Senast reviderad Information från A - Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast reviderad 2010-06-18. Information från A - Ö"

Transkript

1 Senast reviderad Information från A - Ö Läsåret

2 Innehållsförteckning A-Ö Sidan Inledning 2 Affischering 3 Alkohol 3 Allergi 3 Allergiombud 3 Anslagstavlor 3 APU 3 Arbetslag 3 Besökare 3 Betyg-prövningar 3 Bibliotek 4 Borttappade och upphittade saker 4 Brandlarm 4 Cafeteria 4 Datorer för elever 4 Diagnostiskt prov 4 Droger 5 Elevinflytande 5 Elevråd 5 Elevskyddsombud 5 Elevskåp 5 E-post 5 Estetisk verksamhet 5 Felanmälan 5 Fotografering 5 Frånvaro 5 Frånvarande lärare 6 Fusk 6 Försäkring 6 Föräldrainformation 6 Hemsidan 6 ID-kort 6 Individuell studieplan 6 Individuellt program (IV) 6 Individuellt val 6 Inställda lektioner 6 Intern TV apparat 6 IT-regler 6 Kalendarium 7 Kameraövervakning 7 Kansli 7 Karaktärsämnen 7 Klassfack 7 Klasskonferens 7 Klassråd 7 Koncentrationsläsning 7 Kopiering 7 Kärnämnen 7 Ledighet 7 Lunch 7 Läroböcker/låneböcker 7 Läroplan 7 Läs- och skrivsvårigheter 8 Matersättning 8 Matråd 8 Meddelande till elev under skoltid 8 Meddelande till personal 8 Mentor 8 Mobbning 8 Mobiltelefoner 8 Nationella prov 8 Närvaro 8 Närvarostrategi 8 Omdömen 8 Ordning och reda 8 Program 9 Sidan Programforum 9 Projektarbete 9 Prövningar 9 Receptionen 9 Reducerat program 9 Resor 9 Rökning 9 Samlat betygsdokument 9 Schema 9 Sen ankomst 9 Sjukanmälan 9 Skadegörelse 9 Skolkurator 10 Skolläkare 10 Skolsköterska 10 Skolkonferens 10 Skollag och Gymnasieförordning 10 Skrivmaterial 10 Skrivningar 10 Specialidrott 11 Specialkost 11 Specialutformat program 11 Stilla rum 11 Studieavbrott 11 Studiebidrag 11 Studiefinansiering 11 Studieledighet 11 Studieplan 11 Studie- och yrkesvägledare 11 Studieteknik 11 Stödundervisning 12 Stöld 12 Svenska som andra språk 12 Timplan 12 Tystnadsplikt 12 Ungdomsmottagning 12 Utrymning 12 Utökat program 12 Vaktmästeri 12 Vilorum 12 Vilunda Peers 12 Utrymningsplan 13 Vem ska jag vända mig till 14 Läsårstider 14 1

3 Välkommen till Vilunda gymnasium! Vår förhoppning är att du ska trivas hos oss.vi erbjuder dig en verklighetsnära utbildning där kunskapen sätts i ett sammanhang och tillämpas. Du är delaktig genom hela din utbildning och du tar ansvar för den. Skolan ställer tydliga krav och har höga förväntningar på dig. Dina behov och dina förutsättningar är en självklar utgångspunkt för oss när vi hjälper dig att utveckla dina kompetenser för ditt fortsatta yrkes- och samhällsliv. Vi arbetar med att tydliggöra skolans profil genom några nyckelbegrepp: Vi förväntar oss att du gör allt vad som står i din förmåga, för att använda dina studieår på Vilunda gymnasium på allra bästa sätt. Vi på Vilunda ska göra allt vad vi kan för att stödja dig i dina studier och i din utveckling som människa. Kjell Rosenqvist Rektor En tydlig pedagogisk profil där alla vi på skolan arbetar för ett gemensamt förhållningssätt och vi utvecklar metoder som stimulerar till lärande samt anger vilka ömsesidiga krav vi ställer på varandra. Entreprenörskap är en viktig del i all undervisning. Det innebär att du som elev stimuleras till nytänkande och kreativitet samt att du kan omsätta dina idéer i praktisk handling. Det innebär också att du stimuleras att ta vara på dina inneboende resurser. Ett nära samarbete med det lokala näringslivet är en självklarhet. Att internationalisering genomsyrar undervisningen innebär att ditt perspektiv och din förståelse för omvärlden vidgas genom kunskaper om andra kulturer och språk. På Vilunda gymnasium har vi elever från många olika kulturer. Att elevinflytandet är självklart och tydligt innebär att vi arbetar för tydlighet, öppenhet och delaktighet. Genom ett aktivt elevrådsarbete, programforum och olika konferenser har du som elev en stor möjlighet till inflytande. Med en stimulerande studiemiljö menar vi bland annat att: - du möts av en tydlig och motivationsskapande introduktion - du möter ett väl utvecklat mentorskap - du blir sedd och bekräftad - du möter ett lokalt näringsliv som deltar i utbildningen - du får vara med och påverka din studiesituation - du får arbeta med god teknisk utrustning och studiematerial av hög kvalitet. 2

4 A-Ö FÖR VILUNDA GYMNASIUM Affischering Får endast ske på särskild anvisad plats. Plats anvisas av vaktmästeriet. Företagsreklam är inte tillåten. Alkohol Det är förbjudet att medföra alkoholhaltiga drycker till skolan. En alkoholpåverkad elev avvisas från skolan och omhändertas på ett betryggande sätt. Allergi Allergi och annan överkänslighet har blivit en folksjukdom som är viktig att förebygga. Undvik att använda kläder som varit i kontakt med djur eller att ha starkt doftande parfym i skolan. Allergiombud Skolans allergiombud är Tina Parkert, lärare på HP-programmet. Anslagstavlor På vissa platser i skolan finns anslagstavlor där elever kan anslå sina meddelanden. Alla meddelanden som sätts upp måste godkännas av vaktmästeriet som förser meddelandet med en stämpel. Meddelanden som saknar stämpel eller som sätts upp på annan plats plockas bort. APU Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) finns på program med yrkesämnen. Arbetslag Lärarna på Vilunda gymnasium är organiserade i programarbetslag. För varje arbetslag finns en arbetslagsledare. Även övrig personal är organiserade i arbetslag, ofta efter sina arbetsupgifter exempelvis administration, och elevhälsa. Besökare Alla besök till skolan skall anmälas i receptionen i förväg. Där får besökaren ett besökskort som ska bäras väl synligt. Eftersom skolan är en arbetsplats, och inte en allmän plats, kommer övriga besökare avvisas från skolan. 3 Betyg I gymnasieskolan tillämpas målrelaterade betyg med betygsgraderna Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG). För att få betyget Godkänt krävs att man uppnått ett visst av Skolverket fastställt mål. Uppnår man inte Godkänt sätts Icke godkänt. Betyg sätts på varje kurs (ej ämne) när kursen är avslutad. Betygssättningen grundas på elevens samlade arbetsinsats och kunskap, varför regelbunden närvaro är av största vikt. Vid stor frånvaro minskar lärarens möjlighet att bedöma om eleven uppnått de kunskaper och färdigheter som kursen avser att ge. "Om läraren på grund av en elevs frånvaro saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper, skall betyg inte sättas" (gymnasieförordningen 7 kap. 3 ). När elev slutar gymnasiet erhålls ett slutbetyg alternativt ett samlat betygsdokument. Slutbetyg får den som har uppnått föreskrivet poängtal genom att läsa och få betyg i tillräckligt många kurser. Den som inte har gjort detta får ett samlat betygsdokument. Ett samlat betygsdokument som visar betyg i genomgångna kurser kan elev få även under studietiden genom att vända sig till elevregistreringen. Prövning Om du fått Icke godkänt (IG) som betyg på en kurs kan din lärare och du komma överens om det finns möjlighet för komplettering. Datum för komplettering fylls i på den sk. IG-blanketten. Bedömer din lärare att du måste pröva på hela kursen anmäler du dig till prövning hos studieoch yrkesvägledarna. På skolan finns tre prövningsperioder och den prövande läraren bestämmer när prövningen ska äga rum efter den första förträffen. IG-prövningar är gratis under den tid du är inskriven på gymnasiet. Efter avslutad studietid kostar en prövning 500kr/kurs oavsett tidigare betyg. Du har även rätt att göra prövning i nationell kurs som du inte är inskriven i och inte fått något betyg i. Denna typ av prövning är tänkt för dig som skaffat dig kunskaper på egen hand och den kostar 500 kr/kurs. Avgiften måste vara betald i receptionen innan prövningen görs och kvittot skall visas upp. Om du har fått Godkänt eller Väl godkänt i en kurs kan du inte pröva för högre betyg förrän efter avslutade gymnasiestudier. Sådan prövning görs under prövningsperiod 2. Avgiften måste vara betald innan prövningen görs och kvittot skall visas upp för prövande lärare. Anmälan till prövning sker hos studie- och yrkesvägledarna.

5 Prövningar anmälningsdatum och datum för förträff läsåret 10/11 Prövningsperiod 1 Efter överenskommelse, vilket betyder att den prövande läraren bestämmer under vilken tidsperiod prövningen ska ske. Förträff måndagen den 18/ Kommer eleven intepå förträffen, utan att i förväg meddelat studie och yrkesvägledare, räknas prövningstillfället som förverkat. Anmälan före den 8/ Prövningsperiod 2 Endast för elever som kommer att gå ut åk 3 VT 2011 samt externa elever. Efter överenskommelse, vilket betyder att den prövande läraren bestämmer under vilken tidsperiod prövningen ska ske. Prövningar för elever med IG sker så att det nya betyget kommer med i slutbetyget. Prövningar för betygshöjning sker i enlighet med gymnasieförordningen efter avgång från gymnasieskolan. Betygen sättes så att de hinner komma in till VHS. Detta datum brukar vara runt den 15/6 Förträff onsdagen den 27/ Kommer eleven inte på förträffen, utan att i förväg meddelat studie och yrkesvägledare, räknas prövningstillfället som förverkat. Anmälan före 13/ Prövningsperiod 3 (HT 2011) Efter överenskommelse, vilket betyder att den prövande läraren bestämmer under vilken tidsperiod prövningen ska ske. Förträff måndagen den 30/ Kommer eleven inte på förträffen, utan att i förväg meddelat studie och yrkesvägledare, räknas prövningstillfället som förverkat. Anmälan före 13/ Undantag 1. Prövningar i Engelska Prövningar i engelska A-B sker i samband med nationellt prov, engelska C efter överenskommelse med prövande lärare. HT 2009 Förträff enligt kallelse Anmälan före 8/ VT 2010 Förträff enligt kallelse Anmälan före 25/ Prövning i Idrott och hälsa A och B samt Fritidens aktiviteter, Pilates, yoga, bollsport, personlig träning, styrketräning som bara har prövning i prövningsperiod 1, se ovan 3. Prövning i vissa karaktärsämnen på Elprogrammet och Byggprogrammet Kontakta karaktärslärarna på programmen för information om vad som gäller. Bibliotek På övre plan ligger skolans bibliotek - ett rum för studier och stillsam avkoppling. Där finns tillgång till böcker, datorer samt tidningar och tidskrifter. På skolbibliotekets hemsida hittar du länktips för dina studier. Du kan alltid be personalen om hjälp. Ditt ID-kort fungerar som lånekort. Öppettider är måndag-torsdag , fredag På nedre botten ligger kommunens huvudbibliotek. Borttappade och upphittade saker Vänd dig till receptionen. Det som lämnats in förvaras där, dock längst till läsårets slut. Inkomna värdesaker annonseras, i mån av tid, på intern-tv och återfås mot beskrivning. Brandlarm Brandlarm ges genom upprepade korta signaler i skolans högtalaranläggning samt ringsignal. Utrymningsplan finns uppsatt i varje korridor och information om återsamlingsplats m m. finns på skiss i varje klassrum samt på s. 13 i denna broschyr. Tag reda på utrymningsvägar för de delar av skolan där du brukar uppehålla dig. Cafeteria Cafeteria finns på bottenplanet. Där kan du köpa bl.a. smörgåsar och kaffebröd samt varma och kalla drycker. Öppettider: Måndag- fredag Datorer för elever Alla nya elever och lärare får i början av läsåret ett eget konto, egen e-post och tillgång till Internet. För att få använda skolans datorsalar krävs en underskriven ansvarsförbindelse. Skolans datorer ska enbart användas till skolarbete. Du riskerar att bli avstängd från ditt konto vid otillåten användning eller när du inte följer skolans regler. Datorerna i skolsalar får endast användas när lärare är närvarande. Diagnostiskt prov Kan ges i ett flertal ämnen i början av årskurs 1 för att läraren skall kunna få en uppfattning om klassens allmänna standard och speciella behov vad gäller den fortsatta undervisningen. 4

6 Droger Vilunda gymnasium skall vara en drogfri arbetsplats. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger skall förekomma på skolan. Elev som misstänks missbruka eller innehar droger kallas till samtal av ansvarig skolledare. Skolan polisanmäler all misstanke om innehav, samt försäljning av droger såväl inom skolan som området utanför. Läs mer i skolans handlingsplan mot droger på vår hemsida under rubriken handlingsplaner. Elevinflytande Både skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till inflytande. I skollagen och i läroplanerna betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller både undervisningens utformning och innehåll och förhållandena i skolan och arbetsmiljön i vid mening. På skolan kan eleverna påverka detta genom Klassråd, Programforum, Elevråd, Vilunda Peers och Skolkonferens. Elevråd Elevrådet består av två elever från varje klass. Fem av dessa elever utgör en styrelse som företräder elevrådet. Elevrådet sammanträder en gång per månad. Elevrådets verksamhet är dels facklig (bevaka elevernas rättigheter och ha synpunkter på förändringar på skolan), dels fritidsinriktad (organisera olika aktiviteter som t.ex. skolfester, klubbar, föreningar). Elevrådsrepresentanter får en dags utbildning. Elevskyddsombud I arbetsmiljölagen står det att på gymnasiet skall finnas elevskyddsombud. En elev per program väljs till elevskyddsombud. Två av dessa har rätt att sitta med i skolans skyddskommitté. Elevskåp Under din studietid på gymnasiet får du låna ett skåp och för detta krävs en underskriven ansvarsförbindelse. Du ansvarar för att skåpet hålls rent och snyggt. Skador på skåpet ska omgående rapporteras till vaktmästeriet. Samtliga elever skaffar eget hänglås. Hänglås finns att köpa i skolans reception. Förvara inget stöldbegärligt i skåpet. Vid förlorad nyckel kontakta receptionen/vaktmästeriet. Du får inte byta skåp utan vaktmästarens godkännande. E-post Alla elver har e-postkonton E-postkontot kan även nås hemifrån om du har Internet postedu.upåplandsvasby.se Estetisk verksamhet Är ett kärnämne som bl.a. skall utveckla känslan för estetiska värden. Du väljer antingen bild eller musik. Felanmälan Om du ser saker som är trasiga i skolan, t.ex. lampor, kontakter, dörrar eller fönster är det bra om du gör en felanmälan direkt. Detta gör du i receptionen. Fotografering Fotografering till skolkatalogen kommer att ske i september. Fotoschema klassvis kommer att annonseras på hemsidan. Frånvaro För att få studiebidrag måste du studera på heltid, d.v.s. delta i all undervisning. All frånvaro måste därför anmälas. Sjukanmälan måste göras av din vårdnadshavare om du är omyndig. När du är sjuk flera dagar måste det göras en sjukanmälan varje dag, se vidare under Sjukanmälan på s. 9 Om du inte kan närvara vid en lektion och du behöver lämna skolan måste du anmäla det och få det godkänt av din mentor eller någon undervisande lärare, skolsköterska eller kurator. Som giltig frånvaro räknas t.ex. att man har fått ledigt eller är sjuk. Skolan kan kräva att elever, som ofta anger att de är frånvarande på grund av sjukdom, visar läkarintyg. Eleven kan dock inte tvingas till detta, men om läkarintyg saknas behöver skolan inte godta elevens sjukanmälan. Att läkarintyg inte lämnas kan då få betydelse för bedömningen av frånvaron. En elev som är frånvarande från undervisningen och inte har en giltig anledning, skolkar. Detta räknas som ogiltig frånvaro. Uppgår den olovliga frånvaron till ca 20 procent under en femveckorsperiod varnas eleven och sker ingen förbättring rapporteras detta till CSN som fattar beslut om studiehjälpen ska dras in. En varning under läsåret räcker för indraget studiemedel. Indraget studiebidrag påverkar även andra bidrag. Se handlingsplanen kring elevers frånvaro på hemsidan under rubriken handlingsplaner. 5

7 Frånvarande lärare Skulle lärare av någon anledning utebli från lektion, ska eleverna tidigast 5 minuter efter lektionens början anmäla detta till receptionen. Det kan visa sig att läraren har fått akut förhinder och ska då ha lämnat instruktioner till klassen i receptionen. Så fort receptionen får information om inställda lektioner publiceras denna information på hemsidan. Fusk Vilunda gymnasium ser allvarligt på fusk såväl i samband med skrivningar som vid inlämning av uppgifter. Om du har fuskat vid ett provtillfälle, om ogiltig kopiering från Internet ägt rum bedömer inte läraren din uppgift. Du blir kallad till samtal med ansvarig skolledare. Försäkring Olycksfallsförsäkring är tecknad av Upplands Väsby kommun för eleverna. Observera att kommunen inte har någon försäkring som täcker förlust vid stöld som elever utsätts för. Aktuellt försäkringsbrev finns som pdf på hemsidan Föräldrainformation En introduktionskväll för föräldrar i åk 1 äger rum i början av höstterminen. Skriftlig information om studieresultat ges vid två tillfällen under läsåret: i november och i mars/april. Om en elev riskerar att få betyget Icke godkänt (IG) i en kurs meddelas detta när halva kursen har avverkats. Efter klasskonferensen meddelas hemmet om eleven haft stor frånvaro samt om risk för IG föreligger i någon kurs. Muntlig information om studiesituationen erhålles vid utvecklingssamtal som hålls en gång per termin. I februari hålls en information för föräldrar i åk 1 om valen till åk 2. Hemsidan På finns allmän och aktuell information om skolan. Ta som vana att gå in och titta på den! ID-kort Alla som arbetar och studerar på Vilunda har ett ID-kort. Detta för att vi ska veta vilka som får finnas på skolan. Kortet används som lånekort i skolbiblioteket, som passerkort i vissa dörrar samt som biljett för tallriksautomaten i skolmatsalen. Inget ID-kort ingen mat, men lunchkupong kan köpas för 20kr. Kortet kan användas endast en gång per dag i matsalen. Vid borttappat ID-kort kontakta receptionen/vaktmästeriet och beställ ett nytt kort. Ett nytt ID-kort kostar:100 kronor. ID-kort skall återlämnas till receptionen/vaktmästeriet när du slutar på skolan. Individuell studieplan För att kunna studieplanera och kontrollera att full poäng uppnås på programmet får varje elev en individuell studieplan. Studieplanen visar studieväg och kurser. Om du har frågor kring denna kontakta din studie- och yrkesvägledare. Individuellt program (IV) Innehåller studier och praktik efter individuell plan. Det avser att komplettera baskunskaperna och leda till studier på nationellt eller specialutformat program. Individuellt val Det individuella valet är en möjlighet för dig som elev att fördjupa dig inom ett intresseområde. Det ger dig också en chans att sätta personlig profil på din utbildning och ett tillfälle att prova på något som kanske ligger utanför ditt program. I Vilundas individuella valkatalog presenteras de kurser som skolan erbjuder, t.ex. språk, bild, musik, foto, idrottskurser och fördjupning i karaktärsämnen. Individuellt val görs i åk 2 och 3. Studie- och yrkesvägledare informerar eleverna i god tid före valet. Inställda lektioner Ibland måste lektioner ställas in av olika anledningar t.ex. sjuka lärare, personalutbildning mm. Instruktioner är oftast utdelade på förhand, men vid akuta situationer kan informationen utebli. Eleverna ska då vända sig till receptionen för besked. Så fort receptionen får information om inställda lektioner publiceras denna information på hemsidan. Intern-TV Finns uppsatt på ett flertal platser i skolans korridorer och uppehållsrum. På denna lämnas dagsaktuella meddelanden. Viktig information som behöver komma ut snabbt lämnas på TVn. IT-regler Skolans datorer ska enbart användas till skolarbete. All trafik på Internet registreras och om du går in på otillåtna sidor riskerar du att stängas av från Internet. 6

8 Kalendarium på finns all information om läsåret under rubriken Kalendarium. Kameraövervakning På Vilunda gymnasium vill vi att alla elever ska känna sig säkra och trygga. På inrådan av bland annat elevrådet har övervakningskameror satts upp vid elevskåpen för att motverka skadegörelse och inbrott i elevskåpen. Kansli Kanslipersonalen sköter in- och utskrivning av elever, löpande administrativa rutiner och förmedlar skolans kontakter med elever, myndigheter och allmänhet. Elevregistratorn finns i korridor 37. Karaktärsämnen Är ämnen som ger karaktär åt eller är specifika för ett program, t.ex. fysik, kemi och biologi på naturvetenskapsprogrammet, samhällskunskap på samhällsvetenskapsprogrammet, respektive yrkesämne på program med yrkesämnen. Klassfack På övre plan mitt emot korridor 37A finns klassfack. I dessa läggs meddelanden till klassen eller enskilda elever i klassen. Klasskonferens Består av rektor och den personal som tjänstgör i klassen. I klasskonferensen behandlas bl.a. elevernas studiesituation, frågor om omläsning av kurs, reducerat program, byte av program. Klassråd Varje klass ska ha ett klassråd bestående av samtliga elever i klassen och deras mentor. Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever, t.ex. vad som beslutats i skyddskommitté och skolkonferens samt andra frågor, som direkt berör klassen, elevrådet och programråd. Klassråd genomförs minst var 3:e vecka. Koncentrationsläsning I vissa kurser med lågt timtal koncentreras undervisningen till viss del av läsåret. Naturkunskap, datorkunskap och estetisk verksamhet är exempel på kurser som ofta koncentrationsläses. Kopiering Sker i samråd med undervisande lärare samt i skolbiblioteket. Kärnämnen Är ett antal ämnen som ingår i alla program med ett visst antal timmar och som tillsammans ger en baskunskap. Ämnena är svenska, engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, religionskunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Ledighet I gymnasieförordningens 6 kapitel 19 står det: Rektor eller den rektor bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbete för enskilda angelägenheter. På Vilunda gymnasium anser vi att enskilda angelägenheter inte är semesterresor. Därför beviljar vi ej ledighet för semesterresor. Semesterresor ska förläggas under skolloven. Ansökan för ledighet med anledning av enskilda angelägenheter hittar du på vår hemsida: um Lunch Serveras i skolans matsal. Du drar ditt ID-kort i tallriksautomaten. Har du glömt kortet kan du köpa en lunchkupong i receptionen för 20 kronor. Kortet kan användas endast en gång per dag i matsalen. Lunchen är avgiftsfri. För borttappat eller förstört ID-kort får du betala 100 kr. Behöver du specialkost se vidare information under rubriken Specialkost. Läroböcker/låneböcker I samarbete med läraren i respektive kurs lånar skolbiblioteket ut läroböcker till eleverna. Böckerna skall återlämnas till skolbiblioteket när kursen är slut. Elev som byter program skall återlämna böcker som inte längre behövs för studierna. Böckerna skall självklart också återlämnas då elev slutar skolan. Om böckerna inte återlämnas blir eleven ersättningsskyldig. OBS! Detta gäller även stulen eller borttappad bok. I stort sett alla böcker är låneböcker. Anteckningar och understrykningar får endast göras med blyerts, så att de kan suddas ut. Tänk på att någon annan kanske skall ha din bok nästa år. Den som vill köpa en lärobok skall vända sig till skolbiblioteket. För bok som var ny när du fick den betalas förlagspriset, för begagnad bok halva detta pris. Läroplan En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Läroplan för gymnasiet består av en allmän del samt programhäften, ett för varje program. 7

9 I detta redovisas programmål, programstruktur och kursplaner i ämnen. Länk till Läroplanen och Skolverket hittar du på vår hemsida under rubriken Läroplan. Läs- och skrivsvårigheter Elever med läs- och skrivsvårigheter kontaktar mentor eller rektor. Matersättning Elever på arbetsplatsförlagd utbildning (APU) får matersättning vid eget utlägg för lunch. Matråd Skolan har ett matråd som sammanträder ett par gånger varje termin. Här diskuteras maten, matsedeln och situationen i matsalen. I matrådet finns representanter för elever, personal, skolledning och matleverantör. Meddelanden till elev under skoltid Det går inte att nå en enskild elev via telefon i skolan. Endast i ytterst angelägna fall kan meddelanden till eleverna framföras via receptionen under skoldagen. Meddelande till personal Alla anställda har ett personligt postfack på övre plan vid kansliet. Meddelande lämnas i postfacken. Det är även möjligt att få kontakt med en lärare via e-post eller via telefon, se hemsidan. Vill du maila övrig administrativ personal gäller Mentor Varje elev har en mentor. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver information, råd eller stöd. Mentor kallar till och genomför utvecklingssamtal. Mobbning På Vilunda gymnasium strävar vi efter att alla ska känna sig trygga, uppskattade och sedda. Skolledningen, lärarna och skolans övriga personal ansvarar för att alla på skolan känner ett ansvar för att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling, och ingripa vid minsta tecken på särbehandling. Se skolans handlingsplan för Likabehandling. Den hittar du på vår hemsida i broschyren Trygg på Vilunda. Mobiltelefoner Stäng alltid av din mobiltelefon under lektionstid samt när du vistas i biblioteket. Mobiltelefoner får inte medföras vid prov. Rektor eller lärare har enligt skollagen rätt att omhänderta störande föremål. Nationella prov Är obligatoriska och skrivs på samma dag i hela landet. Elever och föräldrar uppmanas att inte lägga resor, läkarbesök etc. på dessa dagar. Datum för proven finns på hemsidan under rubriken Kalendarium. Närvaro Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man delta i undervisningen. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Elever som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Närvaroplikt gäller även vid andra aktiviteter som skolan föreskriver. Se vidare under Frånvaro och Ledighet. Närvarostrategi På Vilunda gymnasium arbetar vi intensivt för att öka närvaron och minska den ogiltiga frånvaron. Vi vill att alla elever skall nå goda resultat i sina studier. En förutsättning för detta är att eleverna är engagerade i sin studiegång, går på sina lektioner och aktivt deltar i undervisningen. Vid all ogiltig frånvaro kontaktas föräldrarna. Läs mer om skolans handlingsplan kring elevers frånvaro på hemsidan under rubriken Handlingsplaner. Omdömen En gång per termin får varje elev ett omdöme i alla sina ämnen. På omdömesblanketten används graderingarna ÖG = eleven ligger över nivån för Godkänt, G = eleven ligger på nivån för Godkänt, RIG = eleven riskerar att få Icke godkänt. Ordning och reda Vi strävar efter att alla ska trivas på Vilunda gymnasium. Vi är många som ska fungera tillsammans och vi har alla olika erfarenheter och traditioner med oss. Det är därför viktigt att det på skolan finns regler och förhållningssätt för att underlätta samarbetet mellan alla som befinner sig på skolan. Det är din arbetsmiljö och det är viktigt att vi alla hjälps åt att göra den trivsam! Se skolans trivsel och ordningsregler i broschyren Trygg på Vilunda som finns på vår hemsida. 8

10 Program Gymnasieskolan är organiserad i program. Det finns 17 nationella program, individuellt program samt specialutformade program. Programmen är uppbyggda av kärnämnen och karaktärsämnen. Ämnena består av kurser. Utöver de fastställda ämnena kan ingå individuellt val, valbara kurser och projektarbete. På Vilunda gymnasium finns följande program: Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Individuella program Bas, HP, Asperger, SP Internationell Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Vilunda Internationella Program (SMIN) Programforum Vilunda gymnasium strävar efter att få ett ökat elevinflytande och engagemang i frågor som rör din utbildning och dina studier på programmet. Programforum består av minst en elev i varje klass på programmet, två lärare och programansvarig skolledare. Varje programforum sammanträder 2-3 gånger per termin. Det kan t ex handla om kursutbud, arbetsformer och praktikfrågor. Förutom att eleverna får möjlighet att ta upp frågor så ger det även lärare och skolledning en möjlighet att diskutera frågor om programmet med eleverna. Programforumen ska inte ses som en ersättning för elevrådet eller klassråden. Elevrådet är viktigt för elevdemokratin och bra när det gäller frågor som berör hela/stora delar av skolan och inte är specifika för utbildningen på ett visst program. Projektarbete Alla elever på nationella och specialutformade program skall göra ett projektarbete omfattande 100 poäng. Projektarbetet betygssätts. Prövningar Se information under Betyg s. 3. Receptionen Hit kan du komma med alla dina frågor t ex när någon lärare inte kommit till lektionen. Någon från klassen kan då gå och fråga tidigast fem minuter efter lektionsstart. Reducerat program Den som har studiesvårigheter eller av annat skäl inte kan följa det totala programmet kan få reducera detta med en eller flera kurser, totalt högst 10 % av programmets poäng. Beslut om reducerat program fattas av rektor. Mer 9 information kan du få av studie- och yrkesvägledaren. Resor Resor till och från skolan får eleven själv bekosta utom i de fall avståndet från bostaden till skolan är mer än 6 km. Då får man skolkort som gäller för resor med SL. Korten delas ut av mentor. Samma regler gäller vid APU. Rökning Enligt lag är rökning för elever inte tillåten inom skolans lokaler, på skolgården eller i dess omedelbara närhet. Det är viktigt att denna lag efterföljs av alla, vuxna som ungdomar, inte minst med tanke på dem som är allergiska mot tobaksrök. Rökförbudet gäller således även loftgångar, innergårdar, lastkaj och entréer. Samlat betygsdokument Samlat betygsdokument innehåller betyg på samtliga kurser som eleven avslutat och kan på begäran fås på elevexpeditionen. Mer information går att läsa under rubriken Betyg. Schema Du får vid terminsstart ett schema av din mentor som visar den undervisning du ska delta i. Det kan bli vissa justeringar i början av terminen. På hemsidan finns en länk till schemat. I början av terminerna sker schemaförändringar ofta. Schemat uppdateras varje fredag, så kolla noga. Sen ankomst Vi förväntar oss att du studerar på heltid. Lektionerna är viktiga för din kunskapsutveckling. Sena ankomster kan upplevas störande för dina klasskamrater. Med hänsyn och respekt till andra elever och lärarens genomgång låser läraren dörren vid lektionsstart. Läraren öppnar igen efter ca 15 minuter och du får 15 minuters frånvaro. Kom i tid till dina lektioner! Sjukanmälan All rapportering ska göras senast kl Använd e-postformuläret på hemsidan, i första hand. I andra hand vår telefonsvarare Var noga med att uppge personnummer, namn, klass och orsak. Tala tydligt! Du riskerar att få ogiltig frånvaro om uppgifterna är bristfälliga. Sjukanmälan gäller för den dagen som den skickas in. Är man sjuk en längre tid måste man sjukanmäla varje dag! Skadegörelse Skadegörelse får ofta tråkiga ekonomiska och sociala konsekvenser för de inblandade och ska ersättas av den/dem som har orsakat skadan på skolans egendom. Skolan skickar

11 information och faktura till förälder eller målsman. Skolan har även uppföljande samtal med elev och vårdnadshavare. Skolkurator Till skolkuratorn kan du som är elev komma med alla dina funderingar. Vi kan ge dig stöd och vägledning i skolrelaterade och personliga frågor som t.ex. studieekonomi, stipendier, skoltrötthet, stress, trassliga relationer i och utanför skolan, konflikter och kriser av olika slag eller annat som kan försvåra skolarbetet. Vid behov kan vi förmedla kontakt med annan resurs utanför skolan. Även föräldrar är välkomna att kontakta oss. Vi är skolans sakkunniga i sociallagstiftningen och vi arbetar förebyggande för att öka elevernas möjlighet till lärande. Vi har tystnadsplikt. Vi finns i korridor 37A. Skolläkare Behöver en elev kontakt med skolläkaren beställs tid via skolsköterskan. Skolsköterska Skolhälsan är elevernas företagshälsovård. Skolhälsan arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv med elevernas fysiska och psykiska och sociala hälsa i samarbete med föräldrar och personal. Hälsofrämjande samtal erbjuds alla elever i skolår 1 i grupp och/eller individuellt. I vissa program ingår obligatorisk hälsoundersökning. Se även presentation av Skolhälsan på vår hemsida. Skolkonferens Skolkonferensen är ett organ för gemensamma diskussioner mellan skolledning, elever och personal. Skolkonferensen behandlar frågor som har stor betydelse för alla elever vid skolan såsom ekonomi, organisation, schema, lokal- och miljöfrågor m.m. Skolkonferensen består av rektor, fem elevrepresentanter, tre lärarrepresentanter samt en representant för övrig personal. Skolkonferensen sammanträder en gång per termin. Skollag och gymnasieförordning Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Skrivmateriel Kom förberedd till varje lektion och ta med dig penna, kollegieblock, kalender och all annan utrustning som behövs i skolarbetet. Skrivningar Skrivtider På hemsidan anges tider för skrivningen samt i vilken utsträckning den ordinarie undervisningen skall pågå. Eleverna infinner sig vid skrivsalen 10 min före utsatt tid för skrivningen. Skrivsalen låses vid skrivningens början. Senkomna elever släpps in efter det att skrivningen har kommit igång, dock ej senare än 30 min efter skrivningens början. Placering Vid skrivning i aulan används placeringskort i form av plastmappar märkta med rad- och platsnummer. Varje elev förser sig med en mapp vid ingång till skrivlokalen Kladdpapper, skrivningspapper Särskilt framlagda kladd- och skrivningspapper hämtas av varje elev före skrivningens början. Ej använda papper återlämnas vid skrivningens slut. Tillåtna hjälpmedel Till skrivplatsen får förutom kladd- och skrivningspapper endast penna, radergummi, linjal, passare och gradskiva samt tillåten räknare medföras. Väskor, mobiltelefoner, pennskrin, fodral till räknare och dylikt placeras längst fram i skrivsalen. Skrivningsvakten meddelar vid skrivningens början om några hjälpmedel utöver de uppräknade är tillåtna och ombesörjer också i vissa fall utlåning av sådana hjälpmedel. OBS! Nödvändigt skrivmateriel, utom papper, måste eleverna alltid själva medföra! Ordning Varje form av kommunikation mellan de skrivande är givetvis förbjuden. Om mobiltelefon medförts in i skrivsalen läggs den i därför framställd korg. Om du behöver låna radergummi eller liknande skall du kontakta skrivvakten. Toalettbesök Anmälan sker hos skrivvakten. Skrivningen lämnas fram och tiden antecknas på den. Vid skrivning i aulan används toaletterna vid logerna under scenen. Inlämning av skrivningar Varje inlämnat skrivark skall vara försett med elevens namn och klass. Dessutom skall på skrivningen anges ämne, lärare, inlämningstid och elevens platsnummer vid skrivning i aulan. Även om inga uppgifter lösts skall skrivningen 10

12 lämnas in. Samtidigt återlämnas det materiel som eventuellt lånats. Specialidrott Den som utövar en idrott på tillräckligt hög nivå kan välja specialidrott. I åk 2 och åk 3 ersätter specialidrotten individuellt val. Du måste ha intyg från din klubb. Blankett kan du få av din studie- och yrkesvägledare. Den finns också som PDF på hemsidan. utbetalas automatiskt från och med kvartalet efter det eleven fyllt 16 år, tidigast i september. Utbetalning sker fyra månader på höstterminen och sex månader på vårterminen under förutsättning att eleven studerar/praktiserar hela läsåret. Studiemedel för dig över 20 år Från och med höstterminen det år då du fyller 20 år sker ingen automatisk utbetalning. Du måste själv ansöka om att få studiemedel. Blanketter finns hos kurator. Studiebidrag: 4-veckorsbelopp 2648 Du kan också gå in på Specialkost Elev som av någon anledning behöver specialkost skall kontakta sin mentor eller receptionen för att hämta en blankett som sedan lämnas påskriven till personalen i skolmatsalen. Blanketten finns som pdf på hemsidan Specialutformat program Är lokalt utformat. På Vilunda gymnasium har vi ett sådant program. Vilunda Internationella (SMIN) är ett tvärvetenskapligt program med en samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig profil. Programmet har en stark prägel av internationalisering. Stilla rum I skolans bibliotek finns ett stilla rum för bön och tystnad. Studieavbrott Om elev vill avgå från gymnasieskolan utan att ha slutfört lärokurs, skall han/hon anmäla detta hos rektor och - i fråga om elev som ej fyllt 18 år och ej heller ingått äktenskap - visa föräldrarnas samtycke till avgången (gymnasieförordningen, 6 kap, 24 ). Studieoch yrkesvägledaren skall kontaktas för information om arbetsmarknadssituationen och framtida utbildningsmöjligheter före utskrivningen. Som regel övergår eleven till IV. Studiebidrag Utbetalas utan ansökan 1 gång/månad under 10 månader. Upplysningar om övriga former av studiehjälp lämnas av kurator. Studiefinansiering Elever under 20 år får studiebidrag vilket ersätter det allmänna barnbidraget och 11 Studieledighet Elev kan av rektor beviljas ledighet, dvs. få göra ett uppehåll i studierna, vanligtvis ett läsår, om särskilda skäl föreligger. Studieplan För att kunna studieplanera och kontrollera att full poäng uppnås på programmet får varje elev en individuell studieplan. Studieplanen visar studieväg och kurser. Om du har frågor kring denna kontakta din studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare (SYV) Ger dig all nödvändig information om studier, utbildningsmöjligheter, yrken samt framtida arbetsmarknadssituation. Informationen ges särskilt vid elevernas valtillfällen i gymnasiet och i alla avgångsklasser och den sker genom att studie- och yrkesvägledarna medverkar t ex vid föräldramöten och under lektioner. Studieoch yrkesvägledarna finns dessutom tillgänglig under hela läsåret för enskild vägledning, då varje elev kan få komma och diskutera sina speciella problem kring studie- och yrkesval. Vid byte av program, kurs eller ämne, prövningar, samt före studieavbrott och studieledighet skall studie-och yrkesvägledare kontaktas. Studieteknik Om man vill bli bra i höjdhopp, måste man lära sig en bra teknik. Den gör att man lättare klarar högre höjder. På samma sätt behöver man en god teknik när man studerar. Men varken för höjdhopp eller för studier finns det en teknik som passar för alla. Man måste själv söka sig fram till och pröva den teknik som passar en själv bäst. Men för att kunna välja en bra teknik måste man veta vad man har att välja mellan. Ta därför en av de många böcker i studieteknik som finns, titta igenom den och tänk efter: Vilken teknisk utformning av studiearbetet passar mig bäst? Några av de råd du träffar på i de här böckerna gäller de flesta studerande:

13 I skolan Var uppmärksam och aktiv under lektionerna. Anteckna det som du finner värt att vetaoch det läraren skriver på tavlan. Engagera dig i diskussionerna. Ge uttryck för din åsikt. Fråga när du inte förstår. Vid hemuppgifter Två råd är särskilt viktiga, när det gäller ditt hemarbete. - planera arbetet - arbeta aktivt En stor del av framgången med studiearbetet hänger på planeringen. Vi måste planera för vår egen skull. Det är som regel inte det arbete vi utför som tröttar oss, utan det vi vet att vi har framför oss att ta itu med. Hur du är aktiv spelar inte så stor roll, bara du är aktiv i förhållande till ditt självständiga arbete. Anteckna, förhör dig själv, gör understrykningar eller hitta på något annat sätt. Det viktiga är att du angriper uppgiften på ett aktivt sätt. På fritiden Det är inte bara i skolbänken och vid skrivbordet man lär sig saker och ting. Radio, TV och tidningar ger dig färsk kunskap varje dag. Ta vara på den! Allt du läser och hör har dessutom oftast något med ditt arbete i skolan att göra. Det ger dig också vidgade vyer, det berikar ditt ordförråd och gör det roligare att studera. Stödundervisning Stödundervisning kan ges åt elev som på grund av sjukdom, programbyte, otillräckliga förkunskaper m.m. har svårigheter att följa undervisningen i ett eller flera ämnen. Vid behov tala med din lärare eller rektor. Stöld Skolan har ingen försäkring som täcker elevers förluster vid stöld. Förvara därför aldrig något stöldbegärligt i elevskåpet eller i omklädningsrummen. Anmäl stöld på blankett som finns att få i vaktmästeriet. Svenska som andra språk Svenska som andraspråk kan läsas som individuellt val, utökat program eller som alternativ till ämnet svenska. Betyg ges i ämnet. Timplan För programmen har riksdagen fastställt timplan som visar de ämnen som skall/kan ingå i respektive program samt riktvärden för undervisningstiden. Tystnadsplikt All personal som i skolans verksamhet kommer i kontakt med känsliga uppgifter har tystnadsplikt. Skolläkare, skolsköterska och skolkurator omfattas av en starkare sekretess än annan skolpersonal. Ungdomsmottagning Du kan vända dig dit om du vill ha någon att prata med om kärlek, sex, relationer, preventivmedel, samlevnad och identitetsutveckling. Besöken är kostnadsfria. Tfn: Utrymning Se utrymningsplan sid. 13. Utökat program Elev kan beviljas läsa kurser utöver det normala studieprogrammet. Rektor beslutar vilka elever som får utökat program. En förutsättning för beviljande är god närvaro, goda studieresultat i övrigt samt att schemat så tillåter. Vaktmästeriet Vaktmästeriet svarar för kopiering, postgång, smärre reparationer, transporter, kontorsmaterial, elevskåp, fotografering, utsmyckningar, id-kort, larm, ljus och ljud i aulan samt allmän service. Vilorum Vilorum finns i flygel 37 på övre plan intill skolsköterskan. Vilunda Peers Vilunda Peers är en elevorganisation som har till syfte att skapa en tryggare och mer engagerad miljö på skolan, väcka elevers intressen och diskussionslust, genomföra aktiviteter utifrån elevers önskemål och initiativ samt stärka elevers engagemang i sin skolsituation. Vilunda Peers har kontinuelig nyrekrytering. Är du intresserad?, kontakta skolkurator. 12

14 UTRYMNINGSPLAN ( = nödutgång ) Bibliotek Aula BP EC Å T E R S ÅTERSAMLINGSPLATS A M L I N G S P L A T S på skolans på skolans baksida baksida Brandutrymning * Brandlarm - utrymningslarm ges med korta tonstötar i högtalarsystemet och ihållande signal i ringklockorna. * Varje sal har två av varandra oberoende utrymningsvägar, vanligen dörr och fönster. * Vid utrymning skall i första hand dörr och korridorer användas. * Återsamlingsplats är området på skolans baksida, se skissen ovan. Om brandlarm är utlöst 1. Sitt kvar. 2. Läraren undersöker om korridoren är fri för utrymning. 3. Läraren meddelar utrymningsväg och återsamlingsplats. OBS! Hissar får ej användas. Handikappade elever skall hjälpas ut av lärare och elever som läraren utser. 4. Utrym och gå till återsamlingsplatsen (bakom skolan). Samlas i de undervisningsgrupper som gällde när larmet utlöstes. 5. Läraren skall lämna salen sist. 6. Om brand eller annan skada uppstått i skolan, som kunnat orsaka personskada i samband med utrymningen, skall närvarokontroll ske vid återsamlingsplatsen. 7. Ansvarig skolledare vid återsamlingsplatsen får information från den skolledare som har kontakt med brandpersonalen. 13 När faran är över signaleras med grön flagg.

15 VEM SKA JAG VÄNDA MIG TILL Kontaktuppgifter ligger på hemsidan under rubriken kontakta oss Aktuell information, samt läsårstider Blanketter Elevskåp Förlorade eller upphittade värdeföremål Hälsovård Intern-tv Ledighet från skolarbetat Prövningar Skada på lokal eller inventarier Studieresultat, förfrågan om Studiestöd och studiefinansiering Studievägledning: program, gren, inriktning, valbara kurser Stöldanmälan Uppsättning av anslag Vägledning och information om behörighet, utbildning och yrken Hemsidan / Receptionen Vaktmästeri/Receptionen Receptionen Skolsköterskan Receptionen Mentor Studie- och yrkesvägledare Receptionen Undervisande lärare Kurator Studie- och yrkesvägledare Receptionen Vaktmästeriet Studie- och yrkesvägledare Vilunda Gymnasium Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Besöksadress: Drabantvägen 7A Telefon , Fax

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! ! Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga!

Trygg på Vilunda gymnasium. Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! Trygg på Vilunda gymnasium Alla elever ska bli sedda och känna sig trygga! På Vilunda gymnasium erbjuder vi alla elever en trygg miljö där ansvar, höga förväntningar och ordning och reda är självklarheter

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan

Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan Ordningsregler inkl. rutiner för frånvarohantering och betyg och bedömning Ådalsskolan 2014 09 08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Ordningsregler... 3 Frånvaro/skolk... 3 Sen ankomst... 3 Avtalad tid...

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling

Berzeliusskolan är det bästa valet för elevers lärande och utveckling , Välkommen till! s åk 7 9 verksamhet startade upp läsåret 97/98. Vi ville skapa en modern skola som skulle blicka framåt. Det här är vår vision: är det bästa valet för elevers lärande och utveckling Att

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

Elevhandboken 2012-2013. Nyttig information för dig som är elev på NT-Gymnasiet

Elevhandboken 2012-2013. Nyttig information för dig som är elev på NT-Gymnasiet Nyttig information för dig som är elev på NT-Gymnasiet Hej! I din hand håller du nu en folder som riktar sig till dig som är elev på NT-Gymnasiet. Den innehåller allt du behöver veta om dina rättigheter,

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Informationshäfte - elever

Informationshäfte - elever Informationshäfte - elever Läsåret 2015/2016 Välkommen till Kunskapskällan! Vi ser fram emot att dela kommande år med Dig, och hoppas vi får många goda stunder tillsammans. I detta häfte finns viktig information

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Elevinformation Läsåret 2014/15

Elevinformation Läsåret 2014/15 Elevinformation Läsåret 2014/15 1 (11) 2012-08-09 Välkommen till Lindengymnasiet! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Lindengymnasiet en gymnasieskola som kännetecknas av en ständigt pågående utveckling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan!

Lycka till med studierna och dina år på Berzeliusskolan! VÄLKOMMEN TILL BERZELIUSSKOLAN! Du ska nu börja ditt första läsår på ett treårigt gymnasieprogram vid Berzeliusskolan. Utbildningen du valt är en förberedelse inför fortsatta studier vid universitet/högskola

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok

Om skolan 3. Elevhandbok Elevhandbok 2015-08-21/BJ Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2015/2016 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. Mentorsuppdraget

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret SKELLEFTEÅ KOMMUN Anderstorpsskolan Läsåret 2013/2014 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se

Läs mer

ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016

ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016 Ekbackeskolan Osby ELEVINFORMATION/HANDBOK Välkommen till Ekbackeskolan läsåret 2015-2016 Ekbackeskolan V Storgatan 15 283 32 Osby Tel: 0479-528530, 0479-528532 ekbackeskolan@osby.se www.ekbackeskolan.se

Läs mer

Information 2015-2016

Information 2015-2016 Information 2015-2016 Innehåll Duveholmsgymnasiesärskola... 5 Elevhälsoteam... 5 Kurator... 5 Skolsköterska... 5 Skolläkare... 5 Bibliotek... 6 Individuella studieplaner... 6 Närvaroplikt - Sjukdom - Lov...

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer