Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap. Vasa Britt-Helen Tuomela-Holti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap. Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti"

Transkript

1 Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap Vasa Britt-Helen Tuomela-Holti

2 "Hur talar man så att det hos den andra uppstår en vilja att lyssna och hur lyssnar man, så att det hos den andra uppstår en vilja att tala? (Jukka Pyhäjoki)

3 Problem Besvärlig situation definiera problemet hitta en lösning meddela åt de berörda som förverkligar lösningen Ännu besvärligare situationer någon annan definierar problemet Antagandet: det finns ett tillstånd som man rent objektivt kan definiera som ett problem

4 Ett annat sätt att tänka tala om oro istället för problem den subjektiva uppfattningen den anställda får i ett klientförhållande oron riktas åt två håll; dels orolig för barnet/ den unga och dels orolig för vad man själv kan göra åt saken oroskänslan kan variera i intensitet oron gäller alltid framtiden

5 Vår inre känsla är ett viktigt arbetsredskap Har oron väckts, gör något så att den minskar!

6 Ta upp oron samtal är ingen metod utan det är samtal som baserar sig på ett dialogiskt förhållningssätt

7 Ta upp oron Utgår från den egna subjektiva känslan Vad säger magkänslan? HUR orolig är jag? Vad händer om jag inte gör något?

8 Oron är konkret konkreta observationer; vad har jag sett, vad har jag hört, vad har jag upplevt lättare för föräldern att bilda sig en uppfattning om vad det är som bekymrar beskriva barnets beteende eller hur det handlar i olika situationer OBS! Inte barnets egenskaper

9 Målsättning med ett oros samtal bygga upp ett samarbete utveckla situationen i en positiv riktning skapa en allians som stöder barnet / den unga initiera en gemensam tankeprocess spana efter resurser!

10 Hur förbereder man ett orossamtal? blankett för förberedelse anteckna det man kommer att ta upp försöka förutse det som kommer att hända och medvetet utnyttja dessa förutsägelser, t ex genom tankeexperiment eller tänka högt inför en arbetskamrat

11 SCHEMA ÖVER BEKYMMERZONERNA (Arnkil och Eriksson, THL) INGEN ORO/ INGET BEKYMMER LITEN ORO/LITET BEKYMMER DEN GRÅ ZONEN KÄNNBAR ORO/ KÄNNBART BEKYMMER STOR ORO/STORT BEKYMMER Du är inte alls bekymrad/orolig Det du gör passar in i helheten och allt går som det skall Du är en aning bekymrad/orolig eller förundrad Du har god tilltro till era de egna möjligheter Du har tankar om att det skulle behövas mera resurser Ditt bekymmer är kännbart/din oro är kännbar Dina egna krafter/resurser börjar ta slut. Du känner ett klart behov av tilläggsresurser och av ökad kontroll. Du är mycket bekymrad/orolig Dina egna möjligheter att stödja är slut En förändring i barnets situation måste fås till stånd genast.

12 Oros samtalet minns framförallt att du ber om HJÄLP av vårdnadshavaren för att DIN oro ska bli mindre var medveten om egna fördomar och attityder man strävar efter att bygga upp ett samarbete och utveckla situationen i en positiv riktning hitta styrkor och resurser, se det positiva

13 Oro samtalet forts. kombination av stöd och kontroll handla lagom annorlunda ett konstruktivt samtal tenderar att öka hoppfullheten naturligt att klienten reagerar negativt eller försöker försvara sig; känslorna svämmar över förberedelsen gör att man lungt kan ta emot reaktionen och sedan fortsätta samtalet på saklig nivå

14 Lagom annorlunda Fortsätta på samma sätt Handla helt annorlunda Lagom annorlunda Eivor Österlund, Gunda Öman, Anna Kock, 2010

15 Fortsätta som förut Kontakten bibehålls Vi gör på samma sätt som vi gjort förut Oron kvarstår eller ökar Handla lagom annorlunda Vi prövar oss fram Vi reflekterar, förutser (anteciperar), utvärderar Handla helt annorlunda Kontakten kan brytas Det blir konflikter och missförstånd Eivor Österlund, Gunda Öman, Anna Kock, 2010

16 Bibehållen kontakt - en förutsättning för det psykosociala samarbetet Vi förstår varandra för väl, identifiering - bägge parter uppför sig enligt samma mönster Alltför annorlunda - kontakten kan brytas Fortsätta på samma sätt - kontakten bibehålls, men ingen förändring sker Hur bibehålla kontakten men också stöda förändring? Vad skulle vara lagom annorlunda i växelverkan eller i sättet att handla? Eivor Österlund, Gunda Öman, Anna Kock, 2010

17 Att reflektera över: Hur har jag handlat tills nu? Vad vore att fortsätta på samma sätt? Tankeexperiment: Vad vore lagom annorlunda? Försök förutse: Vad skulle vara följden - vad skulle förändras - vad skulle uppfattas som stöd? Pröva på: försök med både stöd och kontroll - utvärdera: uppfattas stödet som stöd? Eivor Österlund, Gunda Öman, Anna Kock, 2010

18 Oros samtalet är en dialog

19 Två huvudtyper av samtal: diskussion och dialog Diskussion Dialog

20 Diskussion - dialog Diskussion: personerna för fram sina åsikter och försvarar dem. Dialog: personerna tänker tillsammans, många infallsvinklar förs fram, ingen har fel, man är beredd att lyssna till möjligheterna som föds via kontakten med de övriga, tyngdpunkten ligger på lyssnandet. Slutresultatet är något nytt för alla. Dialog = ett samtal med ett eget liv som för oss i sådana riktningar som vi aldrig i förväg kunnat vänta oss.

21 Dialog- är ett samtal med ett centrum

22 Om den ena kan förstå hur den andra tänker och vice versa, får parterna tillgång till en större delad verklighetsuppfattning, ett större område där de kan finna en gemensam lösning som de inte kunde urskilja inom ramen för sina individuella sätt att se på tillvaron.

23 Dialogens fyra element: Lllllllllllllll LYSSNA RESPEKTERA VÄNTA TALA

24 Dialog och dialogism En dialog sker både mellan människor och inom den enskilda människan. Det centrala i dialogismen: lyhördhet (lyssna och bli hörd) annanhet (mångfald som en resurs) Den anställda har ett ansvar att skapa sådana samarbetsmönster (diskutera och fungera), så att klienten har nytta av samtalet THL, Jukka Pyhäjoki

25 Sokrates: Lyssna på den andra! Var tålmodig! Tala direkt! Ha inte för bråttom att slå fast din åsikt! Lita på dina tvivel! Tänk långsamt! Var färdig att ändra dina uppfattningar!

26 Förutsättningar för dialogiska möten: Tron på människan "Dialog kräver en djup tro på människan, tro på hans förmåga att utvecklas och förnya sig, att skapa och återskapa, att tro på hans önskan att bli en mer fullständig människa. En dialogisk människa tror på andra människor innan han möter dem ansikte mot ansikte." (Freire, 2005) Tillit till människan och dess förmåga att tänka En dialog som bygger på kärlek, ödmjukhet och tro skapar ett jämlikt förhållande som leder till en relation där båda parter känner förtroende och kompanjonskap. Förtroendet uppstår i mötet där människorna på riktigt för fram sina önskningar, förhoppningar och bekymmer. (Freire) THL, Jukka Pyhäjoki Jukka Pyhäjoki 26

27 Förutsättningar för dialogiska möten: Hopp att försöka gå vidare trots svårigheter Möten mellan människor kan inte ske i en atmosfär av hopplöshet. Om parterna inte tror att man kan uppnå något, är mötet bara meningslöst, byråkratiskt och tröttande. Erfarenhet av optimism och positiv laddning skapar entusiasm, resurser och energi. Nyfikenhet -> Alternativ -> Hoppfullhet -> Vilja, tro, motivation -> Förändringsprocess THL, Jukka Pyhäjoki Jukka Pyhäjoki 27

28 Det dialogiska samtalet intresse att på ett äkta sätt SE den andra människan som en individ med egna uppfattningar och mål tyngdpunkten ligger på att LYSSNA istället för att tala man riktar sin energi på att uppfatta sådant som man ännu inte vet eller förstår

29 Sakkunnig i dialogiska möten: vet sina egna gränser vet vad man inte vet kan begära hjälp står ut med osäkerhet närmar sig andra människors liv och vardag och ser dem som unika ändrar den egna verksamheten i samverkan med den information som fås från feedback drar nytta av olikheter och multiperspektiv THL, Jukka Pyhäjoki Jukka Pyhäjoki 29

30 Efter samtalet Utvärdera samtalet; gick det som du trodde? Vad lärde du dig? Hur tryggar du för din del att dialogen och samarbetet fortsätter? Kvarstår din oro eller har den minskat?

31 När passar Ta upp oron? Huvudregel; när den egna oron är liten eller ganska liten är det utmärkt att använda sig av metoden. Då finns det ännu rikligt med alternativ och möjligheter att stöda.

32 Sektoröverskridande samarbete - nätverksarbete Den grå zonen skäl att sammanföra familjens resurser med resurser från flera olika instanser. Ta upp oron med samarbetsparterna

33 ATT TA UPP ORON INOM DAGVÅRDEN OCH FÖRSKOLAN I PEDERSÖRE Måttstocken är din egen oro för barnet/familjen och målet är att oron ska försvinna INGEN ORO LITEN ORO DEN GRÅ ZONEN KÄNNBAR ORO STOR ORO Inte alls bekymrad En aning bekymrad eller ibland förvånad; stark tilltro till egna möjligheter. Upprepade gånger bekymrad eller förvånad; God tilltro till de egna möjligheterna Har övervägt behovet av att sätta in mer resurser Växande bekymmer. Försvagad tilltro till de egna möjligheterna. Överväger att be om tilläggsresurser och öka kontrollen. Stora bekymmer. De egna resurserna börjar ta slut. Känner ett klart behov av tilläggsresurser och av ökad kontroll. Stora och ständiga bekymmer, barnet eller den unga är i farozonen. Svårt att själv finna utvägar. Tilläggsresurser behövs genast och kontrollen måste ökas. Mycket stora bekymmer, Barnet eller den unga är i omedelbar fara. Omöjligt att själv finna utvägar. En förändring i barnets situation måste fås till stånd genast. BASSERVICEN FUNGERAR OCH RÄCKER TILL Familjen får stöd av sitt eget nätverk Jag följer med och utvecklar barnets uppväxtmiljö i samarbete med familjen och med mina arbetskamrater. Inom fostringsgemenskapen följs Plan för småbarnsfostran upp. I förskolan sker fostringssamtalen med Båten som underlag JAG TAR UPP MIN ORO MED VÅRDNADS- HAVARNA Jag stöder och handleder familjen genom tätare kontakt MIN ORO FORTSÄTTER Konsultation: Kollegor spädbarnsteamet / ANK-teamet Spec.barnt.lärare tel: Rådgivningspersonal familjearbete fysioterapeut Skol psykolog tel Socialarbetare tel / anonym konsultation. Familjerådgivningen Kårkulla-ESKOO Specialsjukvårdens rehabiliteringsledare JAG SÖKER SAMARBETE PÅ OLIKA HÅLL JAG SÖKER SAMARBETE PÅ OLIKA HÅLL Socialateamet / Ärendet behandlas i Barnteamet För resurstilldelning TLP- Ta barnet till tals med föräldrarna Nätverksmöte Hab.möte där familjen och, och övriga aktörer gemensamt gör en plan och arbetsfördelning Efter att ha informerat föräldrarna gör jag en barnskyddsanmälan. eller tillsammans med föräldrarna görs en begäran om utredning av behovet av barnskydd / samarbetsförfrågan Fortsatt samarbete med familjen tillsammans med barnskyddet KONTAKT MED BARNSKYDDET Socialarbetaren utreder behovet av barnskydd Åtgärder: Ge vårdnadshavarna kontaktuppgifter till rätt instans Familjeskolan POP Tips på övningar Barnskyddsanmälan övervägs

34 Dialoger i den grå zonen Nätverksdialoger Framtidsdialoger, att minnas den goda framtiden Familjerådslag

35 Källor: Sirpa Taskinen; Barnskyddslag (417/2007). Tillämpningsguide Esa Eriksson & Tom Erik Arnkil; Ta upp oron. En handbok i tidiga dialoger. Vaajakoski 2006 Jukka Pyhäjoki; Eväitä yhdessä toimimiseen. Dialogisuus ja verkostot koulutus. Utbildningsdagar i Karleby Peter M Senge; Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst. 1990, i svensk översättning Föreläsningsmaterial; Eivor Österlund, Gunda Öman, Anna Kock, 2010

36 TACK! Kontaktuppgifter : tfn

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer