Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset. Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset. Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M)"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndag , kl Sessionssalen Sandskär, Stadshuset Årsmöte för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse, Sep bil Ärende Bilaga sep bil Interpellation från Anders Rönnqvist angående den politiska organisationen Interpellation från Anders Rönnqvist angående rutiner i samband Incidenter på vårdavdelningarna Snäckan-Längtan Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M) Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten Förslag till bildande av nytt högskoleförbund Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om bildande av Regionkommun Svar på motion angående kollektivavtal för rätt till heltid Svar på motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighet Svar på motion om renovering av simhallen Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående beslut om miljötillstånd för Torneåverken Eventuellt köp av fastigheten Patan 1 Delårsbokslutet tertial 2 per den Enligt uppdrag Tryggve Kenttä Ordförande ^Eini Kemi Sekreterare

2 Kungörelsen anslagen på Haparanda stads anslagstavla intygar: Kirsi Heino

3 HAPARANDA Kommunfullmäktige Haparanda Stad Interpellation I den antagna Budget- och Strategiplanen för antog fullmäktige den borgerliga oppositionens ftsrslag om att förutsättningslöst "Utreda den politiska organisationen" i Haparanda Stad. Avsikten med ftsrslaget är att se över hur nämnderna är dimensionerade och organiserade och om den översynen kan leda till en förändrad politisk organisation? Frågan aktualiseras då SocialftSrvaltningen och Skolförvaltningen den senaste perioden haft en gemensam förvaltningschef. Den utvärdering som gjorts inom kommunen visar att den arbetsformen varit positiv. I våra diskussioner om fdrestående nyrekryteringar av en socialchef och skolchef talas starkt för en gemensam chefsfunktion för dessa nämnda förvaltningsområden. Med anledning av den ambitionen, uppstår osökt frågan om en gemensam politisk nämnd för dessa förvaltningsområden? Med vår interpellation emotser vi den socialdemokratiska politiska ledningens uppfattning om frågan, deras intention och plan på när denna översyn- och hur en sådan process kan komma att.utformas? nda den oderaterna i Haparanda

4 0 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktige Årende : Budget- och Strategiplan Oppositionens förslag är att planen kompletteras med att nämndsorganisationen" "Utreda den politiska Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige : den som vill avslå förslaget röstar ja, den som vill anta förslaget röstar nej. Voteringen utfaller med 5 ja-röster, 29 nej-röster och 1 frånvarande. De sam lagt sin röst färja-propositionen är ledamöterna Simu, Hyötylä, Perdahl Täikkö, Grönberg och Tryggve Kenttä. De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna B-0 Innala, Karkiainen, Lindfors, Tornberg, Haara, Rönngeist, Pesula, Slagner, Segerlund, Keisu Gard, Niva, Johannessen, Bolmgren, Ellasson, Kerttu, Franzen, Harila, Härkönen, Preiman, Löfgren-Kitti, Liljergren, Taina Kenttä, Välivaara, Ö hman, Paldanius, Sandlund, Lindgren, Vuolo och Rosendahl. Frånvarande är ledamot Karlander

5 HAPARANDA Kommunfullmäktige Haparanda Stad Interpellation Haparanda stad ansvarar för vårdtagare på vårdavdelningarna Snäckan/Längtan. Ihändelse av incident som vårdtagare drabbats av förutsätter vi att vissa rutiner antagits och som ska tillämpas av personalen. Vår fråga blir därftsr vilka rutiner som finns antagna i händelse av incidenter uppkomna på vårdavdelningarna, typ fysiska skador som vårdtagare drabbats av i vårdarbetet. 1. Rutiner för information inom avdelningen med rapportering till närmaste ansvarig chef. 2. Rutiner fdr upprättandet av dokumentation au händelsen. 3. Rutiner för information till de anhöriga 4. Rutiner för att undvika skador ndä den deraterna i Haparanda Änder'^^Itönn^vist Kurt Lindfors gruppl are (M) ersättare i Kommunfullmäktige

6 Kommunfullmäktige ihaparanda Stad Jag avsäger mig alla politiska uppdrag på grund av personliga skäl. '%%` ^ Birgit Niva Korplkylä den ^.1) oktober 2012

7 o-^^ra^r^e^ ^ ^^^a^ ^^n^^^t^^^^^^^^r^^^^ l^^ Kommunstyrelsen Sid 7 Ks 93 Ks Au 260 Dnr KS 2011/ Bun 107 Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten Förslag finns. att avveckling och likvidation, under förutsättning att medlemmarna är överens och utan att det sker i strid med förbundsordningen ska kunna ske på följande sätt: 1. Förbundets verksamhet upphör med anledning av medlemmarnas beslut på balansdagen 31 december Eventuellt övergår förbundets nuvarande verksamhet till ett nytt bildat kommunalförbund, vilket i så fall bör beslutas i samband med avvecklingsbeslutet. 2. Direktionen upprättar och. beslutarom årsredovisning förår Revisorerna granskar verksamhet och redovisnirig avseende år 2012 samt tillstyrker/avstyrker ansvarsfrihet i en revisionsberättelse. 4. Respektive medlemsfullmäktige, beviljar/vägrar ansvarsfrihet för direktionen som därefter i egenskap av likvidator verkställer likvidationen enligt upprättad plan. 5. Kostnader för förbundsorganens aktiviteter under 2013 skuldföre och belastar redovisningsåret Likvidatorerna skiftar efter avräkning för egna kostnader ut tillgångar och skulder till medlemmarna i enlighet med stadgarnas bestämmelser samt upprättar en förvaltningsberättelse som beskriver hur uppdraget fullgjorts. 7. Revision av likvidatorernas verksamhet och förvaltningsberättelse utförs av nuvarande revisorer. Revisionen sammanfattas i berättelse där ansvarsfrihet tillstyrks/avstyrks. Revisionsberättelsen överlämnas till medlemmarna. Avvecklingsplan I detalj hur avveckling bör ske är i hög grad beroende på om förbundets verksamhet efter avvecklingen ska upphöra, övergå till medlemmarna eller överföras till ett nybildat kommunalförbund. Exempel på sådant som bör ingå i en avvecklingsplan är följande: Justerare Uld ragsbesryrkande

8 Kommunstyrelsen sid 8 Information om avveckling -hemsida och skriftlig information till leverantörer och andra motparter Sammanställning och avveckling av alla avtalsförpliktelser, så som hyresavtal, försäkringar, anställningsavtal och telefonabonnemang etc. Postadress och e-postadressers upphörande. Arkiv (även datalagra information) överförs på annan. Ekonömiadministration efter 31/12: In- och utbetalningar efter årsredovisningens upprättande, kontrolluppgifter, deklaration, skattekontot, utskiftning av tillgångarna till medlemmarna. Avregistrering av förbundet. Redovisning och revision av förbundets likvidation. För den händelse att några av medlemmarna har för avsikt att överföra verksamheten till ett nytt kommunalförbund, bör avvecklingen ske på ett sådant sätt att avtalsförpliktelser mm överförs till det nya förbundet vars bildande bör ske under Det är med andra ord viktigt att tidigt i avvecklingsprocessen göra klart om verksamheten helt ska avvecklas eller om den ska överföras på annan. Kommunstyrelsen arbetsutskott tar del.av förslag till likvidationsplan och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. Kommunstyrelsen tar del av likvidationsförslaget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget. Justerare ^.-, Utdragsbestyrkande (`/^^, '

9 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 67 Au 223 Au 208 Förslag till bildande av nytt Högskoleförbund fr om Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, är idag ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner : Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner. Förbundet ska enligt stadgarna avvecklas om en av medlemskommunerna avsäger sig sitt medlemskap. I och med årets slut upphör nuvarande högskoleförbund då Kalix kommun beslutat säga upp sittmedlemskap. De tre övriga kommunerna har vid högskoleförbundets ägarsamråd samt vid andra samverkansmöten på ledningsnivå diskuterat möjligheter fören fortsatt samverkan vad gäller eftergymnasial utbildning. Eftersom andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning idessa kommuner är den lägsta i landet och det finns en tydlig koppling mellan utbildnirigsnivå och tillväxt / utveckling av näringsliv och offentlig sektor är kommunledningarnas viljeyttring en fortsatt satsning på att tillgängliggöra och främja möjligheterna för kommunens invånare till högre utbildning. Andelen högskoleutbildade medborgare behöver öka för att underlätta och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling i östra Norrbotten. Förslaget är nu att Haparanda Stad, Överkalix och Övertorneå kommun. bildar ett nytt högskoleförbund ; gärna med samma namn som tidigare, och går in med motsvarande dagens resurser. Medlemsavgifterna under 2013 blir då för Haparanda ca 441 tkr, för Överkalix 156 tkr och för Övertorrieå 211 tkr, vilket baseras på invånarantalet. Till detta tillkommer kommunanställd utbildningsledare på deltid vid läscentrum samt kostnader i samband med direktionsmöten eller motsvarande. För högskoleförbundets kansli innebär det i det närmsta en halvering av resurserna. De personella resurserna minskas och beräknas uppgå till en 60%tjänst för förbundschef/ samverkanskoordinator. Vidare täcks kostnader för drift (lokal, telefon, dator, web, administration, resor, kampanjer och övrigt synliggörande för förbundets verksamhet och syfte). Denna fortsatta strategiska satsning på kommunsamverkan för främjandet av högskoleutbildning förväntas bidra positivt till kommunernas utveckling. Förslag till beslut; Arbetsutskottetföreslår; Kommunstyrelsen beslutar; att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning sam kommunens avgift varit för HÖN under 2012.

10 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att förutom medlemsavgift också, som tidigare, avsätta/ budgetera/ allokera medel för en utbildningsledare, på deltid, vid kommunens Lärcentrum att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att i samråd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före 2012-XX-XX, för fullmäktige att ta ställning till under hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att återuppta det vid nästa arbetsutskott den 10 september. Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet ånyo. Ledamoten Kerttu föreslår att arbetsutskottet skall besluta i enlighet med förstå och andra attsatsen, samt att den sista att-satsen utgår. Kommunstyrelsen beslutar; att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning som kommunens avgift varit för HÖN under att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att i samråd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före , för fullmäktige att ta ställning till under hösten 2012.

11 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 65 Au 194 Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om regionkommun. Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en region kommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av region kommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrkeransökan. Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande iform av ett beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda, regionkommunen Region Norrbotten. Departementet ser gärna att kommunernas yttrande sänds in samlat, varför kommunen ombeds sända ett utdrag urfullmäktiges protokoll i frågan till landstinget, varefter landstinget tillställer departementet samtliga yttranden. Med regionstart 2015 och i samband med utredningen om den statliga regionala förvaltningen bör yttranden från kommunerna inges i början av hösten 2012, helst under oktober månad. Med anhållan om yttrande bifogas landstingets ansökan och det diskussionsunderlag som har använts i samband med vårens informationsmöten med de norrbottniska kommunerna. Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Simu (s) föreslår att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen; Att Kommunstyrelsen beslutar bifalla landstingets förslag om bildande av regionkommun. Arbetsutskottets ledamot Anders Rönngeist (m) föreslår att arbetsutskottets förslag skall bli: Att förslaget om regionkommun avvisas av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra samt finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen; Att landstingets förslag om bildande av regionkommun med start 2015 bifalles av Haparanda kommun. Reservation: Ledamoten Rönnqvist reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

12 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen "Vi i Moderata Samlingspartiet ställer oss avvisande till bilagt förslag angående regionbildning i Norrbotten. Vi bedömer att den planerade regionbildningen leder till en oönskad maktförskjutning som då tillkommer den nya landstingsorganisationen, detta på bekostnad av länets kommuner. Vi anser dessutom att det inte tydligt framkommer på vilket sätt en regionbildning bidrår till att utvecklingen i länet förstärks. Vi moderater anser att landstinget har alltför många och omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvården och bör fokusera på dessa istället för att lägga tid och resurser på att bilda region. Om landstingspolitikerna får ytterligare områden att besluta om så är det naturligt att hälso- och sjukvården får mindre uppmärksamhet och får stå tillbaka för andra frågor. Vi anser att frågan om en regionbildning ska ske underifrån och bäras fram utifrån en stark folklig förankring. Denna folkliga förankring saknas dockidet förslag till regionbildning som landstinget i Norrbotten nu ansöker hos regeringen om att få bilda. Vi menar också att frågan är för stor för att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i länet och kommunerna får säga sin mening. Enligt vår uppfattning har landstingen i nuläget inget mandat från befolkningen i lånet att ansöka om regionbildning." Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ledamoten Rönnqvist vidhåller sin reservation.

13 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 88 I/ Au 206 Dnr 2008/ Motion angående Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänsterpartiet, har inlämnat följande motion: "De flesta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvsarbetande kvinnor arbetar däremot en stor andel deltid. En stor del av det kvinnliga deltidsarbetet är ofrivilligt.. Det kvinnliga deltidsarbetet finns framförallt inom handels- och servicenäringar samt inom kommuner och landsting. Ett påtvingat deltidsarbete innebären stor svårighet att försörja sig på den egna lönen. I förlängningen drabbas också de deltidsarbetande ekonomiskt genom att deltidsarbetande får mindre del av fortbildning och annan personlig (och därmed lönemässig ) utveckling på sin arbetsplats. De ekonomiska problemen för den enskilde förvärras genom att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen försämrats förde deltidsarbetslösa. Kommunen som arbetsgivare bör vara en föregångare på jämställdhetens område. Därför bör arbetet ihom kommunen organiseras på så sätt att det ofrivilliga deltidsarbetet avvecklas på kommunens arbetsplatser. Detta bör ske i samarbete med de anställdas fackliga organisationer. Ett sätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi föreslår därför; Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organisationerna föra in principen " heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige beslutade , 58, till kommunstyrelsen för beredning. att remittera motionen Kommunstyrelsens beredning har remitterat motionen till ledningsgruppen för beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anför följande: "De allra flesta inom våra boenden arbetar numera minst 90 % i och med 3/3 schemats införande på särskilda boenden. I samband med införandet av den alternativa schemametoden avtalades med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänst. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta. mer, utan tycker att det räcker med nuvarande sysselsättningsgrad. Det är ovanligt att man arbetar heltid som nattpersonal och de flesta vill inte ha högre sysselsättningssgrad än %. Detta beror på att det skulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidstjänst nattetid. Det händer dock att de som vill arbeta mer gör något extra dagpass eller en extra natt för att få ihop fler timmar.

14 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen /^ 36 Fortfarande har vi problem att ge heltid till personliga assistenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har sällan behov av heltid. De flesta av dessa är s k PAN anställda och har ingen formell kompetens som gör att de kan årbeta som undersköterskor iden kommunala organisationen. De nya LAS reglerna som innebär att alla som arbetat vid kommunen som vikarie 750 dagar de senaste 5 åren blir tills vidare anställda automatiskt, har inneburit att många fått 75 procentiga tjänster när de blivit tills vidare anställda p g a reglerna i LAS. Detta är överenskommet med Kommunal som allmän sysselsättningsgrad för dem som blivit tills vidare anställda på ovanstående sätt. Vi har gjort så, att istället för att sluta anlita personer som närmar sig 750 dagar (som faktiskt många kommuner gör), så behåller vi alla och de som inte har ett vikariat eller någon tjänst får tjänstgöra vid personalpoolen. Systemet är bra, ingen behöver sluta, tills vidare anställning är inget hot för arbetsgivaren och hittills har vi haft sysselsättning åt alla som blivit tills vidare anställda p g a Lagen om anställningsskydd. Nyttjandegraden av vår personalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något resursslöseri utan att alla i vår pool behövs. Vi har också minskat antalet timvikarier till förmån för tills vidare anställda. Nackdelen är dock att det här systemet ökar antalet deltidsanställda. Genom att uppmana dem som vill arbeta mer att anmäla sig i vårt poolsystem Bemanna, kan många själv styra sin arbetstid genom att ta på sig extra pass. Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler anställda på vissa tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, samt fler vid middagstid, så anserjag inte att socialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anslag för detta. Att införa heltidstjänster skulle också innebära att det skulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de anställda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att besvara följande frågor; Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och omsorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledigheter för dem som ej vill arbeta heltid (s k önskearbetstid) Hur planerar man arbetstiden -schemalägger för att resursnyttjandet skall bli maximalt? (Skall vi ha s k flytande tid,som kan läggas ut av var och en själv, men som kräver att man är villig att arbeta även vid andra verksamheter än den egna?)

15 HAPARANDA STAD / c Kommunstyrelsen / 37 Hur många timanställda har vi idag (antalet timmar per år?) Vad kostar de? Vad blir kostnaden för att införa heltid åt alla (eller alla som vill)?" Arbetsutskottet beslutar-återremittera ärendet då man vill ha svar på ovanstående frågor innan man vidaresänder motionen till fullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträde återupptas ärendet efter att den beretts av socialnämnden ytterligare. Merja Pikkuaho från Socialförvaltningen föredrar ärendet vid kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har utrett de frågor som motionssvaret innehöll och presenterar svaren som följer: 1. Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och om sorg i Haparanda socialförvaltningen? Klippan ca 90 Solbacken 90 Södergården ca 90 Hemtjänst nörra 90 Södra 80 Gruppboende LSS ca 90 Daglig verksamhet LSS ca 90% Socialpsykiatrin 100 Integrationsenhet 100 Personliga assistenter 85 (en del mycket lägre) 2. Hur många vill arbeta heltid? Enligt tidigare enkät är det en övervägande del av de anställda som vill arbeta heltid. Men vi har också många äldre som föredrar att arbeta deltid. Många personliga assistenter väljer att arbeta deltid och har ett annat arbete vid sidan om. Vi bedömer att majoriteten av de anställda vill arbeta heltid. 3. Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledighet för dem som ej vill arbeta heltid ( önskearbetstid)? Många kommuner bl.a. Piteå har löst det så att personalen har kunnat söka tjänstledigt från sin tjänst om de inte velat arbeta heltid. Dessutom har detta kunnat variera från tid till annan. Man har kunnat arbeta heltid delar av åtet och arbeta mindre under andra perioder.

16 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Hur planerar man arbetstiden - schemalägger för att resursnyttjandetska bli maximalt? ( Flytande tid Flytande tid/resurstids-modellen tillämpas av många kommuner i Sverige. Det är ett fungerade sätt att nyttja de % som inte behövs på den egna arbetsplatsen. Med dessa % kan man klara kortidsfrånvaro, semestrar mm Men resurstidssystemet är inte alltid så omtyckt av personalen, eftersom det innebär att man måste vara beredd på att tjänstgöra på många olika enheter och verksamheter för att kunna komma upp till heltidstjänst och heltidslön. Principiellt är det inga problem med detta förutsatt att personalen accepteraratt ibland bli tvungen att samla på sig skuldtid då behov av deras resurstid inte finns inom verksamheten. En del anställda inom en kommun där detta tillämpas berättade att de tidvis har stor skuld gentemot arbetsgivaren eftersom de inte kunnat arbeta in resurstiden. Då görs det avdrag på lönen. Detta tyckte personalen var ett stort problem och leder till osäkerhet och stress. 5. Hur många timanställda har vi? (ant. timmar/år) och vad kostar de? För närvarande har vi under 10 personer som är timanställda och placerade på långtidsvikariat inom olika verksamheter. Dessutom har vi ca 70 personer/timvikarier som arbetar tillfälligt vid ordinarie personals frånvaro. Personalpoolen bedömer att ca timvikarier arbetar hos oss dagligen. Många av våra deltidsanställda arbetar ofta fyllnadstid när arbetskamraterna är sjuka eller på semester. Personalen som vill/kan arbeta fyllnadstid registrerar sig i programmet Bemanna och vikariepool-administratören placerardem där behovet uppstått. 6. Vad blir kostnaden för att införa heltid för alla som vill? Kostnaden för ått höja alla inom Stöd och omsorg exkl. personlig assistans är 13,32 årsarbetare som motsvarar en kostnad av ca 4,7 miljoner kr/år, exkl. Obtillägg. Beräkningen bygger på en medellön på kr/månad. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och föreslår kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar, Då redovisningen visar att en reform innebärande heltid åt alla i dagsläget skulle bli alltför kostsam, en kostnad som kommunen i dagsläget har svårt att bära, beslutar kommunfullmäktige istället att som tidigare år med olika metoder och åtgärder på sikt öka tänstgöringsgraden för all personal inom vård och omsorg. Kommunfullmäktige anser med ovanstående redovisning och beslut motionen besvarad.

17 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 80 Kf 49 Dnr 2011/235.2 Motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighets AB. Vänsterpartiet har inlämnat följande motion: "Vänsterpartiet föreslår att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighet AB och att förs verksamheten till Haparanda kommun. Då kan politikerna och allmänheten följa besluten mera demokratiskt sätt". Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att besvara motionen med följande: Haparanda Teknik & Fastighets AB avvecklas till årsskiftet Beträffande stiftelser så är frågan inte lika enkel, då det inte går att avveckla en stiftelse. Frågan om ändrande av driftsform för NABO är inte aktuell idag. Förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med ovanstående.

18 ^^^^^^^r^^ ^T^,^ ^an^v'^^^t^^t^^^^^^t^e^^^^!^j Kommunstyrelsen Sid 9 Ks 94 Au 245 Dnr KS 2011/416.8 Bun 107 Svar på motion - Renovering av simhallen Beslut: Barn -och ungdomsnämnden beslutar: att nyttja budgeterade medel för renovering av simhallens duschutrymmen och bastun. Barn- och ungdomsnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse motionen från Monica Perdahl-Täikkö besvarad. Arendebeskrivning: Monica Perdahl Täikkö har i motion föreslagit att simhallens renovering lyft fram i 2013 års budgetarbete. Perdahl Täikkö anför bl a följande: Haparanda kommuns simhall, byggd , är i behov av renovering; speciellt de sociala utrymmena. Omklädningsrummen på både dam och herr avdelningarna har kakel som lossnat, vilket medför stor skaderisk för både elever och allmänhet som använder simhallen idag. Fritidschef Allan Fjellvind sam4 fastighetschef Leif Lind lämnar följande tjänsteyttrande: Kommunfullmäktige har i 2012 års investeringsbudget avsatt kr för åtgärder i simhallen, såväl barn- och ungdomsförvaltningen som Haparanda Teknik & Fastighets AB är överens om att åtgärderna, inom ramen för avsatta medel, i första hand bör inriktas till renovering av duschrymmen och bastun. Förslag till beslut: Att nyttja budgeterade medel för renovering av simhallens duschutrymmen och bastun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen; Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående beslut anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen genom Barn- och Ungdomsnämndens beslut därmed är antagen och anses besvarad. Justerare /"^ Uttlragsbestyrkande

19 I^A^^R^,N ^, ^^^^ ^^^^^t^^r^ ^^^R if^65^1^1^ Kommunstyrelsen sid t i ^^ Ks 96 Ks Au 229 Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående beslut om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå i Finland Tjänstemännen inom samhällsbyggriadskoritoret har föreslagit att Haparanda Stad yttrar sig enligt följande: Haparanda stad anser att Havs- och vattenmyndigheten (Hav) ska överklaga tillståndsbeslutet. Haparanda stad känner väl till Haparandabornas oro för de ökade utsläppens miljö- och hälsoeffekter. Riekkola är ett naturreservat och ligger närmast Outokumpu i Haparanda kommun. När det gäller övervakning av luftkvaliteten nämns bara Torneå stad. Övervakning av luftkvaliteten ska ske i både Torneå och Haparanda. Därför anser Haparanda stad att Outokumpu anordnaren luftmätningsstation iriekkola och att luftmätningar startar upp snarast möjligast. Gällande rening av utsläppen av svaveldioxid (S02), kväveoxider (NOx) och kvicksilver (Hg) anser Haparanda stad att HaV samt finska myndigheter skall ställa hårdare krav än BAT (Bästa tillgängliga teknik). En höjning av skorstenar skapar bara större spridningsområde, men Haparanda stad kräver minskade utsläpp. Dessa krav ställs för att det bor drygt människor i området strax norr om Outokumpu där utsläppen sprids. Bottenvikens terrestra och akvatiske miljö är känslig och kan påverkas kraftigt av de ökade utsläppen. De ökade utsläppen av svaveldioxid (S02) och kväveoxider (NO,) kan orsaka ökad försurning ihaparanda/torneå området och kvicksilver (Hg) har en stor påverkan på levande organismers förutsättningar för överlevnad. Eftersom exakt kunskap om utsläppens miljö- och hälsoeffekter saknas ska de allmänna hänsynsreglerna tillämpas, enligt 2 kap. miljöbalken, där kunskapskraven, försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik ingår. Outokumpu ska även sträva efter en hållbar utveckling utifrån miljöbalkens 1 kap. samt sammanställa en plan för arbete med förbättring av rening av utsläpp till luft och vatten. Planen ska senast vara klar då tillståndet träder i kraft. Utsläpp av svaveldioxid (S02), kväveoxider (NOX} och kvicksilver (Hg) ska minska till det yttersta. Tydliga gränsvärden skall finnas för dessa, vilka inte får överskridas. Riktvärden bör inte användas. Det är bra att Outokumpu tar prov på krom i mossa vart femte är, men kvicksilver i mossa ska även ingå i provtagningen. Justerare Utdragsbestyrkande

20 Kommunstyrelsen Sid 12 Arbetsutskottet tar del av yttrandeförslaget samt beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget. Komrrlunstyrelen har tagit del av yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet som sitt eget. Justerare ^ Utdragsbestyrkande l//^^

21 Kommunstyrelsen Sid 3 KS 89 Ks AU 255 Eventuellt köp av fastigheten Patan 1. Kommunstyrelens arbetsutskott tar del av redovisningen och beslutar att ge Carina Juntti i uppdrag att ta fram ett lånelöfte från banken. Ärendet skickas vidare till kommunsstyrelsen som lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige. Gunnel Simu berättar att marken har ett viktigt strategiskt läge. Det är viktigt att Haparanda Stad äger marken, bland annat för att anbudsgivare ska kunna känna sig trygga ; att man kan förvärva marken. Patrik Oja informerar att marken såldes till Akelius för 55 miljoner kronor och att Akelius villig att sälja tillbaka marken för 28 miljoner. Ytan på marken är ca 1,5 hektar. Carina Juntti redogör att hon varit i kontakt med Kommun Invest, kommunens egen bank. Kommunen har ett låneutrymme på 320 miljoner kronor, nuvarande lån är ca 237 miljoner så utrymme finns för banklån. Carina Juntti tar kontakt med fler banker för få mest förmånlig ränta på lånet. Kommunsstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa fastigheten Patan 1 för 28 miljoner samt att köpet finansieras genom att ta ett lån. Justerare Uld ragsbestyrkande ^^

22 Kommunstyrelsen sid s KS 91 Ks Au 250 Carina Juntti går igenom delårsbokslutet för tertial 2 per den Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av rapporten och föreslår kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten t o m Vid kommunstyrelsens sammanträde föredrar ekonomichef Carina Juntti delårsbokslutet och föreslår att den skickas vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delårsbokslutet per den godkänns. Justerare ^, Utdragsbestyrkande ^.