- Verksamhetsberättelse Resultat- och balansrapporter - Revisorernas rapport. 6. Ersättning till styrelse och revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Verksamhetsberättelse2012 - Resultat- och balansrapporter - Revisorernas rapport. 6. Ersättning till styrelse och revisorer"

Transkript

1 Sluts sa mfä I lighetsförening s-2s Sida 1av 5 25 mai 7oL3 Protokoll från årsstämma i sluts samfåll ighetsfö reni ng Plats: Matsalen, Munsö skola Tid: 13:00-15:00 Dagordning 1. Val av stämmans ordförande och sekreterare 2. Val av två justeringsmän 3. Styrelsens (och revisorernas) berättelser - Verksamhetsberättelse Resultat- och balansrapporter - Revisorernas rapport 4. Ansvarsfrihet för styrelsen 5. Motioner 6. Ersättning till styrelse och revisorer 7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdebitering - Debitering per andel - Debitering bryggplats - Debitering parkeringsplats - Registreringsblankett 8. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter 9. Val av revisorer och suppleanter 10. Val av valberedning (samt ersättningsfrågor) 1 1. Övriga frågor 12. Meddelande av plats för tillgängliggörande av stämmoprotokoll 13. Avslutning Röstlängden prickades av vid entrön till möteslokalen. 58 fastigheter (inkl. 6 fullmakter) var representerade av totalt 52 personer. Då styrelsens ordforande, Johan Hilding (Alholmen), hade förhinder hälsade hamnkaptenen, Clas Michailoff (Alholmen), alla välkomna.

2 Sluts sa mfäl lighetsförening 20t3-o5-25 Sida 2 av 5 f. Val av ordförande och sekreterare till stämman Mikael Kullberg, Alholmen, valdes till stämmans ordförande. Stefan Wallin, Lagnö, valdes till stämmans sekreterare. 2. Val av två justeringsmän Som justeringsmän valdes Susanne Larsson, Alholmen och Ake Magnusson, Alholmen. 3. Styrelsens och revisorernas berättelser. Hamnkapten Clas Michailoff redogjorde för verksamhetsåre 2012 och vad som planerats för Frågor ställdes bl.a. om tidplan för bryggor och hantering av bommar inför vintern. Tidplanen är att bryggor färdigställs till 15 juni Kassör Anders Karlsson (Alholmen) redogjorde för Resultat- och balansrapport. Frågor ställdes om de externa kostnadsposterna 5193, fastighetsskötsel och drift samt 6490, övriga förvaltningskostnader, räntekostnader och vilken fastighet som avsågs. Då styrelsens ordföranden inte var närvarande beslöts att styrelsen ska återkomma med ytterligare information.. Revisor Mikael Olsson, Lagnö, meddelade revisorernas rapport. vilken tillstyrker att stämman fastställer resultat och balansräkningen per samt att styrelsens ledam öter bevi lj as a nsva rsfri het fö r räkenska psåret. Stämman beslutade att fastställa verksamhetsrapporten samt resultat- och balansrapporterna. 4 Ansvarsfrihet för styrelsen lenlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 5 Motioner. 5.1 Motion frän styrelsen för Alholmens ekonomiska tomtägarförening med yrkan om tidig värmuddring samt begäran om upprustning av passb åtsbryggan. Styrelsens förslag: Muddringen är genomförd och styrelsen anser därmed att motionen är besvarad. Stämman beslutade om bifall till styrelsens förslag.

3 Sl uts sa mfä I I ighetsfö ren ing Sida 3 av Motion från Hans Thunholm (Alholmen) och AXe lwagnusson (Athotmen) med yrkan om förbättring av siösättningsrampen, eventueltt gjutning av densamma samt att rampen ska förses med bom och lås. Styrelsens förslag: Styrelsen anser att förslaget är gott, att frågan ska beredas av styrelsen vid lämpligt tillfälle men att prioritering nu ligger på att fa bryggor på ptats. Stämman beslutade om bifall till styrelsens förslag. 5.3 Motion frän Ake twagnusson om att senarelägga motionstiden till "minst en månad innan årsmötet" samt att styrelsens yttrande över motioner ska vara atlmänt tiltgäng1gt senast 10 dgr före ärsmötet. Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att motionen avslås då den kräver stadgeändring och medför onödigt tidspressat schema strax före stämman. Stämman beslutade om bifall till styrelsens förslag. 6 Ersättning till styrelse och revisorer Kassör Anders Karlsson regogjorde för Styrelsens förslag. Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar vilket till styrelseledamöter och suppleanter innebär 50Okr per insatstillfälle, ett sådant kan vara deltagande i styrelse- eller årsmöte, möte med entreprenör eller liknande. Andra ersättningar för nedlagd tid utgår inte. Revisorer erhåller 500kr var efter lämnad rapport. Många synpunkter framfördes från medlemmarna bl.a. att styrelsen inte ska föreslå ersättning till sig själva, att ordalydelsen ovan är for oprecis, speciellt "entreprenör eller liknande". Stämman biföll Mikael Kullbergs förslag till ändring i styrelsens förslag och fastställde den nya texten till: Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar vilket till styrelseledamöter och suppleanter innebär 500kr per insatstillfälle, ett sådant kan vara deltagande i styrelse- eller årsmöte, möte med entreprenör, kommun eller andra intressenter. Andra ersättningar för nedlagd tid utgår inte. Revisorer erhåller 500kr var efter lämnad rapport. 7 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdebitering. Kassör Anders Karlsson redogjorde för inkomster, utgifter och att ett nytt 1O-årigt lån om 1,7 miljoner kr behövertas upp (varav ca löser ett tidigare lån). Han meddelade styrelsens förslag till utdebitering för Debitering per andel: kr (att inbetala senast 31 augusti 2013) - Debitering bryggplats: 500 kr - Debitering parkeringsplats. 500 kr

4 Sl uts sa mfä I lighetsfore n i ng Sida 4 av 5 Clas Mlchailoff redogjorde för bryggplacering och bryggornas utformning. Många frågor och kommentarer från medlemmarna bl.a. vad som händer om man redan förra året erlade en större summa än de kr som då krävdes. Afe ltltagnusson förslog att debiteringarna för brygg- och bilplatser skulle halveras. Ajournering Anders Karlsson meddelade styrelsens förslag där ovanstående belopp kvarstår, där ingen betalning för 2013 krävs om man betalat in dubbelt redan är 2012 men att styrelsen inte kan tillhandahålla bankfunktioner som t.ex utbetalning av ränta Stämman beslutade enligt styrelsens förslag: 12000krlandel, 500kr för båtptats, 500kr för bilplats. Anders Karlsson påminde alla om den registreringsblankett som gått ut med kallelsen. Det är viktigt att alla fyller i och skicka blanketten till Anders så snart ske kan för att mojliggöra planeringen av nya bryggplatserna. Eftersom många valt att svar per mail framfördes synpunkter om att styrelsen bör bekräfta mottagande av blankett. Stämman beslutade att styrelsen ska meddela dem som skickat in registreringsblanketten att uppgifter för registrering har in kommit Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter. Stämman valde ienlighet med valberedningens förslag Johan Hilding som styrelsens ordförande på ytterligare I år, Stefan Wallin och Hans Thunholm, Alholmen (båda 1 år) samt CIas Michailoff, Anders Karlsson på 2 är samt efter nominering på mötet Rolf Spångberg, Gräsholmen pä 2 är, Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag som suppleanter föreslogs Malin Södersson, Malmhuvud (1 år) samt Håkan Karlsson, Gräsholmen (1 år). Stämman valde ienlighet med valberedningens som revisorer 1 är Per-Arne Kreitz (Alholmen), Mikael OIsson och Pontus Svensson, Alholmen (suppleant). Som valberedning valdes Madjid Behdjou (Alholmen), lngela Malmqvist (Lagnö) och Dan Lindfors (Gräsholmen) på ytterligare ett år. Stämman beslutade i enlighet med de ovanstående förslagen. Beslutades även att valberedningen till nästa stämma ska ansvara för förslag till ersättningar för styrelse och revisorer. 11 Övriga frågor Fråga om när båtplatser tilldelas. lnformation gavs av Clas Michailoff. Båtplatserna beräknas vara färdigställda i mitten av juni och tilldelning sker så snart som möjligt i samband med detta.

5 Sl uts sa mfä I I ighetsfö re n i ng Sida 5 av 5 12 Plats för tillgängliggörande av stämmoprotokoll. Justerat stämmoprotokoll ska anslås senast 2 veckor efter stämman. Stämmans sekreterare meddelade att protokollet ska anslås på Alholmens anslagstavla, på Alholmens hemsida och vid Slut bryggas busshållplats. 13 Avslutning Ordforanden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. Stefan Wallin (s Mikael Kullberg (stämmar66 ordförande) justeras. justeras: /8,^dn^^-\- / Susanne Larsson

6 Sluts Sa m fällighetsfö rening Vid årsmötet ställdes frågor ang nedan konton om vad dessa innehöll lor utbetalningar. Nedan finns dessa utgifter specificerade. Konto: fastighetsskötsel och fiirvaltning Verifikation 55, trädfiillning m.m :40 Konto: övriga fiirvaltningskostnacler Verifikation 28, ansökningsavgift till Länsstyrelsen 1.350:- Verifi kat ion 42, Expeditions avgift Lantmäteriet : - Verifikation 46, Avgift till Ekerö kommun 2625:- Verifikation 53, Expeditionsavgift Lantmäteriet 3 000:- Summa :- Konto: räntekostnader, Verifikation 6, ränta till Svenheim för mark 2.980:- Verifikation B, ränta till Stockholms stift ftir mark :- Verifikation 1 7, rantatill Stockholms stift ftir mark 4.795:- Verifikationer 4L,45,54, ränta till Nordea 1.758:- Summa :- Mvh Kassör Anders karlsson