Årsredovisning BRF SMEDBY III

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning BRF SMEDBY III"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF SMEDBY III Räkenskapsåret 2011

2 BRF SMEDBY III 1(18) Styrelsen för BRF SMEDBY III får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet INFORMATION OM VERKSAMHETEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smedby III,, i Upplands Väsby får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under år Föreningen registrerades hos Bolagsverket Bostadsrättsföreningen Smedby III är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter år medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Upplands Väsby Hammarby-Smedby 1:438, 1:440, 1:447, och 1:449. FÖRENINGENS FASTIGHET OCH DOTTERBOLAGET RYTTARGALOPP AB Föreningen förvärvade dotterföretaget Ryttargalopp AB, , den 1 juni 2009, köpeskilling 131 mkr. Dotterföretagets förvärv av fastigheterna Upplands Väsby Hammarby- Smedby 1:438, 1:440, 1:447 och 1:449 har transporterats över till föreningen på oförändrade villkor och till samma köpeskilling, 67,5 mkr. Köpeskillingen beräknades efter två oberoende fastighetsvärderingar enligt dessa bedömdes fastighetens värde till ca 200 mkr. Information om hur detta har behandlats i redovisningen återfinns under avsnittet Redovisningsprinciper. Dotterbolaget Ryttargalopp AB har avvecklas. Avvecklingen påbörjades under 2010 och avslutades första kvartalet Byggnaderna som uppfördes under år 1981, ligger i Upplands Väsby kommun och har beteckningen Hammarby-Smedby 1:438. Tomtarealen uppgår till kvm. Fastigheterna Hammarby-Smedby 1:440, 1:447 och 1:449 utgör endast mark med total areal av kvm. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos If Skadeförsäkring AB. Byggnaderna omfattar 177 lägenheter, varav 140 av dessa lägenheter var upplåtna med bostadsrätt per den 31 december Den totala bostadsytan uppgår till ca kvm. I fastigheterna finns dessutom 1 föreningslokal, 1 övernattningslägenhet, 1 festlokal, 1 gym, 1 relaxavdelning, 8 lokaler för uthyrning och 194 p-platser/garage. Den totala lokalytan uppgår till ca kvm. Fastigheternas taxeringsvärde är totalt kr, varav byggnadsvärde kr och markvärde kr.

3 BRF SMEDBY III 2(18) Lägenhetsfördelning: 1st 1 rum och kokvrå, 67st 2 rum och kök, 44st 3 rum och kök, 49st 4 rum och kök, 16st 5 rum och kök. FASTIGHETENS TEKNISKA STATUS Fastighetens tekniska status bedömdes i samband med förvärvet 2009 av Densia AB. Noterade brister rör framförallt ventilation, träpanel på förrådsdelar och carportar, undercentral för fjärrvärme, underlagspapp på yttertak och ytskikt på golv i gymnastiksal. Det totala underhållsbehovet de närmaste fem åren beräknades av Densia AB till tkr. Föreningen avser att under 2012 fastställa underhållsplan för åren samt en bedömning av de renoveringsbehov som kommer uppstå under åren Reservering till föreningens fond för yttre underhåll görs, i enlighet med föreningens stadgar, med ett belopp motsvarande upprättad underhållsplan, 170 tkr. Finansiering av planerat underhåll kommer i första hand ske med inkomster från upplåtna bostadsrättslägenheter och i andra hand genom upptagande av nya lån. FASTIGHETSFÖRVALTNING Föreningen har avtal med Storholmen Förvaltning AB om ekonomisk och teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel. FÖRENINGENS LOKALER Kontrakten på föreningens lokaler löper enligt följande: Verksamhet Yta Löptid t o m Restaurang 233 kvm Vävstuga 56 kvm Musikstudio 120 kvm Musikstudio 120 kvm Gymnastiksal 780 kvm Boendegrupp för äldre 415 kvm Livsmedelsbutik 328 kvm Vakant Föreningen har frivilligt momsregistrerat kvm vilket motsvarar 9 procent av fastighetens totalyta. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2011 Styrelsemöten Vi har haft nio stycken protokollförda styrelsemöten. Sålda lägenheter Föreningen har sålt tre lägenheter under 2011, alla dessa har helrenoverats och sålts via mäklaren Husman Hagberg. Renoveringen av lägenheterna har gett området ett mycket bra rykte och det är styrelsens bedömning att det är eftertraktat att bo i BRF Smedby III.

4 BRF SMEDBY III 3(18) Elnätet/belysning Arbete fortgår med att byta belysningen utomhus till mer enhetliga och energisparande armaturer och lampor. Delar av elnätet håller på att bytas ut för att få en säkrare och mer energisnål drift. Gemensamma lokaler Samarbetet fortgår med bland andra Väsbyhem om tvättstugan. Samarbetet sker i form av en samfällighetsförening. Gymnastiksalen är uthyrd måndag-torsdag till Sandbergska skolan och på kvällar och helger till både privata nyttjare och till företag. Festlokal, uthyrningslägenhet samt föreningslokal Festlokalen har varit uthyrd vid 36 tillfällen under Övernattningslägenheten har varit uthyrd vid 94 tillfällen under Relaxavdelningen har varit uthyrd 470 timmar under Radonmätning Vi har gjort en radonmätning i området och de lägenheter som har fått förhöjda värden kommer att åtgärdas under Avloppssystemet Vi har problem med trasiga avloppsrör på flera ställen i området och det har lett till besvär och obehag för våra boende och till dyra jourutryckningar för föreningen. Föreningen avser att göra en översyn av hela avloppssystemet under Tak, paneler och fasader Vi har haft stora problem med läckande tak i området och har varit tvungna att lägga betydligt mer pengar på detta än vad som var budgeterat. Vi har valt att avvakta till år 2012/2013 med att åtgärda paneler och fasader då det varit viktigare att laga de tak som har läckt. Utemiljö Föreningen har gjort en översyn över träd, buskar och rabatter i hela området. Styrelsen planerar att tillsätta en grupp för att arbeta med föreningens grönytor. Vi har gjort i ordning tre lekplatser och innergårdar. De fel och brister som påtalades vid besiktningen år 2010 har därmed åtgärdats. Den stora lekplatsen har fått ny gungställning och gungor med ny sand under. Vi har lagt plattor och satt ut nya bänkar och lagt nytt gräs. Den stora lekställningen har målats. Vi har planterat vinbärs- och krusbärsbuskar i stället för de gamla, giftiga, buskarna som stod mellan lekställningen och Galoppgatan 64. På gården har ny gungställning satts upp med nya gungor och ny sand under dessa. Vi har också lagt nytt gräs och ansat buskar och träd. På gården har vi tagit bort den gamla sandlådan och den trasiga vippgungan och istället byggt en ny, mindre sandlåda enligt önskemål från de boende på gården. Fastighetsskötsel Föreningens kostnader för Fastighetsskötsel, Snöröjning och Gårds- och trädgårdsskötsel har minskat jämfört med Det förklaras dels av ett byte till en entreprenör med effektivare utrustning för snöröjning och gräsklippning men även på att november och december 2011 var snöfattiga jämfört med samma månade Under 2010 gjordes även omfattande arbeten med trädfällning i området vilken drev upp kostnaden. Även kostnaderna för el och fjärrvärme påverkades positivt av den mildare senhösten 2011.

5 BRF SMEDBY III 4(18) Upplands Väsby Kommun har efter påtryckningar från styrelsen gallrat träd och buskar och lagat skador på trottoarer i området. Parkeringsplatser Styrelsen har beslutat att avvakta med den breddning av parkeringsplatser som vi började planera för under Detta beror på att vi inte får bygglov om vi inte sätter in oljeavskiljare i alla dagvattenbrunnarna på parkeringarna först. Nya samtal med kommunen kommer att ske under Städdagar Vi har haft två städdagar där vi har fokuserat på att städa föreningens allmänna ytor i området, inspektera asfaltsskador, städa soprummen och byta ut trasiga delar på våra stuprör och hängrännor. Soprummen Vi har stängt soprummet vid Galoppgatan 57 och har tagit bort sopsorteringen från soprummen på Galoppgatan 1 och Ryttargatan 304. Sopsortering finns numer bara i soprummen vid Galoppgatan 28 och Ryttargatan 324. Besparingen för detta är cirka kronor/år. Vi har också beslutat att sätta upp kameror i soprummen för att motverka klotter och förstörelse. Kommersiella lokaler Skillnaden i beloppen för lokalhyror mellan 2012 och 2011 beror på engångshyra som erlades av Upplands Väsby kommun vid uppsägning av hyreskontrakt för bollhall i föreningens fastighet. Ryttargalopp Beslut om likvidation av Ryttargalopp AB, det bolag som förvärvades av föreningen vid ombildningen togs , likvidationen slutfördes i december Under februari 2012 slutfördes avvecklingen, genom att bolagets sista årsredovisning färdigställdes. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Avgiftshöjning Vi har höjt avgifterna för bostadsrättsinnehavare med 20 procent från och med januari Förhandling ska genomföras med Hyresgästföreningen om höjning av hyror för våra hyresgäster. Avloppssystemet Vi har beslutat att låta gå igenom hela avloppssystemet för att få en underhållsplan och en bedömning av vad som måste göras akut. Upplåtelser Föreningen har upplåtit lägenheten Galoppgatan 56 med bostadsrätt. Lägenheten uppläts för tkr. Inflyttning sker den 1 juni 2012 då föreningen även erhåller slutlikviden på tkr. TV, telefoni och bredband Föreningen har omförhandlat avtalet med ComHem för TV, telefoni och bredband. Det nya avtalet sänker föreningens kostnader med ca 200 tkr per år från och med oktober Räntor Föreningen har omförhandlat räntorna på tre av föreningens lån hos SBAB. Räntan sänktes med 0,30 procentenheter vilket motsvarar ca 200 tkr per år.

6 BRF SMEDBY III 5(18) FÖRENINGSFRÅGOR Föreningens nya stadgar har antagits av ordinarie föreningsstämma i maj 2010 och slutligen fastställts på extra föreningsstämma den 1 september Föreningen hade vid årets slut 140 medlemslägenheter med 189 medlemmar. Under året har styrelsen medverkat vid tre upplåtelser med bostadsrätt till nya medlemmar i föreningen. Under året har 31 lägenhetsöverlåtelser ägt rum mellan tidigare medlemmar och nya medlemmar. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på fn kr, 2,5% av prisbasbeloppet. Eventuell pantsättningsavgift debiteras bostadsrättshavaren med fn 428 kr, 1% av prisbasbeloppet. Organisationsanslutning BRF Smedby III är ansluten till Fastighetsägarna Stockholm fr o m Syftet med medlemsskapet är att erhålla stöd i form av information, kurser och tillgång till ekonomisk och juridisk expertis som styrelse och medlemmar är i behov av för en effektiv förvaltning av föreningens fastighet och ekonomi. Hemsida Föreningens hemsida skapades under våren 2009, arbetet med att utveckla den pågår hela tiden. Föreningens ambition är att hemsidan ska vara den huvudsakliga informationskanalen för föreningen och våra medlemmar. STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING Styrelse Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med en till tre suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämman den 31 maj 2011 och därpå påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Namn: Roll Vald för period Kommentar Mikael Carlsson Ordförande två år Therese Barvéll Rappel Vice ordförande ett år Erik Henriksson Ekonomiansvarig två år Terttu Granberg Ledamot ett år Susanne Valsberg Ledamot ett år avgått Jari Tuurihalme Ledamot ett år avgått Lars Nilsson Suppleant ett år Wilhelm Csenki Suppleant ett år Leif Gustavsson Suppleant ett år Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ledamöter, av två ledamöter i förening. Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har utgått enligt stämmobeslut med kr (exkl sociala avgifter). Revisorer Peter Lippig, KPMG AB Claes-Göran Carlberg, BRF Smedby III, ordinarie revisor Eva Hopstadius, BRF Smedby III, revisorssuppleant

7 BRF SMEDBY III 6(18) Valberedning Stefan Högberg Lennart Willms Patrik Zotterman, avgått Inkomstskatt Föreningen klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag. Fr o m 1 januari 2007 beskattas inte längre privatbostadsföretag enligt schablonmässiga regler. Föreningen beskattas numera endast för de inkomster som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen. BRF Smedby III har inga skattepliktiga kapitalintäkter under år Flerårsöversikt mån 12 mån 7 mån Årsavgifter och hyror, tkr Driftnetto, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 37,0 38,0 34,2

8 BRF SMEDBY III 7(18) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust årets förlust behandlas så att omföring till fond för yttre underhåll (enligt stadgarna) i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 BRF SMEDBY III 8(18) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter och bidrag Föreningens kostnader Drift och skötsel Underhåll och reparationer Fastighetsskatt och fastighetsavgift Övriga fastighetskostnader Arvoden Föreningens övriga kostnader 5, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Driftnetto Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

10 BRF SMEDBY III 9(18) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och byggnadsinventarier 9, Mark 10, Inventarier, verktyg och installationer Till-/ombyggnationer, byggnadsrenoveringar Pågående till-/ombyggnationer och renoveringar samt förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 BRF SMEDBY III 10(18) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Egna bostadsrätter Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 19 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 BRF SMEDBY III 11(18) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Uppskrivning av fastighet. Som en följd av uppskrivningen av föreningens fastighet överstiger det bokförda värdet det skattemässiga värdet med kr. Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten, uppstår en skattekostnad, som under förutsättning att skattesatsen uppgår till 26,3% vid försäljningstidpunkten, kommer att motsvara tkr. Då föreningen förväntas nyttja fastigheten under hela dess ekonomiska livslängd och inte har för avsikt att sälja fastigheten, värderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kr, varför uppskrivningen av fastigheten inte föranleder någon reservering av skatt sker i föreningens balansräkning. Materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter, som exempelvis värdehöjande renoveringar, läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till det ursprungliga nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivning anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Följande avskrivningssatser har använts: Byggnader (fg år 0,5 %) 1 % Byggnader uppskrivning (fg år 0,5 %) 1 % Byggnadsinventarier, undercentraler 4 % Renovering varmvattensystem och ventilbyte 4 % Renovering och ombyggnad föreningslokaler, passersystem mm 4 % Inventarier 20-33,3 % Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

13 BRF SMEDBY III 12(18) Föreningens beskattning. Kommunal fastighetsavgift, debiteras för bostadslägenheter. För år 2011 var avgiften kr per lägenhet, dock högst 0,4% av taxeringsvärdet. Statlig fastighetsskatt, debiteras för lokaler. För år 2011 utgår fastighetsskatt med 1% av taxeringsvärdet för lokalerna. Statlig inkomstskatt, föreningen beskattas för kapitalintäkter. Efter avräkning av eventuella skattemässiga underskott sker beskattning med 26,3% av överskottet. Uttagsskatt, om föreningen har egna anställda debiteras uttagsskatt i momshänseende motsvarande 25% av lönekostnaden för anställd personal inom fastighetsskötsel. Denna skatt är dock inte aktuell för Brf Smedby 3 för närvarande då anställda saknas. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3 upprättas ingen koncernredovisning. Noter 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, p-plats/garage Hyror, övrigt Drift och skötsel Fastighetsskötsel Snöröjning Gårds- och trädgårdsskötsel Bevakningstjänster Besiktningar El, fastighetsgemensamma utrymmen Fjärrvärme Vatten och avlopp Sophämtning/renhållning Städning

14 BRF SMEDBY III 13(18) 3 Underhåll och reparationer Rep Ytskikt bostad Rep Utrustning bostad Rep Lokaler Rep Fastighetsgemensamma utrymmen Rep Låsinstallationer Rep Vatten och avlopp Rep Värme- och kylsystem Rep Ventilationssystem Rep Elinstallationer Rep Fasad och tak Rep Fönster Unh Ytskikt bostad Unh Utrustning bostad Unh Låsinstallationer Unh Fastighetsgemensamma utrymmen Unh Värme- och kylsystem Unh Ventilationssystem Unh Elinstallationer Unh Fasad och tak Unh Fastighetsgemensamma installationer Unh Lekplats och gård Unh Lokaler Skillnaden mellan reparation och underhåll är främst att reparationer är löpande åtgärder av oförutsedda skador och underhåll är planerade åtgärder. 4 Arvoden och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Sociala kostnader Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag

15 BRF SMEDBY III 14(18) 6 Föreningens övriga kostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Inkasso- och kreditupplysningskostnader Kontorsomkostnader Konstaterade hyresförluster Befarade hyresförluster Revisionsarvode Försäljningsomkostnader Föreningsstämmokostnader Bankkostnader Diverse övriga kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier Till-/ombyggnad, renoveringar Inventarier kr kr kr 8 Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivningar, andelar Ryttargalopp AB

16 BRF SMEDBY III 15(18) 9 Byggnader och byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp byggnadsinventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Byggnader Mark Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående redovisat värde

17 BRF SMEDBY III 16(18) 12 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Till-/ombyggnationer, byggnadsrenoveringar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Pågående till-/ombyggnationer och renoveringar samt förskott avseende materiella anläggningstillgångar Pågående renovering lokaler och lägenheter

18 BRF SMEDBY III 17(18) 15 Andelar i koncernföretag Ryttargalopp AB, Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Egna bostad Insatser avgifter rätter Belopp vid årets ingång Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter Upplåtna egna bostadsrätter Belopp vid årets utgång Yttre repara- Uppskriv- Balanserat Årets resultat tionsfonden ningsfond resultat Belopp vid årets ingång Årets omföring till balanserat resultat Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen SBAB lån nr , 4,13%, villkorsändring SBAB lån nr , 4,13%, villkorsändring SBAB lån nr , 3,47%, villkorsändring SBAB lån nr , 4,54%, villkorsändring SBAB lån nr , 4,13%, villkorsändring Kommande årets amortering, kortfristig del

19 BRF SMEDBY III 18(18) 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Aviserade avgifter/hyror Övriga interimsskulder Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: SBAB Obelånade säkerheter Uttagna inteckningar fastigheter, obelånade Upplands Väsby / 2012 Mikael Carlsson Therese Barvéll Rappel Erik Henriksson Terttu Granberg Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Peter Lippig Auktoriserad revisor KPMG AB