Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet"

Transkript

1 Revisorerna Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:18

2 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Överförmyndarverksamhet Uppdrag Redovisning 5 7. Organisation och verksamhetsmått 6 8. Delegation 8 9. Intern styrning och kontroll, kvalitetssäkring och uppföljning Lagrum Vad är intern styrning och kontroll Kompetensutveckling och utbildning Rekrytering Administrativt system Länsstyrelsens tillsyn Aktgranskning Sammanfattande bedömning och rekommendationer 15 1

3 1. Bakgrund Vi av Tranås kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Revisorerna har i revisionsplanering för 2012 uppmärksammat risker beträffande överförmyndarens verksamhet. Överförmyndaren har en myndighetsutövande roll och ingriper mycket påtagligt i den enskilde individens liv. Härigenom är det av stor vikt med en väl fungerande verksamhet som kan garantera individernas rättssäkerhet. I enlighet med 19 kap. 1-2, Föräldrabalken (1949:381), är obligatorisk i kommunerna. I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndare/ överförmyndarnämnd utses av kommunfullmäktige, (19 kap. 5 FB), och står under tillsyn av länsstyrelsen, (19 kap. 17 FB). Överförmyndarens uppdrag består i huvudsak i att verka för att de individer som själva inte kan ta vara på sin rätt, inte ska drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att överförmyndaren medverkar till att utse ställföreträdare där det är nödvändigt samt kontrollerar ställföreträdarens lämplighet och kompetens. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare. 2. Syfte Rapporten syftar till att granska huruvida kommunens är ändamålsenlig samt effektiv. Följande revisionsfrågor avser rapporten belysa samt besvara: Hur är verksamheten organiserad? Vilka åtgärder samt insatser har genomförts i syfte att säkerställa en god kvalité samt att uppdragen genomförs på ett rättsäkert sätt inom en? Hur säkerställs överförmyndarens kompetens? Hur sker rekrytering till uppdragen? Finns det balans mellan efterfrågan och antalet ställföreträdare? Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet och kompetens? Är ärendehandläggningen i form av granskning av årsräkningar effektiv? 2

4 Granskas årsräkningarna på ett tillfredställande sätt? Vad säger länsstyrelsens tillsynsrapport? Hanteras och förvaras akter på ett tillfredställande sätt? Finns det dokumenterade rutiner för klagomålshantering? 3. Avgränsning Granskningen omfattar kommunens. 4. Revisionskriterier Vi bedömer om rutinerna/verksamheten uppfyller: Föräldrabalken, (1949:381) Förmynderskapsförordningen, (1995:379) Dokumenthanteringsplan, (antagen av Kf, ) 5. Metod Studium och genomgång av relevanta styrdokument och beslutsunderlag. Intervjuer och avstämningar med Överförmyndare samt överförmyndarhandläggare har genomförts. Vidare har ett 10-tal slumpmässigt utvalda personakter granskats. 6. Överförmyndarverksamhet Den kommunala skyldigheten att driva regleras i 19 kap., i Föräldrabalken, där det antingen skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. Sedan 2006 är det också möjligt att två eller fler kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd, (FB, 19 kap. 16 ). Överförmyndare eller ledamöter och ersättare väljs för fyra år, vilket innebär att kommunens val av antingen överförmyndare eller överförmyndarnämnd gäller under hela mandatperioden, där organisatoriska förändringar endast får ske i anslutning till en ny mandatperiod. 3

5 Antalet ledamöter och ersättare i en överförmyndarnämnd får ej understiga tre. 6.1 Uppdrag Överförmyndarens/överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att de individer som själva inte kan ta vara på sin rätt, inte skall drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att överförmyndaren/nämnden medverkar till att utse ställföreträdare där det är nödvändigt samt kontrollerar ställföreträdarens lämplighet och kompetens. Härigenom har en en myndighetsutövande roll. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare och som har till uppgift att ta till vara huvudmannens intressen. Förmyndare En ställföreträdare i egenskap av förmyndare företräder barn under 18 år. Barnets föräldrar är i första hand de legala förmyndarna och har ansvaret att förvalta barnets egendom. Överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp, (prisbasbelopp för år 2013: kr), (FB, 13 kap, 2 ). Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp ( kr för 2013), är föräldrarna skyldiga att årligen lämna in en redovisning över barnets egendom till överförmyndaren/överförmyndarnämnden, enligt följande: Föräldrabalken, 13 kap, 3 : Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren. * * * En person som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan få hjälp av en god man eller förvaltare. God man Godmanskapet är frivilligt, där huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att ställföreträdaren i egenskap av god man skall inhämta huvudmannens samtycke innan han/hon vidtar en rättshandling. Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet ska upphöra. Förvaltare 4

6 Omyndigförklaring avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, där huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga över de delar som omfattas av förvaltarförordnandet. Förvaltarskap avser de individer som är ur stånd att vårda sig själva eller sin egendom. Uppdraget kan anpassas till behovet och kan begränsas till att avse viss egendom, så som förvaltningen av en fastighet eller viss del av huvudmannens kapital. För att ett förvaltarskap skall upphöra krävs läkarintyg eller annan utredning som bekräftar att huvudmannen inte är längre i behov av en förvaltare. Förvaltarskapet anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten och skall årligen omprövas av överförmyndaren/ överförmyndarnämnden. Föräldrabalken 11 kap, 7 : Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4, är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning. Gemensamt för en god man och förvaltare gäller att det är en rättrådig, erfaren samt lämplig man eller kvinna, (FB, 11 kap. 12 ). 6.2 Redovisning Förmyndare, god man och förvaltare är skyldiga att genom en s.k. årsräkning redogöra för sin förvaltning av huvudmannens egendom, (FB, 14 kap. 15 ). Redovisning över räkenskaperna skall täcka föregående kalenderår eller den del som ställföreträdaren har ansvarat för och skall styrkas med verifikationer. Årsräkningen skall innehålla: Uppgifter om huvudmannens tillgångar i form av fastigheter, bostadsrätter, värdepapper och bankkonto/kontanter. Inkomster under redovisad period så som: Pension, lön, bostadstillägg, socialbidrag, handikappersättning, skatteåterbäring, arv, gåvor m.m. 5

7 Skulder och utgifter. Tydlig sammanställning av inkomster och utgifter. Kontobesked för bankmedel och deponerade värdehandlingar samt intyg för andra medel. En årsräkning skall inlämnas till överförmyndaren före den 1 mars varje år, (FB, 14 kap. 15 ). 7. Organisation och verksamhetsmått Tranås kommun har en överförmyndare samt en ersättare. Överförmyndare och dess ersättare väljs för fyra år och utses av kommunfullmäktige. Den nuvarande överförmyndaren har besuttit uppdraget sedan 1999, där tjänstgöringsgraden uppgår till 20 %. En ny ersättare tillträdde under november Det finns en handläggare knuten till verksamheten. Handläggaren tillträdde sin tjänst 1995 och har en tjänstgöringsgrad på 50 %. Resterande 50 % utgörs av arbetsuppgifter inom enheten för individ och familjeomsorgen som lyder under socialnämnden. Expeditionen har öppet tisdagar till torsdagar, kl sam fredagar kl Överförmyndaren finns på plats på torsdagar och kan nås på telefon övriga tider. Nedan redogörs för överförmyndarens verksamhetsmått under tre år i ett komparativt syfte: Figur 7:1 Antal ärenden Godmanskap Godmanskap, ensamkommande flyktingbarn Förvaltarskap Förmynderskap Totalt

8 Iakttagelser Av granskningen framgår att överförmyndarhandläggaren är belastad, där dagens deltidstjänst inte räcker till. Härigenom får handläggaren prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna vilket leder till att andra åligganden får stå tillbaka. Under hösten 2012 har ett upplägg à 80 % av heltidstjänst diskuterats. Dock har handläggaren avböjt erbjudandet mot bakgrund av att ovan beskrivna scenario leder till att endast 20 % tillfaller arbetsuppgifterna inom socialförvaltningen, vilket är ej tillräckligt för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. Överförmyndaren är i sammanhanget belastad under våren då granskning av ställföreträdarnas ekonomiska redogörelse genomförs, där ambitionen är att granskningarna skall vara avklarade innan sommarperioden. Av intervjuerna framgår att det som framförallt hindrar utökning av handläggarens tjänstgöringsgrad till en heltidstjänst är det fysiska arbetsutrymmet, där det skulle behövas ytterligare ett arbetsrum den veckodag då överförmyndaren är i tjänst. Det framgår vidare att det finns arbetsrum tillgängliga, dock blir tillgången till aktskåpen svårare. Vi bedömer problemet vara av ringa karaktär för att ha avgörande betydelse på huruvida handläggartjänsten skall utökas. I flertalet kommuner är aktskåpen ej placerade i personalens rum utan skåpen är placerade i arkivkrum, vilket innebär att berörd personal hämtar det underlag som de behöver för att vid dagens avslut återlämna akterna i aktskåpen. Efter granskningen har överförmyndaren öppnat upp en diskussion med handläggaren avseende möjligheterna till en heltidstjänst, vilket vi bedömer som positivt. Kommunikation samt informationsflöde är ytterligare aspekter som behöver beaktas, där det idag inte finns några strukturerade samt schemalagda möten mellan överförmyndaren och handläggaren. Kontakt samt informationsöverföring sker framförallt telefonledes. Av intervju med handläggaren framgår ett bristande informationsflöde. Det uttrycks vidare att arbetet känns väldigt ensamt, där det också saknas en bollplank vid uppkomsten av frågor av svårare karaktärer. Vi bedömer kommunikation samt informationsflöde ha stor betydelse för en, där det är av stor vikt att ha kontinuerliga möten i syfte att förbättra effektiviteten samt ändamålsenligheten genom att informationen når fram fullt ut till samtliga berörda. Av intervju med handläggaren framgår önskemål om publicering av vederbörandes uppgifter på hemsidan, där det idag inte framgår att det finns en verksam handläggare vid överförmyndarkansliet. 7

9 Det framkommer vidare att det finns fyra olika telefonnummer på hemsidan vilket kan leda till förvirring bland ställföreträdarna. Vi rekommenderar en uppstrukturering av kontaktvägarna bland annat i syfte att förbättra informationsflödet genom att kanalisera den inkommande informationen. Det framgår vidare att kansliets telefon är kopplad till överförmyndarens mobiltelefon efter stängningsdags, vilket innebär att minskat antal telefonnummer inte skulle leda till en försämrad kommunikation. En aspekt som bidrar till ökad arbetsbelastning är icke specificerade telefon och besökstider på hemsidan samt i form av informationsmaterial till ställföreträdarna. Detta leder till svårigheter till att kunna planera sin arbetsdag, få en kontinuitet i arbetsuppgifterna samt avsluta olika ärenden. Härigenom rekommenderar vi en specificering av telefon- och besökstider i syfte att höja effektiviteten i verksamheten. 8. Delegation En delegationsordning har bl.a. till syfte att effektivisera verksamheten samt avlasta överförmyndaren eller nämnden ifråga, där framförallt rutinärenden delegeras till tjänstemän. Delegering av arbetsuppgifter bidrar vidare till minskad sårbarhet inom verksamheten. Iakttagelser Av granskningen framgår att överförmyndarens arbetsbelastning framförallt är hög under våren då ställföreträdarnas redogörelse för den ekonomiska förvaltningen granskas. Härigenom får överförmyndaren arbeta extra under vardagar samt helger. Av granskningen framgår att handläggaren inte har någon delegation. Avsaknaden av delegation i en verksamhet leder till minskad effektivitet och onödiga arbetsbördor. Ytterligare en aspekt är markant ökad sårbarhet vid överförmyndarens frånvaro i form av sjukdomar, oförutsedda händelser samt ledigheter. Efter granskningen har överförmyndaren upprättat ett utkast på delegationsförteckning. Vi har tagit del av utkastet samt lämnat synpunkter, där delegationsordningen behöver anpassas efter verksamheten i Tranås kommun. Delegationsordningen kommer nu att revideras i enlighet med synpunkterna. Dock är ikraftträdandet oklart. Av delegationsordningen skall fastställelsedatum framgå. Genomgång av delegationsordningen bör ske årligen i syfte att à jourhålla dokumentet. Revidering av densamma skall kunna aktualiseras under hela året, vid behov. 8

10 9. Intern styrning och kontroll, kvalitetssäkring och uppföljning 9.1 Lagrum Ansvaret för den interna kontrollen av kommunala verksamheter framgår av kommunallagens sjätte kapitel, sjunde paragrafen, (KL, 6 kap, 7 ),: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). Överförmyndarverksamhet infaller inom ramen för det sista stycket. Vidare fasställer Föräldrabalken att för överförmyndaren gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen om inte annat sägs i FB, 19 kap Vad är intern styrning och kontroll? Syftet med den interna styrningen och kontrollen är att säkerställa ändamålsenligheten i verksamheten samt se till att verksamhetsuppdragen genomförs på ett rättsäkert samt effektivt sätt. Det råder en vanlig missuppfattning om att intern styrning och kontroll handlar enbart om hanteringen och kontroll av ekonomiska rutiner. Intern kontroll begränsas inte till ekonomiadministration utan omfattar hela verksamheten. Intern styrning och kontroll syftar till att: Säkra en effektiv förvaltning Säkerställa ändamålsenligheten och måluppfyllelsen Säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer, policies och andra styrdokument Säkerställa tillförlitliga uppföljningar, utvärderingar och rapporteringar av verksamheten 9

11 Undvika uppkomsten av allvarliga fel, brister, oegentligheter och förtroendeskador. Arbetet med intern styrning och kontroll skall utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten med fokus på att uppnå interna mål samt uppfylla externa mål i form av lagkrav. Alla organisationer oavsett form har risker i sina verksamheter. Härigenom är intern kontroll och styrning en nödvändig del i syfte att minska verksamhetens risker. Därmed skall årligen omprövade risk- och väsentlighetsbedömningar ligga till grund för arbetet med den interna kontrollen. Iakttagelser Överförmyndarnämnden har en myndighetsutövande roll och ingriper mycket påtagligt i den enskilde individens liv. Härigenom är det viktigt att det finns en väl fungerande intern kontroll av hela verksamheten i syfte att i första hand garantera individernas rättssäkerhet. Av granskningen framgår avsaknaden av dokumenterat arbete med den interna kontrollen. Härigenom saknas genomförda internkontrollplaner följt av kvalitetssäkrings- samt uppföljningsrutiner. Detta är en brist då intern kontroll i form av internkontrollplaner, uppföljningar, utvärderingar utifrån årliga risk- och väsentlighetsanalyser är viktiga kvalitetssäkringsinstrument för verksamheten. Härigenom bör överförmyndaren upprätta verksamhetsspecifika föreskrifter med anvisningar och rutiner för: Löpande uppföljning av det interna kontrollsystemet Genomförande av risk- och väsentlighetsbedömningar för verksamheten som skall ligga till grund för vilka kontrollmoment som skall granskas. Risk- och väsentlighetsanalyser skall genomföras årligen för framtagande av aktuella kontrollmoment. Upprättande av en särskild internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen utifrån genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Av internkontrollplanen bör följande framgå: Viket system/område & vilken funktion/rutin kontrollen avser Vilket kontrollmoment inom systemet/området/funktionen/rutinen som skall kontrolleras 10

12 Vilka regler/lagrum, styrdokument, reglementen och policies som berörs Frekvens Metod Kontrollansvar, dvs. vem som är ansvarig för utförandet Rapportering till kommunfullmäktige. Här skall tidangivelser för avrapportering anges. Följande kontrollmoment är exempel som kan utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granskas: Efterlevnad av aktuell lagstiftning, efterlevnad av lokala riktlinjer, handläggningstider, posthantering, diarieföring, förvaring och arkivering av akter, gallring, journalhantering, sekretesshantering, ställföreträdarnas redovisningsskyldighet samt inlämning av handlingar, verifiering av lämnade uppgifter i årsräkningarna, kontroll av ställföreträdarnas åtaganden, stickprovskontroll av samsyn avseende handläggning och granskning av årsredovisningar, uppdatering av informationsmaterial, omprövning av förvaltarskap, klagomålshantering, arvodesprinciper samt arvodesbeslut etc. Viktigt att notera att ett helhetstäckande internkontrollarbete är nödvändigt för att säkerställa att uppdragen genomförs på ett rättssäkert sätt. Av granskningen framgår att det finns ett dokumenthanteringsplan för en som är fasställt av kommunfullmäktige, ( ). Av planen framgår bland annat gallringsfrister. Dock har det inte genomförts någon gallring mot bakgrund av nödvändig prioritering av andra arbetsuppgifter. Av granskningen framgår vidare avsaknaden av verksamhetsinstruktioner i form av ett reglemente som också utgör en viktig del i en god intern styrning och kontroll. Vi bedömer att reglemente för en bör utarbetas och antagas av kommunfullmäktige som grund för styrning och uppföljning av verksamheten. Reglementet bör utöver verksamhetens uppdrag och omfattning, tydliggöra överförmyndarens ansvar för budget, ekonomifrågor, personalfrågor, administration, ansvar för personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, dokumenthantering, arkiv- och registeransvar samt ansvaret för genomförande samt uppföljning av den interna styrningen och kontrollen. Reglementet bör vidare fasställa överförmyndarens ansvar avseende årliga verksamhetsberättelser. I dagsläget inlämnas inte någon verksamhetsberättelse. Då överförmyndaren är en självständig myndighet under kommunfullmäktige bör årliga verksamhetsberättelser inlämnas. 11

13 I helhet kan konstateras att skriftliga rutiner och riktlinjer saknas för verksamheten. Härigenom genomförs uppdraget utifrån överförmyndarens mångåriga erfarenhet av verksamheten. Ett exempel är bland annat rutiner för klagomålshantering, där det idag saknas skriftliga rutiner. Dokumentrat informationsmaterial till ställföreträdarna samt huvudmännen är ytterligare en förutsättning för en god intern styrning och kontroll. Härigenom rekommenderar vi upprättande av ämnesrelaterade informationsblad till uppdragstagarna i syfte att minimera verksamhetsrisker, höja huvudmännens rättsäkerhet samt underlätta för ställföreträdarna. Exempel på väsentlig information är bland annat: informationsblad om olika åtaganden så som bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, sekretess och tystnadsplikt, försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, avveckling av huvudmannens bostad, inteckning, pantsättning och upptagande av lån, gåva och testamente, hantering av privata medel, skuldsanering, arvodesrutiner för olika kategorier, åtgärder när huvudmannen avlider, handbok för redovisning etc. Dokumenterade rutiner, riktlinjer och instruktioner är en premiss för arbetet med den interna styrningen och kontrollen, där avsaknaden av skriftliga rutiner för verksamheten leder till bristande intern kontroll samt ökade risker. Det finns även en sårbarhet vid ordinarie överförmyndarens/handläggarens frånvaro eller vid tillsättning av ny överförmyndare/personal. 10. Kompetensutveckling och utbildning Utbildning för verksamma politiker inom är lagstadgat, där länsstyrelsen har till uppgift att se till att utbildningen av överförmyndarna samt ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnderna är på en tillfredställande nivå, (FB, 19 kap. 17 ). Likaledes är det av stor vikt att säkerställa ställföreträdarnas kompetens och kunskaper, då de har en avgörande roll i huvudmännens vardag. Iakttagelser Kompetensutbildning samt fortbildning är viktiga instrument i bland annat kvalitetssäkringsarbetet. Av granskningen framgår en fungerande fortbildning samt kompetensutveckling av överförmyndare samt handläggare. 12

14 Överförmyndare samt handläggare deltar årligen i återkommande utbildningsdagar anordnade av Föreningen för Sveriges överförmyndare. Utbildningen består av föreläsningar samt workshops och diskussioner. Ytterligare utbildningstillfällen består av studiedagar med temat Överförmyndarnyheter som bland annat behandlar lagändringar, rättspraxis och nyheter inom området, där överförmyndare samt handläggare deltar. Detta bedömer vi som positivt. Vidare finns ett samarbete mellan höglandets kommuner, där ambitionen är att träffas 4 gånger årligen. Ytterligare dialog- och diskussionsform finns i form av länsträffar som genomförs 2 gånger årligen. Vad gäller utbildning av nytillträdda ställföreträdare, sker en genomgång samt information via överförmyndaren. Det finns vidare en lokal Godmansförening som i sin tur anordnar informations- samt utbildningskvällar. 11. Rekrytering Att rekrytera ställföreträdare är vanligtvis ett stort problem för landets kommuner. Uppdragens svårighetsgrad beroende på huvudmannens särskilda och specifika behov är oftast avgörande för hur snabbt ett ställföreträdarskap kan anordnas. Dock framgår av intervjuerna att rekrytering av ställföreträdare är inte ett problem i Tranås kommun, där det råder balans mellan efterfrågan och antalet ställföreträdare. Det finns idag inga dokumenterade riktlinjer/rutiner för rekrytering samt bedömning av ställföreträdarnas lämplighet. Av intervjuerna framgår att överförmyndaren framförallt rekryterar personer utifrån sitt breda kontaktnät lokalt i Tranås kommun, där rekryteringen baseras på personkännedom. Härigenom sker rekryteringen muntligen och likaså inhämtas samtycke till en lämplighetsprövning via Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten samt Socialnämnden muntligt. Vi bedömer att överförmyndaren bör upprätta samt dokumentera rutiner för rekrytering av ställföreträdare. Vidare rekommenderar vi att rekrytering sker i form av en skriftlig intresseanmälan, där den intresserade skriver några rader om sin bakgrund och erfarenheter samtidigt som samtycke till lämplighetsprövning lämnas på intresseblanketten. Av intervju med handläggaren framgår att skriftliga intresseansökningar har efterfrågats vid ett antal tillfällen, i syfte att bland annat underlätta kontakt med anhöriga, där de kan ha funderingar kring ställföreträdarnas bakgrund och erfarenheter. Handläggaren är idag inte delaktig i rekryteringsprocessen samt saknar dokumentation om ställföreträdarnas bakgrund. Vi anser att det är av betydelse att handläggaren är närvarande vid första informationstillfället i samband med rekryteringen. 13

15 12. Administrativt system Wärna är ett datasystem för överförmyndare, där diarieföring av ärenden, tjänsteanteckningar, korrespondens, uttagstillstånd, arvodesberäkningar och beslut registreras. Överförmyndarverksamheten i Tranås införde programmet Wärna i januari Dock är det endast handläggaren som arbetar i datasystemet, vilket orsakar ett onödigt dubbelarbete, där överförmyndaren skriver för hand och därefter för handläggaren in uppgifterna i programmet Wärna. Detta leder till minskad effektivitet, där tiden kan ägnas åt andra arbetsuppgifter som handläggaren i dagsläget inte hinner med. Överförmyndaren är enig om ovanbeskrivna brist och inser att en förändring bör ske. Vi anser att överförmyndaren bör genomgå en utbildning i datastödsprogrammet Wärna i syfte att öka effektiviteten samt eliminera sårbarheten vid handläggarens frånvaro. Vi bedömer att utbildningen bör prioriteras. 13. Länsstyrelsens tillsyn Som tidigare nämnt har länsstyrelsen tillsynsansvaret över en samtidigt som myndigheten har en stödjande och rådgivande roll. Förmynderskapsordningen, 21 fasställer att Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Länsstyrelsen får avstå från en inspektion ett visst år, dock ska inspektion genomföras följande år. Vi har tagit del av länsstyrelsens inspektionsrapport genomförda år 2008, 2009 och Ingen tillsyn har genomförts under 2012, vilket innebär att verksamheten kommer att inspekteras under hösten De anmärkningar som framgår av länsstyrelsens tillsynsrapporter avser bland annat: - avsaknad av notering om justeringar i årsräkningar i samband med godkännanden. - avsaknad av beslut om uppdragets omfattning. - avsaknad av underskrift i tjänsteanteckning. - bristande diarieföring och registrering. 14

16 14. Aktgranskning I samband med revisionen har tiotal slumpmässigt utvalda akter granskats. Följande anmärkningar noterades: - avsaknad av notering om justeringar i årsräkningar i samband med godkännanden. - avsaknad av samtycke avseende uppdragets omfattning, (godmanskap). - avsaknad av komplett datum i samtyckesblanketten, där endast årtal framgår. - avsaknad av underskrift i samtyckesblanketten. - avsaknad av samtycke samt tjänsteanteckning vid återupptagande av godmanskap, där huvudmannen i en skrivelse inte längre anser sig ha behov av en god man dock fortsatte förordnandet kort därefter utan något nytt samtyckesunderlag. Överförmyndaren informerar om att telefonsamtal fördes med ställföreträdaren som i sin tur pratade med huvudmannen om ett återupptagande av uppdraget. Bör noteras att vid återupptagande av ett uppdrag skall samtycke inhämtas på nytt. Hälften av de granskade akterna var i god ordning. Vad gäller förvaring av personakter samt olika registerutdrag i samband med lämplighetsprövningar, återfinns de i olåsta arkivskåp som inte är brandsäkra. Handläggare och överförmyndare låser arbetsrummet vid sin frånvaro. Enligt arkivlagen skall handlingar förvaras på ett betryggande sätt, vilket innebär krav på fullgott skydd mot vatten, brand, förstörelse, stöld och olaga intrång. Härigenom bör brandsäkra samt låsbara skåp köpas in. Arkivskåpen skall vid personalens frånvaro vara låsta i syfte att höja säkerheten. 15. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en del brister inom en som bör åtgärdas. Ett förbättringsarbete i syfte att åtgärda delar av befintliga brister, har påbörjats efter granskningen, vilket vi bedömer som positivt. Vi anser att verksamheten är i behov av förbättringsåtgärder i syfte att öka graden av ändamålsenligheten och effektiviteten. Utifrån våra iakttagelser samt vår analys bedömer vi att följande punkter bör ses över, där vi rekommenderar att: Se över möjligheterna till en utökning av handläggarens tjänstgöringsgrad, där dagens deltidstjänst inte räcker till. Handläggaren får idag prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna vilket leder till att andra åligganden får stå tillbaka. Överförmyndaren är enig om ovanstående och sonderar möjligheterna till utökning till en heltidstjänst. 15

17 Schemalagda samt strukturerade möten mellan överförmyndare och handläggare bör inrättas samt fastställas. Kommunikationen samt informationsflödet är i dagsläget bristfällig, där informationsöverföringen sker framförallt telefonledes. Strukturera kontaktvägar och uppgifter på hemsidan. Specificera telefon- och besökstider på hemsidan samt i form av informationsmaterial till ställföreträdarna och huvudmän i syfte att bland annat höja effektiviteten i verksamheten. Icke specificerade tider leder till svårigheter till att kunna planera sin arbetsdag, få en kontinuitet i arbetsuppgifterna samt avsluta olika ärenden. En delegationsordning bör arbetas fram samt fastställas. Av delegationsordningen skall fastställelsedatum framgå. Genomgång av delegationsordningen bör ske årligen i syfte att à jourhålla dokumentet. Revidering av densamma skall kunna aktualiseras under hela året, vid behov. Avsaknaden av rutiner och anvisningar för intern kontroll, kvalitetssäkring, verksamhetsuppföljning är en brist som bör åtgärdas. Intern kontroll och dess instrument har till syfte att säkerställa ändamålsenligheten, tillförlitligheten, kvalitén, samt efterlevnaden av lagar, styrdokument och policies. I en verksamhet där individers rättssäkerhet står i fokus, skall arbetet med den interna kontrollen prioriteras. Vidare saknas årliga risk- och väsentlighetsbedömningar som ska ligga till grund för arbetet med den interna kontrollen. Härigenom bör överförmyndaren upprätta verksamhetsspecifika föreskrifter med anvisningar och rutiner för: Löpande uppföljning av det interna kontrollsystemet Genomförande av risk- och väsentlighetsbedömningar för verksamheten som skall ligga till grund för vilka kontrollmoment som skall granskas. Risk- och väsentlighetsanalyser skall genomföras årligen för framtagande av aktuella kontrollmoment. Upprättande av en särskild internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen utifrån genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Beakta gallringsfrister. Efterlevnad av dokumenthanteringsplanen är i dagsläget bristfällig, där det inte har genomförts någon gallring mot bakgrund av nödvändig prioritering av andra arbetsuppgifter. Verksamhetsinstruktioner i form av ett reglemente för en bör utarbetas och antagas av kommunfullmäktige. 16

18 Verksamhetsreglemente är ett sätt för kommunfullmäktige att utöva styrning och uppföljning av en. Reglementet bör utöver verksamhetens uppdrag och omfattning, tydliggöra överförmyndarens ansvar för budget, ekonomifrågor, personalfrågor, administration, ansvar för personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, dokumenthantering, arkiv- och registeransvar samt ansvaret för genomförande samt uppföljning av den interna styrningen och kontrollen. I dagsläget inlämnas inte någon verksamhetsberättelse. Då överförmyndaren är en självständig myndighet under kommunfullmäktige bör årliga verksamhetsberättelser inlämnas. Dokumenterade rutiner, riktlinjer och instruktioner är en premiss för arbetet med den interna styrningen och kontrollen, där avsaknaden av skriftliga rutiner för verksamheten leder till bristande intern kontroll samt ökade risker. Detta leder också till en sårbarhet vid ordinarie överförmyndarens /handläggarens frånvaro eller vid tillsättning av ny överförmyndare/personal. Ämnesrelaterade informationsblad i syfte att minimera verksamhetsrisker, höja huvudmännens rättsäkerhet samt underlätta för ställföreträdarna, bör upprättas. Dokumenterade riktlinjer/rutiner för rekrytering samt bedömning av ställföreträdarnas lämplighet bör upprättas. Vi rekommenderar att rekrytering sker i form av en skriftlig intresseanmälan, där den intresserade skriver några rader om sin bakgrund och erfarenheter samtidigt som samtycke till lämplighetsprövning lämnas på intresseblanketten. Handläggaren är idag inte delaktig i rekryteringsprocessen samt saknar dokumentation om ställföreträdarnas bakgrund. Det är av betydelse att handläggaren är närvarande vid första informationstillfället i samband med rekrytering av ställföreträdarna. Idag är det enbart handläggaren som arbetar med datasystemet för. Överförmyndaren bör genomgå en utbildning i överförmyndarprogrammet Wärna i syfte att undvika dubbelarbete, minska sårbarheten vid handläggarens frånvaro samt öka effektiviteten. Anmärkningar i samband med aktgranskningar är också en del i avsaknaden av intern styrning och kontroll. Genom en god intern styrning och kontroll kan brister och felaktigheter minimeras. Brandsäkra samt låsbara arkivskåp för förvaring av handlingar bör inköpas. 17

19 Mot bakgrund av ovanstående bör en uppföljning av en genomföras under nästkommande år. KPMG Viktoria Bernstam Konsult/Revisor 18

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden Eskilstuna kommun Augusti 2006 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Metod...3 4 Kommunala mål och föräldrabalken...4

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken (hjälp) Förvaltarskap enligt 11 kap 7 föräldrabalken (skydd) Godmanskap Vid sjukdom,

Läs mer

Granskning av Överförmyndarverksamheten

Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisionsrapport Granskning av Överförmyndarverksamheten Katrineholms kommun Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor Januari 2015 Överförmyndarverksamheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Granskning överförmyndarnämndens

Granskning överförmyndarnämndens www.pwc.se Revisionsrapport SandraMarcusson JörnWahlroth December2014 Granskning överförmyndarnämndens verksamhet Karlshamns av kommun Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden UPPSALA KOMMUN REVISORERNA 2016-12-19 Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen i berörda kommuner Kommunfullmäktige för kännedom Kommunrevisionen i berörda kommuner för kännedom överförmyndarnämnden Kommunrevisionen

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2013 Sid 1 Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Linnéa Carlsson Överförmyndarens ersättare: Kirsi Heino Telefon: 0922-150 00 Telefax:

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor

Programpunkter. Förvaltningschefen inleder. Redovisningsfrågor. Ny lagstiftning. Bankfrågor Programpunkter Förvaltningschefen inleder Redovisningsfrågor Ny lagstiftning Bankfrågor Inför inlämning av årsräkningen Hur kan granskningstiden förkortas? Överförmyndarnämndens målsättning är att 60 %

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

ABCD. Granskning av hantering av föreningsbidrag. Varbergs kommun. Revisorerna. Revisionsrapport. Antal sidor:11

ABCD. Granskning av hantering av föreningsbidrag. Varbergs kommun. Revisorerna. Revisionsrapport. Antal sidor:11 ABCD Varbergs kommun Revisorerna Granskning av hantering Revisionsrapport Antal sidor:11 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Styrdokument 3 6.1 Kommunallagen

Läs mer

PM - Överförmyndarnämnden

PM - Överförmyndarnämnden PM - Överförmyndarnämnden Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson PM - Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Metod och avgränsning... 2 2. Överförmyndarnämnden... 3 2.1. Granskningsresultat...

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av förvaltare)

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012 Eslövs kommun Granskning av överförmyndarnämnden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Adress

Läs mer

eller: bevaka rätt/förvalta egendom angående en särskild, ofta tillfällig angelägenhet

eller: bevaka rätt/förvalta egendom angående en särskild, ofta tillfällig angelägenhet 1 ANSÖKAN OMGOD MAN ELLER FÖRVALTARE 1. ANSÖKAN se information under A (anmälan av den som inte är behörig att göra ansökanse särskild blankett) Ansökan gäller God man Förvaltare Ansökan gjord av Egen

Läs mer

Överförmyndaren i Flens kommun

Överförmyndaren i Flens kommun FLENS KOMMUN Överförmyndaren i Flens kommun Att tänka på vid anmälan av behov av god man och förvaltare Reviderad 2017-01-19 Innehåll Viktigt att känna till om godmanskap... 2 Socialtjänstens anmälningsansvar...

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer