Årsredovisning BRF SMEDBY III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning BRF SMEDBY III"

Transkript

1 Årsredovisning för BRF SMEDBY III Räkenskapsåret 2011

2 BRF SMEDBY III 1(18) Styrelsen för BRF SMEDBY III får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet INFORMATION OM VERKSAMHETEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Smedby III,, i Upplands Väsby får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under år Föreningen registrerades hos Bolagsverket Bostadsrättsföreningen Smedby III är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter år medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Upplands Väsby Hammarby-Smedby 1:438, 1:440, 1:447, och 1:449. FÖRENINGENS FASTIGHET OCH DOTTERBOLAGET RYTTARGALOPP AB Föreningen förvärvade dotterföretaget Ryttargalopp AB, , den 1 juni 2009, köpeskilling 131 mkr. Dotterföretagets förvärv av fastigheterna Upplands Väsby Hammarby- Smedby 1:438, 1:440, 1:447 och 1:449 har transporterats över till föreningen på oförändrade villkor och till samma köpeskilling, 67,5 mkr. Köpeskillingen beräknades efter två oberoende fastighetsvärderingar enligt dessa bedömdes fastighetens värde till ca 200 mkr. Information om hur detta har behandlats i redovisningen återfinns under avsnittet Redovisningsprinciper. Dotterbolaget Ryttargalopp AB har avvecklas. Avvecklingen påbörjades under 2010 och avslutades första kvartalet Byggnaderna som uppfördes under år 1981, ligger i Upplands Väsby kommun och har beteckningen Hammarby-Smedby 1:438. Tomtarealen uppgår till kvm. Fastigheterna Hammarby-Smedby 1:440, 1:447 och 1:449 utgör endast mark med total areal av kvm. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos If Skadeförsäkring AB. Byggnaderna omfattar 177 lägenheter, varav 140 av dessa lägenheter var upplåtna med bostadsrätt per den 31 december Den totala bostadsytan uppgår till ca kvm. I fastigheterna finns dessutom 1 föreningslokal, 1 övernattningslägenhet, 1 festlokal, 1 gym, 1 relaxavdelning, 8 lokaler för uthyrning och 194 p-platser/garage. Den totala lokalytan uppgår till ca kvm. Fastigheternas taxeringsvärde är totalt kr, varav byggnadsvärde kr och markvärde kr.

3 BRF SMEDBY III 2(18) Lägenhetsfördelning: 1st 1 rum och kokvrå, 67st 2 rum och kök, 44st 3 rum och kök, 49st 4 rum och kök, 16st 5 rum och kök. FASTIGHETENS TEKNISKA STATUS Fastighetens tekniska status bedömdes i samband med förvärvet 2009 av Densia AB. Noterade brister rör framförallt ventilation, träpanel på förrådsdelar och carportar, undercentral för fjärrvärme, underlagspapp på yttertak och ytskikt på golv i gymnastiksal. Det totala underhållsbehovet de närmaste fem åren beräknades av Densia AB till tkr. Föreningen avser att under 2012 fastställa underhållsplan för åren samt en bedömning av de renoveringsbehov som kommer uppstå under åren Reservering till föreningens fond för yttre underhåll görs, i enlighet med föreningens stadgar, med ett belopp motsvarande upprättad underhållsplan, 170 tkr. Finansiering av planerat underhåll kommer i första hand ske med inkomster från upplåtna bostadsrättslägenheter och i andra hand genom upptagande av nya lån. FASTIGHETSFÖRVALTNING Föreningen har avtal med Storholmen Förvaltning AB om ekonomisk och teknisk förvaltning inklusive fastighetsskötsel. FÖRENINGENS LOKALER Kontrakten på föreningens lokaler löper enligt följande: Verksamhet Yta Löptid t o m Restaurang 233 kvm Vävstuga 56 kvm Musikstudio 120 kvm Musikstudio 120 kvm Gymnastiksal 780 kvm Boendegrupp för äldre 415 kvm Livsmedelsbutik 328 kvm Vakant Föreningen har frivilligt momsregistrerat kvm vilket motsvarar 9 procent av fastighetens totalyta. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2011 Styrelsemöten Vi har haft nio stycken protokollförda styrelsemöten. Sålda lägenheter Föreningen har sålt tre lägenheter under 2011, alla dessa har helrenoverats och sålts via mäklaren Husman Hagberg. Renoveringen av lägenheterna har gett området ett mycket bra rykte och det är styrelsens bedömning att det är eftertraktat att bo i BRF Smedby III.

4 BRF SMEDBY III 3(18) Elnätet/belysning Arbete fortgår med att byta belysningen utomhus till mer enhetliga och energisparande armaturer och lampor. Delar av elnätet håller på att bytas ut för att få en säkrare och mer energisnål drift. Gemensamma lokaler Samarbetet fortgår med bland andra Väsbyhem om tvättstugan. Samarbetet sker i form av en samfällighetsförening. Gymnastiksalen är uthyrd måndag-torsdag till Sandbergska skolan och på kvällar och helger till både privata nyttjare och till företag. Festlokal, uthyrningslägenhet samt föreningslokal Festlokalen har varit uthyrd vid 36 tillfällen under Övernattningslägenheten har varit uthyrd vid 94 tillfällen under Relaxavdelningen har varit uthyrd 470 timmar under Radonmätning Vi har gjort en radonmätning i området och de lägenheter som har fått förhöjda värden kommer att åtgärdas under Avloppssystemet Vi har problem med trasiga avloppsrör på flera ställen i området och det har lett till besvär och obehag för våra boende och till dyra jourutryckningar för föreningen. Föreningen avser att göra en översyn av hela avloppssystemet under Tak, paneler och fasader Vi har haft stora problem med läckande tak i området och har varit tvungna att lägga betydligt mer pengar på detta än vad som var budgeterat. Vi har valt att avvakta till år 2012/2013 med att åtgärda paneler och fasader då det varit viktigare att laga de tak som har läckt. Utemiljö Föreningen har gjort en översyn över träd, buskar och rabatter i hela området. Styrelsen planerar att tillsätta en grupp för att arbeta med föreningens grönytor. Vi har gjort i ordning tre lekplatser och innergårdar. De fel och brister som påtalades vid besiktningen år 2010 har därmed åtgärdats. Den stora lekplatsen har fått ny gungställning och gungor med ny sand under. Vi har lagt plattor och satt ut nya bänkar och lagt nytt gräs. Den stora lekställningen har målats. Vi har planterat vinbärs- och krusbärsbuskar i stället för de gamla, giftiga, buskarna som stod mellan lekställningen och Galoppgatan 64. På gården har ny gungställning satts upp med nya gungor och ny sand under dessa. Vi har också lagt nytt gräs och ansat buskar och träd. På gården har vi tagit bort den gamla sandlådan och den trasiga vippgungan och istället byggt en ny, mindre sandlåda enligt önskemål från de boende på gården. Fastighetsskötsel Föreningens kostnader för Fastighetsskötsel, Snöröjning och Gårds- och trädgårdsskötsel har minskat jämfört med Det förklaras dels av ett byte till en entreprenör med effektivare utrustning för snöröjning och gräsklippning men även på att november och december 2011 var snöfattiga jämfört med samma månade Under 2010 gjordes även omfattande arbeten med trädfällning i området vilken drev upp kostnaden. Även kostnaderna för el och fjärrvärme påverkades positivt av den mildare senhösten 2011.

5 BRF SMEDBY III 4(18) Upplands Väsby Kommun har efter påtryckningar från styrelsen gallrat träd och buskar och lagat skador på trottoarer i området. Parkeringsplatser Styrelsen har beslutat att avvakta med den breddning av parkeringsplatser som vi började planera för under Detta beror på att vi inte får bygglov om vi inte sätter in oljeavskiljare i alla dagvattenbrunnarna på parkeringarna först. Nya samtal med kommunen kommer att ske under Städdagar Vi har haft två städdagar där vi har fokuserat på att städa föreningens allmänna ytor i området, inspektera asfaltsskador, städa soprummen och byta ut trasiga delar på våra stuprör och hängrännor. Soprummen Vi har stängt soprummet vid Galoppgatan 57 och har tagit bort sopsorteringen från soprummen på Galoppgatan 1 och Ryttargatan 304. Sopsortering finns numer bara i soprummen vid Galoppgatan 28 och Ryttargatan 324. Besparingen för detta är cirka kronor/år. Vi har också beslutat att sätta upp kameror i soprummen för att motverka klotter och förstörelse. Kommersiella lokaler Skillnaden i beloppen för lokalhyror mellan 2012 och 2011 beror på engångshyra som erlades av Upplands Väsby kommun vid uppsägning av hyreskontrakt för bollhall i föreningens fastighet. Ryttargalopp Beslut om likvidation av Ryttargalopp AB, det bolag som förvärvades av föreningen vid ombildningen togs , likvidationen slutfördes i december Under februari 2012 slutfördes avvecklingen, genom att bolagets sista årsredovisning färdigställdes. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Avgiftshöjning Vi har höjt avgifterna för bostadsrättsinnehavare med 20 procent från och med januari Förhandling ska genomföras med Hyresgästföreningen om höjning av hyror för våra hyresgäster. Avloppssystemet Vi har beslutat att låta gå igenom hela avloppssystemet för att få en underhållsplan och en bedömning av vad som måste göras akut. Upplåtelser Föreningen har upplåtit lägenheten Galoppgatan 56 med bostadsrätt. Lägenheten uppläts för tkr. Inflyttning sker den 1 juni 2012 då föreningen även erhåller slutlikviden på tkr. TV, telefoni och bredband Föreningen har omförhandlat avtalet med ComHem för TV, telefoni och bredband. Det nya avtalet sänker föreningens kostnader med ca 200 tkr per år från och med oktober Räntor Föreningen har omförhandlat räntorna på tre av föreningens lån hos SBAB. Räntan sänktes med 0,30 procentenheter vilket motsvarar ca 200 tkr per år.

6 BRF SMEDBY III 5(18) FÖRENINGSFRÅGOR Föreningens nya stadgar har antagits av ordinarie föreningsstämma i maj 2010 och slutligen fastställts på extra föreningsstämma den 1 september Föreningen hade vid årets slut 140 medlemslägenheter med 189 medlemmar. Under året har styrelsen medverkat vid tre upplåtelser med bostadsrätt till nya medlemmar i föreningen. Under året har 31 lägenhetsöverlåtelser ägt rum mellan tidigare medlemmar och nya medlemmar. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på fn kr, 2,5% av prisbasbeloppet. Eventuell pantsättningsavgift debiteras bostadsrättshavaren med fn 428 kr, 1% av prisbasbeloppet. Organisationsanslutning BRF Smedby III är ansluten till Fastighetsägarna Stockholm fr o m Syftet med medlemsskapet är att erhålla stöd i form av information, kurser och tillgång till ekonomisk och juridisk expertis som styrelse och medlemmar är i behov av för en effektiv förvaltning av föreningens fastighet och ekonomi. Hemsida Föreningens hemsida skapades under våren 2009, arbetet med att utveckla den pågår hela tiden. Föreningens ambition är att hemsidan ska vara den huvudsakliga informationskanalen för föreningen och våra medlemmar. STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING Styrelse Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med en till tre suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämman den 31 maj 2011 och därpå påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Namn: Roll Vald för period Kommentar Mikael Carlsson Ordförande två år Therese Barvéll Rappel Vice ordförande ett år Erik Henriksson Ekonomiansvarig två år Terttu Granberg Ledamot ett år Susanne Valsberg Ledamot ett år avgått Jari Tuurihalme Ledamot ett år avgått Lars Nilsson Suppleant ett år Wilhelm Csenki Suppleant ett år Leif Gustavsson Suppleant ett år Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsens ledamöter, av två ledamöter i förening. Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden. Arvode till styrelsen har utgått enligt stämmobeslut med kr (exkl sociala avgifter). Revisorer Peter Lippig, KPMG AB Claes-Göran Carlberg, BRF Smedby III, ordinarie revisor Eva Hopstadius, BRF Smedby III, revisorssuppleant

7 BRF SMEDBY III 6(18) Valberedning Stefan Högberg Lennart Willms Patrik Zotterman, avgått Inkomstskatt Föreningen klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag. Fr o m 1 januari 2007 beskattas inte längre privatbostadsföretag enligt schablonmässiga regler. Föreningen beskattas numera endast för de inkomster som inte ingår i själva fastighetsförvaltningen. BRF Smedby III har inga skattepliktiga kapitalintäkter under år Flerårsöversikt mån 12 mån 7 mån Årsavgifter och hyror, tkr Driftnetto, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 37,0 38,0 34,2

8 BRF SMEDBY III 7(18) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust årets förlust behandlas så att omföring till fond för yttre underhåll (enligt stadgarna) i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

9 BRF SMEDBY III 8(18) Resultaträkning Not Föreningens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga intäkter och bidrag Föreningens kostnader Drift och skötsel Underhåll och reparationer Fastighetsskatt och fastighetsavgift Övriga fastighetskostnader Arvoden Föreningens övriga kostnader 5, Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Driftnetto Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

10 BRF SMEDBY III 9(18) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och byggnadsinventarier 9, Mark 10, Inventarier, verktyg och installationer Till-/ombyggnationer, byggnadsrenoveringar Pågående till-/ombyggnationer och renoveringar samt förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 BRF SMEDBY III 10(18) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 16 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Yttre reparationsfond Egna bostadsrätter Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 19 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 BRF SMEDBY III 11(18) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Uppskrivning av fastighet. Som en följd av uppskrivningen av föreningens fastighet överstiger det bokförda värdet det skattemässiga värdet med kr. Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheten, uppstår en skattekostnad, som under förutsättning att skattesatsen uppgår till 26,3% vid försäljningstidpunkten, kommer att motsvara tkr. Då föreningen förväntas nyttja fastigheten under hela dess ekonomiska livslängd och inte har för avsikt att sälja fastigheten, värderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kr, varför uppskrivningen av fastigheten inte föranleder någon reservering av skatt sker i föreningens balansräkning. Materiella anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter, som exempelvis värdehöjande renoveringar, läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till det ursprungliga nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivning anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Följande avskrivningssatser har använts: Byggnader (fg år 0,5 %) 1 % Byggnader uppskrivning (fg år 0,5 %) 1 % Byggnadsinventarier, undercentraler 4 % Renovering varmvattensystem och ventilbyte 4 % Renovering och ombyggnad föreningslokaler, passersystem mm 4 % Inventarier 20-33,3 % Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

13 BRF SMEDBY III 12(18) Föreningens beskattning. Kommunal fastighetsavgift, debiteras för bostadslägenheter. För år 2011 var avgiften kr per lägenhet, dock högst 0,4% av taxeringsvärdet. Statlig fastighetsskatt, debiteras för lokaler. För år 2011 utgår fastighetsskatt med 1% av taxeringsvärdet för lokalerna. Statlig inkomstskatt, föreningen beskattas för kapitalintäkter. Efter avräkning av eventuella skattemässiga underskott sker beskattning med 26,3% av överskottet. Uttagsskatt, om föreningen har egna anställda debiteras uttagsskatt i momshänseende motsvarande 25% av lönekostnaden för anställd personal inom fastighetsskötsel. Denna skatt är dock inte aktuell för Brf Smedby 3 för närvarande då anställda saknas. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3 upprättas ingen koncernredovisning. Noter 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, p-plats/garage Hyror, övrigt Drift och skötsel Fastighetsskötsel Snöröjning Gårds- och trädgårdsskötsel Bevakningstjänster Besiktningar El, fastighetsgemensamma utrymmen Fjärrvärme Vatten och avlopp Sophämtning/renhållning Städning

14 BRF SMEDBY III 13(18) 3 Underhåll och reparationer Rep Ytskikt bostad Rep Utrustning bostad Rep Lokaler Rep Fastighetsgemensamma utrymmen Rep Låsinstallationer Rep Vatten och avlopp Rep Värme- och kylsystem Rep Ventilationssystem Rep Elinstallationer Rep Fasad och tak Rep Fönster Unh Ytskikt bostad Unh Utrustning bostad Unh Låsinstallationer Unh Fastighetsgemensamma utrymmen Unh Värme- och kylsystem Unh Ventilationssystem Unh Elinstallationer Unh Fasad och tak Unh Fastighetsgemensamma installationer Unh Lekplats och gård Unh Lokaler Skillnaden mellan reparation och underhåll är främst att reparationer är löpande åtgärder av oförutsedda skador och underhåll är planerade åtgärder. 4 Arvoden och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Sociala kostnader Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag

15 BRF SMEDBY III 14(18) 6 Föreningens övriga kostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Inkasso- och kreditupplysningskostnader Kontorsomkostnader Konstaterade hyresförluster Befarade hyresförluster Revisionsarvode Försäljningsomkostnader Föreningsstämmokostnader Bankkostnader Diverse övriga kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier Till-/ombyggnad, renoveringar Inventarier kr kr kr 8 Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivningar, andelar Ryttargalopp AB

16 BRF SMEDBY III 15(18) 9 Byggnader och byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp byggnadsinventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående redovisat värde Taxeringsvärden Byggnader Mark Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående redovisat värde

17 BRF SMEDBY III 16(18) 12 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Till-/ombyggnationer, byggnadsrenoveringar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Pågående till-/ombyggnationer och renoveringar samt förskott avseende materiella anläggningstillgångar Pågående renovering lokaler och lägenheter

18 BRF SMEDBY III 17(18) 15 Andelar i koncernföretag Ryttargalopp AB, Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Egna bostad Insatser avgifter rätter Belopp vid årets ingång Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter Upplåtna egna bostadsrätter Belopp vid årets utgång Yttre repara- Uppskriv- Balanserat Årets resultat tionsfonden ningsfond resultat Belopp vid årets ingång Årets omföring till balanserat resultat Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen SBAB lån nr , 4,13%, villkorsändring SBAB lån nr , 4,13%, villkorsändring SBAB lån nr , 3,47%, villkorsändring SBAB lån nr , 4,54%, villkorsändring SBAB lån nr , 4,13%, villkorsändring Kommande årets amortering, kortfristig del

19 BRF SMEDBY III 18(18) 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Aviserade avgifter/hyror Övriga interimsskulder Ställda säkerheter För skulder till kreditinstitut: SBAB Obelånade säkerheter Uttagna inteckningar fastigheter, obelånade Upplands Väsby / 2012 Mikael Carlsson Therese Barvéll Rappel Erik Henriksson Terttu Granberg Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Peter Lippig Auktoriserad revisor KPMG AB

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(11) BRF Snidaregatan Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-07-19-2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 BRF KOFFERTEN

ÅRSREDOVISNING 2016 BRF KOFFERTEN ÅRSREDOVISNING 2016 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 1 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tärnan Lidingö 2

Årsredovisning. Brf Tärnan Lidingö 2 Årsredovisning för Brf Tärnan Lidingö 2 769622-1543 Räkenskapsåret 2014 2 (10) Styrelsen för Brf Tärnan Lidingö 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund Årsredovisning för Brf Bagaren 7 i Lund 769621-5966 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Bagaren 7 i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer