Verksamhetsberättelse för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: Presidium Ordförande: Mikael Källman (vald ordf. till årsmötet 2015) Vice ordförande: Rune Fredriksson (vald som ledamot till årsmötet 2015) Sekreterare: Fredrik Boqvist (vald som ledamot till årsmötet 2016) (Adjungerad kassör: Leif Källman (uppdrag: kassör till årsmötet 2015)) Ledamöter: Bo Gustavsson (vald som ledamot till årsmötet 2016) Gerhard Paping (vald som ledamot till årsmötet 2016) Kerstin Granath (vald som ledamot till årsmötet 2016) Matts Brusén (vald som ledamot till årsmötet 2015) Niklas Ingemarson (vald som ledamot till årsmötet 2015) Satu Sundström (vald som ledamot till årsmötet 2015) Siv Eliasson (vald som ledamot till årsmötet 2015) Styrelsen tillsatte följande funktionärer vid konstituerande styrelsemöte Revisorer: Ordinarie - sammankall. Hans Hansson (vald till årsmötet 2015) - - Karl-Erik Johansson (vald till årsmötet 2015) 1:a suppleant John Boberg (vald till årsmötet 2015) 2:a suppleant Olof-Ingvar Larsson (vald till årsmötet 2015) Valberedning: Sammankallande: Lars Eriksson (vald till årsmötet 2015) Lars-Olov Råsmark (vald till årsmötet 2015) Kerstin Johansson (vald till årsmötet 2015) Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden (inkl. det konstituerande mötet). Dessa möten har varit beslutsföra. Firmatecknare Mikael Källman och Leif Källman tecknar, var för sig, Svärdsjö Intresseförenings firma (org.- nr ) fram till årsmötet Medlemsavgiften fastställdes vid årsmötet för 2014 enligt följande: Enskilda 100 kr Familj 150 kr Förening 200 kr Företag 300 kr Medlemmar i SIF 2014: 27 enskilda, 52 familjer, 13 föreningar, 43 företag. Totalt 134 medlemmar. 1

2 Övergripande information för kalenderåret 2014 Utifrån de mål, på kort och lång sikt, och de strategier som styrelsen arbetade fram under hösten/ vintern 2013 har vi under 2014 arbetat både strategiskt och mer operativt med konkreta aktiviteter med syfte att profilera föreningen och göra oss än mer synliga. Ett av målen var därför att under 2014 planera och genomföra lustfyllda aktiviteter för att skapa ökad delaktighet och ökat engagemang bland befintliga och nya medlemmar. Här nedan finner du ett antal aktiviteter som har bidragit till att vi uppfyllt det målet. Genomförda aktiviteter I maj bjöd vi in till ett dialogcafé på temat Hur ser ditt Svärdsjö ut 2018?. Allsång med Lasse Berghagen med gäster, lördag 5 juli, var ett nytt och värdefullt inslag i vår verksamhet. Genom ett trevligt samarbete med Lasse och Eva Berghagen fick Svärdsjöbygden mycket reklam via såväl tidningar som radio och naturligtvis många annonser. Allsången blev en succé och en familjedag att minnas med glädje. Genom ett fint samarbete med Svärdsjö Hembygdsförening och många frivilliga krafter med bl. a sjukvårdare, akutbil, security, fixare m.m. så fungerade allt perfekt. Parkeringarna sköttes på ett utmärkt sätt av Svärdsjö IF Fotboll och Kråkan Kultur & Teater. Tack även till Kejsars som lånade ut marken med parkeringen mot kyrkan. Den andra premiären för året inföll den 16 augusti då vi bjöd in till Svärdsjöfesten på Gruvbacken. Denna gång i samarbete med en rad olika föreningar och företag i bygden. Under hösten bjöd vi in till kreativa diskussioner på temat Hur kan Svärdsjö bli en del av VM-festen 2015?. Dessa diskussioner resulterade i de aktiviteter som vi tillsammans i Sevärda Svärdsjöbygden bjuder boende och besökare på under VMveckorna. Under oktober och november var vi med och planerade och genomförde Julskyltning i Svärdsjö som med tomteparad och andra aktiviteter inföll den 6 december. Under hösten har vi även dragit igång ett nytt samarbete i Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd där vi tillsammans utvecklar nya lokala hemsidor sammanlänkade med portalen svärdsjöbygden.se. Verksamheter i våra olika arbetsgrupper I våra olika arbetsgrupper har vi under året bedrivit både kortsiktiga och långsiktiga verksamheter. Centrumtrivsel & event Våren 2014 reparerade och målade vi alla parksoffor och bänkar. De har som vanligt varit utplacerade på lämpliga ställen. Planteringen vid centrumparkeringen underhölls med blommor och vatten under våren/sommaren liksom utplacerade blomkrukor efter genomfarten i Borgärdet. Våra blomsterflickor gjorde ett värdefullt arbete. De har även ansvarat för alla 112 marschaller i Borgärdet i samband med julskyltningen. Bra jobbat. Under sommaren bidrog vi till att sjölandet runt badet vid Kolstan blev gallrat och att man nu kan skåda den vackra Borängetsjön från vägen igen. Vi har även i år satt upp julgranarna (som i år skänktes av familjen Sparring vilket vi är jättetacksamma för) vid Hantverkshuset och vid Källegården. Vi hjälpte även Borgärdets vägförening att sätta upp granen vid torget. Strategisk centrumutveckling, trafik & infrastruktur Ända sedan 2009 har vi arbetat långsiktigt för att utveckla Borgärdets centrum. Det här är ett arbete som har tagit mycket tid och mycket kraft och krävt ett stort antal möten med 2

3 kommunen och dess olika representanter. Här nedan finner du en del av resultatet av det arbetet som kommer att fortsätta framöver då vi inte på något sätt är i mål ännu. Ett av våra viktigaste mål för året var att bidra till ett beslut om placering av den nya bensinstationen i Svärdsjö/ Borgärdet som måste öppna senast 1 januari Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har sedan några år ett uppdrag av att ta fram en plan för en trafiknod (långtidsparkering och bytespunkt för kollektivtrafiken) i Källänget. Lika länge har vi framfört ett behov av ett område för drivmedelsförsäljning väster om väg 850 på fastigheter ägda av Einar Jansson och Svärdsjö Församling. Sedan sommaren 2014 har intresseföreningen arbetat för ett område som skulle rymma en bensinstation öster om väg 850 på Svärdsjö Församlings mark. Stadsbyggnadsberedningen fattade den 8 december 2014 beslut att en detaljplan för en bemannad bensinstation skulle tas fram väster om väg 850 på Falu kommuns och Svärdsjö Församlings mark. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att en detaljplan skall tas fram i anslutning till det gamla planuppdraget och skickas ut på remiss under våren Under augusti månad 2014 fattade kommunstyrelsen beslut att tillskjuta medel 2015 för centrumutveckling i Borgärdet och av Trafikverket beställa att en åtgärdsvalsstudie genomförs för den del av väg 850 som går genom Borgärdet. Åtgärdsvalsstudier på det aktuella vägnätet prioriteras och finansieras av Region Dalarna. Ett investeringsstöd om 300 kkr kommer att utbetalas till Borgärdets Vägförening för att rusta upp gatu- och parkeringsytor vid torget i Borgärdets centrum, under förutsättning att Kopparstaden och Falu Energi & Vatten ställer sig positiva att medfinansiera de åtgärder som de ansvarar för. I dagsläget har Kopparstaden ställt sig positiva och Kopparstaden har också tagit fram färdiga förslag till åtgärder på och framför fastigheten Centrumvägen 1-3 att genomföra Diskussioner pågår mellan Falu kommun och Falu Energi & Vatten. Falu kommun har antagit en cykelplan som omfattar en cykelväg mellan Hedenborg och Borgärdets centrum. Cykelplanen är emellertid inte finansierad utan det förutsätts att Borgärdets Vägförening bygger och finansierar cykelvägen, med eventuellt bidrag från Falu kommun. Eftersom Borgärdets Vägförening inte har för avsikt att bygga cykelvägen så har frågan hamnat i bakvatten. Frågan om offentlig toalett i centrala Borgärdet gick också i baklås när Falu kommun ansåg att det var en fråga för Borgärdets Vägförening och inte för Falu kommun. Efter ett möte med kommunalrådet Jonny Gahnshag under sommaren 2014 ser frågan ut att få sin lösning under Kopparstaden planerar nämligen att bygga en offentlig toalett i anslutning till biblioteket vid upprustning av fastigheten Centrumvägen 1-3. En viktig fråga i denna grupp är det arbete som Rune Fredriksson, i samarbete med Borgärdets vägförening och de andra vägföreningarna i de olika kommundelarna i Falu kommun, bedrivit under året för att åstadkomma att de ekonomiska skillnaderna (i form av stöd och bidrag för drift och underhåll av vägar) mellan kommundelarna skall upphöra och speciellt skillnaden mellan landsbygden och Falu tätort. Gruvbacken och kanotleden Kanotleden har under tidig vår 2014 fått en ny brygga anlagd vid vindskyddet i Gruvsjön. Där tillverkades även ett nytt bord med bänkar i timmer. Vidare har en begagnad brygga placerats vid iläggningsplatsen vid Kolstan. Gruvbacken har underhållits som vanligt under sommaren med gräsklippning och buskröjning. Anna Rogström - ansvarig från Falu Kommun - har vid studiebesök under hösten besiktigat vår del av kanotleden. Hon var mycket nöjd med vårt samarbete. 3

4 Barn & unga Under året har vi diskuterat det intresse som finns bland barn och ungdomar av en bmxoch skatepark i Svärdsjö. Vi har identifierat flera personer som har erfarenhet av liknande projekt som har intresse att arbeta vidare med denna fråga. Vi har även diskuterat möjligheter för en lekplats centralt i Borgärdet. Här finns en närliggande möjlighet som vi arbetar vidare med under Vi är mycket glada för den fina framgång skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö har fått, ett projekt som vi startade 2013, och som nu har lagt grunden till föreningen Kråkan Kultur & Teater, en viktig verksamhet för att utveckla kulturaktiviteter för barn och unga i bygden. Bygdepeng Föreningen har under 2014, på uppdrag av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog, administrerat och delat ut den bygdepeng (c:a 203 tkr) som delar av vindkraftverken på Jädraås vindkraftspark genererade under Vi har satt samman en grupp med 8 deltagare, som alla har stora nätverk i Svärdsjöbygden, som tillsammans har diskuterat och beviljat projektmedel till 10 av totalt 26 sökande projekt. Denna för bygden viktiga verksamhet kommer att fortsätta Näringslivsutveckling I samarbete med Svärdsjöbygdens utvecklingsråd har vi genomfört 7 företagarfrukostar för näringslivet i Svärdsjöbygden. Vi samverkar med Näringslivskontoret i Falu Kommun som har representanter med på varje möte. Ibland deltar även kommunalråd, kommundirektören och andra kommunpolitiker. Förenings-/ verksamhetsutveckling Vid ett antal tillfällen under 2014 har vi diskuterat den strategiska plattform inkl. de mål vi har satt för vårt arbete t.o.m Då vi lever och verkar i en föränderlig värld reviderar vi dessa så snart vi ser behov av det. Vi kommer att prioritera en nära kontakt med bygden och våra medlemmar även under 2015 för att öka delaktighet och engagemang för vårt viktiga arbete och för att utöka vår medlemsbas. Ekonomi Föreningens ekonomi redovisar ett överskott på ,42 kr. Det egna kapitalet uppgår till ,76 kr. Föreningens ekonomi uppvisar en stark förbättring. I övrigt hänvisas till aktuell resultat- och balansräkning. Svärdsjöfonden Föreningens presidium är ansvarigt för Svärdsjöfonden. Intäkterna har uppgått till 3 740kr. Kostnaderna har uppgått till 5 500kr i form av utbetalade bidrag (se nedan). Fondens behållning uppgår till kr. Bidragen 2014 har gått till Svärdsjöskolans Polenresa (2 000kr), till Kråkan Kultur och Teater och deras skådespel Gustav Vasa i Svärdsjö (2 500kr) och till välgörenhetsprojektet Swordlake Cycling (1 000kr). Intresseföreningen sponsrade även en helsidesannons i Kråkbladet (1 000kr) till detta projekt. 4

5 Organisation Styrelsen har genom delegering av olika uppgifter till styrelsemedlemmarna och under särskilda arbetsmöten förberett genomförande av olika engagemang. Ledamöternas huvudsakliga intresseområden och uppgifter Bo Gustavsson Intresserad av fiske, att knyta kontakter, lokal produktion, att utveckla ekologiska verksamheter och förhandling. Arbetar med att hitta en aktör som kan driva en bensinmack. Fredrik Boqvist: Gerhard Paping: Kerstin Granath Matts Brusén: Mikael Källman: Niklas Ingemarson: Rune Fredriksson: Satu Sundström: Föreningens sekreterare. Intresserad av byggnadsvård, omställningsfrågor, lokal produktion och hållbar ekonomi. Arbetar med utveckling av Svärdsjöfonden och idéer till verksamhetsutveckling. Vår kontakt med Svärdsjö församling. Intresserad av sociala frågor, socialt arbete/företagande, samhällsutveckling och centrumutveckling. Intresserad av att öka antalet boende i Svärdsjö. Boendemöjligheter. Butiksutveckling m.m. Intresserad av föreningsarbete. Jobba utomhus. Vård och omsorg. Arbetar med föreningens stadgar. Föreningens ordförande. Intresserad av och arbetar med samarbeten och samverkan, utveckling av bygden, att utveckla, förändra och inspirera, kommunikation och PR. Intresserad av att utveckla idéer och visioner, fiske, att utveckla vinteraktiviteter, sponsringsmöjligheter och att utveckla aktiviteter som gynnar och knyter samman bygden. Arbetar med event och möjligheter för näringslivet och handlarna och strategisk centrumutveckling. Föreningens vice ordförande, representant i Falu Kommunbygderåd och vår kontakt med Borgärdets vägförening. Intresserad av infrastruktur (vägar, bredband m.m.), trafik och kollektivtrafik. Arbetar med skrivelser till kommun och myndigheter, remissvar, planer och detaljplaner, ny bensinmack och strategisk centrumutveckling m.m. Vår kontakt med Kråkan Kultur och Teater. Intresserad av verksamhetsutveckling, besöksutveckling, kultur- och historia. Skriver mycket av föreningens interna och externa material för t.ex. information/ marknadsföring och artiklar i Kråkbladet och lokalpressen. Arbetar med olika event, centrumtrivsel, förenings- /verksamhetsutveckling, samarbete i Sevärda Svärdsjöbygden m.m. 5

6 Siv Eliasson: Vår kontakt i patientrådet för Svärdsjö Vårdcentral. Arbetar med skrivelser till kommun och myndigheter, representant i LAGstyrelsen Leader Falun-Borlänge, Landsbygdsgruppen, strategisk centrumutveckling. Tack för ditt bidrag och ditt stöd Vi tackar dig och alla andra som under år 2014 ställt upp i föreningens aktiviteter - genom gåvor eller arbete. Vi riktar även ett stort tack till alla medlemmar för att vi fått ha förtroendet att leda föreningens verksamhet! Svärdsjö Kerstin Granath Satu Sundström Siv Eliasson Gerhard Paping Niklas Ingemarson Bo Gustavsson Matts Brusén Mikael Källman Ordförande Rune Fredriksson Vice ordförande Fredrik Boqvist Sekreterare Leif Källman Adj. kassör för Svärdsjö Intresseförenings och Svärdsjöfondens ekonomi 6