Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun Carina Renström Heikki Kairento Chef Teknik/Miljö

2 Sammanfattning Uppfyllda mål av totalt antal 1 mål av 3 (2 mål ej uppfyllda) 5 mål av 6 (1 mål lyfts) 2 mål av 3 (1 mål ej aktuellt 2010) 2 mål av 3 (1 mål delvis uppfyllt) 2 mål av 3 (1 mål bör ses över) 2 mål av 3 (1 mål lyfts) 2 mål av 5 (1 mål delvis, 1 ej uppfyllt, 1 ej aktuellt) Område Antal mål Mål i korthet samt resultat Mark 3 Radonriskkarta ej uppfyllt, dyrt Radoninventering - ej påbörjad Återvinning av schaktmassor uppfyllt Skog och 6 Avsättning av skogsmark och skogsbruk inventeringar - uppfyllt (3 mål) Minskning av direktreklam lyfts Verka för lokal användning av skogsproduktionen uppfyllt Skolplan för resurs och naturfrågor - uppfyllt Naturvård 3 Uppmärksamma kulturväxter uppfyllt Elevers kännedom om Natur- och kulturguiden, reservat och naturskyddsområden uppfyllt Ekologiska livsmedel ej aktuellt. Jordbruk 3 Ta in priser på ekologiska produkter, undvika ASO-färger och transfetter - uppfyllda Förespråka projekt att åter bruka marker i träda delvis uppfyllt Rennäring 3 Bevara samisk kultur uppfyllt Renstammens storlek mål ses över Friluftsliv, turism och markanvändning i dialog med rennäringen - uppfyllt Avfall 3 Informationsmålet - uppfyllt Källsorteringssystem - uppfyllt Sjöar och vattendrag Minska direktreklamen har lyfts 5 Redovisa kvicksilveranalyser uppfyllt Provfiske ej aktuellt 2010 Kontinuerliga vattenprover ej uppfyllt Bevakning av rödlistade arter - delvis Restaurering av vattendrag -uppfyllt 2 mål av 2 Dricksvatten 2 Billigare dricksvattenanalyser ingen kampanj, billigare året om Informera om risker med radon i dricksvatten - uppfyllt 2 mål av 2 Avloppsvatten 2 Kompostering av slam uppfyllt Information - uppfyllt 6 mål av 7 (1 mål ingen ansvarsbärare) Luft 7 Information om vedeldning uppfyllt Miljögodkända pannor uppfyllt Miljöanpassat bränsle uppfyllt Anslutning till fjärrvärme uppfyllt Låg bränsle och energiförbrukning hos köpta/leasade uppfyllt Nyttja video- och telefonkonferensutrustning uppfyllt Utbyte av fordon ingen ansvarig 2(19)

3 2 mål av 4 (1 mål delvis uppfyllt) 4 mål av 8 (2 mål delvis uppfyllda, 1 mål ej uppfyllt, 1 mål ej aktuellt) 4 av 5 mål (1 mål ingen ansvarsbärare) 2 mål av 2 Byggande och boende Ej aktuellt 2 mål av 2 delvis uppfyllda Energi 4 Årlig energisparkampanj uppfyllt Öka andelen förnyelsebar energi - uppfyllt Främja kretsloppsanpassade energisatsningar inget konkret gjorts Investera i och bli delägare i lokalt vindkraftverk delvis uppfyllt Transporter 8 Gång och cykelbanor - uppfyllt Kretsloppsanpassade transporter uppfyllt Miljövänliga tekniker och bränslen ej aktuellt 2010 Undvika långa transporter- till största delen uppfyllt EcoDriving utbildning- ej uppfyllt Verka för upprustning av järnvägdelvis uppfyllt Samåka -uppfyllt Nyttja miljövänliga transportmedeldelvis uppfyllt Hälsa 5 Droginformation ungdomar uppfyllt Droginformation allmänhet ingen ansvarsbärare utsedd Rörligt friluftsliv för elever uppfyllt Resurscentra för familjer delvis uppfyllt Nyttigt och hälsobefrämjande utbud i kök och anläggningar - uppfyllt 2 Radonproblem i detaljplan beaktas uppfyllt Krav vid byggupphandling - uppfyllda Arbete och arbetstillfällen 1 Ej aktuellt under 2010 Turism 2 Utveckla ekoturismen Delvis uppfyllt Företag med turistverksamhet miljöpolicy och miljöplan senast år 2011 Delvis uppfyllt 1 mål av 2 Information 2 Klimatinformation i kommuninfo ej uppfyllt Klimat och miljölänkar - uppfyllt Förslag på mål som bör ses över (eventuellt tas bort): Minska direktreklam till kommunen - målet finns både under skog och skogsbruk och avfall. Behövs målet under båda områdena eller räcker det att det finns under det ena? Kampanj billigare dricksvattenanalyser byte av analyslaboratorium gav billigare analyser året runt så behov av kampanj med lägre pris är inte längre så aktuellt. Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av de naturliga betesresurserna Ligger inte inom kommunens kompetensområde, se kommentar från ansvarsbärare. 3(19)

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 och uppfyllnad av dessa för Mark... 5 Skog och skogsbruk... 5 Naturvård... 6 Jordbruk... 7 Rennäring... 7 Avfall... 8 Sjöar och vattendrag... 9 Dricksvatten... 9 Avloppsvatten Luft Energi Transporter Hälsa Byggande och boende Arbete och arbetstillfällen Turism Information Bilaga: Lokal Miljöläroplan för förskolan och grundskolan i Arvidsjaurs kommun Sida (19)

5 Inledning Arvidsjaurs lokala Agenda 21 antagen 2008 är liksom tidigare uppdelad i olika ämnesområden, men jämfört med tidigare version är denna betydligt förkortad.. Inom varje ämnesområde presenteras en vision följd av de åtgärdsmål som kommunen ska arbeta med. Denna verksamhetsberättelse redogör för hur arbetet med Agenda 21 fortgått under år för åtgärdsmålen har utsetts av kommunens ledningsgrupp. Vi vill påpeka att det kan finnas mål som helt eller delvis är uppfyllda men ändå inte redovisats i denna verksamhetsberättelse. Det gäller framför allt måluppfyllnad som kan ha skett ute i det privata näringslivet eller bland allmänheten i stort. och uppfyllnad av dessa för 2010 Svar från respektive ansvarsbärare har inhämtats via e-post, telefon eller personlig kontakt. I de fall svar inkommit via e-post har dessa återgivits ordagrant. Mark Upprättande av radonriskkarta över kommunen. Arbetet påbörjas senast 2009 och ska vara klart Annika Lidström Arbetet påbörjat genom att prisuppgift för radonriskkarta inhämtad från MRM konsult. Priset skulle uppgå till kronor. Inventering av radonhalter i de bostäder som förväntas ha förhöjda värden, klart senast Annika Lidström Ej påbörjat Återvinning och återanvändning av schaktmassor. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Skog och skogsbruk Minst 8 ha av kommunalt ägd produktiv skogsmark ska vara undantagen från skogsbruk. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Samhällsskog plus skog runt Ringlet undantaget. 5(19)

6 Kontinuerliga inventeringar av kommunens skogar, åtföljt av åtgärdsprogram. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Under året gallrades 10 ha och 4 ha röjdes. Kontinuerlig inventering av kommunalt ägda skogars miljöstatus. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Under 2009 gjordes en inventering av länsstyrelsen av kommunens skogar. En typ av biotopinventering av oberoende genomfördes. Att verka för att skogsproduktionen används lokalt för lokal produktion och energi. Jerry Johansson Uppfyllt. Arvidsjaur kommun har medfinansierat projektet TräIN ( ). Projektet verkar för att stärka konkurrenskraften för lokala företag inom skog- och skogsbruk. Måluppfyllelse: Delvis Skolan ska ha en plan för hur man lokalt ska arbeta med resurs- och naturfrågor i de olika årskurserna. Annette Rylén God måluppfyllelse. Förskolor och grundskolor i hela kommunen har en gemensamt utarbetad Miljöläroplan som bygger på de nationella läroplanerna. Se bilaga s Verka för en minskad direktreklam till kommunen. Liselott Sandström Frågan lyft. Planer på ett projekt för att minska reklamen finns, detta genom att avsändarna får reklamen i retur med ett medföljande brev där man förklarar att reklam inte är önskvärt. Naturvård Uppmärksamma gamla kulturväxter som finns inom kommunen. Annika Lidström/Kristina Grubbström Målet uppfyllt. Stöd har givits till inventering av växter i kommunen. I Gallejaur finns en gammal igenvuxen köksträdgård som Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur förvaltar. Vi har fått stöd från länsstyrelsen för ett projekt med inventering och återställande av denna trädgård. Det kommer även att bli en del kursverksamhet. 6(19)

7 Alla elever som går ut grundskolan ska ha god kännedom om kommunens Natur- och Kulturguide samt om våra naturreservat och naturskyddsområden. Annette Rylén God måluppfyllelse. Skolorna samarbetar med skogsindustrin, t.ex. Lundbergs trä, Allmänningen och SCA. Både personalgrupper och elevgrupper har besökt Gallejaur kulturreservat för fortbildning. Kunskaper om Allemansrätten finns med i ordinarie undervisning. År 2020 ska 25 % av kommunalt inköpta livsmedel vara ekologiska. Ingen utsedd för år 2010, ej aktuellt för 2010 Jordbruk Vid kommunal upphandling bör man i möjligaste mån ta in priser på ekologiska produkter. Mikael Renberg Målet uppfyllt Att i möjligaste mån undvika att inhandla livsmedel med ASO-färger, härdat fett och transfetter. Camilla Flinkfeldt ASO färger förekommer mest i produkter som godis, läsk, glass etc. och denna typ av produkter förekommer sällan i verksamheten. Vad gäller transfetter och härdat fett upphandlas nu inte produkter med sådant innehåll förutom när de förekommer naturligt i varan. I och med nya livsmedelsupphandlingen är målet uppfyllt. Förespråka projekt där markarealer som idag ligger i träda börjar brukas igen. Jerry Johansson Arvidsjaur deltar i LRF-projektet Gröna Gårdar. Projektets vision är att de gröna näringarna ska inta en tätposition. Jord och skog kommer i framtiden att vara oumbärliga resurser för att nå hållbara energisystem. Kommunen har även aktivt arbetat för att undersöka möjligheterna av produktion av lokal diesel. Måluppfyllelse: Delvis Rennäring Verka för att den samiska kulturen ska bibehållas. Kristina Grubbström 7(19)

8 God. Samarbete med samisk koordinator för arrangemang för barn och ungdomar. Häftet Du bor i Arvidsjaur och Sameland har tryckts och säljs genom kultur-fritids försorg. Samarbete och stöd till Sameföreningen och Same Ätnam för förstudie om samiskt slöjdmuseum och uppgradering av Lappstaden till världsarv. Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av de naturliga betesresurserna. Jerry Johansson Detta mål måste ses över. Inte inom kommunens kompetensområde. Måluppfyllelse: Går ej utvärdera. Friluftsliv, turism och markanvändning bör ske i dialog med rennäringen. Barbro Ternert Målet uppfyllt. Avfall Årlig information till medborgarna om hur man källsorterar, komposterar och sorterar ut farligt avfall. Sara Persson (Lindgren) Målet uppfyllt. Miljöalmanacka med avfallsinformation utdelad till samtliga hushåll. Underhåll och komplettering av information på hemsida har skett. Information även i Kommuninfo. En återvinningshelg med diverse aktiviteter har hållits under året. Fungerande källsorteringssystem i alla kommunens anläggningar, skolor, hyreshus och övriga lokaler. Joachim Blomberg Målet uppfyllt, men man arbetar ständigt med förbättring. Minska direktreklamen till kommunen. Liselott Sandström Frågan lyft. Planer på projekt finns. 8(19)

9 Sjöar och vattendrag Resultat av kvicksilveranalyser i gädda och vattenprover ska redovisas på kommunens hemsida. Annika Lidström Uppfyllt. Provfiske av gädda för kvicksilveranalys ska ske vart 5:e år i minst fem referenssjöar. Annika Lidström Ej aktuellt för år Kontinuerliga vattenprover ska tas i sjöar och vattendrag för att kontrollera miljöstatus. Annika Lidström Ej utfört pga. resursbrist. All resurser för detta användes till ett fall med fiskdöd i Moskosel. Speciellt bevaka rödlistade arter. Annika Lidström Delvis uppfyllt. Beträffande rovfåglar hålls kontakt med ornitologer. I möjligaste mån restaurera rinnande vattendrag för ett hållbart fiske. Jerry Johansson Arvidsjaur är projektägare för ett mycket lyckosamt projekt i samarbete med Pite Älvdals förening. Tidigare har Piteälven restaurerats med mycket goda resultat för fisket. Projektet arbetar nu med Åby och Byske älvar. Måluppfyllelse: Hög Dricksvatten Under en period varje år kunna erbjuda dricksvattenanalyser av egna brunnar till reducerat pris. Cajsa Norman (slutat). Uppgift lämnad av Åsa Andersson. Ej gjort. Vid byte av analyslaboratorium har de ordinarie priserna reducerats betydligt så behovet av speciell kampanj har minskat. 9(19)

10 Informera om risker med radon i dricksvatten. Cajsa Norman (slutat). Uppgift lämnad av Åsa Andersson. Målet uppfyllt. Information finns på hemsidan, ingen information via andra kanaler. Avloppsvatten År 2010 ska 50 % av avloppsslammet användas till kompostering och/eller gödsling av åkermark, skogsmark och grönområden. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Allt avloppsslam komposteras. Varje år lämna tydlig och konkret information till medborgarna om vad man inte ska slänga/hälla i avloppen. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Information bland annat lämnad i Kommuninfo nr 2. Luft Årlig, tydlig och konkret information till medborgarna om hur vedeldning ska ske. Annika Lidström Målet uppfyllt. Information om vedeldning i Miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll. Endast miljögodkända värmepannor och braskaminer bör nyinstalleras. Annika Lidström Målet uppfyllt. Görs enligt Plan- och bygglagen. Alla kommunens 2-taktsmotorer körs på miljöanpassat bränsle och oljor senast Leif Ståhl Målet uppfyllt. Anslutning av alla kommunens fastigheter i samhället till fjärrvärmeverket år Joachim Blomberg 10(19)

11 Målet i stort sett uppfyllt, det är endast en fastighet som inte är ansluten (Industrihus 4) Alla kommunens fordon som köps/leasas bör ha en låg bränsle och energiförbrukning. Mikael Renberg Målet uppfyllt. Vid upphandling hänvisas till Agenda 21. Nyttja video- och telefonkonferensutrustning i möjligaste mån. Barbro Ternert Målet uppfyllt. Byta ut kommunens fordon till fordon med låg bränsle- och energiförbrukning när kommunens ekonomi tillåter detta. Ingen ansvarsbärare utsedd. Energi Årlig energisparkampanj. Gunder Hägg Målet uppfyllt. En rad aktiviteter har genomförts bland annat: Tema bli klimatsmart i samarbete med en rad andra aktörer, energisparkväll arrangerad, planering av transportkampanj m.m. Öka andelen förnyelsebar energi av kommunens totala förbrukning. Gunder Hägg Detta arbetar man kontinuerligt med på, de fastigheter som kunnat anslutas till fjärrvärme har konverterats. Främja kretsloppsanpassade energisatsningar. Gunder Hägg Inget konkret har gjorts. Målet verkar svårt. 11(19)

12 Kommunen kan investera i och bli delägare i lokalt vindkraftverk. Jerry Johansson Arbetet med vindkraftsplaner i kommunen har pågått i två år. Förhandlingar förs med vindkraftsföretag. Måluppfyllelse: Delvis Transporter Utökning och förbättring av gång- och cykelbanor i enighet med gällande trafikplan. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Anläggning av gång och cykelbana efter Järnvägsgatan är det som återstår att göra enligt Trafikplanen, pengar till detta är äskade till Transporter ska genomföras på ett resurssnålt och effektivt sätt som är förenligt med kretsloppstänkandet. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Har inte så mycket transporter. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Samåkning förekommer ofta. Vi har energisnåla bilar, diesel, vaktmästarens bil och Elevhälsans leasingbil. Skolskjutsar samordnas alltid och sker i första hand med befintlig bussturtrafik. Tekniska/miljö: Bränslesnåla små tjänstebilar har inköpts till förvaltningen. Kultur: Buss används när det är möjligt. Samåkning sker i alla fall det är möjligt. Social: God måluppfyllelse Kommunens fordon ska i möjligaste mån drivas med miljövänliga bränslen/tekniker senast Ej utsedd. I kommunkoncernens verksamheter ska långa transporter undvikas i möjligaste mån. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Vid upphandling kan LOU försvåra. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Vi använder allt oftare videokonferenser i kontakter med t.ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Luleå tekniska universitet, DO, logopedmöten, modersmålsprojektet. Det kan handla om allt från korta samråd till konferenser, föreläsningsserier och distansutbildningar. Tekniska/miljö: Ny upphandling av avfallsförbränning Boden i stället för Umeå. 12(19)

13 Kultur: Adobekonferenser via datorn och videkonferenser efterfrågas och körs när det är lämpligt Social: God måluppfyllelse Kontinuerligt genomföra EcoDriving-utbildning för nyanställd personal som kör mycket bil i tjänsten. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Ej genomfört. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Barn och Utbildning har ett fåtal personer, huvudsakligen vaktmästare, med mycket bilkörning i sin tjänst. Vi deltar gärna med dem i Ecodriving-utbildning samordnad med andra förvaltningar Tekniska/miljö: Ej genomfört. Kultur: Det är få personer i vår förvaltning som kör bil. Någon utbildning har ej hållits under detta år. Social: Ej genomfört Verka för upprustning av järnväg. Jerry Johansson Kommunen arbetar tillsammans med andra kommuner efter Inlandsbanan och de stora skogsbolagen för att tvärbanan Arvidsjaur-Jörn ska öppnas för trafik. Inlandsbanans Ekonomiska förening (IBAB) där kommunen är delägare, har satsat majoriteten av sina upprustningspengar på sträckan Arvidsjaur upp mot Gällivare. Måluppfyllelse: Delvis Samåka när det är möjligt. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Mål uppfyllt. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Vi använder minibussarna från Ideum när det är möjligt och vi är lämpligt antal personer. Vid tillfällen med ännu fler deltagare så har vi abonnerat en stor buss med chaufför, t.ex. när nya nämnden och BoU ledningsgrupp tillsammans deltog i utbildningsdag i Luleå. Tekniska/miljö: Mål uppfyllt, samåkning sker alltid när så är möjligt Kultur: Det gör vi. Social: Mycket god måluppfyllelse Nyttja miljövänliga transportmedel när det är möjligt. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Svårt pga. långa avstånd. Buss används ibland. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Se föregående mål. 13(19)

14 Tekniska/miljö: Ont om miljövänliga transportmedel vid längre transporter. Dock har videokonferens och telefonmöten nyttjats vid ett flertal tillfällen. Kultur: Buss tar vi om tiderna passar. Social: God måluppfyllelse Hälsa Offensiv, kontinuerlig och årlig påverkan/information riktad till ungdomar för att minska användningen av alkohol, tobak och övriga droger. Annette Rylén God måluppfyllelse. Gott samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, församling m.fl. inom kommunen. Ett organiserat samarbete i länet, Norrbus, där Arvidsjaur deltar. Ett gemensamt policydokument som uppdateras ständigt och används i samarbete mellan skola och hem, t.ex. vid föräldramöten. Fortbildningsinsatser för personal, elever och även föräldrar i högstadiet har skett under året t.ex. Christina Stielli som föreläste om grupptryck, självkänsla och självförtroende. Tobaksfri Duo är ett samarbetsprojekt mellan skolorna och Folktandvården i syfte att unga inte börjar röka/snusa. Hälsosamtal genomförs med barn i förskoleklass, år 4, år 7 och år 1 i gymnasiet. De ger värdefull information om elevers hälsa och drogvanor. Arvidsjaur ingår i länsövergripande insamling/bearbetning av hälsosamtalen. Vår egen Elevhälsa har en uppsättning av olika insatser för olika åldersgrupper och inom olika områden, t.ex. droger, sex och samlevnad, värdegrund m.m. Skolorna beställer utifrån sina aktuella behov Offensiv, kontinuerlig och årlig påverkan/information riktad till allmänheten för att klargöra rökningens skadeverkningar samt astmatikers och allergikers information. Ej utsedd Verka för att alla elever ska erbjudas ett rörligt friluftsliv. Kristina Grubbström Stöd ges till föreningar som vill erbjuda aktiviteter. Anläggningar för skidor, motion och allehanda andra idrotter tillhandahålls genom kommunen. Barn- och ungdomar prioriteras. Ett resurscentra för familjer utvecklas i samarbete med andra samhällsaktörer t.ex. landstinget, polisen, kyrkan och föreningarna. Ann-Sofie Levander Mindre god måluppfyllelse, vi samarbetar i flera olika projekt, bl.a. Livsgnistan men familjecentral eller liknande har vi inte klarat att få igång. 14(19)

15 Kommunen har ett nyttigt och hälsobefrämjande utbud i sina kök och anläggningar. Camilla Flinkfeldt Ja absolut god, man följer svenska näringsrekommendationer. Exempelvis säljs ingen läsk och inget godis vid café verksamhet. Byggande och boende I detaljplanen ska radonproblemen beaktas. Cecilia Reinestam Målet uppfyllt. Vid byggupphandling bör om möjligt krav ställas på: - att energibesparande teknik väljs för uppvärmning, ventilation, vatten och avlopp - att bara använda sunda byggmaterial och metoder för att förebygga allergiproblem - återvinning av material i bygg- och rivningsprocess (inom detaljplanelagt område) - att vid rivning ska rivningsplan upprättas och inlämnas (inom detaljplanelagt område) Joachim Blomberg Målet uppfyllt Arbete och arbetstillfällen Arvidsjaurs kommun ska senast år 2013 upprätta en tillväxtplan för skapande av nya arbetstillfällen. Kenneth Eklund Vi har inte påbörjat arbetet utan arbetar mot kommunfullmäktiges nuvarande mål. De tillväxtprogram som vi arbetar med togs 2007 och räcker till Turism Genom bland annat turistbyrån verka för att besöksnäringen inom ekoturismen i kommunen utvecklas. Peter Manner I Arvidsjaurs kommun fanns 2010 ett turistföretag med ett antal ekoklassificerade produkter: Nymånens Hundspannsfarm i Auktsjaur Verka för att varje företag eller förening som bedriver turistverksamhet skall ha en egen miljöpolicy och en klar miljöplan senast år (19)

16 Peter Manner Hotell Laponia har en miljöplan, liksom Nymånen. Camp Gielas Fritidsby och Arvidsjaur Flygplats AB avser skaffa en under Destinationsorganisationen Arctic Circle AB avser lyfta frågan på planeringsmöte Information Från 2009 ska det kommunala informationsbladet innehålla information om klimatfrågan. Gunder Hägg Ej uppfyllt Hemsidan ska ha direktlänkar till klimat/miljöinformation. Gunder Hägg Målet uppfyllt. Länkar finns från energi- och klimatrådgivningens hemsida 16(19)

17 Lokal Miljöläroplan för förskolan och grundskolan i Arvidsjaurs kommun Barn och ungdom Arvidsjaur (19)

18 Arvidsjaur Arvidsjaur är en kommun med rika möjligheter att ge barnen/eleverna olika naturupplevelser. Alla förskolor och grundskolor har närhet till olika naturtyper så som skog, sjöar, strömmande vatten, myrmark m.m. Vi vill ge barnen/eleverna god kännedom om vår bygds historia och göra dem medvetna om vårt kulturarv. För att bevara detta arbetar vi så att barnen/eleverna får kunskap att vårda och förvalta vår natur. Förskolan Lägga grunden för att utveckla positiva miljömedvetna människor (vuxna). Trygga barn i närmiljön för att sedan kunna vidga vyerna Medvetandegöra barnen om den egna handlingens betydelse för miljön. Låta sophanteringen bli en naturlig del i det vardagliga arbetet och även besöka någon närliggande återvinningsstation. 18(19)

19 Grundskolan Vi vill använda naturen som läromedel. använda naturen som inspirationskälla. utveckla ett undersökande arbetssätt. Vi vill att våra elever ska lära sig att uppskatta naturen. trivas och ha roligt i naturen. lära sig att ha respekt för allt levande i naturen. bli miljötänkande. känna till Allemansrätten. veta hur man sorterar, återanvänder och komposterar. vårda vårt kulturarv. känna till hur dagens välstånd faktiskt är en produkt av våra förfäders slit och knog. veta att allt som finns omkring oss är en följd av utveckling. Framtidens miljö att känna ansvar över hur vi själva lever (miljövård). 19(19)

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Befolkningsutveckling 1970-2041 Källa: http://sverige2025. boverket.se/enurbaniseradvarld.htmlscb

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Vägledning för Elevhälsan

Vägledning för Elevhälsan Vägledning för Elevhälsan Med guide Ett elevärendes gång 1 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning,

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Sammanfattning. 1. Systematiskt miljöarbete. Detaljerad miljöredovisning 2011

Sammanfattning. 1. Systematiskt miljöarbete. Detaljerad miljöredovisning 2011 WWigge 120215 1(6) Sammanfattning 2011 sammanfördes förvaltningarna för kultur och skola till en gemensam Kultur- och bildningsförvaltning. Dessutom övergick Älvdalens Naturbruksgymnasium i bolagsform

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Inledning: Våra utgångspunkter

Inledning: Våra utgångspunkter Inledning: Våra utgångspunkter Vårt ansvar som liberaler är att förvalta naturresurserna och utforma en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Läsår 1112. Hjulsbro, Fredriksberg och Blästad) Naturvetenskap, teknik, energi-, Skolområde Ekholmen (Kvinneby, resurs- och klimat!

Läsår 1112. Hjulsbro, Fredriksberg och Blästad) Naturvetenskap, teknik, energi-, Skolområde Ekholmen (Kvinneby, resurs- och klimat! Naturvetenskap, teknik, energi-, resurs- och klimat! Skolområde Ekholmen (Kvinneby, Hjulsbro, Fredriksberg och Blästad) Läsår 1112 Linköpings Kommun Ekholmstabellen enligt Lgr 11 och Lpfö98 rev 2010 Ekholmen,

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

16 Natur- och kulturmiljövård

16 Natur- och kulturmiljövård 16 Natur- och kulturmiljövård Natur- och kulturmiljövård är i många fall nära förbundna med och beroende av varandra. Människans bruk av de nyttor som naturen förmedlar ska ske på ett sådant sätt att arters

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer