Ärende. Preliminärer 1.1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 1.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende. Preliminärer 1.1. Mötets öppnande och behöriga utlysande 1.2"

Transkript

1 Sida 1/11 Dagordning Samhällsvetarsektionen styrelsemöte # 12 verksamhetsår 11/12 Kontoret, Sprängkullsgatan , 16:00 Kallade: Sektionsstyrelsen, Emelie Schelin, Emelie Schagerholm, Suzanne Green Ärende Preliminärer Mötets öppnande och behöriga utlysande Val av mötesordförande, (Förslag:) mötessekreterare (Förslag:) och protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Adjungeringar Sluttid Rapporter Götas råd Ledningsrådet Utbildningsrådet Studiesociala rådet Mottagningen Omorganisationen Revidering av regelsamlingen Spira

2 Sida 2/ Lån till B6 Beslut Per Capsulam SAMO på Psykologen Lokalkommittén Lokala arbetsmiljökommittén IIa Beslutsärenden Äskan GPS Äskan Arbetsvetenskap Ullaredsresan Val av representant till beredningsgrupp för SFN Diskussionsärenden Referensgrupp hållbarhetens dag Studentrepresentantsmöte Valberedning och valförättare Övriga frågor Nästa möte Mötets avslutande Mötesutvärdering Mötet avslutas Beslutsunderlag till styrelse möte # Rapporter 2.1 Götas råd Ledningsrådet

3 Sida 3/11 Dras muntligt då mötet hålls samma dag Utbildningsrådet Under senaste utbildningsrådet låg fokus på regelsamlingen, resultatet blev det remissvar som bifogas och presenteras på punkt 2.4. Vi pratade även kort om den nya Arbetsordningen och Delegationsordningen som universitetsstyrelsen tar beslut om 20 feb. Studentkårerna har träffats och står nu bakom det framarbetade förslaget. Vill man se de senaste versionerna kan man höra av sig till mig (Hannah) så mejlar jag ut dem Studiesociala rådet På förra rådsmötet ägnades stor tid åt att diskutera det förslag på mottagningsstruktur som är uppe för diskussion inom stora delar av organisationen. Genomgående ansågs förslaget vara bra dock riktades kritik mot att man i förslaget i stor del kopplar bort sektionernas inflytande i mottagningen. Förslaget kommer att diskuteras ytterligare i berörda organ och kårstyrelsen avser sedan fatta beslut i frågan. Vårens aktiviteter diskuterades så som bl.a. regelrätt vecka, likabehandlingsvecka m.fl. och rådet efterlyste tydliga direktiv från de centralt arvoderade i god tid för att möjliggöra en effektiv planering samt god framförhållning. Ullaredsresan var uppe för diskussion och samtliga sektioner ansåg detta vara en god idé och skulle se över sitt budgetutrymme för att se hur mycket man kunde lägga. I övrigt diskuterades mottagningen som överlag ansågs välplanerad och väl genomförd. 2.2 Mottagningen Mottagningen fortskrider som planerat och kommande vecka kommer de sista evenemangen ske. Välkomstmässorna är nu genomförda och gick bra. Företagen/föreningarna som närvarade vid mässan var nöjda men samtidigt lite besvikna på att genomströmningen inte var så bra vilket kan vara något att fundera på och åtgärda till nästa mässa. Fika-dagen på psykologen där vi bjöd på kaffe och frukt blev väldigt bra och verkade extremt uppskattad av studenterna. Bokmässan har ju gått hand i hand med detta och med välkomstmässorna och verkar även den vara ett uppskattat inslag i mottagningen. Humorkvällen blev också lyckad och humsex gjorde ett väldigt bra jobb som ansvariga för pub, garderob och insläpp. Dock kunde det ha varit mer publik men då ett evenemang som detta inte genomförts tidigare var detta en lyckad testomgång och något liknande skulle kunna genomföras igen. Studentgrupperna klarar sig nu mer på egen hand och deras evenemang fortgår som de planerat. 2.3 Omorganisationen

4 Sida 4/11 Arbetsgrupperna jobbar på gällande stödprocesserna, och vi tycks nu ha studentrepresentanter åtminstone i alla arbetsgrupper, men fortfarande två lediga platser i referensgrupper. På grund av att det har gått åt mer pengar än planerat har man valt att skjuta på några processer, nämligen internationalisering och forskningsadministration. Beslutet togs bland annat för att det finns redan ett interntarbete som behandlar dessa frågor och de går även att ta fram rutiner för detta när strukturen i den nya organisationen är satt. Studentgrupperna från arbetsgrupper och referensgrupper kommer ha avstämningsmöte 16 feb. På fakulteten har arbetsgrupperna för ihopslagningen av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap med förvaltningshögskolan satt igång. Jag (Hannah) har deltagit på ett styrgruppsmöte och haft möten med representanterna för doktoranderna samt Emelie Schagerholm som representerar grundstudenterna i arbetsgruppen för grundutbildning. Då arbetet precis har påbörjats har grupperna inte kommit så långt, och det kommer finnas mer att rapportera längre fram. 2.4 Revidering av regelsamlingen Vi har i utbildningsrådet diskuterat regelsamlingen, vi la fokus på formen och det generella innehållet. Vi har alltså inte diskuterat paragrafer i detalj, utan snarare hur man vill använda sig av regelsamlingen i framtiden och vilket sorts dokument det är. Vi var dock eniga om att man måste se över formulering och tolkningar av majoriteten av paragraferna. Se bilaga SPIRA Spira har haft en del marknadsföringsevent i samband med mottagningen som fick väldigt positivt mottagande, speciellt på psykologen där vi planerar att hålla en special-inför-spira-föreläsning med en psykolog som jobbar i svenska kyrkan, som vi fick kontakt med via Studentprästerna. Detta för att synas mer på psykologen som annars tenderar glömmas bort på grund av dess geografiska läge. I övrigt så pågår liknande planeringar av andra event inför mässan. En utförligare budgetplan bifogas (bilaga 3) i denna rapport, där vi har en klarare bild över våra inkomster och utgifter. Än så länge har vi 14 föreläsare och 13 utställare, varav flera av föreläsarna är alumner. Detta ger oss en inkomst(tillsammans med kårens bidrag) på kr. Våra utgifter hittills har varit 6526 kr, och tillsammans med budgeterade men ännu preliminära utgifter på ca för katalog, mat på mässan och kring eventen samt t-shirts och liknande material, ger det oss kr över. Då har även en liten budgeterad pott för mötesfika och oförutsedda utgifter räknats bort, denna på ca 4000 kr. Dessa summor kommer med all sannolikhet ändras men ger oss utrymme att satsa på stark marknadsföring inför mässan och att göra själva mässan till något extra för studenterna. Vi har tankar om att kanske ha

5 Sida 5/11 goodiebags eller liknande för att locka dit studenterna, men detta arbete fortgår. Gilla oss på facebook, sprid ordet om Spira och kolla in vår nya snygga hemsida 2.6 Lån till B6 Ni har fått information via mejl om Kårstyrelsens avslag på B6 ansökan om lån. 2.7 Beslut per capsulam SAMO på Psykologen Vi beslutade över mejl att välja Maja Leontine Sterner till studentarbetsmiljöombud vid Psykologiska institutionen. Styrelsen var enig om bifall. 2.8 Lokalkommittén Lokalkommittén har haft sitt första möte som belyste en mängd olika frågor. Pentryt på Campus Linné är nu färdigt och står redo för användning vilket är väldigt roligt! På Campus Linné börjar även arbetet med den nya gång- och cykelbanan i riktning mot Psykologen att bli färdig. Terassbaren diskuterades återigen efter att de remisser som Adam skickat ut återkommit med i huvudsak positiva kommentarer gällande en renovering. Vi inväntar i dagsläget fastighetsavdelningens bedömning. Nästkommande möte med kommittén kommer att äga rum på Campus Linné för att se över de gjorda renoveringarna samt Terassbarens möjligheter. Kommittén beslutade även på studentkårens begäran att ta bort samtliga könskodade toaletter från Psykologen. Dessa skall sedermera ersättas med WCskyltar. Den diskussion som tidigare lyfts i kommittén samt i styrelsen gällande studietorget på Campus Haga var även uppe igen och efter diskussioner med studentkår samt berörd personal verkar det som att samtliga är eniga om att ytan skall konverteras till studieplatser och grupprum. En arbetsgrupp skall tillsättas för att i detalj gå igenom ombyggnationen och där ingår även studentrepresentant. Renoveringen väntas genomföras under sommaren. 2.9 Lokala arbetsmiljökommittén Hannah kunde inte närvara vid senaste mötet då det krockade med möte med Centrala arbetsmiljökommittén, den här rapport utgår alltså från handlingarna till Lamk samt det som vi från SAMO-nätverket tagit upp. Lokala arbetsmiljökommittén har nu börjat turnera runt på de olika institutionerna för att se hur lokalerna ser ut. På mötet 7/2 var de på Globala studier, alltså borta på Campus Linné, prefekten var inbjuden för att berätta om hur de arbetar med arbetsmiljön samt lite om lokalerna i sig. På dagordningen stod information om

6 Sida 6/11 årsredovisningen av systematiskt arbetsmiljöarbete delvis från institutionerna till fakulteten, men även från fakulteten till centrala arbetsmiljökommittén (alltså universitetsnivå). Här ingick även riskbedömning, och de största riskerna vid fakulteten har identifierats som: Oro/osäkerhet kring omorganisationen; stress/stressrelaterade sjukdomar; och studenternas möjlighet till inflytande vid beslut kring studiemiljön. Senare på dagordningen skulle även information kring ventilationsprojektet som pågår på Campus Haga tas upp. Vad som sägs under mötet kan jag rapportera i efterhand, när jag får protokoll. Från Samo-nätverket har vi tidgare tagit upp hur rutiner kring brand ser ut och hur detta förmedlas till studenterna. Det svar vi har fått är att man i dagsläget har begärt in brandskyddsprotokoll, och ska gå igenom vad som fattas och vad som överlappar på de olika institutionerna. Det är ett påbörjat arbete med andra ord. Vi har även ställt frågan hur arbetsmiljöronder på institutionsnivå förhåller sig till ronderna på fakultetsnivå, om de tar hänsyn till varandras protokoll och om det inte är så att det sker ett dubbelarbete eftersom det är många som delar samma lokaler. Det svar vi fick var att det ser olika ut på olika institutioner vilka som genomför ronder och ej, därför gjordes den gemensamma ronden förra året. Det finns helt klart ett behov för förtydliga rutiner (fick dock inget svar på om detta planeras genomföras snart). I SAMO-nätverket diskuterade vi på vårt senaste möte igen den psykosociala studiemiljön. Speciellt hur klimatet är i större klasser, och där klasser är blandade grupper (till exempel klasser där en grupp kommer från ett program, medans andra är helt nya). Våra funderingar gick kring om man kunde underlätta gruppdynamiken genom att ha teambuilding i början av en kurs. Åtminstone på grundnivå. Detta skulle kunna underlätta grupparbeten och seminarier, om resultatet är att studenterna känner sig tryggare med varandra. Lamk har bett oss komma in med en skrivelse för att på nästa möte ta ställning till den. Jag (Hannah) kommer skriva ihop en som kommer diskuteras i samonätverket innan den skickas in. 3. Beslutsärenden 3.1 Äskan GPS GPS åker på studieresa till sthlm och äskar 4000 kr till resan samt 750 kr till presenter till studiebesöken samt vinst till tävling under resan. Beräknat antal studenter som följer med är 47pers. som betalar 500kr i avgift. Kostnaderna täcker bussresa samt logi på vandrarhem. Resan riktar sig endast till studenter vid offentlig förvaltning. Utöver medel från Göta har även en äskan till institutionen gått på 19978kr. de får även stöd från tria på 3000kr.

7 Sida 7/11 Detaljerad äskan delas ut på mötet då den kom in i pappersform. 3.2 Äskan Arbetsvetenskap Studentgruppen för arbetsvetenskap äskar 1000 kr till sittning. Se bifogad äskan, bilaga Ullaredsresan Förslag till beslut: Att boka en buss till Ullared för en totalkostnad på 7192: - inkl. moms den 2/3. Gratis för medlemmar och 100: - för icke-medlemmar. 3.4 Val av representant till beredningsgrupp för SFN Mer information kommer på sittande möte Förslag till beslut: att välja en studentrepresentant samt en ersättare till beredningsgruppen att studentrepresentanterna rapporterar till sektionsstyrelsen, samt i den mån det går utnyttjar styrelsen som råd för arbetsgruppens arbetet. att välja... och... som studentrepresentanter. 4. Disskusionsärenden 4.1 Referensgrupp hållbarhetens dag I höst kommer hållbarhetens dag hållas på Samfak. Projektledarna önskar en referensgrupp av studenter som kan uttala sig om programmet och ge förslag på inslag till dagen. En sådan bör bildas snarast då arbetet kommer påbörjas i vår. Någon som är intresserad? 4.2 Studentrepresentantsmöte På Tisdag 14/2 har vi studentrepresentantsmöte (första någonsin, woho!). Har ni förslag på något som bör tas upp? Hittills har Hannah planerat: Omorganisationen, Kursplaner, val av studentrepresentanter, samt allmänt dela med sig av sina erfarenheter. 4.3 valberedning och valförättare Vi letar fortfarande valförättare, och det är även dags att fundera på en valberedning. Vi som går på valförättarutbildningen kan dela upp dagarna mellan oss så att vi inte behöver vara på plats hela dan, men då gäller det att vi är fler än tre! Det skulle

8 Sida 8/11 också vara bra om styrelsen kan hjälpa till att hitta frivilliga. Hur tycker ni att vi agerar här? Protokoll Styrelsemöte Samhällsvetarsektionen Protokoll Styrelsemöte 12 13/2, kl Kontoret Sprängkullsgatan 19 Närvarande: Oskar Amund*, Hannah Saldert*, Adam Sanker*, Emma Åberg*, Emelie Schagerholm *=Röstberättigade Ärende Beslut/Åtgärd 1. Preliminärer 1.1 Mötet öppnas 16.15, behörigt utlyst 1.2 Oskar Amund väljs till mötesordförande, Emma Åberg till mötessekreterare Protokolljusterare Hannah Saldert 1.3 Godkännande av föredragningslistan Tillägg styrelsens deltagande på sittningen och Kickoff för styrelsen för. våren Listan godkänns 1.4 Öppet möte 1.5 Sluttid Rapporter Läggs till handlingarna Läggs till handlingarna Läggs till handlingarna-tydliga instr. För likabehandlinsgveckan och övr. satsningar. V. 13 likabehandling och studiemijlövecka. 2.2 Läggs till handlingarna- kul med psykologen.

9 Sida 9/ Läggs till handlingarna- praktiska problem i samband med omorganisationen, vem,var, hur, när ska jag som student vända mig till, tentautlämning etc. Studentrepresentation i styrgruppen diskuterades, Oskar Amund intresserad av att vara ersättare för Hannah Saldert som representant. 2.4 Läggs till handlingarna- GUS skriver remisssvar. 2.5 Läggs till handlingarna- ex. annons i spionen-helsida. Gu-journalen. 2.6 Läggs till handlingarna 2.7 Läggs till handlingarna-eluttag ska ha satts upp i b.la. röda rummet. 2.9 Läggs till handlingarna- brandregler och utrymmningsplan diskuterades. 3 Beslutsärenden 3.1 Äskan GPS- Förslag till beslut: 60 kr per resenär varav tio kr av dem är till för present/vinst. Framvaskat förslag godkänns med uppmaning att i framtiden premiera medlemmar i Göta studentkår. 3.2 Godkänns med uppmuntran till att genomföra mer saker i framtiden. Stjärna i kanten till att premiera götamedlemmar. 3.3 Ullaredsresan- går ut till alla sektioner men endast utsek som är med och betalar en buss. Ingen fara budgetmässigt. Ja med en uppmaning om att börja marknadsföra imorgon 14/ med facebook- event, skärmar och

10 Sida 10/11 kalendarium. 3.4 Beslutas att välja en studentrepresentant och en ersättare för beredningsgrupp SFN. Studentrepresentanterna rapporterar regelbundet och skriftligen till styrelsen och i den mån det går utnyttjar styrelsen för råd till beredningsgruppens arbete. Oskar Amund väljs till ersättare för studentrepresentant i beredningsgrupp för SFN. Uppdras att presidiet väljer ordinarie studentrepresentant. 4. Diskussionsärenden 4.1 Hållbarhetens dag Oskar Amund och Hannah Saldert är intresserad av att sitta med. 4.2 Studentrepresentantsmöte Fler frågor att tas upp; Vilka frågor passar i institutionsstyrelsen och vilka bör tas upp på andra ställen? 4.3 Valberedning och Valförrättare Valberedning: Mest tid kommer gå åt v. 12 och 13 då intervjuer kommer genomföras, alltså störst arbetsbelastning. Nomineringar denna vecka, nomineringar ska vara typ mars. Valförättarutbildning måndag 20/2. 5. Övriga punkter 5.1 Styrelsens deltagande på sittningen

11 Sida 11/11 10 gratis -biljetter för dj, mottagningskoordinator, Adam Sanker och toastmasters. Resten för styrelsen- vilka ska gå? 5 platser budgeterade för. Oskar Amund kan gå, Adam Sanker kollar av Andreas Abrahamsson och Joakim Olsson. Resten har tackat nej. Andra personer som valnämnd, B6 eller andra sektionsstyrelser till exempelvis kan få tillfälle att komma. 5.2 Kickoff för styrelsen Förslag på att dag är 4, 9, 10 eller 11 mars. Förslag ligger på att vara på lärakänna-mys-pys-tapas/annat matförslagdag/kväll på terassbaren. Hannah Saldert lägger upp i facebookgruppen Nästa möte 27/ kl Mötets avslutande 7.1 Mötesutvärdering 7.2 Mötet avslutas kl Mötesordförande Oskar Amund Mötessekreterare Emma Åberg Protokolljusterare Hannah Saldert