Samrådsredogörelse efter samråd och remiss av detaljplan för Rönninge centrum, Strömsdal 1 m fl, 81-64, dnr 2008/ 87

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse efter samråd och remiss av detaljplan för Rönninge centrum, Strömsdal 1 m fl, 81-64, dnr 2008/ 87"

Transkript

1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Conny Olsson Dnr: 2008/87 1 Samrådsredogörelse efter samråd och remiss av detaljplan för Rönninge centrum, Strömsdal 1 m fl, 81-64, dnr 2008/ 87 Bygg- och miljönämnden beslöt att skicka ut detaljplan för Rönninge centrum, på fastigheten Strömsdal 1 m fl, 81-64, upprättad i januari 2013 av WSP Stadsutveckling i samarbete med kommunen planoch exploateringsenhet, på samråd och remiss enligt PBL 5:20 (SFS 1987:10). Detaljplaneförslaget har skickats ut till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning upprättad och till remissinstanser enligt remisslista upprättad under perioden till och med Kungörelse om detta har anslagits på kommunens anslagstavla och annons i lokaltidningen Mitt i Botkyrka Salem har varit infört den 5 mars Planförslaget har varit utställt på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunalhuset och på biblioteket i Salems centrum, i Coop i Rönninge centrum samt har funnits tillgängligt på kommunens hemsida. Ett specialnummer av tidningen Salems kommunen informerar, Gröna Bladet, togs fram där planförslaget sammanfattades och skickades ut till alla hushåll i kommunen. Ett samrådsmöte hölls i Rönnninge gymnasium den 18 mars Ett hundratal deltagare närvarade på mötet. Mötesanteckningar från mötet finns

2 2 framtagna, daterade Många synpunkter på planförslaget kom fram under mötet. Efter mötet visades även en modell av planförslaget upp. Vid två tillfällen stod representanter från Salems kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning på Rönninge torg och informerade om planförslaget. Lördagen den 23 mars, mellan kl 9 och 17 och onsdagen den 27 mars mellan kl 16 och 20. Under samråds- och remisstiden har 178 yttranden inkommit. (minst ett yttrande saknas från Länsstyrelsen). Tre stycken av de yttranden som kom från myndigheter och organisatoner innehåller inga erinringar mot planförslaget. De kom från Syvab, Hyresgästföreningen i Botkyrka-Salem, Coop Medlem Norrort i Upplands Väsby. 18 stycken yttranden innehåller erinringar mot planförslaget. Dessa yttranden som kommer från myndigheter och organisationer redovisas i sin helhet och kommenteras. De yttranden som kom från enskilda personer har sammanfattats i en särskild sammanställning som redovisas och kommenteras nedan.

3 3 Länsstyrelsen

4 4

5 5 Kommentarer De synpunkter som Länsstyrelsen framför angående riskfrågorna kommer att preciseras. Klarläggande av vad som är obrännbar fasad och fönster ska göras. Fönstren kommer eventuellt både vara brandklassade och samtidigt öppningsbara. Planbestämmelser som reglerar detta föreslås omformuleras. Planbestämmelsen C, kommer kompletteras med begränsningen att utservering inte får förekomma på den sida som vetter mot järnvägen. Några balkonger är inte tänkta mot söder och järnvägen. En planbestämmelse som förhindrar detta kommer att införas.

6 6 Bebyggelsens friskluftsintag bör vändas bort från järnvägen. Även här föreslås en planbestämmelse som reglerar att detta införs. En bedömning av om att riktvärden för vibrationer ska klaras har utförts. Det formella planarbetet (programuppdraget) startade efter då strandsskyddsbestämmelserna ändrades. Därför föreslås en planbestämmelse införas om upphävande av strandskydd inom kvartersmarken för berörda villatomter. Detta görs istället för att kommunen skickar in en ansökan till Länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet. Det förfaringssättet har förankrats hos Länsstyrelsen.

7 7 Lantmäteriet

8 8 Kommentarer Organisatoriska frågor: Planförslagets gränser justeras inför det slutliga planförslaget. P-däckets illustration ska ses över. Fastighetsrättsliga frågor

9 9 I genomförandebeskrivningens utställningshandling kommer det att framkomma vilka avtal gällande fastighetsrättsliga frågor som skall tecknas innan antagande av detaljplanen. Kommunen kommer efter laga kraft vunnen detaljplan att ansöka om erforderliga lantmäteriförrättningar för fastighetsreglering vilka kommer att bekostas av exploatören SMÅA AB. En marköverlåtelsekarta mellan kommunen och exploatören SMÅA kommer att upprättas. På marköverlåtelsekartan kommer det att framkomma vilken mark som kommunen överlåter till byggherren SMÅA. I kartbilagor till samtliga fastighetsrättsliga avtal, som kommer tecknas innan detaljplanens antagande, kommer marköverlåtelser tydligt illustreras. Då detaljplanen tas fram efter reglerna i ÄPBL avses inte en konsekvenskarta upprättas i genomförandebeskrivningen. Servitut för parkering till förmån för Strömsdal 4, som belastar Strömsdal 5, kommer att behöva ändras i samband med detaljplanens genomförande. Inga andra rättigheter inom eller intill detaljplanen kommer att påverkas vid genomförande av detaljplanen. Insticksgatan från Wilhelmsrovägen fram till Rönninge torg avses bli till allmän platsmark och inte gemensamhetsanläggning. Således kommer bestämmelserna gux i detaljplanen att tas bort. Gemensamhetsanläggningen Rönninge ga 11 kommer att ombildas både vad det gäller omfattningen och för ingående fastigheters andelar. Arbetet med ombildning av Rönninge ga 11 är under arbete och skall vara klart tills planen antas av kommunfullmäktige. Inga nya gemensamhetsanläggningar planeras inrättas inom planområdet. Kommunen kommer genom avtal säkerställa att stråket mellan Wilhelmsrovägen och Skönviksparken blir allmänt tillgängligt. Del av prickad kvartersmark i området söder om Dånviksvägen avses bli till för kantstensparkering utmed Dånviksvägen.

10 10 Trafikverket Kommentarer

11 11 Planförslaget beskriver ingen ny bebyggelse inom säkerhetsavståndet 25 meter från spårmitt. Närmast ny bebygglese uppförs minst 26 meter från spårmitt. Med hänsyn till Länsstyrelsens samrådsyttrande och deras ansvar som tillsynsmyndighet för planering och byggande anser förvaltningen att deras krav på ett avstånd av minst 25 meter är tillräckligt och uppfyllt. Vid underhandskontakt med Trafikverket har denna fråga om minsta avstånd mellan bebyggelse och järnvägsspåren diskuterats. En bedömning om att riktvärden för vibrationer ska klaras har utförts. Stockholms Läns Landsting, Trafikförvaltningen Kommentarer Vid underhandskontakt med Trafikförvaltningen f d SL, har det inte framkommit att närtrafiklinjen 972 skulle kräva något särskilt utrymme inom busstorget, inte heller att det skulle krävas utrymme för ersättningsbussar vid störningar i pendeltågstrafiken. Det bör därför försöka inrymmas inom det som planförslaget redovisar i form av busstorg.

12 12 Vattenfall

13 13

14 14

15 15 Kommentarer Vattenfalls önskemål om fritt utrymme på 5 meter till närmaste byggnadsdel bör kunna uppfyllas samt att ett ledningsområde (u-område) kompletteras på plankartan för Vattenfalls ledningar. Kommunstyrelsens tekniska utskott, KSTU Kommentarer Frågan om sedumtak ska prövas i förhandlingarna om ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören SMÅA. Utbyggnad av fiber pågår i kommundelen Rönninge. Kultur- och fritidsnämnden

16 16 Kommentar Antalet p-platser inom västra delen av planområdet är dimensionerat för planerade bostäder och kundparkering. Särskilda p-platser för besökare till kultur- och fritidsanläggningar finns det inte utrymme för. Däremot kan besökare till t ex Villa Skönvik parkera på den planerade kundparkeringen vid Coop.

17 17 Förslaget att rivningsförbud ska införas som en planbestämmelse (q) för Centralhuset (Nära Tinghuset) får prövas i den kommande förhandlingen om ett avtal med ägaren till Flädern 1 (Nära Tinghuset). Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge centrum finns här. SRV Återvinning AB Kommentarer Frågan har studerats i framtagandet av planförslaget. Samråd om utformning och dimensionering av transportvägar och utrymmen för avfallshantering kommer att ske i bygglovsskedet. Södertörns Brandförsvarsförbund, SBEF

18 18 Kommentarer

19 19 Planförslaget är utformat så att närmaste bostadshus placeras med ett minsta avstånd på 26 meter från spårmitt. Det framgår av illustrationsplanen som utgör en del av planhandlingarna. Fönstren föreslås utformas för att vara öppningsbara mot Dånviksvägen och järnvägen och samtidigt klara av kraven på hög värmestrålning. Brandförsvarets PM 609 skall följas. Utrymning från bostadslägenheter ska i första hand ske med brandförsvarets höjdfordon. I vissa fall bör dock utrymning kunna ske med brandförsvarets bärbara stegar. De fallen begränsas till de lägenheter som placeras mot de gårdar där lägenheterna inte är genomgående. Kommunen anser att brandförsvarsförbundet vid behov kan komma att bli inkallat under tekniskt samråd i bygglovsprocessen. Skanova

20 20

21 21

22 Kommentarer Hänsyn till Skanovas ledningar ska tas i projekteringen och utbyggnaden av nya ledningsdragningar inom planområdet och ska bekostas av exploatören SMÅA AB. Stockholms Handelskammare 22

23 23 Kommentarer De föreslagna bostäderna lägenheter i Rönninge centrum är en avvägd exploateringsgrad för att harmonisera med övrig bebyggelse inom och utanför planområdet. De nya hemmen kommer att byggas ut etappvis under några år.

24 24 Salems Hembygdsförening Kommentarer Några särskilda parkeringsplatser för Villa Skönvik planeras inte inom detajlplanen för Rönninge centrum. Besökare till Villa Skönvik föreslås i första hand att åka kollektivt. I övrigt kommer kundparkeringen vid Coop kunna samnyttjas.

25 25 Naturskyddsföreningen Botkyrka Salem

26 26 Kommentarer Närheten till Skönviksparken är en värdefull tillgång med sina rekreationsytor och välutrustad lekplats Planförslaget möjliggör en förbindelse via strandzonen till Skönviksparken från sydväst.

27 27 Skönviksparken är en mötesplats för hela kommunen. Här kan både barn leka, boulespelare spela boule och hundar få ströva. Strandskyddet är 100 meter, och omprövas i samband med planläggningen av Rönninge centrum av Länsstyrelsen. Strandskyddet måste upphävas för de delar som föreslås för bebyggelse annars kan de föreslagna bostäderna inte uppföras. Det område som förslås upphävas är mark som idag är ianspråktagen som tomtmark. Infartsparkeringen hänvisas till södra sidan av järnvägsspåren. Här föreslås en utbyggnad med i storleksordningen 200 nya p-platser för infartsparkering, uppdelade på tre områden, markparkering, 90 platser längst bort i öster förbi Salarpsparkeringen, 30 platser inom Kv Ålkistan, och ett p-däck med 90 p-plaster, sammanlagt 210 platser. De 30 plasterna inom kv Ålkistan kräver dock att kommun köper marken av nuvarande ägare (brf Engelsberg) och planändring. För övriga delar ryms utbyggnaden i gällande plan. Finansiering av dessa p-platser ska utredas vidare. Kantstensparkering har prövats inom kommunen tidigare i Söderby park. Det har inte upplevts som trafikfarligt utan har en dämpande verkan på bilarnas hastigheter på vägarna. Samtidigt innebär det ett effektivt utnyttjande av marken. Det planeras för cykelstråk till och från Rönninge centrum. Dock byggs inte dessa ut på separata cykelbanor utan får trafikera gatorna i blandtrafik. Ett cykelstråk planeras längs Westerdahlsvägen.

28 28 Rönningepartiet

29 29

30 30 Kommentarer Den kritik som framförs ovan får hänvisas till den politiska debatten i bland annat kommunfullmäktige som utgör arenan för den representativa demokratin. Det som framförs går stick i stäv med de beslut som har fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Det som avsågs med att trafikslagen kom närmare varandra var att Rönninge centrum blir en knutpunkt för flera trafikslag såsom angörande bilar, för busstrafiken, pendeltågen, gående och cyklande. Perspektivet är att ett resecentrum för hela kommunen kan skapas här. Kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013 följande sammanfattande budskap: Allt fler vill bo i Stockholms län, i Salems kommun och i Rönninge. Inte minst våra egna kommuninvånare behöver fler bostäder. I Rönninge centrum finns attraktiv mark och bra kommunikationer. Därför måste fler kunna bo i ett levande Rönninge centrum som verkligen byggs färdigt, med en genuin torgmiljö och mindre bussytor. Serviceutbudet ska förbättras, likaså stationsområdets roll som lokalt resecentrum. Vi måste tänka framåt och se till att markägare, kommunen m fl är överens om ett projekt som går ihop ekonomiskt. Efter tidigare samrådsskede har vi lyssnat och anpassat förslaget. Med detta planförslag som innehåller nya bostäder, varav cirka 30 hyresrätter och resten

31 31 bostadsrätter, större affärsytor och p-platser, blir en framtidslösning möjlig. Kort sagt: Detaljplanen är nödvändig för en kommun i utveckling.

32 Miljöpartiet 32

33 33 Kommentarer En av förutsättningarna för planeringen av Rönninge centrum är att Torghuset kan uppföras i fem våningar, där den femte våning dras in i förhållande till den fjärde våningen. Om den femte våningen togs bort skulle 8 lägenheter försvinna vilket skulle innebära att projektet inte kan genomföras av ekonomiska skäl. Projektet innehåller minst 26 hem upplåtna med hyresrätt. Resten av lägenheterna blir upplåtna med bostadsrätt. Föreslaget cykelstråk via Westerdahlsvägen får samsas med bilar i blandtrafik med personbilar och transportbilar. Någon genomfartstrafik är inte aktuell. Det bör dock skyltas så att det tydligt framgår att cykelstråket passerar här och att hänsyn tas till cykeltrafikanterna. Önskemålet om ökad turtäthet på både pendeltåg och bussar är något kommunen kommer att jobba för och framföra till ansvarig myndighet (Landstingets Trafikförvaltning f d SL). Den framtida trafiksituationen på Centralvägen bör studeras som en följd av planeringen av fler parkeringsplatser på södra sidan av järnvägen.

34 Se även det sammanfattande budskapet som kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013, sid 26 ovan. 34 Centerpartiet

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39 Kommentarer Husens utformning har i vissa delar som i kv Barnhagen och i parkvillorna anpassats till den befintliga småskaliga villlabebyggelsen. Även i busstorgskvareteret anspassas kvarterets utformning till Nära Tinghuset och omfamnar det kring en gemensam gård. Var tid har sitt uttryck. Bebyggelsen omkring och i Rönninge centrum representeras av olika byggnadsstilar från olika tidsepoker. Det är lätt att avläsa från vilket decennium de olika kvarteren är byggda, som årsringar. Tanken för Rönninge centrum är att ta ett helhetsgrepp och bygga färdigt centrumområdet. Husens utformning är viktiga delar i miljön men förslaget fokuserar på de öppna ytorna mellan husen, så att det offentliga rummet får en så bra gestaltning som möjligt. Då har utformningen av den första våningen en avgörande betydelse för upplevelsen och livet mellan husen. Torghusets utformning skisseras med ett svagt sluttande pulpettak. Det korresponderar med Näckroshuset tvärs över torget på ett bra sätt. Torghuset kommer inte att bli en koloss utan kommer att omgärda torget så att det blir en bra plats för möten och spontana kontakter. Den utskjutande lågdelen med sina butiker kommer att upplevas som småskaligt vid torget. Själva bostadshuset ligger förskjutet mot Dånviksvägen.

40 40 Infartsparkeringen hänvisas till södra sidan av järnvägsspåren. Här föreslås en utbyggnad med i storleksordningen 200 nya p-platser för infartsparkering, uppdelade på tre områden, markparkering, 90 platser längst bort i öster förbi Salarpsparkeringen, 30 platser inom Kv Ålkistan, och ett p-däck med 90 p-plaster, sammanlagt 210 platser. De 30 plasterna inom kv Ålkistan kräver dock planändring. För övriga delar ryms utbyggnaden i gällande plan. Finansiering av dessa p-platser ska utredas vidare. Kantstensparkering har prövats inom kommunen tidigare i Söderby park. Det har inte upplevts som trafikfarligt utan har en dämpande verkan på bilarnas hastigheter på vägarna. Samtidigt innebär det ett effektivt utnyttjande av marken. Trafiklösning under byggtiden måste utredas vidare. Förslagsvis kommer cirkulationsplatsen och busstorget att byggas i en första etapp, då kan den södra delen av det nuvarande busstorget användas för vägpassage förbi centrumområdet. Men det måste studeras mer i detalj för att både bilar, bussar, cyklar och gående säkert ska kunna passera under utbyggnadstiden. Säkra skolvägar för barnen från Torghusets entréer ska säkerställas. Det förslag till gång- och cykelvägar genom Rönninge centrum som detaljplanen redovisade har reviderats och delvis ritats om. Huvudstråket för cyklar är via Vilhelmsrovägen - Westerdahlsvägen. Cykelstråket ska tydligt skyltas och markeras. Butikslokaler eller annan verksamhet i bostädernas bottenvåningar. Även andra verksamheter kan bli aktuella i dessa lägen. Behovet av kommersiella lokaler grundar sig på den handelsutredning som gjordes för några år sedan. Den konstaterar att behovet för Rönninge centrum uppgår till storleksordningen 300 kvm butiksyta. Vilket innehåll dessa lokaler får kan variera t ex mäklare, revisionsbyrå, fotvård, manikyr, optiker etc. Se även det sammanfattande budskapet som kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013, på sidan 26 ovan.

41 41 Rönninge Intresseförening

42 42

43 Kommentarer En av förutsättningarna för planeringen av Rönninge centrum är att Torghuset kan uppföras i fem våningar. där den femte våning dras in i förhållande till den fjärde våningen. Om den femte våningen togs bort skulle 8 hem försvinna vilket skulle innebära att projektet inte kan genomföras av ekonomiska skäl. Frågan om skuggor har studerats i flera omgångar. Det är i första hand under sommarhalvåret som solen har en sådan betydelse att utesvistelse under längre tid kan äga rum, därför har dessa tider studerats när de gäller sol och skuggor på torget. Planen kompletterades med solstudier under samrådstiden. Solförhållandena bedöms bli goda på torget. Vid vår- och höstdagjämning är hela torget solbelyst under eftermiddagen. Näckroshusets uteservering skuggas inte vid någon tidpunkt av de nya husen. Under sommaren är i stort sett hela torget solbelyst från morgon till kväll. Torghusets fasader bidrar till att reflektera solljuset så att torget blir ljusare än idag. Under vinterhalvåret går solen ner tidigt och Näckrosens uteservering är inte i bruk. Infartsparkeringen hänvisas till södra sidan av järnvägsspåren. Här föreslås en utbyggnad med i storleksordningen 200 nya p-platser för infartsparkering, uppdelade på tre områden, markparkering, 90 platser längst bort i öster förbi Salarpsparkeringen, 30 platser inom Kv Ålkistan, och ett p-däck med 90 p-plaster, sammanlagt 210 platser. De 30 plasterna inom kv Ålkistan kräver dock att kommun köper marken av nuvarande ägare (brf Engelsberg) och planändring. För övriga delar ryms utbyggnaden i gällande plan. Finansiering av dessa p-platser ska utredas vidare. Kantstensparkering har prövats inom kommunen tidigare i Söderby park. Det har inte upplevts som trafikfarligt utan har en dämpande verkan på bilarnas hastigheter på vägarna. Samtidigt innebär det ett effektivt utnyttjande av marken. 43

44 44 Avståndet mellan pendeltågsstationen och busstorget blir marginellt längre, till förmån för ett yteffektivare och trafiksäkrare busstorg. I framtiden när pendeltågtrafiken kan få en ökad turtäthet minskar behovet av passning på samma sätt som idag. Innan dess bör tidtabeller, med avseende på avgångstider för bussbehöva trimmas in så att de passar tågen, efter det att busstorget har byggts om. Se även det sammanfattande budskapet som kommunstyrelsen antog den 4 februari 2013, på sidan 26 ovan. Bostadsrättföreningen Fridhem, Stationsvägen 1-7

45 45 Kommentarer

46 46 Det är en förutsättning för det nya busstorget att bussarna ska stå och tidsreglera längs med Stationsvägen med avstängda motorer. Salems kommun har ett tomgångsförbud på max en minut. Kommunen ser det som mycket viktigt att förbudet följs. I framtiden kan det bli aktuellt med el-drivna bussar, som blir tystare och mindre störande än dagens bussar. Bostadsrättsföreningen Eken Kommentarer Förvaltningen ser det som mycket viktigt i det fortsatta detaljplanearbetet att planera för en trafiklösning för berört område där passagen inte blockeras av varubilar till affärernas godsmottagningar och att utryckningsfordon snabbt kommer kunna ta sig fram. En utredning om bättre trafiklösning för berört

47 47 område har påbörjats. Det kan t ex handla om skyltning om stoppförbud vid ut- och infarten till parkeringen och övervakning av detta. Det är dock inte en planfråga. Sammanfattning av yttranden från boende m fl och kommentarer Totalt har 157 yttranden inkommit från boende i Salems kommun. Flera anger att det är bra att det byggs bostäder i Rönninge och att centrum utvecklas. Några av dessa tycker att det inte sker på rätt sätt. Andra tycker att det inte ska byggas alls eller att hela planarbetet ska tas om. Av de inkomna yttrandena var 67 upptryckta yttranden som Rönninge intresseförening tagit fram. Dessa yttranden angav att: Torget riskerar att bli för skuggigt, byggnaderna bör inte vara mer än 4 våningar. Planen bör innehålla fler parkeringsplatser Parkeringsplatser längs Dånviksvägen är olämpliga Busstorget ligger för långt från tåget. Nedan sammanfattas alla inkomna synpunkter under teman och kommenteras. Parkering Cirka 110 yttranden berörde frågan om parkering. Många uttrycker oro för att parkering försvinner. Det anses redan idag svårt att hitta parkering. Om möjligheten till infartsparkering försvinner så kommer bilåkandet att öka. De anser att fler infartsparkeringar och övrig parkering behövs. Vintertid riskerar antalet parkeringar att minska ytterligare då snölagringen kommer att ta upp plats. Det nya förslaget anses försvåra avsläppning av personer till centrum, den nuvarande lösningen ger möjlighet till kiss and ride, en snabb avsläppning, som försvinner i det nya planförslaget. Flera menar att parkeringsdäck inte passar in i området och att det inte blir en bra lösning medan andra menar att parkeringsdäck är en nödvändighet för att lösa parkeringsbehovet. Några efterfrågar parkering under bostadshusen. Någon föreslår att det byggs bostäder på p-däcket för

48 48 att minska intrycket av parkering, en annan föreslår lokaler i p-däckets bottenvåning. Enstaka yttranden poängterar att avstånden i Rönninge inte är större än att det för det flesta borde vara möjligt att cykla och att behovet av parkering alltså inte borde vara så stort. Kommentar Parkeringsfrågan har utretts under lång tid. Parkering för bostäderna har i så stor utsträckning som möjligt planerats inom det egna kvarteret och är tillgodosedd inom detaljplanen med parkeringsnormen 1,15 p-platser per lägenhet för bostadsrätter och 1,0 för hyresrätter. Parkeringsgarage föreslås endast i torghusets bottenvåning i suterrängläget. Att uppföra parkeringsdäck inom centrumområdet har diskuterats. Ett parkeringsdäck är väsenligt mycket dyrare att bygga än markparkering. Trafik Cirka 20 yttranden berörde trafiksituationen. Flera av dessa anser att parkering längs med Dånviksvägen skapar trafikstockning. Kantstensparkering anses dessutom vara farlig. Några tycker att infarterna till centrum måste ses över. Infarten till centrum anses trång redan idag. På Dånviksvägen kommer det att bli svårt att vända utan att åka in till centrum. Ett yttrande påpekar att trafikflödet genom Salemsvägen-Stationsvägen- Dånviksvägen bör ses över och rätas ut för bättre framkomlighet. Andra framför att det måste finnas tydliga och sammanhängande cykelvägar och att cykelvägnätet måste konkretiseras. Bostadsrättsföreningen Eken påpekar att en infart till deras parkeringar kommer att försvinna. Detta innebär att endast en infart kommer att finnas kvar och denna riskerar att blockeras av varubilar till affärerna och av avsläppning till tåget. Om detta blir den enda kvarvarande infarten så bör den breddas.

49 Ytterligare ett yttrande undrar vem som skall sköta vad inom gemensamhetsanläggningen Rönninge ga 11 i anslutning till Ekens bostadsrättsförening. 49 Kommentar Trafikmängden utmed Dånviksvägen beräknas få ca 8000 fordon 2015 och har en hastighetsbegränsningen av 50 km/tim. Vägen har inte bedömts som en för stor väg för att ha kantstensparkering. Boendeparkeringen som föreslås utmed Dånviksvägen kommer inte bli så frekvent utnyttjade så att en trafikstockning bedöms uppstå. Parkering utmed Dånviksvägen skapar ett mer befolkat och tryggare gaturum. Cykelvägnätet har studerats vidare och förslaget har bearbetats. Planen har kompletterats med en ny illustration för det framtida gång- och cykelvägnätet i Rönninge centrum. Angående utfart från Brf Eken; se kommentar under Brf Ekens yttrande ovan. Under planens genomförande kommer Rönninge ga 11 att ombildas både vad det gäller omfattning och ingående fastigheters andelstal för utförande och drift. Busstorget Närmare 90 av de inkomna yttrandena berör busstorget. Det föreslagna busstorget anses ligga för långt från tågstationen. Ett förslag är att anlägga en park vid busstorget. Kommentar Mellan det flyttade busstorget och stationen är det ca 120 meter, vilket bedöms som en god tillgänglighet. Det är en ökning med endast meter mot idag. Att flytta busstorget närmare Nära Ting huset bedöms inte som möjligt för att samtidigt rymma de bostäder som förslaget innehåller.

50 50 Att ändra sträckningen på Dånviksvägen är inte realistiskt ur ekonomiskt perspektiv. Däremot kommer den nuvarande bergsklacken att tas bort vid korsningen Dånviksvägen/Stationsvägen och därmed förbättras sikten i kurvan. Planförslaget utgör ett effektivt markanvändande av det centrala läget. Stadsmiljön blir även attraktivare och Nära Ting-huset får ett bättre sammanhang i ett kvarter. Torgmiljön Cirka 115 yttranden berörde frågor kring torgmiljön. De flesta är oroliga för att torget kommer att bli skuggigt och förlora sin charm om planen genomförs. Dagens skuggbild får inte öka, det riskerar att bli instängt och blåsigt. De tycker inte att den bild som ges i gestaltningsplanen anses verklig. En lösning för belysning på torget efterfrågas såväl som en solstudie för vinterhalvåret. Flera efterfrågar fler grönområdet kring torget. Några poängterar att boulebanan bör finnas kvar. Ett förslag är att en äventyrslekplats för unga anläggs. Kommentar Planen kompletterades med solstudier under samrådstiden. Solförhållandena bedöms bli goda på torget. Vid vår- och höstdagjämning är hela torget solbelyst under eftermiddagen. Näckroshusets uteservering skuggas inte vid någon tidpunkt av de nya husen. Under sommaren är i stort sett hela torget solbelyst från morgon till kväll. Torghusets fasader bidrar till att reflektera solljuset så att torget blir ljusare än idag. Under vinterhalvåret går solen ner tidigt och Näckrosens uteservering är inte i bruk. Lokalklimatet bedöms bli bättre med det nya torghusets tillkomst. Utformningen av torget med belysning, möblering, träd och övrig växtlighet kommer att studeras vidare i genomförandeskedet. Möjlighet att flytta boulebanan till Skönviksparken bör undersökas. Närheten till Skönviksparken är en värdefull tillgång för de boende i Rönninge centrum, både ur rekreationssynpunkt och för barnens lek och utevistelse.

51 Bebyggelse Cirka 125 yttranden rörde frågor om bebyggelsen. Flera av dessa yttranden är positiva till att det skapas nya bostäder och lokaler i området och tycker att det är nödvändigt för att Rönninge Centrum ska utvecklas. Några motsätter sig att det ska byggas överhuvudtaget. Det finns en tydlig oro för att Rönninges karaktär ska försvinna. Många anser att de nya byggnaderna är för höga, särskilt det hus som är tänkt vid torget. De tycker att det är bra att det föreslagna höghus som fanns med i programmet är borttaget, men det efterfrågas fortfarande en mer småskalig karaktär med färre hus och lägre volymer. Många nämner att husen bör vara i samma stil som Nära-Ting huset. Gärna i trä som övrig bebyggelse i Rönninge. Andra synpunkter som framkommit är att Coop-huset inte passar in i miljön och att husen byggs för nära järnvägen och riskerar att störas av buller från tågen. Vissa tycker att bebyggelsen ligger för nära Dånviksvägen. Den riskbedömning som utförts anses i ett par yttrande ha stora brister. Alternativa platser för bebyggelse har föreslagits. Någon föreslår att bebyggelsen ska spridas ut i närområdet för att få ner skalan. Ett annat yttrande föreslår bebyggelse mitt emot Statoil-macken, Salemsvägen, eller vid kolonilotterna. Flerfamiljshus föreslås längs med Salemvägen för att ge området ett trevligare intryck. Någon föreslår att Coop-huset byggs på för att stämma bättre med övrig bebyggelse. Fler mindre bostäder för yngre och studenter föreslås också. Ett yttrande rör den kulturhistoriskt intressanta miljön som bör beaktas på fastigheterna 1:498, 1:334, 1:582, 1:336 och 1:322 och kan bilda en kulturhistorisk grupp. Kommentar Idag finns en stor efterfrågan på bostäder. Planen ger ett tillskott på ca bostäder, varav cirka 30 är hyresrätter. Den nya bebyggelsen med lokaler i bottenvåningarna ger bättre förutsättningar för en levande torgmiljö och de nya bostäderna ökar underlaget för service. Planen ger ett tillskott av 51

52 52 hem i området och ger en ökad blandning av boendeformer. Nya bostäder i centrum skapar även ökad trygghet när centrum blir befolkat under större del av dygnet. Den nya bebyggelsen definierar torgytorna tydligare och ger en ökad rumslighet. Huvuddelen av bebyggelsen bedöms som småskalig och uppbruten. Mot järnvägen är husen högre och längre för att skydda mot buller och risker från spåret. I den västra delen av centrumet är byggnaderna lägre för att bättre smälta samman med villabebyggelsen och det närbelägna parkområdet. De fastighetsägare som framför synpunkter om att den kulturhistoriska intressanta miljön ska beaktas ligger i huvudsak utanför planområdet. Fastigheter som ingår i detaljplanen föreslås få ett varierat innehåll som t ex Parkvillorna på fastigheten Rönnninge 1:335. Ekonomi Cirka 20 yttranden berör frågor kring ekonomi. Många anser att det finns oklarheter kring exploateringsekonomin. Det anses bli dyrare än tidigare angett och det finns en oro att det ska drabba de boende i Rönninge. Det har också inkommit frågor kring vem som kommer att bekosta planen. Andra synpunkter rör behovet av lokaler i Rönninge centrum. Många uppmuntrar utvecklingen av centrum medans andra oroar sig för att efterfrågan inte ska vara tillräcklig och att lokaler kommer att stå tomma. Kommentar En efterfrågan bedöms finnas på ytterligare lokaler i centrum på ca 300 kvm lokalyta för mindre butiker, vilka föreslås i första hand placeras i torghusets bottenvåning. Behovet har kartlagts i en handelsutredning som kommunen tog fram för ett par år sedan med hjälp av en konsult. Det finns inga oklarheter kring exploateringsekonomin. SMÅA AB ska stå för samtliga byggkostnader av bostäderna, parkeringar etc. SMÅA AB kommer ge en exploateringsersättning till kommunen för utbyggnad av de allmänna anläggningarna såsom cirkulationsplats, ombyggnad av busstorget m m samt även för den mark som kommunen överlåter till SMÅA och för byggrätterna som detaljplanen medger.

53 53 Detta regleras i ett markanvisningsavtal mellan kommunen och SMÅA AB. Markanvisningsavtal är inte klart men kommer att godkännas av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen antas. Ekonomiska frågor under utredning är finansieringen för infartsparkeringen söder om järnvägen. Det ligger utanför planområdet. Kommunen kommer att söka bidrag för infartsparkering från Landstingets Trafikförvaltning. Planprocessen Cirka 25 yttranden rörde frågor om planprocessen. Ett 10-tal yttranden anser att planen gynnar enskilda intressen och att exploatörens vilja att bygga maximalt står i vägen för Rönninge centrums utveckling. De anser att utvecklingen bör styras av kommunen och inte av byggherren. Några ifrågasätter att planen drivs igenom trots den kritik som det tidigare förslaget fick. Förslaget anses inte förankrat hos de som bor i Rönninge. Andra tycker att samarbetet har fungerat bra. Många är positiva till den folkomröstning som Rönningepartiet föreslår. Önskemål har framförts om alternativa lösningar för utvecklingen av Rönninge centrum. Enstaka yttranden menar att de inte fick kännedom om planförslagets omfattning förrän Rönningepartiets utskick. Kommentar Planen är framtagen i samarbete mellan kommunen och SMÅA AB. Det är kommunen som slutligen bestämmer om detaljplanens utformning. Parallellt under detaljplanearbetet sker en förhandling mellan kommunen och SMÅA AB om ett markanvisningsavtal som slutligen ska godkännas av kommunfullmäktige. I avtalet regleras bl a ekonomiska- och genomförandefrågor. Det finns en politisk majoritet för det liggande planförslaget. Det bygger på den representativa demokratin. Framförda synpunkter på planförslaget innebär en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

54 54 Kommunen vill skapa fler hem för nya och gamla Salems- och Rönningebor. Sedan finns det olika synpunkter på hur dessa ska utformas. Synpunkterna har sammanvägts till en helhetslösning som en politisk majoritet står bakom. Informationen kring detaljplanen för Rönninge centrum har varit omfattande. Planeringsprocessen startade redan Det har bland annat tagits fram ett specialnummer av Salems kommun informerar, som presenterade planförslaget. Det delades ut till alla hushåll i kommunen. Sedan har det informerats på samrådsmöte den 18/ 3, och på Rönninge torg vid två tillfällen, under marsmånad Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Coop i Rönninge, på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset och på biblioteket i Salems centrum samt på kommunens hemsida. SAMMANFATTNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE De framförda synpunkterna har inte lett till några större förändringar av planförslaget, men några mindre revideringar av planförslaget föreslås. 1. Några nya planbestämmelser som reglerar riskfrågorna införs i planförslaget, det gäller bl a brandsäkra fönster, friskluftsintagens placering, att uteservering och balkonger inte får placeras mot järnvägen m m, 2. Ett u-område läggs in mellan befintlig och ny transformartorstation, 3. Vattenområdet anpassas till gällande plan norr om planområdet, 4. Planbeskrivningen kompletteras med beskrivningar av busslinjer 972 och extra bussar vid störningar i pendeltågstrafiken m m. 5. Genomförandebeskrivningen kompletteras och utvecklas, 6. Gång- och cykelkartan har reviderats, 7. Kompletterande solstudier bifogas i en särskild bilaga till planförslaget, 8. Plats för värmekur/väntsal för bussresenärer illustreras inom ytan för pergolan vid busstorget. 9. En ny planbestämmelse införs för upphävande av strandskydd inom kvartersmark för villabebyggelse.

55 55 Sammanfattningen av yttranden från boende m fl och kommentarer har WSP Analys & Strategi genom Eva Påhlman och Anine Alexandersson i samarbete med plan- och exploateringsenheten. Conny Olsson Kommunarkitekt/chef för plan och exploatering