Bostad s rättsfö re n i n g e n. Biskopsgarden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostad s rättsfö re n i n g e n. Biskopsgarden 5 7 57200-1977. Arsrcd@vtsmlmg. 2@4fl"

Transkript

1 Bostad s rättsfö re n i n g e n Biskopsgarden o

2 Org.nr (13) Årsredovisning Belopp anges i kr om inget annat anges. Styrelsen för Brf Biskopsgården nr 5 får härrned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2 1 I. Fö rvaltnin gsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kal I as bostadsrättshavare. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Fastighet och lägenhetsft rdelnin g Föreningens fastighet, Biskopsgården 34:4 samt 34:5 bebyggdes 1956 och är belägen i Göteborgs kommun med gatuadress Blåsvädersgatan 4-6 i Göteborg. Föreningen äger fastigheten med tomträtt. På fastigheten finns 2 st bostadshus innehållande 68 lägenheter, varav lägenheter är hyresrätter. Dessutom finns 5 garage och 14 p-piatser. Lägenhetsfördelning: 66 2 st 3 rum och kök st 5 rum och kök Total bostadsyta: 4987 kvm Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2ll-4-12 bestått av: Ordinarie Carl Gustaf Sunddn Ordf. Eva Nilsson Mehmet Basusta Elisabet Nilsson Paul Schmidtbauer Suppleanter Revisorer Ordinarie Suppleant Magnus Karlsson Dimitar Janevski Bengt Nilsson Bertil Hansson Anna-Lisa Lindbom Henryk Dwornik

3 Org.nr (13) Valberedning Sammankallande Elisabet Nilsson Dimitar Janevski Auzenda Gomes Fastighetens tekniska status För fastigheten finns en 2 årig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. Lä genhetsöverlåtelser Under perioden har 3 st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat st andrahandsuthymingar. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis. För att upplåta bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfiilligt arbete eller til1ftilliga studier på annan or1 då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. Föreningen hade vid årets slut 87 (87) medlemmar. Fasti ghetsfiirvaltnin g Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB. Lägenhetsförteckningen hanteras av ISS Facility Services AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av Hagwalls Fastighetsservice AB. Försäkring Fastigheten är fr-rllvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. (Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.) Ekonomi Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med 71 4 kronor och ianspråktagande med kronor. Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt Fastigheten har åsatts värdeår I 956. För inkomstäret21l uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till 1 32 kronor per bostadslägenhet, dock högst,4 %o av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen. För föreningens fastighet blir det kronor, (68 lägenheter * 1 32 : kronor, jämfört med,4oä av 23 8 : 95 2 kronor). För lokaldelen beskattas föreningen med 1Ä av taxeringsvärdet. Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3 yo. Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till () kronor.

4 Org.nr (13) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Redogörelse ftir verksamhetsåret 211 Det gångna året har varit osedvanligt lugnt utan större reparationer elier renoveringar. Några smärre förändringar och förbättringar framgår av nedanstående redogörelse. Nya garageportar Garageportarna har bytts ut mot modernare och säkrare portar med {ärrstyrning. Arbetet finansieras genom höjning av garagehyran. Lysröret i soprummet i 6:an har ersatts av en rörelsestyrd belysning. Brunnen utanfiir fyran som var trasig och läckte ut vatten har ersatts av en ny. Dessutom har området dränerats och husgrunden har fått en extra isolering. Till våren skall området förses med växter liknande motsvarande område utanför sexan. Trappan utanftir sexan har renoverats. Soptunnorna Samtliga soptunnor - även miljöstationens - har rengjorts vilket i praktiken betyder att de bytts ut. Sopnedkastens tunnor har försetts med ett slags "sändare" som kan tala om för en dator när den tömdes och hur mycket den vägde. Buskarna vid sexans piskställning har tagits bor1. Mark & Miljö Väst skall renovera området. Grunden på sexans norra vägg har målats. Några händelser: Sprängattentatet i fyran För många i fyran var det en förf?irlig upplevelse när sprängladdningen detonerade strax efter 12-slaget natten till den 2 januari. Flera fönster både på första, andra och tredje våningen gick sönder, dörren till soprummet trycktes in, ett tiotal plattor på väggbeklädnaden förstördes och en balkongplåt vek sig. Besöket på Sävenäs där Renova svarade för transport, föftäring och förevisning av anläggningen lockade många deltagare. Styrelsearbetet Styrelsen har under året haft fem sammanträden. ISS har övergått till ett system med skannade fakturor. Alla pappersfakturor skickas till ett företag i Östersund. Där skannas fakturorna och skickas sedan digitalt till ISS och till oss. Vi granskar och attesterar digitalt. Av det överskott som vi samlat ihop under några år har vi löst lån för 6 kr. Löpande reparationer har utförts till en kostnad av kronor. Reparationer enligt underhållsplan har utför1s till en kostnad av I l9 624kronor, varav I kronor har belastat den yttre reparationsfonden. Årsavgitter Års avgifter har höjts med2ä from 1/1-211.

5 Org.nr (13) Ovrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift pä2,5 Yo av basbeloppet (212:1 1 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med I oä av basbelopp et (212:44 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 5 kronor vid sen betalning. Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat före reservering Lån per kvmytal totalyta kr I Kassalikviditet (%) Årsavgift bostäder kronor/kvm Förslag till vinstdisposition Styrelsen foreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med til läggsupplysningar.

6 Org.nr s (13) Resultaträkning Not 21,1-1-I Föreningens intäkter 2 73t Föreningens kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Förvaltnings- och externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Resultat ftire finansiella poster 2 J t -11 lb t t Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster t Resultat ftire skatt Statlig skatt 61 Årets resultat

7 Org.nr (13) Balansräkning Not 2ll t2-31 TILLGÅNGAR Anlä ggnin gstillgångar M ate r ie lla an I dg g n ing s t illg å n g ar Byggnader 8 3s Omsättnin gstillgån ga r Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar s Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto ISS Facility Services AB Kassu och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Org.nr (13) Balansräkning Not 2ll-t2-3t EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Yttre reparationsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat s Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder t t61 6s s SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och uvstittningur Fasti ghetsi nteckningar Ansvarsftirbindelser Inga lnga

9 Org.nr (13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 29:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Smärre omgrupperingar av f g års siffror har skett. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver r-rrsprunglig nivå, ökar tillgångamas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Föreningens fastigheter samt fastighetsförbättringar tom 29 skrivs av med belopp motsvarande låneminskningen under räkenskapsåret. Årets avskrivning utgör 1,37 Yo av bokfört anskaffningsvärde. Fastighetsförbättringar 211 Garageportar skrivs av enligt nyttjande period 2 år motsvarande 5Yo. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betait. Leverantörsskr-rlder värderas ti11 nominellt belopp. Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d.v.s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samtjusteringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas ti11 vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Upps uten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Föreningens fond för yttre underhåll Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med BFNAR 23:4. Reservering till föreningens fond for yttre underhåil sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av medlen. Behörigt organ är styrelsen enligt föreningens stadgar. Nyckeltal sdefi nitioner Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga, beräknas som förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

10 Org.nr e (13) Noter Not 1 Föreningens intäkter 2tt 21 Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Årsavgifter bostäder Ersättningar och intäkter Fakturerade kostnader t Not 2 Underhållskostnader 2tt 21 Löpande reparationer Underhållskostnader Not 3 Driftkostnader 2t1 21 Fastighetsskötsel/städning entreprenad B esiktning/serviceavtal Bevakning Yttre skötsel/snöröj ning Fastighetsel Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Sj älvrisk/reparation försäkringsskador Avgälder, arrenden och avgifter Kabel-TV och internet Arvode teknisk förvaltning F asti ghetsskatt/fast ighets avgi ft Övriga driftkostnader I s t I 392 I s8 t 292 t s ', I Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader 211 2t Administration, kontor och övrigt Förvaltningsarvode

11 Org.nr (13) Övriga externa dänster Not 5 Personalkostnader 2tt 21 Fasti ghetsskötsel sj älvförvaltning 1 4 Styrelse- och mötesarvoden Revisionsarvoden interna Sociala avgifter s Övri ga kostnadsersättningar Not 6 Avskrivningar 2tt 21 Byggnad Om/tillbyggnad s 938 t t6t 652 Not 7 Övriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter 2Ott 21 Ränteintäkter Överskatteränta ej skattepliktig s Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 2tt 21 Räntekostnader Avgår räntebidrag./. Övriga finansiella kostnader tzt t22 66 Not 9 Byggnader 2tt-t Ingående anskaffningsvärde byggnad Fastighetsförbättringar/Byggnad tom 29 Fasti ghetsforbättri ngar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden tt

12 Org.nr (13) Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar ' s s Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark B I fastighetsförbättringar/byggnad tom 29 ingår: Fj ärrvärmeanslutning, Okr Förbättringsarbeten tom 1 988, kr Kabel-TV 1989,31491kr Fönsterrenovering 1 989, kr Ansh-rtningsavgift kabel-tv 199, 5 81Okr Renovering tvättstugor 199, kr Installation av säkerhetsdörrar 1999, 559 5kr Förrådsbyggnad 2, 82 25kr Inglasning av balkonger 21,2 35 kr Inglasning av balkonger 22, kr Rörinfodring av avloppsstammar 24, kr Renovering av hissar 24, 19 5kr Avvekling av värmeledningsrör 28, 465 kr Modernisering hiss B 4 29, kr Fastighetsförbättringar : Garageportar 211, avskrivning 2 är kr Not 1 Övriga fordringar 2tt-t Skattefordran Avräkning skattekonto I Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2tt t2-31 Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald uppvärmning Övri ga förutbetalda kostnader/uppl upna intäkter Förutbetalt förval tn i ngsarvode s4s t s s t47 924

13 Org.nr (13) Not 12 Förändring av eget kapital lnbetalda insatser Belopp vid årets ingång Årets reservering Årets ianspråktagande Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Yttre rep. fond Belopp vid årets utgång Balanserat resultat Årets resultat 475 4',7-4', Not 13 Fastighetslån 2tl t2-31 Nordea (rörl.,rta 4,214 Yo) Nordea (rör1.,rta 4,274 oä) t t58 Avgår korlfristig del./. (nästa års amortering) s t t 6s s s6 Not 14 Ovriga skulder 2tt-t t2-31 Övriga skr-rlder Not 15 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter 2Lt Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror/avgifter Upplupna dri ftskostnader Upplupna VA avgifter Upplupna uppvärmningskostnader Upplupna elavgifter Upplupna renhållningsavgift er Upplupna reparationer och underhåll tl s

14 Org.nr (13) Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Göteborg 212-oL- 27 Carl Gustaf Sunddn Elisabet Nilsson Eva Nilsson /Z----* Mehmet Basusta KPaul Schmidtbauer Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats 212-/./ 2? å*ä/*,_" Bertil Hansson Revisor,/-"'-f' Bengyf.'lilssor x",fio,

15 REVISIONSBERATTELSE Till föreningsstämman t Bostadsrättsfiireningen Biskopsgården nr 5 rg. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokfbringen samt styrelsens ftirvaltning i Bostadsrättsforeningen Biskopsgården nr 5 for räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och lorvaltningen och att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Vi anser att vir revision ger oss rirnlig grund för våra uttaianden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens öwiga delar. Vi tillstyrker att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansrälceingen f<ir föreningen, disponerar vinsten en1i5 förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsaret. /(' / // t. /. -4*/s-{' y''l- Bertil Hansson