KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB"

Transkript

1 NUMMER ETT 2015 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I VARBERGS GOLFKLUBB Restaurangen Varbergs Västra 30 mars klockan (fika serveras från 18.30) A+MEDLEMSKAP 2015 Är en medlemsform som några klubbar i Sjuhäradsbygden har infört för att skapa ett mervärde för sina fullbetalande medlemmar. Klubbarna som 2015 är med är Hulta GK, Marks GK, Kinds GK, Borås GK, Ulricehamns GK och Varbergs GK. Läs mer på sidan 12 DAGORDNING 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Redogörelse för Koncernens och Golfklubbens verksamhet under räkenskapsåret, föredragning av förvaltningsberättelse med kommentarer, genomgång av resultat- och balansräkningar för Koncernen och Golfklubben, förslag till resultatdisposition i Golfklubben. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av Golfklubbens resultat- och balansräkningar. 9. Fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningar. 10. Fastställande av föreslagen disposition av överskott respektive behandling av förlust i Golfklubben. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 12. Val av a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år; b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; c. två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år samt fastställande av turordning dem emellan; d. två (2) revisorer jämte två (2)suppleanter för en tid av ett(1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; e. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta; f. ett (1) ombud till HGDF årsmöte; 13. Val av medlemsrepresentant fram till nästa Vårmöte att företräda Golfklubbens samtliga aktier i Bolaget vid årsstämma och eventuella ytterligare bolagsstämmor. 14. Beslut om direktiv till medlemsrepresentant avseende val vid bolagsstämmor. 15. Fastställande av förslag till direktiv till Bolagets styrelse varvid 1, sista stycket skall beaktas 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 16a Styrelsens förslag till markförvärv. 17. Övriga frågor (information och diskussion). Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till respektive möte. ÅRSMÖTESHANDLINGAR Finns på kansliet eller på hemsidan en vecka före mötet. MEDLEMSKAP I VARBERGS GK Jasmine på kansliet en signal, för att få mer information om vad som gäller och hur man gör för att teckna ett A+ medlemskap Hon har svar på alla dina frågor. Välkomna KANSLIET NÅR DU under februari april mellan 9.00 och I DEN HÄR UTGÅVAN Kallelse till årsmötet Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelser Resultatrapport....7 Balansrapport Kassaflödesanalys Revisorer...10 Valberedningens förslag A+, Avgifter & krögaren

2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET MÖRKT, KALLT OCH REGNIGT. ANNAT VAR DET I SOMRAS. ONEKLIGEN LÄNGTAR MAN TILL VÅREN, EN SOLIG VÅRMOR- GON PÅ HÅL NR 1 PÅ ÖSTRA ÄR EN HÄRLIG KÄNSLA. JAG ÄR INTE ENSAM. REDAN NU KOMMER FRÅGOR NÄR TROR DU VI ÖPPNAR BANORNA?. JAG ÖNSKAR JAG KUNDE SÄGA 6 MARS SÅ VI SLÅR FÖRRA ÅRET MED EN DAG. VI FÅR HÅLLA DE TUMMAR VI HAR KVAR. Vi har i detta utslag nämnt mycket om 2014 och onekligen har det hänt en del. Bland annat maskinhallen, som jag personligen trodde skulle bli en stor vägg mot trean, tänker man inte på. Den, liksom klubbhuset på västra, är ett bevis på vad ideella krafter kan göra. Visst, vi har en stor omsättning och stort eget kapital men utan ideella krafter hade det inte gått. Det är ju inte bara till byggnad och banor vi får hjälp, hela den idrottsliga delen bygger på ideellt arbete, kommittéer, tävlingsledare, domare mm. Tack alla ni som ställer upp. Men vi behöver fler. Det är en bråkdel av klubbens medlemmar som är aktiva och många gör det för den sociala gemenskapen. Så, ni som vill träffa golfspelare, t ex genom att vara domare eller tävlingsledare, anmäl er till Jahn Sjödin( s utskick) eller till Jasmine på kansliet. Första ideella kraftsamlingen blir till vårens städdagar. Sen kommer lagning av fairways, planteringar, golfvärdar, tävlingsledare, domare osv. Alla som bidragit under året bjuds in till en tack för hjälpengolf den 5 september. En ideell kraft som tyvärr lämnat oss för tidigt är Lars Thorson som gått bort. Våra tankar går i första hand till familjen. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och vi kommer att sakna dig på onsdagsgolfen, Lars Tillskottet av medlemmar är onekligen glädjande. Vi kan hälsa drygt 200 nya medlemmar välkomna till klubben. Nu gäller det att ta hand om dessa på bästa sätt och där får vi alla hjälpas åt. Tyvärr tappar vi ju alltid några medlemmar varje år, många av naturliga skäl, men vi får inte tappa medlemmar för att de inte trivs. samma standard på Västra som på Östra och hoppas att vädret står honom bi. Dessutom har vi en masterplan att se fram emot. Det blir mycket spännande att se vad Caspar Grauballe kommer fram med. Restauranger, detta eviga samtalsämne. Östra blev ju inte så lyckat under 2014 så nu hoppas vi att Michael och Bernt får en flygande start. Det klarar de inte utan oss, det är våra pengar de är beroende av. Enda sättet vi kan hjälpa dem är genom att utnyttja deras service och tjänster. Gör vi inte det, blir det trångt på muren och ett stort svart hål där restaurangen en gång låg. Lycka till Bernt och Michael. Även vår juniorträning är omorganiserad. Janne Carlsson och Golfcantinan har fått förtroende att fullt ut sköta vår juniorträning. Jag vet att Janne är mycket taggad inför uppgiften och det blir spännande att se vad det kan ge i framtiden. Med detta utslag lämnar Rolf Steen det operativa arbetet i Varbergs Golfklubb. Han har dessutom flytt Halland för Bohuslän. Rolf har gjort ett stort jobb för Varbergs golfklubb och utan honom och Owe Candow hade vi inte varit där vi är idag. STORT TACK, Rolf. Dina kunskaper, kontaktnät och engagemang har betytt mycket för klubben. Nytt ansikte på kansliet kommer att bli Jan Persson, Tvååker, som på konsultbasis kommer att hjälpa Jasmine med rapportering. Nu slår vi oss inte till ro och längtar till våren. Nu planerar vi för ett ännu bättre år, fler medlemmar, gäster och sponsorer och ett ökat engagemang. Om inte annat, ser vi fram mot många deltagare på årsmötet den 31 mars. Då hoppas jag vi träffats både på städdagar och golfrundor dessförinnan. Rolf Isaksson Det händer lite under 2015 också. Jonas, vår banchef, har organiserat om lite. Ni som älskat se honom på klipparen på Östra blir lite besvikna, han kommer att lägga mer tid på övergripande arbete innefattande Västra. Vi ser fram mot 2

3 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 GOLFSPORTENS POSITIVA UTVECKLING FRÅN 2013 FORT- SATTE UNDER MEDLEMSANTALET I SVERIGES KLUBBAR HAR ÖKAT MED 0,2 % VID SENASTE MÄTNING- EN I OKTOBER OCH I HALLAND MED 2 %. DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN SEDAN 2004 SOM MEDLEMSANTALET ÖKAR I SVERIGE. Varbergs golfklubb har under 2014 ökat med 8,6 % och vi ligger strax under de 25 största klubbarna i Sverige. Vi har haft en nettoökning av aktiva medlemmar med hela 166 st. En bidragande orsak till detta har givetvis varit konverteringen av värdebevis och rabatten som vi lämnar för 2015 till de nya medlemmar som konerterat sina värdebevis. Antalet Greenfeespelare ökade också men tyvärr marginellt. Totalt hade vi gäster under året varav utgjordes av A+spelare. Totalt spelades ronder på våra banor varav drygt spelades på Östra. Ekonomiskt var 2014 också ett framgångsrikt år. Koncernens omsättning ökade till 14,4 mkr (få 13,2) och rörelseresultatet uppgick till tkr mot tkr förra året. Således ett mycket bra resultat med tanke på att driften av restaurangen på Östra kostade oss nästan 100 tkr. Avskrivningarna har ökat med nästan 300 tkr medan finanskostnaderna minskat något. Koncernens nettoresultat uppgår till 937 tkr mot 924 förra året. Investeringarna uppgår till tkr att jämföra med avskrivningarna tkr. Då ingår färdigställande av maskinhallen på Östra med 250 tkr. Totalt kostade maskinhallen, efter avdrag för erhållna bidrag 805 tkr mot budgeterat tkr. Vår likviditet har, trots att vi amorterat mer än normalt, 750 tkr, ökat med 203 tkr. Det ser således mycket positivt ut. Banorna har från det att vi öppnade Östra 7 mars varit i mycket gott skick även om det givetvis finns synpunkter. Under året togs beslut om upprättande av en Masterplan och detta arbete kommer att utföras av Caspar Grauballe med hjälp av en banutvecklingskommittee. Allt detta hade vi givetvis inte klarat utan våra medlemmars ideella arbete, våra sponsorer och anställda. Styrelsen vill därför rikta ett stort tack samtliga. Kommittéerna har utfört ett strålande arbete under året och varit mycket aktiva vilket framgår av deras respektive redogörelser. Arrendefrågan är mycket aktuell. Arrenden på Västra går ut i mars och förnyas i fem år på samma villkor om inte uppsägning skett ett år före arrendetidens utgång. Ett avtal är uppsagt på vederbörligt sätt för omförhandling av arrendet. Styrelsen ansåg inte man kunde acceptera en 60 % höjning varför frågan hänsköts till arrendenämnden som ett pilotfall. I skrivande stund har ännu ej arrendenämnden tagit ställning. Styrelsen är av den uppfattningen att arrendet bör ligga i samma nivå som omgivande klubbar och inte i nivå med storstadsklubbar. Vid höstmötet i november 2014 antogs nya stadgar som anpassats till SGF:s normalstadgar samt utökad motionsrätt. Styrelsen ser fram emot innehållsrikt och förhoppningsvis ett framgångsrikt 2015 och vi hoppas att vi ska kunna öppna banorna lika tidigt som under Styrelsen Varbergs GK FASTIGHETSKOMMITTÉN 2014 UNDER ÅR 2014 HAR VI I FASTIGHETSKOMMITTÉN GJORT FÖLJANDE ARBETEN MED HJÄLP AV MEDLEM- MAR: Maskinhallen på Östra färdigställd och målad under våren. Oljat möbler, och bättringsmålat samtliga hotellrum. Här har också Branddörrar satts in, för att avgränsa hotelldelen. Målat och tapetserat i restaurang på Västra, och piffat till. Containrar för avfall har byggts in. Parkeringsrutor har målats. Kiosken har byggts om, toaletten fräschats upp, och det har gjorts plats för varuautomat. På Östra: Diverse ombyggnader för restaurangen och konferensrummet Kent Turesson 3

4 IDROTTSKOMMITTÉN startade tidigt i år, redan i mars så var vi igång med utomhusträningen. Vi har 9 tävling och träningsgrupper igång på olika nivåer. På Påsklovet hade vi en kick off genom ett träningsläger i Landskrona. Vi var 28 glada och förväntansfulla spelare och ledare som gav oss iväg till Skåne. Soligt men hårda vindar gav en bra start på säsongen. Nytt grepp för i år är att vi blandat olika åldrar, tjejer och killar med mycket lyckat resultat. Våra Kick offer som vi i år hade förlagt till Västra klubbhus område blev en framgång med många nya juniorer och deras föräldrar. Golf kul vår yngsta plattform för golfspel. I år har vi ännu en gång fått de yngsta till oss med träning en gång i veckan, nytt är att vi har träningen uppe vid Västra klubbhusområde vilket gett en mycket bra respons hos de lite äldre medlemmarna. Tävlingssäsongen gav i år ett blandat resultat med en del motgångar men också med en hel del framgångar. Vår största framgång måste vara att vi fick vår första Europatourspelare i Lynn Carlsson, ett stort Grattis. Lynn har också under året nått goda framgångar på Nordea Tour och vi skall inte glömma Sofia Berglund, Filippa Bengtsson och Jonas Svensson som med sina framträdanden på Nordea Tour och Skandia Tour inspirerat våra yngre spelare i klubben på ett fantastiskt sätt. i division 1, även här har vi en mycket spännande ny generation på gång. Våra juniorer deltog även på Skandia tour och Hallandstouren under året. Även i år så har vi en spelarbuss som våra juniorer använder till tävlingar och läger. Vi tackar sponsorerna som gjort detta möjligt. Liksom förra året så har den även i år blivit mycket populär bland andra spelar grupper i klubben. Säsongsavslutningen för juniorerna på Östra drog ett stort antal glada juniorer med föräldrar. Det börjar nu dra ihop sig till en ny säsong med lite nya infallsvinklar som kommer bli mycket intressanta att följa. Bland annat så kommer Janne Carlsson som ensam tränare att få huvudansvaret för träning och spel, just spel kommer att vara en viktig del av träningsupplägget med spel både på våra egna banor men också i ett frekventare omfång på våra Halländska grannbanor. Detta också för att inspirera till mer spontanspel från våra juniorer. Jannes upplägg kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida. Klubben har ansökt tillsammans med Peder Skrivares Skola om att etablera golfgymnasium i Varberg. Även där kommer janne att ha huvudansvaret. Juniorverksamheten kommer också arbeta för att etablera aktiva föräldragrupper under 2015 Hans-Inge Carlsson Tyvärr så blev inte utfallet i vårt seriespel vad vi önskat och blivit bortskämda med på Damsidan men en ny spännande generation är på väg så vi ser fram emot nya framgångar. Herrarna gjorde vad som förväntades av dem och stannade kvar DAMKOMMITTÉN 2014 Damverksamheten har haft ett innehållsrikt tävlingsår med 18 tävlingstillfällen. Snittdeltagande på våra tisdagstävlingar (ej specialarrangemang) har varit 14 /tävling vilket vi upplever som relativt lågt med tanke på klubbens storlek och framförallt det vackra vädret vi haft i sommar. Förra året var vi runt 20 på varje tävling. Vi startade den 23/4 på västra med en 3-manna scramble med efterföljande mannekänguppvisning och uppskattat mingel i shopen. Till middagen var vi närmare 60 och hade en trevlig kväll tillsammans. Fortsatt under våren spelade vi 5 tisdagstävlingar på västra med 1:a start kl Vi hade två sponsrade singeltävlingar; Mästerkocken (Maritha Billqvist) och Nationell Damdag (Asia Spa Varbergs Stadshotell). Maritha bjöd dessutom på härlig grillbuffé. Vinnarna av dessa båda tävlingar kunde bära hem mycket fina priser. Vi spelade också Skönhetsslaget där vi efter golfen fick möjlighet att titta på och inhandla vackra smycken, boka tider för fotoch kroppsvård av tre företag som gjorde reklam för sina produkter och som gav oss lite bidrag till prisbordet. Dagen avslutades med middag och prisutdelning. Vi hade en våravslutning den 17/6 med avslutande midsommarfest och prisutdelning för vårens tisdagstävlingar. Den 5/8 flyttade vi till östra banan och där spelade vi tisdagstävlingar över 9 hål med 1:a start Även dessa hade ett lägre snittdeltagande än tidigare år. Dåligt deltagande hade i alla fall inte Hattparaden där vinnande hatt sponsrades av Meggi Carlsson som också lagt många fina hattar i damrummet för utlåning. Vi var 40 som tyckte det var roligt att klä ut oss. Bild på alla deltagare iklädda sina hattar sitter uppe på både västra och östras informationstavlor. Veckan efter, den 20/8 for vi på Hemlig resa som gick till Torslanda GK där 31 tog chansen att för en kostnad av 500kr få bussresa, greenfee, kaffe m fralla och lunch. Lägg därtill trevligt bemötande och solsken! Det kändes ganska skönt efter regn, regn, regn att se solen igen. Härlig sommar hade vi men i mitten av augusti regnade det varje dag. Kul hade vi i alla fall. Även i år har vi haft populärt matchspel tillsammans med senioritorna som, liksom tidigare år, administrerats av Gunnel Eriksson. Avslutning hade vi den 23/9 på Östra med 9 hål singeltävling, god middag och prisutdelning av höstens tävlingar till alla som visat framfötterna. Samordningsgruppen 4

5 VETERANKOMMITTÉN var ett fantastiskt golfår med tanke på golfvädret, skicket på våra banor samt inte minst de insatser som våra golfare gjorde såväl hemma som borta. Säsongen startade som planerat den 9 april med ett upptakts/informationsmöte.totalt under året har ca 150 Herrveteraner genomfört drygt 2100 starter vid de olika tävlingsarrangemangen nedan. Vid sex tillfällen har det erbjudits subventionerad lunch, främst vid gemensamma starter men också vid två tillfällen med intervallstart. Detta har varit uppskattat. Vi gjorde också ett försök med en klass om 9 hål för de som inte hade tid eller krafter för en 18-hålsrunda, men intresset var lågt för denna variant.den 22/10 avslutar vi säsongen med en 9-hålstävling med gemensam start och ett planeringsmöte inför nästa säsong. På kvällen blir det sedan middag med prisutdelning i Västra restaurang. Årets golfare blev Tore Gustavsson som förutom att han blev tvåa i Gröna kavajen också blev tvåa i tävlingen över 19 ronder. Hans Bengtsson gjorde en HIO på Östras hål 14 den 24/8 och Lennart Jonsson svarade för en Albatross 4/6 på 18 på Västra banan.herrveteranernas styrelse har under året bestått av ordförande Lars Henrell samt Göran Johansson, Håkan Lindström och Kent Berggren. Till styrelsen har adjungerats Allan Carlsson och Anders Nilsson. Onsdagsgolfen Inom ramen för Onsdagsgolfen har genomförts 23 tävlingar fördelat på en tävling med 19 ronder över hela säsongen samt dessutom uppstarts- och avslutningstävling och inte minst tävlingen om den Gröna kavajen. Totalt har ca 1550 starter skett på onsdagarna. Vanligen har vi spelat slaggolf, men även andra spelformer har förekommit. Segrare i klass A respektive B blev Gert Larsson och Curt Persson. Båda dessa vann för övrigt även föregående år!tävlingen om Gröna kavajen vanns av Håkan Lindström som får bära denna åtråvärda trofé under ett år. Matchspelet Genom initiativ från den nya tävlingsledningen bestående av Folke Rosengren och Anders Nilsson fick matchspelet en ny utformning 2014 då spelare fyllda 75 år utgjorde en egen klass. Tolv deltagare ställde upp. H60-klassen hade 39 startande. En annan nyhet var det gemensamma finalspelet som följdes av en liten men trogen publik. Segrare i H75 blev Lennart Ekengren som i finalen besegrade Gunnar Björn med 7/6. H60 vanns av Håkan Nilsson, som på 19:e hålet betvingade Håkan Lindström. Vi kan konstatera att uppdelningen i två klasser innebar ett uppsving för tävlingen. Utbyten Utbyten, som är mycket populära, har skett med Björnhults GK, Vinbergs GK och Jönköpings GK samt vid två tillfällen internt med våra Damveteraner. Spelformen har vanligen varit parspel såsom fyrboll/bästboll. Totalt har Herrveteranerna genomfört 204 starter vid dessa tillfällen. Utbytet med Jönköping kom för övrigt till på initiativ av klubbchefen Jasmine Rawthorne som tack för det ideella arbete som Herrveteranerna lagt ned på bana och byggnader. Klubbmatcher Tre matcher mot andra klubbar har genomförts. Motståndarna har varit Borås GK i två fall samt Marks GK. Totalt har vi varit 53 startande i klubbmatcherna. Utfallet blev 2-1 till Varberg. Enda missen kom mot Borås borta där motståndarna som vanligt mötte upp med ett starkt lag. Hallands Gentlemän Varbergs GK lyckades åter vinna den totala lagkampen vilket innebär att Julles pokal stannar i Varberg ytterligare ett år. Det blev en ganska överlägsen seger före Forsgården och Björnhult. Totalt svarade klubbens spelare för 235 starter under året. Vi arrangerade två tävlingar på hemmaplan, vilket varit bra såväl för klubben som för dess restauranger. Mest framgångsrik för Varbergs GK var Jan-Eric Eliasson, som bidrog med två segrar och två tredjeplatser. Dessutom knep han en fjärdeplats! Folke Olsson, Ole Bundgaard och Anders Nilsson vann varsin seger. Varbergs GK tog utöver de fem segrarna också 14 andraplatser och nio tredjeplatser. Övriga aktiviteter Utöver det tävlingsmässiga så har Herrveteranerna under ledning av Göran Johansson och Svante Jönson starkt bidragit till vår anläggnings drift och skötsel. Totalt har ca 420 timmar lagts ned på olika arbetsuppgifter som lagning av fairway på båda banorna, målning av linjer på Västras parkering, utskick av årsavgifter med mera. Herrveteranerna har, ibland tillsammans med Damveteranerna, också varit golfvärdar.i en byggnadsgrupp under ledning av Kent Turesson har Herrveteranerna lagt ned ca 400 timmar på maskinhallen och köket på Östra samt på klubbhus, kiosk och plank mm på Västra.Under vårens bedrevs en intensiv inomhusträning gemensamt med Damveteraner för ett 60-tal deltagare under ledning av Frank och Janne. Avslutningsvis så skördade Herrveteranerna även en del triumfer under Varbergsveckan. Vi medverkade i tre segrande mixedlag. I singelspelet tog vi en andra och en tredje plats. De bästa Herrveteranerna har dessutom deltagit i träning, kvalspel och seriespel i klubbens åldersserielag. Lars Henrell 5

6 TOR-KOMMITTÉN 2014 HANDIKAPP OCH REGLER Tor-kommittén har bla. genomfört regelutbildning, Genomfördes på Västra Klubbhuset med många deltagare. Glädjande nog fick vi t.o.m. dubblera kursen. Under spelsäsongen medverkade vi med domare i de flesta klubbtävlingarna. Varbergs GK har 4 distriktsdomare som har representerat klubben i ett flertal uppdrag inom distriktet. Kommittén har bidragit en del i den nya utbildningen för Gröna Kortare. Vi har bidragit till markering av banorna. HCP-frågor har hanterats inom ToR-kommittén. TÄVLINGAR Varbergsmästaren var först ut bland våra tävlingar i år. Deltagarantalet var något högre än 2013 men kan bli bättre. Deltagarantalet totalt på tävlingarna ökade med c:a 100 deltagare från drygt 1400 till drygt 1500 vilket får ses positivt. Återigen visade sig Varbergsveckan vara attraktiv för både medlemmar och gäster. Två av tävlingarna hade nya sponsorer. My Golf Tour som gick i konkurs på våren återuppstod under nytt namn, Hogland Cup men med samma upplägg. Deltagarantalet steg med c:a 30%. Onsdagtävlingen på Varbergsveckan fick också ny sponsor då Hedin Bil AB gick in och sponsrade Mercedes Benz Open Varberg som tävlingen döptes till. Hedin Bil AB är bl.a. återförsäljare av Mercedes Benz. Himledalskannan som spelades för 10:e gången vanns av Hofgården. Deltagarantalet var något bättre än 2013 men är alldeles för dåligt m.t.p. att det idag är fyra klubbar som har möjlighet att delta. Varbergstouren som hädanefter skall kallas för Varbergsmästaren spelades för fjärde gången. Vår deltävling gick av stapeln i början av Maj, vilket nämnts tidigare, med i stort sett samma antal spelare som föregående år. Vinnare 2014 blev Roger Nilsson Varbergs GK. Inför 2015 kommer en del justeringar att göras både vad gäller Himledalskannan och Varbergsmästaren. När detta är klart kommer resp. tävlingsfakta att uppdateras och läggas in på vår hemsida. Kommittén som hanterar detta som tidigare kallade sig för TOK-gruppen har bytt namn till, Varbergsortens Golfkommitté. Två deltagare från varje klubb. Ordförande skapet/ sekreterare kommer att innehas av klubbarna med tvåårsintervaller. Harabäcken är först ut. KM är fortfarande ett sorgligt kapitel vilket även gäller KM Foursome. ToR-kommittén har i dagsläget bestämt att dela på stora KM och ålders-km. KM foursome utgår. Krögarnas tävlingar på Östra resp. Västra hade sammantaget bra deltagande. En uppskattad och trevlig tävling där den sociala biten har väl så stor betydelse som själva golfen. Vi i ToR-kommittén vill rikta ett stort tack till alla tävlingsledare domare och även personalen i de båda receptionerna. Utan er står vi oss slätt. ETT STORT TACK! Kurt Glamheden VETERANKOMMITTÉN DAMER 2014 Uppstartsmöte hölls den 10 april på Östra Banan. Vi spelade 9 hål i vackert väder och på en bana i gott skick. 61 senioritor gladde sig åt att träffas igen. Därefter åt vi en soppa och hade prisutdelning för dagens prestationer. Under mötet presenterades säsongens tävlingsprogram samt de reviderade riktlinjerna och målsättningen för En inbjudan har skickats ut via e- post till samtliga damer 60+ i Varbergs GK i förhoppningen att nå fler senioritor som vill delta i våra aktiviteter. Under säsongen har vi spelat växelvis på Östra resp. Västra Banan. En gång per månad har vi haft kanonstart på Östra Banan med gemensam, uppskattad lunch därefter.vi har haft utbyte med Vinberg och Björnhult tillsammans med Veteraner Herrar. Den 28 maj bjöd Veteraner Herrar in till mixed-tävling på Östra Banan, där 33 Senioritor deltog. Den 25 september bjöd Senioritorna in Veteraner Herrar till poängbogey på Östra Banan med gemensam lunch efteråt. 58 deltagare, varav 28 herrar, spelade med glatt humör i omväxlande höstväder. Särskilda aktiviteter 24 april Puttävling på Östra 8 maj Fyrboll/bästboll, PB på Västra 22 maj Flaggtävling på Västra 19 juni golf i Valstakt på Västra 26 juni Puttävling på Östra 14 augusti spelade vi om vandringspriset Tennfatet. Tävlingen vanns av Annica Daneholt-Wahlgren 11 september gick bussutflykten till Hulta GK. Fina priser hade skänkts av Hanne Larsson och Meggie Carlsson. Bra bana och mycket trevligt bemötande. Vi har varit totalt drygt 500 deltagare under året. I snitt ca 30 tävling. Eva Hietala och Laina Lindström har tillsammans Lars Henrell, Göran Johansson och Kent Bergqvist utgjort Veterankommitténs styrelse. Vi har haft två möten under året. Bästa score gjorde Agneta Klint med fantastiska 63 slag netto på Hulta GK. Vid en summering av säsongen 2014 kan konstateras att vi startade i april i ett härligt väder på fina banor, sommaren fortsatte att vara varm, kanske lite väl varm för golfspel. Augusti blev en blöt månad, september blev återigen en varm och skön spelmånad. Vi tackar alla våra sponsorer för fina priser. Den 2 oktober avslutas säsongen med 9-håls tävling, årsmötesförhandlingar och prisutdelning och mat. Eva Hietala Koncernintäkter 2014 Koncernkostnader % 4% 8% 2%2% Medlemsavgifter Spelintäkter Sponsorintäkter -4% -16% Arrenden Inköp bana Lokalkostnader 23% 56% Kommittéintäkter Hyror exkl koncern Bidrag Övriga intäkter -52% -5% -2% -5% -1% -3% -8% Maskinkostnader Admin. Kostnader Övriga kostnader SGF-HGDF Klubbkostnader Personalkostnader 6

7 RESULTATRAPPORT KONCERN INTÄKTER 2014 koncern 2013 koncern 2012 koncern Medlemsavgifter Spelintäkter Sponsorintäkter Kommittéintäkter Hyror exkl koncern Bidrag Övriga intäkter Summa intäkter RÖRELSEKOSTNADER Arrenden Inköp bana Lokalkostnader Maskinkostnader Admin. Kostnader Övriga kostnader SGF-HGDF Klubbkostnader Personalkostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar Finansiella kostnader Skatter Summa kostnader RESULTAT RESULTATRAPPORT VBGK VGAB VbGK 2014 VGAB 2014 KONCERN Medlemsavgifter Spelintäkter Sponsorintäkter Kommittéintäkt, försäljningsintäkt & övriga intäkt Hyror (inkl internhyra tkr) Bidrag SUMMA INTÄKTER Arrenden Driftskostnader (inkl internhyra tkr) Admin. Kostnader Klubbkostnader Personalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Skatter SUMMA KOSTNADER RESULTAT

8 BALANSRAPPORT TILLGÅNGAR Byggnader NOT Bevattning NOT Mark NOT Banorna NOT Inventarier NOT Maskiner NOT Pågående byggnation NOT Summa anläggningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa /bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital NOT Årets resultat Summa eget kapital Lån Banklån Checkkredit NOT Nycklar Medlemslån Summa långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfr. skulder Uppsagda medlemslån Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BALANSRÄKNING (ej eliminerat) VbGK VGAB Koncern Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa-bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 KASSAFLÖDESANALYS Rörelsen Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat ökning(-), resp minskning (+) av IB VGAB ökning(-), resp minskning (+) av rörelsefordringar ökning(-), resp minskning (+) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Finansiella intäkter/kostnader Finansiella &extraordinära intäkter och kostnader Nettoförändring av likvida medel från rörelsen Investeringar Påbörjade byggnationer Nettoförändring av likvida medel efter investeringar förändring banklån Nettoförändring långa skulder Beräknad skatt Nettoförändring av finansiering Utnyttjad kredit/bankmedel vid årets början Förändring av likvida medel Utnyttjad kredit/bankmedel vid årets slut Beviljad checkkredit Summa disponibla likvida medel AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR Byggnader Bevattning Banorna Inventarier Maskiner Summa Avskrivningar STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINST- DISPOSITION I VARBERGERGS GK Balanserad vinst Årets resultat Värdebevis/medlemslån Summa EGET KAPITAL I VARBERGS GK Spelrätter Värdebevis not 1. Avser värdebevis som växlats in mot Greenfeebiljetter not 2. Avser medlemslån äldre än 10 år där ingen gjort anspråk på återbetalning. Balanserade Årets Summa vinstmedel resultat eget kapital Ingående eget kapital Disposition enligt årsstämma Konvertering av värdebevis Inlösen av värdebevis Värdebevis mot GF biljetter not Efterskänkta medlemslån not Årets resultat Utgående eget kapital

10 RAPPORT FRÅN REVISORERNA 10

11 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Valberedningens förslag till årsmötet VARBERGS GOLFKLUBB Till styrelsens ordförande föreslås: Rolf Isaksson 1 år omval Till ledamöter i styrelsen föreslås: Richard Fogelström Richard Jande Cecilia Lagerström Lars Sörqvist 2 år omval 2 år nyval vald till 2016 kvarstår ytterligare 1 år vald till 2016 kvarstår ytterligare 1 år Till suppleanter i styrelsen föreslås: Eva Odén Göran Borg 1 år omval 1 år nyval Till revisorer förslås: Kjell Johansson (sammankallande) Michael Andersén 1 år omval 1 år nyval Till revisorssuppleanter föreslås: Nicklas Christiansson Marie Svensson 1 år nyval 1 år nyval Bolaget Varbergs Golfklubb Till medlemsrepresentant i bolaget Varbergs Golfklubb föreslås: Bo Möller 1 år omval Varberg Catarina Berglund, ordförande Hans Lillhage, ledamot Hasse Johansson, ledamot 11

12 PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET FRÅN STYRELSEN Proposition till årsstämman I samband med förhandlingar i arrendenämnden med markägare på Västra erbjöds möjligheten att köpa drygt 23,5 ha mark av Bernt Andersson och Gun Nilsson. Total köpeskilling kr motsvarande kr/ha. Viss del av marken ligger dock utanför befintlig bansträckning idag men huvuddelen av marken omfattar hål nr 6, 7, 8, 9, 10 samt övningsområdet och övningshallen. Vid köp tillkommer lantmäterikostnader. Under förutsättning av styrelsens och årsstämmans beslut träffades överenskommelse att detta markområde skall förvärvas av Varbergs GK Styrelsen har analyserat alternativen som innebär fortsatt arrende men under begränsad tid. Utgiften för förvärvet, dvs beräknad ränta och amortering kommer att överstiga befintliga arrendenivåer samtidigt som Golfklubben får en helt annan handlingsfrihet vid köp och säkrar de investeringar som skett i anläggningen. Med de förutsättningar som i dag föreligger har styrelsen gjort bedömningen att det är möjligt att genomföra föreslagna markförvärv utan att golfklubbens framtida likviditet äventyras". När det gäller finansiering har klartecken erhållits från Varbergs Sparbank. Styrelsen fattade därför beslut vid styrelsemötet 23 mars att rekommendera årsmötet att förvärva den angivna marken. Beslut fattades också om att erbjuda övriga markägare på Västra att sälja mark, totalt 24 ha. Den totala köpeskillingen för denna mark ligger i nivån 2, 9 3,2 mkr. Styrelsen behöver därför ha Årsstämmans mandat att förhandla med övriga markägare om köp av mark inom de ramar som nämnts ovan. Förslag till Beslut Ett markområde om ca 23,5 ha förvärvas av Bernt och Gun Nilsson för ett belopp om Styrelsen ges mandat att förhandla med en eller flera markägare om förvärv av mark motsvarande prisnivån ovan. 12

13 TROFÉ SAMLINGAR. Ni har många interna tävlingar i era bekantskapskretsar på Varbergs Golfklubb. Vi skulle tycka det var roligt att få in bilder på era troféer samt innehavare av trofén. Skriv gärna med lite övrig information om tävlingen, såsom bakgrund och spelform. Maila in detta på Glöm inte att maila oss även efter denna säsongen så vi får en uppdatering på 2015:års vinnare! 13

14 KRÖGARNA HAR ORDET. VARBERG VÄSTRA Vi hoppas på en tidig vår och en tidig start för golfsäsongen Telefon och mail har startat med förfrågningar på golfpaket med golf, logi och mat & dryck, även tävlingsprogrammet ser ut att vara välfyllt med trevliga tävlingar. Måndagen den 2 mars öppnar vi för lunch på Varbergs Golfkrog, Varberg Västra. Även detta året kommer vi att sälja lunchkuponger på Varberg Västra med luncher till kraftigt reducerade priser som enbart gäller på Varberg Västra.Vi säljer dessa vecka 10 & 11, när vi öppnar för lunch. Vi har ett begränsat antal, så först till kvarn gäller. Lördagen den 21 mars blir det Ost & Vinprovning på Varbergs Golfkrog, vi samlas på eftermiddagen med ett glas mousserande vin/cider och sedan guidar Marie Kortteinen oss bland ostar och vin. Sedan dukar vi fram en buffé som vi avslutar med kaffe. Vi har även ett erbjudande om att bo på klubben för de som väljer att ställa bilen. Lördagen den 18 april så provar vi vin igen, men denna gången på ett nytt och spännande sätt. Pokertasting - vågar du satsa på dina smaklökar. Mer information om detta kommer. VARBERG ÖSTRA Nya utmaningar - för några veckor sedan kom vi överens med Varbergs GK om att ta över driften även på Varberg Östra. Vi tackar för det förtroendet och hoppas att vi skall kunna väcka liv i den verksamheten. Golfsäsongen brukar starta tidigare på Östra än Västra och vi jobbar för fullt med alla tillstånd och avtal med leverantörer. På Varberg Östra Golfcafé kommer vi att erbjuda ett "Fikakort" - med det kortet kommer du att kunna fika till ett bra pris på Varberg Östra! Kortet kommer vi att sälja under april månad och sedan gäller det hela säsongen Under högsäsongen kommer vi att till lunch servera "veckans"! När det gäller boendet på Varberg Östra kommer vi att satsa på ett mer prisvärt golfpaket på Varberg Östra för att försöka nå en annan målgrupp av golfare och övriga gäster som söker logi. Välkomna! Bernt & Michael AVGIFTER 2015 Följande avgifter beslöt årsmötet i november skall gälla för medlemmarna i Varbergs Golfklubb. Fulltidsmedlem med spelrätt Fulltidsmedlem utan spelrätt Vardagsmedlem med spelrätt Vardagsmedlem utan spelrätt Utbildningsmedlem Studerandemedlem (22-26 år) Greenfeemedlem J 12 Junior - 12 år J 18 Junior år J 21 Junior årj J 12 Utbildningsmedlem 0 J 18 Utbildningsmedlem J 21 Utbildningsmedlem Passiv medlem senior/ junior 800/ 300 A+MEDLEMSKAP Är en medlemsform som några klubbar i Sjuhäradsbygden har infört för att skapa ett mervärde för sina fullbetalande medlemmar. Klubbarna som 2015 är med är Hulta GK, Marks GK, Kinds GK, Borås GK, Ulricehamns GK och Varbergs GK Fulltidsmedlemmarna i Varbergs Golfklubb erbjuds 2015 att för säsongen teckna ett A+medlemskap vilket innebär att man får tillgång till fritt spel på sex golfklubbar. Kostnaden för allt detta är bara kronor för hela 2015! Vi hoppas att medlemmarna i Varbergs Golfklubb vill fortsätta utöka sina spelmöjligheter österut och få många nya golfupplevelser på verkligt trevliga golfbanor, med bra restauranger och trevliga medlemmar. Att få komma ut och spela golf på andra banor är bland det trevligaste och mest utvecklande man kan göra inom golfen. Så ta chansen att 2015 bli en bättre och mer erfaren golfare! Slå Jasmine på kansliet en signal, för att få mer information om vad som gäller och hur man gör för att teckna ett A+ medlemskap Hon har svar på alla dina frågor! 14

15 DAMVERKSAMHETEN 2015 Alla damer är välkomna till Vårträffen den 28/4 på Västra. Då startar vi upp med 12 hål lottad scramble. Därefter populärt mingel i shopen och gemensam middag. Anmälan görs i GIT, golf och middag var för sig. Du som inte kan eller hinner spela är förstås välkommen till mingel och middag. Nytt för i år blir matchspel mot Sjögärdes damer vid två tillfällen. Vi kommer också att köra matchspel med Senioritorna/ Veteran Dam och Gunnel har lovat att hålla i detta även i år om vi får ihop 32 st. Så planera för detta nu! I programmet som kommer in på hemsidan inom kort hittar du alla övriga tävlingar och sammankomster. Till alla nya medlemmar vill vi säga VÄLKOMNA och vi hoppas att vi får nöjet att lära känna er i sommar. Om ni undrar över något så är det bara att kontakta någon av oss i kommittén. Vinterhälsningar från Marie Lund Kerstin Kågström Lena Turesson (N) Agneta Klint JUNIORVERKSAMHETEN 2015 OM VÅREN OM VÅREN DÅ ÄR DET ALLRA BÄST... Inför 2015 har det skett en del förändringar som vi tror mycket på, förändringen innebär att all träning kommer att ske på och runt rangen på Västra banan. Janne Carlsson ansvarar för alla juniorer över 8 år. Målet under 2015 är att motivera juniorerna att tävla mer. Just nu arbetar Janne med ett 20 tal juniorer i studion. Vi hoppas att vädrets makter är med oss så att vi lagom till påsk kan starta träningen utomhus. Janne kommer att anordna en informations träff för juniorer och föräldrar i samband med utomhusträningens start. Vi ser fram emot en rolig golfsäsong 2015 Jan Carlsson /Juniorkommittén 0708/

16 16

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Dagordning KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB. Restaurangen Varbergs Västra 31 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18.

Dagordning KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB. Restaurangen Varbergs Västra 31 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18. NUMMER ETT 2014 KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Restaurangen Varbergs Västra 31 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18.30) Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

utslaget KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Restaurangen Varbergs Västra 18 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18.30)

utslaget KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Restaurangen Varbergs Västra 18 mars klockan 19.00 (fika serveras från 18.30) utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER ETT 2013 Du kan anmäla dig från 15 januari 2013 och det gör du i Min Golf, klicka på Olympiagolfen i menyn när du loggat in. Läs

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb

Saltsjöbadens Golfklubb 1(16) Saltsjöbadens Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan 25 november klockan 19.00

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan 25 november klockan 19.00 NUMMER TRE 2013 UPPMANING FRÅN BANAN Vi har väldigt bra övningsområden på Västra Banan, men tyvärr sker det allt för ofta att någon är där och tränar och lämnar stora mängder av torvor kvar utan att laga

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

KANSLIET HAR ÖPPET MAILADRESSER GOLFVECKAN 2015 I DEN HÄR UTGÅVAN NUMMER TVÅ 2015. Tack till: Varbergs Sparbank

KANSLIET HAR ÖPPET MAILADRESSER GOLFVECKAN 2015 I DEN HÄR UTGÅVAN NUMMER TVÅ 2015. Tack till: Varbergs Sparbank NUMMER TVÅ 2015 VARBERGSVECKAN 2015 infaller i år 5-11 juli. År 2014 hade vi 996 startande på Varbergsveckan, i år har vi givetvis som mål att komma över 1000 startande! Som alltid är vi tacksamma för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014

Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Svensk Senior Golf Årsmöte 2014 på Albatross GK, Göteborg den 11 december 2014 Protokoll 1 Årsmötets öppnande Tf ordföranden Per Ljungberg hälsade medlemmarna hjärtligt välkomna och förklarade årsmöte

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan Torsdagen 27 november klockan 19.00. Dagordning

Kallelse till budgetmötet i Varbergs Golfklubb i klubbhuset Västra Banan Torsdagen 27 november klockan 19.00. Dagordning NUMMER TRE 2014 Nya medlemmar sökes... Medlemsantalet är stabilt men intresset är stort för att bli medlem nästa år. Rabatten om 2000 kr på spelavgiften och billiga värdebevis är självklart lockande. Kallelse

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15.

utslaget DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA KANSLIET HAR ÖPPET måndag-torsdag 8.00-16.00 fredag-söndag 8.00-15. utslaget VARBERGS INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I VARBERGS GOLFKLUBB NUMMER TVÅ 2014 DILEMMAT PÅ ÖSTRA!! ALBATROSS PÅ 18, VÄSTRA ATT VI HAFT PROBLEM MED RESTAURANGEN PÅ ÖSTRA HAR VÄL ALLA SETT OCH FÖRSTÅTT,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

NYHETSBREV. Våren 2016

NYHETSBREV. Våren 2016 NYHETSBREV Våren 2016 Hej alla golfare i Lanna GK! Våren är på gång, även om det fortfarande ligger lite snö på marken. Många är vi väl som längtar efter våren och gröna gräsmattor och fina golfdagar.

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av dagordning.

Läs mer