Samrådsredogörelse efter samråd och remiss av detaljplan för Rönninge centrum, Strömsdal 1 m fl, 81-64, dnr 2008/ 87

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse efter samråd och remiss av detaljplan för Rönninge centrum, Strömsdal 1 m fl, 81-64, dnr 2008/ 87"

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Conny Olsson Dnr: 2008/87 1 Samrådsredogörelse efter samråd och remiss av detaljplan för Rönninge centrum, Strömsdal 1 m fl, 81-64, dnr 2008/ 87 Bygg- och miljönämnden beslöt att skicka ut detaljplan för Rönninge centrum, på fastigheten Strömsdal 1 m fl, 81-64, upprättad i januari 2013 av WSP Stadsutveckling i samarbete med kommunen planoch exploateringsenhet, på samråd och remiss enligt PBL 5:20 (SFS 1987:10). Detaljplaneförslaget har skickats ut till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning upprättad och till remissinstanser enligt remisslista upprättad under perioden till och med Kungörelse om detta har anslagits på kommunens anslagstavla och annons i lokaltidningen Mitt i Botkyrka Salem har varit infört den 5 mars Planförslaget har varit utställt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunalhuset och på biblioteket i Salems centrum, i Coop i Rönninge centrum samt har funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Ett specialnummer av tidningen Salems kommunen informerar, Gröna Bladet, togs fram där planförslaget sammanfattades och skickades ut till alla hushåll i kommunen. Ett samrådsmöte hölls i Rönnninge gymnasium den 18 mars Ett hundratal deltagare närvarade på mötet. Mötesanteckningar från mötet finns

2 2 framtagna, daterade Många synpunkter på planförslaget kom fram under mötet. Efter mötet visades även en modell av planförslaget upp. Vid två tillfällen stod representanter från Salems kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning på Rönninge torg och informerade om planförslaget. Lördagen den 23 mars, mellan kl 9 och 17 och onsdagen den 27 mars mellan kl 16 och 20. Under samråds- och remisstiden har 178 yttranden inkommit. (minst ett yttrande saknas från Länsstyrelsen). Tre stycken av de yttranden som kom från myndigheter och organisatoner innehåller inga erinringar mot planförslaget. De kom från Syvab, Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem, Coop Medlem Norrort i Upplands Väsby. 18 stycken yttranden innehåller erinringar mot planförslaget. Dessa yttranden som kommer från myndigheter och organisationer redovisas i sin helhet och kommenteras. De yttranden som kom från enskilda personer har sammanfattats i en särskild sammanställning som redovisas och kommenteras nedan.

3 3 Länsstyrelsen

4 4

5 5 Kommentarer De synpunkter som Länsstyrelsen framför angående riskfrågorna kommer att preciseras. Klarläggande av vad som är obrännbar fasad och fönster ska göras. Fönstren kommer eventuellt både vara brandklassade och samtidigt öppningsbara. Planbestämmelser som reglerar detta föreslås omformuleras. Planbestämmelsen C, kommer kompletteras med begränsningen att utservering inte får förekomma på den sida som vetter mot järnvägen. Några balkonger är inte tänkta mot söder och järnvägen. En planbestämmelse som förhindrar detta kommer att införas.

6 6 Bebyggelsens friskluftsintag bör vändas bort från järnvägen. Även här föreslås en planbestämmelse som reglerar att detta införs. En bedömning av om att riktvärden för vibrationer ska klaras har utförts. Det formella planarbetet (programuppdraget) startade efter då strandsskyddsbestämmelserna ändrades. Därför föreslås en planbestämmelse införas om upphävande av strandskydd inom kvartersmarken för berörda villatomter. Detta görs istället för att kommunen skickar in en ansökan till Länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Det förfaringssättet har förankrats hos Länsstyrelsen.

7 7 Lantmäteriet

8 8 Kommentarer Organisatoriska frågor: Planförslagets gränser justeras inför det slutliga planförslaget. P-däckets illustration ska ses över. Fastighetsrättsliga frågor

9 9 I genomförandebeskrivningens utställningshandling kommer det att framkomma vilka avtal gällande fastighetsrättsliga frågor som skall tecknas innan antagande av detaljplanen. Kommunen kommer efter laga kraft vunnen detaljplan att ansöka om erforderliga lantmäteriförrättningar för fastighetsreglering vilka kommer att bekostas av exploatören SMÅA AB. En marköverlåtelsekarta mellan kommunen och exploatören SMÅA kommer att upprättas. På marköverlåtelsekartan kommer det att framkomma vilken mark som kommunen överlåter till byggherren SMÅA. I kartbilagor till samtliga fastighetsrättsliga avtal, som kommer tecknas innan detaljplanens antagande, kommer marköverlåtelser tydligt illustreras. Då detaljplanen tas fram efter reglerna i ÄPBL avses inte en konsekvenskarta upprättas i genomförandebeskrivningen. Servitut för parkering till förmån för Strömsdal 4, som belastar Strömsdal 5, kommer att behöva ändras i samband med detaljplanens genomförande. Inga andra rättigheter inom eller intill detaljplanen kommer att påverkas vid genomförande av detaljplanen. Insticksgatan från Wilhelmsrovägen fram till Rönninge torg avses bli till allmän platsmark och inte gemensamhetsanläggning. Således kommer bestämmelserna gux i detaljplanen att tas bort. Gemensamhetsanläggningen Rönninge ga 11 kommer att ombildas både vad det gäller omfattningen och för ingående fastigheters andelar. Arbetet med ombildning av Rönninge ga 11 är under arbete och skall vara klart tills planen antas av kommunfullmäktige. Inga nya gemensamhetsanläggningar planeras inrättas inom planområdet. Kommunen kommer genom avtal säkerställa att stråket mellan Wilhelmsrovägen och Skönviksparken blir allmänt tillgängligt. Del av prickad kvartersmark i området söder om Dånviksvägen avses bli till för kantstensparkering utmed Dånviksvägen.

10 10 Trafikverket Kommentarer

11 11 Planförslaget beskriver ingen ny bebyggelse inom säkerhetsavståndet 25 meter från spårmitt. Närmast ny bebygglese uppförs minst 26 meter från spårmitt. Med hänsyn till Länsstyrelsens samrådsyttrande och deras ansvar som tillsynsmyndighet för planering och byggande anser förvaltningen att deras krav på ett avstånd av minst 25 meter är tillräckligt och uppfyllt. Vid underhandskontakt med Trafikverket har denna fråga om minsta avstånd mellan bebyggelse och järnvägsspåren diskuterats. En bedömning om att riktvärden för vibrationer ska klaras har utförts. Stockholms Läns Landsting, Trafikförvaltningen Kommentarer Vid underhandskontakt med Trafikförvaltningen f d SL, har det inte framkommit att närtrafiklinjen 972 skulle kräva något särskilt utrymme inom busstorget, inte heller att det skulle krävas utrymme för ersättningsbussar vid störningar i pendeltågstrafiken. Det bör därför försöka inrymmas inom det som planförslaget redovisar i form av busstorg.

12 12 Vattenfall

13 13

14 14

15 15 Kommentarer Vattenfalls önskemål om fritt utrymme på 5 meter till närmaste byggnadsdel bör kunna uppfyllas samt att ett ledningsområde (u-område) kompletteras på plankartan för Vattenfalls ledningar. Kommunstyrelsens tekniska utskott, KSTU Kommentarer Frågan om sedumtak ska prövas i förhandlingarna om ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören SMÅA. Utbyggnad av fiber pågår i kommundelen Rönninge. Kultur- och fritidsnämnden

16 16 Kommentar Antalet p-platser inom västra delen av planområdet är dimensionerat för planerade bostäder och kundparkering. Särskilda p-platser för besökare till kultur- och fritidsanläggningar finns det inte utrymme för. Däremot kan besökare till t ex Villa Skönvik parkera på den planerade kundparkeringen vid Coop.

17 17 Förslaget att rivningsförbud ska införas som en planbestämmelse (q) för Centralhuset (Nära Tinghuset) får prövas i den kommande förhandlingen om ett avtal med ägaren till Flädern 1 (Nära Tinghuset). Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge centrum finns här. SRV Återvinning AB Kommentarer Frågan har studerats i framtagandet av planförslaget. Samråd om utformning och dimensionering av transportvägar och utrymmen för avfallshantering kommer att ske i bygglovsskedet. Södertörns Brandförsvarsförbund, SBEF

18 18 Kommentarer

19 19 Planförslaget är utformat så att närmaste bostadshus placeras med ett minsta avstånd på 26 meter från spårmitt. Det framgår av illustrationsplanen som utgör en del av planhandlingarna. Fönstren föreslås utformas för att vara öppningsbara mot Dånviksvägen och järnvägen och samtidigt klara av kraven på hög värmestrålning. Brandförsvarets PM 609 skall följas. Utrymning från bostadslägenheter ska i första hand ske med brandförsvarets höjdfordon. I vissa fall bör dock utrymning kunna ske med brandförsvarets bärbara stegar. De fallen begränsas till de lägenheter som placeras mot de gårdar där lägenheterna inte är genomgående. Kommunen anser att brandförsvarsförbundet vid behov kan komma att bli inkallat under tekniskt samråd i bygglovsprocessen. Skanova

20 20

21 21

22 Kommentarer Hänsyn till Skanovas ledningar ska tas i projekteringen och utbyggnaden av nya ledningsdragningar inom planområdet och ska bekostas av exploatören SMÅA AB. Stockholms Handelskammare 22

23 23 Kommentarer De föreslagna bostäderna lägenheter i Rönninge centrum är en avvägd exploateringsgrad för att harmonisera med övrig bebyggelse inom och utanför planområdet. De nya hemmen kommer att byggas ut etappvis under några år.

24 24 Salems Hembygdsförening Kommentarer Några särskilda parkeringsplatser för Villa Skönvik planeras inte inom detajlplanen för Rönninge centrum. Besökare till Villa Skönvik föreslås i första hand att åka kollektivt. I övrigt kommer kundparkeringen vid Coop kunna samnyttjas.

25 25 Naturskyddsföreningen Botkyrka Salem

26 26 Kommentarer Närheten till Skönviksparken är en värdefull tillgång med sina rekreationsytor och välutrustad lekplats Planförslaget möjliggör en förbindelse via strandzonen till Skönviksparken från sydväst.

27 27 Skönviksparken är en mötesplats för hela kommunen. Här kan både barn leka, boulespelare spela boule och hundar få ströva. Strandskyddet är 100 meter, och omprövas i samband med planläggningen av Rönninge centrum av Länsstyrelsen. Strandskyddet måste upphävas för de delar som föreslås för bebyggelse annars kan de föreslagna bostäderna inte uppföras. Det område som förslås upphävas är mark som idag är ianspråktagen som tomtmark. Infartsparkeringen hänvisas till södra sidan av järnvägsspåren. Här föreslås en utbyggnad med i storleksordningen 200 nya p-platser för infartsparkering, uppdelade på tre områden, markparkering, 90 platser längst bort i öster förbi Salarpsparkeringen, 30 platser inom Kv Ålkistan, och ett p-däck med 90 p-plaster, sammanlagt 210 platser. De 30 plasterna inom kv Ålkistan kräver dock att kommun köper marken av nuvarande ägare (brf Engelsberg) och planändring. För övriga delar ryms utbyggnaden i gällande plan. Finansiering av dessa p-platser ska utredas vidare. Kantstensparkering har prövats inom kommunen tidigare i Söderby park. Det har inte upplevts som trafikfarligt utan har en dämpande verkan på bilarnas hastigheter på vägarna. Samtidigt innebär det ett effektivt utnyttjande av marken. Det planeras för cykelstråk till och från Rönninge centrum. Dock byggs inte dessa ut på separata cykelbanor utan får trafikera gatorna i blandtrafik. Ett cykelstråk planeras längs Westerdahlsvägen.

28 28 Rönningepartiet

29 29

30 30 Kommentarer Den kritik som framförs ovan får hänvisas till den politiska debatten i bland annat kommunfullmäktige som utgör arenan för den representativa demokratin. Det som framförs går stick i stäv med de beslut som har fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Det som avsågs med att trafikslagen kom närmare varandra var att Rönninge centrum blir en knutpunkt för flera trafikslag såsom angörande bilar, för busstrafiken, pendeltågen, gående och cyklande. Perspektivet är att ett resecentrum för hela kommunen kan skapas här. Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013 följande sammanfattande budskap: Allt fler vill bo i Stockholms län, i Salems kommun och i Rönninge. Inte minst våra egna kommuninvånare behöver fler bostäder. I Rönninge centrum finns attraktiv mark och bra kommunikationer. Därför måste fler kunna bo i ett levande Rönninge centrum som verkligen byggs färdigt, med en genuin torgmiljö och mindre bussytor. Serviceutbudet ska förbättras, likaså stationsområdets roll som lokalt resecentrum. Vi måste tänka framåt och se till att markägare, kommunen m fl är överens om ett projekt som går ihop ekonomiskt. Efter tidigare samrådsskede har vi lyssnat och anpassat förslaget. Med detta planförslag som innehåller nya bostäder, varav cirka 30 hyresrätter och resten

31 31 bostadsrätter, större affärsytor och p-platser, blir en framtidslösning möjlig. Kort sagt: Detaljplanen är nödvändig för en kommun i utveckling.

32 Miljöpartiet 32

33 33 Kommentarer En av förutsättningarna för planeringen av Rönninge centrum är att Torghuset kan uppföras i fem våningar, där den femte våning dras in i förhållande till den fjärde våningen. Om den femte våningen togs bort skulle 8 lägenheter försvinna vilket skulle innebära att projektet inte kan genomföras av ekonomiska skäl. Projektet innehåller minst 26 hem upplåtna med hyresrätt. Resten av lägenheterna blir upplåtna med bostadsrätt. Föreslaget cykelstråk via Westerdahlsvägen får samsas med bilar i blandtrafik med personbilar och transportbilar. Någon genomfartstrafik är inte aktuell. Det bör dock skyltas så att det tydligt framgår att cykelstråket passerar här och att hänsyn tas till cykeltrafikanterna. Önskemålet om ökad turtäthet på både pendeltåg och bussar är något kommunen kommer att jobba för och framföra till ansvarig myndighet (Landstingets Trafikförvaltning f d SL). Den framtida trafiksituationen på Centralvägen bör studeras som en följd av planeringen av fler parkeringsplatser på södra sidan av järnvägen.

34 Se även det sammanfattande budskapet som kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013, sid 26 ovan. 34 Centerpartiet

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39 Kommentarer Husens utformning har i vissa delar som i kv Barnhagen och i parkvillorna anpassats till den befintliga småskaliga villlabebyggelsen. Även i busstorgskvareteret anspassas kvarterets utformning till Nära Tinghuset och omfamnar det kring en gemensam gård. Var tid har sitt uttryck. Bebyggelsen omkring och i Rönninge centrum representeras av olika byggnadsstilar från olika tidsepoker. Det är lätt att avläsa från vilket decennium de olika kvarteren är byggda, som årsringar. Tanken för Rönninge centrum är att ta ett helhetsgrepp och bygga färdigt centrumområdet. Husens utformning är viktiga delar i miljön men förslaget fokuserar på de öppna ytorna mellan husen, så att det offentliga rummet får en så bra gestaltning som möjligt. Då har utformningen av den första våningen en avgörande betydelse för upplevelsen och livet mellan husen. Torghusets utformning skisseras med ett svagt sluttande pulpettak. Det korresponderar med Näckroshuset tvärs över torget på ett bra sätt. Torghuset kommer inte att bli en koloss utan kommer att omgärda torget så att det blir en bra plats för möten och spontana kontakter. Den utskjutande lågdelen med sina butiker kommer att upplevas som småskaligt vid torget. Själva bostadshuset ligger förskjutet mot Dånviksvägen.

40 40 Infartsparkeringen hänvisas till södra sidan av järnvägsspåren. Här föreslås en utbyggnad med i storleksordningen 200 nya p-platser för infartsparkering, uppdelade på tre områden, markparkering, 90 platser längst bort i öster förbi Salarpsparkeringen, 30 platser inom Kv Ålkistan, och ett p-däck med 90 p-plaster, sammanlagt 210 platser. De 30 plasterna inom kv Ålkistan kräver dock planändring. För övriga delar ryms utbyggnaden i gällande plan. Finansiering av dessa p-platser ska utredas vidare. Kantstensparkering har prövats inom kommunen tidigare i Söderby park. Det har inte upplevts som trafikfarligt utan har en dämpande verkan på bilarnas hastigheter på vägarna. Samtidigt innebär det ett effektivt utnyttjande av marken. Trafiklösning under byggtiden måste utredas vidare. Förslagsvis kommer cirkulationsplatsen och busstorget att byggas i en första etapp, då kan den södra delen av det nuvarande busstorget användas för vägpassage förbi centrumområdet. Men det måste studeras mer i detalj för att både bilar, bussar, cyklar och gående säkert ska kunna passera under utbyggnadstiden. Säkra skolvägar för barnen från Torghusets entréer ska säkerställas. Det förslag till gång- och cykelvägar genom Rönninge centrum som detaljplanen redovisade har reviderats och delvis ritats om. Huvudstråket för cyklar är via Vilhelmsrovägen - Westerdahlsvägen. Cykelstråket ska tydligt skyltas och markeras. Butikslokaler eller annan verksamhet i bostädernas bottenvåningar. Även andra verksamheter kan bli aktuella i dessa lägen. Behovet av kommersiella lokaler grundar sig på den handelsutredning som gjordes för några år sedan. Den konstaterar att behovet för Rönninge centrum uppgår till storleksordningen 300 kvm butiksyta. Vilket innehåll dessa lokaler får kan variera t ex mäklare, revisionsbyrå, fotvård, manikyr, optiker etc. Se även det sammanfattande budskapet som kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013, på sidan 26 ovan.

41 41 Rönninge Intresseförening

42 42

43 Kommentarer En av förutsättningarna för planeringen av Rönninge centrum är att Torghuset kan uppföras i fem våningar. där den femte våning dras in i förhållande till den fjärde våningen. Om den femte våningen togs bort skulle 8 hem försvinna vilket skulle innebära att projektet inte kan genomföras av ekonomiska skäl. Frågan om skuggor har studerats i flera omgångar. Det är i första hand under sommarhalvåret som solen har en sådan betydelse att utesvistelse under längre tid kan äga rum, därför har dessa tider studerats när de gäller sol och skuggor på torget. Planen kompletterades med solstudier under samrådstiden. Solförhållandena bedöms bli goda på torget. Vid vår- och höstdagjämning är hela torget solbelyst under eftermiddagen. Näckroshusets uteservering skuggas inte vid någon tidpunkt av de nya husen. Under sommaren är i stort sett hela torget solbelyst från morgon till kväll. Torghusets fasader bidrar till att reflektera solljuset så att torget blir ljusare än idag. Under vinterhalvåret går solen ner tidigt och Näckrosens uteservering är inte i bruk. Infartsparkeringen hänvisas till södra sidan av järnvägsspåren. Här föreslås en utbyggnad med i storleksordningen 200 nya p-platser för infartsparkering, uppdelade på tre områden, markparkering, 90 platser längst bort i öster förbi Salarpsparkeringen, 30 platser inom Kv Ålkistan, och ett p-däck med 90 p-plaster, sammanlagt 210 platser. De 30 plasterna inom kv Ålkistan kräver dock att kommun köper marken av nuvarande ägare (brf Engelsberg) och planändring. För övriga delar ryms utbyggnaden i gällande plan. Finansiering av dessa p-platser ska utredas vidare. Kantstensparkering har prövats inom kommunen tidigare i Söderby park. Det har inte upplevts som trafikfarligt utan har en dämpande verkan på bilarnas hastigheter på vägarna. Samtidigt innebär det ett effektivt utnyttjande av marken. 43

44 44 Avståndet mellan pendeltågsstationen och busstorget blir marginellt längre, till förmån för ett yteffektivare och trafiksäkrare busstorg. I framtiden när pendeltågtrafiken kan få en ökad turtäthet minskar behovet av passning på samma sätt som idag. Innan dess bör tidtabeller, med avseende på avgångstider för bussbehöva trimmas in så att de passar tågen, efter det att busstorget har byggts om. Se även det sammanfattande budskapet som kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013, på sidan 26 ovan. Bostadsrättföreningen Fridhem, Stationsvägen 1-7

45 45 Kommentarer

46 46 Det är en förutsättning för det nya busstorget att bussarna ska stå och tidsreglera längs med Stationsvägen med avstängda motorer. Salems kommun har ett tomgångsförbud på max en minut. Kommunen ser det som mycket viktigt att förbudet följs. I framtiden kan det bli aktuellt med el-drivna bussar, som blir tystare och mindre störande än dagens bussar. Bostadsrättsföreningen Eken Kommentarer Förvaltningen ser det som mycket viktigt i det fortsatta detaljplanearbetet att planera för en trafiklösning för berört område där passagen inte blockeras av varubilar till affärernas godsmottagningar och att utryckningsfordon snabbt kommer kunna ta sig fram. En utredning om bättre trafiklösning för berört

47 47 område har påbörjats. Det kan t ex handla om skyltning om stoppförbud vid ut- och infarten till parkeringen och övervakning av detta. Det är dock inte en planfråga. Sammanfattning av yttranden från boende m fl och kommentarer Totalt har 157 yttranden inkommit från boende i Salems kommun. Flera anger att det är bra att det byggs bostäder i Rönninge och att centrum utvecklas. Några av dessa tycker att det inte sker på rätt sätt. Andra tycker att det inte ska byggas alls eller att hela planarbetet ska tas om. Av de inkomna yttrandena var 67 upptryckta yttranden som Rönninge intresseförening tagit fram. Dessa yttranden angav att: Torget riskerar att bli för skuggigt, byggnaderna bör inte vara mer än 4 våningar. Planen bör innehålla fler parkeringsplatser Parkeringsplatser längs Dånviksvägen är olämpliga Busstorget ligger för långt från tåget. Nedan sammanfattas alla inkomna synpunkter under teman och kommenteras. Parkering Cirka 110 yttranden berörde frågan om parkering. Många uttrycker oro för att parkering försvinner. Det anses redan idag svårt att hitta parkering. Om möjligheten till infartsparkering försvinner så kommer bilåkandet att öka. De anser att fler infartsparkeringar och övrig parkering behövs. Vintertid riskerar antalet parkeringar att minska ytterligare då snölagringen kommer att ta upp plats. Det nya förslaget anses försvåra avsläppning av personer till centrum, den nuvarande lösningen ger möjlighet till kiss and ride, en snabb avsläppning, som försvinner i det nya planförslaget. Flera menar att parkeringsdäck inte passar in i området och att det inte blir en bra lösning medan andra menar att parkeringsdäck är en nödvändighet för att lösa parkeringsbehovet. Några efterfrågar parkering under bostadshusen. Någon föreslår att det byggs bostäder på p-däcket för

48 48 att minska intrycket av parkering, en annan föreslår lokaler i p-däckets bottenvåning. Enstaka yttranden poängterar att avstånden i Rönninge inte är större än att det för det flesta borde vara möjligt att cykla och att behovet av parkering alltså inte borde vara så stort. Kommentar Parkeringsfrågan har utretts under lång tid. Parkering för bostäderna har i så stor utsträckning som möjligt planerats inom det egna kvarteret och är tillgodosedd inom detaljplanen med parkeringsnormen 1,15 p-platser per lägenhet för bostadsrätter och 1,0 för hyresrätter. Parkeringsgarage föreslås endast i torghusets bottenvåning i suterrängläget. Att uppföra parkeringsdäck inom centrumområdet har diskuterats. Ett parkeringsdäck är väsenligt mycket dyrare att bygga än markparkering. Trafik Cirka 20 yttranden berörde trafiksituationen. Flera av dessa anser att parkering längs med Dånviksvägen skapar trafikstockning. Kantstensparkering anses dessutom vara farlig. Några tycker att infarterna till centrum måste ses över. Infarten till centrum anses trång redan idag. På Dånviksvägen kommer det att bli svårt att vända utan att åka in till centrum. Ett yttrande påpekar att trafikflödet genom Salemsvägen-Stationsvägen- Dånviksvägen bör ses över och rätas ut för bättre framkomlighet. Andra framför att det måste finnas tydliga och sammanhängande cykelvägar och att cykelvägnätet måste konkretiseras. Bostadsrättsföreningen Eken påpekar att en infart till deras parkeringar kommer att försvinna. Detta innebär att endast en infart kommer att finnas kvar och denna riskerar att blockeras av varubilar till affärerna och av avsläppning till tåget. Om detta blir den enda kvarvarande infarten så bör den breddas.

49 Ytterligare ett yttrande undrar vem som skall sköta vad inom gemensamhetsanläggningen Rönninge ga 11 i anslutning till Ekens bostadsrättsförening. 49 Kommentar Trafikmängden utmed Dånviksvägen beräknas få ca 8000 fordon 2015 och har en hastighetsbegränsningen av 50 km/tim. Vägen har inte bedömts som en för stor väg för att ha kantstensparkering. Boendeparkeringen som föreslås utmed Dånviksvägen kommer inte bli så frekvent utnyttjade så att en trafikstockning bedöms uppstå. Parkering utmed Dånviksvägen skapar ett mer befolkat och tryggare gaturum. Cykelvägnätet har studerats vidare och förslaget har bearbetats. Planen har kompletterats med en ny illustration för det framtida gång- och cykelvägnätet i Rönninge centrum. Angående utfart från Brf Eken; se kommentar under Brf Ekens yttrande ovan. Under planens genomförande kommer Rönninge ga 11 att ombildas både vad det gäller omfattning och ingående fastigheters andelstal för utförande och drift. Busstorget Närmare 90 av de inkomna yttrandena berör busstorget. Det föreslagna busstorget anses ligga för långt från tågstationen. Ett förslag är att anlägga en park vid busstorget. Kommentar Mellan det flyttade busstorget och stationen är det ca 120 meter, vilket bedöms som en god tillgänglighet. Det är en ökning med endast meter mot idag. Att flytta busstorget närmare Nära Ting huset bedöms inte som möjligt för att samtidigt rymma de bostäder som förslaget innehåller.

50 50 Att ändra sträckningen på Dånviksvägen är inte realistiskt ur ekonomiskt perspektiv. Däremot kommer den nuvarande bergsklacken att tas bort vid korsningen Dånviksvägen/Stationsvägen och därmed förbättras sikten i kurvan. Planförslaget utgör ett effektivt markanvändande av det centrala läget. Stadsmiljön blir även attraktivare och Nära Ting-huset får ett bättre sammanhang i ett kvarter. Torgmiljön Cirka 115 yttranden berörde frågor kring torgmiljön. De flesta är oroliga för att torget kommer att bli skuggigt och förlora sin charm om planen genomförs. Dagens skuggbild får inte öka, det riskerar att bli instängt och blåsigt. De tycker inte att den bild som ges i gestaltningsplanen anses verklig. En lösning för belysning på torget efterfrågas såväl som en solstudie för vinterhalvåret. Flera efterfrågar fler grönområdet kring torget. Några poängterar att boulebanan bör finnas kvar. Ett förslag är att en äventyrslekplats för unga anläggs. Kommentar Planen kompletterades med solstudier under samrådstiden. Solförhållandena bedöms bli goda på torget. Vid vår- och höstdagjämning är hela torget solbelyst under eftermiddagen. Näckroshusets uteservering skuggas inte vid någon tidpunkt av de nya husen. Under sommaren är i stort sett hela torget solbelyst från morgon till kväll. Torghusets fasader bidrar till att reflektera solljuset så att torget blir ljusare än idag. Under vinterhalvåret går solen ner tidigt och Näckrosens uteservering är inte i bruk. Lokalklimatet bedöms bli bättre med det nya torghusets tillkomst. Utformningen av torget med belysning, möblering, träd och övrig växtlighet kommer att studeras vidare i genomförandeskedet. Möjlighet att flytta boulebanan till Skönviksparken bör undersökas. Närheten till Skönviksparken är en värdefull tillgång för de boende i Rönninge centrum, både ur rekreationssynpunkt och för barnens lek och utevistelse.

51 Bebyggelse Cirka 125 yttranden rörde frågor om bebyggelsen. Flera av dessa yttranden är positiva till att det skapas nya bostäder och lokaler i området och tycker att det är nödvändigt för att Rönninge Centrum ska utvecklas. Några motsätter sig att det ska byggas överhuvudtaget. Det finns en tydlig oro för att Rönninges karaktär ska försvinna. Många anser att de nya byggnaderna är för höga, särskilt det hus som är tänkt vid torget. De tycker att det är bra att det föreslagna höghus som fanns med i programmet är borttaget, men det efterfrågas fortfarande en mer småskalig karaktär med färre hus och lägre volymer. Många nämner att husen bör vara i samma stil som Nära-Ting huset. Gärna i trä som övrig bebyggelse i Rönninge. Andra synpunkter som framkommit är att Coop-huset inte passar in i miljön och att husen byggs för nära järnvägen och riskerar att störas av buller från tågen. Vissa tycker att bebyggelsen ligger för nära Dånviksvägen. Den riskbedömning som utförts anses i ett par yttrande ha stora brister. Alternativa platser för bebyggelse har föreslagits. Någon föreslår att bebyggelsen ska spridas ut i närområdet för att få ner skalan. Ett annat yttrande föreslår bebyggelse mitt emot Statoil-macken, Salemsvägen, eller vid kolonilotterna. Flerfamiljshus föreslås längs med Salemvägen för att ge området ett trevligare intryck. Någon föreslår att Coop-huset byggs på för att stämma bättre med övrig bebyggelse. Fler mindre bostäder för yngre och studenter föreslås också. Ett yttrande rör den kulturhistoriskt intressanta miljön som bör beaktas på fastigheterna 1:498, 1:334, 1:582, 1:336 och 1:322 och kan bilda en kulturhistorisk grupp. Kommentar Idag finns en stor efterfrågan på bostäder. Planen ger ett tillskott på ca bostäder, varav cirka 30 är hyresrätter. Den nya bebyggelsen med lokaler i bottenvåningarna ger bättre förutsättningar för en levande torgmiljö och de nya bostäderna ökar underlaget för service. Planen ger ett tillskott av 51

52 52 hem i området och ger en ökad blandning av boendeformer. Nya bostäder i centrum skapar även ökad trygghet när centrum blir befolkat under större del av dygnet. Den nya bebyggelsen definierar torgytorna tydligare och ger en ökad rumslighet. Huvuddelen av bebyggelsen bedöms som småskalig och uppbruten. Mot järnvägen är husen högre och längre för att skydda mot buller och risker från spåret. I den västra delen av centrumet är byggnaderna lägre för att bättre smälta samman med villabebyggelsen och det närbelägna parkområdet. De fastighetsägare som framför synpunkter om att den kulturhistoriska intressanta miljön ska beaktas ligger i huvudsak utanför planområdet. Fastigheter som ingår i detaljplanen föreslås få ett varierat innehåll som t ex Parkvillorna på fastigheten Rönnninge 1:335. Ekonomi Cirka 20 yttranden berör frågor kring ekonomi. Många anser att det finns oklarheter kring exploateringsekonomin. Det anses bli dyrare än tidigare angett och det finns en oro att det ska drabba de boende i Rönninge. Det har också inkommit frågor kring vem som kommer att bekosta planen. Andra synpunkter rör behovet av lokaler i Rönninge centrum. Många uppmuntrar utvecklingen av centrum medans andra oroar sig för att efterfrågan inte ska vara tillräcklig och att lokaler kommer att stå tomma. Kommentar En efterfrågan bedöms finnas på ytterligare lokaler i centrum på ca 300 kvm lokalyta för mindre butiker, vilka föreslås i första hand placeras i torghusets bottenvåning. Behovet har kartlagts i en handelsutredning som kommunen tog fram för ett par år sedan med hjälp av en konsult. Det finns inga oklarheter kring exploateringsekonomin. SMÅA AB ska stå för samtliga byggkostnader av bostäderna, parkeringar etc. SMÅA AB kommer ge en exploateringsersättning till kommunen för utbyggnad av de allmänna anläggningarna såsom cirkulationsplats, ombyggnad av busstorget m m samt även för den mark som kommunen överlåter till SMÅA och för byggrätterna som detaljplanen medger.

53 53 Detta regleras i ett markanvisningsavtal mellan kommunen och SMÅA AB. Markanvisningsavtal är inte klart men kommer att godkännas av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen antas. Ekonomiska frågor under utredning är finansieringen för infartsparkeringen söder om järnvägen. Det ligger utanför planområdet. Kommunen kommer att söka bidrag för infartsparkering från Landstingets Trafikförvaltning. Planprocessen Cirka 25 yttranden rörde frågor om planprocessen. Ett 10-tal yttranden anser att planen gynnar enskilda intressen och att exploatörens vilja att bygga maximalt står i vägen för Rönninge centrums utveckling. De anser att utvecklingen bör styras av kommunen och inte av byggherren. Några ifrågasätter att planen drivs igenom trots den kritik som det tidigare förslaget fick. Förslaget anses inte förankrat hos de som bor i Rönninge. Andra tycker att samarbetet har fungerat bra. Många är positiva till den folkomröstning som Rönningepartiet föreslår. Önskemål har framförts om alternativa lösningar för utvecklingen av Rönninge centrum. Enstaka yttranden menar att de inte fick kännedom om planförslagets omfattning förrän Rönningepartiets utskick. Kommentar Planen är framtagen i samarbete mellan kommunen och SMÅA AB. Det är kommunen som slutligen bestämmer om detaljplanens utformning. Parallellt under detaljplanearbetet sker en förhandling mellan kommunen och SMÅA AB om ett markanvisningsavtal som slutligen ska godkännas av kommunfullmäktige. I avtalet regleras bl a ekonomiska- och genomförandefrågor. Det finns en politisk majoritet för det liggande planförslaget. Det bygger på den representativa demokratin. Framförda synpunkter på planförslaget innebär en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

54 54 Kommunen vill skapa fler hem för nya och gamla Salems- och Rönningebor. Sedan finns det olika synpunkter på hur dessa ska utformas. Synpunkterna har sammanvägts till en helhetslösning som en politisk majoritet står bakom. Informationen kring detaljplanen för Rönninge centrum har varit omfattande. Planeringsprocessen startade redan Det har bland annat tagits fram ett specialnummer av Salems kommun informerar, som presenterade planförslaget. Det delades ut till alla hushåll i kommunen. Sedan har det informerats på samrådsmöte den 18/ 3, och på Rönninge torg vid två tillfällen, under marsmånad Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Coop i Rönninge, på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset och på biblioteket i Salems centrum samt på kommunens hemsida. SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE De framförda synpunkterna har inte lett till några större förändringar av planförslaget, men några mindre revideringar av planförslaget föreslås. 1. Några nya planbestämmelser som reglerar riskfrågorna införs i planförslaget, det gäller bl a brandsäkra fönster, friskluftsintagens placering, att uteservering och balkonger inte får placeras mot järnvägen m m, 2. Ett u-område läggs in mellan befintlig och ny transformartorstation, 3. Vattenområdet anpassas till gällande plan norr om planområdet, 4. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivningar av busslinjer 972 och extra bussar vid störningar i pendeltågstrafiken m m. 5. Genomförandebeskrivningen kompletteras och utvecklas, 6. Gång- och cykelkartan har reviderats, 7. Kompletterande solstudier bifogas i en särskild bilaga till planförslaget, 8. Plats för värmekur/väntsal för bussresenärer illustreras inom ytan för pergolan vid busstorget. 9. En ny planbestämmelse införs för upphävande av strandskydd inom kvartersmark för villabebyggelse.

55 55 Sammanfattningen av yttranden från boende m fl och kommentarer har WSP Analys & Strategi genom Eva Påhlman och Anine Alexandersson i samarbete med plan- och exploateringsenheten. Conny Olsson Kommunarkitekt/chef för plan och exploatering

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs,

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel Bollstanäs, Utställningsutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad 2013-09-22 Anna Silver 08-590 000 00 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2008:487 anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen, i kommundel

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för Rönninge centrum fastigheten Strömsdal 1 m fl.

Detaljplan för Rönninge centrum fastigheten Strömsdal 1 m fl. SALEMS KOMMUN Dnr 2008/87 Stockholms län Plan nr 81-64 Normalt planförfarande enligt PBL (1987:10) Planbeskrivning, utställningshandling, juni 2013 Detaljplan för Rönninge centrum fastigheten Strömsdal

Läs mer

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg

Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan i Sundbyberg Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Annika Colbengtson 2013-11-18 1 (5) DNR SMN-0273/2013 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för ombyggnad av kontor till bostäder, fastigheten KRANEN 19, Starrbäcksgatan/Vattugatan

Läs mer

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING

Del av Östra Eklanda UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Mölndals stad, Västra Götalands län TIDIGARE BEHANDLING STADSBYGGNADSKONTORET Jan Kristoferson 031-315 14 21 2012-05-14 Sida 1 (6) Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE TIDIGARE

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

AVSEENDE Detaljplan för Töllstorp 2:1 m.fl. FASTIGHETER PLATS KOMMUN Töllstorp 2:1 Gnosjö Gnosjö

AVSEENDE Detaljplan för Töllstorp 2:1 m.fl. FASTIGHETER PLATS KOMMUN Töllstorp 2:1 Gnosjö Gnosjö 1 Ärendehantering Beskrivning av samrådsskede Planförslaget sändes genom ut på samråd under tiden 13 november till 18 december 2006. Allmänt samrådsmöte hölls den 16 november 2006 klockan 18.30 i Gnosjö

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun

NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun 2013-05-24 1 (6) Kst 2012/290 Detaljplan för NETTOVÄGEN fastigheterna Veddesta 2:18 och 2:83, Järfälla kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 13 mars 10 april 2013.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

i Klippans kommun, Skåne län

i Klippans kommun, Skåne län Dnr 2014.0190.214 Detaljplan för Polstjärnan 7 Kapellgatan i Klippan samt Tillägg. Ändring av detaljplan för Kv Polstjärnan upphävande av tomtindelning i Klippans kommun, Skåne län UTLÅTANDE Förslaget

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer