Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010 Lokal Agenda 21 Arvidsjaurs kommun Carina Renström Heikki Kairento Chef Teknik/Miljö

2 Sammanfattning Uppfyllda mål av totalt antal 1 mål av 3 (2 mål ej uppfyllda) 5 mål av 6 (1 mål lyfts) 2 mål av 3 (1 mål ej aktuellt 2010) 2 mål av 3 (1 mål delvis uppfyllt) 2 mål av 3 (1 mål bör ses över) 2 mål av 3 (1 mål lyfts) 2 mål av 5 (1 mål delvis, 1 ej uppfyllt, 1 ej aktuellt) Område Antal mål Mål i korthet samt resultat Mark 3 Radonriskkarta ej uppfyllt, dyrt Radoninventering - ej påbörjad Återvinning av schaktmassor uppfyllt Skog och 6 Avsättning av skogsmark och skogsbruk inventeringar - uppfyllt (3 mål) Minskning av direktreklam lyfts Verka för lokal användning av skogsproduktionen uppfyllt Skolplan för resurs och naturfrågor - uppfyllt Naturvård 3 Uppmärksamma kulturväxter uppfyllt Elevers kännedom om Natur- och kulturguiden, reservat och naturskyddsområden uppfyllt Ekologiska livsmedel ej aktuellt. Jordbruk 3 Ta in priser på ekologiska produkter, undvika ASO-färger och transfetter - uppfyllda Förespråka projekt att åter bruka marker i träda delvis uppfyllt Rennäring 3 Bevara samisk kultur uppfyllt Renstammens storlek mål ses över Friluftsliv, turism och markanvändning i dialog med rennäringen - uppfyllt Avfall 3 Informationsmålet - uppfyllt Källsorteringssystem - uppfyllt Sjöar och vattendrag Minska direktreklamen har lyfts 5 Redovisa kvicksilveranalyser uppfyllt Provfiske ej aktuellt 2010 Kontinuerliga vattenprover ej uppfyllt Bevakning av rödlistade arter - delvis Restaurering av vattendrag -uppfyllt 2 mål av 2 Dricksvatten 2 Billigare dricksvattenanalyser ingen kampanj, billigare året om Informera om risker med radon i dricksvatten - uppfyllt 2 mål av 2 Avloppsvatten 2 Kompostering av slam uppfyllt Information - uppfyllt 6 mål av 7 (1 mål ingen ansvarsbärare) Luft 7 Information om vedeldning uppfyllt Miljögodkända pannor uppfyllt Miljöanpassat bränsle uppfyllt Anslutning till fjärrvärme uppfyllt Låg bränsle och energiförbrukning hos köpta/leasade uppfyllt Nyttja video- och telefonkonferensutrustning uppfyllt Utbyte av fordon ingen ansvarig 2(19)

3 2 mål av 4 (1 mål delvis uppfyllt) 4 mål av 8 (2 mål delvis uppfyllda, 1 mål ej uppfyllt, 1 mål ej aktuellt) 4 av 5 mål (1 mål ingen ansvarsbärare) 2 mål av 2 Byggande och boende Ej aktuellt 2 mål av 2 delvis uppfyllda Energi 4 Årlig energisparkampanj uppfyllt Öka andelen förnyelsebar energi - uppfyllt Främja kretsloppsanpassade energisatsningar inget konkret gjorts Investera i och bli delägare i lokalt vindkraftverk delvis uppfyllt Transporter 8 Gång och cykelbanor - uppfyllt Kretsloppsanpassade transporter uppfyllt Miljövänliga tekniker och bränslen ej aktuellt 2010 Undvika långa transporter- till största delen uppfyllt EcoDriving utbildning- ej uppfyllt Verka för upprustning av järnvägdelvis uppfyllt Samåka -uppfyllt Nyttja miljövänliga transportmedeldelvis uppfyllt Hälsa 5 Droginformation ungdomar uppfyllt Droginformation allmänhet ingen ansvarsbärare utsedd Rörligt friluftsliv för elever uppfyllt Resurscentra för familjer delvis uppfyllt Nyttigt och hälsobefrämjande utbud i kök och anläggningar - uppfyllt 2 Radonproblem i detaljplan beaktas uppfyllt Krav vid byggupphandling - uppfyllda Arbete och arbetstillfällen 1 Ej aktuellt under 2010 Turism 2 Utveckla ekoturismen Delvis uppfyllt Företag med turistverksamhet miljöpolicy och miljöplan senast år 2011 Delvis uppfyllt 1 mål av 2 Information 2 Klimatinformation i kommuninfo ej uppfyllt Klimat och miljölänkar - uppfyllt Förslag på mål som bör ses över (eventuellt tas bort): Minska direktreklam till kommunen - målet finns både under skog och skogsbruk och avfall. Behövs målet under båda områdena eller räcker det att det finns under det ena? Kampanj billigare dricksvattenanalyser byte av analyslaboratorium gav billigare analyser året runt så behov av kampanj med lägre pris är inte längre så aktuellt. Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av de naturliga betesresurserna Ligger inte inom kommunens kompetensområde, se kommentar från ansvarsbärare. 3(19)

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 och uppfyllnad av dessa för Mark... 5 Skog och skogsbruk... 5 Naturvård... 6 Jordbruk... 7 Rennäring... 7 Avfall... 8 Sjöar och vattendrag... 9 Dricksvatten... 9 Avloppsvatten Luft Energi Transporter Hälsa Byggande och boende Arbete och arbetstillfällen Turism Information Bilaga: Lokal Miljöläroplan för förskolan och grundskolan i Arvidsjaurs kommun Sida (19)

5 Inledning Arvidsjaurs lokala Agenda 21 antagen 2008 är liksom tidigare uppdelad i olika ämnesområden, men jämfört med tidigare version är denna betydligt förkortad.. Inom varje ämnesområde presenteras en vision följd av de åtgärdsmål som kommunen ska arbeta med. Denna verksamhetsberättelse redogör för hur arbetet med Agenda 21 fortgått under år för åtgärdsmålen har utsetts av kommunens ledningsgrupp. Vi vill påpeka att det kan finnas mål som helt eller delvis är uppfyllda men ändå inte redovisats i denna verksamhetsberättelse. Det gäller framför allt måluppfyllnad som kan ha skett ute i det privata näringslivet eller bland allmänheten i stort. och uppfyllnad av dessa för 2010 Svar från respektive ansvarsbärare har inhämtats via e-post, telefon eller personlig kontakt. I de fall svar inkommit via e-post har dessa återgivits ordagrant. Mark Upprättande av radonriskkarta över kommunen. Arbetet påbörjas senast 2009 och ska vara klart Annika Lidström Arbetet påbörjat genom att prisuppgift för radonriskkarta inhämtad från MRM konsult. Priset skulle uppgå till kronor. Inventering av radonhalter i de bostäder som förväntas ha förhöjda värden, klart senast Annika Lidström Ej påbörjat Återvinning och återanvändning av schaktmassor. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Skog och skogsbruk Minst 8 ha av kommunalt ägd produktiv skogsmark ska vara undantagen från skogsbruk. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Samhällsskog plus skog runt Ringlet undantaget. 5(19)

6 Kontinuerliga inventeringar av kommunens skogar, åtföljt av åtgärdsprogram. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Under året gallrades 10 ha och 4 ha röjdes. Kontinuerlig inventering av kommunalt ägda skogars miljöstatus. Leif Ståhl Målet uppfyllt. Under 2009 gjordes en inventering av länsstyrelsen av kommunens skogar. En typ av biotopinventering av oberoende genomfördes. Att verka för att skogsproduktionen används lokalt för lokal produktion och energi. Jerry Johansson Uppfyllt. Arvidsjaur kommun har medfinansierat projektet TräIN ( ). Projektet verkar för att stärka konkurrenskraften för lokala företag inom skog- och skogsbruk. Måluppfyllelse: Delvis Skolan ska ha en plan för hur man lokalt ska arbeta med resurs- och naturfrågor i de olika årskurserna. Annette Rylén God måluppfyllelse. Förskolor och grundskolor i hela kommunen har en gemensamt utarbetad Miljöläroplan som bygger på de nationella läroplanerna. Se bilaga s Verka för en minskad direktreklam till kommunen. Liselott Sandström Frågan lyft. Planer på ett projekt för att minska reklamen finns, detta genom att avsändarna får reklamen i retur med ett medföljande brev där man förklarar att reklam inte är önskvärt. Naturvård Uppmärksamma gamla kulturväxter som finns inom kommunen. Annika Lidström/Kristina Grubbström Målet uppfyllt. Stöd har givits till inventering av växter i kommunen. I Gallejaur finns en gammal igenvuxen köksträdgård som Stiftelsen Systrarna Karlsson i Gallejaur förvaltar. Vi har fått stöd från länsstyrelsen för ett projekt med inventering och återställande av denna trädgård. Det kommer även att bli en del kursverksamhet. 6(19)

7 Alla elever som går ut grundskolan ska ha god kännedom om kommunens Natur- och Kulturguide samt om våra naturreservat och naturskyddsområden. Annette Rylén God måluppfyllelse. Skolorna samarbetar med skogsindustrin, t.ex. Lundbergs trä, Allmänningen och SCA. Både personalgrupper och elevgrupper har besökt Gallejaur kulturreservat för fortbildning. Kunskaper om Allemansrätten finns med i ordinarie undervisning. År 2020 ska 25 % av kommunalt inköpta livsmedel vara ekologiska. Ingen utsedd för år 2010, ej aktuellt för 2010 Jordbruk Vid kommunal upphandling bör man i möjligaste mån ta in priser på ekologiska produkter. Mikael Renberg Målet uppfyllt Att i möjligaste mån undvika att inhandla livsmedel med ASO-färger, härdat fett och transfetter. Camilla Flinkfeldt ASO färger förekommer mest i produkter som godis, läsk, glass etc. och denna typ av produkter förekommer sällan i verksamheten. Vad gäller transfetter och härdat fett upphandlas nu inte produkter med sådant innehåll förutom när de förekommer naturligt i varan. I och med nya livsmedelsupphandlingen är målet uppfyllt. Förespråka projekt där markarealer som idag ligger i träda börjar brukas igen. Jerry Johansson Arvidsjaur deltar i LRF-projektet Gröna Gårdar. Projektets vision är att de gröna näringarna ska inta en tätposition. Jord och skog kommer i framtiden att vara oumbärliga resurser för att nå hållbara energisystem. Kommunen har även aktivt arbetat för att undersöka möjligheterna av produktion av lokal diesel. Måluppfyllelse: Delvis Rennäring Verka för att den samiska kulturen ska bibehållas. Kristina Grubbström 7(19)

8 God. Samarbete med samisk koordinator för arrangemang för barn och ungdomar. Häftet Du bor i Arvidsjaur och Sameland har tryckts och säljs genom kultur-fritids försorg. Samarbete och stöd till Sameföreningen och Same Ätnam för förstudie om samiskt slöjdmuseum och uppgradering av Lappstaden till världsarv. Renstammens storlek anpassas till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av de naturliga betesresurserna. Jerry Johansson Detta mål måste ses över. Inte inom kommunens kompetensområde. Måluppfyllelse: Går ej utvärdera. Friluftsliv, turism och markanvändning bör ske i dialog med rennäringen. Barbro Ternert Målet uppfyllt. Avfall Årlig information till medborgarna om hur man källsorterar, komposterar och sorterar ut farligt avfall. Sara Persson (Lindgren) Målet uppfyllt. Miljöalmanacka med avfallsinformation utdelad till samtliga hushåll. Underhåll och komplettering av information på hemsida har skett. Information även i Kommuninfo. En återvinningshelg med diverse aktiviteter har hållits under året. Fungerande källsorteringssystem i alla kommunens anläggningar, skolor, hyreshus och övriga lokaler. Joachim Blomberg Målet uppfyllt, men man arbetar ständigt med förbättring. Minska direktreklamen till kommunen. Liselott Sandström Frågan lyft. Planer på projekt finns. 8(19)

9 Sjöar och vattendrag Resultat av kvicksilveranalyser i gädda och vattenprover ska redovisas på kommunens hemsida. Annika Lidström Uppfyllt. Provfiske av gädda för kvicksilveranalys ska ske vart 5:e år i minst fem referenssjöar. Annika Lidström Ej aktuellt för år Kontinuerliga vattenprover ska tas i sjöar och vattendrag för att kontrollera miljöstatus. Annika Lidström Ej utfört pga. resursbrist. All resurser för detta användes till ett fall med fiskdöd i Moskosel. Speciellt bevaka rödlistade arter. Annika Lidström Delvis uppfyllt. Beträffande rovfåglar hålls kontakt med ornitologer. I möjligaste mån restaurera rinnande vattendrag för ett hållbart fiske. Jerry Johansson Arvidsjaur är projektägare för ett mycket lyckosamt projekt i samarbete med Pite Älvdals förening. Tidigare har Piteälven restaurerats med mycket goda resultat för fisket. Projektet arbetar nu med Åby och Byske älvar. Måluppfyllelse: Hög Dricksvatten Under en period varje år kunna erbjuda dricksvattenanalyser av egna brunnar till reducerat pris. Cajsa Norman (slutat). Uppgift lämnad av Åsa Andersson. Ej gjort. Vid byte av analyslaboratorium har de ordinarie priserna reducerats betydligt så behovet av speciell kampanj har minskat. 9(19)

10 Informera om risker med radon i dricksvatten. Cajsa Norman (slutat). Uppgift lämnad av Åsa Andersson. Målet uppfyllt. Information finns på hemsidan, ingen information via andra kanaler. Avloppsvatten År 2010 ska 50 % av avloppsslammet användas till kompostering och/eller gödsling av åkermark, skogsmark och grönområden. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Allt avloppsslam komposteras. Varje år lämna tydlig och konkret information till medborgarna om vad man inte ska slänga/hälla i avloppen. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Information bland annat lämnad i Kommuninfo nr 2. Luft Årlig, tydlig och konkret information till medborgarna om hur vedeldning ska ske. Annika Lidström Målet uppfyllt. Information om vedeldning i Miljöalmanackan som delas ut till alla hushåll. Endast miljögodkända värmepannor och braskaminer bör nyinstalleras. Annika Lidström Målet uppfyllt. Görs enligt Plan- och bygglagen. Alla kommunens 2-taktsmotorer körs på miljöanpassat bränsle och oljor senast Leif Ståhl Målet uppfyllt. Anslutning av alla kommunens fastigheter i samhället till fjärrvärmeverket år Joachim Blomberg 10(19)

11 Målet i stort sett uppfyllt, det är endast en fastighet som inte är ansluten (Industrihus 4) Alla kommunens fordon som köps/leasas bör ha en låg bränsle och energiförbrukning. Mikael Renberg Målet uppfyllt. Vid upphandling hänvisas till Agenda 21. Nyttja video- och telefonkonferensutrustning i möjligaste mån. Barbro Ternert Målet uppfyllt. Byta ut kommunens fordon till fordon med låg bränsle- och energiförbrukning när kommunens ekonomi tillåter detta. Ingen ansvarsbärare utsedd. Energi Årlig energisparkampanj. Gunder Hägg Målet uppfyllt. En rad aktiviteter har genomförts bland annat: Tema bli klimatsmart i samarbete med en rad andra aktörer, energisparkväll arrangerad, planering av transportkampanj m.m. Öka andelen förnyelsebar energi av kommunens totala förbrukning. Gunder Hägg Detta arbetar man kontinuerligt med på, de fastigheter som kunnat anslutas till fjärrvärme har konverterats. Främja kretsloppsanpassade energisatsningar. Gunder Hägg Inget konkret har gjorts. Målet verkar svårt. 11(19)

12 Kommunen kan investera i och bli delägare i lokalt vindkraftverk. Jerry Johansson Arbetet med vindkraftsplaner i kommunen har pågått i två år. Förhandlingar förs med vindkraftsföretag. Måluppfyllelse: Delvis Transporter Utökning och förbättring av gång- och cykelbanor i enighet med gällande trafikplan. Mårten Enoksson Målet uppfyllt. Anläggning av gång och cykelbana efter Järnvägsgatan är det som återstår att göra enligt Trafikplanen, pengar till detta är äskade till Transporter ska genomföras på ett resurssnålt och effektivt sätt som är förenligt med kretsloppstänkandet. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Har inte så mycket transporter. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Samåkning förekommer ofta. Vi har energisnåla bilar, diesel, vaktmästarens bil och Elevhälsans leasingbil. Skolskjutsar samordnas alltid och sker i första hand med befintlig bussturtrafik. Tekniska/miljö: Bränslesnåla små tjänstebilar har inköpts till förvaltningen. Kultur: Buss används när det är möjligt. Samåkning sker i alla fall det är möjligt. Social: God måluppfyllelse Kommunens fordon ska i möjligaste mån drivas med miljövänliga bränslen/tekniker senast Ej utsedd. I kommunkoncernens verksamheter ska långa transporter undvikas i möjligaste mån. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Vid upphandling kan LOU försvåra. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Vi använder allt oftare videokonferenser i kontakter med t.ex. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Luleå tekniska universitet, DO, logopedmöten, modersmålsprojektet. Det kan handla om allt från korta samråd till konferenser, föreläsningsserier och distansutbildningar. Tekniska/miljö: Ny upphandling av avfallsförbränning Boden i stället för Umeå. 12(19)

13 Kultur: Adobekonferenser via datorn och videkonferenser efterfrågas och körs när det är lämpligt Social: God måluppfyllelse Kontinuerligt genomföra EcoDriving-utbildning för nyanställd personal som kör mycket bil i tjänsten. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Ej genomfört. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Barn och Utbildning har ett fåtal personer, huvudsakligen vaktmästare, med mycket bilkörning i sin tjänst. Vi deltar gärna med dem i Ecodriving-utbildning samordnad med andra förvaltningar Tekniska/miljö: Ej genomfört. Kultur: Det är få personer i vår förvaltning som kör bil. Någon utbildning har ej hållits under detta år. Social: Ej genomfört Verka för upprustning av järnväg. Jerry Johansson Kommunen arbetar tillsammans med andra kommuner efter Inlandsbanan och de stora skogsbolagen för att tvärbanan Arvidsjaur-Jörn ska öppnas för trafik. Inlandsbanans Ekonomiska förening (IBAB) där kommunen är delägare, har satsat majoriteten av sina upprustningspengar på sträckan Arvidsjaur upp mot Gällivare. Måluppfyllelse: Delvis Samåka när det är möjligt. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Mål uppfyllt. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Vi använder minibussarna från Ideum när det är möjligt och vi är lämpligt antal personer. Vid tillfällen med ännu fler deltagare så har vi abonnerat en stor buss med chaufför, t.ex. när nya nämnden och BoU ledningsgrupp tillsammans deltog i utbildningsdag i Luleå. Tekniska/miljö: Mål uppfyllt, samåkning sker alltid när så är möjligt Kultur: Det gör vi. Social: Mycket god måluppfyllelse Nyttja miljövänliga transportmedel när det är möjligt. Respektive förvaltningschef Stödfunktionen: Svårt pga. långa avstånd. Buss används ibland. Skolförvaltning: God måluppfyllelse. Se föregående mål. 13(19)

14 Tekniska/miljö: Ont om miljövänliga transportmedel vid längre transporter. Dock har videokonferens och telefonmöten nyttjats vid ett flertal tillfällen. Kultur: Buss tar vi om tiderna passar. Social: God måluppfyllelse Hälsa Offensiv, kontinuerlig och årlig påverkan/information riktad till ungdomar för att minska användningen av alkohol, tobak och övriga droger. Annette Rylén God måluppfyllelse. Gott samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, församling m.fl. inom kommunen. Ett organiserat samarbete i länet, Norrbus, där Arvidsjaur deltar. Ett gemensamt policydokument som uppdateras ständigt och används i samarbete mellan skola och hem, t.ex. vid föräldramöten. Fortbildningsinsatser för personal, elever och även föräldrar i högstadiet har skett under året t.ex. Christina Stielli som föreläste om grupptryck, självkänsla och självförtroende. Tobaksfri Duo är ett samarbetsprojekt mellan skolorna och Folktandvården i syfte att unga inte börjar röka/snusa. Hälsosamtal genomförs med barn i förskoleklass, år 4, år 7 och år 1 i gymnasiet. De ger värdefull information om elevers hälsa och drogvanor. Arvidsjaur ingår i länsövergripande insamling/bearbetning av hälsosamtalen. Vår egen Elevhälsa har en uppsättning av olika insatser för olika åldersgrupper och inom olika områden, t.ex. droger, sex och samlevnad, värdegrund m.m. Skolorna beställer utifrån sina aktuella behov Offensiv, kontinuerlig och årlig påverkan/information riktad till allmänheten för att klargöra rökningens skadeverkningar samt astmatikers och allergikers information. Ej utsedd Verka för att alla elever ska erbjudas ett rörligt friluftsliv. Kristina Grubbström Stöd ges till föreningar som vill erbjuda aktiviteter. Anläggningar för skidor, motion och allehanda andra idrotter tillhandahålls genom kommunen. Barn- och ungdomar prioriteras. Ett resurscentra för familjer utvecklas i samarbete med andra samhällsaktörer t.ex. landstinget, polisen, kyrkan och föreningarna. Ann-Sofie Levander Mindre god måluppfyllelse, vi samarbetar i flera olika projekt, bl.a. Livsgnistan men familjecentral eller liknande har vi inte klarat att få igång. 14(19)

15 Kommunen har ett nyttigt och hälsobefrämjande utbud i sina kök och anläggningar. Camilla Flinkfeldt Ja absolut god, man följer svenska näringsrekommendationer. Exempelvis säljs ingen läsk och inget godis vid café verksamhet. Byggande och boende I detaljplanen ska radonproblemen beaktas. Cecilia Reinestam Målet uppfyllt. Vid byggupphandling bör om möjligt krav ställas på: - att energibesparande teknik väljs för uppvärmning, ventilation, vatten och avlopp - att bara använda sunda byggmaterial och metoder för att förebygga allergiproblem - återvinning av material i bygg- och rivningsprocess (inom detaljplanelagt område) - att vid rivning ska rivningsplan upprättas och inlämnas (inom detaljplanelagt område) Joachim Blomberg Målet uppfyllt Arbete och arbetstillfällen Arvidsjaurs kommun ska senast år 2013 upprätta en tillväxtplan för skapande av nya arbetstillfällen. Kenneth Eklund Vi har inte påbörjat arbetet utan arbetar mot kommunfullmäktiges nuvarande mål. De tillväxtprogram som vi arbetar med togs 2007 och räcker till Turism Genom bland annat turistbyrån verka för att besöksnäringen inom ekoturismen i kommunen utvecklas. Peter Manner I Arvidsjaurs kommun fanns 2010 ett turistföretag med ett antal ekoklassificerade produkter: Nymånens Hundspannsfarm i Auktsjaur Verka för att varje företag eller förening som bedriver turistverksamhet skall ha en egen miljöpolicy och en klar miljöplan senast år (19)

16 Peter Manner Hotell Laponia har en miljöplan, liksom Nymånen. Camp Gielas Fritidsby och Arvidsjaur Flygplats AB avser skaffa en under Destinationsorganisationen Arctic Circle AB avser lyfta frågan på planeringsmöte Information Från 2009 ska det kommunala informationsbladet innehålla information om klimatfrågan. Gunder Hägg Ej uppfyllt Hemsidan ska ha direktlänkar till klimat/miljöinformation. Gunder Hägg Målet uppfyllt. Länkar finns från energi- och klimatrådgivningens hemsida 16(19)

17 Lokal Miljöläroplan för förskolan och grundskolan i Arvidsjaurs kommun Barn och ungdom Arvidsjaur (19)

18 Arvidsjaur Arvidsjaur är en kommun med rika möjligheter att ge barnen/eleverna olika naturupplevelser. Alla förskolor och grundskolor har närhet till olika naturtyper så som skog, sjöar, strömmande vatten, myrmark m.m. Vi vill ge barnen/eleverna god kännedom om vår bygds historia och göra dem medvetna om vårt kulturarv. För att bevara detta arbetar vi så att barnen/eleverna får kunskap att vårda och förvalta vår natur. Förskolan Lägga grunden för att utveckla positiva miljömedvetna människor (vuxna). Trygga barn i närmiljön för att sedan kunna vidga vyerna Medvetandegöra barnen om den egna handlingens betydelse för miljön. Låta sophanteringen bli en naturlig del i det vardagliga arbetet och även besöka någon närliggande återvinningsstation. 18(19)

19 Grundskolan Vi vill använda naturen som läromedel. använda naturen som inspirationskälla. utveckla ett undersökande arbetssätt. Vi vill att våra elever ska lära sig att uppskatta naturen. trivas och ha roligt i naturen. lära sig att ha respekt för allt levande i naturen. bli miljötänkande. känna till Allemansrätten. veta hur man sorterar, återanvänder och komposterar. vårda vårt kulturarv. känna till hur dagens välstånd faktiskt är en produkt av våra förfäders slit och knog. veta att allt som finns omkring oss är en följd av utveckling. Framtidens miljö att känna ansvar över hur vi själva lever (miljövård). 19(19)

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2009-11-30 135 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.15. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Hållbar landsbygdsutveckling på vems villkor? Camilla Sandström Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Befolkningsutveckling 1970-2041 Källa: http://sverige2025. boverket.se/enurbaniseradvarld.htmlscb

Läs mer

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR

Generationsmål RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi.

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi. Verksamhetsplan 2006-2009 Innehåll: Vision Riktlinjer Mål Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper Ekonomi Övrigt Vision med Mera Skog i Västerbotten Medlemsföretagen/organisationerna

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala bolag i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram

Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala bolag i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Uppföljning av åtgärder för förvaltningar/ kommunala i Lokal Agenda 21 för Eslövs kommun Handlingsprogram Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 24 november 1997 handlingsprogrammet för Eslövs kommuns lokala

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Klöverskolan Rektor Gunilla Söder Johansson 0224-55650. (Från och med hösten 2006: chef för elevhälsan Britt Wallin 0224-55432) Beskrivning av verksamheten per 15 oktober

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-16 24 (39) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker 2008-04-16 kl. 16.00-19.45 Beslutande Camilla Anglemark (s) ordförande Margareta Lotterberg (vtl) Benny Krig Knapasjö (s) Jim Lindström (m) 24-34

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Medborgarförslag om samarbete KSRR (Kalmarsundsregionens

Medborgarförslag om samarbete KSRR (Kalmarsundsregionens TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Liselott Hallgren Göth 2013-08-14 BUN 2013/0481 0480-45 30 06 Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag om samarbete KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare)

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN

VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN VINDKRAFTSUTREDNING FÖR ARVIDSJAURS KOMMUN TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLAN KOMPLETTERING AV SAMRÅDSREDOGÖRELSEN Kommunen arbetar för närvarande även med en revidering av översiktsplanen i dess helhet. Vi är

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Remiss: Motion väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun

Remiss: Motion väckt av Emma Wallrup (V) om att cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande bör genomsyra Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-11-21 UAN-2013-0485 Märit Gunneriusson Karlström Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Motion väckt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län

HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län Nu har Din skola chansen att vinna 10 000 kronor genom att vara med och skapa en tobaks- fri skola tillsammans med eleverna.

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA

AUO2 Lärande för hållbar utveckling. Styrdokument i olika nivåer. generationer. AUO2/LHU Styrdokument del 2 GA AUO2 Lärande för hållbar utveckling Skolans styrdokument. Del 2. Från skollag via läroplan och kursplaner till kommunal skolplan. Göran Abel MIUN/ UTV Styrdokument i olika nivåer. Nationell nivå: Skollagen

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Handlingsplan för miljöstrategin år

Handlingsplan för miljöstrategin år Handlingsplan för miljöstrategin år 2017-2020 Inriktning: Fossilbränslefri kommun Målsättning: Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter Åtgärdspaket 2017-2020 för minskad

Läs mer

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017

Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Konferens Levande laxälvar 1 februari 2017 Ers Majestät, Statsrådet, Konferensdeltagare Hjärtligt välkomna till Umeå, till Västerbotten och till denna konferens. En konferens där vi helhjärtat ska ägna

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Lokala miljömål i Tranås kommun

Lokala miljömål i Tranås kommun Sidan 1 av 6 Lokala miljömål i Tranås kommun Antagna av KF 2007-08-20, 122 Sidan 2 av 6 Miljömål Lokala mål Åtgärder för att nå de lokala målen 1. Begränsad klimatpåverkan Minska transportrelaterade utsläpp

Läs mer

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KF-bilaga 16/2005 HÖGANÄS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljöpolicy och miljöprogram för Höganäs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2005-04-28 Innehåll 1. Höganäs och en hållbar utveckling 3 Hållbar utveckling

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson

ReBorN - LIFE. Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin. Teknisk koordinator Robert Ström. Laxförvaltning Stefan Larsson ReBorN - LIFE Projektledare Tommy Vennman Roger Vallin Teknisk koordinator Robert Ström Laxförvaltning Stefan Larsson Varför ReBorN? - Gynnsam bevarandestatus inom Natura 2000-nätverket Aktuella Natura

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer