Sammanställning över inkomna yttranden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning över inkomna yttranden"

Transkript

1 Sammanställning över inkomna yttranden Förslag till Översiktsplan 2010 var ute på samråd 26 maj 16 oktober Här har synpunkterna lagts in allt eftersom de kommit in till kommunen. 20 oktober 2010: 110 st. 1

2 Innehållsförteckning MYNDIGHETER, FÖRENINGAR M.M. sid Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Uppsala län Vägverket Banverket Försvarsmakten Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Polismyndigheten Upplands-Bro Närpolisområde Stockholms länsmuseum Regionplanenämnden AB Storstockholms Lokaltrafik Norrvatten (med senare kompletteringar) Ragnsells Avfallsbehandling AB Brandkåren Attunda Håbo kommun Enköpings kommun Upplands Väsby kommun Järfälla kommun Sigtuna kommun Vattenfall Eldistribution AB Samhällsbyggnadsnämnden Bygg- och miljönämnden Nya Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet Centerpartiet - komplettering Folkpartiet Miljöpartiet de Gröna Båtklubben Arken Upplands-Bro Ryttarförening LRF s lokalavdelning Upplands-Bro Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro Friluftsfrämjandet Barkarby flygklubb Svensk Handels stadsplanekommitté Handelskammaren Järfälla/Upplands-Bro Råby Skogs samfällighetsförening Finnsta Skogs samfällighetsförening Vallbyviks intresseförening Kungsängens villaägarförening Rättarboda fastighetsägarförening Österhagens samfällighetsförening HSB Stockholm Fastighets AB Väderholmen TeliaSonera Skanova Access 80 ENSKILDA 80 Bro sid Boende 1 på Beckasinvägen Boende 2 på Beckasinvägen Boende i Bro Boende 1 i Österhagen Boende 2 i Österhagen Boende 3 i Österhagen Boende 4 i Österhagen Boende 5 i Österhagen Boende 6 i Österhagen Boende 7 i Österhagen Boende 8 i Österhagen Boende 9 i Österhagen Boende Lindahagaberg Fastighetsägare 1 Härnevi Fastighetsägare 2 Härnevi Fastighetsägare 3 Härnevi Fastighetsägare 4 Härnevi Fastighetsägare 5 Härnevi Fastighetsägare 6 Härnevi Fastighetsägare 7 Härnevi Fastighetsägare 8 Härnevi 91 2

3 Kungsängen sid Boende i Brunna Boende i Brunna skog Boende i Norrboda Boende i Kungsängen Boende vid Granhammarsvägen Fastighetsägare 1 Kungsängen Fastighetsägare 2 Kungsängen Boende i Rankhusområdet Fastighetsägare i Rankhusområdet 96 Landsbygden sid 96 NORRA KOMMUNDELEN 73. Fastighetsägare norr om Lejondalssjön Intressent Långvreten/Näshagen Fastighetsägare Håbo-Tibble Fastighetsägare Tibble-Önsta Intressent Ringsvik-Svarsta Intressent norr om Lejondalssjön Fastighetsägare Håtuna Fastighetsägare 1 norr om Bro Fastighetsägare 2 norr om Bro 103 SYDVÄSTRA KOMMUNDELEN 82. Fastighetsägare Låssa Fastighetsägare Saltvik Fastighetsägare väster om Bro Boende Säbyholm Boende 1 Ådö Boende 2 Ådö Fastighetsägare söder om Bro Boende Smidö 109 MELLAN TÄTORTERNA 90. Boende mittemot COOP:s storlager Fastighetsägare vid järnvägen Boende 1 vid järnvägen Boende 2 vid järnvägen Boende 3 vid järnvägen Boende 4 vid järnvägen Boende 5 vid järnvägen Fastighetsägare 1 Eriksberg Fastighetsägare 2 Eriksberg Boende 1 Örnäs Boende 2 Örnäs Boende 3 Örnäs Boende 4 Örnäs 115 SYDÖSTRA KOMMUNDELEN 103. Fastighetsägare Lennartsnäs Fastighetsägare Frölunda Fastighetsägare Stäksön 123 Ungdomar sid Bro IK gymnastikläger 7-15 åringar Fest i byn Bro 12 sept Upplands-Bro gymnasiet Ungdomsrådet 125 Sent inkommet yttrande sid Näringsidkare söder om Bro 126 3

4 MYNDIGHETER, FÖRENINGAR M.M. 01. Länsstyrelsen i Stockholms län Ett förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun har kommit in till Länsstyrelsen för samråd enligt 4 kapitlet 3 plan- och bygglagen. Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter på samrådshandlingen från Vägverket, Banverket/Samhälle och planering, Försvarsmakten/HKV, Transportstyrelsen, Luftfartsverket/Stockholm- Arlanda, Vattenfall, Svenska Kraftnät AB och Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. Länsstyrelsen har även tagit del av yttranden från Regionplanenämnden och SL. Förslaget till ny översiktsplan bygger vidare på mål och inriktningar i den gällande översiktsplanen men är också utvecklat och hanterar aktuella frågeställningar om både tillväxt och nya sakområden. Länsstyrelsen lämnade i maj 2006 på kommunens begäran en redogörelse för de frågor som utifrån ett statligt perspektiv utgör underlag för att bedöma den gällande översiktplanens aktualitet. Översiktsplan 2000 antogs av kommunfullmäktige den 4 februari Allmänt om planens inriktning Förslaget till översiktsplan är utformat för att stödja Upplands- Bro i rollen som tillväxtkommun. Ambitionen att växa till omkring invånare om år ligger enligt Länsstyrelsens bedömning i linje med den fördelning av befolkning och bostadsutbyggnad regionalt som anges i alternativet hög i utställningsförslaget till RUFS 2010, dvs. med ett invånareantal om år 2030 och med ett tillskott på nya bostäder under planperioden fram till år Länsstyrelsen konstaterar att planförslagets utbyggnadsområden inrymmer sammanlagt upp emot nya bostäder och därtill möjligheter till ytterligare utbyggnader genom förtätningar i befintliga områden. För att kunna hantera planens markreservationer framöver är det särskilt viktigt att använda detaljplan som det verktyg kommunen har till sitt förfogande för att styra utbyggnadsplaneringen. Hållbar bebyggelsestruktur Det nationella miljömålet för en god bebyggd miljö innebär att en bebyggelsestruktur med god kollektivtrafikförsörjning ska främjas. Detta är också ett planeringsmål i den regionala planeringen. Länsstyrelsen instämmer i planens inriktning att utbyggnaden i kommunen främst ska ske inom och i anslutning till tätorterna Bro och Kungsängen, och där ta till vara läget i regionen och i Mälardalen med de fördelar som tillgången till pendeltåg innebär. Att förtäta bebyggelsen inom rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna och att i omlanden premiera goda cykelstråk för arbetspendling kommer att bidra till en hållbar bebyggelsestruktur. Föreslagna utbyggnadsområden i södra och östra Bro och i norra Kungsängen riskerar enligt Länsstyrelsens uppfattning dock att inte nå upp till planens ambition vad gäller avstånd till pendeltågsstation. Förutsättningarna för en god bussanslutning blir därför en viktig fråga i den fortsatta planeringen för dessa områden. 4

5 Det är också angeläget att nya bostäder på landsbygden lokaliseras till områden som har kollektivtrafik. Förslaget att utöka infartsparkeringarna vid pendeltågsstationerna framför allt vid Bro är ett sätt att öka möjligheten att välja kollektivtrafik för i varje fall delar av arbetsresan. Regionalt sammanhang Länsstyrelsen anser att översiktsplanen tydligare än vad som görs i samrådshandlingen behöver redovisa kommunen i sitt regionala sammanhang utifrån ett RUFS 2010-perspektiv. En regionplan ska enligt 7 kapitlet plan- och bygglagen tjäna till ledning för kommunernas beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. I Länsstyrelsens yttrande över det utställda förslaget RUFS 2010 framhålls att de regionala förutsättningarna är av avgörande betydelse för den kommunala planeringen i storstadsregionen, och att bebyggelsestruktur, grönstruktur, infrastruktur, teknisk försörjning och även bostadsförsörjning är viktiga regionala planeringsfrågor. Länsstyrelsen ser den regionala utvecklingsplanens förhållningssätt till markanvändning och lokalisering som ett uttryck för vad som är lämplig samordning av mark- och vattenanvändningsfrågor med mellankommunal räckvidd. Utbyggnadsområden i Kungsängen För Kungsängen överensstämmer föreslagen tätortsavgränsning i stort med gällande översiktsplan. För några av utbyggnadsområdena har Länsstyrelsen tidigare lämnat synpunkter i yttranden över detaljplaneprogram, och hänvisar till dessa. Utbyggnaden i Rankhus (15) förutsätter enligt samrådshandlingen att trafikplats Kungsängen på E18 kompletteras med ramper riktade också västerut. I Länsstyrelsens förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län är utbyggnaden finansierad genom trängselskatt och övrig medfinansiering. För Rankhusområdet lämnar Försvarsmakten synpunkter med anledning av att området i norr direkt ansluter till Kungsängens övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret. Länsstyrelsen förutsätter att verksamheten inom övnings- och skjutfältet kan fortsätta och att tillkommande bostadsbebyggelse i Rankhus planeras på ett sådant sätt att bullerstörningarna beaktas, liksom verksamheten i övrigt bland annat god framkomlighet med tunga stridsfordonstransporter på Granhammarsvägen. I området Ålsta/Aspvik/Ensta (16) pågår idag programarbete för att omvandla områdets västra del för permanentboende. Översiktsplanen redovisar en utbyggnad i den östra delen som utgörs av brukningsvärd jordbruksmark och även ingår i Görvälns större kulturmiljö av riksintresse. Länsstyrelsen bedömer att denna del av området inte bör tas i anspråk för bebyggelse med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Utredningsområden Utanför tätortsavgränsningen redovisas området Kungsängen södra (25) som utredningsområde. Området består av brukningsvärd jordbrukmark inom det större sammanhängande jordbruksområdet på Lennartsnäshalvön, som utgör riksintresse för kulturmiljövården och där fortsatt jordbruksdrift är en förutsättning för kulturvärdet. Av samrådshandlingen framgår att området är utsatt för översvämningsrisker och har starka 5

6 naturvärden. Av dessa skäl anser Länsstyrelsen att området bör utgå som utredningsområde. För utredningsområdet Hus i vattnet (26), beläget intill den gröna strandpromenaden i Kungsängen, bör ett programarbete belysa konsekvenser och även hur syftet med strandskyddet kan tillgodoses då det återinträder vid detaljplaneändring. Utredningsområdet Norra Stäksön (27) är speciellt genom sitt läge mitt emellan Kungsängen och Stäket i Järfälla där behovet av att bygga upp ny infrastruktur är stort, vilket enligt Länsstyrelsens uppfattning talar emot en utbyggnad inom överskådlig tid. Utbyggnadsområden i Bro Målsättningen i översiktsplanen är att ge förutsättningar för Bro samhälle att växa sig jämnstark med Kungsängen genom förtätning inom befintlig bebyggelse och genom att bygga ut tätorten, främst till områden söder om pendeltågstationen för att också nå en önskad kontakt via bebyggelse med Mälaren. Utbyggnader söder om järnvägen Vid utbyggnader i Bro anser Länsstyrelsen att det är angeläget att möjligheterna till en hög exploatering med bostäder och arbetsplatser inom gångavstånd från pendeltågsstationen utnyttjas. Det är även önskvärt att delar av ännu ej utbyggda detaljplaner för småhusbebyggelse i Jursta, södra Bro, omprövas för att öka exploateringen närmast stationen. Länsstyrelsen bedömer att en utbyggnad med föreslagen utformning och omfattning i områdena ner mot Mälaren kan bli svår att genomföra med hänsyn till de mycket starka kultur-, natur- och rekreationsvärdena. Riksintresse för kulturmiljövården Områdena Bro stationsområde (1), Husbytorp-Tegelhagen (2) och Söder om Ginnlögs väg (4) berör samtliga kulturmiljön vid Brogård som är av riksintresse för kulturmiljövården. Miljön har påverkats till viss del av den anlagda golfbanan inom området men Länsstyrelsen bedömer att huvuddelen av de värden som legat till grund för utpekandet av området som riksintresse kvarstår. Golfbanans utbyggnad har i huvudsak påverkat det odlade landskapet men området har hållits fritt från tillkommande exploatering och kulturvärden i övrigt har kunnat säkerställas. Någon omvärdering av riksintresset är inte aktuell. För Bro stationsområde (1) skrev Länsstyrelsen i granskningsyttrandet till Översiktsplan 2000 att även om området ligger utanför riksintresseområdet kan bebyggelse här komma att påverka kulturmiljön och att den kommande planeringen bör ägna särskild omsorg om bebyggelsens anpassning till det intilliggande kulturlandskapet liksom gentemot Brobäckens ravin med vegetation som utgör ett speciellt inslag i landskapsbilden. Motsvarande synpunkter har Länsstyrelsen framfört i yttrandet över detaljplaneprogrammet för Bro Stationsområde. För området Husbytorp-Tegelhagen (2) framhöll Länsstyrelsen i samma granskningsyttrande att den omfattning som då redovisades för området var olämplig med hänsyn till kulturmiljön och kunde komma att medföra påtaglig skada på riksintresset. I förslaget till ny översiktsplan är området större och avser en mer omfattande utbyggnad än tidigare. Länsstyrelsen bedömer att delar av den föreslagna utbyggnaden inte är förenlig med riksintresset för kulturmiljövården. Det gäller främst vid Tegelbruket och vid Fiskartorp mot allén till Brogård, samt i 6

7 områdets östra delar mot de öppna landskapsrummen. Länsstyrelsen hänvisar till samrådsyttrandet över pågående programarbete för Tegelhagen. Området Söder om Ginnlögs väg (4) ligger helt och hållet inom riksintressets centrala landskapsrum. Länsstyrelsen anser att en utbyggnad här mycket starkt skulle påverka kulturmiljön vilket inte är förenligt med de värden som området representerar. Utbyggnaden skulle komma att medföra påtaglig skada på riksintresset och hindras därmed av miljöbalkens bestämmelser. Den regionala grönkilen Landskapet längs Mälaren upp mot järnvägen ingår i den regionalt värdefulla Görvälnkilen. Kilen är en del av den regionala grönstrukturen med funktioner för rekreation och biologiskt spridningssamband. Samrådshandlingen redovisar att föreslagen utbyggnad av Bro söderut får konsekvenser för kilens funktioner. Länsstyrelsen konstaterar att området Kvista (3) men även området Högbytorp-Tegelhagen (2) tillsammans med utbyggnader inom redan gällande detaljplaner inom Jursta innebär att den gröna kilen riskerar att brytas på en längre sträcka och dess möjliga friluftssamband i naturmark minskar. Länsstyrelsen anser att utbyggnadsområdena behöver ses över så att grönkilens funktioner kan upprätthållas, och efterfrågar ett bättre underlag för att bedöma olika utbyggnadsförslag. Regionens grönkils struktur utgör ett viktigt mellankommunalt intresse. Länsstyrelsen hänvisar till samrådsyttrandet över pågående programarbete för Tegelhagen. Strandskyddsområde Områdena Husbytorp-Tegelhagen (2) och Kvista (3) ligger båda delvis inom strandskyddsområde vid Mälaren. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkra allemansrättlig tillgång till strandområden och att bevara livsvillkoren för djur- och växtliv. För områdena gäller utökat strandskydd 300 meter för land och för vatten, vid Tegelbruket 100 meter. Länsstyrelsen vill understryka att planeringen för framtida bebyggelse ska ske så att strandskyddets syften kan tillgodoses. I närheten av Bro samhälle finns få för friluftslivet intressanta strövområden nära Mälaren. Utbyggnadernas förenlighet med strandskyddets syften kommer att prövas närmare i detaljplaneringen. Länsstyrelsen hänvisar till samrådsyttrandet över pågående programarbete för Tegelhagen. Utredningsområdet Björknäs Utredningsområdet Björknäs utanför tätortsavgränsningen är enligt Länsstyrelsens bedömning för perifert beläget för att komma ifråga för tätortsutbyggnad. Bebyggelseutvecklingen på landsbygden En viktig del i översiktsplanen är att ge vägledning för bebyggelseutveckling på landsbygden, särskilt för bebyggelse vars lokalisering ska prövas vid förhandsbesked eller bygglov. De redovisningar av allmänna intressen som görs i samrådshandlingens övriga kapitel har en särskild betydelse som underlag för vägledningen. Länsstyrelsen efterfrågar en mer utförlig vägledning av framför allt hur kulturmiljövärden ska beaktas. Förutom hänsyn och anpassning till landskapsbilden är områdets karaktär och lokal byggnadstradition viktig inom värdefulla kulturmiljöer. 7

8 Lokalisering av nya bostäder på landsbygden Förslaget uttrycker en positiv inställning till ny bostadsbebyggelse på landsbygden men förutsätter då att glesheten i bebyggelsen består och att en önskad social kontinuitet kan kopplas till en långsam förändringstakt. Förslaget är att nya enstaka bostadshus ska kunna placeras i anslutning till befintlig bebyggelse om minst två huvudbyggnader och att som mest ska beviljas ett nytt bostadshus vart fjärde år. Som Länsstyrelsen tolkar lagstiftningen finns inte möjlighet för kommunen att bevilja förhandsbesked eller bygglov med vissa intervall. Den långsamma utbyggnadstakt som kommunen förutsätter kan därför inte omsättas i praktiken. En annan inriktning för utvecklingen för landsbygden behöver därför väljas. Som utgångspunkt kan det vara lämpligt att utvärdera kommunens erfarenheter av tillkommen bostadsbebyggelse det senaste årtiondet i förhållande till inriktningen i gällande översiktsplan. Länsstyrelsen förordar att ny bebyggelse lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper, tätorter eller småorter och att en ytterligare utspridning av bebyggelsen inte sker. Från regional synpunkt är det viktigt att så långt möjligt lokalisera ny bebyggelse till områden som redan idag har kollektivtrafik. Samlad bebyggelse Länsstyrelsen instämmer i att sammanställningen över områden med samlad bebyggelse behöver uppdateras för att informationen om bygglovplikter ska fungera väl. Områden med högt bebyggelsetryck och av särskilt värde Länsstyrelsen instämmer i att områden med högt bebyggelsetryck och av särskilt värde behöver undantas från en spridd bebyggelseutveckling. För att översiktsplanen ska ge erforderligt stöd behöver planeringsinriktningar formuleras och områdena helst redovisas på karta. Området mellan Bro och Kungsängen och områdena i samhällenas omgivningar är enligt Länsstyrelsens uppfattning sådana områden, liksom ett flertal andra områden i kommunen. Vad säger lagen? Under denna rubrik redovisas enbart ett fåtal av de villkor och förutsättningar som ska uppfyllas för att bygglov ska beviljas. Framför allt redovisas inte bestämmelserna i 2 och 3 kapitlen plan- och bygglagen med koppling till 3 och 4 kapitlen miljöbalken, som styr bedömningen vid prövning av lokalisering och bygglov utanför detaljplan. Planen skulle vinna på att enbart allmänt hänvisa till lagstiftning och att komplettera kapitlet med tydligt motiverade riktlinjer för byggandet på landsbygden. Områden påverkade av bullerstörningar från Kungsängens övnings- och skjutfält Kungsängens övnings- och skjutfält utgör riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kapitlet 9 miljöbalken. I gällande översiktsplan redovisas påverkansområdet som ett utredningsområde medan kommunen i den pågående översiktsplaneringen har sökt ge vägledning för en bebyggelseutveckling anpassad till de anspråk som riksintresset ställer liksom till VA-situationen. Bebyggelseförhållandena har klarlagts närmare i en särskild utredning, som Länsstyrelsen tagit del av. 8

9 Länsstyrelsen är angelägen om att en vägledning kommer till stånd i översiktsplanens form. Försvarsmakten har emellertid i sitt samrådsyttrande dels redovisat att nya bullerberäkningar genomförts och att ett nytt underlag om totalförsvarets intresseområde håller på att tas fram, dels haft invändningar mot planförslaget vad gäller utveckling av befintlig och tillkommande bebyggelse inom påverkansområdet. Med hänsyn härtill behöver frågan om vilka hänsyn som rimligen behöver tas inom påverkansområdet ytterligare fördjupas. Länsstyrelsen är beredd att medverka aktivt i ett fortsatt samråd om detta tillsammans med kommunen och Försvarsmakten. Där ingår lämpligen även frågan om översyn av omfattningen av gällande förordnande enligt 12 kapitlet 4 plan- och bygglagen. Övriga omvandlingsområden Frågan om omvandlingen av fritidshusområdena i kommunen behöver behandlas mer utförligt i översiktsplanen. För att kunna planera måste kommunen analysera behovssituationen i dag och framöver, även för invånare med särskilda behov. Lagen anger att riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Upplands-Bros nuvarande riktlinjer är från Länsstyrelsen föreslår att kommunen överväger att arbeta in riktlinjer även för bostadsförsörjningen i översiktsplanen. Kommunen uppger i Bostadsmarknadsenkäten att behovet av bostäder för äldre och funktionshindrade är täckt i och med pågående utbyggnad. Det är lämpligt att i det fortsatta arbetet överväga behovet av särskilda boenden även på längre sikt och hur dessa lämpligen bör fördelas mellan olika kommundelar. Socialtjänstlagen har ändrats så att en kommun som inte inom skälig tid kan tillhandahålla särskilt boende för äldre och personer med funktionshinder kan dömas till en kännbar sanktionsavgift. SAKOMRÅDEN Boende Under flera år på 2000-talet har bostadsbyggandet varit relativt högt i kommunen. Mellan byggdes det 1107 lägenheter, vilket är positivt. I år och nästa år planerar kommunen att bygga 100 lägenheter om året. Under åren fram till 2030 åren kommer bostadsbyggandet enligt planförslaget att öka till i medeltal 250 lägenheter per år. Planering för bostadsförsörjning Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunikationer Länsplanen för regional transportinfrastruktur Länsstyrelsen lämnade den 2 november förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockolms län till regeringen för beslut om definitiv planeringsram för perioden. Rapporten 2009:17 återfinns på Länsstyrelsens webbplats nsplan_for_regional_transportinfrastruktur_i_stockholms_lan_ pdf 9

10 I förslaget ingår delfinansiering av utbyggnad av trafikplats Kockbacka och komplettering av trafikplats Kungsängen på E18. Vägar Vägverket redovisar i sitt yttrande att följande vägar är av riksintresse: väg E18, väg 263, 269 och 912. Planförslagets sammanställning av riksintressen, kapitel 13, behöver således justeras. Samtidigt aviserar Vägverket en översyn av riksintressena som beräknas vara klar under våren 2010 och som kan leda till förändringar. Vägverket framhåller att man inte tagit del av handlingar om föreslaget reservat för en utbyggnad av vägarna 269 och 912 mot Sigtuna/Arlanda, och konstaterar att objektet inte heller ingår i förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur. Vägverket framhåller i sitt yttrande att den planerade utvidgningen av tätorten bör leda till att väghållningsansvaret för vissa statliga vägar ses över. Det gäller exempelvis för väg 903. Vidare framhålls att det vore önskvärt om den nya bebyggelsens påverkan på befintligt vägnät och kollektivtrafik redovisas i planen. Det är viktigt med bra kommunikationer även inom kommunen. Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till Vägverkets yttrande, som biläggs. Spårtrafik Mälarbanan är av riksintresse och Banverket framhåller att även om det för närvarande inte finns planer på en utbyggnad av fler spår längs Mälarbanan genom kommunen så är det ändå bra att mark reserveras för fler spår, då det i framtiden kan bli aktuellt att utöka antalet spår. Länsstyrelsen vill understryka att det är viktigt att inte bygga bort möjligheten att förstärka spårkapaciteten, vilket behöver beaktas i planeringen för föreslagna utbyggnadsområdena längs järnvägen och även tas in i översiktsplanens utgångspunkter för områdena. Bebyggelsefritt avstånd för att klara urspårning och olyckor med farligt gods behöver även uppmärksammas liksom buller och vibrationer. Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till Banverkets yttrande, som biläggs. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att hålla öppet för ett framtida industrispår till Högbytorp för att möjliggöra att tunga godstransporter kan ske med tåg. Allmänflygplats Länsstyrelsen vill uppmärksamma det förhandlingsuppdrag som Länsstyrelsen, KSL och Regionplanenämnden gett Carl Cederschiöld att ta fram en samlad långsiktig lösning för allmänflyget i stockholmsregionen. I uppdraget, som nyligen redovisats, föreslås ett område nordväst om Bro tätort för anläggande av en allmänflygplats. Kommunen bör i det fortsatta översiktsplanearbetet behandla och överväga denna fråga. Natur, kultur och rekreation Natur- och rekreationsvärden är väl belysta i samrådshandlingen med underlag och planeringsinriktningar bland annat hämtade från arbetet med en grönplan. Översiktsplanen be- 10

11 höver kompletteras med en planeringsinriktning för hur den regionala grönkilens värden ska tillgodoses. Kulturvärden är mera sparsamt redovisade, särskilt i förhållande till gällande översiktsplan. Redovisningen har nu en tyngdpunkt på riksintressen och regionala intressen. Länsstyrelsen anser att planeringsinriktningen för kulturmiljöer behöver stödjas av att också kommunala värden lyfts fram och beskrivs. Det är bra med hänvisningar till tidigare dokumentationer och program men det kan bli missvisande om dessa inte är aktuella. Hänvisning till Översiktsplan 2000 fungerar inte eftersom den kommer att vara inaktuell då den nya översiktsplanen är antagen. För samtliga värden saknas en närmare beskrivning av områdena. Småbåtshamnar och uppläggningsplatser Med en ökande befolkning och med inriktningen att koppla tätorterna starkare till Mälaren torde följa ökade anspråk på småbåtshamnar liksom uppläggningsplatser. Det är önskvärt att frågan behandlas i översiktsplanen. Teknisk försörjning Vindkraft Riksdagen antog i juni 2009 en s.k. planeringsram för utbyggnad av vindkraft på 30 TWh till år Syftet med planeringsramen är att synliggöra vindkraftsintresset i den fysiska planeringen. Det gäller allmänt och inte enbart för särskilt utpekade områden av riksintresse. Mot denna bakgrund anser Länsstyrelsen att det är bra att kommunen behandlar vindkraft som en ny sakfråga i översiktsplanen. Sedan samrådshandlingen togs fram gäller emellertid den nya planeringsramen från juni 2009, och den 1 augusti förändrades bygglovplikten för vindkraftverk i plan- och bygglagen. Boverket har nyligen informerat om de ändrade lagreglerna i sin serie Boverket informerar 2009:7, och framhåller där bland annat att översiktsplanens betydelse vid prövningen av vindkraftverk inte har minskat i och med lagändringarna. Som en följd av den nya planeringsramen och lagändringarna behöver föreslagna riktlinjer och texter ses över. I en storstadsregion som Stockholms län är det angeläget att kunna medverka till att vindkraftutbyggnaden kan ske inom redan exploaterade eller störda områden, och att den inte alltid hänvisas till mer bebyggelsefria och ostörda områden. I samrådshandlingen föreslås att det ska vara möjligt att överväga vindkraftverk inom befintliga och planerade industriområden och områden i närheten av motorvägar. Länsstyrelsen anser att förslagen är intressanta att pröva, samtidigt som behovet av skyddsavstånd runt vindkraftverk liksom kraven på avstånd från allmän väg behöver kunna tillgodoses. Vindkraftshandboken, utgiven av Boverket 2009, ger vägledning för att hantera de intressen som ska tillgodoses vid prövning av vindkraftsetablering. I samrådsunderlagets riktlinjer anges att eventuella restriktioner inom skyddsområde för väderradar vid Arlanda ska utredas. Luftfartsverket Stockholm-Arlanda har kommenterat frågan om skyddsområde för väderradar i sitt yttrande, och menar att riktlinjerna även behöver avse att andra till flyget kopplade restriktionsområden ska utredas och beaktas. Länsstyrelsen hänvisar till ytterligare information i Transportsstyrelsens Vindkraft och luftfart som finns på webb-platsen 11

12 ch_flyg/vindkraft_och_luftfart.pdf samt i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47) som avser föremål av viss höjd. Kraftledningar I samrådshandlingen redovisas på karta de två större kraftledningsstråk i stockholmsregionens stamnät, 400 kv respektive 220 kv. Länsstyrelsen anser att stamnätet utgör riksintresse. De eventuella förändringar i nätet som har aktualiserats har samband med genomförandet av projektet Stockholmsström. Mer information finns på Svenska Kraftnäts webb-plats Täktverksamhet Länsstyrelsen konstaterar att Lindormsnäs grustäkt numera är avslutad. Vattenfrågor Samrådshandlingen ger sammantaget bra information om frågor som rör vattenförsörjning, reservvattenförsörjning, vattenskydd och dagvatten. Länsstyrelsen delar uppfattningen att avrinningsområden liksom nyttjandet av sjöar och vattendrag utgör mellankommunala frågor. Vatten utgör en planeringsfråga där nytt kunskapsunderlag tas fram successivt, inte minst inom den nya vattenmyndigheten. Länsstyrelsen har för avsikt att kontinuerligt förmedla information av betydelse för kommunernas planering. Miljökvalitetsnormer för vatten Sedan samrådshandlingen togs fram finns ny information om hur EU:s ramdirektiv för vatten nu har implementerats i svensk lagstiftning. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt upplyser i sitt yttrande om att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för utpekade vattenförekomster kommer att fastställas i slutet av 2009, vilket kan komma att påverka kommunens översiktsplan och verksamhet. Målet är att uppnå god kemisk och ekologisk vattenstatus inom så många vattenområden som möjligt, och att inget vatten får försämras. Detta innebär att det av översiktsplanen då den antas under 2010 kommer att behöva framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna. Mer information om vattenförvaltningsarbetet finns på och Länsstyrelsen anser att det material som Vattenmyndigheten remissbehandlade tidigare i år ger en god indikation på vad som kan vara aktuellt att behandla i översiktsplanen. Planen bör redovisa hur utbyggnadsförslag kommer att påverka vattenförekomsterna och vad kommunen avser att göra för att förbättra statusen i de vattenförekomster som inte uppnår god status. Östra Mälarens vattenskyddsområde Östra Mälarens vattenskyddsområde inrättades i november 2008 till skydd för ytvattentäkterna vid Lovö, Görväln och Skytteholm. Dessa vattentäkter försörjer tillsammans ca 1,7 miljoner personer i Storstockholmsområdet med dricksvatten och är mycket skyddsvärda. Syftet med vattenskyddsområdet och dess föreskrifter är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och 12

13 påverkan på råvattenkvaliteten vid vattentäkterna i östra Mälaren. Föreskrifterna behandlar bland annat spillvattenhantering, dag- och dräneringsvatten, muddring, schaktning och sprängning. Det är angeläget att i varje enskilt fall försöka minska föroreningsbelastningen på vattentäkten. Länsstyrelsen föreslår att översiktsplanens text kompletteras och att planeringsinriktning införs med innebörden att skyddsföreskrifterna ska uppmärksammas inom det skyddade området. Mälaren riksintresse för yrkesfisket Av kapitlet Vattenplanering behöver även framgå att Mälaren utgör riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kapitlet miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att riksintresset inte ger anledning till särskilda åtgärder i översiktsplanen. Övriga synpunkter Lejondalssjön och Lillsjön tas upp i samrådshandlingen som reservvattentäkter. Länsstyrelsen konstaterar att sjöarna inte finns med i förslaget reservvattentäkter i Länsstyrelsens rapport Drickvattenförekomster i Stockholms län och att ett utpekande av Lillsjön som reservvattentäkt kan motsägas av sjöns höga naturvärden, särskilt vad gäller vattenväxtfloran. Länsstyrelsen föreslår att planeringsinriktningen för kommunens reservvattenförsörjning, sidan 39, kompletteras med att resurser som är viktiga för vattenförsörjningen skyddas, och att planeringsinriktningen för vattenplanering, sidan 43, med att även grundvattnets värde som vattentäkt skyddas från föroreningar. Vattenfrågor behandlas i två kapitel - Teknisk försörjning och Vattenplanering. Länsstyrelsen föreslår att kapitlens texter samordnas bättre. Genom att vattenavrinningsområdena inte följer kommungränser och då nyttjandet av sjöar och vattendrag rör flera kommuner bör det framgå av planen om och hur kommunen har för avsikt att samarbete med andra kommuner. I sammanställningen av mellankommunala intressen, kapitel 14, bör även nämnas mellankommunalt samarbete kring sjöar och vattendrag. Det kan även finnas anledning att bland underlagen för handlingsplan och aktualitetsprövning, kapitel 15, ta upp behovet av att utreda former för skydd av grund- och ytvattenresurser viktiga för vattenförsörjningen. Strandskydd För Mälarens stränder och vid sjöarna och vattendragen i kommunen gäller strandskydd med syftet att säkra allemansrättlig tillgång till strandområden och att bevara livsvillkoren för djur- och växtliv. För flertalet oexploaterade eller glest bebyggda strandområden i kommunen är strandskyddet utvidgat från 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen vill understryka att planeringen för framtida bebyggelse ska ske så att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt. Delar av de redovisade utbyggnadsområdena i översiktsplanen omfattas av strandskydd. Hur en utbyggnad kan utformas så att strandskyddets syften tillgodoses får prövas i detaljplaneringen. 13

14 Efter att samrådshandlingen togs fram har förändringar i hanteringen av strandskyddet skett i miljöbalkens 7 kapitel Från och med 1 juli 2009 har bland annat de särskilda skäl som fordras för att medge dispens eller upphäva strandskydd vid detaljplanering förts in som lagtext och preciserats. För tilllämpningen av övergångsbestämmelser för prövning av detaljplaner inom strandskyddsområde finns ytterligare information på Länsstyrelsens webb-plats. Förändringarna i strandskyddet innebär att det är att länsstyrelsen som ska besluta inom de strandskyddsområden som även har annat skydd enligt 7 kapitlet miljöbalken och som har beslutats av någon annan än kommunen; det gäller bland annat för naturreservat, landskapsbildsskydd och vattenskyddsområden, se 18 och 18 a. Länsstyrelsen ska inom dessa områden fatta beslut om upphävande av strandskydd vid detaljplaneläggning och prövning av strandskyddsdispens. Östra Mälarens vattenskyddsområde är ett stort område som täcker in stora delar av strandskyddsområdena vid Mälaren. Länsstyrelsen har den 22 oktober 2009 hemställt hos regeringen om att reglerna för beslutsbefogenheten för strandskyddsärenden justeras så att denna kan delegeras till kommun inom vissa av de statligt inrättade områden som skyddas enligt 7 kapitlet miljöbalken, bland andra detta område. Länsstyrelsen anser att de nya reglerna som avser områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är tillämpliga för Mälarstränderna i länet. I samband med förändringen av strandskyddsbestämmelserna har Länsstyrelsen fått i uppdrag att se över det utvidgade strandskyddet. Detta kommer att ske i samråd med länets kommuner och ska vara avslutat senast den 31 december Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kapitlet miljöbalken För Mälaren med öar och strandområden gäller ett särskilt skydd som riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken. Bestämmelserna i 1 och 2 innebär att områdets natur- och kulturvärden inte får påtagligt skadas av exploateringsföretag och att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Länsstyrelsen konstaterar att bestämmelserna inte utgör hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet, men att naturoch kulturvärden givetvis behöver beaktas i planering och tillståndsprövning med stöd av andra lagrum. Det kan gärna uppmärksammas i översiktsplanen att området, med en tyngdpunkt på Mälaren som vattenområde och sammanbindande element, ingår bland de sjöar och vattendrag som Länsstyrelsen har pekat ut som nationellt särskilt värdefulla som ett led i att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Värden som lyfts fram är natur, kultur, fisk och fiske. Lilla och Stora Ullfjärden samt alla de Mälarfjärdar som omger kommunens landområden är utpekade av ett eller flera av dessa värden. Se vidare publikationer 2 på Länsstyrelsens webb-plats /vardefulla_miljoer_del1_ pdf 8/vardefulla_miljoer_del2_ pdf 14

15 Hälsa och säkerhet Trafikbuller Förslagets planeringsinriktning när det gäller trafikbuller i bostadsbebyggelse anger att bullernivåerna i regel ej ska överstiga gällande nationella riktlinjer. Länsstyrelsen är införstådd med att avsteg kan prövas i vissa lägen. I varje planeringssituation bör kommunen dock eftersträva bästa möjliga ljudmiljö utanför fasad. Det kan också vara lämpligt att i översiktsplanen peka ut de områden eller förutsättningar där avsteg kan godtas. Se vidare Länsstyrelsens rapport 2007:23 Trafikbuller i bostadsplaneringen. Trafikbullerfrågan kommenteras även i Vägverkets och Banverkets yttranden, som bifogas. Flygbuller Kommunen berörs i sin nordöstra del av influensområde vad gäller flygbuller från Arlanda flygplats som utgör riksintresse enligt miljöbalken 3 kapitlet 8. Den omprövning av riksintressets omfattning, som hänvisas till på sidan 72, är delvis avslutad då Länsstyrelsen beslutade om en ny karta som visar utbredningen av influensområdet för flygbuller. Beslutet med karta har tidigare översänts till kommunen. Text och karta i samrådshandlingen behöver således justeras och kartan visa det influensområde vilket enligt beslutet berörs eller kan komma att beröras av maxbullernivåer överstigande 70 db(a) tre gånger per årsmedeldygn. Samtidigt konstaterar Länsstyrelsen att beslutet från 2008 kan komma att ses över med anledning av den utredning om flygbuller i bebyggelseplaneringen som Boverket för närvarande utför på regeringens uppdrag. Efter en remissrunda i somras väntas verket slutredovisa sitt uppdrag vid årsskiftet. Översvämningsrisk Frågan om översvämningar behandlas i samrådshandlingen och i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen konstaterar att SMHI:s kartering gjordes för en tid sedan och att ny kunskap om klimatförändringar pekar på att risken för översvämningar ökar. Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör det framgå av översiktsplanen att bebyggelse vid Mälaren ska utföras på sådant sätt att den inte skadas eller på annat sätt påverkas negativt av högvatten upp till +2,3 meter över nollplanet räknat i höjdsystemet RH00, och att bostäder eller lokaler inte tillåts under denna nivå. Farligt gods I samrådshandlingen föreslås att Enköpingsvägens funktion som sekundär transportled för farligt gods genom Bro samhälle ersätts av Ginnlögs väg när Kockbacka trafikplats på E18 är utbyggd, vilket ger förutsättningar att genom Bro omvandla Enköpingsvägens utformning till en stadsgata. Länsstyrelsen har inget att erinra emot detta men vill påtala att behovet av skyddsavstånd behöver uppmärksammas vid utbyggnadsplaneringen kring Ginnlögs väg. Det bör framgå av avsnittet att farligt gods även transporteras på järnväg. 8/vardefulla_miljoer_del3_ pdf Miljöfarlig verksamhet 15

16 Länsstyrelsen föreslår att riskanläggningarna inom kommunen redovisas på kartan Hälsa och säkerhet, gärna med bensinstationerna särskilt redovisade. Riksintressen enligt miljöbalken Länsstyrelsen anser att redovisningen av riksintressen som berör kommunen i kapitel 13 behöver bli tydligare. Alla områden behöver namnges och kort beskrivas här eller med hänvisning till tidigare avsnitt i planen. Kartorna behöver kompletteras med nummer och tillhörande förteckning över områdena. Av översiktsplanen ska även framgå hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen. Detta sker lämpligen genom hänvisningar till avsnitt i planen i övrigt och utvecklas där, eller samlat inom riksintressekapitlet. Följande justeringar behöver göras Väg 263 och väg 912 utgör också riksintresse. När det gäller ny vägsträckning, se yttrandet ovan och Vägverkets yttrande. Influensområdet för Stockholm/Arlanda gäller bullestörningar, se yttrandet ovan. Länsstyrelsen anser att stamnätet för kraftledningar utgör riksintresse och ska redovisas i text och karta, se yttrandet ovan. Innebörden i regleringen av Mälaren med öar och strandområden i 4 kapitlet 1-2 miljöbalken behöver korrigeras i text och i kommentaren till karta 2, jämför ovan. Jordbruksmarken utgör inte riksintresse och ska utgå. Mälaren är utpekad som riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kapitlet miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen En översiktsplan antas normalt kunna få en betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). Miljökonsekvensbeskrivningen är en del i miljöbedömningen. Som Länsstyrelsen ser det behöver i bedömningen även ingå Att upprätta en särskild sammanställning i form av en loggbok över hur miljöbedömningsarbetet integreras med och påverkar planen. Denna bör vara klar vid planens antagande och göras tillgänglig för alla som deltagit i samråd om miljökonsekvensbeskrivningen och planen, t.ex. via kommunens webb-plats. I både miljökonsekvensbeskrivningen och i den särskilda sammanställningen bör ingå ett åtgärdsprogram med beskrivning av hur miljökonsekvenser och nödvändiga åtgärder följs upp i fortsatt planering, myndighetsutövning eller kommunal verksamhet. Miljökonsekvensbeskrivningen har främst sin funktion som beslutsunderlag för framtagandet av översiktsplanen och bidrag till att integrera miljöfrågor i planens olika skeden. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en särskild handling och ingår inte i den slutligt antagna planen. Miljökonsekvensbeskrivningen utgår helt från de nationella miljömålen. Länsstyrelsen saknar en koppling till regionala och kommunala miljömål. De slutsatser mm. som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen bör tas in i översiktsplanen då denna bearbetas inför 16

17 utställning. Flera av förslagen till åtgärder bör kunna formuleras som planeringsinriktningar. Att redovisa konsekvenser genomgående i översiktsplanen som görs i samrådshandlingen är en utmärkt modell. Redovisningen av miljökonsekvenser bör där bestå av en sammanfattning från miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådshandlingens kartor och text Planen redovisar avsedd mark- och vattenanvändningen enbart för Bro och Kungsängen med de närmaste omgivningarna. Länsstyrelsen anser att en karta över avsedd mark- och vattenanvändning behöver tas fram för hela kommunen. De illustrativa kartorna behöver bearbetas och förses med ortsnamn, nummer med hänvisning till text eller förteckning o.d. så att det blir lättare att orientera sig. Det är särskilt motiverat eftersom översiktsplanen ska fungera som ett beslutsunderlag för myndigheter m.fl. även utanför kommunen, vilka inte har lokalkännedom. Områdena med särskilda natur-, kultur- och rekreationsvärden redovisas på kartor utan områdesnamn och med mer summariska beskrivningar än i gällande översiktsplan. Redovisningen kan bli tydligare genom numrering av områdena med tillhörande förteckning. Kartorna över natur respektive naturvärden är sammanblandade och skulle kunna bli tydligare om skyddade områden enligt miljöbalken redovisades på en karta och övriga värden på en annan karta. Övriga kategorier läggs på egen karta. Relationen mellan textinnehåll och de frågor som lyfts upp i planeringsinriktningar behöver ses över. I samrådshandlingen återfinns flera inriktningar i text som gärna kan lyftas upp som planeringsinriktningar i de inledande rutorna. 02. Länsstyrelsen i Uppsala län Det är positivt att mark reserveras för utbyggnad av befintlig järnvägssträckning för att möjliggöra en utbyggnad till fyra spår, vilket minskar pendlingstiden för Håbo och Enköpings kommuner till Stockholm. Likaså är det positivt med planering av en regional cykelväg som ansluter till Håbo kommun. Möjligheten att bygga ut vindkraftverk beskrivs i planen och de framtagna riktlinjerna som ställts upp bedöms som genomtänkta. Det ses som klokt att möjliga områden för vindkraftverk förläggs längs motorvägen eller vid etablerade industriområden, för att begränsa landskapspåverkan. Områden vid Mälaren är i princip inte lämpliga för storskalig vindkraft. Mälaren ska i första hand tillgodose intressen för friluftsliv och rekreation, då området omfattas av bestämmelserna i Miljöbalken (MB) om markanvändningsintressen kap.4, 1-2 samt riksintresset för rörligt friluftsliv enligt MB kap.3, Vägverket Allmänt om översiktsplanen Ambitionen med översiktsplanen är att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling samtidigt som kommunen planerar för en tänkbar befolkningsutveckling. Befolkningen förväntas stiga till invånare år 2030 vilket är en ökning med personer. För att kommunen ska uppnå en hållbar ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling ska kollektivtrafiknära lägen 17

18 planeras för ny bostadsbebyggelse, kommunen verka för utbyggnad av spårkapacitet, förbättrade gång- och cykelvägar samt ska nuvarande biltrafik fördelas över ett större antal gator. Vägverket anser att detta är en bra utgångspunkt för översiktsplanen men områden i närheten av pendeltågsstationen bör exploateras i första hand. Bebyggelse I Upplands-Bro planeras tätortsavgränsningen utökas betydligt och en viss bebyggelseutveckling kommer att ske i tidigare fritidshusområden. Den här typen av nya bebyggelseområden leder ofta till ökat bilberoende då kollektivtrafiken i områdena är bristfällig. Ökat bilberoende resulterar i sin tur i större belastning på befintligt vägnät i området vilket inte redovisas i översiktsplanen. Det är viktigt att kommunen noga utreder hur dessa områden kan kollektivtrafikförsörjas och få tillgång till goda gång- och cykelförbindelser. Vägverket anser att den planerade utvidgningen av tätorten bör leda till att väghållning av vissa statliga vägar ses över, t.ex. för väg 903. Det vore önskvärt att den nya bebyggelsens påverkan på befintligt vägnät och kollektivtrafik redovisas i översiktsplanen. Det är också viktigt att det finns bra kommunikationer inom kommunen och att inte bara den regionala kommunikationen uppmärksammas. Riksintressen E18, väg 263 och väg 912 redovisas i översiktsplanen som riksintressen. Vägverket välkomnar att dessa vägar pekas ut. Men för närvarande pågår en trafikslagsövergripande översyn av riksintressena som beräknas vara klar under våren 2010, vilket kan leda till förändringar. I dagsläget saknar Vägverket gällande handlingar beträffande var en ny Arlandaförbindelse ska gå. Objektet ingår inte i förslag till investeringsplaner för åren Trafikplatser Översiktsplanen tar upp att trafikplats Kockbacka behöver komma till och att trafikplats Kungsängen behöver byggas om för att klara kommunens framtida utveckling. Utredningsarbete om exakt utformning pågår. Avstånd För att bevara en viss framtida handlingsfrihet har Vägverket Region Stockholm behov av byggnadsfria avstånd. Det totala avståndet mellan vägens beläggningskant och byggnad bör vid motorvägar (E18) vara 35meter och vid motorvägsramper 25meter. För primär länsväg (269, 263) är avståndet 25meter vid en hastighet om 90km/tim och 15meter vid 70km/tim. För de övriga gäller elva meter. Dessa avstånd gäller i samband med detaljplaneläggning. Länsstyrelsen kan komma fram till andra avstånd avseende risk och säkerhet. Buller Ny bebyggelse ska givetvis planeras för en god ljudmiljö; dvs. med bullernivåer under uppsatta riktvärden så att skyddsåtgärder inte behövs. För befintlig bebyggelse har Vägverket ett ansvar att vidta åtgärder där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vägverket har ingen ekonomisk möjlighet att åtgärda buller när kommunen planerar ny bebyggelse intill befintliga statliga vägar. Kommunen är planerande myndighet och kan acceptera ett avstegsfall från gällande bullerriktlinjer om kommunen gör avvägningen att den negativa påverkan vägs upp av andra faktorer. Om så sker har kommunen tagit 18

19 ansvar för bullerstörningen och gjort en medveten avvägning. Därmed förutsätts att krav inte kommer att ställas på Vägverket att i egenskap av verksamhetsutövare åtgärda bullersituationen. I en eventuell revidering av Vägverkets handlingsplan för buller kommer bebyggelse som uppförts genom sådana avstegsfall inte tas med. Farligt gods/ omledningsvägnät Vägverket välkomnar att kommunen redovisar transportleder för farligt gods. I översiktsplanen föreslås att Enköpingsvägen byggs om till en stadsgata. Det är viktigt att vägen utformas med hänsyn till att det behövs fungerande omledningsvägnät vid olyckor eller andra hinder på E Banverket Mälarbanan I planen reserveras mark för ytterligare två spår längs Mälarbanan från Kalhäll och västerut genom Upplands-Bro kommun. Banverket har för närvarande inga planer på en utbyggnad av fler spår längs Mälarbanan genom Upplands-Bro kommun. Det är ändå bra att mark reserveras för fler spår, då det i framtiden kan bli aktuellt att utöka antalet spår längs Mälarbanan genom Upplands-Bro kommun. Mälarbanan är av riksintresse. Bebyggelse Banverket delar kommunens uppfattning att ny bebyggelse bör lokaliseras nära pendeltågsstationerna i Kungsängen och Bro, helst inom gång- och cykelavstånd från stationerna. Vid planering av ny bebyggelse i närheten av järnvägen bör dock de störningar och risker som järnvägstrafiken medför beaktas. Banverket anser generellt att 30meter närmast järnvägen bör lämnas bebyggelsefritt för att klara risker med urspårning och olyckor med farligt gods. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast vistas tillfälligt, t.ex. vid parkering, garage och förråd, kan tillåtas inom 30meter från järnvägen. Dessutom bör bl.a. riktvärden för buller och vibrationer klaras. Läs även Banverkets rapport Järnvägen i samhällsplaneringen - Underlag för bedömning av miljöbalken och plan- och bygglagen, där råd och riktlinjer som berör markanvändning intill järnväg är sammanställda. Rapporten finns på Banverkets hemsida 05. Försvarsmakten Det är av stor vikt att Försvarsmakten kan fortsätta med dagens verksamhet om Rankhusområdet bebyggs med bostäder. Bullrande verksamhet bedrivs i närheten. Förutom buller från skjutningar med skarp och lös ammunition sker övningar med utryckningsfordon, övningar med musikkårer och övningar av insats mot folkmassa. Det finns verkstäder och det förekommer containerhantering som kan ge störande ljudnivåer. Försvarsmakten har behov av att köra transporter med tunga stridsfordon på Granhammarsvägen i Brunna och detta bör beaktas vid planeringen av trafiksäkerhetshöjande åtgärder (sid.18). Det saknas också en generell text om riksintresse för totalförsvaret. 19

20 Försvarsmakten har genomfört nya bullerberäkningar vid alla övnings- och skjutfält. Ett nytt underlag avseende totalförsvarets intresseområden kommer att överlämnas till länsstyrelsen innevarande höst. Det har skett justeringar av det s.k. samrådsområdet kring Kungsängens övnings- och skjutfält. I utställningshandlingen av översiktsplanen bör det nya underlaget redovisas. Det är mycket bra att förslaget till Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning kring Kungsängens övnings- och skjutfält tagits fram. Det som saknas är riktlinjer för hur de privatägda fastigheter som ligger innanför skjutfältets yttre gräns, de s.k. enklavfastigheterna, ska hanteras. Bebyggelsegruppen Stenhagen berörs inte heller. En komplettering bör göras av riktlinjerna. (Försvarsmakten har inkommit med synpunkter på riktlinjerna i en bilaga som inte redovisas här.) 06. Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt kommer att fastställa miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram enligt 5 kap miljöbalken för utpekade vattenförekomster under 2009, vilket kan komma att påverka kommunens översiktsplan och verksamhet. Målet är att uppnå God kemisk och ekologisk vattenstatus inom så många vattenområden som möjligt, och att inget vatten får försämras. Vattenmyndigheten noterar att miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, vilka ska beaktas enligt PBL, endast finns nämnda i kommunens förslag till översiktsplan. Även om miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet ännu inte är fastställda, så kommer de att utgöra en förutsättning för den kommunala planeringen och vattenmyndighetens samrådsunderlag ger en god indikation på vad som kan vara aktuellt för kommunen att beakta. Översiktsplanen bör därför behandla frågorna. 07. Polismyndigheten Upplands-Bro Närpolisområde Det kan konstateras att befolkningsmängden i Upplands-Bro kommun kommer att väsentligt öka i takt med den föreslagna utbyggnaden av bostäder. Från polisens sida vill vi påminna om konceptet Bo Tryggt 01 där polis erbjuds möjlighet att påverka de boendes skydd och säkerhet. I övrigt finns ingen erinran eller synpunkter från polisen. 08. Stockholms länsmuseum Översiktsplanen redovisar inte i tillräckligt hög grad vilka kulturhistoriska värden som finns i kommunen och hr man avser att skydda dessa värden. Utbyggnadsområde 4 (söder om Ginnlögs väg) är enligt ÖP intressant för bostadsexploatering med en översiktlig bedömning att rymma omkring bostäder. Utbyggnadsområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Bro) med ett läge intill Bro gårds allé och Bro kyrka. Stockholms läns museum är av den uppfattningen att en exploatering av området för ny bostadsbebyggelse med hänsyn till kulturmiljön och landskapsbilden på platsen är olämplig. 09. Regionplanenämnden Nämnden är i huvudsak positiv till förslaget till ny kommunomfattande översiktsplan för Upplands-Bro kommun. Förslagen i samrådsunderlaget ligger i stort sett i linje med övergripande 20

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken (MB) Totalförsvaret, karta 1 Utbredningen av riksintresset för totalförsvaret redovisas enligt länsstyrelsens uppgifter. Den

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

KAP 2 ÖP EN NY ÖVERSIKTSPLAN

KAP 2 ÖP EN NY ÖVERSIKTSPLAN KAP 2 ÖP 2010 - EN NY ÖVERSIKTSPLAN Kommunstyrelsens direktiv för den nya översiktsplanen (KS beslut 54 2008-04-23) Upplands-Bro ska vara en tillväxt. Översiktsplanen ska föreslå nya områden för bostäder

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Yttrande över Samråd om ÖP 2010 - förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun

Yttrande över Samråd om ÖP 2010 - förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun Michael Viehhauser TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2009-09-02 RTN 2009-0121 Regionplanenämnden Yttrande över Samråd om ÖP 2010 - förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1

Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 1 Miljönämnden 2008 02 21 12 1 Dnr 2008 0170 Samrådshandling förslag till detaljplan för del av Innerstaden, del av Södra hamnen, del av Innerstaden 2:1 Ärendebeskrivning Miljönämnden har erhållit rubricerat

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun l (6) Kontakt: Christian Forssell, planarkitekt christian.forssell@ lansstyrelsen.se 010-22 384 52 Borgholms kommun kommun@ borgholm.se Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun Rubricerat

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län 1 (6) Behovsbedömning av Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket) Kommunstyrelsen 2009-04-14 86 201 Plan- och tillväxtutskottet 2009-03-23 26 48 Dnr 08.719-341 aprilkf16 Ansökan gällande reviderade skyddsbestämmelser för vattentäkten i norra Gäddvik (Gäddviksverket)

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: PLA 12-19 Datum: 2013-05-15 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE Laxå kommun LIS tematiskt tillägg till översiktsplan Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner Sammanställning av yttranden inkomna under samrådstiden 10 dec 2014 30 jan 2015 och som berör

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040

Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Väsby stad 2040 Ärendebeskrivning Samråd om Upplands Väsbys översiktsplan

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2016/01508 Datum: 2016-10-21 Handläggare: Anders Aubry för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001 Carin Wanbo 08-785 51 48 Bilaga 2 RTN 9811-0249 GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (5) Stockholms läns landsting Regionplane- och trafiknämnden Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

5.1 Teknisk försörjning

5.1 Teknisk försörjning 5 Effekter och konsek venser 5.1 Teknisk försörjning Förtätning inom tätortsavgränsningarna är generellt positivt ur ett försörjningsperspektiv. En tät stadsstruktur skapar underlag för ekologiskt hållbara

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun GRANSKNINGSYTTRANDE 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsenheten Hanne Haas 040-252248 Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer