Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset. Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset. Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M)"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndag , kl Sessionssalen Sandskär, Stadshuset Årsmöte för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse, Sep bil Ärende Bilaga sep bil Interpellation från Anders Rönnqvist angående den politiska organisationen Interpellation från Anders Rönnqvist angående rutiner i samband Incidenter på vårdavdelningarna Snäckan-Längtan Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M) Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten Förslag till bildande av nytt högskoleförbund Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om bildande av Regionkommun Svar på motion angående kollektivavtal för rätt till heltid Svar på motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighet Svar på motion om renovering av simhallen Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående beslut om miljötillstånd för Torneåverken Eventuellt köp av fastigheten Patan 1 Delårsbokslutet tertial 2 per den Enligt uppdrag Tryggve Kenttä Ordförande ^Eini Kemi Sekreterare

2 Kungörelsen anslagen på Haparanda stads anslagstavla intygar: Kirsi Heino

3 HAPARANDA Kommunfullmäktige Haparanda Stad Interpellation I den antagna Budget- och Strategiplanen för antog fullmäktige den borgerliga oppositionens ftsrslag om att förutsättningslöst "Utreda den politiska organisationen" i Haparanda Stad. Avsikten med ftsrslaget är att se över hur nämnderna är dimensionerade och organiserade och om den översynen kan leda till en förändrad politisk organisation? Frågan aktualiseras då SocialftSrvaltningen och Skolförvaltningen den senaste perioden haft en gemensam förvaltningschef. Den utvärdering som gjorts inom kommunen visar att den arbetsformen varit positiv. I våra diskussioner om fdrestående nyrekryteringar av en socialchef och skolchef talas starkt för en gemensam chefsfunktion för dessa nämnda förvaltningsområden. Med anledning av den ambitionen, uppstår osökt frågan om en gemensam politisk nämnd för dessa förvaltningsområden? Med vår interpellation emotser vi den socialdemokratiska politiska ledningens uppfattning om frågan, deras intention och plan på när denna översyn- och hur en sådan process kan komma att.utformas? nda den oderaterna i Haparanda

4 0 Utdrag ur protokoll fört vid Kommunfullmäktige Årende : Budget- och Strategiplan Oppositionens förslag är att planen kompletteras med att nämndsorganisationen" "Utreda den politiska Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige : den som vill avslå förslaget röstar ja, den som vill anta förslaget röstar nej. Voteringen utfaller med 5 ja-röster, 29 nej-röster och 1 frånvarande. De sam lagt sin röst färja-propositionen är ledamöterna Simu, Hyötylä, Perdahl Täikkö, Grönberg och Tryggve Kenttä. De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna B-0 Innala, Karkiainen, Lindfors, Tornberg, Haara, Rönngeist, Pesula, Slagner, Segerlund, Keisu Gard, Niva, Johannessen, Bolmgren, Ellasson, Kerttu, Franzen, Harila, Härkönen, Preiman, Löfgren-Kitti, Liljergren, Taina Kenttä, Välivaara, Ö hman, Paldanius, Sandlund, Lindgren, Vuolo och Rosendahl. Frånvarande är ledamot Karlander

5 HAPARANDA Kommunfullmäktige Haparanda Stad Interpellation Haparanda stad ansvarar för vårdtagare på vårdavdelningarna Snäckan/Längtan. Ihändelse av incident som vårdtagare drabbats av förutsätter vi att vissa rutiner antagits och som ska tillämpas av personalen. Vår fråga blir därftsr vilka rutiner som finns antagna i händelse av incidenter uppkomna på vårdavdelningarna, typ fysiska skador som vårdtagare drabbats av i vårdarbetet. 1. Rutiner för information inom avdelningen med rapportering till närmaste ansvarig chef. 2. Rutiner fdr upprättandet av dokumentation au händelsen. 3. Rutiner för information till de anhöriga 4. Rutiner för att undvika skador ndä den deraterna i Haparanda Änder'^^Itönn^vist Kurt Lindfors gruppl are (M) ersättare i Kommunfullmäktige

6 Kommunfullmäktige ihaparanda Stad Jag avsäger mig alla politiska uppdrag på grund av personliga skäl. '%%` ^ Birgit Niva Korplkylä den ^.1) oktober 2012

7 o-^^ra^r^e^ ^ ^^^a^ ^^n^^^t^^^^^^^^r^^^^ l^^ Kommunstyrelsen Sid 7 Ks 93 Ks Au 260 Dnr KS 2011/ Bun 107 Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten Förslag finns. att avveckling och likvidation, under förutsättning att medlemmarna är överens och utan att det sker i strid med förbundsordningen ska kunna ske på följande sätt: 1. Förbundets verksamhet upphör med anledning av medlemmarnas beslut på balansdagen 31 december Eventuellt övergår förbundets nuvarande verksamhet till ett nytt bildat kommunalförbund, vilket i så fall bör beslutas i samband med avvecklingsbeslutet. 2. Direktionen upprättar och. beslutarom årsredovisning förår Revisorerna granskar verksamhet och redovisnirig avseende år 2012 samt tillstyrker/avstyrker ansvarsfrihet i en revisionsberättelse. 4. Respektive medlemsfullmäktige, beviljar/vägrar ansvarsfrihet för direktionen som därefter i egenskap av likvidator verkställer likvidationen enligt upprättad plan. 5. Kostnader för förbundsorganens aktiviteter under 2013 skuldföre och belastar redovisningsåret Likvidatorerna skiftar efter avräkning för egna kostnader ut tillgångar och skulder till medlemmarna i enlighet med stadgarnas bestämmelser samt upprättar en förvaltningsberättelse som beskriver hur uppdraget fullgjorts. 7. Revision av likvidatorernas verksamhet och förvaltningsberättelse utförs av nuvarande revisorer. Revisionen sammanfattas i berättelse där ansvarsfrihet tillstyrks/avstyrks. Revisionsberättelsen överlämnas till medlemmarna. Avvecklingsplan I detalj hur avveckling bör ske är i hög grad beroende på om förbundets verksamhet efter avvecklingen ska upphöra, övergå till medlemmarna eller överföras till ett nybildat kommunalförbund. Exempel på sådant som bör ingå i en avvecklingsplan är följande: Justerare Uld ragsbesryrkande

8 Kommunstyrelsen sid 8 Information om avveckling -hemsida och skriftlig information till leverantörer och andra motparter Sammanställning och avveckling av alla avtalsförpliktelser, så som hyresavtal, försäkringar, anställningsavtal och telefonabonnemang etc. Postadress och e-postadressers upphörande. Arkiv (även datalagra information) överförs på annan. Ekonömiadministration efter 31/12: In- och utbetalningar efter årsredovisningens upprättande, kontrolluppgifter, deklaration, skattekontot, utskiftning av tillgångarna till medlemmarna. Avregistrering av förbundet. Redovisning och revision av förbundets likvidation. För den händelse att några av medlemmarna har för avsikt att överföra verksamheten till ett nytt kommunalförbund, bör avvecklingen ske på ett sådant sätt att avtalsförpliktelser mm överförs till det nya förbundet vars bildande bör ske under Det är med andra ord viktigt att tidigt i avvecklingsprocessen göra klart om verksamheten helt ska avvecklas eller om den ska överföras på annan. Kommunstyrelsen arbetsutskott tar del.av förslag till likvidationsplan och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget. Kommunstyrelsen tar del av likvidationsförslaget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget. Justerare ^.-, Utdragsbestyrkande (`/^^, '

9 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 67 Au 223 Au 208 Förslag till bildande av nytt Högskoleförbund fr om Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, är idag ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner : Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner. Förbundet ska enligt stadgarna avvecklas om en av medlemskommunerna avsäger sig sitt medlemskap. I och med årets slut upphör nuvarande högskoleförbund då Kalix kommun beslutat säga upp sittmedlemskap. De tre övriga kommunerna har vid högskoleförbundets ägarsamråd samt vid andra samverkansmöten på ledningsnivå diskuterat möjligheter fören fortsatt samverkan vad gäller eftergymnasial utbildning. Eftersom andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning idessa kommuner är den lägsta i landet och det finns en tydlig koppling mellan utbildnirigsnivå och tillväxt / utveckling av näringsliv och offentlig sektor är kommunledningarnas viljeyttring en fortsatt satsning på att tillgängliggöra och främja möjligheterna för kommunens invånare till högre utbildning. Andelen högskoleutbildade medborgare behöver öka för att underlätta och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling i östra Norrbotten. Förslaget är nu att Haparanda Stad, Överkalix och Övertorneå kommun. bildar ett nytt högskoleförbund ; gärna med samma namn som tidigare, och går in med motsvarande dagens resurser. Medlemsavgifterna under 2013 blir då för Haparanda ca 441 tkr, för Överkalix 156 tkr och för Övertorrieå 211 tkr, vilket baseras på invånarantalet. Till detta tillkommer kommunanställd utbildningsledare på deltid vid läscentrum samt kostnader i samband med direktionsmöten eller motsvarande. För högskoleförbundets kansli innebär det i det närmsta en halvering av resurserna. De personella resurserna minskas och beräknas uppgå till en 60%tjänst för förbundschef/ samverkanskoordinator. Vidare täcks kostnader för drift (lokal, telefon, dator, web, administration, resor, kampanjer och övrigt synliggörande för förbundets verksamhet och syfte). Denna fortsatta strategiska satsning på kommunsamverkan för främjandet av högskoleutbildning förväntas bidra positivt till kommunernas utveckling. Förslag till beslut; Arbetsutskottetföreslår; Kommunstyrelsen beslutar; att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning sam kommunens avgift varit för HÖN under 2012.

10 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att förutom medlemsavgift också, som tidigare, avsätta/ budgetera/ allokera medel för en utbildningsledare, på deltid, vid kommunens Lärcentrum att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att i samråd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före 2012-XX-XX, för fullmäktige att ta ställning till under hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att återuppta det vid nästa arbetsutskott den 10 september. Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet ånyo. Ledamoten Kerttu föreslår att arbetsutskottet skall besluta i enlighet med förstå och andra attsatsen, samt att den sista att-satsen utgår. Kommunstyrelsen beslutar; att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning som kommunens avgift varit för HÖN under att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att i samråd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före , för fullmäktige att ta ställning till under hösten 2012.

11 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 65 Au 194 Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om regionkommun. Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en region kommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av region kommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrkeransökan. Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande iform av ett beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda, regionkommunen Region Norrbotten. Departementet ser gärna att kommunernas yttrande sänds in samlat, varför kommunen ombeds sända ett utdrag urfullmäktiges protokoll i frågan till landstinget, varefter landstinget tillställer departementet samtliga yttranden. Med regionstart 2015 och i samband med utredningen om den statliga regionala förvaltningen bör yttranden från kommunerna inges i början av hösten 2012, helst under oktober månad. Med anhållan om yttrande bifogas landstingets ansökan och det diskussionsunderlag som har använts i samband med vårens informationsmöten med de norrbottniska kommunerna. Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Simu (s) föreslår att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen; Att Kommunstyrelsen beslutar bifalla landstingets förslag om bildande av regionkommun. Arbetsutskottets ledamot Anders Rönngeist (m) föreslår att arbetsutskottets förslag skall bli: Att förslaget om regionkommun avvisas av kommunstyrelsen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra samt finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen; Att landstingets förslag om bildande av regionkommun med start 2015 bifalles av Haparanda kommun. Reservation: Ledamoten Rönnqvist reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

12 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen "Vi i Moderata Samlingspartiet ställer oss avvisande till bilagt förslag angående regionbildning i Norrbotten. Vi bedömer att den planerade regionbildningen leder till en oönskad maktförskjutning som då tillkommer den nya landstingsorganisationen, detta på bekostnad av länets kommuner. Vi anser dessutom att det inte tydligt framkommer på vilket sätt en regionbildning bidrår till att utvecklingen i länet förstärks. Vi moderater anser att landstinget har alltför många och omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvården och bör fokusera på dessa istället för att lägga tid och resurser på att bilda region. Om landstingspolitikerna får ytterligare områden att besluta om så är det naturligt att hälso- och sjukvården får mindre uppmärksamhet och får stå tillbaka för andra frågor. Vi anser att frågan om en regionbildning ska ske underifrån och bäras fram utifrån en stark folklig förankring. Denna folkliga förankring saknas dockidet förslag till regionbildning som landstinget i Norrbotten nu ansöker hos regeringen om att få bilda. Vi menar också att frågan är för stor för att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i länet och kommunerna får säga sin mening. Enligt vår uppfattning har landstingen i nuläget inget mandat från befolkningen i lånet att ansöka om regionbildning." Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ledamoten Rönnqvist vidhåller sin reservation.

13 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 88 I/ Au 206 Dnr 2008/ Motion angående Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänsterpartiet, har inlämnat följande motion: "De flesta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvsarbetande kvinnor arbetar däremot en stor andel deltid. En stor del av det kvinnliga deltidsarbetet är ofrivilligt.. Det kvinnliga deltidsarbetet finns framförallt inom handels- och servicenäringar samt inom kommuner och landsting. Ett påtvingat deltidsarbete innebären stor svårighet att försörja sig på den egna lönen. I förlängningen drabbas också de deltidsarbetande ekonomiskt genom att deltidsarbetande får mindre del av fortbildning och annan personlig (och därmed lönemässig ) utveckling på sin arbetsplats. De ekonomiska problemen för den enskilde förvärras genom att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen försämrats förde deltidsarbetslösa. Kommunen som arbetsgivare bör vara en föregångare på jämställdhetens område. Därför bör arbetet ihom kommunen organiseras på så sätt att det ofrivilliga deltidsarbetet avvecklas på kommunens arbetsplatser. Detta bör ske i samarbete med de anställdas fackliga organisationer. Ett sätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi föreslår därför; Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organisationerna föra in principen " heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige beslutade , 58, till kommunstyrelsen för beredning. att remittera motionen Kommunstyrelsens beredning har remitterat motionen till ledningsgruppen för beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anför följande: "De allra flesta inom våra boenden arbetar numera minst 90 % i och med 3/3 schemats införande på särskilda boenden. I samband med införandet av den alternativa schemametoden avtalades med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänst. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta. mer, utan tycker att det räcker med nuvarande sysselsättningsgrad. Det är ovanligt att man arbetar heltid som nattpersonal och de flesta vill inte ha högre sysselsättningssgrad än %. Detta beror på att det skulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidstjänst nattetid. Det händer dock att de som vill arbeta mer gör något extra dagpass eller en extra natt för att få ihop fler timmar.

14 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen /^ 36 Fortfarande har vi problem att ge heltid till personliga assistenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har sällan behov av heltid. De flesta av dessa är s k PAN anställda och har ingen formell kompetens som gör att de kan årbeta som undersköterskor iden kommunala organisationen. De nya LAS reglerna som innebär att alla som arbetat vid kommunen som vikarie 750 dagar de senaste 5 åren blir tills vidare anställda automatiskt, har inneburit att många fått 75 procentiga tjänster när de blivit tills vidare anställda p g a reglerna i LAS. Detta är överenskommet med Kommunal som allmän sysselsättningsgrad för dem som blivit tills vidare anställda på ovanstående sätt. Vi har gjort så, att istället för att sluta anlita personer som närmar sig 750 dagar (som faktiskt många kommuner gör), så behåller vi alla och de som inte har ett vikariat eller någon tjänst får tjänstgöra vid personalpoolen. Systemet är bra, ingen behöver sluta, tills vidare anställning är inget hot för arbetsgivaren och hittills har vi haft sysselsättning åt alla som blivit tills vidare anställda p g a Lagen om anställningsskydd. Nyttjandegraden av vår personalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något resursslöseri utan att alla i vår pool behövs. Vi har också minskat antalet timvikarier till förmån för tills vidare anställda. Nackdelen är dock att det här systemet ökar antalet deltidsanställda. Genom att uppmana dem som vill arbeta mer att anmäla sig i vårt poolsystem Bemanna, kan många själv styra sin arbetstid genom att ta på sig extra pass. Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler anställda på vissa tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, samt fler vid middagstid, så anserjag inte att socialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anslag för detta. Att införa heltidstjänster skulle också innebära att det skulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de anställda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att besvara följande frågor; Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och omsorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledigheter för dem som ej vill arbeta heltid (s k önskearbetstid) Hur planerar man arbetstiden -schemalägger för att resursnyttjandet skall bli maximalt? (Skall vi ha s k flytande tid,som kan läggas ut av var och en själv, men som kräver att man är villig att arbeta även vid andra verksamheter än den egna?)

15 HAPARANDA STAD / c Kommunstyrelsen / 37 Hur många timanställda har vi idag (antalet timmar per år?) Vad kostar de? Vad blir kostnaden för att införa heltid åt alla (eller alla som vill)?" Arbetsutskottet beslutar-återremittera ärendet då man vill ha svar på ovanstående frågor innan man vidaresänder motionen till fullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträde återupptas ärendet efter att den beretts av socialnämnden ytterligare. Merja Pikkuaho från Socialförvaltningen föredrar ärendet vid kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har utrett de frågor som motionssvaret innehöll och presenterar svaren som följer: 1. Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och om sorg i Haparanda socialförvaltningen? Klippan ca 90 Solbacken 90 Södergården ca 90 Hemtjänst nörra 90 Södra 80 Gruppboende LSS ca 90 Daglig verksamhet LSS ca 90% Socialpsykiatrin 100 Integrationsenhet 100 Personliga assistenter 85 (en del mycket lägre) 2. Hur många vill arbeta heltid? Enligt tidigare enkät är det en övervägande del av de anställda som vill arbeta heltid. Men vi har också många äldre som föredrar att arbeta deltid. Många personliga assistenter väljer att arbeta deltid och har ett annat arbete vid sidan om. Vi bedömer att majoriteten av de anställda vill arbeta heltid. 3. Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledighet för dem som ej vill arbeta heltid ( önskearbetstid)? Många kommuner bl.a. Piteå har löst det så att personalen har kunnat söka tjänstledigt från sin tjänst om de inte velat arbeta heltid. Dessutom har detta kunnat variera från tid till annan. Man har kunnat arbeta heltid delar av åtet och arbeta mindre under andra perioder.

16 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen Hur planerar man arbetstiden - schemalägger för att resursnyttjandetska bli maximalt? ( Flytande tid Flytande tid/resurstids-modellen tillämpas av många kommuner i Sverige. Det är ett fungerade sätt att nyttja de % som inte behövs på den egna arbetsplatsen. Med dessa % kan man klara kortidsfrånvaro, semestrar mm Men resurstidssystemet är inte alltid så omtyckt av personalen, eftersom det innebär att man måste vara beredd på att tjänstgöra på många olika enheter och verksamheter för att kunna komma upp till heltidstjänst och heltidslön. Principiellt är det inga problem med detta förutsatt att personalen accepteraratt ibland bli tvungen att samla på sig skuldtid då behov av deras resurstid inte finns inom verksamheten. En del anställda inom en kommun där detta tillämpas berättade att de tidvis har stor skuld gentemot arbetsgivaren eftersom de inte kunnat arbeta in resurstiden. Då görs det avdrag på lönen. Detta tyckte personalen var ett stort problem och leder till osäkerhet och stress. 5. Hur många timanställda har vi? (ant. timmar/år) och vad kostar de? För närvarande har vi under 10 personer som är timanställda och placerade på långtidsvikariat inom olika verksamheter. Dessutom har vi ca 70 personer/timvikarier som arbetar tillfälligt vid ordinarie personals frånvaro. Personalpoolen bedömer att ca timvikarier arbetar hos oss dagligen. Många av våra deltidsanställda arbetar ofta fyllnadstid när arbetskamraterna är sjuka eller på semester. Personalen som vill/kan arbeta fyllnadstid registrerar sig i programmet Bemanna och vikariepool-administratören placerardem där behovet uppstått. 6. Vad blir kostnaden för att införa heltid för alla som vill? Kostnaden för ått höja alla inom Stöd och omsorg exkl. personlig assistans är 13,32 årsarbetare som motsvarar en kostnad av ca 4,7 miljoner kr/år, exkl. Obtillägg. Beräkningen bygger på en medellön på kr/månad. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och föreslår kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar, Då redovisningen visar att en reform innebärande heltid åt alla i dagsläget skulle bli alltför kostsam, en kostnad som kommunen i dagsläget har svårt att bära, beslutar kommunfullmäktige istället att som tidigare år med olika metoder och åtgärder på sikt öka tänstgöringsgraden för all personal inom vård och omsorg. Kommunfullmäktige anser med ovanstående redovisning och beslut motionen besvarad.

17 HAPARANDA STAD Kommunstyrelsen KS 80 Kf 49 Dnr 2011/235.2 Motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighets AB. Vänsterpartiet har inlämnat följande motion: "Vänsterpartiet föreslår att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighet AB och att förs verksamheten till Haparanda kommun. Då kan politikerna och allmänheten följa besluten mera demokratiskt sätt". Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att besvara motionen med följande: Haparanda Teknik & Fastighets AB avvecklas till årsskiftet Beträffande stiftelser så är frågan inte lika enkel, då det inte går att avveckla en stiftelse. Frågan om ändrande av driftsform för NABO är inte aktuell idag. Förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med ovanstående.

18 ^^^^^^^r^^ ^T^,^ ^an^v'^^^t^^t^^^^^^t^e^^^^!^j Kommunstyrelsen Sid 9 Ks 94 Au 245 Dnr KS 2011/416.8 Bun 107 Svar på motion - Renovering av simhallen Beslut: Barn -och ungdomsnämnden beslutar: att nyttja budgeterade medel för renovering av simhallens duschutrymmen och bastun. Barn- och ungdomsnämndens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse motionen från Monica Perdahl-Täikkö besvarad. Arendebeskrivning: Monica Perdahl Täikkö har i motion föreslagit att simhallens renovering lyft fram i 2013 års budgetarbete. Perdahl Täikkö anför bl a följande: Haparanda kommuns simhall, byggd , är i behov av renovering; speciellt de sociala utrymmena. Omklädningsrummen på både dam och herr avdelningarna har kakel som lossnat, vilket medför stor skaderisk för både elever och allmänhet som använder simhallen idag. Fritidschef Allan Fjellvind sam4 fastighetschef Leif Lind lämnar följande tjänsteyttrande: Kommunfullmäktige har i 2012 års investeringsbudget avsatt kr för åtgärder i simhallen, såväl barn- och ungdomsförvaltningen som Haparanda Teknik & Fastighets AB är överens om att åtgärderna, inom ramen för avsatta medel, i första hand bör inriktas till renovering av duschrymmen och bastun. Förslag till beslut: Att nyttja budgeterade medel för renovering av simhallens duschutrymmen och bastun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen; Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående beslut anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen genom Barn- och Ungdomsnämndens beslut därmed är antagen och anses besvarad. Justerare /"^ Uttlragsbestyrkande

19 I^A^^R^,N ^, ^^^^ ^^^^^t^^r^ ^^^R if^65^1^1^ Kommunstyrelsen sid t i ^^ Ks 96 Ks Au 229 Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående beslut om miljötillstånd för Torneåverken, Torneå i Finland Tjänstemännen inom samhällsbyggriadskoritoret har föreslagit att Haparanda Stad yttrar sig enligt följande: Haparanda stad anser att Havs- och vattenmyndigheten (Hav) ska överklaga tillståndsbeslutet. Haparanda stad känner väl till Haparandabornas oro för de ökade utsläppens miljö- och hälsoeffekter. Riekkola är ett naturreservat och ligger närmast Outokumpu i Haparanda kommun. När det gäller övervakning av luftkvaliteten nämns bara Torneå stad. Övervakning av luftkvaliteten ska ske i både Torneå och Haparanda. Därför anser Haparanda stad att Outokumpu anordnaren luftmätningsstation iriekkola och att luftmätningar startar upp snarast möjligast. Gällande rening av utsläppen av svaveldioxid (S02), kväveoxider (NOx) och kvicksilver (Hg) anser Haparanda stad att HaV samt finska myndigheter skall ställa hårdare krav än BAT (Bästa tillgängliga teknik). En höjning av skorstenar skapar bara större spridningsområde, men Haparanda stad kräver minskade utsläpp. Dessa krav ställs för att det bor drygt människor i området strax norr om Outokumpu där utsläppen sprids. Bottenvikens terrestra och akvatiske miljö är känslig och kan påverkas kraftigt av de ökade utsläppen. De ökade utsläppen av svaveldioxid (S02) och kväveoxider (NO,) kan orsaka ökad försurning ihaparanda/torneå området och kvicksilver (Hg) har en stor påverkan på levande organismers förutsättningar för överlevnad. Eftersom exakt kunskap om utsläppens miljö- och hälsoeffekter saknas ska de allmänna hänsynsreglerna tillämpas, enligt 2 kap. miljöbalken, där kunskapskraven, försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik ingår. Outokumpu ska även sträva efter en hållbar utveckling utifrån miljöbalkens 1 kap. samt sammanställa en plan för arbete med förbättring av rening av utsläpp till luft och vatten. Planen ska senast vara klar då tillståndet träder i kraft. Utsläpp av svaveldioxid (S02), kväveoxider (NOX} och kvicksilver (Hg) ska minska till det yttersta. Tydliga gränsvärden skall finnas för dessa, vilka inte får överskridas. Riktvärden bör inte användas. Det är bra att Outokumpu tar prov på krom i mossa vart femte är, men kvicksilver i mossa ska även ingå i provtagningen. Justerare Utdragsbestyrkande

20 Kommunstyrelsen Sid 12 Arbetsutskottet tar del av yttrandeförslaget samt beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget. Komrrlunstyrelen har tagit del av yttrandet och föreslår kommunfullmäktige att anta yttrandet som sitt eget. Justerare ^ Utdragsbestyrkande l//^^

21 Kommunstyrelsen Sid 3 KS 89 Ks AU 255 Eventuellt köp av fastigheten Patan 1. Kommunstyrelens arbetsutskott tar del av redovisningen och beslutar att ge Carina Juntti i uppdrag att ta fram ett lånelöfte från banken. Ärendet skickas vidare till kommunsstyrelsen som lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige. Gunnel Simu berättar att marken har ett viktigt strategiskt läge. Det är viktigt att Haparanda Stad äger marken, bland annat för att anbudsgivare ska kunna känna sig trygga ; att man kan förvärva marken. Patrik Oja informerar att marken såldes till Akelius för 55 miljoner kronor och att Akelius villig att sälja tillbaka marken för 28 miljoner. Ytan på marken är ca 1,5 hektar. Carina Juntti redogör att hon varit i kontakt med Kommun Invest, kommunens egen bank. Kommunen har ett låneutrymme på 320 miljoner kronor, nuvarande lån är ca 237 miljoner så utrymme finns för banklån. Carina Juntti tar kontakt med fler banker för få mest förmånlig ränta på lånet. Kommunsstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa fastigheten Patan 1 för 28 miljoner samt att köpet finansieras genom att ta ett lån. Justerare Uld ragsbestyrkande ^^

22 Kommunstyrelsen sid s KS 91 Ks Au 250 Carina Juntti går igenom delårsbokslutet för tertial 2 per den Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av rapporten och föreslår kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten t o m Vid kommunstyrelsens sammanträde föredrar ekonomichef Carina Juntti delårsbokslutet och föreslår att den skickas vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delårsbokslutet per den godkänns. Justerare ^, Utdragsbestyrkande ^.

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande ommunfullmäktige 2012-10-29 1 Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13.00-18. 00 Måndag 29 okt 2012 8dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare

Läs mer

Förvaltningshuset sal Hamnskär

Förvaltningshuset sal Hamnskär HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2012-10-15 Ledamöter i kommunstyrelsen Ersättarna för kännedom Tid: 2012-10-15, kl. 13.00 Plats: Förvaltningshuset sal Hamnskär Ärende Bilaga 1 1 E-förslag

Läs mer

Plats oeh tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-27. Bengt-Olov Innala

Plats oeh tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-27. Bengt-Olov Innala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-08-27 Plats oeh tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-27 Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande kl. 09.00-12.00 Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders

Läs mer

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

EXTRA KOMMUNSTYRELSE. Förvaltningshusetsal Hamnskär. Vikarie för kommunchefen. Månadsuppföljning maj 2011

EXTRA KOMMUNSTYRELSE. Förvaltningshusetsal Hamnskär. Vikarie för kommunchefen. Månadsuppföljning maj 2011 HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2011-06-16 Ledamöter i kommunstyrelsen Ersättarna för kännedom EXTRA KOMMUNSTYRELSE Tid : 2011-06-20, kl 09 30 Plats: Förvaltningshusetsal Hamnskär Ärende

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

. ",i>.^!x..9..\ Kirsi Heino

. ,i>.^!x..9..\ Kirsi Heino SAMIVIAtJTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-09-24 1 Plats-och tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-09-24 Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendah!(S) Anders Rönnqvist (M)

Läs mer

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2016-06-07 Diarienummer KSN-2016-0810 Kommunstyrelsen Avveckling av Regionförbundet Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret sida 2012-06-04 1 Tid och plats Beslutande Haparanda Teknik & Fastighets AB Måndag 2012-06-04 kl. _10.00-1.2.30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov tnnala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönngvist (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund Innehållande 23 paragrafer Namn och säte 1 Kommunalförbundets namn är Fyrbodals Kommunalförbund. Förbundet har sitt säte i Uddevalla. Medlemmar 2 Medlemmar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Patrik Oja, kommunchef Carina Juntti, t f kommunchef Nadja Lukin, personalchef. Jessica Alakangas, sekreterare. Kommunledningskontoret

Patrik Oja, kommunchef Carina Juntti, t f kommunchef Nadja Lukin, personalchef. Jessica Alakangas, sekreterare. Kommunledningskontoret HAPARANDA STA Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande byiga deltagare SAiVIMANTRÄ ESPR T K flel 2012-10-15 sia ^ Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13 00-15 00 Måndag 15 okt 2012 Gunnel Simu (S) ordförande

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Medlemmar, säte och ändamål

Medlemmar, säte och ändamål Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m. 2007-03-02 Godkänd av: NYA KF 68, 2006-12-11 Medlemmar, säte och ändamål 1 Kommunalförbundets namn är (VfB) som har sitt säte i Karlshamn. s

Läs mer

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund

Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2001-10-25 161 Reviderad: KF 2003-05-22 97 KF 2006-11-30 12 Förbundsordning för Höglandets Kommunalförbund Namn, säte och varaktighet 1 Kommunalförbundets

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Datum 2012-05-15. Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid

Datum 2012-05-15. Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid KS 26 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2012-05-15 Diarienummer KSN-2011-0621 Kommunstyrelsen Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) ang rätt till heltid Förslag till beslut

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2011-10-01 Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2011-2011-06-28, 74 Antagen av kommunfullmäktige i Norberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör,

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör, Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-06-05 Dnr KS 2016/0221 O Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 53 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-04-13 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Dilaga KS 2014/207/1 1 (2) 2014-09-21 DIARIENR: 2014/591 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND

FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND Dnr 51/2012 Antagen av direktionen 2012-11-30 46 FÖRBUNDSORDNING FÖR HÖGLANDETS KOMMUNALFÖRBUND 1 Namn, säte och varaktighet Kommunalförbundets namn är Höglandets kommunalförbund. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer