ersättare för Petja Svensson (M) 2:e vice ordförande Leif Backström (S), tjänstgörande Yusuf Aydin (KD) ersättare för Johanna Lidgren (S) Ufuk Sen (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ersättare för Petja Svensson (M) 2:e vice ordförande Leif Backström (S), tjänstgörande Yusuf Aydin (KD) ersättare för Johanna Lidgren (S) Ufuk Sen (M)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] 1Plats och tid Kommunalhuset, Munkhättevägen, kl 19:00 20:15 ande Mattias Gökinan (S), ordförande Märta Engelberth-Fridell (M) Bim Eriksson (S), 1:e vice ordförande Ann-Margret Karlström (TUP) Jonas Isaksson (M), tjänstgörande Deniz Bulduk (MP) ersättare för Petja Svensson (M) 2:e vice ordförande Adnan Issa (S) Pia Carlson (V) Leif Backström (S), tjänstgörande Yusuf Aydin (KD) ersättare för Johanna Lidgren (S) Ufuk Sen (M) Ersättare Övriga deltagande Siv Persson-Trogen (S), Ali Khan (S), Bengt Kring (M), Kjell Sjöberg (TUP), Benny Ferdinandsson (FP) Pernilla Hellman (kultur- och fritidschef), Andreas Dahlgren (administrativ chef), Anja Dahlstedt (verksamhetschef biblioteken), Roger Vintemar (verksamhetschef idrott och anläggning), Ann-Christine Andersson (verksamhetschef ungdom och förening), Rani Kasapi (verksamhetschef kulturen), Eva Jansson (projektledare), Agata Lundberg (nämndsekreterare) Utses att justera Märta Engelberth-Fridell (M) Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningen, Sekreterare Paragrafer Agata Lundberg Ordförande Mattias Gökinan (S) Justerare Märta Engelberth-Fridell (M)

2 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[11] ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Anslaget den Nedtas den Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Agata Lundberg sserien för nämndsammanträdet skulle ha börjat med 48. På grund av ett tekniskt fel har det blivit ett glapp i beslutsserien. Det finns alltså inget beslut 48 och beslutsserien börjar därför med 49.

3 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[11] 49 Muntlig redovisning - Återrapportering om nya lokaler för bibliotek mm i Tumba centrum Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av den muntliga informationen om de planerade nya lokalerna för biblioteket i Tumba centrum. Ärendet Eva Jansson, projektledare, höll muntlig redovisning för kultur- och fritidsnämnden om bibliotekens nya lokaler i Tumba centrum vad avser ekonomiska förutsättningar och verksamhetsinnehåll i de nya lokalerna.

4 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[11] 50 Yttrande över motion - Upphandla driften av Botkyrka rackethall (M) (KOF/2014:48) Nämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen på grund av att det är osäkert läge kring hur Brunna området ska utvecklas och vilka eventuella konsekvenser det har för Rackethallen. Ufuk Sen (M), Märta Engelberth-Fridell (M) och Jonas Isaksson (M) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att erbjuda framförallt barn och unga möjligheten att prova och vara fysiskt aktiv inom en rad olika idrotter. I detta ligger att olika idrotter ska vara representerade i kommunen samt vara tillgängliga. Att lägga ut drift på andra aktörer kan innebära att anläggningen blir mindre tillgänglig för förvaltningens prioriterade grupper. Om detta läggs ut på annan aktör bör deras tillgång till aktuell anläggning säkras. Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete gällande Brunna och detta kan påverka även Rackethallens framtid. kring framtid drift bör därför avvakta tills det finns mer klarhet i dess framtid. Yrkanden Ufuk Sen (M) yrkar bifall till motionen. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen

5 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[11] 51 Remissvar - Tryggt att bli äldre i Botkyrka - Äldreplan (KOF/2014:44) överlämnar detta yttrande till Vård-och omsorgsförvaltningen som nämndens svar på remiss Tryggt att bli äldre i Botkyrka - Äldreplan (KF 2014:44) Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden välkomnar framtagandet av Äldreplan Äldre är en befolkningsgrupp som stadigt växer med ökade levnadsår. Som senior i Botkyrka ska man erbjudas de bästa möjligheter att bibehålla både den fysiska och psykiska hälsan och fortsätta utvecklas som aktiv medborgare i kommunen. Det är av stor vikt att kommunen har en holistisk syn på hälsa genom att ta ett helhetsgrepp om Botkyrkas äldre invånare. Genom att stärka de kulturella värdena inom våra äldreinsatser, bidrar kommunen till just en sådan holistisk syn. Aktuell forskning visar att hjärnan kan reparera sig själv med hjälp av konst och kultur. Exempelvis kan minnet komma tillbaka med hjälp av musik och strokedrabbade patienters rehabilitering kan utvecklas med hjälp av dans och skapande av egna berättelser. Kultur- och fritidsnämnden önskar därför att det tydligare framgår i Äldreplanen att programmet Kultur för äldre bör utvecklas och stärkas, för att främja livskvalitén för våra äldre medborgare. Kultur- och fritidsnämnden önskar vidare att det i Äldreplanen framgår vikten av ett utvecklat samarbete mellan kommunens förvaltningar för att möjliggöra ett brett kulturutbud för äldre, liksom behovet av fortbildning för att åstadkomma bättre förståelse och samverkan. Nämnden ser också att kommunens interkulturella strategi tas i särskild beaktning gällande våra äldre medborgare, då en stor del av Botkyrkas äldre kommer från andra delar av världen. Vid åldrande kan modersmålet och igenkännbar konst och kultur bli extra viktigt för ökat välbefinnande. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

6 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[11] 52 Tumba Tennis etablering av ny tennishall (KOF/2014:80) Kultur- och fritidsnämnden avsätter och beviljar Tumba tennisklubb femhundra tusen ( ) kr i anläggningsbidrag under förutsättning att avtal tecknas mellan tennisklubben och KF fastigheter. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att kommunen lämnar ett borgensåtagande till Tumba tennisklubb och därför lämnar nämnden följande förslag till kommunfullmäktige: Kommunen går i borgen för Tumba tennisklubbs förpliktelser enligt hyreskontrakt mellan tennisklubben och KF fastigheter. Borgensåtagandet ska dock begränsas till avtalad hyrestid om maximalt femton (15) år. Kommunen går i borgen för Tumba tennisklubbs lån om maximalt en miljon ( ) kr avseende inköp av inredning och inventarier till nya tennishallen. Sammanfattning Tumba tennisklubb har kommit in med en ansökan om att etablera en tennishall i Tumba. Denna tennishall ska ersätta den gamla i Pelletäppan som stängdes sommaren 2012 eftersom denna hade påtagliga brister i arbetsmiljö och säkerhet. Den nya anläggningen byggs i samverkan med KF fastigheter ovanpå en kommande COOP butik. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på ansökan från Tumba tennisklubb om att etablera en ny tennishall i Tumba. Det anläggningsbidrag till tennisklubben som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ligger på en rimlig nivå i ansökan och bör skrivas in i flerårsplanen. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen

7 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[11] 53 Budgetprognos 1 (KOF/2014:104) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att man tagit del av informationen. Sammanfattning Årets första prognos visar att verksamheten tycks följa budget. Dock brukar årets första prognos ofta ligga nära budget då relativt få rörliga kostnader uppstått ännu så prognossäkerheten kan bedömas som lägre än kommande prognoser under året. Inga åtgärder planeras med anledning av budgetprognos 1. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen

8 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[11] 54 Ungdomspolitisk handlingsplan (KOF/2014:100) Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporteringen om uppdraget att ta fram en ungdomspolitisk handlingsplan. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar förslaget till ungdomspolitisk handlingsplan till kommunstyrelsen för vidare hantering. Sammanfattning I samband med ettårsplanen för 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ungdomspolitisk handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med innehållet i handlingsplanen. En politisk styrgrupp med representation från sittande majoritet och opposition har varit beslutsfattande under arbetets gång. Uppdraget har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen. Målet för Botkyrka kommuns ungdomspolitik är enligt handlingsplanen: Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomar har olika förutsättningar att få tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Förutsättningarna varierar beroende på olika bakgrundsfaktorer. Botkyrka kommun behöver därför bidra till att ungdomar får jämlik tillgång till välfärd, makt och inflytande. Mål och åtaganden för att bidra till minskade skillnader i tillgång till välfärd och makt är formulerade under handlingsplanens fyra fokusområden: Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har de bästa skolorna, Botkyrkaborna har förtroende för varandra samt Botkyrkaborna har arbete. I förslaget till ungdomspolitisk handlingsplan för Botkyrka kommun ligger fokus, liksom i den statliga ungdomspolitiken, på de tvärsektoriella och förvaltningsövergripande insatser som behöver göras för att nå det ungdomspolitiska målet. Ärendet lämnas nu över till kommunstyrelsen som kommer att skicka förslaget på remiss till samtliga nämnder. Frågeställningar som bör lyftas på den kommande remissrundan är konkretiseringsgraden på åtagandena i dokumentet samt vilka åtaganden som kan rymmas i respektive nämnds ettårsplaner. Kultur- och fritidsnämnden redogör för ärendet i tjänsteskrivelsen

9 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[11] 55 Anmälningsärenden (KOF/2013:241, KOF/2014:20, KOF/2014:94) Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. Ärendet Följande ärenden anmäls till Kultur- och fritidsnämnden: 68 Revisionsberättelse för 2013 (KS/2014:291) Särskilt yttrande (BP), Revisionsberättelse för Kommunens årsredovisning 2013 (KS/2014:155) Särskilt yttrande (BP) Årsredovisning Yttrande (FP) Årsredovisning Yttrande (KD) Årsredovisning Yttrande (M) Årsredovisning 70 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 (KS/2014:226) Tjänsteskrivelse Ombudgeteringar Bilaga till ombudgeteringar 76 Strategi - Kreativa Botkyrka (KS/2014:188) Yttrande (SD) Strategi Kreativa Botkyrka 78 Jämställd resursfördelning i Botkyrka kommun (KS/2014:153) Riktlinjer för valaktiviteter inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter under valår 2014 (KF/2014:94) Protokoll - Konstrådet (KF/2014:20)

10 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[11] 56 Delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. en som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Följande beslut har fattats med stöd av delegering: Förvaltningschef, Pernilla Hellman: 5000kr till Jakob Mellin Drömdeg - Open your eyes fotoutställning 3035kr till Jennifer Gyan Drömdeg - Kpop dansworkshop Handläggare: Ulf Anderson Greek, Kreativa fonden Botkyrka 2014, (KF/2014:79) Fördelning ur Kreativa fonden: kr - Botkyrka badbuss, Kulturförening bussfolket, Peter Oijens kr - Friendly hearts, Anders Lindholm kr FörordtHen, Freshest, Talia Gallegos Fadda kr Generation gröna fingrar, Katja Kautto kr Havets riddare, Everland communications, Mark Blake kr Kammarmusikfestival i Tumba Bruks Musiksalonger, Wärn & Bråk Musik, David Wärn kr Sveriges internationella komedifilmfestival, Sterk production, Nisti Sterk kr Reflexer i mörker, Innana familjeförening, Dinkha Elia kr ROTA Soprummet, Lovisa Owen

11 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11[11] kr Smarta grodan, Smarta grodan, Claes Björnelius 1 500kr Tullconll, Spelföreningen Vita älgen, Joel Möller kr Webbsändningar, IFK Tumba Handboll, Oskar Westlund