S Kurt Andreasson (S) ersätter Hanna G Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S Kurt Andreasson (S) ersätter Hanna G Svensson"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1(27) Tid Torsdag 3 oktober 2013, kl , ajournering Plats Svansjörummet, kommunhuset Beslutande M Jannicke Wichne C Eva Åberg Andersson KD Elise Arnell S Thord Harrysson S Kurt Andreasson (S) ersätter Hanna G Svensson Övriga deltagande Ei tjänstgörande ersättare FP Niklas Herneryd Tjänstemän Olof Lindqvist, förvaltningschef Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare Carola Melo, kulturutvecklare 78 Maria Skarnehall Lövgren, fritid- och föreningsutvecklare Maria Wallengren, enhetschef Helena Johansson, kultur- och fritidsassistent Utses att justera Thord Harrysson (S) Justeringens plats och Kultur- och fritidsförvaltningen, , klockan Utdragsbestyrkande

2 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(27) ANSLAG/BEVIS Instans Datum för anslags uppsättande Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift /Gunilla Sandqvist r_^ v^^j u t d r a 9 s b e s t v r k a n d e

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(27) InraehåBlsfösteckDiDng Fastställande av dagordning 75 Motion om barnfattigdom 76 Uppdragsbeskrivning för styrgrupper 0-20 år, 77 gemensamt barn- och ungdomsarbete Motion om skulpturen Bollflickorna 78 Verksamhetsplan för folkhälsan 79 Motion om spontan idrottsplats vid 80 Parkskolan, Skene Medborgarförslag om koloniträdgårdar i Skene 81 Marks Ishall - status, framtida behov 82 Småbåtshamnen, Öresjön 83 Sammanträdesplan Underhåll- och reparationsbidrag Upprättande av detaljplan för Sätila camping och 86 småbåtshamn Nämnplan 2014/Interkontrollplan 87 Redovisning av inkomna synpunkter 88 Redovisning av meddelanden 89 Information 90 -~nj>^ [Utdragsbestyrkande

4 IMark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(27) 75 Fastställande av dagordning Arbetsutskottets beslut Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg: a) Elise Arnell (KD) informerar om Kaskad och budgetberedning, b) Förvaltningschef Olof Lindqvist informerar om tidsplan för omorganisationen inom kultur- och fritidsförvaltningen. Dagens sammanträde Föreliggande dagordning godkänns med följande tillägg: a) Elise Arnell (KD) informerar om Kaskad och budgetberedningen, b) Förvaltningschef Olof Lindqvist informerar om tidsplan för omorganisationen inom kultur- och fritidsförvaltningen.

5 M ar k SÅMMÅNTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(27) 76 Dnr Motion om barnfattigdom Arbetsutskottets IFöirsDag tidd kmstuir- och firitidsnämffaeäesti Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen och överlämnar den till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Årerodet Kommunfullmäktige beslutade vid möte (Dnr ) 122/2012) att nämnder såsom Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden ska analysera sin verksamhet och föreslå åtgärder som kan motverka barnfattigdom i Marks kommun. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse fran den 26 september 2013 framgår att i svaret på motionen redogörs för ett antal aktiviteter inom kulturoch fritidsnämndens ansvarsområden. Aktiviteterna har en strävan att vara så tillgängliga som möjligt för barn, ungdomar och deras familjer. Med tillgänglighet menas här att aktiviteterna antingen är avgiftsfria eller erbjuds till subventionerat pris. I svaret på motionen redogörs för aktiviteter inom såväl idrott- fritid- och öppen ungdomsverksamhet, folkhälsa och kultur. Ett antal åtgärder kan formuleras inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde om nämnden önskar sänka tröskeln ytterligare för barn, unga och föräldrar att ta del av olika aktiviteter. Sådana förslag som ges handlar om att se över avgiftsnivåerna för olika kultur- och fritidsaktiviteter, att erbjuda riktat stöd till föreningar, att stimulera särskilda satsningar i socioekonomiskt utsatta områden eller att utveckla spontanmötesplatser runt om i kommunen. Insatser av mer kompensatorisk art vilket betyder att man minskar de negativa effekterna av att vara ekonomiskt utsatt snarare än att påverka orsaken bakom fattigdom. Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen. Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Utdragsbestyrkande

6 i Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(27) Beslutsgång Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan godkänna förvaltningens förslag till beslut som innebär att godkänna motionen och överlämna den till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Förslaget antas.

7 77 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(27) Uppdragsbeskrivning för styrgrupper 0-20 år, gemensamt barn- ch ungdomsarbete Arbetsutskottets förslag tidd kustur- och fritidsnämnden lämnar ärendet utan förslag till beslut och en komplettering med befintlig uppdragsbeskrivning görs till kultur- och fritidsnämndens möte den 17 oktober Äreodet Presidiegruppen, bestående av SN, BUN och KFN, önskar uppdatera uppdragsbeskrivningen gällande styrgruppen för det gemensamma barn och ungdomsarbetet 0-20 år. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från 16 september 2013 framgår att befintlig uppdragsbeskrivning är från år Delar av beskrivningen är inte längre gällande i praktiken. Uppdraget är en tjänstemannaprodukt och saknar politisk förankring. Det nya uppdraget förtydligar styrgruppens politiska förankring, dvs. presidiegruppen anger inriktning och följer upp styrgruppens arbete. Övriga ändringar i uppdraget är av mer praktisk art, såsom antal grupper, representation och mötestillfällen med presidiegruppen. Styrgruppen som samverkansforum är viktigt för att identifiera de barn- och ungdomsfrågor som sträcker sig över förvaltningsgränserna och som behövs arbetas gemensamt med. Därför är förtydligande av uppdraget nödvändigt. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden godkänner ändringarna i uppdragsbeskrivningen. Dagens sammanträde Enhetschef Maria Wallengren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ärendet lämnas utan förslag till beslut och en komplettering med befintlig uppdragsbeskrivning görs till kultur- och fritidsnämndens möte 17 oktober Utdragsbestyrkande

8 M ar. k SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 8(27) 78 Dnr ttöotion mm skulpturen Bollflickorna Arbetsutskottets förslag tidd kultur- och fritidsraämraderii Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen som innebär avslag med motiveringen att statyn vinner uppmärksamhet genom de årgärder som utförts. Motionen överlämnas till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Ärendet Bronsstatyn "Bollflickorna" av Britta Nehrman star sedan 1966 placerad utanför Kommunhuset i Mark, ingången till Kinnaborgssalen, Marks Konsthall. Vid statyns tillkomst utgjorde den front vid det forna kommunhusets entré, tillika byggnad som delades av dåtidens arbetsförmedling och polishus. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse fran den 29 april 2013 framgår att den inkomna motionen från Owe Eglinger (s) föreslår en prövning av flytt och omplacering av skulpturen Bollflickorna till ett annat ställe där den blir mer tillgänglig för kommunens invånare. Skulpturen har en historisk förklaring i varför den är placerad där den står idag. Översatt till dagens kommunhus, som tillkom 1982, står figurerna placerade på ett inbjudande sätt vid entrén till Marks Konsthall, som brukas flitigt av lokala utställare och konstföreningar som t ex Marks Konstgille, som har ett flertal utställningar om året i Konsthallen. Tyvärr har skulpturen utsatts för åverkan och en av figurerna är snedvriden, vilket är omöjligt att rätta till utan att gjuta om hela verket. En lagning har också skett på en av flickornas armar. Teknik- och serviceförvaltningen har sett till att verket står stadigt igen, efter att ha varit något löst förankrat. Omgivningen runt figurerna har de senaste åren fått en ansiktlyftning och man har ordnat grönområdet runt och bakom skulpturen, som har en fond av grönt i nuläget. Placeringen av figurerna har också kommit bättre till sin rätt i och med att flödet av förbipasserande tycks ha ökat. Kanske beror detta på att kommunhusets entré ligger om hörnet av huset och man väljer nya gångvägar. Öppenheten kring gångstråken, liksom ansiktslyftningen i allmänhet vid platsen har en positiv inverkan på statyns tillgänglighet och synlighet. Förvaltningen ser det som positivt när kringliggande miljöer på ett varsamt och positivt sätt lyfter fram redan placerade verk i vår offentliga miljö. Förvaltningens förslag till beslut Motionen avslås med motivering att statyn vinner uppmärksamhet genom de åtgärder som genomförts. n ~ [Utdragsbestyrkande

9 S Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(27) Dagens sammanträde Kulturutvecklare Carola Melo redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Jannicke Wichne (M) yrkar på avslag enligt förvaltningens förslag till beslut, vilket innebär att motionen avslås med motiveringen att statyn bollflickorna vinner uppmärksamhet genom de åtgärder som genomförts. Förslaget antas.,, ft.. Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) 79 Verksamhetsplan för folkhälsan Ärendet Verksamhetsplan för folkhälsan 2014 HSN och Marks kommun har ett avtal som styr vilka mål och inriktningar folkhälsoarbetet ska ha och anta. Dessa ska i sin tur sätta prägel på den verksamhetsplan som gäller för året. Till skillnad från kommunen arbetar HSN men en tidsplan som kräver en verksamhetsplan för 2014 redan den 31 oktober vilket i sin tur gör att Kultur och fritidsnämnden bör lämna synpunkter och tillägg inför denna innan dess. Önskemål om inriktning eller framtida satsningar önskas från arbetsutskottet för att kunna redovisas i sin helhet till HSN den 31 oktober. Dagens sammanträde Enhetschef Maria Wallengren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet tar del av informationen om verksamhetsplanen och tillägger att det är av vikt att det tas hänsyn till äldres hälsa och mångfald. Ärendet kommer att diskuteras vidare på kultur- och fritidsnämndens möte den 17 oktober r [Utdragsbestyrkande

11 M, SL T. 'k SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 11(27) 80 Dnr Motion om spontanidrottsplats vid Parkskolan 5 Skene Arbetsutskottets förslag till kubt&ir- och fritgdsnärragndebh Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på motionen som innebär att kultur- och fritidsnämnden är positiva till en när-/spontanidrottsplats. Ett kostnadsförslag kommer att tas fram i samband med kommunens översyn och kartläggning av samtliga frilufts- och idrottsanläggningar. Motionen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Ärendet Det har till kultur- och fritidsnämnden inkommit en motion om spontanidrottsplats vid Parkskolan i Skene. Motionärerna vill genom bland annat förbättring av underlaget på den lilla fotbollsplan vid Parkskolan i Skene uppmuntra till spontana aktiviteter. Platsen besöks redan idag av många barn och ungdomar då den ligger centralt och nära bostadsområden. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från 11 juni 2013 framgår att spontana aktiviteter bör uppmuntras. Verksamheten på denna miniarena förekommer tills höstvädret omöjliggör spel. Underlaget blir dåligt på grund av höstrusk och senare snö. Denna form av aktivitet är numera ganska ovanlig. Men här bedrivs verksamhet utan att vara ledd av någon ledare och utan att administreras av idrottsföreningar. Därmed blir den också kostnadsfri för deltagarna, vilket är positivt. På andra orter stöds denna typ av spontanidrott genom att underlaget förbättras, så att verksamheten kan bedrivas året om. Ett exempel är Hulta i Borås. Med ett framtaget särskilt underlag, som möjliggör bollspel, inte bara fotboll, året om, kan planen nära Parkskolan bli kommunens första näridrottsplats tillgänglig året om. Ett möjligt underlag är konstgräs. Att ge barn och ungdomar möjlighet att spontant utöva idrott på en central yta ligger helt i linje med kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Ur ett folkhälsoperspektiv är det också viktigt att främja hälsan hos befolkningen där barn och ungdomar ska prioriteras. Kultur- och fritidsnämnden har uppmärksammat problemet med barnfattigdom och har med en rad olika insatser de senaste åren aktivt arbetat med att möjliggöra för så många barn och ungdomar som möjligt att delta i de aktiviteter som anordnats. Exempel på satsningar som gjorts är Sommarpeppen på Backagårdsbadet under sommaren 2012 och 2013, ett omfattande sportlovsprogram med mestadels gratis aktiviteter under ett antal år samt Lördagsgodis med skapandeverkstäder och barnteater som riktas till de mindre barnen. I många kommuner stöds denna typ av spontanidrott genom att underlaget förbättras så att verksamheten kan bedrivas året om och genom att utrusta Utdragsbestyrkande

12 ark SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 12(27) platsen med ett bättre underlag som möjliggör bollspel av olika slag kan planen vid Parkskolan i Skene bli en näridrottsplats som är tillgänglig året om. I en översyn där kommunens nuvarande frilufts- och idrottsanläggningar ska ses över ska även nysatsningar ingå. Det är av vikt att i denna kartläggning bedöma var behovet av när-/spontanidrottsplatser är som störst och där är centrala Skene ett självklart val. Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att en när-/spontanidrottsplats i Skene upprustas. Ett kostnadsförslag tas fram i samband med översynen och kartläggningen som ska tas fram för kommunens samtliga frilufts- och idrottsanläggningar. Dagens sammanträde Fritids och föreningsutvecklare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslöt Jannicke Wichne (M) med stöd av Thord Harrysson (S) och Kurt Andreasson (S) förslår bifall till förvaltningens förslag vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att en när-/spontanidrottsplats i Skene rustas upp. Ett kostnadsförslag kommer att tas fram i samband med kommunens översyn och kartläggning av samtliga frilufts- och idrottsanläggningar. Förslaget antas.

13 81 Dnr Medborgarförslag om koloniträdgårdar i Skene SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(27) Arbetsutskottets förslag till kultur- och frätidsmämmidebii Kultur- och fritidsnämnden godkänner svaret på medborgarförslaget som innebär att ärendet överlämnas till plan- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut. Ärendet Det har till kommunstyrelsen inkommit ett medborgarförslag 91/2013 om att inrätta koloniträdgårdar i Skene. Medborgarförslaget har skickats vidare till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 17 september 2013 framgår att medborgarförslaget handlar om anläggning av koloniträdgårdar i Skene. Motionären anser att det finns mycket oanvänd mark som skulle kunna komma många till nytta genom att anlägga koloniträdgårdar i centrala Skene. Den målgrupp som motionären särskilt riktar sig till är arbetslösa, invandrare och pensionärer. Genom möjligheten att arbeta med händerna, vara utomhus och se något växa ger stor tillfredsställelse och produkterna berikar kosten, anser motionären. Genom insatsen berikas integrationen då kontakter främjas. När kolonilotterna är anlagda kan kursverksamhet via studiecirklar i trädgårdsodling erbjudas. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att medborgarförslaget ska behandlas i plan- och byggnadsnämnden då det initialt behandlar en markfråga och byggnation. Förvaltningens förslag till beslut Medborgarförslaget om koloniträdgårdar i Skene överlämnas till plan- och byggnadsnämnden för handläggning och beslut. Dagens sammanträde Fritid och föreningsutvecklare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.

14 IMark SÅMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(27) 82 Dnr Harks Ishall - status, framtida behov Ärendet I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse fran den 17 september 2013 framgår att Fotskäls Hockey Club har lämnat besked om att Marks ishall behöver renoveras. Anläggningen är i akut behov av omfattande åtgärder för att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet under den påbörjade säsongen, men också inför framtiden. De åtgärder som krävs medför höga kostnader. Dialog har förts mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Fotskäls Hockey Club för att hitta formerna för att föreningens ekonomiska situation ska bli hållbar. Föreningen har under flera år fått hjälp med återkommande ekonomiska insatser för att upprätthålla verksamheten. Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Fotskäls hockey club tagit fram en underhåll- och investeringsplan för Marks ishall och gjort en prioriteringsordning för de åtgärder som är aktuella. Kontakt har tagits med Teknik- och serviceförvaltningen för hjälp med vissa frågor som avser förbättring av driftsekonomin för ishallen. Teknik- och serviceförvaltningen som sakkunniga ställer sig positiva till en fortsatt diskussion. För att komma tillrätta med de stora kostnaderna har ÅF anlitats för upprättande av en energieffektivisering. Rapporten som färdigställdes under april 2013 visar att det finns så stora brister i anläggningen att ÅF inte kan fullfölja sitt uppdrag ange specifika energieffektueringsförslag då anläggningen har nått sin tekniska livslängd. Föreningen bekräftar den besvärliga situationen där följande delar behöver åtgärdas akut: 1. Kompressor. Av 2 kompressorer fungerar endast den ena. Delar har kompletterats för att isläggning har kunnat påbörjas. Kosftiraad för begagiraad = ca 80 tkr 2. Av 2 cirkulationspumpar fungerar endast den ena. 3. Ismaskinen är från 1986 och är i dåligt skick. Har servats nyligen och fick nytt batteri samt laddare under våren. Ny begagnad kostnad= tkr. 4. Styrsystemet för ventilationen fungerar ej. Ishallen saknar mekanisk ventilation som på sikt skadar byggnaden. Åtgärder för ca 70 tkr beböws. 5. Önskemål om ytterligare en vaktmästartjänst. I dialogen med Fotskäls Hockey Club framkommer det att det är en förening med framtidstro och där man gör stora arbetsinsatser ideellt. Anläggningen är av äldre modell och nu har situationen blivit ohållbar då det inte längre går att laga det som går sönder. Utdragsbestyrkande

15 IfP Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(27) Dagens sammanträde Fritid- och föreningsutvecklare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet tar del av informationen. ~ Utdragsbestyrkande 1 Tji

16 MS.rk SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(27) 83 Dnr Småbåtshamnen -Öresjön, Örby Arbetsutskottets försdag ti ID kultur- och fritidsnämnden! Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge teknik- och serviceförvaltningen via naturvårdslaget i uppdrag att utföra renovering av en båtbrygga vid Småbåtshamnen, Öresjön under vinter till en kostnad av Kronor (under förutsättning att det ryms inom 2013 års budget). Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag göra en översyn av småbåtsanläggningar samt vilka avgifter som föreligger. Ärendet I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från 11 oktober 2012 står det att under 2012 har dialog förts mellan kultur- och fritids-förvaltningen och representanter från Hanatorps båtklubb för att komma fram till en framtida lösning för båthamnen. Bryggorna är i stort behov av renovering och samtliga bryggor behöver upprustas eller bytas ut. Hanatorps båtklubb saknar ekonomiska möjligheter att ta över bryggorna i egen regi. Ärendets tidigare behandling 1 kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 20 september 2013 framgår att småbåtshamnen tillkom 1978 efter stort bekymmer men båtar som var förtöjda i stor oordning vid Hanatorps badplats. Detta var ett problem för de som badar och för fågellivet som blev stört. Anläggandet av hamnen gjorde att dessa problem upphörde. Länsstyrelsen har ett krav på Marks kommun att ilägga bojar för markering av hastighetszon i viken Hanatorp - Mos strand. Denna iläggning tar Hanatorps båtklubb hand om. Hanatorps båtklubb påtalar vikten av att båthamn även i fortsättningen kan finnas kvar som det ser ut idag. Det är sektor Gata och park, Naturvårdslaget som har skötselansvaret för badplatser och friluftsanläggningar i Marks kommun. Naturvårdslaget har gjort en besiktning av båtbryggorna vid Hanatorp småbåtshamn. Totalt finns 2 bryggor som båda behöver renoveras. Inledningsvis kan den ena bryggan åtgärdas. Naturvårdslaget har möjlighet att göra insatsen via arbetsmarknadsåtgärder under vinterhalvåret, vilket håller kostnaderna nere. Genom att byta ut gammalt material och komplettera med nytt, samt återanvända vissa delar reduceras kostnaderna ytterligare. I den kostandesberäkning som lämnats uppges att Naturvårdslaget till en kostnad av 175 O kr kan renovera den ena långbryggans 10 delar. Se bilaga 1. I en offert lämnad av L & P Marina produkter AB, som avser motsvarande brygga är kostnaden kr (exkl. moms). Se alternativ 1 komplett lösning i bilaga 2. -TTD I Utdragsbestyrkande

17 i Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(27) Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teknik- och serviceförvaltningen via naturvårdslaget utför renoveringen av den ena båtbryggan vid Hanatorps småbåtshamn under vinter till en kostnad av kr. Dagens sammanträde Fritid- och föreningsutvecklare Maria Skarnehall Lövgren redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kurt Andreasson (S) förslår bifall till förvaltningens förslag under förutsättning att det går på 2013 års budget. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppgift att göra en översyn av småbåtsanläggningar samt vilka avgifter som föreligger. Förslaget antas. Utdragsbestyrkande

18 84 Dnr SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 18(27) lammanträdesplao 2014 Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden) Sammanträdesplanen 2014 enligt nedan godkänns. Beredmimg Kallelse KFN au Kallelse ECFIM CCFIM KFN au Mån 13 jan Tors 16 jan Tors 23 jan Ons 29 jan Tors 6 feb Mån 10 feb Tors 13 feb Tors 20 feb Ons 26 feb Tors 6 Mars Mån 17 mar Tors 20 mar Tors 27 mar Ons 2 apr Tors 10 apr Mån 14 apr Tors 17 apr Tors 24 apr Ons 30 april Tors 8 maj Mån 19 maj Tors 22 maj BIS 28 maj Ons 4 juni Tors 12 juni Mån 25 aug Tors 28 aug Tors 4 sep Ons 10 sep Tors 18 sep Mån 22 sep Tors 25 sep Tors 2 okt Ons 8 okt Tors 16 okt Mån 13 okt Tors 16 okt Tors 23 okt Ons 29 okt Tors 6 nov Mån 17 nov Tors 20 nov Tors 27 nov Ons 3 dec Tors 11 dec Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar följande förslag på sammanträdesplan för Bent sdmömg E ad8«slse KFN au CCFIM au ECall ielse KFN BCF^ä Mån 13 jan Tors 16 jan Tors 23 jan Ons 29 jan Tors 6 feb Mån 10 feb Tors 13 feb Tors 20 feb Ons 26 feb Tors 6 Mars Mån 17 mar Tors 20 mar Tors 27 mar Ons 2 apr Tors 10 apr Mån 14 apr Tors 17 apr Tors 24 apr Ons 30 apr Tors 8 maj Mån 19 maj Tors 22 maj Öras 28 maj Ons 4 juni Tors 12 juni Mån 25 aug Tors 28 aug Tors 4 sep Ons 10 sep Tors 18 sep Mån 22 sep Tors 25 sep Tors 2 okt Ons 8 okt Tors 16 okt Mån 13 okt Tors 16 okt Tors 23 okt Ons 29 okt Tors 6 nov Mån 17 nov Tors 20 nov Tors 27 nov Ons 3 dec Tors 11 dec Både arbetsutskott och nämnd startar om inget annat anges. Beredning startar klockan Dagens sammanträde Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Sammanträdesplanen för 2014 godkänns. Utdragsbestyrkande

19 McåFik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(27) 85 Dnr Jeitiålls- och reparaftiorasbädraq 2( Arbetsutskottets fförsbag tidd kultur- och fritidsnämnden Underhålls- och reparationsbidrag till en total kostnad om kronor fördelas enligt följande: Björketorps Bygdegårdsförening/Byalag, målning av fastighet (utvändigt Fotskäls Bygdegårdsförening, ytjordvärmebehandling Hajoms Bygdegårdsförening, inköp och installation av ny vattenpump Hajoms Hembygdsförening, installation av värmepump Horreds IF, Reparation av befintlig klubblokal Hyssna IF, byte av fönster i klubbhus IK Trasten, dikning och utkörning av flis på elljusbana Kinnaströms SK, byte av 4-hjulig MC Kråkereds Bygdeförening, byte av tak samt plåtarbeten Kråkereds Bygdeförening, byte av fönster samt gavel Navåsens FK, elljusbana nya ledarmaturer inkl. montering Skene Sim- och Idrottssällskap, byte av toalettstol Sätila Byggnadsförening Lundagård, målning av fasad samt fönster Torestorps IF, plåt- el- och måleriarbeten i klubblokal Torestorps IF, energisnålt elljus till träningsplan Torestorps IF, omläggning av tak på förråd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Övriga inkomna bidragsansökningar avslås. För beviljade bidrag gäller att ekonomisk redovisning för utfört arbete skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 31 december 2015 Ärendet Förening som ska utföra större ändring, nyanläggning eller köpa inventarier av varaktig karaktär har möjlighet att ansöka om underhålls- och reparationsbidrag. För 2014 har kultur- och fritidsnämnden kronor att fördela. 14 föreningar har ansökt om kronor. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 19 september 2013 framgår att: Följande kriterier ligger till grund för bedömningen: ol första hand bevara befintliga anläggningar i gott skick oåtgärder för handikappanpassning prioriteras oåtgärder med fokus på miljöhänsyn prioriteras okultur- och fritidspolitisk bedömning ojämställdhetsperspektiv

20 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(27) Om en förening beviljas pengar från andra organisationer, såsom Boverket och Riksidrottsförbundet, ska det redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen. En minskning kommer då att göras av beviljat belopp. Följande åtgärder får inte beviljas pengar: olös inredning i lokal omaterial när arbetet utförs av arbetsmarknadsenheten olös utrustning för verksamhetens utövande Utifrån dessa kriterier har kultur- och fritidsförvaltningen gjort en bedömning av alla ansökningar. Förslag finns i särskild bilaga. De föreningar som beviljas underhålls- och reparationsbidrag 2014 ska utföra arbetet och skicka in ekonomisk redovisning, såsom fakturor, till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december Om arbetet inte är utfört före ovan angivet datum kommer bidraget att återföras till budgeten för underhålls- och reparationsbidrag. De föreningar som har fått avslag med anledning av att deras åtgärder i ansökan har haft en lägre prioritet har möjlighet att komma in med en ny ansökan för Förslag tim beslut Underhålls- och reparationsbidrag fördelas enligt följande: Bjjörketorps Bygdegårdsfförening/Byalag, målning av fastighet (utvändigt Fotskäls Bygdegårdsförening, ytjordvärmebehandling Hajoms Bygdegårdsförening, inköp och installation av ny vattenpump Hajoms Hembygdsförening, installation av värmepump Horreds IF, Reparation av befintlig klubblokal Hyssna IF, byte av fönster i klubbhus IK Trasten, dikning och utkörning av flis på elljusbana irening, byte av tak samt plåtarbeten»rening, byte av fönster samt gavel Nawåsens FK, elljusbana nya ledarmaturer inkl. montering Sätila Byggnadsförenäng Lundagård, målning av fasad samt fönster Torestorps IF, plåt- el- och måleriarbeten i klubblokal Torestorps IF, energisnålt elljus till träningsplan omläggning av tak på förråd 7 500kr kr 7 900kr kr kr kr kr kr kr kr kr 9 000kr kr 7 500kr Dagens sammanträde Kultur- och förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras Utdragsbestyrkande

21 M SL rk SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(27) Ledamöternas förslag tili beslut Eva Åberg Andersson (C) förslår följande tillägg: Skene Sim och Idrottssällskap beviljas kronor för utbyte av toalettstol. Thord Harrysson (S) med stöd av Jannicke Wichne (M) föreslår följande tilllägg: Kinnaströms Sportklubb beviljas kronor för byte av 4- hjulig MC. I övrigt godkänns att underhålls- och reparationsbidrag fördelas enligt förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att det finns två tilläggsförslag. Eva Åberg Anderssons (C) förslag avseende Skene Sim och Idrottssällskap och Thord Harryssons (S) förslag avseende Kinnaströms Sportklubb. Ordförande ställer sedan frågan om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut med tillägg av beviljade medel till Skene Sim och Idrottssällskap och Kinnaströms Sportklubb och finner att så sker. Beslutet innebär att övriga bidragsansökningar avslås. Utdragsbestyrkande

22 T. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(27) 86 Dnr Upprättande av detaljplan för Sätila camping och småbåtshamn Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda kostnader för att anlägga en strömriktare i Sätila småbåtshamn. Ärendet Mark- och miljödomstolen har lagligförklarat de pa fastigheten Sätila 5:15 befintliga anläggningarna i Sätila småbåtshamn bestående av pålade träbryggor och iläggningsramp i vattenområde med ett största vattendjup på 2 m. Vidare har Mark- och miljödomstolen lämnat Marks kommun tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att på fastigheten Sätila 5:15 i Marks kommun dels anlägga en strömriktare vid hamnkanalens utlopp mot Storån, dels ett nytt utlopp för båtar söder om strömriktaren med ett vattendjup om ca 2 m och en bredd av ca 5 m. Området omfattas av strandskydd och utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv. Friluftslivets intressen med bland annat fisket ska prioriteras. Småbåtshamnen ska finnas kvar och en strömriktare skall behålla ett visst flöde i kanalen vilket skall förhindra att vattnet blir stillastående med försämrad vattenkvalitet som följd. Strömriktaren kommer att bidra positivt till riksintresset för naturvård med en naturlig utveckling av Storåns delta genom att reducera flödet och sedimenttransporten genom den konstgjorda hamnkanalen. För kultur- och fritidsnämnden handlar ärendet om att utreda kostnader för att anlägga en strömriktare, samt om den skall bekostas av kultur- och fritidsnämnden utifrån gällande reglemente. Ärendets tidigare behandling I kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse från den 25 september 2013 framgår att kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 december 2008, 165, att en detaljplan ska upprättas över området som berör Sätila camping och småbåtshamnen. För att en detaljplan rörande småbåtshamnen ska kunna upprättas krävs ett tillstånd för vattenverkssamhet från miljödomstolen. Kommunstyrelsen ansökte om tillstånd för Sätila småbåtshamn samt om dispens från strandskyddet. Ansökan innefattade en strömriktare samt tillstånd att muddra ner till två meter djup. Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ger i uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda kostnader för att anlägga en strömriktare, samt om den skall bekostas av kultur- och fritidsnämnden utifrån gällande reglemente. Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. n _ Utdragsbestyrkande

23 Ii Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(27) Beslutsgång Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut. Förslaget antas.

24 i Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(27) 87 Nämndplan 2014/lnternkontrollplan Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för arbetet med revidering av nämndplanen inför år Dagens sammanträde Kultur- och fritidschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Arbetsutskottet tar del av informationen. Utdragsbestyrkande

25 Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 25(27) 88 Dnr Inkomna synpunkter Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden Redovisningen av inkomna synpunkter godkänns. a) Inkommen synpunkt/fråga från Samuel Johansson. Han undrar vart rampen vid Lyckeskolan i Kinna tagit vägen. b) Enhetschef Maria Wallengren svarar Samuel på hans fråga angående rampen vid Lyckeskolan.,. A I Utdragsbestyrkande

26 i Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(27) 89 Redovisning av meddelanden a) "Naturturism i skyddad miljö" inbjudan till en seminariedag för inspiration och dialog om hållbar naturturism. Tid: onsdagen den 9 oktober 2013 kl Plats: Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset vid Läckö slott, Lidköping b) Information från teknik- och serviceförvaltningen om återuppbyggnad av Vävarevallen, Skene. c) "Samling för social hållbarhet - arbetsdeltagande för jämlik hälsa i Västra Götaland - med fokus på ungdomsarbetslöshet", inbjudan till inspirationskonferens. Tid: onsdag 6 november 2013 kl Plats: Elite Park Aveny Hotel, Göteborg. d) Inbjudan till fritidsjuridik, den 9 december e) Inbjudan till "Inspirerande dag med fokus på föräldrastöd" Tid: onsdag 20 november kl Plats: Rydals konferenscenter. f) Policy för IT - säkerhet i Marks kommun. Svar från Bertil Andersson TSF angående fotbollsklubbars fråga om lån av maskiner till gräsplaner. ~ ~~ Utdragsbestyrkande jet t><^

27 IMark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(27) 90 Information Elise Arnell (KD) informerar om Kaskad och budgetberedning. Olof Lindqvist informerar om tidsplanen för omorganisationen inom Kulturoch fritidsförvaltningen.