SensoDetect: Nulägesrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SensoDetect: Nulägesrapport"

Transkript

1 SensoDetect: Nulägesrapport SensoDetect bildades 2005 med fokus på att ge möjlighet till tidig adekvat behandling inom psykiatri genom användandet av objektiva diagnosstöd, initialt för schizofreni, då under namnet SchizoDetect. SensoDetects applikationsmöjligheter har breddats markant sedan dess och bolaget har hittills CE-märkt metoden för användning som diagnostiskt stöd vid indikationerna ADHD, schizofreni samt Aspergers syndrom för vuxenpsykiatrin. Framgångsrika studieresultat under senaste åren har skapat förutsättningar för metoden att bli CE-märkt även för bipolär typ-1, ADHD (barn och ungdom) och demenssjukdom (med Alzheimer i fokus) som alla utgör vanligt förekommande folkhälsoproblem. CE-märkning registrad av Läkemedelsverket är en förutsättning för en kommersiell försäljning och ger rätt att marknadsföra och sälja inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein. SensoDetect har sedan cirka en månad tillbaka ett intentionsavtal med danska EuroCog som ger nya möjligheter för sälj och marknadsaktiviteter i närtid samt tillgång till key opionon leaders inom neuropsykiatrin i Sverige och Europa. Bolagets målsättning är att uppnå positivt kassaflöde under SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect erbjuder objektiva diagnosstöd inom psykiatri och neurodiagnostik (verksamhetsområdet Diagnosis) samt undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (verksamhetsområdet Pharma). SensoDetects produkt kan även användas som forskningsinstrument (verksamhetsområdet Research) för andra typer av sjukdomar. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Management Verkställande Direktör Martin Terins, MBA Vice Verkställande Direktör Sara Nehlstedt, MSc Forskningschef Jens Holmberg, PhD

2 VD Martin Terins kommenterar Objektiva biomarkörer som diagnostiskt stöd inför behandling av neuropsykiatriska sjukdomar är en förutsättning för reduktion av ohälsa, vårdköer och inte minst felmedicinering. Intresset är uttalat, men det finns en tradition och ett motstånd att ta i bruk nya metoder vid diagnosticering. Viktigast för bolaget är att ha ett fortsatt uthålligt och intensivt fokus på försäljning i Skandinavien och driva aktiviteter för att etablera försäljning utanför Skandinavien. Strategin är att etablera starka referenskunder. Dessa är trendsättarna, så kallade early adopters, inom psykiatrin som kommer att visa vägen för övriga. Ett exempel på en pionjär är Vuxenpsykiatrin i Mora som i över ett år använt vår metod och liknande uppstartssamarbeten har inletts med andra psykiatrimottagningar. Vi tror på en expansion enligt lagd strategi, men överväger också möjligheten att starta upp post-market studies 1 för att ytterligare lyfta fram fördelarna med vår metod. Det nya avtalet med Mora upphandlades dessvärre på felaktigt sätt. En ny process har därför inletts, där medicinska rådet (Landstinget Dalarna) ska göra ett utlåtande (ska göras för alla nya metoder) för att därefter starta upphandlingsprocessen på korrekt sätt. Vår förhoppning är ett positivt utlåtande och en snabb upphandlingsprocess med ett nytecknat avtal under första halvåret Ett spännande projekt är vårt nytecknade intentionsavtal med danska EuroCog som öppnar nya möjligheter för sälj- och marknadsaktiviteter i närtid samt tillgång till key opinion leaders inom neuropsykiatrin i Sverige och Europa (se PM ). Utbildning är klar och säljaktiviteter är redan igång. Samarbetet kommer också ge oss nyttiga erfarenheter från läkemedelsindustrin där vi ser stora kommersiella möjligheter. Med dagens starka produktportfölj, med CE-märkta biomarkörer som diagnostiskt stöd inom vuxenpsykiatrin för ADHD, Asperger och schizofreni, har vi en konkurrenskraftig plattform som ska ge oss vårt säljgenombrott under Jag tror att flera av våra pågående studier (se nedan) kommer att bryta mark på nya intressanta marknader som barn och ungdomspsykiatrin, demens och läkemedels verkan (depression). SensoDetect står inför stora utmaningar och stora möjligheter under kommande år. Bolaget har påbörjat arbetet med att anskaffa tillräckligt med kapital för att snabbast möjligt etablera en stabilt ökande försäljning. Ytterligare kapital kommer att behövas för att nå målen, men jag är övertygad om att vi med kompetent personal och en kostnadseffektiv organisation kommer att nå stora kommersiella framgångar under Martin Terins, VD 1 Studier med CE-märkta produkter i samarbete med kunder/marknad.

3 SensoDetects forskning ADHD (barn och ungdom): I juli 2014 avslutade en forskargrupp vid barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Lund/Eslöv en blindstudie omfattande ADHD för barn- och ungdomar (7-17 år) jämfört mot andra psykiatriska åkommor (depression, ångestsymptom och personlighetsstörningar) med specificitet på 67 % (andelen kontrollpatienter som ej får utslag för ADHD-biomarkörer) och sensitivitet på 68 % (andel ADHD-patienter som får utslag för ADHDbiomarkörer). Samarbetet fortsätter och fokuserar nu på att rekrytera ytterligare ADHD-patienter samt kontrollpatienter med Aspergers syndrom för att stärka stödet för ADHD-diagnosen med bolagets metod på barn och ungdom. Forskare vid BUP i Lund/Eslöv har påbörjat arbetet som förväntas leda fram till en första publikation under Bipolär sjukdom: I augusti 2014 publicerades data, i tidskriften Journal of Affective Disorders, som visade att SensoDetect funnit biomarkörer som kan hjälpa till att särskilja bipolär typ-i mot schizofreni med upp till 80 % specificitet (andelen schizofrena kontrollpatienter som ej får utslag för bipolär typ-i biomarkörer) och 65 % sensitivitet (andel bipolär typ-i patienter som får utslag för bipolär typ-i biomarkörer). Vidare är patientrekryteringen i Tromsöstudien (Norge) som påbörjades i juni 2012 nu klar. Avblindning kommer först efter bearbetning av ett utökat bipolär typ-ii material som nu samlas in i syfte att säkrare kunna skilja ut bipolär typ-i som SensoDetect primärt avser CE-märka metoden för. Om ett positivt resultat för bipolär typ-i nås i denna studie, som även inkluderar patienter med schizofreni samt friska kontroller, kommer CE-märkning av metoden för bipolär typ-i att implementeras under Demens: Under 2014 har rekryteringen för SensoDetects demensindikation fullbordats. 74 patienter med säkerställd demenssjukdom, samt matchade friska kontroller utan kognitiv svikt ingår. Dessa har undersökts med SensoDetect BERA och SensoDetect BAS, i samverkan med flera sjukhus i Region Skåne. Specifika avvikelser i hjärnstammen, vilka skiljer patienter med demenssjukdom från friska personer, har nu kunnat säkerställas med övertygande statistisk signifikans. Arbetet med att vidareutveckla de biomarkörer som särskiljer olika neurodegenerativa sjukdomar fortsätter och forskare vid minnesklinikerna i Skåne har påbörjat arbetet som leder fram till en första vetenskaplig publikation. Under våren planeras dessutom uppstart av en blindad valideringsstudie i syfte att CE-märka metoden för Alzheimers sjukdom. Depression: Pilotstudie avseende medicineringsrespons för depression hos kvinnor, i samarbete med psykiatriska öppenvården i Karlstad har avslutats. Flera identifierade biomarkörer för depression visade sig normaliseras efter medicinering för depressionsgruppen i samstämmighet med kliniska skattningar, redan en vecka efter påbörjad medicinering och effekten kvarstod för gruppen till avslutad pilotstudie fyra veckor efter behandlingen. Nästa steg är att validera SensoDetects biomarkörer i en större studie som även kommer att inkludera män och som eventuellt kommer att inkludera andra antidepressiva preparat samt mätning av den kognitiva förmågan. SensoDetect kommer söka kontakt med läkemedelsindustrin för att tillsammans sätta upp och genomföra en utvidgad studie. Asperger: Avseende Aspergers syndrom/högfungerande autism pågår datainsamling från flertalet kliniker i syfte att vidareutveckla metoden i enlighet med uppdateringar i DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental

4 Disorders) som har börjat implementeras på psykiatriska kliniker i Sverige sedan SensoDetect ska under våren leverera data till bland annat Gillbergcentrum och St. Görans sjukhus. Syftet är att vidareutveckla bolagets biomarkörer för Aspergers då alltfler patienter under senare år får diagnosen och ofta identifieras samsjuklighet med ADHD. Schizofreni och ADHD: Data från en blindad studie, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, omfattande ADHD för vuxna (över 18 år) och schizofreni, har under 2014 presenterats av Eva Baghdassarian (öv erläkare inom psykiatri samt doktorand vid Akademiska sjukhuset i Uppsala) vid flera kongresser, bland andra SCNP i Köpenhamn, ECNP i Berlin samt CINP i Vancouver. Resultatet visar att metoden gav utslag i enlighet med patienternas kliniska diagnoser med 82,7 procent sensitivitet (andel sjuka personer som identifierats genom test) och 92,7 procent specificitet (andelen friska personer som friskförklaras genom test) för schizofreni, samt 87,5 procent sensitivitet och 93,1 procent specificitet för ADHD. Parallellt med detta har en första artikel i samarbetet med Akademiska sjukhuset i Uppsala publicerats i juni 2014 (Källstrand et al-2014, Neuropsychiatric Disease and Treatment) som visar hur SensoDetects analysmetod framhäver typiska mönster för ADHD och schizofreni i inspelade hjärnstamsaudiogram. SensoDetect förväntar sig ytterligare artikel under 2015 avseende denna avslutade studie. Immateriellt skydd och CE-märkning Tredelat immateriellt skydd SensoDetect BERA Diagnosis (b olagets produkt inom diagnostik) patentsöktes i december 2004 och ansökan har gått vidare så att den nu täcker merparten av världen sett till befolkning. Bland annat har patent godkänts i Kina. Den nationella fasen skiljer sig dock rent tidsmässigt mycket från land till land, därför kan denna process komma att pågå med ökande kostnader i många år framöver. De lösningar som ligger till grund för SensoDetect BERA Pharma (b olagets produkt inom detta produktområde) skyddas av en helt fristående patentfamilj, baserad på en prioritetsgrundande ansökan som 2010 skickades in till den europeiska patentmyndigheten och till dess motsvarighet i USA. Patent: SensoDetect BERA mätsystem har ett patentskydd med stor geografisk spridning utifrån den internationella ansökan PCT/SE2005/ System and method for diagnosis of brainstem disorders, med prioritetsdatum december För närvarande har SensoDetect godkända patent i Sverige (t.o.m. år 2024) samt bland annat i USA, Japan, Kina, Australien, Ryssland, Vitryssland, Hong Kong, Mexiko och Sydafrika (t.o.m. år 2025). För Europapatentansökan EP inväntas ett godkännande inom kort vilket skulle möjliggöra registrering av patentet i fler än 30 europeiska länder. En Freedom-to-Operate -undersökning har gjorts för USA med positivt utlåtande av ett externt patentombud. Ett flertal ytterligare patentansökningar är inlämnade. Varumärke: SensoDetect är ett registrerat varumärke i EU, Japan, Kina, Kanada, Förenade Arabemiraten samt USA. Andra varumärken är BAS som är ett registrerat varumärke i EU, och under granskning i bland annat USA, och Förenade Arabemiraten. Dessutom är varumärket BAS- Brain Analysis Support registrerat i EU. Patentansökningar: SensoDetect lämnade i september 2011 in en ny internationell ansökan PCT/EP2011/ System and method for determination of a brainstem response state development, med prioritet från september Patentansökan bygger delvis på befintlig teknisk plattform och avser specifikt ett mätsystem framtaget för

5 snabb, enkel och tillförlitlig undersökning av substansers verkan i centrala nervsystemet. Ansökan har nationaliserats 2 i ett flertal länder, bland annat i USA, Japan, Kina, Eurasien, Europa (EPO 3 ), Indien, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika. Ansökan har förnärvarande endast blivit godkänd i Australien. Vidare har ytterligare en internationell ansökan PCT/EP2013/ System and method for improved determination of a brain response state lämnats in i mars 2013 med prioritet 4 från mars Patentansökan handlar om att beräkna neuronernas volatilitet eller varians. Denna ansökan är inte begränsad till detektion endast på hjärnstammen. Ansökan erhöll en positiv patenterbarhetsrapport från EPO. Ansökan har nu nationaliserats i bland annat Förenade Arabemiraten, Australien, Kina, USA och Europa. I januari 2014 lämnades ytterligare en internationell patentansökan in method and system for monitoring depth of anaesthesia and sensory functioning med prioritet från januari Ansökan behandlar detektion av smärta och anestesidjup. Utöver patentskydd bygger SensoDetects immateriella skydd på ytterligare två delar. För att kunna använda bolagets produkt krävs tillgång till ändamålsenlig algoritm. SensoDetects algoritm är en företagshemlighet och är exkluderad i patent. Dessutom har SensoDetect en omfattande databas med referensdata som är en nödvändighet för att kunna använda produkten på ett adekvat sätt. Sammanfattningsvis har bbolaget ett tredelat immateriellt skydd i form av patent, algoritm och databas. Bolaget investerar betydliga summor varje år (ca 1,2 MSEK för 2014) för att skydda patent och varumärken och planerar inte att ändra denna strategi. Medicinteknisk certifiering: är certifierat enligt medicinteknisk standard EN ISO 13485:2012/AC2012. Certifikatet är utfärdat av TÜV SÜD med följande scope: Design and development, production, distribution, installation and service of medical devices and services within the field of neurodiagnostics. För ytterligare information, vänligen kontakta Martin Terins VD, Telefon: +46 (0) E-post: 2 Nationalisering:val av vilka länder/regioner som patentet ska granskas i för prövning av godkännande 3 European Patent Office 4 Prioritet: tidpunkt för effektivt inlämningsdatum. Dokument inkomna senare kan inte ogiltigförklara patent

Bokslutskommuniké för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Bokslutskommuniké för. SensoDetect Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2014-01-01 till 2014-12-31 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (14) Sammanfattning av bokslutskommuniké Perioden (2014-01-01 2014-12-31) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (12) Delårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2014-01-01 till 2014-03-31 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (12) Sammanfattning av delårsrapport Perioden (2014-01-01

Läs mer

Halvårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Halvårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (11) Halvårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2015-01-01 till 2015-06-30 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (11) Sammanfattning av halvårsrapporten Perioden (2015-01-01

Läs mer

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (11) Delårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2015-01-01 till 2015-09-30 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (11) Sammanfattning av delårsrapporten Perioden (2015-01-01

Läs mer

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (10) Delårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2016-01-01 till 2016-03-31 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (10) Sammanfattning av delårsrapport Perioden (2016-01-01

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens aktiva deltagande Undersökning

Läs mer

Delårsrapport för till

Delårsrapport för till SensoDetect Aktiebolag (publ) Delårsrapport för 2012-01-01 till 2012-09-30 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (8) Januari september 2012 * Nettoomsättningen uppgick till 251 (607) tkr. * Resultat efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Årsredovisning för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (17) Årsredovisning för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2014-01-01 till 2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect AB (publ)»» Objektiva diagnosstöd»» Undersökning av läkemedels och andra substansers verkan»» Forskningsinstrument SensoDetect Aktiebolag (publ), 556682-7464

Läs mer

Delårsrapport för till

Delårsrapport för till 1 (9) Delårsrapport för 2010-01-01 till 2010-09-30 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (9) Januari - september 2010 * Nettoomsättningen uppgick till 950 (824) tkr. * Resultat efter finansiella poster var -2

Läs mer

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (11) Delårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2015-01-01 till 2015-03-31 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (11) Sammanfattning av delårsrapporten Perioden (2015-01-01

Läs mer

Bokslutskommuniké för. SensoDetect Aktiebolag (publ) till

Bokslutskommuniké för. SensoDetect Aktiebolag (publ) till Bokslutskommuniké för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2013-01-01 till 2013-12-31 Bokslutskommuniké Perioden (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 232 (460) TSEK. Resultat efter finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect Aktiebolag, 556682-7464 Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier SensoDetect Aktiebolag, 556682-7464 Diagnosstöd inom psykiatrin. Ger en snabb och objektiv indikation för enskild diagnos liksom samsjuklighet utan behov av patientens

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

Årsredovisning för. SensoDetect Aktiebolag (publ) Räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-31

Årsredovisning för. SensoDetect Aktiebolag (publ) Räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-31 Årsredovisning för SensoDetect Aktiebolag (publ) Räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-31 SensoDetect Aktiebolag (publ 2 (12) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SensoDetect

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bull or Bear 2 Analytiker: Patrik Olofsson 07/0/5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell 1 1 Bull or Bear Equity Analysis 2 1 Analyst: Patrik Olofsson Rubrik 2016-03-01 Rubrik Rubrik Rubrik 1 1 1 2 1 1 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

SD-BERA vid diagnostik av

SD-BERA vid diagnostik av Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

Bokslutskommuniké för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Bokslutskommuniké för. SensoDetect Aktiebolag (publ) SensoDetect Aktiebolag (publ) 1 (12) Bokslutskommuniké för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2016-01-01 till 2016-12-31 SensoDetect Aktiebolag (publ) 2 (12) Sammanfattning av bokslutskommuniké Perioden (2016-01-01

Läs mer

DISCLAIMER. Gästanalys

DISCLAIMER. Gästanalys DISCLAIMER Gästanalys Denna analys är en så kallad gästanalys och är inte skapad av Analyst Group. Detta innebär att Analyst Group inte kan garantera dess innehåll eller dess opartiskhet. Vi uppmanar därför

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska

Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen. Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatrien introduktion till ämnet och kursen Josefin Bäckström Doktorand, distriktssköterska Psykiatri- vad är det? Psykiatri- vad är det? Definitioner Psykiatri - Läran och vetenskapen om psykiska sjukdomar

Läs mer

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ)

Delårsrapport för. SensoDetect Aktiebolag (publ) Delårsrapport för SensoDetect Aktiebolag (publ) 2016-01-01 till 2016-09-30 SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Inlett diskussioner med potentiella representanter av Prebonas produkter i Norge, USA och Kina.

Inlett diskussioner med potentiella representanter av Prebonas produkter i Norge, USA och Kina. Delårsrapport Q2 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 april 30 juni 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 102 191(0) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 698 551 (-542 067) SEK Kassaflödet

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint

Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin. Mia Ramklint Vad är BUP? En introduktionsföreläsning till barn och ungdomspsykiatrin Mia Ramklint När är man barn och ungdom? Spädbarn Småbarn/Förskolebarn Skolbarn Ungdomar/tonåringar Unga vuxna Barn med beteendestörningar

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) ü Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

VSPH presentation 16 maj 14./1

VSPH presentation 16 maj 14./1 Om processen för VSPH: s tillkomst. Det mest förtjänstfulla förarbetet till VSPH måste tillskrivas resultatområdeschef Solveig Landquist, inom vuxenpsykiatrin som inbjöd regionens brukar- och anhörigorganisationer

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 STORT INTRESSE FÖR BONE SCAN INDEX (BSI) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 322 (777) TSEK Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 196 ( 2 827)

Läs mer

Hur vanlig är psykisk sjukdom i Sverige? Orala problem. Psykiska symptom. Kognitiva funktionshinder.

Hur vanlig är psykisk sjukdom i Sverige? Orala problem. Psykiska symptom. Kognitiva funktionshinder. Tandvård vid psykiska funktionshinder Munhälsa Sjukdom och funktionshinder Övertandläkare Kliniken för Oral Medicin Tel 031 7413400 Hur vanlig är psykisk sjukdom i Sverige? 50% av kvinnor och 25% av män

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2002 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 513 TSEK (114 TSEK). - Bolaget har genomfört en nyemission. Emissionen, som

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Delårsrapport Q2-2014

Delårsrapport Q2-2014 Delårsrapport Q2-2014 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr - - - Totala Intäkter, tkr - - - Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Med Bolaget eller A1M Pharma avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226. Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2014-01-01 2014-12-31)

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

Emotra AB (publ) Kvartalsredogörelse 1 januari- 31 mars 2013

Emotra AB (publ) Kvartalsredogörelse 1 januari- 31 mars 2013 Kvartalsredogörelse 1 januari- 31 mars 2013 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed kvartalsredogörelse för första kvartalet 2013. Perioden i sammandrag Nettoomsättningen under perioden

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2011

Delårsrapport januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL, MILJONAVTAL MED FUJIFILM RI PHARMA OCH ÖVERTECKNAD NYEMISSION Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 777 (376) TSEK, en ökning med 107%

Läs mer

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Delårsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2013-01-01 2013-03-31) Nettoomsättning uppgick till 0 SEK

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ)

Delårsrapport. Första kvartalet Medfield Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Första kvartalet 2014 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av rapportperioden 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 138 (125) KSEK Resultat efter finansiella

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Kommuniké från årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ) 2016-06-20 Kommuniké från årsstämma i (publ) I fredags, den 17 juni 2016, hölls årsstämma i (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 HALVÅRSRAPPORT 2011-01-01 till 2011-06-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning av halvårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (11 558). Resultatet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Halvårsrapport till Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Halvårsrapport till Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Halvårsrapport 2013-01-01 till 2013-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2013-01-01 2013-06-30) Nettoomsättning uppgick till 0 SEK

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn

Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn Tidig diagnostik av utvecklingsavvikelser hos småbarn ett utvecklingspsykiatriskt perspektiv Harald Sturm, barnpsykiater och barnneurolog Eric Zander, psykolog och doktorand Utvecklingspsykiatrisk enhet

Läs mer

Risk för överdiagnostik av autismspektrumstörnin g

Risk för överdiagnostik av autismspektrumstörnin g Läkartidningen. 2014;111:CT7F Risk för överdiagnostik av autismspektrumstörnin g Illustration: Colourbox Autismspektrumstörning är en genomgripande funktionsnedsättning. Diagnosen har ofta stor betydelse

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5)

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-110960 Fastställandedatum: 2014-05-30 Giltigt t.o.m.: 2015-05-30 Upprättare: Mats A Porat Fastställare: Berit Fredriksson Samverkan - Vuxenpsykiatri

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission Nyemission i Brighter AB (publ) Välkommen att teckna aktier 5 19 december 2012 Brighter One Erbjudandet i korthet Företrädesemission Avstämningsdag: 30 november 2012. Teckningstid: 5 19 december 2012.

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074

Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 PharmaLundensis AB (publ) 556708-8074 Sammanfattning 2012-01-01 2012-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 52 676 SEK (0). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Karin Skoglund 2015-11-25

Karin Skoglund 2015-11-25 Karin Skoglund 2015-11-25 En produkt som, enligt tillverkaren, ska användas för att hos människor: Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom En produkt som, enligt tillverkaren, ska användas

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Årsrapport 2011. Huvudman Landstinget i Uppsala län 751 25 UPPSALA. 2 Årsrapport 2011

Årsrapport 2011. Huvudman Landstinget i Uppsala län 751 25 UPPSALA. 2 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 2 Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nationella kvalitetsregistret för psykossjukdomar (PsykosR) www.kcp.se Författare Rickard Färdig Leg psykolog, Fil.Dr, Utveckingsresurs Projektet Bättre

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 402) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-3 255) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 842 (-2 402) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30

556738-7864. Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 556738-7864 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer