1 Förslag till bestämmelser och ersättningar till ledamöter och politiska organisationer, KFS 07:1. 2 a Avgifter i kulturskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förslag till bestämmelser och ersättningar till ledamöter och politiska organisationer, KFS 07:1. 2 a Avgifter i kulturskolan"

Transkript

1 EKERÖ KOMMUN KALLELSE Kommunstyrelsen Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Tisdag den 24 oktober 2006 kl 13.00, Ekebyhovs slo tt Ärenden 1 Förslag till bestämmelser och ersättningar till ledamöter och politiska organisationer, KFS 07:1 2 Förslag till drift- och investeringsbudget år 2007 med inriktning för driftbudget år och investeringsbudget a-2c behandlas under respektive budgetrubrik: 2 a Avgifter i kulturskolan 2b Taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2c Renhållningstaxa Anmälan av delegeringsbeslut 4 För kännedom Peter Carpelan Kommunstyrelsens ordförande Britt-Marie Hammar Sekreterare, tel se

2 EKERÖ KOMMUN Kormmmstyrelsen Dnr 06/KS Förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 Handlingar skickas senare alt delas ut vid sammanträdet.

3 EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsen EKERÖ Ojusterat Ks au 228 Dnr 06/KS Avgifter i kulturskolan KUN Kulturnäm en 40 Sammanträdesprotokoll Avgifter för kursverksamhet och öppen verksamhet på kulturskolan 06/KN (12) Förslag till kommunfullmäktige 1. Avgift för deltagande i kursverksamhet på kulturskolan är 200 kronor per kurs. 2. Avgift för deltagande i öppen verksamhet/musikdramaverksamhet på kulturskolan är 40 kronor per gång. 3. Aktuellt reglemente, KFS 30:12 uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. Deltar ej i beslut Ulric Andersen (s) anmäler att socialdemokraterna avvaktar med ställningstagande till behandlingen i kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Nämndkontoret har i tjänsteutlåtande föreslagit en breddning av kulturskolans verksamhet. Kulturnämnden har föreslagit att avgifter för deltagande i kursverksamhet respektive i öppen musik/dramaverksamhet på kulturskolan uttas. Sammanfattning I budgeten för föreslås ökade resurser till kulturskolan. Därtill föreslås att utbudet breddas med mer alternativa kurser samt öppen verksamhet. Av detta följer att enheten tar ut en avgift för verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Elisabet Lunde, Kulturnämndens beslut 1. Kulturnämnden beslutar att en avgift för deltagande i kursverksamhet på kulturskolan uttas med 200 kronor per kurs. 2. Kulturnämnden beslutar att en avgift för deltagande i öppen musik/dramaverksamhet på kulturskolan uttas med 40 kronor per gång. Expedieras Kommunstyrelsen EKER K RiNtfiliN KOPAitåUNLE13F11 \lt1,ssta IE14 ^ DiarlenrOierieNianuat2cd:. ^h/g^7e, Oh

4 EKERÖ KOMMUN Kommunal författningssamling Nummer: 30:12 Blad: 1 Utg: Ers: Jan 2004 AVGIFTER FÖR MUSIK OCH DRAMA I KULTURSKOLAN 1. Avgifterna för musikundervisning i kulturskolan är 960 kronor per termin för första barnet. För syskon är avgiften 850 kronor per termin 2. Avgifterna för dramaundervisning i kulturskolan är 720 kronor per termin för första barnet. För syskon är avgiften 640 kronor per termin. 3. Avgift för hyra av instrument är 300 kr/termin. EKERÖ KOMMUN 12(12) Kulturnämnden Sammanträdesprotokoll f USTERr't`,T Avgifter för kursverksamhet och öppen verksamhet på kulturskolan 06/KN Sammanfattning I budgeten för föreslås ökade resurser till kulturskolan. Därtill föreslås att utbudet breddas med mer alternativa kurser samt öppen verksamhet. Av detta följer att enheten tar ut en avgift för verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Elisabet Lunde, Kulturnämndens beslut I. Kulturnämnden beslutar att en avgift för deltagande i kursverksamhet på kulturskolan uttas med 200 kronor per kurs. FZ/M4-'-+ AVGIFTER FÖR KURSVERKSAMHET OCH ÖPPEN VERKSAMHET I KULTURSKOLAN 1. Avgift för deltagande i kursverksamhet på kulturskolan är 200 kronor per kurs. 2. Avgift för deltagande i öppen verksamhet/musikdramaverksamhet på kulturskolan är 40 kronor per gång. 2. Kulturnämnden beslutar att en avgift för deltagande i öppen musik/dramaverksamhet på kulturskolan uttas med 40 kronor per gång. Expedieras Kommunstyrelsen Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige Gäller fr o m Dnr 06/KS Ersätter tidigare beslut: Dnr 99/KS Dnr 03/KS

5 EKERÖ KOMMUN Tjänsteutlåtande Nämndkontor kultur Förslag till avgifter för kursverksamhet och öppen verksamhet inom kulturskolan i Övrig omfattning och inriktning av kurser i musik och öppen musik-/dramaverksarnhet regleras i ny överenskommelse med kulturenheten. Förslag till beslut Avgift för deltagande i kursverksamhet uttas med 200 kr/kurs. Avgift för deltagande i öppen musik/dramaverksamhet uttas med 40 kr/gång. Bakgrund För att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till kulturverksamhet för barn och ungdomar föreslås i kulturnämndens budgetförslag ökade resurser till kulturskolan. Utbudet föreslås breddas med alternativa kurser inom musik samt en öppen musik/dramaverksamhet och mötesplats för ungdomar som vill pröva musik med stöd av musiklärare. Elisabet Lunde Kulturskolan erbjuder idag ämnesundervisning i musik och drama för ca 600 elever. Nuvarande taxa är fastställd av kommunfullmäktige till 960 kr/termin för musikundervisning och 720 kr/termin för drama. Dessutom tas en avgift om 300 kr/termin ut för hyra av instrument. Förnlag till taxa för nya undervisningsformer Förslag till ersättning till kulturenheten för budgetperioden bygger på att enheten erbjuder kortare kursen samt att en avgift om 200 kr tas ut för detta. För den öppna kultur/dramaverksamheten föreslås en avgift om 40 kr/gång. Kortkurser Kortkurser i gitarrackompanjemang i Kulturskolans lokaler föreslås för ca 8 12 elever vid 6 tillfällen a 1,5 tim. Förslag på avgift för elev som deltar är 200 kr. + eget instrument. Det innebär 50 % finansieringsgrad. Öppet hus Öppet hus för ungdomar som vill spela/sjunga i Kulturskolans lokaler med en eller två musiklärare som leder "spela tillsammans-experiment" samt möjlighet för rockgrupper att få professionell vägledning i sitt spelande. Förslag på avgift för elev som deltar är 40 kr. För ingendera av dessa verksamheter utgår syskonrabatt. 1 2

6 EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Ks au 230 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet I, BIRO Ojusterat Dnr 06/KS ^ KOMMUN Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Box EKER05 KOM ^;`;`I Ekerö 1131; KOUIIIAUNLEONINGSSTABO=N 5 Förslag till kommunfullmäktige 1. Byggnadsnänmdens taxa ändras from med en höjning av grundbeloppet till 42 kronor med tillägg att avgift för utstakning skall vara 110G. 2. Aktuellt reglemente, KFS 20:2 uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. Deltar ej i beslut Ulric Andersen (s) anmäler att socialdemokraterna avvaktar med ställningstagande till behandlingen i kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Byggnadsnämndens har vid sitt sammanträde föreslagit ändring av taxan för nämndens verksamhet. Diarienr Dinrie lanbateck. D^/,^S ^^ Dnr Underrättelse KS Ekonomichef Taxa för byggnadsnämndens verksamhet fr o m 1 januari 2007 Beslut Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslag till ändrad taxa med en höjning av grundbeloppet till 42 kronor med tillägg att avgift för utstakning skall vara 110G och överlämnar den till kommunstyrelsen för antagande. Yrkanden Ulf Nilsson (s), Anders Österberg (s) och Gunilla Tovatt (mp) yrkar att byggnadsnämnden skall godkänna stadsarkitektkontorets förslag till nya taxa med 42,50 kronor vilket motsvarar en generell avgiftshöjninghöjning med 3,5%, med tillägg att avgift för utstakning skall vara 110G samt att avgift för avslag bör höjas till ett högre, ej slutligt specificerat belopp. 042 Lennart Nilsson (m) och majoriteten yrkar att byggnadsnämnden skall godkänna stadsarkitektkontorets förslag till ny taxa med ändring att grundbeloppet skall vara 42 kronor vilket motsvarar en generell avgiftshöjning med 2,5%, samt tillägg att avgift för utstakning skall vara 110G. Proposition Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden har beslutat i enlighet med Lennart Nilssons och majoritetens förslag till ny taxa. Skriftlig reservation Ulf Nilsson, Anders Österberg och Gunilla Tovatt inkommer med skriftlig reservation mot beslutet. Ärendebeskrivning Förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet är utformad av stadsarkitektkontoret och består i höjning av grundbeloppet från 41 kr till 42,50 kr. 26 Avgifter i kronor Bygglov Under punkten 6. Mät- och kartjänster har stadsarkitektkontoret lagt förslag till ändringar av avgifter både vad gäller nybyggnadskartor och utstakning. Lokaliseringsprovning Avslag Strandskyddsdispens Faktura på avgiften översändes separat. :U G"

7 EKERÖ ^' KOMMUN Byggnadsnämnden Box Ekerö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL En justering av avgiften för enkel resp normal nybyggnadskarta föreslås då stadsarkitektkontoret upplevt att nivåerna i den nya taxan har behövt anpassas i förhållande till utfört arbete för de olika typerna av kartor. 6 EKERÖ KOMMUN Kommunal författningssamling Utg Nummer: 20:2 Blad 1 (10) Ers: Jan 2006 EKERÖ KOMMUN Byggnadsnämnden Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 1 januari 2007 För utstakningar föreslås en sänkning med knappt 400 kr. Det nya förslaget överensstämmer med nuvarande självkostnad för arbete med utstakning. Avgiften för godkännande av extern mätingenjör föreslås höjas till 550 kr från 410 kr vilket motsvarar kostnaden för en timmes arbete för mätningsingenjör i enlighet med taxan. Slutligen föreslås en ny avgift under utstakning som avser koordinering av mätuppgifter vid användning av extern mätkonsult (vid behov). Vid vissa tillfällen uppstår situationer som gör att stadsarkitektkontoret måste anslå resurser för att lösa problem som uppstått. Avgiften motsvarar en timmes arbete för mätningsingenjör. Stadsarkitektkontorets bedömning Kontoret bedömer att den nu föreslagna höjningen av grundbeloppet i taxan till 42,50 kronor (3,5%) är nödvändig för att möjliggöra för en budget i balans, låt vara med den uppenbara risken för underskott mot budget med -500 tkr under året. Parantetiskt kan nämnas att förslag till ny taxa med en höjning av grundbeloppet till 42 kronor (2,5%) motsvarar en uppenbar risk för underskott mot budget motsvarande -600 tkr. En viss risk för lägre intäkter för utstakningar kan uppträda vid ändring av avgiftsförslaget i taxan från 89G till 110G då antal uppdrag som kan komma att utföras av kommunen sannolikt reduceras. Innehållsförteckning Taxebestämmelser 1 inledande bestämmelser Avgifter 2 2 Allmänna bestämmelser Beräkning av avgift Ändring av belopp i taxan Avgiftens erläggande Överklagande Definitioner för beräkning av avgifter 3 3 Särskilda bestämmelser för avgift mm Beräkning av avgift Avräkning Dröjsmålsränta Taxans giltighet och fastställande av grundbelopp och tiddebitering 4 4 Övrigt Debitering 5 Tabeller I Bygglov, inkl rivningslov 2 Bygganmälan, inkl rivningsanmälan Planavgift 9 4 Förhandsbesked, lokaliseringsprövning mm 5 Strandskyddsdispens Mät- och karttjänster 10 7 Trafikärenden 10 Avgifter i kronor Bygglov Strandskyddsdispens Lokaliseringsprövning Avslag Faktura på avgiften översändöarat Sig ^

8 EKERÖ KOMMUN Num./0:2 411,10) EKERÖ KOMI", Nummer: 20:2 Blad 3 (10) Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan 2006 Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan 2006 Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser 1.1 Avgifter Enligt denna taxa erläggs avgi ft för: ärenden angående lov och förhandsbesked ärenden föranledda av bygganmälan upprättande av nybyggnadskarta, detaljplan och utförande av utstakning avgifter för nyttjande av ka rtor, koordinatförteckning, punktskisser mm strandskyddsdispens tillstånd trafik Byggnadsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt 1 kap. 7 plan- och bygglagen (PBL) samt enligt I kap. 2 miljöbalken (MB). 2 Allmänna bestämmelser 2.1 Beräkning av avgift Avgi ften för en viss åtgärd anges med e tt antal grundbelopp G. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets diarieföring, om inte särskilda skäl föreligger för a tt besluta om annan avgift. Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller reducering av avgiften, äger nämnden för t.ex. särskilda uppdrag som beställs av kommunfullmäktige, besluta om en sådan. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift baserad på tiddebitering och kostnader för utlägg mm. 2.2 Ändring av belopp i taxan Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 2.3 Avgi ftens erläggande Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller heställaren mot räkning när byggnadsnämnden skickat beslutet till denne, eller - om särskilt beslut inte fa ttats i ärendet när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. För bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovärendet och för bygganmälan tas avgiften ut efter nämndens beslut om kontrollplan. Avgi ft får tas ut i förskott. U ttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning sker då mot eventuell bygglovavgift. 2.4 Överklagande Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden sons berör byggnadsnämnden får överklagas i den ordning som föreskrivs för lagliglsetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen, respektive 13 kap. I PBL. Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt förvaltningslagen lämna in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag som den klagande fått del av beslutet. 2.5 Definitioner fdr beräkning av avgifter BTA Bruttoarea är en byggnads totala area, dvs summan av våningsplanen räknat från fasadernas utsida. Hänvisas vidare till SS OPA Öppenarea är helt eller delvis öppna utrymmen i anslutning till en byggnad, t ex altan, takterrass, uteplats under tak och carpo rt. Hänvisas vidare till SS Areaberäkning Byggnadens area avrundas alltid uppåt/nedåt, till närmaste heltal kvadratmeter (BTA, OPA). För altan, balkong och källarförråd reduceras arean med 50 %. För carport reduceras arean med 25% om den har två väggar och med 50 % om den består av en eller ingen vägg. Avgi ft för bygglov, bygganmälan och planavgift beräknas efter summan av BTA och OPA. Grundbelopp G Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel respektive avgifter, därefter beslutar man om grundbelopp för att uppnå den önskade fördelningen av skatter/avgifter. Grundbeloppet får dock inte sättas högre än vad som utgör självkostnad. Vissa av byggnadsnämndens uppgifter ska inte räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t.ex. tillsyn och allmän rådgivning. Huvudbyggnad Vanligtvis den största byggnaden på tomten, för bostadstomter är det enbostadshuset. Komplementbyggnader Byggnader som inte är huvudbyggnad t ex garage, gäststuga och förråd. Enkla byggnader Carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enligt 8 kap. 4 PBL), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. Normal nybyggnadskarta Fullständig inmätning av tomt med höjder. Enkel nybyggnadskarta Inmätning av befintlig byggnad och grans som berörs av planerade byggnadsåtgärder. Utstakning Utsättning av planerad byggnads hörn.

9 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 4 (10) EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 5 (10) Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan 2006 Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan Särskilda bestämmelser för avgift mm 3.1 Beräkning av avgi ft Avgiften utgör summan av kostnaderna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med beslut om bygglov - och eventuella behov av lokaliseringsprövning, strandskyddsdispens, nybyggnadskarta mm, såväl som vid bygganmälan (i vilken byggsamråd, kontrollplan respektive slutbevis ingår) - samt vid beställning av mätning/utstakning. 1 avgiften ingår även i förekommande fall kostnad för a tt upprätta eller ändra detaljplan eller områdesbestämmelser. Ovanstående redovisning betyder a tt de flesta ärendebeslut innebär avgift för bygglov och bygganmälan. 3.2 Avräkning 4 Övrigt 4.1 Debitering Kommunen får enligt 1 l kap. 5 PBL samt enligt 27 kap. 1-3 MB, utdebitera avgifter som motsvarar genomsni ttlig självkostnad för prövning, tillsyn, annan handläggning mm, inom ramen för byggnadsnämndens verksamhet - samt kopiering eller utskri ft av allmän/offentlig handling enligt beslut i kommunfullmäktige. I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser. Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå, enligt vid varje tidpunkt gällande avtal fir milersättning. För bygganmälanärenden gäller, om sökanden så begär, a tt nämnden ska återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som ej vidtagits, Detta under förutsättning att bygganmälan fullgjo rts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Om åtgärder avseende bygganmälan eller utstakning utan sökandens förskyllan inte utförts i den utsträckning som beslutats ska ingen avgift utgå för de icke utförda åtgärderna. Slutavräkning sker när slutbeviset utfärdas. Om slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott erlagd avgift ska avräkningen ske senast när slutbeviset överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalning ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen. 3.3 Dröjsmålsränta Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker. 3.4 Taxans giltighet och fastställande av grundbelopp och tiddebitering Denna taxa träder ikraft den I januari Grundbeloppet G bestäms till 42,00 kr. I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver de avgifter som anges i tabellerna. Vid tiddebitering används följande timkostnader: Chef Stadsarkitektkontoret Handläggare Assistent 18 G /tim 13 G /tim 10 G /tim

10 EKERÖ KOMMUN Kommunal författningssamling Numtb0:2 B0(10) EKERÖ KOM Nummer: 20:2 Blad 7 (10) Utg:... Ers: Jan 2006 Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan 2006 Tabeller 1. Bygglov, inkl rivningslov För överblick av total kostnad för byggnadsåtgärd nun, hänvisas till 3.1 Beräkning av avgift Avgiften för bygglov är uppdelad i olika tabeller e fter byggnadstyp, samt förekomst av detaljplan och förhandsbesked. Bygglov inom detaljplanelagt område, oavsett om förhandsbesked erhållits Huvudbyggnader (m2 BTA + OPA) G 2500 kr kr G 7550 kr G kr G + 0,5 G/m2 utöver 350m2 Tillägg för mindre avvikelse från detaljplan 60 G 2500 kr Enkla och komplementbyggnader (m2 BTA + OPA) G 1850 kr G 2500 kr G 3750 kr G 5000 kr G + 0,25 G/m 2 utöver 350 m' Tillägg för mindre avvikelse från detaljplan 60 G 2500 kr Bygglov utom detaljplanelagt område, när förhandsbesked ej erhållits Huvudbyggnader (m2 BTA + OPA) G 2500 kr G 5000 kr kr G kr G +0,5 G/m 2 utöver 350 m2 Tillägg for lokaliseringsprövning: Kompletteringsåtgärder (tillbyggnader) upp till 25 m2 Ersättningsbyggnader med max 25 m 2 ökad yta Övriga byggnadsåtgärder, ianspråktagen tomtplats Obebyggd tomtplats Enkla och kornplemenlbyggnader (m 2 BTA + OPA) G 1850 kr G 2500 kr G 3750 kr G 5000 kr G + 0,25 G/m'- utöver 350 m2 Tillägg för lokaliseringsprövning: Kompletteringsåtgärder (tillbyggnader) upp till 25 m2 Ersättningsbyggnader med max 25 m 2 ökad yta Övriga byggnadsåtgärder 0G 60 G 2500 kr 150 G 6300 kr 400 G kr 0G 30 G 1250 kr 75 G 3150 kr Bygglov utom detaljplanelagt område, när förhandsbesked har erhållits Huvudbyggnader (m' BTA + OPA) G 2500 kr G 5000 kr G 7550 kr G kr G + 0,5 G/m 2 utöver 350 m2 Enkla och komplenrenlbyggnader (m2 BTA + OPA) Övriga bygglovärenden 45 G 1850 kr 60 G 2500 kr kr 120 G 5000 kr 120 G + 0,25 G/m 2 utöver 350 m2 Ekonomibyggn. för jordbruk, skogsbruk el. jämförlig näring enl. 5 kap punkten PBL, resp. 8 kap. 1 samma lag Avgiftsbefriade Stall och ridhus Hela ytan i tab. för bygglov Industribyggnader Hela ytan i tab. för bygglov Hallbyggnad, förråd och dylikt 20 % av ytan i tab. för bygglov Parkeringar 10 % av ytan i tab. för bygglov Anläggningar med större utbredning 1 % av ytan i tab. för bygglov Kommersiella växthus 10 % av ytan i tab. för bygglov Andra anläggningar och anordningar 60 G 2500 kr Skyltar 40 G 1650 kr Murar och plank 30 G 1250 kr Marklov upp till 1000 m 245 G 1850 kr Marklov över 1000 m 245 G + 0,01 G/m 2 utöver 1000 m2 Ändrad användning 60 G 2500 kr Fasadförändring 20 G 800 kr Ändringslov 15 G 600 kr Förnyelse bygglov 30 G 1250 kr Bygglov för tillfällig åtgärd Som konventionella bygglov Bygglov för mindre åtgärder (med liten ytutsträckning mm) Vid enkel om- och tillbyggnad med liten ytutsträckning t ex mindre altan, burspråk och skärmtak Beslut att ej bifalla bygglov Avgiften sätts dock högst i nivå med kostnad för bifall för åtgärden. Beslutas alltid av byggnadsnämnden. Rivningslov (enbart inom detaljplan) 30 G 1250 kr 35 G 1450 kr (m2 BTA + OPA) kr kr ,1 G/ m2 utöver 350 m2

11 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 8 (10) EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 9 (10) Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan 2006 Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan Bygganmälan, inkl rivningsanmälan 3. Planavgift För överblick av total kostnad för byggnadsåtgärd mm, hänvisas till 3.1 Beräkning av avgift Bygganmälan där samråd inte krävs För överblick av total kostnad för byggnadsåtgärd mm, hänvisas till 3.! Beräkning av m'gifi Planavgift tas ut med 20/m 2 (BTA + OPA), om inte planavtal anger annat. (m2 BTA + OPA) Exempel på taxa vid olika byggnadsstorlekar (m 2 BTA + OPA) G 1250kr 25 50G 2100kr G 1850 kr G 4200 kr G 2500 kr G 7550 kr G kr Bygganmälan där samråd krävs (samrådsmöte, kontrollplan etc.) G kr Samråd krävs vid alla byggnadsobjekt större än 90 m 2, mellan m 2 företas samråd efter bedömning i varje enskilt ärende. (m 2 BTA + OPA) G 5000 kr G 7550 kr G kr G + 0,5 G/mz utöver 350 m'- Kostnadsreducering för riksbehörig kvalitetsansvarig - 15 G kr Kompletterande samrådsmöten 30 G/möte 1250 kr/möte Övriga bygganmälanärenden Ekonomibyggn. för jordbruk, skogsbruk el. jämförlig näring enl. 5 kap. 16 I punkten PBL, resp. 8 kap. 1 samma lag Avgiftsbefriade Stall och ridhus Hela ytan i tab. bygganmälan Industribyggnader Hela ytan i tab. Bygganmälan Hallbyggnad, förråd och dylikt 20 % av ytan i tab. bygganmälan Parkeringar 10 % av ytan i tab. bygganmälan Anläggningar med större utbredning 1 % av ytan i tab. Bygganmälan Kommersiella växthus 10 "/ av ytan i tab. bygganmälan Braskamin (inkl prefab rökkanal) 20 G 800 kr Rökkanal 20 G 800 kr Eldstad 20 G 800 kr Anslutning till kommunala ledningsnätet 30 G 1250 kr VVS-installation 60 G 2500 kr Fasadförändring (bygglov erfordras) 20 G 800 kr Rivningsanmälan (m2 BTA + OPA) G 800 kr G 1250 kr G + 0,1 G/m 2 utöver 350 m2 Ekonomibyggn. för jordbruk, skogsbruk el. jämförlig näring enl. 5 kap punkten PBL, resp. 8 kap. 1 samma lag Avgiftsbefriade Stall och ridhus Hela ytan vid beräkning Industribyggnader Hela ytan vid beräkning Hallbyggnad, förråd och dylikt 20 % av ytan vid beräkning Parkeringar 10 % av ytan vid beräkning Anläggningar med större utbredning I % av ytan vid beräkning Kommersiella växthus 10 % av ytan vid beräkning 4. Förhandsbesked, lokaliseringsprövning (även vid övergripande fysisk planering), beslut inför fastighetsbildning mm För överblick av total kostnad för byggnadsåtgärd nun, hänvisas till 3.1 Beräkning av avgift Obebyggd tomtplats utanför detaljplan (tillämpas även vid bygglov utan föregående förhandsbesked) Ianspråktagen tomtplats utanför detaljplan (tillämpas även vid bygglov utan föregående förhandsbesked) Förhandsbesked inom detaljplan Förnyelse två är efter beslut (tillämpas även då lokaliseringsprövning sker i bygglov) Beslut att i förhandsbesked ej tillåta ansökt åtgärd Beslutas alltid av byggnadsnämnden. 5. Strandskyddsdispens 150 G 150 G 100 G För överblick av total kostnad för byggnadsåtgärd min, hänvisas till 3.1 Beräkning av avgift Strandskyddsdispens i separat ärende Strandskyddsdispens hanterad i ärende beträffande förhandsbesked eller bygglov 400 G kr 6300 kr 6300 kr 4200 kr 35 G 1450 kr 100 G 4200 kr 50 G 2100 kr

12 EKERÖ KOMMUN Num1110:2 B (10) Kommunal författningssamling Utg:... Ers: Jan Mät- och karttjänster För överblick av total kostnadför byggnadsåtgärd mm, hänvisas till 3.1 Beräkning av avgifi Nybyggnadskartor Uppdatering, granskning och färdigställande av nybyggnadskarta 45 G Enkel nybyggnadskarta 115 G Normal nybyggnadskarta upp till 3500 m 2175 G Normal nybyggnadskarta över 3500 m 2Tiddebitering 1850 kr 4800 kr 7350 kr Ovanstående avgi ft beräknas med utgångspunkt från fastighetens totalarea eller inmätt area. Utstakning (fyra hörn) per tillkommande hörn 110 G 4600 kr 10 G 400 kr Godkännande av mätingenjör, när annan än kommunen utför utstakning 13 G 500 kr Koordinering av mätuppgifter vid användning av extern mätkonsult (vid behov) Övriga tjänster Utdrag av analog och digital primär-/baskarta Försäljning av polygonpunkt (med punktskiss i förekommande fall) 13G 500kr 20 G per ha (minst 5 G) 800 kr 10 G per punkt 400 kr 7. Trafikärenden För överblick av total kostnad far byggnadsåtgärd min, hänvisas till 3.1 Beräkning av avgift Undantag från trafikförordning och lokal trafikföreskrift Isdispens, en säsong 40G 1650kr 10 G 400 kr

13 EKERÖ KOMMUN EKERÖ IMUN Tekniska kontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Kommunstyrelsen Dnr 06/KS Ojusterat Ks au 229 Dnr 06/KS Renhållningstaxa 2007 Kommunstyrelsen Förslag till kommunfullmäktige 1. Ny renhållningstaxa antas att gälla from Aktuellt reglemente, KFS 60:7 uppdateras i enlighet med ovanstående beslut. Deltar ej i beslut Ulric Andersen (s) amnäler att socialdemokraterna avvaktar med ställningstagande till behandlingen i kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat att införa skatt på förbränning av avfall från 1 juni Kostnaden for detta uppgår till 725 tkr andra halvåret Tekniska kontoret har i tjänsteutlåt ande föreslagit att kostnaden för 2006 regleras i överskottet för renhållningen och att renhållningstaxan ändras fr o m 1 januari Renhållningstaxa 2007 Kommunen ska bedriva den kommunala renhållningsverksamheten så att ekonomiska mål och miljömål samordnas med god service och kundnytta. Verksamheten bedrivs inom ramen för en sk balansenhet. Under året uppkomna över- eller underskott hanteras inom enhetens slutna redovisning. Redovisning av tidigare utfa I Budget Avvikelser Oförutsedda kostnader 2006 Avtalsperioden medförde ett överskott på tkr. Slutreglering mot entreprenör för avtalsperioden översteg de beräknade kostnaderna med tkr. Riksdagen beslutade i juni 2006 att införa en skatt på förbränning av avfall från 1 juli Kostnaden för andra halvåret 2006 avseende skattepålagan uppgår till 725 tkr. Sammanlagda ökade kostnader för skatt och regleringar mot entreprenör uppgår till tkr vilket föreslås bli reglerat mot överskottet för Förbränningsskatt En skatt på förbränning av avfall är fastställd till 448 kr/ton sedan Skattesatsen kan rabatteras beroende på hur stor elproduktion avfallsförbränningsanläggningen har. Genom att Ekerö kommun anlitar en förbränningsanläggning med relativt hög elproduktion blir skatten reducerad till 180 kr/ton. tjänsteutlåtande taxa 2007 verst

14 Förbränningsskatten gör att kostnaderna för renhållningen ökar med tkr (2) Ökade mängder på Atervinningscentralen (AVC) De avfallsmängder som tas emot på återvinningscentralen ökar mer än beräknat. För att täcka kostnaderna för behandling av avfallet skall budgeten utökas med tkr Underskottet för 2006 beräknas till tkr och regleras med 500 tkr per år under o Prognos Total taxeökning Taxeökningen för 2007 blir därmed tkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås anta förslag till ny renhållningstaxa att gälla från Ann Wahlgren Teknisk chef **, EKERÖ KOMMUN Renhållningstaxa 2007 tjänsteutlåtande taxa 2007 vers2

15 EKERÖ KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) EKERÖ KON Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) Renhållningsavgifter för Ekerö kommun Allmänna bestämmelser Skyldighet att erlägga avgifter föreligger för alla bebyggda fastigheter. Betalningsskyldig för avgifter är fastighetsägaren, eller om fastigheten är upplåten med tomträtt, tomträttshavaren. Kommunen kan dock genom särskilt avtal träffa överenskommelse med annan än fastighetsägaren eller tomträttshavaren om att avgiftsskyldigheten istället skall åvila denne. Om avtalsparten inte erlägger avgift senast på förfallodagen eller inte uppfyller sina förpliktelser i övrigt enligt avtalet och avtalsbrottet inte är av ringa betydelse äger kommunen rätt att häva avtalet/uppdraget. Har avtal hävts på nu angivet sätt, skall kommunen omedelbart underrätta fastighetsägaren om, att han framdeles ansvarar för avgifterna enligt denna taxa. Den som enligt ovanstående stycke anses vara betalningsansvarig benämnes i det följande abonnent. Avgiften erläggs till Ekerö kommun enligt faktura och kan tas ut i förskott. Ändring i abonnemanget under debiteringsperioden regleras vid nästkommande debiteringstillfälle. Ny avgift gäller från den dag ändring träder i kraft. Betalningsansvar upphör ej förrän skriftlig anmälan om förändring av ägarförhållande eller hämtförhållande skett. Hämtningsuppdrag, som inte upptagits bland renhållningsavgifterna i efterföljande tabeller, utförs mot självkostnadspris med 12 % påslag. Avgifterna redovisas inklusive moms där inte annat anges. Momsen vid taxans upprättande är 25 %. Ersättning för inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt gällande räntelag, referensränta +4,5 % tas ut på nästa ordinarie faktura. Förändringar av avgifterna beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan omfattar avgifter för: II III IV V Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive grovavfall Slam från slamavskiljare, slutna tankar och reningsverk Fett från fettavskiljare Separerad urin från urintankar Företagsavgifter för avfall till Atervinningscentral I. HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL INKL GROVAVFALL Avgiftsindelning Avgiften består av: en (1) grundavgift, en (2) insamlingsavgift och en (3) behandlingsavgift. Därutöver tillkommer avgifter för (4) tilläggstjänster. 1. Grundavgift Grundavgiften varierar beroende på hämtområde och kundkategori. I grundavgiften ingår alltid kostnader för kommunens beställarorganisation, fakturering, kundtjänst, information, avfallsplan och tillsynsavgift. Följande tjänster ingår dessutom i grundavgiften för respektive kundkategori: Grundavgiften omfattar Röd box för hushållets fa rlig avfall Grovavfalls- och elavfallshämtning, 1 gång per år Hushållens farliga avfall hämtas från godkänd tillfällig förvaringsplats Batteriholkar för småbatterier Tillgång till Skå återvinningscentral för hushållens grovavfall, farliga avfall och elavfall Hämtningsområde 1 Områden med väg-, bro eller färjeförbindelse Småhus helår Småhus sommar flerbostadshudlägenhet Verksamhet Hämtningsområde 2 Kungshatt Småhus Hämtningsområde 3 Kanan, Tofta holmar, Kurön, Björkö, töholmen Småhus x x x x - x x - x - - x x x x x x x x - x x Grundavgift,krlår inklusive moms Avgift, krtms exklusive moms 30 - RENHALLNINGSTAXA 2007 vers RENHALLNINGSTAXA 2007 vers

16 EKEKO KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) EKERO KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) 2. & 3. Avgift för insamling och behandling av hushållsavfall i kärl/säck/container Avgifter för insamling och behandling av hushållsavfall, exklusive grundavgift. Regelbunden hämtning av kärl och säck samt regelbunden hämtning av avfall i container. A. Helårsabonnemang, hämtningsområde 1 Behållare 1401 karl 190Ikarl kärf 370 I kärl 6601 kärl 1251 storkökssäck 160 'säck 2401säck 2401 säck, komprimerad - 3,5 m 3 container 6 m3 container " 8m' container Antal Insamlingsavgift Behandlingsavgift hämtningar /år Avgift kr/år Avgift kr/år < ; B. Sommarabonnemang hämtningsområde 1 ' Behållare Antal Insamlingsavgift Behandlingsavgift hämtningar /år Avgift kr/år Avgift kr/år 140 I karl I kärl I kärl ' karl kärl storkökssäck 160I sack ,5m' container m' container m container C. Abonnemang, hämtningsområde 2 (Kungshatt) Antal Insamlingsavgift Behandlingsavgift Behållare hämtningar /år Avgift kr/år Avgift kr/år 160lsäck Isäck ,5 m' container m' container m container RENHÅLLNINGSTAXA 2007 vers2 * RENHALLNINGSAAXA 2007 vers

17 EKERÖ KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) D. Abonnemang, hämtningsområde 3 (Kanan, Tofta holmar, Kurön, Björkö och Göholmen) Antal Insamlingsavgift Behandlingsavgift Behållare hämtningar lår Avgift kr/år Avgift kr/år 160'Isäck säck ,5 m container m' container m' container EKERÖ KOUN Tekniska ko oret Renhållningstaxa Avgift tilläggstjänster 7 E. Veckohämtning - 7 extra hämtningar under juni, juli och augusti (Endast til gängligt i hämtningsområde 1). Behållare Antal hämtningar lår Insamlingsavgift Avgift kr/år Behandlingsavgift Avgift kr/år 140 I kärl I kärl Ikarl I kärl I karl (12) F. Extra hämtning av hushållsavfall Budning Beställd extra hämtning utförs inom 7 arbetsdagar. Behållare Totalkostnad per hämtning Avgift kr/hämtningstillfälle 140'I kärl I karl 'I kärl I kärl karl Isack sack Isack kompsäck 218 3,5 m m' m RENHALLNINGSTAXA 2007 vers RENHALLNINGSTAXA 2007 vers

18 EKERÖ KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) EKERÖ KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) G. Byte av kärl när annan storlek önskas Beställt byte av kärl utförs inom 5 arbetsdagar. II.SLAM FRAN SLAMAVSKILJARE, SLUTNA TANKAR, OCH RENINGSVERK 449 kr/byte H. Byte av container när annan storlek önskas Beställt byte av container utförs inom 5 arbetsdagar kr/byte I. Extra grovavfallshämtning utöver den schemalagda hämtningen Tillgängligt i hämtningsområde 1, 2 och 3. Beställd extrahämtning utförs inom 7 arbetsdagar. 449 kr/tillfälle upp till 2 m3 50 kr/påbörjad m 3 utöver 2 m3 J. Extra hämtning av kyl/frysskåp och el-avfall från hushåll Tillgängligt i hämtningsområde 1, 2 och 3. Beställd extrahämtning utförs inom 7 arbetsdagar. 449 kr/tillfälle upp till 2 m3 50 kr/påbörjad m 3 utöver 2 m3 K. Övriga tilläggstjänster. Ytterligare tjänster kan erbjudas, t ex hyra av storbehållare, komprimator mm. Kontakta Tekniska kontorets Kundtjänst för prisuppgift på dessa tilläggstjänster. Tömning och behandling av slam från slutna tankar, slamavskiljare och privata avloppsreningsverk Tankvolym Ordinarie tömning Behandlingsavgift Extrahämtning Jourtömning Kr/tömning Kr/påbörjad m 3 Tillägg, kr/tömning Tillägg, kr/tömning < 1,5 m ,51-3 m ,1-6 m > 6 m' 116 kr/m' Beställd extrahämtning av slutna tankar utförs inom 3 arbetsdagar. Beställd extrahämtning av övriga avloppsanläggningar utförs inom 5 arbetsdagar. Beställd jourtömning utförs inom 24 timmar. Tilläggstjänster Avgift kr Slanglängd > 20 m, kr/påbörjat 104al m 71 Framgrävning av brunnslock, kr/st 250 Tunga brunnslock, kr/st 64 Extratjänst, bil+förare, kr/h 828 Bomkörning pga. hinder, kr/gång 469 III.FETT FRAN FETTAVSKILJARE (Exkl. moms) Tömning av fettslam Fast avgift Rörlig tömningsavgift Extrahämtning Jourtömning Kr/tömning Kr/påbörjad m 3 Tillägg, kr/tömning Tillägg, kr/tömning Beställd extrahämtning utförs inom 3 arbetsdagar. Beställd jourtömning utförs inom 24 timmar. Tilläggstjänster Avgift kr Bomkörning pga. hinder, kr/gång 205 RENHÅLLNINGSTAXA 2007 vers2 ^ RENHÅLLNINIIXA 2007 vere

19 EKERÖ KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) EKERÖ KOUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa 2007 IV.SEPARERAD URIN FRAN URINTANKAR Tömning av urin Fast avgift Rörlig tömningsavgift Kr/tömning Kr/påbörjad m Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, KF XXX. Gäller fr.o.m Dnr 06/KS V. FÖRETAGSAVFALL TILL ATERVINN/NGSCENTRAL Kommunen erbjuder även företagare, hantverkare och verksamheter med mindre mängder (< 3 m 3 avfall per gång) avfall som forslas med personbil/lätt lastbil a tt utnyttja återvinningscentralen mot betalning. Farligt avfall tas ej emot. Betalning sker vid inpassage till återvinningscentralen. Kontant betalning godtas ej. 1. Atervinningsbart, rent avfall (rent trä, metallskrot.) Exkl. moms Inkl, moms Avgift, kr/m Avgift, kr/ton Ersätter tidigare renhållningstaxor Dnr 147/ " 324/ / / / /KS /KS /KS /KS /KS /KS Blandat avfall, deponirest Avgift, kr/m3 ; Avgift, kr/ton Brännba rt avfall Avgift, kr/m Avgift, kr/ton RENHALLNINGSTAXA 2007 vers RENHALLNINGSTAXA 2007 vers

20 EKERÖ KOMMUN Tekniska kontoret Renhållningstaxa (12) DEFINITIONER Angöringsplats: Anvisad uppställningsplats för hämtningsfordonet. Angöringsplatsen väljs så att dragsträckan blir så kort som möjligt. Behandlingsavgift: Obligatorisk del av renhållningsavgiften. Avgiften består av kostnader för att behandla hushållsavfall och grovavfall. Container för hushållsavfall: Container som transporteras till anvisad behandlingsanläggning. Extrahämtning/budad hämtning: Extrahämtning som kan beställas och nyttjas vid enstaka tillfällen då den ordinarie behållarvolymen är otillräcklig. Grundavgift: Obligatorisk del av renhållningsavgiften. Grundavgiften varierar beroende på hämtområde och kundkategori. I grundavgiften ingår alltid kostnader för kommunens beställarorganisation, fakturering, kundtjänst, information, avfallsplan och tillsynsavgift. Dessutom ingår fler tjänster i grundavgiften för olika kundkategorier, se tabell på sid 3. Gångavstånd: Avstånd för manuell transport av avfallsbehållare från hämtningsstället till hämtningsfordonets angöringsplats i gatan eller därmed jämförlig yta (1,5 m ut i gatan från kantsten eller motsvarande). Hämtningsställe: Uppställningsplats för en eller flera avfallsbehållare. Hämtningstillfälle: Tidpunkt för bortforsling av avfallet. Insamlingsavgift: Obligatorisk del av renhållningsavgiften. Avgiften består av kostnader för insamling av avfall och transport till behandlingsanläggning. Komprimering: Sammanpressning av avfall. Lösmängd: Avfall, som ej förvaras i godkänd behållare, dock ej sådant avfall, som måste ösas upp med skyffel eller liknande. Storbehållare: Container eller komprimator överstigande 1 m 3 volym. Särskild avgift: Avgift utgår för tjänster som avtalats, som normalt inte innefattas i hämtningen av avfall. Denna avgift sätts till självkostnad +12 % påslag om inte ordinarie hämtningstaxa kan tillämpas. Tillhandahållen behållarvolym: Den behållarvolym som konstateras erforderlig. RENHÅLLNINGSTAXA 2007 vers

21 EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut EKERÖ a) 06/KS Teknisk chef: Ramavtal mäklartjänster industrimark m m 11/2006 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGATIONSÄRENDEN Beslutande: Teknisk chef Ann Wahlgren Sammanhådesdatum Underskrift J^.1. ^^-^^v--^ Sida 11 Dnr 06/KS Ramavtal mäklartjänster industrimark m m Antagande av mäklare Ramavtal t o m för mäklartjänster industrimark m m tecknas med Real Advisor AB och MäklarMäster Hornsgatan AB. Underrättelse: Kommunstyrelsen a Justerare Utdragsbesyrkande

22 EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsen För kännedom Ojusterat Kommunstyrelsens arbetsutsko tts protokoll /2006

23 EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Ks au 231 Ojusterat Dnr 06/KS Förslag till drift- och investeringsbudget Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om planeringsförutsättningar med direktiv för åren den 20 juni Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utarbeta riktlinjer och direktiv för nämndernas fortsatta arbetet. Kommunstyrelsen fick också uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat sina respektive förslag till budget för kommande år. Kommunrevisorerna har överlämnat förslag för budget Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information vid sammanträdet I ärendet ingår också följande handlingar: Särskilt boende för äldre-framtida behov och förslag till utbyggnad av platser, tjänsteutlåtande , rev och Bostäder för vuxna funktionshindrade, tjänsteutlåtande Södertörns brandförsvarsförbunds direktion mål och budget , sammanträdesprotokoll Chefen för IT- och controllerfunktioner och kommunchefen föredrog ärendet. Den fortsatta beredningen skei kommunstyrelsen den 24 oktober. Ärendet kommer att kompletteras med MBL-protokoll

24 EKERÖ U KOMMUN. DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET ÅR 2007 MED INRIKTNING FÖR DRIFTBUDGET ÅR INVESTERINGSBUDGET PM

25 Innehållsförteckning sid 1. Inledning 2 2. Generella förutsättningar 2 3. Förutsättningar för förslag till budget för Ekerö kommun Ekonomisk utveckling i Ekerö kommun Nuvarande verksamhet God ekonomisk hushållning Förutsättningar för ekonomisk hushållning i Ekerö Förutsättningar för budget Gemensamma avräkningskonton Skattenetto Modellen skatter och utjämning Specialdestinerade statsbidrag Finansnetto Jämförelsestörande intäkter Kommunstyrelsens budgetmarginal/omställningsresurser Kommunstyrelsens Utvecklingsprojekt - övergripande satsningar Sammanfattning förslag till Investeringsbudget Investeringsbudgetens omfattning Effekter på ekonomin på investeringsbudgeten Sammanfattning förslag till driftbudget Riskbedömning 23 Gemensamma bilagor Ks Bilaga 1: Resultat-, balans- och kassaflödesrapport, Nyckeltal Ks Bilaga 2: Resultat-, balans- och kassaflödesrapport, Nyckeltal Ks Bilaga 3: Resultat-, balans- och kassaflödesrapport, Nyckeltal Ks Bilaga 4a: Driftbudget Ekerö kommun per nämnd 27 Ks Bilaga 4b: Driftbudget Kommunstyrelsen 29 Ks Bilaga 5: Skatter och bidrag - prognos Driftbudget 2007 med inriktning för verksamhetsområdena inom 12. Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden - Bostadsanpassning Miljönämnden Central politisk organisation Kommunstyrelsen: Kommunledningen Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten Kommunstyrelsen: Tekniska kontoret Kommunstyrelsen, övriga områden - Ekeröhälsan Överförmyndarverksamhet Gemensamma avgifter och bidrag för Ekerö kommun Revisionen (behandlas direkt av fullmäktige, se separat skrivelse från revisionen) Investeringsbudget 2007 med inriktning Bilaga 6: Förslag till investeringsbudget Budget

26 1. Inledning En budget är utgångspunkten för ekonomistyrningen i den kommunala verksamheten. Utifrån kända fakta och utifrån antaganden skapas budgeten som en plan för den framtida resursfördelningen. Budgeten beskriver verksamheten i ekonomiska termer inom tillgängliga ekonomiska ramar och givna förutsä ttningar. Styrningen av verksamheten utifrån fastställda mål och verksamhetsutveckling kommer till u ttryck i nämnder, kontors och enheters verksamhetsbeskrivningar och verksamhetsplaner. Verksamhetsbeskrivningen, som visar nuläget och verksamhetsplanen, som pekar ut en förflyttning, ska vara avstämda med budget. Mer omfa ttande utvecklingsprojekt i verksamheten ska komma till uttryck i verksamhetsplanen. Budgeten ska omfatta tre år. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för det första året och anger en inriktning för de två kommande åren under planeringsperioden. Den ekonomiska förvaltningen med att budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år regleras i kommunallagens 8:e kapitel. Utöver a tt så är lagreglerat, är det avgörande för verksamhets- och ekonomistyrningen att planeringen omfattar mer än ett år i taget. En anpassning av de kommunala verksamheternas omfattning och kostnader till ändrade ekonomiska förutsättningar och eller andra förändringar i omvärlden sker oftast inte utan omställningstid. Det vore önskvärt att beslut om budget kunde tas för mer än ett år i taget, två år är förmodligen ett lämpligt steg och budgeten år två kan beredas som en "awikelsehantering/rapportering". Vad gäller förslag till investeringsbudget vore det mycket lämpligt att i de fall en investering omfattar flera år a tt kommunfullmäktige beslutar om hela investeringen och inte bara ett år. Det skulle öka styrbarheten och minska administrationen runt processen av ianspråktagande av budget. 2. Generella förutsättningar Budget ska för varje år under treårsperioden vara i ekonomisk balans, det vill säga att årets intäkter ska överstiga årets kostnader. Om resultatet vid årets slut visar att bokslutet är negativt, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, innebär det att det egna kapitalet minskar. När det egna kapitalet minskar ett enstaka år ska det återställas. Reglerna ändrades i december 2004 från att ha varit en reglering inom två år senare till att bli tre år från och med räkenskapsåret Detta förhållande regleras i kommunallagen. De kommunala verksamheterna finansieras till allra största delen med den samlade intäkten från ska tter och kommunal utjämning (skattenetto). Den 1 januari 2005 infördes ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning. Alla kommuner är garanterade en skattekraft. Utjämning inom olika verksamhetsområden kvarstår. Ekerö kommun använder den av kommunförbundet rekommenderade beräkningsmodellen. Sedan år 2004 finns ett nationellt utjämningssystem för LSS 1 -kostnader som hanteras vid sidan av det övriga utjämningssystemet. Ekerö kommun erhåller bidrag från systemet. Den samlade LSS-intäkten ingår som en del av den generella finansieringen av kommunens verksamheter. Lagen om Stöd och Service till funktionshindrade. Budget

27 Utöver det generella finansieringssystemet finns vissa specialdestinerade statsbidrag. Inom ramen för verksamhetens nettokostnader erhålls e tt separat statsbidrag för att kommunen har infört maxtaxa inom barnomsorgen. Från hösten 2005 och i tre år framåt finns e tt specialdestinerat statsbidrag för personalförstärkning inom förskolan. Bidraget söks årligen och uppföljning sker mot specifikt mätdatum. Bidraget redovisas direkt inom Barn- och ungdomsnämndens dri ft -budget och transfereras vidare till förskoleenheter inom ramen för ersättningssystemet till kommunala och enskilda förskolor. Det riktade statsbidraget upphör år 2008 och är införlivat i det generella systemet. Motsvarande resurser som statsbidragets storlek kvarstår inom ramen för Barn- och ungdomsnämndens budget. De avgifter som uttas direkt av brukarna redovisas inom ansvarig nämnd. Fle rtalet avgiftsnivåer är fastställda genom a tt det finns nationellt beslutade maxtaxor. I övrigt är flertalet avgifter reglerade genom rådande självkostnadsprincip. Kommunernas intäkter från avgifter har minskat under åren genom maxtaxereformerna. Avgifterna utgör inte bara en möjlighet till finansiering av efterfrågade kommunala tjänster utan är också ett styrinstrument som reformerna om maxtaxa har försvagat. De samlade intäkterna från skattenettot ska inte bara finansiera verksamhetens nettokostnader. Kommunens kostnader för räntor från lån ska även rymmas inom tillgänglig finansiering. Dä rtill ska det egna kapitalet värdesäkras genom årliga positiva resultat och en strävan att bygga upp kapital för att säkra god ekonomisk hushållning. Budgeten omfattas av redovisning av volymer och förändringar i "prisbilden". Volymerna styrs dels av befolkningsprognosen och dels av bedömningar om antal brukare inom olika verksamheter. Kostnadsnivåerna förändras utifrån förändrade volymer och årliga pris- och lönekostnadsökningar. Kostnadsberäkningarna inkluderar möjligheter till effektiviseringar. Ef- fektiviseringar ger lägre genomsni ttliga kostnader per brukare, volym etc. Inom ramen för kostnaderna ökar kommunernas kostnader för pensioner. Det påverkar även det kalkylerade personalomkostnadspålägget (po). För den kommande treårsperioden finns endast på ett fåtal områden centrala löneavtal för det första året. I övrigt finns inga centrala avtal som reglerar lönekostnadsökningar. Möjligheten att styra årliga löneökningar och löneglidning påverkas i stor grad av hur arbetsmarknadsläget ser ut. Riksdagens beslut i samband med vårpropositionen och budgetpropositionen inverkar starkt på förutsättningarna för kommunalekonomisk planering. 3. Förutsättningar för budget för Ekerö kommun 3.1 Ekonomisk utveckling i Ekerö kommun Förutsättningarna för att en sund ekonomi för Ekerö kommun är goda. Invånarantalet ökar ständigt då det även attraktiv kommun att bo i med närheten till storstad och landsbygd och som finns i en tillväxtregion. Översiktsplanen borgar för fo rtsatt ut- Budget

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med

Prislista Renhållning. Gäller från och med Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 2 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen.

Kommunal författningssamling Utg: Jan-2016 Ers: Jan-2011. Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. Nummer: 60:7 Blad: (1) Avfallstaxa Ekerö kommun ansvarar för den kommunala avfallshanteringen. A Allmänt Allmänt 1 Med stöd av 27 kap. 4 miljöbaken meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-08 25 Taxa för kommunens planverksamhet SUN-2016/43 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med Version 3 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2016-01-01 Version 3 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2015, 150, Dnr KS/2015:381. Allmänt Taxan gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Författningssamling 560.1

Författningssamling 560.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 560.1 RENHÅLLNINGSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2008-11-24, 185 Gäller fr.o.m. 2009-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2013

RENHÅLLNINGSTAXA 2013 KS-TEK 2013.1 450 RENHÅLLNINGSTAXA 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 22 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Höörs RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från

Höörs RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från ESLÖVS KOMMUN Höörs eipkommun 2012-10- 03 9191, RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 Debitering och betalningsperioder Avgifter debiteras i intervall som MERAB

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från

TAXA FÖR RENHÅLLNING. Gäller från TAXA FÖR RENHÅLLNING Gäller från 2017-02-01 WWW.KIL.SE/KAHAB TAXA Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 Dnr KS 16/335 Taxan gäller from 2017-02-01 Avfallshanteringen i kommunen regleras i Lokala föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2013-05-07 116 samt 2013-11-26 183 att gälla från och med 2014-01-01 Falkenberg Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

PLANTAXA. Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen Antagen av kommunfullmäktige

PLANTAXA. Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen Antagen av kommunfullmäktige Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen 2011-05-16. Antagen av kommunfullmäktige -09-28 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 2 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Avfallstaxa 2013. Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, gällande fr.o.m 2013-01-01.

Avfallstaxa 2013. Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, gällande fr.o.m 2013-01-01. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa för Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-26, gällande fr.o.m 2013-01-01. Innehållsförtecking Inledning... 3 Allmänna bestämmelser... 3 Flyttanmälan...

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer