Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort Rambeskrivning. BioGas2020. Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak. Januari 2015"

Transkript

1 Kort Rambeskrivning BioGas2020 Interreg V Öresund Kattegat - Skagerrak Januari 2015

2 Innehåll 1 Förord Sammanfattning Bakgrund Projektets framväxt Insatsområden Inledning Struktur Arbetspaket (WP)... 7 WP 3 Samverkansplattform... 8 WP 4 Marina substrat WP 5 Produktion och processer WP 6 Infrastruktur och marknad WP7 Modeller och mobilisering Projektorganisation Roller & åtaganden Projektets förväntade resultat Projektets långsiktiga effekter Sida 2

3 1 Förord. Dette dokument skal tjene til at du kan se den ramme for et kommende projekt som din ide/dit delprojekt/dine ønskede projektaktiviteter skal skrives ind i. Dvs vi fastlægger her den ramme som du skal ligge inden for. Der kan være delelementer af projektrammen som ikke bliver udfyldt af flere grunde, men vi kan ikke yderligere udvide rammen. Mange interessenter har fremsendt forslag/skitser til aktiviteter og gennem januar 2015 skal disse ideer tilpasses denne rammebeskrivelse, der skal findes helt konkrete partnere og man skal være klar til at stille medfinansiering til rådighed (typisk 50%). Der skal være partnere i mindst to lande i hver arbejdspakke/aktivitet for at det kan godkendes. 2 Sammanfattning Biogas 2020 har som syfte att skapa biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över landsgränserna inom Öresund Kattegatt och Skagerack (ÖKS) området. Biogas 2020 ska ses som en naturlig fortsättning på KASK projektet Implement (www.implement.nu). I Biogas 2020 tillvaratas erfarenheter samt stora delar av Implements partnerskap, samarbetet vidgas till att även integrera parter och biogasintiativ från Öresundsområdet. Projektet tar även avstamp i de erfarenheter och lärdomar som gjorts i projektet Enercoast och projektet och BioM. Målet är fortsatt att omvandla problem och miljömässiga utmaningar till en resurs och härigenom skapa hållbar tillväxt. Samhällsmässigt finns betydande potiential, både ekonomisk och miljömässig, i ökad användning av biogas. Projektet är ett svenskt-danskt-norskt samarbete och planeras pågå mellan 1/ till 31/ Bakgrund Biogas finns på den europeiska politikens dagsordning som en del av energidirektivet vilken föreskriver att 20% av energiföbrukningen i 2020 skall komma från förnybar energi. I våra länders agendor yttrar det sig till exempel genom att det danske Folketing har vedtaget, at Danmark i 2050 skal være 100% forsynet med vedvarende energi. I Region Midtjylland er målet, at vedvarende energi i 2025 skal udgøre 50% af energiforsyningen. Der peges på, at 75% af husdyrgødningen skal anvendes til biogasfremstilling. Sveriges regering menar att 50% av energiförbrukningen år 2020 skall komma från förnybara energikällor och det satsas på utbyggnad av produktionen och användning av biogas genom olika stöd och subventioner. I Region Västra Götaland finns mål om produktion och användning av biogas till transporter på 2.4 TWh 2020 jämfört 0,2 TWh i I region Skåne är målet för år 2020s biogasproduktion satt till 3 TWh. Norge har påtatt seg forpliktelser om a øke andel fornybar energi til 67,5% i Klimameldingen som ble vedtatt av Stortinget i 2020 slår fast at Norge skal være Sida 3

4 karbonnøytralt innen Klima og forurensningsdirekoratet avleverte i mars 2013 et helhetlig underlagsmateriale for en nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi, og denne er ventet fra regjeringen sommeren I Danmark blev der i mars 2012 indgået et energiforlig som afsætter 225 mio. kr. i anlægsstøtte til nye biogasanlæg samt udvidelse af eksisterende. I mange kommuner satses der på at omlægge den kollektive trafik til biogas og gas. Der forventes en udvidelse af produktionen til 17,0 PJ i 2020 mod 4,0 PJ i dag. I de tre länderna finns olika förutsättningar för såväl produktion som förbrukning av biogas. Olika förutsättningar som vi aktivt kan använda i ett utökat samarbete över region och landsgränser, ett samarbete med kapacitet att genera både tillväxt och ökad företagsamhet. Nya rambetingelser och direktiv innebär ökad uppmärksamhet för biogas och gas till transportsystemet i hela Europa. Genom Biogas 2020 skapas en gemensam plattform för beslut och utveckling i ÖKS-regionen en plattform som inte uppstår av sig själv. Det finns ett uttalat behov av ett strukturerat nätverk mellan de organisationer som jobbar med biogas idag. Ett samarbete i detta nätverket med kunskaps och erfarenhetsutbyte skulle utveckla regionernas, kommunernas, näringslivets och jordbruket förutsättningar och betingelser inom området och tvärs över ÖKS-regionen. Därför är visionen med projekt Biogas 2020 att skapa en samverkansplattform för samarbete, företagsutvecking och kunskapsutbyte. Plattformen möjliggör för Öresund/Kattegat/Skagerrak-området att ta en ledande roll i utveckling av nya hållbara metoder, produkter och tjänster inom biogasområdet. Tillsammans besitter projektets partners, aktörer och interessenter betydande erfarenheter vad gäller implementering och vidareutveckling av biogaslösningar. Kunskaper som kommer ÖKS regionen till godo och bidrar till projektets målupfyllelse. 3.1 Projektets framväxt Genom projekt Implement finns en solid och välfungerande grund för nästa steg. Partnerskapet har arbetat både praktiskt och strategiskt tillsammans under snart fyra år och fortsätter att medverka i Biogas 2020 vilket kvalitetssäkrar den kommande projektdriften. Under Implementprojektet skapades ett samförstånd och projektkultur som härigenom inte bara ges goda förutsättningar till fortlevnad, utan också ges möjlighet att sprida sig till de nya partners som Biogas 2020 kommer att omfatta. Genom det goda samarbetet som vi upplever att det har bara börjat har vi lärt känna varandra och vi vet nu betydligt mer om varje lands styrkor och svagheter än då Implement startade. Kunskaper som är värdefulla och ger goda förutsättningar i planerandet och genomförandet av ett för regionen hållbart och utvecklande projekt. Redan i de intiala diskussionerna kring en fortsättning fanns tankar om ett utvidgat partnerskap till att även omfatta Öresundsområdet och de biogassatsningar som görs där. Tankarna mynnade ut i förprojektet Biogas 2020 där utvecklingspotentialen för biogasbranschen i stort och för tunga fordon specifikt i ÖKS området undersöktes. I Sida 4

5 förprojektet möttes även de regionala plattformarna Biogas Väst, Biogas Syd, Region Midtjylland och Östfold fylke för att diskutera en gemensam satsning. Slutsatsen av förprojektet - analyserna, samtalen och de i regionen pågående aktivieteterna är att: Det finns stor potiential för en gränsöverskridande Biogassatsning. Under hösten 2014 inbjöds de aktörer i Sverige, Norge och Danmark som förprojektet kommit i kontakt med genom förprojektet Biogas Närmare 50 personer och 30 organisationer möttes en intensiv septemberdag i Göteborg. Under dagen presenterades olika idéer och partnerskap söktes. Några idéer befanns vara likartade och kondenserades ihop och andra idéer föddes. Därefter har idéerna processats ytterligare över landsgränserna och i dagsläget finns närmare 30 aktuella idéer till aktiviteter som vill förverkligas. Omslutningen av dessa första utkast på aktiviteter och prognoser av budget är ca.8-10 miljoner Eruo. Det finns idag både likheter och olikheter jämfört med Implement. Den största olikheten är projektidéerna växer fram genom parternas skandinaviska nätverk och kontakter som kommit till tack vare Implement. Dessa nyttjas nu i Biogas 2020 till ett gränsöverskridande samarbete. I Implement har vi lärt av varandra. I Biogas 2020 går vi ett steg längre och skapar gemensamma aktiviteter. I så stor utsträckning som möjligt bygger alla aktiviteter (delprojekt) på deltagande av minst en part från varje land. Vår ambition är att alla de delar projektet bygger på ska vara gränsöverskridande. 4 Insatsområden 4.1 Inledning Biogas har som hållbar produkt en stor potential i förhållande till tillväxt och samtidigt producera hållbar energi. I ett globalt perspektiv förespås biogasmarknaden ha mycket god tillväxtpotential. Enbart restprodukter och förädling av biogasen förväntas kunna skapa nya verksamheter inom bioteknologi och även nya arbetstillfällen inom transport och jordförbättringssektorn samt jobb i forsknings- och exportverksamheter. Biogas kan således fungera som alternativ till naturgas i uppvärmningen av byggnads och bostadsmarknaden och genom direkt användning i kraftvärmeproduktion. Med uppgradering till tankstationer eller naturgasnätet kan biogas även användas till transportdrivmedel. Kriterier för deltagande partner. Det finns ett stort intresse för att vara med Biogas2020. Projektgruppen har utformat några kritierier för de partners och aktiviteter som önskar delta i Biogas2020. Det skyldes bl.a. en Sida 5

6 nødvendig afgrænsning i antallet af partnere det er muligt at håndtere i projektet rent administrativt. För att bli deltagande partner krävs: Medfinansiering 50 % av kostnaderna som ska undertecknas av varje deltagande partner i ett medfinansieringsintyg som ska lämnas tillsammans med projektansökan till Interreg ÖKS i februari. Medfinansieringen kan bestå av egen tid (gäller enbart partner) eller egna pengar alternativt externa pengar som hanteras av partner. Minibeloppet för att bli uttagen är för - Danska partner Euro i medfinansiering - Svenska partner Euro i medfinansiering - Norska partner finns ingen nedre gräns. Varje aktivitet ska - ha aktiva deltagande organisationer/företag från minst två medverkande länderna, - ha tydligt gränsöverskridande värde, - ge mätbara effekter/resultat inom eller efter projektets genomförande (effekter i form av samarbeten, verktyg, piloter och tester). Deltagande partner ska ha tidigare erfarenhet från att administrera EU-projekt. Partner ska via partnerskapsavtal lämna bidrag till Leadpartner för adminstration, kommunikation och projektledning. Bidraget regleras genom att en viss procent behålls av Leadpartner vid utbetalning av stödet från Interreg ÖKS till partner. Storleken på Leadpartnerbidraget kommer att vara mellan 5-10% beroende på den totala projektbudgeten. 4.2 Struktur Projektet är organiserat utifrån de aktiviteter som ska genomföras. Samverkansplattformens uppgift är att på olika vis ge stöd till aktiviteterna i syfte att uppnå goda resultat i aktiviteterna men också för att uppnå maximal spridning av resultaten, inte bara mellan projektets parter utan också utanför programområdet. Sida 6

7 4.3 Arbetspaket (WP) I projektet finns sju arbetspaket: 1. Lead Partner 2. Nationell Koordinering 3. Plattformssamverkan 4. Marin 5. Produktion/Processer 6. Marknad/Infrastruktur 7. Modeller/Mobilisering WP 1 LeadPartner enligt beskrivning 3:1 Roller och åtagande/engagement WP 2 Nationell koordinering enligt beskrivning 3:1 Roller och åtagande/engagement WP 3-7 Olika fokuområden inom biogasens värdekedja och utveckling Följande är utkast/förslag på deltagere och beskrivelse af aktiviter i WP 3-7. Dessa skal konkret bearbejdes med input fra de aktuelle deltagere/partnere og budgetter i januar 2015 I varje WP område nedan finns det nummer inom parantes ex.(13, 18) dessa nummer är hänvisningar till inskickade projektförslag som ligger till grund för varje WP beskrivning. I ett separat dokument Foreløpig liste over forslag til aktiviteter i BioGas2020 finns dessa förslag att läsa i sin helhet. Förklaring/beskrivning varje WP består av följande rubriker WP x.x område (Aktivitet xx, xx) Deltagere: Här står det namn på deltagare som har visat intresse för att medverka i detta WP. Formål/Syfte: Vad är det som ska genomföras i projektet Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Efter projektets inom eller efter projektet slut Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Generellt ska flera av följande punkter ingå under rubriken Aktiviteter i respektive WPområde Omvärldsbevakning Dokumenterede erfaringer Model til kortlægning Case-beregninger Verktyg Demonstrationer Sida 7

8 Tester Økonomisk analyse Workshops Resultater præsenteres vid seminarer Præsentation af resultater på int. Konferencer Analyse af barrierer og muligheder inkl anbefalinger Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Här beskrivs på vilket sätt samverkan över gränserna tillför aktiviteten. Ressourceforbrug/ Budget Total gemensam budget för WP-området. Budget är samlad från flera förslag på aktiviteter. Specifiering av partner och budget. Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 3 SAMVERKANSPLATTFORM Plattformen syftar både till ökad samverkan och utbyte på tjänstemannanivå, men också politisk nivå för att skapa en skandinavisk arena för politisk dialog om hur förutsättningarna för produktion och användning av biogas och fordonsgas kan öka i Skandinavien och i Europa. I plattformen finns representanter från etablerade regionala och strategiska plattformar där alla är partners i Biogas2020. Plattformssamverkan är en garant för långsiktighet och nyttiggörande av resultaten samt erfarenheter efter projekttidens slut. Deltagande aktörer i plattformen ansvarar för: samordning av transnationella aktiviteter och målinriktad information samt kommunikation med aktörer. informationsspridning via sina hemsidor och nätverk, aktiviteter som anknyter till plattformssamverkan, strategisk kommunikation med politiker og beslutsfattande virksomheder, bistå projektets aktörer genom att stödja framtagning av verktyg för planering, strategi, teknik och affärsutveckling, internationell omvärldsbevakning med fokus på EU, Samverkansplattformens aktiviteter är grupperade i följande delmoment: omvärldsbevakning kommunikation och kompetens politik Sida 8

9 WP 3.1 OMVÄRLDSBEVAKNING (Aktivitet 1, 2, 3) Deltagere: SGC, Agro Business park, Bioforsk Norge, AU Foulum, Inbiom, fler. Formål/Syfte: Det finns många aktiva aktörer inom biogasområdet, såväl inom som utanför de nordiska länderna. Däremot finns det begränsat med aktiviter som är anpassade för att på ett effektivt sätt öka kunskapen och samverkan mellan de olika aktörerna samt metoder och aktiviteter för att sprida resultaten från de projekt som genomförs. Syftet är att öka flödet av kunskap till ÖKS område som därmed bidrar till en snabbare utveckling inom biogas branschen Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Målet med detta är att öka kommunikationen och kunskapsöverföringen mellan olika biogasaktörer som är verksamma i de nordeuropeiska länderna. Dessutom kommer den senaste internationella kunskapen med anknytning till de projekt som genomförs inom 2020 inhämtas och spridas inom Biogas 2020 och dess nätverk. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Att delta på Internationella konferenser och möten Att delta i Internationella nätverk Att ta in information ifrån omvärlden och sprida till deltagare Att driva internationell kompetensutbildning Att underhålla sökmotor för biogasrapporter Fler Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Samtliga aktiviteter syftar till att öka det gränsöverskridande samarbetet inom biogasområdet. GasAkademin och IBBA är mötesplatser medan Biogasreports och Europeisk informationsinhämtnng ger ökad och lättare tillgänglighet av all den information som tas fram inom alla de biogasprojekt som årligen utförs. Ressourceforbrug/budget Ca eruo Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa Sida 9

10 WP 3.2 KOMMUNIKATION OCH KOMPETENS (Aktivitet 2, 3, 4, 5) Medborgarindragelse/nätverk/klynge/ Deltagere: Biogas Syd, Biogas Väst, Grön Gasklunge, Biogasregion Oslofjorden, Inbiom Fler. Formål/Syfte: Genom clustersamverkan/klynge kan nya kontakter knytas och nya samarbeten initieras så att utvecklingsarbetet på biogasområdet effektiveras och skalas upp. Genom deltagarträffar, diverse informationsinsatser och nyhetsbrev sprids kompetens över gränser och i regioner. Clustren/klynge är därmed en viktig länk mellan forskning och praktik där möjligheten finns att skapa noder kring nyckelämnen inom biogasbranchen. Genom clustren kan resutlat förankras och idéer vidareutvecklas. Øget vidensdeling og grænseoverskridende kommunikation mellem biogasvirksomheder/ underleverandører offentlige myndigheder og forskning i ØKS regionen, herunder inspirerende, intensiveret og koordineret kommunikation om muligheder og begrænsninger til virksomheder, til forskere, til policy makers, og til offentligheden at skabe nye forretningsmodeller inspireret af transregionale samarbejder. at skabe tværregionale b2b samarbejder Erfa samarbejde mellem biogasinteressenter (SMV, landmænd, kommuner, busselskaber affaldsselskaber osv) Understøtte virksomheder til at skabe finansiering til udviklingsprojekter (teknik, strategi, business model, logistik osv) Afholde/bidrage til interregionale konferencer, seminarer, workshops og kurser, At gennemføre innovationsforløb med xx virksomheder Inspirere til flere lokale/regionale biogasnetværk Att kommunicera enligt erfarenhet från medborgarindragelse Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Effekterne vil være stærkt øget business samarbejde over grænserne tydeligere forståelse af udfordringer og muligheder og naboregioner/lande en skandinavisk biogas-klynge-følelese grønne jobs gennem at udvikle og forbedre de måder, man stimulerer til erhvervsudvikling og innovation i små virksomheder/foretag i de tre lande og forbedre kommunikationen for biogasinteressenter i regionen transnationalt underleverandør/producent netværk (250 medlemmer i 2020), hvor vi styrker dialog og samarbejde og baner vej for øget samhandel, nye samarbejdsrelationer, nye innovationer og nye jobs, bl.a. gennem o Forskning -> innovation -> brugere/virksomheder (forskning ud i praksis) o Brugere/virksomheder -> innovative ideer -> test i forskning (innovative ideer til dokumentation/forskning) Sida 10

11 Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. at opbygge et website (Skandinavisk og engelssproget), der fremmer tværregional forståelse og samarbejde, gennem grænseoverskridende netværksaktiviteter at analysere forskelle og ligheder i de tre nationale erhvervs/affärs støtte ordninger, hvordan stimulerer man til innovation, hvordan er virksomhederne organiseret, hvordan er samspillet med forskningen organiseret? Virksomhederne får kendskab til de aktuelle muligheder for støtte til innovation/ til at skabe grønne jobs. Opbygge kompetencer gennem gensidige markeds-/messe besøg i regionale netværk, samt koordinerede markedsbesøg til markeder uden for ØKS Anordna informationsträffar Sprida information genom webbverktyg Nyhetsbrev Bygga nätverk Samverka mellan nätverk Medborgarindragelse Fler Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv I Danmark arbejdes der med biogas i regi af Brancheforeningen for Biogas, Transportens Innovationsnetværk, INBIOM, Grøn Gas Erhvervsklynge, Dansk Gasteknisk Center og der er netop startet et Dansk Fagcenter for Biogas. Energigas Sverige er national brancheforening og der findes 7 regionale biogasorganisationer, de 2 er i ØKS området och 2 angränsar (Biogas syd, Biogas Sydöst, Biogas Väst, BioDriv - Värmland). Desuden findes Svensk Gasteknisk Center med fokus på Forskning og udvikling af biogas og på kan man hurtigt få et overblik over de væsentligste aktører og på kan man nu finde nordisksproget grå litteratur omkring biogas samlet. I Norge er der en række hovedaktører og interessenter, herunder Bondelaget, Avfall Norge, Østfold Fylke, Vestfold Fylke, Rogaland fylke, og en række forskningsinstitutioner, Biogasregion Olslofjorden (på gång) Ressourceforbrug/budget Ca eruo Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa Sida 11

12 WP 3.3 POLITIK ( Berarbetas av projektplattformens deltagare) Deltagere: Kommuner, Biogas Väst, Biogas Syd, Grön gasklynge, Biogasregion Oslofjorden, Region MidtJylland Formål/Syfte: Att ta fram underlag om biogas kring potential nuläge och dess strategiska förutsättningar som förnyelsebar energi. Syftet är att genom projektet skapa en arena där politik kan mötas för en diskussion om biogasens framtid. Skapa samverkan mellan beslutsfattare på kommunal och regional nivå i hela ÖKS område om vilka politiska beslut som måste till för att en stabil utveckling ska ske av biogasproduktion och användning. Arenan i sig själv ska vara så stark att de överenskommelser som beslutas kan ha påverkan även utanför själva arenans kärna och ÖKS område. Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Målet är att politiken arbetar över gränserna med att få till långsiktiga likvärdiga regler som ej konkurrensutsätter producenter mellan olika länder. Sätta fokus på att biogasbranschen ska få utvecklas med en stabil långsiktig strategi. Resultatet är ökad tillgång till lokalt producerat bränsle som också sluter kretsloppet av växtnäringsämne samt ger samhället både jobb och ökad självförsörjningsgrad. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Tre workshops Tre politiker möten Seminarie med Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Biogasen blir allt mer en handelsvara och det uppstår snedvriden konkurrens då biogas förflyttas över gränserna när ländernas olika stödsystem ej är likartad. Att samarbeta över gränserna för att likställa stödsystem anses här nödvändigt för en gemensam utveckling av biogasbranschen. Ressourceforbrug/budget euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa Sida 12

13 WP 4 MARINA SUBSTRAT (Aktivitet 6, 7, 8) Deltagere: FMC, Cheminova, Dupont, KTH, Bioforsk, Trelleborg Fler. Arbetsområdet syfte är att öka marina substrats tillgänglighet och betydelse. Målbilden för arbetspaketet är en utvecklad god blå bioekonomi att skapa värde genom att producera och förädla marina substrat med positiv miljö och välfärdseffekt. Utvecklingen är baserad på synergier mellan existerande marina värdekedjor, men också genom helt nya affärsmöjligheter. Marina substrat har flera positiva miljöeffekter, förutom att vara en ett substrat för biogasproduktion så filtrerar alger, ascidier och musslor närsalter från vattenmiljön och bidrar därigenom till minskad övergödning. Efter rötning till biogas kan rötresten användas som gödsel i ekologiska jordbruk. Vattenytan kan sägas vara tredimensionell, dvs odling sker inte bara på havsytan och/eller havsbotten utan även djupet nyttjas, vilket medför att stor mängd biomassa kan odlas på betydligt mindre yta jämfört landbaserade odlingar. I Skandinavien finns goda förutsättningar för odling av alger och ascidier. Vi har en lång kust och stor skärgård vilket betyder många skyddade områden. Arbetspaketet inkluderar aktiviter inriktade på att ta tillvara och utveckla marina substrat. Aktiviteter omfatta odling av alger och ascidier samt skörd av vilda alger från kust vilka används som biogasubstrat. Aktivitet High-value Seaweed Compounds Högvärdiga sjögräs blandningar? Högvärdiga algbaserade produkter? Högvärdiga marina produkter? Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att maximera användningen av algbiomassan och att utvinningen av en fraktion inte spolierar möjligheten att ta till vara andra värdefulla fraktioner såsom till exempel utvinningen av biogas. Det är därför inte helt rättvist att enbart betrakta biogasens andel i algens och ascidiensvärdekedja som restprodukt. Snarare genom de marina substratens attraktivitet för flera högvärdiga produkter finns möjlighet till god ekonomi i storskalig produktion och betydande mängd rötningsbar biomassa. I aktiviteten byggs två demonstrationsanläggningar, en i Danmark och en i Sverige. Algerna som kommer att odlas är focoidan, laminara och brunalger vilka förädlas i bioraffinaderier. I aktiviteten ingår även skörd av vilda alger från Trelleborg samt odling av ascidier. Fucoidan är kommersiellt intressant för hälso- och näringstilläggsmarknaden. Laminara är kommersiellt intressant som till exempel ekologiskt bekämpningsmedel. Alginate är en existerande handelsvara. Sida 13

14 Syfte Industrial pilot-scale production of high value compounds derived from seaweed, based on the lab-scale work done in previous projects (MAB3, Seafarm) Att i en industriell demonstrationsanläggning producera högvärdiga algbaserade produkter. Arbetet bygger på erfarenheter, forskning och utvecklingsarbete som bedrivs i labbskala i det danska projektet MAB3 och det svenska projektet Seafarm. Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Utvecklad värdekedja för storskalig algodling i Skagerack och Kattegatt.??? Aktiviteter Offshoreodling i Kattegatt ansvarig DTI o Utprovning av teknik lämplig för odling och skörd i utsjömiljö Inomskärsodling i Skagerack ansvarig KTH Trofisk odling i Skagerack alger och ascidier har högre tillväxttakt vid samodlng ansvarig GU/Marin Biogas? Effekter Rötningseffektiva marina substrat, rika på bland annat stärkelse Utvecklad affärsmöjlighet för svenska, danska och norska företag för algodling och vidareförädling Renare hav alger och ascidier renar diffusa näringsämnen i vattenmassorna Gränsöverskridande koppling Genom samarbetet mellan MAB3, dvs Dansk teknologiske institute, Algae center, Havets Hus i Danmark och Seafarm, dvs KTH, Göteborgs Universitet, Chalmers och Sahlgrenska i Sverige förfogar aktiviteten över demonstrationsanläggningar i både Skagerack och Kattegatt. De båda randhaven skiljer sig åt exempelvis vad gäller strömförhållanden, salthalt och djup. Att båda länder och aktörer ges möjlighet till att i industriell skala arbeta i de båda haven och dessutom nyttja varandras kunskaper om lokala förhållanden och myndighetstillstånd är värdefullt. Avsikten är att ländernas olika satsningar bereds möjlighet att nyttja varandras odlingsområden. De etablerade nätverken samarbetar i sin tur med ett flertal företag och organisationer i respektive region vilkas kompetens och styrkor infogas i hela aktiviteten. Ressourceforbrug/budget 0,5 1 miljon euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Sida 14

15 Summa WP 5 Produktion och processer Stor potential finns i optimering av biogasens värdekedja. Vare sig det gäller att finna nya substrat, uppsamling och hantering av substratet sker på enkelt, hållbart och ekonomiskt vis. rötningsprocesser i såväl små gårdsanläggningar som större biogasanläggningar blir effektivare, uppgradera biogas till fordonsbränsle vid mindre anläggningar höja värdet av rötresten som ett värdefullt gödsel och växtnäringsmedel. lagra biogas i naturgasnätet Arbetspaketet syftar till att utveckla, testa och utvärdera nya tekniker och metoder. Målsättningen är att aktiviteterna leder till fler möjliga substrat kan nyttjas öka rötningseffektiviteten av befintliga substrat. produktionen av biogas sker på ett effektivare lönsammare sätt rötresten är värdefull handelsvara som gödselmedel effektiva mindre uppgraderingsanläggningar finns på marknaden öka tillgången på biogas genom metanisering från vindkraft och koldioxid öka kunskapen om användninga av biogas-bränslecell Arbetspaketet omfattar aktiviteter som fokuserar på produktionen av biogas samt förädling av processkedjan. Idag är rötningen den del som står för den störta arbetsinsatsen och kostnaden i biogaskedjan. Processeffektivare metoder säkerställer en effektivare och mer lönsam produktion. Aktiviteter inom arbetspaketet: Substrat Hushållsavfall Biogasprocess Rötrest Förädling biogas Logistik Sida 15

16 WP 5.1 SUBSTRAT (Aktivitet 8, 9) Nye biomasser og bedre udnyttelse til biogas Deltagere: Månsson biogas, Samsø Kommune, AgroVäst, Bioforsk Norge, AU Foulum, SLU Alnarp, Högskolan Borås, JTI fler. Formål/Syfte: Skabe grundlag for at flere underudnyttede biomasser (halm, græs+halm, enggræs, dybstrøelse, gylle, efterafgrøder) kan komme i spil til økologisk og konventionel biogasproduktion Optimere økonomien gennem logistik analyser, potentialer for raffinerering af biomassen til flere produkter (protein, gas, gødning) Udvikle omkostningseffektive teknikker til at udnytte flere restprodukter fra jordbruget, industri og husholdning til biogasproduktion Udvikle metoder til pleje og rensning af strande for alger og tang med fokus på sandstrand. Biogasanlæg får flere mulige biomasse til at iblande husdyrgødning Biogasanlæg får bedre mulighed for at planlægge biomasse sourcing Landmænd får overblik og viden om biogasdrift Virksomheder får ny viden til at videreudvikle forbehandlingsteknologier Flere biogasanlæg etableres med gylle og alternative nye biomasseinput Forskning og praksis får mere viden om bioraffinering i praksis: protein, biogas og gødning Kommuner få nemmere ved at få ressourceoverblik Politikere får viden om konkrete udfordringer og muligheder for biogasøkonomi Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Dokumenterede erfaringer med gasudbytte af nye biomasser til biogas Model til kortlægning af alternative biomasser Case-beregninger til et opland for mindst et nyt biogasanlæg i både DK og S Beregning af lagerbehov og årshjul for tilførsel af biomasser til biogasanlæg i tre lande Min. 5 demonstrationer af nye afgrøder/logistik/indfødning af biomasser Økonomisk analyse af økonomien i biogas/bioraffinering i tre lande Resultater præsenteres til 2 seminarer om alternative agro-biomasser til biogas/bioraf. i år 2 (landmænd, virksomheder, myndigheder) Præsentation af resultater på int. Konferencer Rapport: Analyse af barrierer og muligheder inkl anbefalinger Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv I hele ØKS-området er der store mængder halm og uudnyttede restbiomasser, der vil kunne anvendes til biogasproduktion og der er forskellige faglige kompetencer og ressourcemiljøer, der kan tilføre den nødvendige knowhow til at løse de udfordringer, der er forbundet med at gøre afgasning af restbiomasser kommercielt attraktivt. Sida 16

17 Ved at bringe disse kompetencer sammen vil det være muligt at opnå en afklaring af mulighederne, og at opbygge det nødvendige netværk mellem forskere, entreprenører og rådgivere, der kan sætte en praktisk anvendelse af mulighederne i gang. Ressourceforbrug/budget 1-1,5 miljon euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 5.2 HUSHÅLLSAVFALL (Aktivitet 11, 12, 14, 15) Nye biomasser og bedre udnyttelse til biogas Deltagere: Sverige NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), Sverige NSVA, Sverige Borås Energi, Sverige Sweden Water Research AB Lunds Tekniska Högskola Jets (vakuum leverantör) Alfa Laval VA SYD Svenskt Vatten Utveckling Hushållningssällskapet Kristianstad Aquadrip Region Skåne Danmark Aarhus Universitet Biogas Foulum, Danmark Agrotech, Danmark Skive Kommune, Danmark NOMI 4S, Danmark Holstebro Kommune, Danmark Struer Kommune, Danmark Lemvig Kommune, Danmark Norge Avfall Norge Sida 17

18 Kommuner/fylken??? Fler Formål/Syfte: I hele regionen er der store mængder biomasse, der endnu ikke udnyttes til biogasproduktion herunder især affald fra gartnerier, industri og husholdning vil kunne danne grundlag for en øget biogasproduktion. Restbiomasser og affald er særligt interessante, fordi de ikke optager dyrkningsjord som egentlige energiafgrøder og derfor udgør et både økonomisk og ressourcemæssigt attraktivt råstof for gasproduktion. Syftet är primärt att medverka till att förändra synen på restprodukter. Dessa får ett potentiellt högre värde om de kan processas effektivare och förädlas i högre grad än med dagens system. Syftet är att finna framtidens optimala systemlösning och teknik för maximal energi- och biogasproduktion från hushållsens klosettvatten och matavfall i stadsmiljö. Aktiviteten avser visa att organiskt avfall kan bli en viktig och lönsam resurs i form av ökad produktion av klimartsmart energi - biogas - och en mer högvärdig växtnäringsprodukt biogödsel. At skabe grundlag for en større produktion af biogas ved at udvikle omkostningseffektive teknikker til at udnytte flere restprodukter, industri og husholdning til biogasproduktion. Samtidig skal formidlingen og kompetencerne inden for biomassehåndtering og biogasproduktion styrkes i Øresund/Kattegat-regionen. Formålet er at fremme produktion og distribution af energi som produceres af vedvarende kilder og at fremme udfasningen af fossile brændsler til fordel for vedvarende energikilder. Ved at fremme udnyttelse af restbiomasser med et højere energiindhold sikres samtidig mulighed for en udnyttelse og anvendelse af energi- og næringsstoffer i husdyrgødning, ved at forbedre rentabiliteten i biogasproduktionen. Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Målet är att öka nyttjandet av samhällsflödenas restprodukter för optimal biogasproduktion. Effektiva behandlingstekniker för optimalt energiutnyttjande och biogasproduktion för sorterande system av hushållens klosettvatten och deras matavfall. I detta arbete finns följande aktivitetsmål: Matavfallskvarn möjliggör långsiktigt hållbar produktion av biogas och biogödsel Samrötning av matavfall och svartvatten högre gasproduktion och biogödselkvalitet Rötning av matavfall och klosettvatten Teknikutveckling för optimerad Biogasproduktion Effektiva koncept för rötning av ej flytande substrat Sida 18

19 Projektmålet är också att genomföra en innovationsupphandling av systemet från separat uppsamling av matavfall respektive svartvatten till framställning aven ekologiskt och ekonomiskt hållbar slutprodukt. Exakt utformning av systemet är okänt, därav innovationsupphandling. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) innovationsupphandling av systemet: matavfall köksavfalls-kvarn separat avledning tank rötningprocess framställning av torr biogödselprodukt. Finns det driftsäker vakuumteknik på marknaden för separat uppsamling av matavfall från köksavfallskvarn? Vilken är den mest optimala fördelningen av näringsämnen och metaller i biogödsel respektive rejekt som kan uppnås? Hur produceras torrt biogödsel (~ 0 % vatten) med optimalt näringsinnehåll på mest effektiva sätt med lägsta möjliga energiinsats? utveckla substratrecept för torrötning som ger en biogödsel anpassad för kulturer som har högt ekonomiskt intresse av näringsbevattning med den flytande fasen av biogödseln anpassa teknik för separering, filtrering och näringsbevattning med den flytande fasen av biogödseln Om ekologisk och ekonomisk hållbarhet visas föreligga kan en pilot- eller demonstrationsanläggning i kommande etapper komma att anläggas i anslutning till ett bostadsexploateringsprojekt i Helsingborg som beslutat införa matavfallskvarnar. Værdikædeanalyse for affaldet fra affald til ressource Medborgerinddragelsesmodul Hvordan får vi borgerne inddraget bedre i affaldsindsamling Ejerskabet Afregningsmodeller for affald - incitamentsmodeller Miljøtilladelsesspørgsmål i de nye direktiver (affald, emballage, deponering) Organisk affald til bioforgasning hvad er bedste metode? test og udviklingsforsøg, analyser Logistik analyser og modeller for (indsamling, håndtering, transport, opbevaring mv.) Fra affaldshåndteringsplan til ressourceplan hvordan? Videndeling, workshops m.v. på tværs i Skandinavien konferencer, studieture Forretningsmodeller i værdikæden Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Stor koppling mellan avloppshantering och avfallshantering för resursutnyttjande av samhällets olika avfallsströmmar och restprodukter. Potentiell koppling mellan VA och avfall för optimering av biogasproduktion i framtiden. Ved at bringe disse kompetencer sammen vil det være muligt at opnå en afklaring af mulighederne, og at opbygge det nødvendige netværk mellem forskere, entreprenører og rådgivere, der kan sætte en praktisk anvendelse af mulighederne i gang. Dette ligger fint i forlængelse af EU kommissionens politiske udspil Towards a circular economy hvor der lægges op til at alt organisk affald skal indsamles senest i år Sida 19

20 Ressourceforbrug/budget Ca 3 miljoner euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 5.3 BIOGASPROCESS (Aktivitet 17) Deltagere: SLU, Bioforsk, NMBU Formål/Syfte: Biogasprocessen är ett samspel mellan biologisk och teknisk miljö som skiljer sig stort i förhållande till vilket substrat som biogasanläggningen har tillgång till. Det finns stor potential i att optimera och utveckla nya effektiva lösningar i biogasprocessen. Att kontrollera processen är en utmaning som kan vidareutvecklas med ett övervakningskoncept rörande mikrobiologisk analys av biogasanläggningar. Biogasproduktion kräver ett komplex samspel av olika mikroorganismer och om detta samspel rubbas sker produktionen med låg effektivitet och det finns risk för s k instabilitet och till och med fullständig processhaveri. Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Målet är att vidareutveckla och fördjupa konceptet för biologisk övervakning av biogasanläggningar. En mikrobiologisk övervakning medger ett mer effektivt utnyttjande av existerande rötkammarvolym och visar när det finns risk för instabilitet vilket ger en bättre styrning av processen. Resultatet är en en säkrare styrning av processen som medger en bättre kontroll, mindre stopp och ökad gasproduktion. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. genomföra analyser på olika biogasanläggningar och simulerade störningsscenarios i laboratoriereaktorer Utveckla en övervakningsalgoritm, som senare utvärderas och valideras i valda biogasanläggningar. Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Samarbete med de nordiska forskningsinstituten med deras underlag och erfarenheter från biologiska rötningsprocesser breddar och snabbar på utvecklingen effektiva rötningsprocesser Sida 20

21 Ressourceforbrug/budget Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 5.4 Rötrester (20, 21, 22) Rötrester som växtnäring Deltagere: NSR, SYSAV, Hushållningssällskapet i Kristianstad, Eslöv kommun, Bioforsk Fler.. Formål/Syfte: Biogödsel sprids inom jordbruket vilket medför en årlig återvinning av kväve (N), fosfor (P), kalium (K) o humusbildande ämnen. Ett problem är att biogödsel också innehåller % vatten som kräver ett stort transportarbete. Detta är inte långsiktigt hållbart. Ett annat problem är att myndigheterna skärper kraven på föroreningsinnehåll i alla restprodukter som återförs till odlad mark. Det övergripande syftet är att öka attraktionsvärdet för biogödsel för att stimulera till fortsatt och ökad recirkulation av naturresurser inom jordoch skogsbruk Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Att få fram en biogödsel som är efterfrågad och betingar ett ett högt värde för lantbrukaren (per ton vara). Produkten ska vara ett fullgödselmedel med optimalt växtnäringsinnehåll och som uppfyller de behov som lantbrukaren har i växtodlingen. Blandningen ska fungera på anläggningen både vad gäller teknisk utrustning samt ur luktsynpunkt. För lantbrukaren ska det vara en effektiv hantering vid lagring och spridning. Kretsloppen av växtnäringsämnen ska slutas inom jordbruket så att växtnäringsläckage och klimatgasutsläpp minimeras. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Att utveckla substratrecept för torrötning som ger en biogödsel anpassad för kulturer som har högt ekonomiskt intresse av näringsbevattning med den flytande fasen av biogödseln Anpassa teknik för separering, filtrering och näringsbevattning med den flytande fasen av biogödseln. Att förädla och kommersialisera rötrester som gödselmedel Att utveckla affärsmodeller för handel med rötrester Fler Sida 21

22 Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Svenska, Norska och Danska partner kommer att samverka för att utveckla lämpliga tekniker och samarbeta om affärsmodeller för kommersalisering av rötrester. Ressourceforbrug/budget euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 5.5 Förädling biogas (Aktivitet 23, 24, 25, 26) Biogas som produkt Deltagere: Århus universitet, Green Hydrogen, Elplatek, DTU, Lemvig Biogas, Lemvig Kommune, Vätgas Sverige, JTI, Agro Väst, SGC, Götene vatten och värme, Technofarm Formål/Syfte: Att förädla biogas till en produkt för enskilda brukare och till kommersiell marknad. Förädlingen innebär att ny marknader kan nås med nya affärskoncept och nya tekniska lösningar. Biogas kan användas vid uppvärmning, elproduktion och som bränsle till transport. Biogas kan också famställas från el och koldioxid och därefter lagras som energikälla i naturgasnätet. Förädling av biogas höjer dess värde som gör den mer attraktiv på marknaden och syftet är att biogas ska bli en etablerad bransch inom de nordiska energisystemen. Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Målet är att bredda produktutbudet av biogas genom förädling som idag icke är kommersiliaserad. Etablera ett enkelt system för produktion och användning av fordonsgas på gårdsnivå. Att producera värme och el genom bränsleceller från rå biogas (ouppgraderad biogas) Att lagra energi från vindkraft i form av biogas i naturgasnätet Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Testa och utvärdera en stationär bränclecell för produktion av el och värme. Dokumentera affärsmodellen som skapas för småskalig fordonsgasproduktion. Producera fordonsgas med en metanhalt mellan % Sida 22

23 At tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for MeGa-stoRe teknologiens robusthed ved test og optimering, til at der kan skaffes midler/investorer til et demonstrations projekt, der kan matche et 250 kw elektrolyseanlæg. At etablere en gruppe, samt økonomisk grundlag, for gennemførelsen af et 250 kw, CO2 metaniseringsprojekt. At udarbejde en strategi for, hvorledes en kommune kan understøtte samspillet mellem vindenergi og biogas herunder udarbejdelse af forretningsplaner og erhvervspotentialer. Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Elmarkedet i ØKS regionen er forbundet via NordPool, der er det fælles nordiske elmarked. Vandkraft i Norge og Sverige og vindkraft i Danmark påvirker elprisen i de to andre lande. Norge og Sverige har vandkraft, der fungerer som store el-lagre, og som den danske vindkraft spiller sammen med i det fælles elnet i ØKS regionen. Intresset för att lokalt förädla biogas till energiform som fordonsbränsle är av stort intresse för drift av lantbrukens maskiner i kela ÖKS område. Ressourceforbrug/budget euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 6 Infrastruktur och marknad Arbetspaktet syftar till att främja utvecklingen och användningen av biogas i transporter och bussar. Målet med arbetspaketet är att öka biogasens marknad och användning. Biogas är det mest klimatsmarta drivmedlet som finns på marknaden idag. Det finns stor potential för användning av drivmedlet inom transportsektorn för bussar, tunga fordon och mindre lastbilar. En betydande utvecklingsmöjlighet finns i de transportfordon som rör sig lokalt. Utvecklingen av gasdrivna bilar, bussar och lastbilar har pågått under många år. Demonstrationsprojekt eller liknande innebär ett bra alternativ för marknadsintroduktion av transporter. Aktivteter kopplade till demonstrationsexempel för infrastruktur, fordon samt drift o underhåll underlättar för marknaden att ta till sig nya tekniker och metoder Sida 23

24 WP 6.1 Transport (Aktivitet 29, 30, 31, 33, 38) Biogas i tunga fordon Deltagere: Innovatum, FDT, Gas2move, NTU, ASKO, Frederikshavn kommune, OREEC, Biogas Syd, Båstad Kommun, AUHE Fler.. Formål/Syfte: Syftet är att stimulera en bred marknadsintroduktion av tung transport och bussar med CBG-drift inom ÖKS område. Ökad användning av biogas inom transportsektorn leder till tillväxt inom detta segment, och utgöra en viktig komponent i utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem.. Arbejdet med forretningsmodellerne vil blive baseret på analyser af handel og distribution, til ejerskab og drift af biler. Formål er, at få så mange gasdrevne køretøjer på vejene. For at dette kan realiseres, skal der etableres nye faciliteter samt indkøbes køretøjer. Denne del af projektet har til formål udarbejde en platform, som via struktureret information hjælper interessenter til at foretage optimale indkøb, som bedst muligt udbreder brugen af gasdrevne køretøjer At partnerne i dette projekt fremstår som innovative aktører, hvad angår udbredelse og anvendelse af vedvarende energi til transport og reduktioner af miljøbelastning At skabe overblik over og benchmarke udbud, forretningsmodeller, markedsmekanismer og teknologier i forbindelse med gasdreven transport i Danmark, Sverige og Norge. At opsamle viden og erfaringer på de mere modne markeder for gas til transport i Sverige og Norge med henblik på at optimere markedsudviklingen i Danmark. At opsamle viden om kunde- og brugeradfærd og -holdninger, så biogasbranche, bilbranche, gasselskaber, trafikselskaber og andre relevante aktører kan designe markedsføring, nye forretningsmodeller og produkter. At styrke den grønne økonomi ved at udvikle stærke forretningsmodeller, værktøjer og netværk af virksomheder og organisationer. At undersøge om en struktureret markedsopbygning og udvikling af nye forretningsmodeller kan bidrage til at minimere behovet for offentlig støtte. Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Det övergripande målet med projektet är att fler transporter sker med biogasdrivna tunga fordon och bussar i ÖKS område. Der udarbejdes en online tilgængelig portal inkluderende information vedrørende investering af køretøjer og infrastruktur, herunder tilgængelighed, salgskanaler, total cost of ownership og de økonomiske og CO2-mæssige virkninger af gennemførselen. Ydermere skal denne del styrke kommunale indkøb samt manual for udbuds indkøb af gasdrevne køretøjer samt infrastruktur og en online portal med overblik over indkøbsmuligheder. At opnå miljømæssige og forsyningssikkerhedsmæssige gevinster ved at udskifte de eksisterende busser på by- og oplandsruter Sida 24

25 At opnå miljømæssige og forsyningssikkerhedsmæssige gevinster ved at indsætte regionale busser på biogas. At bidrage til vækst og øget beskæftigelse via kompetenceløft i autobranchens så de kan oparbejde know how om pasning og vedligehold af gasdrevne køretøjer. At tiltrækker flere brugere af den kollektive trafik At styrke gasselskabernes markedsmæssige indsigt med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for placering af nye gastankstationer. At øge relevant indkøb af gasdrevne køretøjer hos lokale/regionale transportører for at sikre en langsigtet rentabel drift af konkrete, lokale gastankstationer. Att fler transporter utförs med biogas som fordonsbränsle Det finns en etablerad marknad för transportfordon med biogas som bränsle Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Ud over en række initiativer skal projektet sørge for den fulde administration i form af planlægning, udførsel og evaluering. Der skal foretages tests og demonstrationer, faciliteres kontakt imellem B2B virksomheder og de af partnerne, der skal foretage indkøb. En særlig vigtig del af planlægningen er her, at kortlægge partnernes individuelle behov og matche disse med de regionale behov, således der bliver mulighed for at finde en fælles løsning for begge parter. Derudover etableres en task force, som er klar til at varetage ekstraordinære opgaver, der måtte forekomme. Identifiera och skapa förutsättningar för kommersiellt hållbara transportlösningar med tunga CBG-fordon Nya affärssystem Inköp och driftsättning av 10 tunga CBG-fordon för test och utvärdering Utveckla förutsättningarna för utbyggd infrastruktur för tankning av fordonsgas anpassad för tunga fordon och bussar Kortlægning af producenter og leverandører af biogas i ØKS-området, herunder kvantificering af biogasmængder i Øks-området i sammenhold med nuværende/fremtidigt produktionsbehov, benchmarking af produktions- og salgspriser, barrierer virkemidler i forbindelse med biogasproduktion/transmission, biogas kvalitet. Udvikling af en sammenhængende infrastruktur (grid, herunder også gastankstationer) for biogas i ØKS-området. (Vi har allerede via sø-vejen forbindelser til ØKS-området)., herunder etablering af samarbejde (klynger), undersøgelse af praktiserbare forretningsmodeller og økonomisk bæredygtighed, kompetenceudvikling og implementering af konkrete projekter. Inddragelse af den maritime sektors overgang til vedvarende energi (LNG, Bio-fuel etc.). Att Utveckla och etablering av miljökrav och kriterier vid upphandling av transporter hos ett antal, såväl större offentliga som privata aktörer, som väger in och beaktar den stora miljömässiga potential som finns med CBG i tunga fordon Att sætte fokus på at optimere eksisterende forretningsmodeller, men også komme med bud på helt nye forretningsmodeller inden for henholdsvis busdrift, drift af Sida 25

26 renovationsbiler samt drift af både private og offentlige flåder med gasdrevne køretøjer Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Intresse finns i alla tre länder att fler tunga transporter, bussar och bilar ska köras på biogas. Att gemensamt utveckla affärssystem och testa fordon i olika miljöer kommer att vara till fördel för alla inom ÖKS- område Ressourceforbrug/budget eruo Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa Sida 26

27 WP7 Modeller och mobilisering De allra flesta biogasprojekt möter inget motstånd utan fortlöper enligt plan. I vissa fall kan dock intressegrupperingar och det lokala samhället reagera negativt på planerna vilket kan leda till betydande kostnadsökningar, förseningar och i vissa fall även att biogasplanerna skrinläggs. I Implement skapades en modell för medborgardialog i biogassamanhang i Biogas2020 kommer de erfarenheterna och metoderna att användas och vidareutvecklas. Det byggs allt fler biogasanläggningar för el/värme eller för uppgradering med tillhörande distribution av biogasen som fordonsbränsle. Gemensamt för alla dessa anläggningar är att tekniken förhållandevis är omogen som medför extra arbete och driftstopp som leder till ekonomiska problem. Frågeställningarna är många och ett verktyg och process för att ta hand om och leda dessa till rätt kompetens skulle förkorta driftstopp och samtidigt snabba på utvecklingen mot bättre och effektivare anläggningar. Vid etablering ny produktion som är kopplad till ny användning bör hela värdekedjan utvärderas som ett koncept för Biogas från produktion till användning. Utmaningarna är många och förändras snabbt pga en omogen branch där ideligen nya kunskaper bryter ny mark. Konceptets genomförande är beroende av de nätverk och kompetenser som besitter senaste kunskap i området. Arbetspaketet innehåller aktiviteter som understödjer biogasbranschen: Process/teknikstöd FoU Konceptutveckling WP 7.1 Processverktyg och affärsmodeller kopplad till FOU (Aktivitet 34, 35) Deltagere: Halmstad Högskola, Innovatum, Agro Business Park, Bioforsk, Biogas Syd Fler Formål/Syfte: En samordning och bättre utnyttjande av redan utförda FOU samt varandras spetskompetenser och resurser ger bättre möjligheter att nå ökade resultat inom biogasbranschen. Dessutom medför en samordning att även organisationer utanför den etablerade FOU sektorn som tillverkande företag, konsulter och andra kan medverka och dra nytta av resultaten. Detta medför även större incitament och möjligheter och för kommersialisering och implementering av resultaten och erfarenheter. Syftet är att effektivisera och förbättra biogasproduktion i hela värdekedjan. Det sker genom att problemställningar kan tas emot och slussas vidare till FOU som sker inom biogasområdet. Detta för att förbättra lönsamheten samt öka produktionen och användningen. Med hjälp av innovativa lösningar som skapar värden för samhälle och företag, möta våra viktigaste samhällsutmaningar inom klimat och energiområdena. För detta behövs en tvärvetenskapligt förhållningssätt där miljövetenskap och innovationsvetenskap möter biogasbranschens aktörer i samverkan. Sida 27

28 Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Nya affärsmodeller och processverktyg ger effektivare anläggningar och ökad avsättningsmöjligheter i biogasvärdekedjan. Nya hållbara, innovativa affärslösningar för produktion och logistik för både gas och biogödsel ger tillväxt inom lantbruket. En större och mer strukturerad samordning ger på detta sätt både större resursutnyttjande i samhället, minskad klimatpåverkan genom ökad andel förnybar energi. Detta ger också på sikt fler sysselsättningstillfällen och underlag för nya och växande företag inom biogasområdet. Resultatet är hållbara, innovativa lösningar för produktion och logistik som kan skapa tillväxt inom i biogasbranschens värdekedja. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Udfyldes af aktørerne. Samordning och kommunikation med och mellan FOU aktörer och andra intressenter Inventera frågor och behov från aktörer med bäring på FOU inom biogasområdet Etablerande och drift av en organisation för att svara på behov, specifika frågor inom biogasområdet samt att sprida resultat från den FOU som sker inom Västra Götaland samt övriga delar av ÖKS området samt EU. Etablera ett nätverk för att utveckla de behov som identifierats samt frågor som framkommit. Nätverket ska bestå av aktörer och personer från både FOU sektorns samt biogasbranschen. Syftet är att ytterligare sammanställa och presentera state of the art och forskningsfronten inom respektive område samt att sprida denna till relevanta målgrupper. Projektifiering av fortsatta forskningsinsatser och områden. Med utgångspunkt i det som framkommer inom samordningen samt dialog med aktörer identifiera nya behov och inriktningar för forskningsinsatser. Dessa ska projektifieras med avseende på mål, organisation, aktörer, budget, resultatspridning och upptagning samt möjlig finansiering. Tvärvetenskaplig forskning som har ett förhållningssätt till mljöinnovationsvetenskap Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Processverktyget behöver ett stort nätverk för att effektiv arbeta fram svaret till frågeställaren. Biogas2020 kommer att ha detta nätveket som består av kompetenser i alla tre länder. Affärsystemen är en gemensam fråga som kommer att jobbas med på tvärs över gränserna i ÖKS område. Sida 28

29 Ressourceforbrug/budget 0,5 0,7 miljon euro Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa WP 7.2 Koncept biogas (Aktivitet 38, 39) Kommunala insatser för ökad biogasutnyttjande, Deltagere: Danmark Landboforening, Landmænd, HMN, Forsyningsselskaber i lokalområdet, kommune, Haldor Topsøe, Frederikssund Kommune, RUC, Dong Energi, Frederikssund Erhverv, HMN Gas, Region Hovedstaden. Sverige Svenska kommuner, företrädelsevis en från Skåne och en från VG/Fyrbodal Norge 1-2 Norska kommunereller ett fylke Formål/Syfte: Forsyningssikkerhed: En væsentlig del af den naturgas, der forbruges i EU importeret udefra. Som en konsekvens heraf har EU arbejdet regler for at sikre naturgasforsyning i til fælde af forsyningskrise. Hvert land skal opdele gasforbrugerne i beskyttede og ikkebe skyttede gasforbrugere, hvor de store naturgasforbrugende virksomheder typisk er ikke-be skyttede gasforbrugere. En hel eller delvis forsyning med biogas til erstatning for naturgas forsyningen vil være meget oplagte for de nævnte virksomheder. Men også en række andre virksomheder med naturgasforbrug vil uden tvivl have fordel at erstatte naturgas med bio gas. 1 Råvarer til biogassen: Formålet er endvidere at se på, hvordan biologiske restprodukter fra de pågældende virksomheder eventuelt kan indgå som råvareforsyning til biogasanlægget, suppleret med andre biologiske råvarer og restprodukter fra andre virksomheder. I et bre dere perspektiv kan biogasproduktionen således bidrage til en effektiv og hensigtsmæssig og billigere affaldshåndtering via biogasanlægget. Sida 29

30 Overskudsvarme: Ved anvendelse af gas til procesformål vil der typisk opstå overskuds varme, som vil kunne udnyttes til opvarmningsformål på anlægget, men især i nærliggende byområder. Det udgør et tredje specifik formål med etableringen af biogasanlæg, knyttet til erhvervsvirksomheder, nemlig en helhedsorienteret tilgang til energiforsyning og energian vendelse. Som bekendt er det nationale mål, at mindst 50% af husdyrgødningen i 2020 skal anvendes til biogas. Den samlede gyllemængde i Odsherred Kommune er opgjort til knap tons (jvf. bilagets Tabel 1). Odsherred er ikke den kommune, der har det største potentiale, men kommunen kan uden tvivl kunne bidrage til en udnyttelse af biogas potentialerne i overensstemmelse med de nævnte landspolitiske mål. Forslaget til et biogasanlæg i Odsherred vil bl.a. kunne bidrage til følgende: En forventet udnyttelse af godt tons kvæg-, svine og minkgylle, svarende til en udnyttelse af Odsherred Kommunes samlede potentialet på godt 62%. En indsamling og nyttiggørelse af andre organiske materiale, bl.a. grødeskær og tang fra kystområderne, som bl.a. kan bidrage til reduktion af metan- og kvælstofbelastningen fra henlagt organisk materiale. En anvendelse af organisk restprodukter fra landbrug mv. i størrelsesorden på tons, som forventes at generere en ekstraordinær indtægt til landbruget på rundt regnet 6,6 millioner fra salg af halm. En recirkulering af næringsstoffer (kvælstof, fosfor og kalium), svarende til en NPK gødningsværdi på godt 715 tons, hvor kvælstofdelen vil være mere plantetilgængelig end kunstgødning, og derfor forventes at bidrage til en mindre kvælstoftab i sammen ligning med anvendelsen kunstgødning. En gasproduktion på 5,5 mio. m 3 biogas, svarende til en brutto energimængde på i alt MWh. Biogassen kan anvendes til kraftvarme eller opgraderes til naturgasnettet. Begge løsninger vil bidrage til fremme af vedvarende energi. I det efterfølgende forslag tages der udgangspunkt i et motoranlæg (kraftvarme), som producerer el og varme. En reduktion af udledningen af drivhusgasser. Det forventes, at anlægget vil bidrage med en drivhusgasreduktion på mindst tons, som således vil kunne bidrage til knap 27% af den reduktionen af drivhusgasudledningen, som er målsætningen frem til år Forslaget indebærer en samlet investering i størrelsesordenen 54 mio. kr. til biogasanlæg, motoranlæg og gasledning, jvf. bilagets tabel 9. Der er tale om et foreløbigt overslag, som selvfølgelig må forfines ved efterfølgende diskussioner og nærmere analyser. Der tages udgangspunkt i følgende placering af biogasanlægget: Figur 1. Placering af biogasanlæg, jvf. Odsherred Kommuneplan ; Del 2, s. 45 Sida 30

31 Placeringen er fordelagtig i forhold til afsætning af overskudsvarme fra kraftvarmeproduktionen. En mere sydlig placering vil give adgang til mere gylle (se senere). Den anførte placering ved Tengslemark vil give adgang til tons gylle indenfor en kørselsafstand på 20 km. Hvis kørselsafstanden udvide yderligere med godt 6 km vil der være adgang til knap tons. Men som nævnt tages der udgangspunkt i den markerede placering ved Tengslemark. Der er nærmere redegjort for råvaremønstret ved placeringen ved Tengslemark i bilagets Tabel 2-5 Resultat/mål (Effekter af intervention) (Deliverables) Konceptet ska resultera i att det blir opførelse af biogasanlæg (med stor lokal opbakning), infrastruktur, transporter eller ferje. Aktiviteter (der skal udføres for at opnå deliverables) Aktiviteternes grænseoverskridende perspektiv Ressourceforbrug/budget Udfyldes af aktørerne Partner Kontaktperson Total Budget (euro) Summa Sida 31

32 Sida 32

33 5 Projektorganisation Leadpartner för Biogas 2020 är Innovatum. Nationell koordinator för Danmark är Skive kommun och Östfold fylkeskommun har motsvarande roll för Norge vilket är en direkt fortsättning från Implement där organisationerna medverkade. 5.1 Roller & åtaganden I projektet finns ett antal roller specificerade. Nedan en översikt samt varje roll specificerad med åtaganden rättigheter och skyldigheter. Lead partner (WP1) Innovatum AB, Sverige Huvudansvarig partner för hela Biogas 2020 projektet. Nationell Koordinering (WP2) Nationell koordinator: Ekonomiskt ansvariga för redovisning till Lead partner. Skive Kommune, Danmark Østfold Fylkeskommune, Norge Innovatum AB, Sverige Plattformsaktörer (WP3) Nationella/regionala nätverksaktörer som samordnar transnationella aktiviteter och säkerställer målinriktad information och kommunikation med aktörer. Ansvarar för projekten som anknyter till plattformssamverkan WP -koordinator (WP 4-7) Ansvariga för samordning mellan projekten och projektrapportering, erfarenheter och resultat till plattformen och vidare ut till aktörer Sida 33

Fredrik Grund Innovatum

Fredrik Grund Innovatum Fredrik Grund Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning Flera

Läs mer

Peter Eriksson Innovatum

Peter Eriksson Innovatum Peter Eriksson Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning Flera

Läs mer

Peter Eriksson Fredrik Grund Innovatum

Peter Eriksson Fredrik Grund Innovatum Peter Eriksson Fredrik Grund Innovatum SYFTE Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan vars syfte är att ta fram underlag för att öka investeringar i biogasproduktion och användning

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING

PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING PROJEKTPLAN - STRUKTUR, ROLLER OCH UPPFÖLJNING Mats Johansson Maraton Konsult AB 08:30 Inledning och syfte: Projektmål och indikatorer samt exempel Övergripande struktur för projektplan Uppföljning och

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

WP 4 produktion og proces Trollhättan Knud Tybirk, wp 4 koordinator

WP 4 produktion og proces Trollhättan Knud Tybirk, wp 4 koordinator WP 4 produktion og proces Trollhättan Knud Tybirk, wp 4 koordinator Produktion og proces Stor arbejdspakke, hele værdikæden fra mark/hav/affaldssæk til gasmarked Mange kunne ikke være med finansielt Konkrete

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne Lönsamhetspotential vid biogasproduktion Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se -Biogas Syd är ett regionalt samverkansprojekt för biogasintressenter i södra Sverige - Projektet har som mål att

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari

Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Vilken roll kan biogas spela i Västra Götalandsregionens utveckling? Energisessionen 2009 Skövde 5-6 februari Hans Larsson Biogas Väst Business Region Göteborg Business Region Göteborg Vi är en neutral

Läs mer

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se System för biogasproduktion

Läs mer

WP 3 PLATTFORM BIOGAS2020. Fredrik Grund Innovatum

WP 3 PLATTFORM BIOGAS2020. Fredrik Grund Innovatum WP 3 PLATTFORM BIOGAS2020 Fredrik Grund Innovatum WP3 PLATTFORM BIOGAS 2020 3. Samverkans plattform 3.1 Nätverk och politisk samordning 3.2 Affärsmodeller 3.3 Omvärldsbevakning 3.4 Konceptutveckling 3.5

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Den ledande biogasregionen 2020

Den ledande biogasregionen 2020 Skåne Den ledande biogasregionen 2020 I din hand håller du en sammanfattad version av Skånes färdplan för biogas den ledande biogasregionen 2020, reviderad november 2011. På följande sidor ges en överblick

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund,

Inledning. Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd Lund, Inledning Desirée Grahn Verksamhetsledare, Biogas Syd desiree.grahn@biogassyd.se Lund, 2017-09-12 Program för dagen» Inledning, Desirée Grahn, Biogas Syd» Satsning på nationellt påverkansarbete, Ola Solér,

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

Biogasstrategin och biogasutlysningen

Biogasstrategin och biogasutlysningen Biogasstrategin och biogasutlysningen Energimyndighetens aktiviteter inom biogasområdet 2010 (och 2011) Kalle Svensson Handläggare Regeringens uppdrag Öka användningen av biogas Ta till vara sektorövergripande

Läs mer

Innovatum AB En teknikpark där kunskap möter kunskap. Peter Eriksson

Innovatum AB En teknikpark där kunskap möter kunskap. Peter Eriksson Innovatum AB En teknikpark där kunskap möter kunskap Peter Eriksson Innovatumområdet Kartan är Trollhättan Tomt AB:s strategiska plan för Innovatumområdets utveckling. Kartan är framtagen av Contekton.

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

BIOMASTER Biomethane for transport. Maj 2011 April 2014

BIOMASTER Biomethane for transport. Maj 2011 April 2014 BIOMASTER Biomethane for transport Maj 2011 April 2014 Partners i BIOMASTER Skåne, Sverige LUENERG Lunds Energi Regskane Region Skåne SEA-SE Kommunförbundet Skåne/Biogas Syd Norfolk County, Storbritannien

Läs mer

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018

Green Drive Region. Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Green Drive Region Projekt inom Interreg Sverige-Norge Juli 2015-juli 2018 Framtidsplaner med samma riktning VÄRMLAND Vi står inför utmaningen att utveckla ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkan.

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

Biogas2020. Tillsammans skapar vi en skandinavisk biogasplattform - ETT GRÄNSLÖST SAMARBETE FÖR GRÖN TILLVÄXT

Biogas2020. Tillsammans skapar vi en skandinavisk biogasplattform - ETT GRÄNSLÖST SAMARBETE FÖR GRÖN TILLVÄXT Biogas2020 Tillsammans skapar vi en skandinavisk biogasplattform - ETT GRÄNSLÖST SAMARBETE FÖR GRÖN TILLVÄXT Biogas2020 bygger en stark framtid för förnybar energi Biogas2020 är ett samarbete för biogasutveckling

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Peter Eriksson Projektkoordinator Gröna Näringar. Innovatum AB Trollhättan

Peter Eriksson Projektkoordinator Gröna Näringar. Innovatum AB Trollhättan Peter Eriksson Projektkoordinator Gröna Näringar Innovatum AB Trollhättan INNOVATUM ett bra exempel på Triple Helix Vi har ett bra samarbete med såväl universitet, högskolor och institut som med näringslivet

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablera samverkan

Läs mer

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige

Biogasens utveckling och framtid. Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasens utveckling och framtid Jönköping 20 november Anders Mathiasson Vd, Energigas Sverige Biogasutvecklingen i Sverige Långsam men säker volymutveckling i flera år Kretslopps och avfallstanken driver

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Lösningar för lönsamhet

Lösningar för lönsamhet Lösningar för lönsamhet Waste Refinerys öppna seminarium 21 mars Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Waste Refinery nationellt kunskapscentrum FoU i ett gemensamt kluster

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden

Fordonsgas i AC/BD. Strategiska överväganden Fordonsgas i AC/BD Strategiska överväganden Färdplan Biogas AC/BD Mål med projektet En förankrad färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten. Tydligt vilka samhällsvinster biogasen ger. Etablerad samverkan

Läs mer

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss?

Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Biogasproduktionen växer i Tyskland och Danmark -vad krävs hos oss? Kjell Christensson kjell.christensson@agellus.se Avdelningen för Bioteknik LTH www.biotek.lu.se Agellus Miljökonsulter www.agellus.se

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Torrötning en teknik på framfart

Torrötning en teknik på framfart Torrötning en teknik på framfart En stor del av biogaspotentialen finns bland torra material. När fasta och staplingsbara material ska rötas som exempelvis tång, skörderester och gödsel, erbjuder torrötning

Läs mer

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp

Region Skåne. Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015. Beviljade utvecklingsprojekt hösten 2015. Löpnr Projektnamn Sökande Sökt belopp Oddvar Fiskesjö Processledare 044-309 32 92 Pia.AC.sandell@skane.se Bilaga Sammanfattning Datum 2015-12-16 Dnr 1501271 1 (10) Sammanfattning av biogas utvecklingsmedel 2015 Beviljade utvecklingsprojekt

Läs mer

Minnesanteckningar från Workshop 1

Minnesanteckningar från Workshop 1 2014-09-09 Region Skåne Minnesanteckningar från Workshop 1 Gruppgerna fick i uppgift att diskutera igenom vad som var gjort av de insatser som definierats i Färdplanen. Nedan följer gruppernas redovisningar:

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Vass till biogas är det lönsamt?

Vass till biogas är det lönsamt? Vass till biogas är det lönsamt? Biogasproduktion av vass i Kalmar län en samhällsekonomisk studie Eva Blidberg, Industriell ekologi, KTH 2013-02-07 Systemanalys - KTH Resultat Positiv energibalans -Energiinsatsen

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Vegetation som föroreningsfilter

Vegetation som föroreningsfilter Campus Helsingborg, OPEN CAMPUS 17/11/2012, Miljöstrategi Vegetation som föroreningsfilter Torleif Bramryd Miljöstrategi Lunds universitet, Campus Helsingborg VEGETATIONENS BETYDELSE I STADSMILJÖN -Rekreation

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler. Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas behöver långsiktiga och hållbara spelregler Helena Gyrulf Skellefteå, 29 april 2014 helena.gyrulf@energigas.se Dagens presentation Biogasläget i Sverige idag Produktion och användning av biogas

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Biogasen i samhällets tjänst. Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum

Biogasen i samhällets tjänst. Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum Biogasen i samhällets tjänst Energiting Sydost, Karlshamn 10 november 2016 Anders Mathiasson Konceptum Biogasanvändning 2005-2015 Presentationens namn, version etc 2016-11-11 2 Biogasen sluter det lokala

Läs mer

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen

ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA. Kalmar sunds kommissionen ÖSTERSJÖINITIATIVET AVSIKTSFÖRKLARING HANDLINGSPLAN OM PARTERNA Kalmar sunds kommissionen VISBY 2 JULI 2012 AVSIKTSFÖRKL ARING ÖSTERSJÖINITIATIVET GEMENSAM AVSIKTSFÖRKLARING OM ÖSTERSJÖSAMVERKAN MELLAN

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB

Biogas till tung trafik. Hans Johansson FordonsGas Sverige AB Biogas till tung trafik Hans Johansson FordonsGas Sverige AB FordonsGas Sverige AB Bildades: 1998 Antal anställda: 33 stycken Ägare: Air Liquide 42 CNG-stationer 2 BiGreen (LBG) stationer 4 bussdepåer

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer