Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun Carina Renström Heikki Kairento Chef Teknik/Miljö

2 Sammanfattning Uppfyllda mål av totalt antal 1 mål av 3 (2 mål ej uppfyllda) 5 mål av 6 (1 mål lyfts) 2 mål av 3 (1 mål ej aktuellt 2010) 2 mål av 3 (1 mål delvis uppfyllt) 2 mål av 3 (1 mål bör ses över) 2 mål av 3 (1 mål lyfts) 2 mål av 5 (1 mål delvis, 1 ej uppfyllt, 1 ej aktuellt) Område Antal mål Mål i korthet samt resultat Mark 3 Radonriskkarta ej uppfyllt, dyrt Radoninventering - ej påbörjad Återvinning av schaktmassor uppfyllt Skog och 6 Avsättning av skogsmark och skogsbruk inventeringar - uppfyllt (3 mål) Minskning av direktreklam lyfts Verka för lokal användning av skogsproduktionen uppfyllt Skolplan för resurs och naturfrågor - uppfyllt Naturvård 3 Uppmärksamma kulturväxter uppfyllt Elevers kännedom om Natur- och kulturguiden, reservat och naturskyddsområden uppfyllt Ekologiska livsmedel ej aktuellt. Jordbruk 3 Ta in priser på ekologiska produkter, undvika ASO-färger och transfetter - uppfyllda Förespråka projekt att åter bruka marker i träda delvis uppfyllt Rennäring 3 Bevara samisk kultur uppfyllt Renstammens storlek mål ses över Friluftsliv, turism och markanvändning i dialog med rennäringen - uppfyllt Avfall 3 Informationsmålet - uppfyllt Källsorteringssystem - uppfyllt Sjöar och vattendrag Minska direktreklamen har lyfts 5 Redovisa kvicksilveranalyser uppfyllt Provfiske ej aktuellt 2010 Kontinuerliga vattenprover ej uppfyllt Bevakning av rödlistade arter - delvis Restaurering av vattendrag -uppfyllt 2 mål av 2 Dricksvatten 2 Billigare dricksvattenanalyser ingen kampanj, billigare året om Informera om risker med radon i dricksvatten - uppfyllt 2 mål av 2 Avloppsvatten 2 Kompostering av slam uppfyllt Information - uppfyllt 6 mål av 7 (1 mål ingen ansvarsbärare) Luft 7 Information om vedeldning uppfyllt Miljögodkända pannor uppfyllt Miljöanpassat bränsle uppfyllt Anslutning till fjärrvärme uppfyllt Låg bränsle och energiförbrukning hos köpta/leasade uppfyllt Nyttja video- och telefonkonferensutrustning uppfyllt Utbyte av fordon ingen ansvarig 2(19)

3 2 mål av 4 (1 mål delvis uppfyllt) 4 mål av 8 (2 mål delvis uppfyllda, 1 mål ej uppfyllt, 1 mål ej aktuellt) 4 av 5 mål (1 mål ingen ansvarsbärare) 2 mål av 2 Byggande och boende Ej aktuellt 2 mål av 2 delvis uppfyllda Energi 4 Årlig energisparkampanj uppfyllt Öka andelen förnyelsebar energi - uppfyllt Främja kretsloppsanpassade energisatsningar inget konkret gjorts Investera i och bli delägare i lokalt vindkraftverk delvis uppfyllt Transporter 8 Gång och cykelbanor - uppfyllt Kretsloppsanpassade transporter uppfyllt Miljövänliga tekniker och bränslen ej aktuellt 2010 Undvika långa transporter- till största delen uppfyllt EcoDriving utbildning- ej uppfyllt Verka för upprustning av järnvägdelvis uppfyllt Samåka -uppfyllt Nyttja miljövänliga transportmedeldelvis uppfyllt Hälsa 5 Droginformation ungdomar uppfyllt Droginformation allmänhet ingen ansvarsbärare utsedd Rörligt friluftsliv för elever uppfyllt Resurscentra för familjer delvis uppfyllt Nyttigt och hälsobefrämjande utbud i kök och anläggningar - uppfyllt 2 Radonproblem i detaljplan beaktas uppfyllt Krav vid byggupphandling - uppfyllda Arbete och arbetstillfällen 1 Ej aktuellt under 2010 Turism 2 Utveckla ekoturismen Delvis uppfyllt Företag med turistverksamhet miljöpolicy och miljöplan senast år 2011 Delvis uppfyllt 1 mål av 2 Information 2 Klimatinformation i kommuninfo ej uppfyllt Klimat och miljölänkar - uppfyllt Förslag på mål som bör ses över (eventuellt tas bort): Minska direktreklam till kommunen - målet finns både under skog och skogsbruk och avfall. Behövs målet under båda områdena eller räcker det att det finns under det ena? Kampanj billigare dricksvattenanalyser byte av analyslaboratorium gav billigare analyser året runt så behov av kampanj med lägre pris är inte längre så aktuellt. Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av de naturliga betesresurserna Ligger inte inom kommunens kompetensområde, se kommentar från ansvarsbärare. 3(19)

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 och uppfyllnad av dessa för Mark... 5 Skog och skogsbruk... 5 Naturvård... 6 Jordbruk... 7 Rennäring... 7 Avfall... 8 Sjöar och vattendrag... 9 Dricksvatten... 9 Avloppsvatten Luft Energi Transporter Hälsa Byggande och boende Arbete och arbetstillfällen Turism Information Bilaga: Lokal Miljöläroplan för förskolan och grundskolan i Arvidsjaurs kommun Sida (19)

5 Inledning Arvidsjaurs lokala Agenda 21 antagen 2008 är liksom tidigare uppdelad i olika ämnesområden, men jämfört med tidigare version är denna betydligt förkortad.. Inom varje ämnesområde presenteras en vision följd av de åtgärdsmål som kommunen ska arbeta med. Denna verksamhetsberättelse redogör för hur arbetet med Agenda 21 fortgått under år för åtgärdsmålen har utsetts av kommunens ledningsgrupp. Vi vill påpeka att det kan finnas mål som helt eller delvis är uppfyllda men ändå inte redovisats i denna verksamhetsberättelse. Det gäller framför allt måluppfyllnad som kan ha skett ute i det privata näringslivet eller bland allmänheten i stort. och uppfyllnad av dessa för 2010 Svar från respektive ansvarsbärare har inhämtats via e-post, telefon eller personlig kontakt. I de fall svar inkommit via e-post har dessa återgivits ordagrant. Mark Upprättande av radonriskkarta över kommunen. Arbetet påbörjas senast 2009 och ska vara klart Annika Lidström Arbetet påbörjat genom att prisuppgift för radonriskkarta inhämtad från MRM konsult. Priset skulle uppgå till kronor. Inventering av radonhalter i de bostäder som förväntas ha förhöjda värden, klart senast Annika Lidström Ej påbörjat Återvinning och återanvändning av schaktmassor. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Skog och skogsbruk Minst 8 ha av kommunalt ägd produktiv skogsmark ska vara undantagen från skogsbruk. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Samhällsskog plus skog runt Ringlet undantaget. 5(19)

6 Kontinuerliga inventeringar av kommunens skogar, åtföljt av åtgärdsprogram. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Under året gallrades 10 ha och 4 ha röjdes. Kontinuerlig inventering av kommunalt ägda skogars miljöstatus. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Under 2009 gjordes en inventering av länsstyrelsen av kommunens skogar. En typ av biotopinventering av oberoende genomfördes. Att verka för att skogsproduktionen används lokalt för lokal produktion och energi. Jerry Johansson Uppfyllt. Arvidsjaur kommun har medfinansierat projektet TräIN ( ). Projektet verkar för att stärka konkurrenskraften för lokala företag inom skog- och skogsbruk. Måluppfyllelse: Delvis Skolan ska ha en plan för hur man lokalt ska arbeta med resurs- och naturfrågor i de olika årskurserna. Annette Rylén God måluppfyllelse. Förskolor och grundskolor i hela kommunen har en gemensamt utarbetad Miljöläroplan som bygger på de nationella läroplanerna. Se bilaga s Verka för en minskad direktreklam till kommunen. Liselott Sandström Frågan lyft. Planer på ett projekt för att minska reklamen finns, detta genom att avsändarna får reklamen i retur med ett medföljande brev där man förklarar att reklam inte är önskvärt. Naturvård Uppmärksamma gamla kulturväxter som finns inom kommunen. Annika Lidström/Kristina Grubbström Målet uppfyllt. Stöd har givits till inventering av växter i kommunen. I Gallejaur finns en gammal igenvuxen köksträdgård som Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur förvaltar. Vi har fått stöd från länsstyrelsen för ett projekt med inventering och återställande av denna trädgård. Det kommer även att bli en del kursverksamhet. 6(19)

7 Alla elever som går ut grundskolan ska ha god kännedom om kommunens Natur- och Kulturguide samt om våra naturreservat och naturskyddsområden. Annette Rylén God måluppfyllelse. Skolorna samarbetar med skogsindustrin, t.ex. Lundbergs trä, Allmänningen och SCA. Både personalgrupper och elevgrupper har besökt Gallejaur kulturreservat för fortbildning. Kunskaper om Allemansrätten finns med i ordinarie undervisning. År 2020 ska 25 % av kommunalt inköpta livsmedel vara ekologiska. Ingen utsedd för år 2010, ej aktuellt för 2010 Jordbruk Vid kommunal upphandling bör man i möjligaste mån ta in priser på ekologiska produkter. Mikael Renberg Målet uppfyllt Att i möjligaste mån undvika att inhandla livsmedel med ASO-färger, härdat fett och transfetter. Camilla Flinkfeldt ASO färger förekommer mest i produkter som godis, läsk, glass etc. och denna typ av produkter förekommer sällan i verksamheten. Vad gäller transfetter och härdat fett upphandlas nu inte produkter med sådant innehåll förutom när de förekommer naturligt i varan. I och med nya livsmedelsupphandlingen är målet uppfyllt. Förespråka projekt där markarealer som idag ligger i träda börjar brukas igen. Jerry Johansson Arvidsjaur deltar i LRF-projektet Gröna Gårdar. Projektets vision är att de gröna näringarna ska inta en tätposition. Jord och skog kommer i framtiden att vara oumbärliga resurser för att nå hållbara energisystem. Kommunen har även aktivt arbetat för att undersöka möjligheterna av produktion av lokal diesel. Måluppfyllelse: Delvis Rennäring Verka för att den samiska kulturen ska bibehållas. Kristina Grubbström 7(19)

8 God. Samarbete med samisk koordinator för arrangemang för barn och ungdomar. Häftet Du bor i Arvidsjaur och Sameland har tryckts och säljs genom kultur-fritids försorg. Samarbete och stöd till Sameföreningen och Same Ätnam för förstudie om samiskt slöjdmuseum och uppgradering av Lappstaden till världsarv. Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av de naturliga betesresurserna. Jerry Johansson Detta mål måste ses över. Inte inom kommunens kompetensområde. Måluppfyllelse: Går ej utvärdera. Friluftsliv, turism och markanvändning bör ske i dialog med rennäringen. Barbro Ternert Målet uppfyllt. Avfall Årlig information till medborgarna om hur man källsorterar, komposterar och sorterar ut farligt avfall. Sara Persson (Lindgren) Målet uppfyllt. Miljöalmanacka med avfallsinformation utdelad till samtliga hushåll. Underhåll och komplettering av information på hemsida har skett. Information även i Kommuninfo. En återvinningshelg med diverse aktiviteter har hållits under året. Fungerande källsorteringssystem i alla kommunens anläggningar, skolor, hyreshus och övriga lokaler. Joachim Blomberg Målet uppfyllt, men man arbetar ständigt med förbättring. Minska direktreklamen till kommunen. Liselott Sandström Frågan lyft. Planer på projekt finns. 8(19)

9 Sjöar och vattendrag Resultat av kvicksilveranalyser i gädda och vattenprover ska redovisas på kommunens hemsida. Annika Lidström Uppfyllt. Provfiske av gädda för kvicksilveranalys ska ske vart 5:e år i minst fem referenssjöar. Annika Lidström Ej aktuellt för år Kontinuerliga vattenprover ska tas i sjöar och vattendrag för att kontrollera miljöstatus. Annika Lidström Ej utfört pga. resursbrist. All resurser för detta användes till ett fall med fiskdöd i Moskosel. Speciellt bevaka rödlistade arter. Annika Lidström Delvis uppfyllt. Beträffande rovfåglar hålls kontakt med ornitologer. I möjligaste mån restaurera rinnande vattendrag för ett hållbart fiske. Jerry Johansson Arvidsjaur är projektägare för ett mycket lyckosamt projekt i samarbete med Pite Älvdals förening. Tidigare har Piteälven restaurerats med mycket goda resultat för fisket. Projektet arbetar nu med Åby och Byske älvar. Måluppfyllelse: Hög Dricksvatten Under en period varje år kunna erbjuda dricksvattenanalyser av egna brunnar till reducerat pris. Cajsa Norman (slutat). Uppgift lämnad av Åsa Andersson. Ej gjort. Vid byte av analyslaboratorium har de ordinarie priserna reducerats betydligt så behovet av speciell kampanj har minskat. 9(19)

10 Informera om risker med radon i dricksvatten. Cajsa Norman (slutat). Uppgift lämnad av Åsa Andersson. Målet uppfyllt. Information finns på hemsidan, ingen information via andra kanaler. Avloppsvatten År 2010 ska 50 % av avloppsslammet användas till kompostering och/eller gödsling av åkermark, skogsmark och grönområden. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Allt avloppsslam komposteras. Varje år lämna tydlig och konkret information till medborgarna om vad man inte ska slänga/hälla i avloppen. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Information bland annat lämnad i Kommuninfo nr 2. Luft Årlig, tydlig och konkret information till medborgarna om hur vedeldning ska ske. Annika Lidström Målet uppfyllt. Information om vedeldning i Miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll. Endast miljögodkända värmepannor och braskaminer bör nyinstalleras. Annika Lidström Målet uppfyllt. Görs enligt Plan- och bygglagen. Alla kommunens 2-taktsmotorer körs på miljöanpassat bränsle och oljor senast Leif Ståhl Målet uppfyllt. Anslutning av alla kommunens fastigheter i samhället till fjärrvärmeverket år Joachim Blomberg 10(19)

11 Målet i stort sett uppfyllt, det är endast en fastighet som inte är ansluten (Industrihus 4) Alla kommunens fordon som köps/leasas bör ha en låg bränsle och energiförbrukning. Mikael Renberg Målet uppfyllt. Vid upphandling hänvisas till Agenda 21. Nyttja video- och telefonkonferensutrustning i möjligaste mån. Barbro Ternert Målet uppfyllt. Byta ut kommunens fordon till fordon med låg bränsle- och energiförbrukning när kommunens ekonomi tillåter detta. Ingen ansvarsbärare utsedd. Energi Årlig energisparkampanj. Gunder Hägg Målet uppfyllt. En rad aktiviteter har genomförts bland annat: Tema bli klimatsmart i samarbete med en rad andra aktörer, energisparkväll arrangerad, planering av transportkampanj m.m. Öka andelen förnyelsebar energi av kommunens totala förbrukning. Gunder Hägg Detta arbetar man kontinuerligt med på, de fastigheter som kunnat anslutas till fjärrvärme har konverterats. Främja kretsloppsanpassade energisatsningar. Gunder Hägg Inget konkret har gjorts. Målet verkar svårt. 11(19)

12 Kommunen kan investera i och bli delägare i lokalt vindkraftverk. Jerry Johansson Arbetet med vindkraftsplaner i kommunen har pågått i två år. Förhandlingar förs med vindkraftsföretag. Måluppfyllelse: Delvis Transporter Utökning och förbättring av gång- och cykelbanor i enighet med gällande trafikplan. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Anläggning av gång och cykelbana efter Järnvägsgatan är det som återstår att göra enligt Trafikplanen, pengar till detta är äskade till Transporter ska genomföras på ett resurssnålt och effektivt sätt som är förenligt med kretsloppstänkandet. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Har inte så mycket transporter. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Samåkning förekommer ofta. Vi har energisnåla bilar, diesel, vaktmästarens bil och Elevhälsans leasingbil. Skolskjutsar samordnas alltid och sker i första hand med befintlig bussturtrafik. Tekniska/miljö: Bränslesnåla små tjänstebilar har inköpts till förvaltningen. Kultur: Buss används när det är möjligt. Samåkning sker i alla fall det är möjligt. Social: God måluppfyllelse Kommunens fordon ska i möjligaste mån drivas med miljövänliga bränslen/tekniker senast Ej utsedd. I kommunkoncernens verksamheter ska långa transporter undvikas i möjligaste mån. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Vid upphandling kan LOU försvåra. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Vi använder allt oftare videokonferenser i kontakter med t.ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Luleå tekniska universitet, DO, logopedmöten, modersmålsprojektet. Det kan handla om allt från korta samråd till konferenser, föreläsningsserier och distansutbildningar. Tekniska/miljö: Ny upphandling av avfallsförbränning Boden i stället för Umeå. 12(19)

13 Kultur: Adobekonferenser via datorn och videkonferenser efterfrågas och körs när det är lämpligt Social: God måluppfyllelse Kontinuerligt genomföra EcoDriving-utbildning för nyanställd personal som kör mycket bil i tjänsten. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Ej genomfört. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Barn och Utbildning har ett fåtal personer, huvudsakligen vaktmästare, med mycket bilkörning i sin tjänst. Vi deltar gärna med dem i Ecodriving-utbildning samordnad med andra förvaltningar Tekniska/miljö: Ej genomfört. Kultur: Det är få personer i vår förvaltning som kör bil. Någon utbildning har ej hållits under detta år. Social: Ej genomfört Verka för upprustning av järnväg. Jerry Johansson Kommunen arbetar tillsammans med andra kommuner efter Inlandsbanan och de stora skogsbolagen för att tvärbanan Arvidsjaur-Jörn ska öppnas för trafik. Inlandsbanans Ekonomiska förening (IBAB) där kommunen är delägare, har satsat majoriteten av sina upprustningspengar på sträckan Arvidsjaur upp mot Gällivare. Måluppfyllelse: Delvis Samåka när det är möjligt. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Mål uppfyllt. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Vi använder minibussarna från Ideum när det är möjligt och vi är lämpligt antal personer. Vid tillfällen med ännu fler deltagare så har vi abonnerat en stor buss med chaufför, t.ex. när nya nämnden och BoU ledningsgrupp tillsammans deltog i utbildningsdag i Luleå. Tekniska/miljö: Mål uppfyllt, samåkning sker alltid när så är möjligt Kultur: Det gör vi. Social: Mycket god måluppfyllelse Nyttja miljövänliga transportmedel när det är möjligt. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Svårt pga. långa avstånd. Buss används ibland. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Se föregående mål. 13(19)

14 Tekniska/miljö: Ont om miljövänliga transportmedel vid längre transporter. Dock har videokonferens och telefonmöten nyttjats vid ett flertal tillfällen. Kultur: Buss tar vi om tiderna passar. Social: God måluppfyllelse Hälsa Offensiv, kontinuerlig och årlig påverkan/information riktad till ungdomar för att minska användningen av alkohol, tobak och övriga droger. Annette Rylén God måluppfyllelse. Gott samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, församling m.fl. inom kommunen. Ett organiserat samarbete i länet, Norrbus, där Arvidsjaur deltar. Ett gemensamt policydokument som uppdateras ständigt och används i samarbete mellan skola och hem, t.ex. vid föräldramöten. Fortbildningsinsatser för personal, elever och även föräldrar i högstadiet har skett under året t.ex. Christina Stielli som föreläste om grupptryck, självkänsla och självförtroende. Tobaksfri Duo är ett samarbetsprojekt mellan skolorna och Folktandvården i syfte att unga inte börjar röka/snusa. Hälsosamtal genomförs med barn i förskoleklass, år 4, år 7 och år 1 i gymnasiet. De ger värdefull information om elevers hälsa och drogvanor. Arvidsjaur ingår i länsövergripande insamling/bearbetning av hälsosamtalen. Vår egen Elevhälsa har en uppsättning av olika insatser för olika åldersgrupper och inom olika områden, t.ex. droger, sex och samlevnad, värdegrund m.m. Skolorna beställer utifrån sina aktuella behov Offensiv, kontinuerlig och årlig påverkan/information riktad till allmänheten för att klargöra rökningens skadeverkningar samt astmatikers och allergikers information. Ej utsedd Verka för att alla elever ska erbjudas ett rörligt friluftsliv. Kristina Grubbström Stöd ges till föreningar som vill erbjuda aktiviteter. Anläggningar för skidor, motion och allehanda andra idrotter tillhandahålls genom kommunen. Barn- och ungdomar prioriteras. Ett resurscentra för familjer utvecklas i samarbete med andra samhällsaktörer t.ex. landstinget, polisen, kyrkan och föreningarna. Ann-Sofie Levander Mindre god måluppfyllelse, vi samarbetar i flera olika projekt, bl.a. Livsgnistan men familjecentral eller liknande har vi inte klarat att få igång. 14(19)

15 Kommunen har ett nyttigt och hälsobefrämjande utbud i sina kök och anläggningar. Camilla Flinkfeldt Ja absolut god, man följer svenska näringsrekommendationer. Exempelvis säljs ingen läsk och inget godis vid café verksamhet. Byggande och boende I detaljplanen ska radonproblemen beaktas. Cecilia Reinestam Målet uppfyllt. Vid byggupphandling bör om möjligt krav ställas på: - att energibesparande teknik väljs för uppvärmning, ventilation, vatten och avlopp - att bara använda sunda byggmaterial och metoder för att förebygga allergiproblem - återvinning av material i bygg- och rivningsprocess (inom detaljplanelagt område) - att vid rivning ska rivningsplan upprättas och inlämnas (inom detaljplanelagt område) Joachim Blomberg Målet uppfyllt Arbete och arbetstillfällen Arvidsjaurs kommun ska senast år 2013 upprätta en tillväxtplan för skapande av nya arbetstillfällen. Kenneth Eklund Vi har inte påbörjat arbetet utan arbetar mot kommunfullmäktiges nuvarande mål. De tillväxtprogram som vi arbetar med togs 2007 och räcker till Turism Genom bland annat turistbyrån verka för att besöksnäringen inom ekoturismen i kommunen utvecklas. Peter Manner I Arvidsjaurs kommun fanns 2010 ett turistföretag med ett antal ekoklassificerade produkter: Nymånens Hundspannsfarm i Auktsjaur Verka för att varje företag eller förening som bedriver turistverksamhet skall ha en egen miljöpolicy och en klar miljöplan senast år (19)

16 Peter Manner Hotell Laponia har en miljöplan, liksom Nymånen. Camp Gielas Fritidsby och Arvidsjaur Flygplats AB avser skaffa en under Destinationsorganisationen Arctic Circle AB avser lyfta frågan på planeringsmöte Information Från 2009 ska det kommunala informationsbladet innehålla information om klimatfrågan. Gunder Hägg Ej uppfyllt Hemsidan ska ha direktlänkar till klimat/miljöinformation. Gunder Hägg Målet uppfyllt. Länkar finns från energi- och klimatrådgivningens hemsida 16(19)

17 Lokal Miljöläroplan för förskolan och grundskolan i Arvidsjaurs kommun Barn och ungdom Arvidsjaur (19)

18 Arvidsjaur Arvidsjaur är en kommun med rika möjligheter att ge barnen/eleverna olika naturupplevelser. Alla förskolor och grundskolor har närhet till olika naturtyper så som skog, sjöar, strömmande vatten, myrmark m.m. Vi vill ge barnen/eleverna god kännedom om vår bygds historia och göra dem medvetna om vårt kulturarv. För att bevara detta arbetar vi så att barnen/eleverna får kunskap att vårda och förvalta vår natur. Förskolan Lägga grunden för att utveckla positiva miljömedvetna människor (vuxna). Trygga barn i närmiljön för att sedan kunna vidga vyerna Medvetandegöra barnen om den egna handlingens betydelse för miljön. Låta sophanteringen bli en naturlig del i det vardagliga arbetet och även besöka någon närliggande återvinningsstation. 18(19)

19 Grundskolan Vi vill använda naturen som läromedel. använda naturen som inspirationskälla. utveckla ett undersökande arbetssätt. Vi vill att våra elever ska lära sig att uppskatta naturen. trivas och ha roligt i naturen. lära sig att ha respekt för allt levande i naturen. bli miljötänkande. känna till Allemansrätten. veta hur man sorterar, återanvänder och komposterar. vårda vårt kulturarv. känna till hur dagens välstånd faktiskt är en produkt av våra förfäders slit och knog. veta att allt som finns omkring oss är en följd av utveckling. Framtidens miljö att känna ansvar över hur vi själva lever (miljövård). 19(19)