarande ligger långt efter övrig radiologi vad gäller genomsnittslöner. Arbetsmiljöarbetet har varit en av årets största utmaningar. Sjukhusets akutkliniker har haft ett väldigt högt arbetstempo, med dåliga arbetsförhållanden. Medlemsantalet har varit sviktande och nyrekryteringen till Läkarförbundet har varit låg på akutklinikerna. Anestesi- och Intensivvårdkliniken på Huddinge förlorade ett stort antal specialistläkare till följd av högt arbetstempo samt dålig trivsel. Stort fackligt arbete har lagts ner för att vända utvecklingen. Under årets tredje kvartal har förslag lämnats av Sjukhusledningen för att ändra divisionstillhörighet för samtliga röntgenkliniker. Johan Fenhammar Divisionsombud Akutdivisionen 9(14)

10 Verksamhetsåret 2007, Barndivisionen Det fackliga arbetet inom barndivisionen har i år varit spännande och hoppingivande. Året har präglats av barnutredningen, som snabbtillsattes i våras då planerad verksamhet för kroniskt sjuka barn och planerade operationer fick ställas in p.g.a. platsbrist. Divisionen har efter det fått ett resurstillskott och därmed kunnat få utökad verksamhet redan under detta år och inför kommande år. Utökningen av intensivvården i Stockholm har även spillt över till barndivisionen med utökad verksamhet till gagn för både patienter och arbetsmiljön. I början av året gjorde barnneurologen en arbetsmiljöanmälan då läkarnas arbetssituation blivit ohållbar pga. resursbristen. Insändare publicerades om detta i svensk dagspress med bra mottagande. Det fackliga arbetet inom barndivisionen har under året varit präglat av få fackligt aktiva på divisionsnivå och även helt orepresenterade kliniker från läkarföreningen. Detta har varit och är fortsatt ett stort problem att stora läkargrupper inom divisionen inte har facklig representation. Inför nästa år är det fortfarande några kliniker som inte har fackligt förtroendevalda, men förhoppningsvis kan representationen på divisionsnivå ha bättre representation. I övrigt har vi på sedvanligt sätt medverkat vid årets lönerevision och personärenden inom divisionen. Kristina Elfström, divisionsombud Verksamhetsberättelse KUL 2007 Lönerevisionen kom för ovanlighetens skull igång redan före sommaren och var avklarad i juni. Läkarföreningen fick inte gehör för de lönemässiga genusskillnader som vi försökte korrigera inför lönerevisionen. Pat/Cyt har haft sitt system för resultatbaserad prestationslön igång, men avtal tecknades bara för åren 2005 och 2006, varför förslag till fortsatt avtal för 2007 med vissa revisioner nu sägs föreligga, men som Läkarföreningen i skrivande stund ( ) inte fått ta del av. Under hösten har också divisionsombuden haft ett samtal med verksamhetschef, personalchef och controllerchef om läkarnas anställningsvillkor på Klin farm, där ett flera vikarierande underläkare gått på vikariat i upp till 2 år och där flera (3) färdiga specialister inte erbjudits specialistläkartjänster inom 12 månader från erhållen specialistkompetens. Detta ser nu ut att kunna lösa sig. Staffan Ohlsson, Maria Kvist 10(14)

11 MK2 Kvinnokliniken Solna och Huddinge Året 2007 har liksom tidigare år efter fusionen 2004 inneburit kontakt mellan siterna endast för ledningsgrupp och kliniksamverkansgrupp, inte för läkarkollegiets sammanlagt 120 läkare. 1. ATL-arbete har resulterat i att sjukhusbundna jourlinjer reviderats med senareläggning av arbetsstart morgonen efter kvällsjour. Helgernas arbetspass för beredskap A fördelas i stort enligt individuella önskemål. Fortfarande finns stora krav på förbättring dels vad gäller fördelning av jouransvar, dels vad gäller den successivt ökande belastningen under jour, där icke akut sjukhuskrävande vård bör förläggas till öppenvården i större utsträckning. 2. På chefsnivå har ett flertal läkarsektionschefer lämnat sina tjänster, vid Solna sektionschef för obstetrik, vid Huddinge sektionschef för ST, IVF och gynekologi. SACO-LF har vid tre öppna klinikläkarmöten och i närvaro av sjukhusets huvudskyddsombud uttalat kritik i sak mot ledningsstrukturen och det sätt som sektionschef obstetrik Solna entledigats på. 3. SACO-LF Solna har genomfört en enkät för utvärdering av linjestrukturen, vilket enligt kliniksamverkansbeslut 2004 skulle genomföras efter ett år, dvs Svarsfrekvensen var 90 % och utfallet visar skarp kritik mot ledningsstrukturen där läkarna kräver en samlande och närvarande verksamhetschef, som skall vara läkare, vid varje site. SACO-LF Huddinge planerar att utföra motsvarande enkät, vilket inväntas. Åsikterna bland läkarna vid Huddinge är dock desamma som vid Solna, dvs. att verksamheten är för stor. Av sjukhusdirektör, HR-direktör, divisionschef MK2 och verksamhetschef har endast divisionschef och verksamhetschef replikerat på läkarkollegiets yttrande. V g se bilagor 1 och SACO-LF Solna har yrkat på arbetsmiljörond vid kliniken innan april månads utgång, inväntas. 5. SACO-LF Huddinge har haft ett flertal skyddsombudsärenden, bl a inom IVF-enheten. 6. Verksamhetschef m hj a HR-direktör har utfäst projekt för översyn av läkarnas arbetsbelastning, projektstart inväntas. Ylva Vladic Stjernholm Klinikombud Divisionsombud Verksamhetsberättelse Onkologi/hematologi: Det har nu beslutats att divisionen för Onkologi och Hematologi ska slås ihop med Thoraxdivisionen För läkarna har inte några fördelar med denna sammanslagning kunnat identifieras. Sjukhusfysik kommer att finnas kvar inom den nya divisionen. Onkologen Under året har tre klinikombud funnits på vardera av klinikens siter vid Radiumhemmet och Södersjukhuset. Enheten på Danderyd Sjukhus har företrätts av representanter på Radiumhemmet. I samband med årets lönerevision fokuserades på läkarnas ingångslöner, som legat mycket lågt. Det gällde såväl ingångslöner för ST-läkare som för specialister. En viss framgång uppnåddes. Ingen enda konvertering kom tillstånd; enligt arbetsgivaren på grund av risk för budgetöverskridande. Det gällde 11(14)

12 Såväl konvertering från specialist till böl som från böl till öl. Senare uppnåddes en viss förståelse för våra synpunkter och några konverteringar har nu kommit till stånd. Ytterligare några har fått löften om konvertering av sin tjänst. Emellertid hade då redan flera specialister hunnit sluta. Läkarnas arbetsmiljö har varit ett problem. Huvudskyddsombudet har haft flera samtal med verksamhetschefen. Utlovade arbetsmiljöronder för läkarna har sent omsider påbörjats, men mycket återstår att göra. Arbetsgivaren har således ansett att kostnaderna för läkargruppen drar över budget. Detta har orsakat att möjligheten till uttag av ALF-ledigheter har begränsats, vilket lett till att en del inte kunnat tas ut. Bland personalen på Södersjukhuset finns ett missnöje med den nuvarande organisationen. I våras gjordes en underskriftinsamling i syfte att få till stånd en genomlysning av organisationen. Ca 100 personer (alla personalkategorier) skrev på uppropet. Listan lämnades till företrädare för den politiska majoriteten. Nu pågår samtal mellan landstingstjänstemän, företrädare för ledningen på Södersjukhuset och representanter för läkarkollektivet för att belysa för- och nackdelar med olika tillhörigheter för den del av den onkologiska kliniken som har sin verksamhet i Södersjukhusets lokaler. Hematologen Våren 2005 stängdes en av två hematologiavdelningar i Solna enligt beslut av sjukhusledningen. Den kvarvarande avdelningen på 28 platser har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor och personalomsättningen har varit hög. Platsantalet har därför varit neddraget till 24 under helger och för närvarande gäller denna platsreduktion under hela veckan fram till i början av januari, eventuellt längre. Detta leder till sämre vård för patienterna och ökad stress för läkarna. Resultatet av HOUPE-studien visade på en dålig arbetsmiljö för läkarna. Synpunkter framfördes vid möte med studieansvariga och klinikledning men har inte lett till några åtgärder. För närvarande undersöks om ökad profilering av hematologipatienterna skulle kunna leda till några vinster. Då läkarna tidigare aldrig kunnat identifiera möjligheter till vinst genom att koncentrera vissa patienter till den ena eller andra siten, har detta lett till stor oro. Beträffande koagulationsverksamheten har tidigare brist på läkare åtgärdats. CAST Lönenivån för läkarna är lägre på CAST än på övriga delar av divisionen. Detta på grund av att kliniken vid förra årets revision inte kom i åtnjutande av någon sitepott. På grund av missnöje med verksamhetschefen och de låga lönerna har flera specialister slutat. Anställning av nya kollegor har skett men inte med likvärdig kompetens. Eva Ösby och Else Svensson 12(14)

13 Divisionen för Thorax Kärl Organisation-Samverkan ThoraxKärl divisionen har under året bestått av 5 kliniker samt mottagning med drygt 1000 anställda varav ca 200 läkare. Ca 90 % av läkarna är fackligt anslutna. Inom varje verksamhet finns klinikombud på såväl Solna som Huddinge siten. 2 klinikombuds möten har hållits under året med lönerevision- 2007, ATL, övertidsarbete, organisationsförändring, arbetsmiljö på agendan. Samverkan på kliniknivå har fungerat bra, har dock problem att hitta ny SACO-representant för mottagningsverksamhetens samverkansgrupp. På divisionsnivå upplevs ofta samverkan som informations forum där besluten redan är tagna, tvärtemot iden med samverkan. Detta tydliggjordes under hösten när sjukhusledningen beslutade att TKdivisionen ska slås ihop med OnkologHematolog divisionen för att skapa en effektivare organisation, SIC! Divisionschef Olof Nyqvist avslutar även sin tjänst som divisionschef i och med fusionen med OnkHem-divisionen. Ny divisionschef blir Anders Thulin. 2 stormöten har hållits med representanter från sjukhusledningen angående hoten om rivning av ThoraxKärlhuset 2010 inför byggandet av NKS. Medarbetarna på ThoraxKärl uppskattar att man givit sig tid med dessa möten även om informationen emellanåt varit svårtolkad. Medarbetarna har uttryckt stor oro inför splittring av verksamheter med konsekvenser för såväl den patientnära vården som för idag välfungerande forskningsenheter. Revision-2007 Revisionsförhandlingarna hölls i en god anda mellan Läkarföreningens representanter, bestående av divisionsombud och aktuella klinikombud, samt arbetsgivarparten, representerade av aktuell verksamhetschef med stöd av personalassistent Lea Haglund eller Jan Emilsson. Det orensade utfallet för divisionen blev 2,26 %. Diskussion fördes angående konverteringar och nyanställda kollegor där Läkarföreningen åter noterar att arbetsgivaren försöker finansiera dessa med det mycket begränsade revisionsutrymmet, vilket enligt Läkarföreningen ej är avsikten med revisionen. Diskussion fördes även angående de från utlandet hemvändande kollegorna, vilka enligt Läkarföreningen bör erhålla ny individuell förhandling (utanför revision) vid hemkomst, då ofta nya meriter och kompetens införskaffats till klinikens nytta. Arbetsmiljö Läkaromsättningen under året har varit 10 %. Sjukskrivningstalen har ökat något jfr med 2006, från 5,4 till 6,7 sjukdagar/anställd. Läkarna som yrkeskategori har fortfarande lägst sjukskrivningstal på divisionen. Det dominerande arbetsmiljöproblemet är fortfarande underbemanning inom flera verksamheter. Inom verksamheterna Lungmedicin, Fysiologi samt på Thoraxkliniken har man även behövt starta extra verksamheter för att klara vårdgarantin för våra patienter i växande köer. Avstegsavtal från EU-direktivens krav på vecko- och dygnsvila har ej ingåtts med åtföljande brott mot ATL. Pga. av underbemannings problematik har man inom flera verksamheter problem på läkarsidan med växande kompensationsskuld där medarbetarna har svårt att ta ut kompledighet. Thoraxkliniken har ånyo haft chefsbyte då Ulf Kjellman valt att avsluta sin tjänst efter 1 år på Karolinska. Ny vch är Jan Hultman, tidigare sektionschef på Thoraxkliniken/Anestesi. Dessförinnan har han tjänstgjort som vch på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 13(14)

14 Aleris, ett privat vårdföretag i Investorsfären, har utmanat SLL när det gäller Fysiologklinikens Huddinge-site. Diskussioner har pågått mellan Aleris och arbetsgivaren (=vch) under hösten. Än är inget beslut fattat. Det har varit svårt att få insyn i vad som pågår. Kerstin Sundqvist och Danguole Rimeika. 14(14)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting.

Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Verksamhetsberättelse 2013 för Centrala Sacorådet i Stockholms läns landsting. Centrala Sacorådet i Stockholm läns landsting (SLL) är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Saco vars medlemmar

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Läkarnas övertidsarbete 2005

Läkarnas övertidsarbete 2005 Revisionsrapport Läkarnas övertidsarbete 2005 Norrbottens läns landsting Maj 2006 Jan-Erik Wuolo och Torbjörn Sundén Certifierade kommunala revisorer, Komrev 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi kommer att arrangera en klinikombudsdag 21 oktober mellan kl 9-16 för alla våra klinikombud inom NVGLs upptagningsområde. Separat kallelse kommer.

Vi kommer att arrangera en klinikombudsdag 21 oktober mellan kl 9-16 för alla våra klinikombud inom NVGLs upptagningsområde. Separat kallelse kommer. MÅNADSBREV FRÅN NVGL Juni 2014 Några av våra fokusfrågor under vår verksamhetsperiod hittills varit att arbeta med läkarnas lönebildning och arbetstider. Läkarföreningen arbetar för jämställda arbetsvillkor

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

6. Fick du möjlighet att välja en passande tid för din löneförhandling?

6. Fick du möjlighet att välja en passande tid för din löneförhandling? AT-enkät angående lön samt åsikter om fortsatt arbete på SÄS. Antal svarande: 40 1. Vilket AT-block är du på? 1a Somatiska 20 50% 2a Somatiska 3 8% 3e Psyk 8 20% 4e Primärvård 9 23% 5e Förlängd AT 0 0%

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-09-29 30

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-09-29 30 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-09-29 30 Deltagare: Anders Åkvist Per Meijer Fredrik Åberg Caroline Williamsson Gunnar Claesson ( 91-96, 100-112) Ulla-Britt Björkman Elsa

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Närvarande Anders Åkvist ordförande Elsa Andersson sekreterare Per Meijer Anna-Karin Johansson Ingrid Stubelius Gunnar Claesson Katarina

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-01-15 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 15 januari 2015, kl 09.15 12.00 Plats: Rödskär, Hallands Sjukhus Varberg Närvarande: Eva Osvald-Gustafsson Ordförande

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Handlingsplan för fackligt förtroendevalda

Handlingsplan för fackligt förtroendevalda Handlingsplan för fackligt förtroendevalda Rapport från arbetsgrupp inom förhandlingsdelegationen Gruppdeltagare: Ove Andersson Lars Nevander Lena Ekelius Marie Wedin Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Information om implementering av arbetstidslagstiftningen inför 1 januari 2007 Karolinska Universitetssjukhuset

Information om implementering av arbetstidslagstiftningen inför 1 januari 2007 Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 060917 Stockholms Läkarförening, sektion Karolinska Universitetssjukhuset Framtagen av: Maria Kvist Mats Lidegran Danguole Rimeika Mikael Rolfs Information om implementering av arbetstidslagstiftningen

Läs mer

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort

Att rekrytera distriktsläkare. är lättare sagt än gjort Att rekrytera distriktsläkare är lättare sagt än gjort Möjliga vägar Rekrytera i hård konkurrens i Sverige Rekrytera från uthyrningsföretag Rekrytera utomlands Den långa vägen med AT och ST Rekrytera i

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Chef- och ledarutveckling

Chef- och ledarutveckling Chef- och ledarutveckling Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-03-24 Eva Andlert Certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun

Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 25, 2008-02-19 Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun Inledning De rutiner som gäller vid lönesättning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer