Scandic Upplands Väsby. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Monica Iwarsson Kurt Schamke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandic Upplands Väsby. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Monica Iwarsson Kurt Schamke"

Transkript

1 TLIF1B" 1- STYRELSEMISTESPROTOKOLL 1 Plats: Scandic Upplands Väsby Tid: , Närvarande Styrelse: Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Monica Iwarsson Kurt Schamke Bengt Storbacka Övriga: Roger Sixtensson, VD Stefan Eriksson, vvd Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef Justerare: Bengt Storbacka Underskrift Protokollförare Ordförande är-ove Lind Juster Ben t torbacka Anslag: Protokollet anslås på Sammantrkiesdatum: Datum då protokollet anslås: Förvaringsplats för protokoll: LIBO n?'

2 TUFIB" 2 1- INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna ärenden 42 Informations- och anmälningsärenden Utdragsbestyrkancle

3 Ttlfi B"lee 3 42 Informations och anmälningsärenden Studiebesök Upplands Väsby, "Messingen". Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med studiebesöket, föredragningar och diskussioner samt lägger informationen till handlingarna för att ingå i styrelsens beslutsunderlag vid framtida diskussioner om Stadsskogsskolans framtid. Ärende: Björn Eklund kommundirektör, Eila Bromme (fp) och Anders Skogäng Sodexo var de som informerade om och visade fastigheten "Messsingen" för styrelse och företagsledning. Byggnaden innehåller ett gymnasium i kommunens regi för ca 800 elever (ca 530 st ) och ett privat gymnasium för byggprogrammet med ca 100 elever. Utöver detta finns musikskola, dansstudio, multihall för inomhussport, bibliotek, restaurang, café m.m. Fastigheten omfattar ca kvm disponibel yta och hyrs av kommunen. Drift och service av hela anläggningen ligger på en entreprenör, Sodexo, exidusive vissa åtaganden som ägaren, Hemsö, har kvar i egen regi. Messingen är central i kommunens satsning på en ny mötesplats där utbildning samsas med bibliotek, konst, musik och konferensmöjligheter. En nyckelfaktor är att byggnaden rymmer en mångfald av olika verksamheter som kompletterar varandra och skapar interaktion mellan gymnasieelever och vuxna som vistas i byggnaden. Biblioteket, restaurangen och konferenslokalerna samutnyttjas med verksamheten i våra bägge gymnasieskolor. Byggnadens gedigna material, solskyddande fasad och lokalernas mångsidiga användbarhet ger de rätta förutsättningarna för byggnadens hållbarhet. "För ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö" lyder motiveringen när Upplands Väsby kommun tillsammans med fastighetsägaren Hemsö, White arkitekter och byggherren Peab 2012 vann Stora samhällsbyggarpriset för byggnaden Messingen. FALAB/TUAB tar med sig de erfarenheter vi skaffat vid dagens studiebesök till en beslutsprocess vid om- alternativt nybyggnad av Stadsskogsskolan.

4 STYRELSEIVIÖTESPROTOKOLL 4 Informations och anmälningsärenden Försäljning av fastigheter. Styrelsen beslutar att försälja Norra Torgflygeln (Turistbyrån/Cafd Oscar) och Södra Torgflygeln (Spruthuset) enligt nedan under förutsättning att ägaren ställer sig positiv. Ärendet: TUAB:s styrelse föreslås försälja fastigheterna Polisstationen 2 (Norra Torgflygeln/Turistbyrån/Caf Oscar) och Brandstationen 2 (Södra Torgflygeln/Spruthuset). Fastigheterna bör försäljas genom mäklare med föregående annonsering och med fri prövningsrätt. Ambitionerna är att försälja till den intressent som i skrift kan visa ett över tiden hållbart förslag till utveckling av dessa byggnader. Det kulturella bevarandevärdet av huskropparna skall ges stor vikt. Ovanstående i kombination med det, för TUAB, ekonomiskt mest fördelaktiga förslaget kommer att ligga till grund för ett beslut att försälja fastigheterna. TUAB bör få ägarens, Lindesbergs kommuns, syn på ovanstående då bedömningen är att denna fråga är av "väsentlig art".

5 TUIFIB"" 5 Informations och anmälningsärenden Entropi. Styrelsen beslutar att ge företagsledningen i uppdrag att inhämta en redogörelse från Entropi. Ärende: VD presenterar en tidningsartikel från Dagens Samhälle avseende Entropi vår finansiella rådgivare. Det framkommer i artikeln att Entropi saknar tillständ från finansinspektionen samt att man fätt en skattedom mot sig. Sanningshalten i artikelns påståenden har frågasats av vår ekonomichef som har kontaktat Entropi i frågan. K/5

6 6 Informations och anmälningsärenden Målformulering. Styrelsen lägger resultatet till handlingarna och kommer att fastställa målformuleringen på mötet i december. Ärendet: Styrelsen har arbetat fram förslag på målformuleringar för bolagen i FALAB-koncernen. Till grund för arbetet har, kommunens Utvecklingsstrategi, bolagens ägardirektiv och bolagsordningar samt bolagens tidigare målstyrningsdokument, legat.

7 TLIFIB" 1-7 Informations och anmälningsärenden Svar på interpellation avseende representationskostnader. Besint: Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. Ärendet: VD redovisade det svar på Göran Gustavsson (fp) interpellation avseende representationskostnader i bolagskoncernen, vilket sammanställts på uppdrag av Stadshus VD.