TRANAS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANAS KOMMUN 2014-08-11"

Transkript

1 ft.~'" <::, ;K'OMMLJ ~~, r l' Ank2Q!.'t,.:0,8 - l t.,... o Datum 19. :,2/ TRANAS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Er beteckning Detalj plan för Borraren 2 och del av Stoeryd 2: 1j Tranås stad (Stoeryds industriområde) Planens syfte är att detaljplanelägga en del av Stoeryd 2:1 för industriändamål så att Borraren 2 kan utvidgas Borraren 2/igger i Stoeryds industriområde. Planen omfattar ungefär 0,6 hektar. Kommunstyrelsen har under granskningsskedet meddelat att man inte har något att erinra mot förslaget. Då förslaget är förenligt med översiktsplanen föreslås kommunstyrelsen besluta att för egen del godkänna det upprättade förslaget till detaljplan och i enlighet med föreliggande granskningsutlåtande överlämna det till kommunfullmäktige för antagande För Kommunstyrelsen i Tranås kommun Jimmy Karlsson Planerare Kansli och personalavdelningen tfn fax

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Detaljplan för Borraren 2 och del av Stoeryd 2:1 i Tranås stad (Stoeryds industriområde) Upprättad i november 2013, reviderad i april 2014 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 30/12 Planområde Plan- och genomförandebeskrivning ANTAGANDEHANDLING Beslut om samråd i bygg- och miljönämnden Beslut om granskning i kommunfullmäktige Beslut om antagande i Kommunfullmäktige 2014-xx-xx

13 PLANBESKRIVNING 1 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta med bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning samt fastighetsförteckning. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt 5 kap 7 plan- och bygglagen. 2 PLANENS HUVUDDRAG Planens syfte är att detaljplanelägga en del av Stoeryd 2:1 för industriändamål så att Borraren 2 kan utvidgas. 2.1 Planområdet Borraren 2 ligger i Stoeryds industriområde ca 2 km nordväst om Tranås centrum. Stoeryd 2:1 är ett naturområde som omger industriområdet och går in till östra sidan av Stoerydsvägen, mellan Fräsaren 1 och Borraren 2. Planområdet begränsas av en kraftledningsgata i naturområdet. 2.2 Areal Planområdet omfattar ungefär 0,6 ha. För ägaren till Borraren 2 hade det varit önskvärt med en betydligt större yta men till följd av naturvärdesinventeringen har den begränsats. Området begränsas också av en befintlig luftledning för el. 2.3 Markägareförhållanden Stoeryd 2:1 ägs av Tranås kommun. Borraren 2 ägs av markentreprenadföretaget Kanonaden Täkt och Förvaltning AB. 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3.1 Översiktsplan I gällande översiktsplan, antagen av KF , anges ett brett grönt stråk öster om industriområdet, angränsande till bostadsområdet och ända upp till Strånnasjön. Främst för rekreationsändamål. Industriområdet behandlas inte särskilt då det planlades redan i början av 1970-talet. Med kommunens tillväxtmål är det angeläget att planlägga mark för attraktiva bostäder men också för industriers expansion. Denna begränsade utvidgning av ett befintligt industriområde anses överensstämma med gällande översiktsplan. Utdrag ur ÖP Översiktsplan antagen av KF Grönstråk upp till Strånnasjön Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 2 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

14 3.2 Detaljplaner För Stoeryds industriområde gäller en stadsplan fastställd Längs Stoerydsvägen planlades för industri på båda sidor om vägen. Sannolikt har den del Stoeryd 2:1, som går in emellan Fräsaren och Borraren, planlagts som naturmark då det är en bergknalle, som ansågs för kostbar att exploatera för kommunen. 3.3 Övriga kommunala beslut Bygg-och miljönämnden beslutade om att upprätta detaljplan för Borraren 2 och del av Stoeryd 2:1. 4 PLANFÖRUTSÄTTNINGAR och PLANFÖRSLAG 4.1 Natur Mark och vegetation Stoeryd 2:1 är oexploaterad naturmark. Marken är mycket kuperad. Det finns berg i dagen. Inom området finns både tallar och lövskog bland annat gamla hasselbuskar och några ekar. I kommunens skogsbruksplan är det klassat som PG skog (Produktion med generell naturhänsyn) = Områden där intresset för virkesproduktion är dominerande. Generell naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor. Beståndet är olikåldrigt, hagmarksskog, hassel. Trädslagen för hela område 56 är 10 % tall 90 % löv. Område 56 i anslutning till Borraren är på 3 ha, områdena norr om detta område har liknande karaktär (ytterligare 1,5 ha). Skogsbruksplanen är från 2008 och där beskriver man beståndet som en etta (1) viket innebär att gallring borde ha gjorts mellan Detta har dock inte gjorts. Naturvärdesinventeringar är utförda för området: 1. Stoeryds industriområde Naturvärdesinventering av hassellundar Pro Natura, Tomas Fasth, Konsekvensbedömning av detaljplan för Borrare 2 och del av Stoeryd 2:1 i Tranås Calluna AB, R Björklind, Hjorttryffelinventering vid Stoeryd, Tranås, Fennicus Natur, Mikael Hagström, PM Kanteffekter och hydrologi, Stoeryd, Calluna AB, Anna Sandström, Signalarter, vedlevande svampar i vårt inventeringsområde, Birgitta och Sven Damne, Projektarbete VT 2010 i Ekologi, miljö- och geovetenskap, Umeå universitet Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 3 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

15 I naturvärdesinventering av Pro Natura finns 2 delområden (nr 6 och 11) som satts i naturvärdesklass 1 - objekt av nyckebiotopklass. Det föreslagna planområdet berör ett område med naturvärdesklass 3 (nr 4), ett med naturvärdesklass 2 (nr5) och del av ett område med naturvärdesklass 1 (nr 6), i vilket det finns två inventerade fynd av hasselticka. Inom hela det inventerade området, på 15 ha, som sträcker sig till Strånnasjön i norr finns ytterligare förekomst av hasselticka. Område 8 beskrivs ett lövskogsbryn, naturvärdesklass 3, beskrivs som äldre åker som ännu efter decenniers ohävd är öppen men sakta gror igen med invandrande hassel och andra buskar. Trådskikt saknas eller är glest med medelålders björkar. Bedömningen är att det är värdefullt att hasseln kan sprida sig och utveckla nya biotoper som på sikt kan bli nya nyckelbiotoper. Calluna AB har i konsekvensbedömningen konstaterat liksom Pro Natura att det finns höga naturvärden i området. Om en exploatering genomförs kommer 95 % av område 6 som är hassellunden med naturvärdesklass 1 att finnas kvar. Karta tillhörande Stoeryds industriområde Naturvärdesinventering av hassellundar Pro Natura, Tomas Fasth, 2012 Ungefärligt planområde markerat med blått. För att minimera påverkan föreslås att man kan flytta värdefulla strukturer i biotopen (gamla hasselbuketter) till en annan lämplig plats. Även om inte hela område 6 har lika höga kvaliteter som den del som försvinner vid genomförandet så kommer en större del av den värdefulla hasselbiotopen att finnas kvar. Fennicus Natur, har den 13 november 2013 gjort en inventering i planområdet av hjorttryffel. Inom planområdet finns rikligt av den ganska vanliga arten marmorerad hjorttryffel. I PM angående kanteffekter och hydrologi, alltså påverkan om bergknallen tas bort och hasselbestånd avverkas, att kanteffekter är generellt cirka en trädlängd (30 m). Där ökar solinstrålning och vindexponering. Kanteffekten medför sannolikt ändrad hydrologi som inte påverkar hasseln direkt utan de naturvärden som följer hasseln t.ex. svampflora och lägre fauna. Den totala konsekvensbedömningen, där hänsyn tas till att det är ett påverkat bestånd idag som ytterligar kommer att få en ökad påverkan, är att man med god naturvårdsskötsel i kvarvarande bestånd nordost om planområdet, föreslagna skyddsåtgärder och någon form av skötselåtaganden i närliggande hasselbestånd kan minimera konsekvenserna. Kommunens bedömning är att den begränsade utvidgningen av industriområdet visserligen påverkar området men att ett stort område lämnas orört där det finns rikligt med hasselbuskar. Det finns kvar- Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 4 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

16 varande hasselticka och det finns möjligheter att hasseln sprider sig och kan utveckla nya biotoper som på sikt kan bli nya nyckelbiotoper Geotekniska förhållanden Den aktuella marken i Stoeryd 2:1 består av berg i dagen och delvis skogbeklätt. Området bedöms som byggbart ur geoteknisk synpunkt Radon Boverkets Byggregler (BFS 2006:12) föreskriver att Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte överstiga 200 Bq/m³. För högradonmark föreskrivs radonsäkert byggande och för normalradonmark föreskrivs radonskyddat byggande. I övrigt ges inga närmare anvisningar för hur huset skall konstrueras för att erhålla låga radonhalter. 4.2 Kultur Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar. Enligt arkeolog Bo Annuswer, Länsstyrelsen i Jönköpings län, finns inga hinder ur kulturmiljösynpunkt att utvidga industriområdet Kulturvärden Kulturvärden är inventerade och redovisade i Borraren 2 och Stoeryd 2:1 Kulturvärdesbeskrivning tjänsteskrivelse av Susanna Alexandersson, och sammanfattas här: Hela området har tillhört Stoeryds gård som köptes av kommunen på 1950-talet. Inom industriområdet har Stoeryds gård varit belägen mellan Holavedsvägen och Stoerydsvägen. En ladugård finns kvar på en av industritomterna. Vid nuvarande Beckhemsvägen fanns gården Bäckhem varav bostadshuset ännu finns kvar. I Tranås kommuns kulturminnesvårdsprogram antaget av KF finns inga objekt inom området. I naturområdet finns spår av hävdad mark. Kulturvärden består främst av spår i odlingslandskapet. En utvidgning av Borraren 2 påverkar inte kulturvärden. Kultur och fritidsnämnden har vid sammanträde beslutat att inte ha något att erinra mot planläggning av del av Stoeryd 2:1 för industriändamål Bebyggelseområden Stoeryds industriområde är utbyggt under ca 20 år och har en varierande industribebyggelse. Från Borraren 2 i Stoeryds industriområde är det mer än 500 m till närmsta bostäder, öster om området Planförslag Gällande detaljplan medger industri med byggnadshöjd på 4,5 m men byggnader på Fräsaren 1 har en byggnadshöjd på 9,0 m. På det nya området föreslås ändamålet industri (J) med högsta byggnadshöjd på 9,0 m. Mot Stoerydsvägen och mot naturområdet löper en zon på 6 meter som inte får bebyggas. Mellan Fräsaren 1 och det tillkommande området sparas en 10 m bred remsa natur. Detta underlättar för allmänheten att passera genom industriområdet och skapar en visuell avskärmning från nyexploaterad yta. Det betyder att några delar av berget, med vegetation kommer att finnas kvar intill befintlig P-plats på Fräsaren 1. Stoeryds industriområde sluttar mot sydost och tomterna är gjorda i terrasser. I överensstämmelse med denna princip sätts bestämmelse att markhöjden på tillkommande yta inte får vara lägre än +182,0 m (föreskriven lägsta markhöjd, höjdsystem RH 2000). I och med att markhöjden är föreskriven krävs inget särskilt marklov för att förändra marknivån till denna. Tillstånd för bergtäkt kan behö- Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 5 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

17 vas om berget krossas till grus och nyttjas på andra fastigheter. Anslutning till omgivande naturmark längs östra gränsen ska göras på egen fastighet och helst med en slänt. 4.3 Gator och trafik Stoerydsvägen är en lokalgata inom industriområdet och ansluter till Holavedsvägen. Gång- och cykelväg finns längs Holavedsvägen. 4.4 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Borraren 2 har en anslutning till kommunalt vatten- och avlopp Dagvatten Fastighetsägaren är ansvarig för hanteringen av dagvatten inom den egna fastigheten. Uppkomsten av dagvatten kan dock begränsas genom att till exempel använda genomsläppliga material. Planbestämmelse markytans utformning n, högst 85 % av marken får hårdgöras. För att förhindra spridning av kemikalier och slam ska dagvatten från hårdgjorda ytor genomgå rening t.ex. genom avrinning över plantering eller gräsyta, innan det ansluts till kommunens ledningsnät. För att förhindra spridning av kemikalier och olja ska dagvatten från hårdgjorda ytor passera oljeavskiljare innan det ansluts till kommunens ledningsnät. Kommunens dagvattenledningar finns i anslutning till planområdet i Stoerydsvägen El och teleledningar Naturområdet genomkorsas av en kraftledningsgata som går parallellt med Fräsaren 1. Fastigheten ligger inom Tranås Energis ledningsnät. Intill befintlig vägkant finns allmänna ledningar för el och data samt belysningsstolpar och ett kopplingsskåp som vid exploatering hamnar på kvartersmark. Marken ska hållas tillgänglig för allmänna ledningar (u). 4.5 Störningar, hälsa och säkerhet Stoeryds industriområde har ett bra läge i förhållande till staden då förhärskande vindriktning är sydlig till sydvästlig. Då det aktuella planområdet till största del ska användas för upplag kan verksamheten ge upphov till buller men inte mer än normalt förekommande i ett industriområde. Det är mer än 500 m till närmsta bostäder. 5 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 5.1 Inverkan på miljön Stoeryds industriområde utvidgas med ca 0,6 ha. En del oexploaterad naturmark med höga naturvärden tas i anspråk. Inom planområdet finns 2 inventerade fynd av hasselticka. Inom hela det naturinventerade området som omfattar ca 18 ha finns ytterligare fynd av hasselticka. Mot Fräsaren lämnas en korridor på ungefär 10 m som kommer att utgöra ett visuellt skydd, med bergkant och vegetation mot den utvidgade Borraren 2. Korridoren medger också att en förbindelse för allmänheten från Stoerydsvägen ut i skogsområdet. I relation till det stora omgivande naturområdet anser kommunen inte att utvidgningen inkräktar på allmänhetens tillgång till natur och möjlighet till rekreation. För kvarvarande område har Park- och griftegårdsförvaltningen beslutat att skogsområdet på ungefär 4,7 ha klassas om till NS Naturvård med skötsel i skogsbruksplanen. Det betyder att extra hänsyn ska tas till det hasselbestånd som finns inom området för om möjligt gynna hasseltickan. Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 6 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

18 Kommunens bedömning och ställningstagande är att den begränsade utvidgningen tar områden med höga naturvärden i anspråk men att det ändå kvartstår stora orörda områden där det finns fynd av hasselticka. För att öka chansen för den marmorerade hjorttryffeln att sprida sig kan stora hasselbuketter grävas upp med jordklump och flyttas till lämpliga ställen inom kvarvarande område i samråd med Parkavdelningen. 5.2 Miljöbedömning Den aktuella detaljplanen bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser. Någon MKB enligt 4 kap 34 PBL bedöms därför inte vara nödvändig. Planbeskrivningens redovisning av miljökonsekvenser bedöms som tillräcklig. 5.3 Ekonomiska konsekvenser Planförslaget innebär effektiv markanvändning där befintlig infrastruktur används vilket är positivt ur ekonomisk aspekt. För företaget innebär det att man kan samlokalisera uppställningen av fordon till en geografisk plats i Tranås, vilket i framtiden sparar bränsle och underlättar bevakning. Avtal om plankostnaderna är upprättat mellan plan- och byggavdelningen och initiativtagaren Kanonaden Täkt och Förvaltning AB. 6 ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Planen har en genomförandetid på 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden kan planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande annat än om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilket inte kunnat förutses vid planläggningen Ledningsrätt Ledningsrätt för allmänna ledningar för elkraft och bredband ska upprättas vid fastighetsförrättningen. 7 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planarbetet har utförts av arkitekt Susanna Alexandersson, Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun. Naturvärdesinventeringen är utförd av Tomas Fasth, Pro Natura. Konsekvensbedömning av detaljplan, utförd av Calluna AB Hjorttryffelinventering är gjord av Mikael Hagström, Fennicus Natur PM Kanteffekter och hydrologi är gjord av Anna Sandström, Calluna AB Naturbedömningen är gjord av Lars Sundin, Tranås kommuns, Park- och griftegårdsförvaltning Bo Horndahl Samhällsbyggnadschef Susanna Alexandersson arkitekt SAR/MSA Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 7 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ORGANISATORISKA FRÅGOR 1.1 Tidplan Planarbetet bedrivs enligt följande preliminära tidplan: Beslut om samråd i bygg- och miljönämnden oktober 2013 Samrådstid januari 2014 Beslut om granskning i kommunfullmäktige april 2014 Granskningstid maj 2014 Information efter granskning i bygg- och miljönämnden juni 2014 Beslut om antagande i KF tidigast augusti Genomförande Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 1.3 Avtal Avtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägaren till Borraren 2 om fördelning av kostnader för planarbete och markförvärv under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet ska kompletteras med krav på genomförande av kompensationsåtgärder, flyttning av stora hasselbuketter med rotklump till lämplig platser anvisade av Park- och griftegårdsförvaltningen. 2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 2.1 Fastighetsbildning När planförslaget har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning genomföras. Fastigheten Borraren 2 kan utökas med ca kvm. 2.2 Ledningsrätt Ledningsrätt för kommunens allmänna ledningar ska upprättas vid fastighetsförrättningen. Vid anläggande av ny infart ska befintliga kablar grävas fram och skyddas med rör. 3 EKONOMISKA FRÅGOR 3.1 Planekonomi Kostnader Fastighetsägare till Borraren 2 bekostar planarbete, fastighetsbildning. Va-taxa för den utökade tomtytan samt ersättning för markförvärv ska erläggas till kommunen. 4 MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Planarbetet har utförts av arkitekt Susanna Alexandersson, Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tranås kommun. Detaljplan för Borraren 2 och del av Antagandehandling Sidan 8 av 8 Stoeryd 2:1 i Tranås stad

20 FRÄSAREN 1 q TRANÅS KOMMUN DETALJPLAN FÖR Borraren 2 och del av Stoeryd 2:1 i Tranås stad Upprättad i november 2013, reviderad i april 2014 FRÄSAREN Bo Horndahl Samhällsbyggnadschef Susanna Alexandersson Arkitekt SAR/MSA SVETSAREN u u + 182,0 J n )9, )9,0 n STOERYD 2:1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. GRÄNSER ANVÄNDNING AV MARK Linje ritad 3 m utanför planområdets gräns Användningsgräns Egenskapsgräns BORRAREN 13 Kvartersmark J Industri 4 2>2 2>1 BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE Stoerydsvägen 180 BORRAREN Marken får inte bebyggas u Marken ska hållas tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar KVARTERSMARKENS ANORDNANDE, UTFORMNING ) 00 Högsta byggnadshöjd i meter som får uppföras inom fastigheten + 123,4 Föreskriven lägsta markhöjd Plankarta GRUNDKARTANS BETECKNINGAR skala 1:1000 vid utskrift i A2 9 2A-C Meter UPPLYSNINGAR ³!! n ³ Stängsel krävs om höjdskillnad är mer än 1,0 m och lutningen överstiger 45 grader Marken får hårdgöras till högst 85% MURGRÖNAN Kvartersgräns Kvartersnamn Fastighetsgräns 1, 1:605 Fastighetsbeteckning Körbanekant Grundkarta upprättad som utdrag ur Tranås kommuns primärkartverk, koordinatsystem SWEREF höjdsystem RH 2000 Byggnaders begränsningslinje utgörs av fasadlinje Fastighetsredovisningen är aktuell Till planen hör: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft D + Gång- och cykelväg Staket Nivåkurvor Byggnad med verksamhet Skärmtak Inventerat naturvärde Markering koordinatsystem Åke Lindvall Metria AB PLANAVGIFT Byggnation inom planområdet är befriad från planavgift i samband med bygglov och bygganmälan ANTAGANDEHANDLING Dnr 30/12 Beslut om samråd Beslut om granskning i KF Beslut om antagande i KF Laga kraft